of 40 /40
 UVOD U PLOVNE OBJEKTE TRGOVAČKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE ZNAČAJKE (knjiga: str. 1-15; 242-255) 

Tipovi Brodova Osnovno

Embed Size (px)

Text of Tipovi Brodova Osnovno

Page 1: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 1/40

UVOD U PLOVNE OBJEKTETRGOVAČKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE 

ZNAČAJKE (knjiga: str. 1-15; 242-255) 

Page 2: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 2/40

Brodovi za prijevoz tekućina

1. Sirova nafta2. Naftne prerađevine

3. Kemikalije

Page 3: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 3/40

Brod (Tanker) za prij evoz sirove naft e

Tanker za prijevoz sirove nafte 

Page 4: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 4/40

1. Tanker i za pr ijevoz

sirove naft e

Tankeri za sirovu naftu se koriste za prijevozsirove nafte iz luke blizu naftnih polja ili sakraja naftovoda u rafineriju.

Tankeri za sirovu naftu dijele se na slijedeće razrede:

- Ultra veliki tankeri (engl. Ultra Large Crude Carriers  , ULCC)

više od 300 000 – 550 000 dwt-  Vrlo veliki tankeri (engl. Very Large Crude Carriers  , VLCC),

200 000 – 300 000 dwt

- Suez max (prema starom maksimalnom gazu sa Sueski kanal),

120 000 – 200 000 dwt-  AFRA (Average Freight Rate Assestment) max; 80 000 – 120 000 dwt

- Pana max; 60 000 – 80 000 dwt

 Veliki gaz većih tankera ograničava plovidbene rute i smanjuje broj luka u

kojima se može izvršiti prekrcaj tereta.

Page 5: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 5/40

1. Tankeri za prij evoz sirove naft e, nast .

Osnovne karakteristike:• Nosivost 20 000 do 500 000 dwt, brzina od 14-16 čv

• Jedna paluba• Veličina i raspored tankova tereta definirana je IMO(International Maritime Organization) konvencijomMARPOL 1973/78

• Uobičajeno imaju od 6-8 tankova tereta• Koeficijent istisnine : 0.80-0.85

• Posjeduju i dvobok (oznaka 1 na slici) i dvodno(oznaka 2 na slici)

• Na početku i kraju teretnog prostora nalazi sekoferdam  (područ j e 3 na slici) , prazni sigurnosniprostor

1

2

3

Page 6: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 6/40

1. Tanker za prij evoz sirove naft e

Osnovne karakteristike, nast.:• Posjeduje tzv. Ukrcajnu rampu (oznaka 1 na slici, eng. Manifold), centralno

postavljenu na palubi, a služi za ukrcaj/iskrcaj tereta.

• Svaki tank posjeduje svoju pumpu i sustav za ispumpavanje• Na palubi je smještena manja dizalica s svake strane broda (oznaka 2 na slici)

• Imaju komunikacijski centralni most uzdužno postavljen po palubi (eng.

Catwalk )

• Tankovi su uzdužno podijeljeni pregradama (oznaka 3 na slici) radi smanjenja

utjecaja slobodnih površina tekućina u tankovima• Velik broj manjih palubnih otvora, ventila i ulaza u tankove različitih namjena• Povišena razina protupožarnih propisa

1

1

23

Page 7: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 7/40

2. Brod za prijevoz naftnih prerađevina(eng. Product Carr ier)

Tereti (produkti rafinerija i

petrokemijske industrije):• Naftne prerađevine; benzin,

kerozin, diesel, maziva, itd.• Biljna ulja• Vino

• Pitka voda

Page 8: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 8/40

2. Brod (tanker) za prijevoz naftnih prerađevnia

Osnovne karakteristike:

• Nosivost 18 000 do 75 000 dwt, brzina od 14-16 čv

• Sposobnost prevoženja više vrsta tereta u isto vrijeme

• Kofe rdam se može nalaziti i između tankova tereta

• St ruk tura palube s vanj ske st rane tankova radi povišenogstupanja obrade i čistoće površine unutarnje stijena tankova

• Veći broj manjih tankova

• Sistemi cjevovoda su drugačiji od sistema na tankerima za sirovu naftu.

• Obično svaki tank ima svoj cjevovod za punjenje i pražnjenje i svoju

pumpu tereta.

Page 9: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 9/40

Slika: Tanker za prerađevine: 1 – Balansno kormilo sa konvencionalnim brodskim vijkom, 2 –

 Auxiliary Unit , 3 – Čamac za spašavanje sa prekretnim sohama, 4 – Hidraulički prime mover , 5 –

Soba za kontrolu tereta, 6 – Prostorija za grijanje/ispiranje tankova, 7 – Koferdam, prazni prostorizmeđu tankova, 9 – Hidrauličke cijevi za ulje pod tlakom za opremu za sidrenje i pritezanje, 10 –

  Hose crane, 11 – Manifold , 12 – Bočni tank u dvoboku, 14 – Tanktop, 16 – Poprečnahorizontalno korugirana pregrada, 17 – Pumpa tereta, 18 – Mostić, 19 - Ograda, 21 – Palubne

sponje, 22 – Grijač tereta, 23 – Paluba kaštela s opremom za sidrenje i pritezanje, 24 – Pramčanipropeler, 25 – Pramac sa bulbom

1

Brod (tanker) za prijevoz naftnih prerađevina

Page 10: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 10/40

Posebni t ipovi brodova za prij evoz naf t e inaftnih prerađevina

 “Bunkering tanker” – brod obskrbljivač za druge brodove i/ili priobalne resursesa naftom ili naftnim prerađevinama.

Page 11: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 11/40

3. Brodovi ( t ankeri) za prij evoz kemikalij a(eng. chemical carr ier)

Teret koji se može prevoziti:

- Kiseline

- Lužine (bazne)

- Alkoholi

- Jestiva ulja

- Klorirani ugljikovodici

- Amini (derivati amonijaka)

- Monomeri

- Petrokemijski proizvodi

Page 12: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 12/40

3. Tanker za prij evoz kemikalij a

Za tankere za kemikalije postoje vrlo strogi propisizbog toksičnosti i zapaljivosti kemikalija koje prevoze.Svi su tankovi tereta razdvojeni od:

- oplate sa balastnim tankom

- pregrade strojarnice i pramčanog pika sa koferdamom

- dodatni specijalni zahtjevi (u odnosu na brod za prijevoz naftnihprerađevnina) za cjevarske sisteme, pumpe, uređaje, senzore, opremutankova i sl.

- Za ovaj tip brodova iznimno je važno da u slučaju propuštanja jednog odtankova ne dođe do ugrožavanja posade i okoliša.

- Kako bi se spriječilo miješanje nekompatibilnih tereta, koferdamom serazdvaja tankove različitih sadržaja. Koferdam je malen prazan prostor u kojemse nalaze oprema za sondiranje, cjevovod kaljuže i ventilacija.

-  Veličina tankera za kemikalije je obično između 2.500 i 23.000 BT. Brojtankova u uzdužnom smjeru je između 3 d o 6 z a veće tankere.

Page 13: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 13/40

Brodovi ( t ankeri) za pr ij evoz plina (LNG – liquid natural gas)

Page 14: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 14/40

Brod za pr ij evoz plina (LNG)

Osnovne karakteristike:

• Nosivost do 130 000 m3

, brzina od 16-19 čv

• Prevozi prirodni plin (obično mješavina metana i etana) u tekućemstanju, pothlađen na -164 ْ ◌ C, na atmosferskom tlaku

• Koriste se legirani čelici posebnih karakteristika (čvrstoća, otpornostna niske temp., izolacija, nehrđajući)

• Posebna pažnja je posvećena pitanjima izolacije tereta

• Dvodno/dvobok

•  Koferdami između tankova tereta, te prema strojarnici i pramčanompiku.

Page 15: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 15/40

Brodovi za pr ij evoz plina (LPG, liquid pet rolgas)

Page 16: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 16/40

Brod za pr ij evoz pl ina (LPG)

Osnovne karakteristike:

• Nosivost do 95 000 m3

, brzina 16-19 čv• Prevozi propan ili butan u tekućem stanju

• na atmosferskom tlaku i pothlađen potpuno (propan na -45 ْ ◌ C,

butan na -10 ْ ◌ C ) ili

• na određenom tlaku (8 bar) te pothlađen djelomično (-7 ْ ◌ C) ili

• potpuno tlačen na 17 bar (tada je tank obično sferičnog oblika)• Koriste se legirani čelici posebnih karakteristika (čvrstoća, otpornost

na niske temp., izolacija, nehrđajući)

• Posebna pažnja je posvećena pitanjima izolacije tereta

• Dvodno/dvobok

• Koferdami između tankova tereta, te prema strojarnici i pramčanompiku.

Page 17: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 17/40

Brod za prij evoz rasut og tereta (bu lk carr ier)

Tereti:

• ugljen (ore carrier/coalier)

• žito (rasuti teret-bulk carrier)

• Rude

• cement

• kombinacija tekućina i rasutogtereta (Oil-Bulk-Ore=OBO Carrier)

• drvo

• cement

Page 18: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 18/40

Brodovi za rasuti teret (engl. Bulk Carriers )su brodovi projektirani za prijevoz tereta 

koji se slobodno nasipa u skladišta (rasuti teret) .

Postoje tri tipa brodova za rasuti teret:

a) Handy size , 30 000 dwt, često sa opremom za teret. Teret:dragocjene rudače, pijesak, šljaka, glina, žito i proizvodi šume

b) Panamax , 80 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: žito i rude.

c) Capesize , 160 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ugljen irude.

Brodovi za rasuti teret se obično istovaruju grabilicama ili pomoću usisnihcjevovoda. Ukrcaj se vrši pomoću shooter  ili konvejera.Brodovi za rasuti teret imaju velike gornje i donje balastne tankove kako bipraznom brodu dali dovoljan gaz i bolje ponašanje u plovidbi.

Brodovi za prij evoz rasut og tereta

Page 19: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 19/40

Brod za prij evoz rasut og tereta (bu lk carr ier)Osnovne karakteristike:

• Nosivost do 200 000 dwt, brizna od 12-16 čv•

Posjeduju samo glavnu palubu, teretni prostor se proteže čitavom visinom od dvodna do palube• Posjeduje velike otvore grotala (oznaka 1 na slici)

• Posjeduje karakteristične gornje bočne tankove(oznala 2 na slici)

Teretni se prostor uzdužnim pregradama možepodijeliti na više manjih dijelova

• Većinom ne posjeduju vlastitu opremu za krcanjetereta

2

1

Page 20: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 20/40

Posebni t ipovi brodova za proj evoz rasut og tereta- c emen t

 “Cement carrier”- brod za prijevoz cementa

Page 21: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 21/40

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)

Tereti:

- kontejneri

- opći teret

- suhi rasuti teret

(npr. žito)

- drvo

- automobili- teški tereti

Page 22: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 22/40

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)

Osnovne karakteristike:

• 2000 t do 15000 t istisnine i brzine od 12-18 čv• Raspolaže sa više velikih skladišnih prostora (4-6) s otvorima širina

kojih obično ne prelaze polovicu širinu broda

• Poklopci grotala su opremljeni s hidrauličkim sustavimaotvaranja/zatvaranja

Page 23: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 23/40

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)

Osnovne karakteristike:

• Uobičajeno imaju dvije palube, a niža paluba se može protezatigotovo cijelom duljinom broda

• Vrlo su “fleksibilni” u smislu vrste tereta, pakiranja i načinakrcanja

• Imaju veći broj vlastitih dizalica ili samarica na teretnim stupovima

• Mogu biti linijski i tzv. trumperi (plove od luke do luke “tražeći”teret)

Page 24: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 24/40

1. Kormilo 14. Spremnik teškog goriva

Page 25: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 25/40

1. Kormilo2. Brodski vijak 3. Glavni motor sa gearbox i shaft generators 4. Boce sa CO2 u CO2 room 5. MOB čamac6. Čamac za spašavanje sa slobodnim padom7. Dizalica za MOB, čamac za spašavanje, splav i provijant8. Dimnjak sa svim ispušnim cijevima

9. Krmeni jarbol s navigacijskim svjetlima10. Križ s radarskom opremom11. Krov kormilarnice sa magnetskim kompasom i reflektorom12. Nastamba13. Hatch cradle 

14. Spremnik teškog goriva15. Rasuti teret16. Okomite pregrade ili pontoni17. Teški teret (čelični namotaji)18. Pakirni teret19. Horizontalne palube20. Opći teret, bale papira21. Završni voj

22. Hold fan 23. Fiksna pregrada24 Postolje kontejnera25.Tanktop ,

26. Kontejneri, 5 redova, 3 bays 27. Okomita pregrada ili ponton28. Pražnica grotla29. Bočni tank (balast)30. Rasuti teret31. gangway 32. Stacked Hatches 33.Top light, range light 34. Valobran

35. Sidreno vitlo36. Sudarna pregrada37. Duboki tank 38. Pramčani propeler u sapnici39. Tank pramčanog pika40. Lijeva strana

41. Desna strana

Page 26: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 26/40

Brod za pr ij evoz kont ej nera (container ship)

Page 27: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 27/40

Brod za pr ij evoz kont ejnera (eng. Cont ainer Ship)Osnovne karakteristike:

• Brzina do 30 čv

• Nosivost 200 do 9000 TEU

• Kontejnere nosi u teretnom prostoru, ali i na poklopcima grotala

• Kontejneri se krcaju/iskrcavaju s obalnim dizalicama

• Nastambe i strojarnica su često pomaknute od krme prema naprijedza nekoliko redova kontejnera.

Nastambe Kontejneri smješteni napoklopcima grotala

Krmeni pik 

Krmenonadgrađe

Skladište 4.Skladište 3. Skladište 2. Skladište 1.

Pramčanipik Dvodno

Strojarnica

Poklopacskladišta 4.

Poklopacskladišta 3.

Poklopacskladišta 2.

Poklopacskladišta 1.

Page 28: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 28/40

Brod za pr ij evoz kont ej nera (container ship)

ISO standard razlikuje TEU i FEU veličinu kontejnera.

TEU – engl. Twenty feet equivalent unit 

Nominalna duljina ovih kontejnera je:

20 ft.= 20×0.305=6.10 m

Stvarna je duljina 1.5'' kraća, čime se ostavlja malo prostora izmeđukontejnera.

FEU – engl. Forty feet equivalent unit .

Nominalna duljina ovih kontejnera je:40 ft. = 40×0.305=12.20 m

Page 29: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 29/40

Veliki kontejnerski brodovi (preko 8000 TEU)

Veliki kontejnerski brodovi, tzv. interkontinentalni, mogu ulaziti samo u najvećeluke zbog veličine broda i kapaciteta luke te obično nemaju vlastitu opremu za

prekrcaj.

Od 1991. grade se i brodovi bez poklopaca grotala, tzv. Cellular vessels. Zbog

nedostatka poklopaca, voda može ulaziti u skladišta (tropske kiše, morska voda),

pa je stoga potrebno prilagoditi sustav pumpi.

Veliki interkontinentalni

kontejnerski brod

Page 30: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 30/40

 Feeders kontejnerski brodovi

Kontejnerski feeders su mali ili srednje veliki brodovi od 200 TEU i više koji su

specijalizirani za prijevoz tereta iz malih u velike luke i obrnuto, ili za službe koje

nisu profitabilne velikim kontejnerskim brodovima.

Feeders mogu biti opremljeni opremom za teret. Često se višenamjenski brodovi

koriste kao kontejnerski feeders

B d ij k t j ( t i hi )

Page 31: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 31/40

Brod za pr ij evoz kont ej nera (container ship)

Slika: Dijelovi kontejnerskog broda „Nedlloyd Europa“: 1 – Kormilo, 2 – Brodski vijak, 3

– Krma, 4 - Kontejner od 40 ft., 5 – Kontejner od 20 ft. (TEU), 6 – Stepenice za nastambe,

7 – Pilot or bunker door , 8 – Vodilica kontejnera, 12 – Bočni tank (vodeni balast), 13 –

Service gallery, 14 – Fixed stack , 15 – Movable stack , 16 – Bay 15, 17 – Bay 06, 18 – Tier 

86 , 19 – Cells, skladište 1 i 2, za kontejnere sa opasnim teretom (eksplozivi), 20 – Potpore

za kontejnere, 21 – Valobran, 22 – Pramčani bulb

B d i hl d j č ( )

Page 32: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 32/40

Kada takav brod prevozi voće, ne kontrolira se samo temperatura, već i

sastav zraka u kontejnerima kako bi se kontrolirao proces sazrijevanja voća.

U usporedbi sa višenamjenskim brodovima, brodovi hladnjače imaju:

- manje pražnjice grotala

- više međupaluba

- opremu za ukrcaj tereta s kapacitetom podizanja od oko 40 t

Teret koji brodovi-hladnjače moguprenositi:

- voće i povrće (rashlađeno ili smrznuto)

- meso, riba (smrznuto)

- opći teret

- kontejneri na palubi i /ili skladištima

Brodovi-hladnjače (ree fe rs)

Page 33: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 33/40

Brodovi-hladnjače (reefers)

Suvremeni brodovi-hladnjače sve više prenose teret u kontejnerima.

Rashlađeni kontejneri imaju ugrađen sistem za rashlađivanje, koji se može

spojiti na električnu mrežu broda. Takve kontejnere mogu prenositi i običnikontejnerski brodovi.

Page 34: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 34/40

Brod za pr ij evoz automobila (eng. Car carr ier)

Izgrađen u Uljaniku

Page 35: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 35/40

Brodovi za pr ij evoz automobila

Osnovne karakteristike:

• Prosječna nosivost oko 16 000 t, a brzina od 18-20čv

• Dizajnirani su za prijevoz tereta na kotačima

• Imaju velik broj paluba (do 16), a time i visinu

• Teret se ukrcava kroz otvore na pramcu i krmi

• Teretni prostor ovakvog broda su velike otvorenepalube međusobno vertikalno povezane rampama

• međupalube na ovim brodovima često su podesivepo visini.

B d d k j i i k j t t

Page 36: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 36/40

Brod za vodoravan ukrcaj i iskrcaj t ereta- R o – R o sh ip

Page 37: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 37/40

Brod za pr ij evoz put nika i vozila - Tra jek t i

Page 38: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 38/40

Sigurnost !

-Zbog dugačkih kontinuiranig paluba, koje seprotežu cijelom dužinom broda, uslijedpotencijalnog prodora vode brod može naglo

gubiti stabilitet.- Povezano s tim, pravila o sigurnosti ovihplovila su se posljednjih godina pooštrila(2003.) uvođenjem zahtjeva o vratima zapodpodjelu prostora.

- Kako bi se spriječilo pomicanje tereta za lošeg vremena, kotači se učvršćujupomoću posebnog sistema.

- Za vrijeme ukrcaja i iskrcaja se uključuje dodatna ventilacija kako bi se ukloniliispušni plinovi.

Page 39: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 39/40

Putnički brodovi (Passengers, cruisers)

Page 40: Tipovi Brodova Osnovno

5/13/2018 Tipovi Brodova Osnovno - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tipovi-brodova-osnovno 40/40

1. Koliko paluba imaju tankeri?2. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz sirove nafte te terete koje prevozi. Skiciraj i označi

osnovne strukturne karakteristike ovog tipa broda.3. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz naftnih prerađevnina te terete koje prevozi.4. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz rasutog tereta i terete koje prevozi. Skiciraj i označiosnovne strukturne karakteristike ovog tipa broda.5. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz općeg tereta i terete koje prevozi.6. Što je, i na koji se način umanjuje utjecaj efekta slobodnih površina u tankovima tereta tankera?7. Rangiraj tankere za prijevoz sirove nafte prema njihovom kapacitetu. Napisati odgovarajuće skraćenice i

nosivosti.8. Navedi tri tipa broda za prijevoz rasutog tereta te naznači njihove osnovne razlike.9. Koji tip broda mora imati dvostruku oplatu dna i boka broda i zašto?10. Koji tip broda elemente strukturu palube uobičajeno ima sa vanjske strane tankova tereta i zašto?11. Što je koferdam i gdje se uobičajeno nalazi na brodovima za prijevoz sirove nafte, a gdje na brodovimaza prijevoz kemikalija?12. Za koji tip broda su karakteristični gornji bočni tankovi i čemu služe?13. U koju skupinu spadaju i što prevoze OBO brodovi ?

14. Koja su dva osnovna tipa kontejnerski brodova prema kriteriju njihova kapaciteta?15. U kojoj se mjernoj jedinici uobičajeno izražava kapacitet kontejnerskog broda i koje su dužine dvaosnovna tipa kontejnera?16. Navedi skraćene nazive za dva tipa brodova za prijevoz plina, koji plin prevoze te na koju setemperaturu pojedini plin hladi?

Pit anja za ponavlj anje