Click here to load reader

Tipovi Brodova Osnovno

  • View
    127

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Tipovi Brodova Osnovno

UVOD U PLOVNE OBJEKTETRGOVAKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE ZNAAJKE(knjiga: str. 1-15; 242-255)

Brodovi za prijevoz tekuina

1. Sirova nafta 2. Naftne preraevine 3. Kemikalije

Brod (Tanker) za prijevoz sirove nafte

Tanker za prijevoz sirove nafte

1. Tankeri za prijevoz sirove nafteTankeri za sirovu naftu se koriste za prijevoz sirove nafte iz luke blizu naftnih polja ili sa kraja naftovoda u rafineriju. Tankeri za sirovu naftu dijele se na slijedee razrede: - Ultra veliki tankeri (engl. Ultra Large Crude Carriers, ULCC) vie od 300 000 550 000 dwt Vrlo veliki tankeri (engl. 200 000 300 000 dwt

Very Large Crude Carriers, VLCC),

- Suez max (prema starom maksimalnom gazu sa Sueski kanal), 120 000 200 000 dwt - AFRA (Average Freight Rate Assestment) max; 80 000 120 000 dwt - Pana max; 60 000 80 000 dwt Veliki gaz veih tankera ograniava plovidbene rute i smanjuje broj luka u kojima se moe izvriti prekrcaj tereta.

1. Tankeri za prijevoz sirove nafte, nast. Nosivost 20 000 do 500 000 dwt, brzina od 14-16 v Jedna paluba Veliina i raspored tankova tereta definirana je IMO (International Maritime Organization) konvencijom MARPOL 1973/78 Uobiajeno imaju od 6-8 tankova tereta Koeficijent istisnine : 0.80-0.85 Posjeduju i dvobok (oznaka 1 na slici) i dvodno (oznaka 2 na slici) Na poetku i kraju teretnog prostora nalazi se koferdam (podruje 3 na slici), prazni sigurnosni prostor 3

Osnovne karakteristike:

1 2

1. Tanker za prijevoz sirove nafte Osnovne karakteristike, nast.: Posjeduje tzv. Ukrcajnu rampu (oznaka 1 na slici, eng. Manifold), centralno postavljenu na palubi, a slui za ukrcaj/iskrcaj tereta. Svaki tank posjeduje svoju pumpu i sustav za ispumpavanje Na palubi je smjetena manja dizalica s svake strane broda (oznaka 2 na slici) Imaju komunikacijski centralni most uzduno postavljen po palubi (eng. Catwalk) Tankovi su uzduno podijeljeni pregradama (oznaka 3 na slici) radi smanjenja utjecaja slobodnih povrina tekuina u tankovima Velik broj manjih palubnih otvora, ventila i ulaza u tankove razliitih namjena Poviena razina protupoarnih propisa1

3

2

1

2. Brod za prijevoz naftnih preraevina (eng. Product Carrier)Tereti (produkti rafinerija i petrokemijske industrije): Naftne preraevine; benzin, kerozin, diesel, maziva, itd. Biljna ulja Vino Pitka voda

2. Brod (tanker) za prijevoz naftnih preraevnia Osnovne karakteristike: Nosivost 18 000 do 75 000 dwt, brzina od 14-16 v Sposobnost prevoenja vie vrsta tereta u isto vrijeme K oferdam se moe nalaziti i izmeu tankova tereta Struktura palube s vanjske strane tankova radi povienog stupanja obrade i istoe povrine unutarnje stijena tankova Vei broj manjih tankova Sistemi cjevovoda su drugaiji od sistema na tankerima za sirovu naftu. Obino svaki tank ima svoj cjevovod za punjenje i pranjenje i svoju pumpu tereta.

Brod (tanker) za prijevoz naftnih preraevina

1

Slika: Tanker za preraevine: 1 Balansno kormilo sa konvencionalnim brodskim vijkom, 2 Auxiliary Unit, 3 amac za spaavanje sa prekretnim sohama, 4 Hidrauliki prime mover, 5 Soba za kontrolu tereta, 6 Prostorija za grijanje/ispiranje tankova, 7 Koferdam, prazni prostor izmeu tankova, 9 Hidraulike cijevi za ulje pod tlakom za opremu za sidrenje i pritezanje, 10 Hose crane, 11 Manifold, 12 Boni tank u dvoboku, 14 Tanktop, 16 Poprena horizontalno korugirana pregrada, 17 Pumpa tereta, 18 Mosti, 19 - Ograda, 21 Palubne sponje, 22 Grija tereta, 23 Paluba katela s opremom za sidrenje i pritezanje, 24 Pramani propeler, 25 Pramac sa bulbom

Posebni tipovi brodova za prijevoz nafte i naftnih preraevina

Bunkering tanker brod obskrbljiva za druge brodove i/ili priobalne resurse sa naftom ili naftnim preraevinama.

3. Brodovi (tankeri) za prijevoz kemikalija (eng. chemical carrier)Teret koji se moe prevoziti: Kiseline Luine (bazne) Alkoholi Jestiva ulja Klorirani ugljikovodici Amini (derivati amonijaka) Monomeri Petrokemijski proizvodi

3. Tanker za prijevoz kemikalijaZa tankere za kemikalije postoje vrlo strogi propisi zbog toksinosti i zapaljivosti kemikalija koje prevoze. Svi su tankovi tereta razdvojeni od: oplate sa balastnim tankom pregrade strojarnice i pramanog pika sa koferdamom dodatni specijalni zahtjevi (u odnosu na brod za prijevoz naftnih preraevnina) za cjevarske sisteme, pumpe, ureaje, senzore, opremu tankova i sl.

- Za ovaj tip brodova iznimno je vano da u sluaju proputanja jednog od tankova ne doe do ugroavanja posade i okolia. - Kako bi se sprijeilo mijeanje nekompatibilnih tereta, koferdamom se razdvaja tankove razliitih sadraja. Koferdam je malen prazan prostor u kojem se nalaze oprema za sondiranje, cjevovod kaljue i ventilacija. - Veliina tankera za kemikalije je obino izmeu 2.500 i 23.000 BT. Broj tankova u uzdunom smjeru je izmeu 3 do 6 za vee tankere.

Brodovi (tankeri) za prijevoz plina (LNG liquid natural gas)

Brod za prijevoz plina (LNG)Osnovne karakteristike: Nosivost do 130 000 m3, brzina od 16-19 v Prevozi prirodni plin (obino mjeavina metana i etana) u tekuem stanju, pothlaen na -164 C, na atmosferskom tlaku Koriste se legirani elici posebnih karakteristika (vrstoa, otpornost na niske temp., izolacija, nehrajui) Posebna panja je posveena pitanjima izolacije tereta Dvodno/dvobok Koferdami izmeu tankova tereta, te prema strojarnici i pramanom piku.

Brodovi za prijevoz plina (LPG, liquid petrol gas)

Brod za prijevoz plina (LPG)Osnovne karakteristike: Nosivost do 95 000 m3, brzina 16-19 v Prevozi propan ili butan u tekuem stanju na atmosferskom tlaku i pothlaen potpuno (propan na -45 C, butan na -10 C ) ili na odreenom tlaku (8 bar) te pothlaen djelomino (-7 C) ili potpuno tlaen na 17 bar (tada je tank obino sferinog oblika) Koriste se legirani elici posebnih karakteristika (vrstoa, otpornost na niske temp., izolacija, nehrajui) Posebna panja je posveena pitanjima izolacije tereta Dvodno/dvobok Koferdami izmeu tankova tereta, te prema strojarnici i pramanom piku.

Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)

Tereti: ugljen (ore carrier/coalier) ito (rasuti teret-bulk carrier) Rude cement kombinacija tekuina i rasutog tereta (Oil-Bulk-Ore=OBO Carrier) drvo cement

Brodovi za prijevoz rasutog tereta Brodovi za rasuti teret (engl. Bulk Carriers) su brodovi projektirani za prijevoz tereta

koji se slobodno nasipa u skladita (rasuti teret).a) b) c)

Postoje tri tipa brodova za rasuti teret:

Handy size, 30 000 dwt, esto sa opremom za teret. Teret:

dragocjene rudae, pijesak, ljaka, glina, ito i proizvodi ume

Panamax, 80 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ito i rude. Capesize, 160 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ugljen irude.

Brodovi za rasuti teret se obino istovaruju grabilicama ili pomou usisnih shooter ili konvejera. cjevovoda. Ukrcaj se vri pomou Brodovi za rasuti teret imaju velike gornje i donje balastne tankove kako bi praznom brodu dali dovoljan gaz i bolje ponaanje u plovidbi.

Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)Osnovne karakteristike: Nosivost do 200 000 dwt, brizna od 12-16 v Posjeduju samo glavnu palubu, teretni prostor se protee itavom visinom od dvodna do palube Posjeduje velike otvore grotala (oznaka 1 na slici) Posjeduje karakteristine gornje bone tankove (oznala 2 na slici) Teretni se prostor uzdunim pregradama moe podijeliti na vie manjih dijelova Veinom ne posjeduju vlastitu opremu za krcanje tereta

2

1

Posebni tipovi brodova za projevoz rasutog tereta - cem ent

Cement carrier- brod za prijevoz cementa

Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)Tereti: kontejneri opi teret suhi rasuti teret (npr. ito) drvo automobili teki tereti

Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)Osnovne karakteristike: 2000 t do 15000 t istisnine i brzine od 12-18 v Raspolae sa vie velikih skladinih prostora (4-6) s otvorima irina kojih obino ne prelaze polovicu irinu broda Poklopci grotala su opremljeni s hidraulikim sustavima otvaranja/zatvaranja

Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)Osnovne karakteristike: Uobiajeno imaju dvije palube, a nia paluba se moe protezati gotovo cijelom duljinom broda Vrlo su fleksibilni u smislu vrste tereta, pakiranja i naina krcanja Imaju vei broj vlastitih dizalica ili samarica na teretnim stupovima Mogu biti linijski i tzv. trumperi (plove od luke do luke traei teret)

1. Kormilo 2. Brodski vijak 3. Glavni motor sa gearbox i shaft generators 4. Boce sa CO2 u CO2 room 5. MOB amac 6. amac za spaavanje sa slobodnim padom 7. Dizalica za MOB, amac za spaavanje, splav i provijant 8. Dimnjak sa svim ispunim cijevima 9. Krmeni jarbol s navigacijskim svjetlima 10. Kri s radarskom opremom 11. Krov kormilarnice sa magnetskim kompasom i reflektorom 12. Nastamba 13. Hatch cradle

14. Spremnik tekog goriva 15. Rasuti teret 16. Okomite pregrade ili pontoni 17. Teki teret (elini namotaji) 18. Pakirni teret 19. Horizontalne palube 20. Opi teret, bale papira 21. Zavrni voj

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Sidreno vitlo Sudarna pregrada Duboki tank Pramani propeler u sapnici Tank pramanog pika Lijeva strana Desna strana

22. Hold fan 23. Fiksna pregrada 24 Postolje kontejnera 25.Tanktop, 26. Kontejneri, 5 redova, 3 bays 27. Okomita pregrada ili ponton 28. Pranica grotla 29. Boni tank (balast) 30. Rasuti teret 31. gangway 32. Stacked Hatches 33.Top light, range light 34. Valobran

Brod za prijevoz kontejnera (container ship)

Brod za prijevoz kontejnera (eng. Container Ship) Osnovne karakteristike: Brzina do 30 v Nosivost 200 do 9000 TEU Kontejnere nosi u teretnom prostoru, ali i na poklopcima grotala Kontejneri se krcaju/iskrcavaju s obalnim dizalicama Nastambe i strojarnica su esto pomaknute od krme prema naprijed za

Search related