of 40 /40
UVOD U PLOVNE OBJEKTE TRGOVAČKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE ZNAČAJKE (knjiga: str. 1-15; 242-255)

tipovi brodova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

predavanje

Text of tipovi brodova

Page 1: tipovi brodova

UVOD U PLOVNE OBJEKTETRGOVAČKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE

ZNAČAJKE(knjiga: str. 1-15; 242-255)

Page 2: tipovi brodova

Brodovi za prijevoz tekućina

1. Sirova nafta2. Naftne prerađevine

3. Kemikalije

Page 3: tipovi brodova

Brod (Tanker) za prijevoz sirove nafte

Tanker za prijevoz sirove nafte

Page 4: tipovi brodova

1. Tankeri za prijevoz

sirove nafteTankeri za sirovu naftu se koriste za prijevoz sirove nafte iz luke blizu naftnih polja ili sakraja naftovoda u rafineriju.

Tankeri za sirovu naftu dijele se na slijedeće razrede:

- Ultra veliki tankeri (engl. Ultra Large Crude Carriers, ULCC)više od 300 000 – 550 000 dwt

- Vrlo veliki tankeri (engl. Very Large Crude Carriers, VLCC),200 000 – 300 000 dwt

- Suez max (prema starom maksimalnom gazu sa Sueski kanal),120 000 – 200 000 dwt

- AFRA (Average Freight Rate Assestment) max; 80 000 – 120 000 dwt

- Pana max; 60 000 – 80 000 dwt

Veliki gaz većih tankera ograničava plovidbene rute i smanjuje broj luka ukojima se može izvršiti prekrcaj tereta.

Page 5: tipovi brodova

1. Tankeri za prijevoz sirove nafte, nast.

Osnovne karakteristike:• Nosivost 20 000 do 500 000 dwt, brzina od 14-16 čv• Jedna paluba• Veličina i raspored tankova tereta definirana je IMO

(International Maritime Organization) konvencijom MARPOL 1973/78

• Uobičajeno imaju od 6-8 tankova tereta• Koeficijent istisnine : 0.80-0.85 • Posjeduju i dvobok (oznaka 1 na slici) i dvodno

(oznaka 2 na slici)• Na početku i kraju teretnog prostora nalazi se

koferdam (područje 3 na slici), prazni sigurnosni prostor

1

2

3

Page 6: tipovi brodova

1. Tanker za prijevoz sirove nafteOsnovne karakteristike, nast.:• Posjeduje tzv. Ukrcajnu rampu (oznaka 1 na slici, eng. Manifold), centralno

postavljenu na palubi, a služi za ukrcaj/iskrcaj tereta. • Svaki tank posjeduje svoju pumpu i sustav za ispumpavanje• Na palubi je smještena manja dizalica s svake strane broda (oznaka 2 na slici)• Imaju komunikacijski centralni most uzdužno postavljen po palubi (eng.

Catwalk) • Tankovi su uzdužno podijeljeni pregradama (oznaka 3 na slici) radi smanjenja

utjecaja slobodnih površina tekućina u tankovima• Velik broj manjih palubnih otvora, ventila i ulaza u tankove različitih namjena• Povišena razina protupožarnih propisa

1

1

23

Page 7: tipovi brodova

2. Brod za prijevoz naftnih prerađevina (eng. Product Carrier)Tereti (produkti rafinerija i

petrokemijske industrije):• Naftne prerađevine; benzin,

kerozin, diesel, maziva, itd.• Biljna ulja• Vino• Pitka voda

Page 8: tipovi brodova

2. Brod (tanker) za prijevoz naftnih prerađevnia

Osnovne karakteristike:

• Nosivost 18 000 do 75 000 dwt, brzina od 14-16 čv

• Sposobnost prevoženja više vrsta tereta u isto vrijeme

• Koferdam se može nalaziti i između tankova tereta

• Struktura palube s vanjske strane tankova radi povišenog stupanja obrade i čistoće površine unutarnje stijena tankova

• Veći broj manjih tankova

• Sistemi cjevovoda su drugačiji od sistema na tankerima za sirovu naftu.

• Obično svaki tank ima svoj cjevovod za punjenje i pražnjenje i svoju pumpu tereta.

Page 9: tipovi brodova

Slika: Tanker za prerađevine: 1 – Balansno kormilo sa konvencionalnim brodskim vijkom, 2 –Auxiliary Unit, 3 – Čamac za spašavanje sa prekretnim sohama, 4 – Hidraulički prime mover, 5 –Soba za kontrolu tereta, 6 – Prostorija za grijanje/ispiranje tankova, 7 – Koferdam, prazni prostorizmeđu tankova, 9 – Hidrauličke cijevi za ulje pod tlakom za opremu za sidrenje i pritezanje, 10 –Hose crane, 11 – Manifold, 12 – Bočni tank u dvoboku, 14 – Tanktop, 16 – Poprečnahorizontalno korugirana pregrada, 17 – Pumpa tereta, 18 – Mostić, 19 - Ograda, 21 – Palubnesponje, 22 – Grijač tereta, 23 – Paluba kaštela s opremom za sidrenje i pritezanje, 24 – Pramčanipropeler, 25 – Pramac sa bulbom

1

Brod (tanker) za prijevoz naftnih prerađevina

Page 10: tipovi brodova

Posebni tipovi brodova za prijevoz nafte i naftnih prerađevina

“Bunkering tanker” – brod obskrbljivač za druge brodove i/ili priobalne resurse sa naftom ili naftnim prerađevinama.

Page 11: tipovi brodova

3. Brodovi (tankeri) za prijevoz kemikalija (eng. chemical carrier)Teret koji se može prevoziti:

- Kiseline

- Lužine (bazne)

- Alkoholi

- Jestiva ulja

- Klorirani ugljikovodici

- Amini (derivati amonijaka)

- Monomeri

- Petrokemijski proizvodi

Page 12: tipovi brodova

3. Tanker za prijevoz kemikalijaZa tankere za kemikalije postoje vrlo strogi propisi zbog toksičnosti i zapaljivosti kemikalija koje prevoze.Svi su tankovi tereta razdvojeni od:

- oplate sa balastnim tankom

- pregrade strojarnice i pramčanog pika sa koferdamom

- dodatni specijalni zahtjevi (u odnosu na brod za prijevoz naftnihprerađevnina) za cjevarske sisteme, pumpe, uređaje, senzore, opremutankova i sl.

- Za ovaj tip brodova iznimno je važno da u slučaju propuštanja jednog odtankova ne dođe do ugrožavanja posade i okoliša.

- Kako bi se spriječilo miješanje nekompatibilnih tereta, koferdamom se razdvaja tankove različitih sadržaja. Koferdam je malen prazan prostor u kojem se nalaze oprema za sondiranje, cjevovod kaljuže i ventilacija.

- Veličina tankera za kemikalije je obično između 2.500 i 23.000 BT. Brojtankova u uzdužnom smjeru je između 3 do 6 za veće tankere.

Page 13: tipovi brodova

Brodovi (tankeri) za prijevoz plina (LNG –liquid natural gas)

Page 14: tipovi brodova

Brod za prijevoz plina (LNG)

Osnovne karakteristike:• Nosivost do 130 000 m3, brzina od 16-19 čv

• Prevozi prirodni plin (obično mješavina metana i etana) u tekućem stanju, pothlađen na -164 ْ◌ C, na atmosferskom tlaku

• Koriste se legirani čelici posebnih karakteristika (čvrstoća, otpornost na niske temp., izolacija, nehrđajući)

• Posebna pažnja je posvećena pitanjima izolacije tereta

• Dvodno/dvobok

• Koferdami između tankova tereta, te prema strojarnici i pramčanom piku.

Page 15: tipovi brodova

Brodovi za prijevoz plina (LPG, liquid petrol gas)

Page 16: tipovi brodova

Brod za prijevoz plina (LPG)

Osnovne karakteristike:• Nosivost do 95 000 m3, brzina 16-19 čv • Prevozi propan ili butan u tekućem stanju

• na atmosferskom tlaku i pothlađen potpuno (propan na -45 ْ◌ C, butan na -10 ْ◌ C ) ili• na određenom tlaku (8 bar) te pothlađen djelomično (-7 ْ◌ C) ili• potpuno tlačen na 17 bar (tada je tank obično sferičnog oblika)

• Koriste se legirani čelici posebnih karakteristika (čvrstoća, otpornost na niske temp., izolacija, nehrđajući)

• Posebna pažnja je posvećena pitanjima izolacije tereta• Dvodno/dvobok• Koferdami između tankova tereta, te prema strojarnici i pramčanom

piku.

Page 17: tipovi brodova

Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)

Tereti:• ugljen (ore carrier/coalier)• žito (rasuti teret-bulk carrier)• Rude• cement• kombinacija tekućina i rasutog

tereta (Oil-Bulk-Ore=OBO Carrier) • drvo• cement

Page 18: tipovi brodova

Brodovi za rasuti teret (engl. Bulk Carriers) su brodovi projektirani za prijevoz tereta koji se slobodno nasipa u skladišta (rasuti teret).

Postoje tri tipa brodova za rasuti teret:

a) Handy size, 30 000 dwt, često sa opremom za teret. Teret: dragocjene rudače, pijesak, šljaka, glina, žito i proizvodi šume

b) Panamax, 80 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: žito i rude.

c) Capesize, 160 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ugljen i rude.

Brodovi za rasuti teret se obično istovaruju grabilicama ili pomoću usisnihcjevovoda. Ukrcaj se vrši pomoću shooter ili konvejera.Brodovi za rasuti teret imaju velike gornje i donje balastne tankove kako bipraznom brodu dali dovoljan gaz i bolje ponašanje u plovidbi.

Brodovi za prijevoz rasutog tereta

Page 19: tipovi brodova

Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)Osnovne karakteristike:• Nosivost do 200 000 dwt, brizna od 12-16 čv• Posjeduju samo glavnu palubu, teretni prostor se

proteže čitavom visinom od dvodna do palube• Posjeduje velike otvore grotala (oznaka 1 na slici)• Posjeduje karakteristične gornje bočne tankove

(oznala 2 na slici)• Teretni se prostor uzdužnim pregradama može

podijeliti na više manjih dijelova• Većinom ne posjeduju vlastitu opremu za krcanje

tereta

2

1

Page 20: tipovi brodova

Posebni tipovi brodova za projevoz rasutog tereta - cement

“Cement carrier”- brod za prijevoz cementa

Page 21: tipovi brodova

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)Tereti:- kontejneri- opći teret- suhi rasuti teret

(npr. žito)- drvo- automobili- teški tereti

Page 22: tipovi brodova

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)

Osnovne karakteristike:• 2000 t do 15000 t istisnine i brzine od 12-18 čv• Raspolaže sa više velikih skladišnih prostora (4-6) s otvorima širina

kojih obično ne prelaze polovicu širinu broda• Poklopci grotala su opremljeni s hidrauličkim sustavima

otvaranja/zatvaranja

Page 23: tipovi brodova

Brod za prijevoz općeg tereta (general cargo)

Osnovne karakteristike:• Uobičajeno imaju dvije palube, a niža paluba se može protezati

gotovo cijelom duljinom broda• Vrlo su “fleksibilni” u smislu vrste tereta, pakiranja i načina

krcanja• Imaju veći broj vlastitih dizalica ili samarica na teretnim stupovima• Mogu biti linijski i tzv. trumperi (plove od luke do luke “tražeći”

teret)

Page 24: tipovi brodova
Page 25: tipovi brodova

1. Kormilo2. Brodski vijak3. Glavni motor sa gearbox i shaft generators4. Boce sa CO2 u CO2 room5. MOB čamac6. Čamac za spašavanje sa slobodnim padom7. Dizalica za MOB, čamac za spašavanje, splav i provijant8. Dimnjak sa svim ispušnim cijevima9. Krmeni jarbol s navigacijskim svjetlima10. Križ s radarskom opremom11. Krov kormilarnice sa magnetskim kompasom i reflektorom12. Nastamba13. Hatch cradle

14. Spremnik teškog goriva15. Rasuti teret16. Okomite pregrade ili pontoni17. Teški teret (čelični namotaji)18. Pakirni teret19. Horizontalne palube 20. Opći teret, bale papira21. Završni voj

22. Hold fan23. Fiksna pregrada24 Postolje kontejnera25.Tanktop, 26. Kontejneri, 5 redova, 3 bays27. Okomita pregrada ili ponton28. Pražnica grotla29. Bočni tank (balast)30. Rasuti teret31. gangway32. Stacked Hatches33.Top light, range light34. Valobran

35. Sidreno vitlo36. Sudarna pregrada37. Duboki tank38. Pramčani propeler u sapnici39. Tank pramčanog pika 40. Lijeva strana41. Desna strana

Page 26: tipovi brodova

Brod za prijevoz kontejnera (container ship)

Page 27: tipovi brodova

Brod za prijevoz kontejnera (eng. Container Ship)Osnovne karakteristike:• Brzina do 30 čv • Nosivost 200 do 9000 TEU• Kontejnere nosi u teretnom prostoru, ali i na poklopcima grotala• Kontejneri se krcaju/iskrcavaju s obalnim dizalicama• Nastambe i strojarnica su često pomaknute od krme prema naprijed

za nekoliko redova kontejnera. Nastambe Kontejneri smješteni na

poklopcima grotala

Krmeni pik

Krmeno nadgrađe

Skladište 4.Skladište 3. Skladište 2. Skladište 1.

Pramčani pikDvodno

Strojarnica

Poklopac skladišta 4.

Poklopac skladišta 3.

Poklopac skladišta 2.

Poklopac skladišta 1.

Page 28: tipovi brodova

Brod za prijevoz kontejnera (container ship)

ISO standard razlikuje TEU i FEU veličinu kontejnera.

TEU – engl. Twenty feet equivalent unit

Nominalna duljina ovih kontejnera je:

20 ft.= 20×0.305=6.10 m

Stvarna je duljina 1.5'' kraća, čime se ostavlja malo prostora izmeđukontejnera.

FEU – engl. Forty feet equivalent unit.

Nominalna duljina ovih kontejnera je:

40 ft. = 40×0.305=12.20 m

Page 29: tipovi brodova

Veliki kontejnerski brodovi (preko 8000 TEU)

Veliki kontejnerski brodovi, tzv. interkontinentalni, mogu ulaziti samo u najvećeluke zbog veličine broda i kapaciteta luke te obično nemaju vlastitu opremu zaprekrcaj.

Od 1991. grade se i brodovi bez poklopaca grotala, tzv. Cellular vessels. Zbognedostatka poklopaca, voda može ulaziti u skladišta (tropske kiše, morska voda),pa je stoga potrebno prilagoditi sustav pumpi.

Veliki interkontinentalni kontejnerski brod

Page 30: tipovi brodova

Feeders kontejnerski brodovi

Kontejnerski feeders su mali ili srednje veliki brodovi od 200 TEU i više koji suspecijalizirani za prijevoz tereta iz malih u velike luke i obrnuto, ili za službe kojenisu profitabilne velikim kontejnerskim brodovima.

Feeders mogu biti opremljeni opremom za teret. Često se višenamjenski brodovikoriste kao kontejnerski feeders

Page 31: tipovi brodova

Brod za prijevoz kontejnera (container ship)

Slika: Dijelovi kontejnerskog broda „Nedlloyd Europa“: 1 – Kormilo, 2 – Brodski vijak, 3– Krma, 4 - Kontejner od 40 ft., 5 – Kontejner od 20 ft. (TEU), 6 – Stepenice za nastambe,7 – Pilot or bunker door, 8 – Vodilica kontejnera, 12 – Bočni tank (vodeni balast), 13 –Service gallery, 14 – Fixed stack, 15 – Movable stack, 16 – Bay 15, 17 – Bay 06, 18 – Tier86, 19 – Cells, skladište 1 i 2, za kontejnere sa opasnim teretom (eksplozivi), 20 – Potporeza kontejnere, 21 – Valobran, 22 – Pramčani bulb

Page 32: tipovi brodova

Kada takav brod prevozi voće, ne kontrolira se samo temperatura, već isastav zraka u kontejnerima kako bi se kontrolirao proces sazrijevanja voća.

U usporedbi sa višenamjenskim brodovima, brodovi hladnjače imaju:

- manje pražnjice grotala

- više međupaluba

- opremu za ukrcaj tereta s kapacitetom podizanja od oko 40 t

Teret koji brodovi-hladnjače mogu prenositi:

- voće i povrće (rashlađeno ili smrznuto)

- meso, riba (smrznuto)

- opći teret

- kontejneri na palubi i /ili skladištima

Brodovi-hladnjače (reefers)

Page 33: tipovi brodova

Brodovi-hladnjače (reefers)

Suvremeni brodovi-hladnjače sve više prenose teret u kontejnerima.

Rashlađeni kontejneri imaju ugrađen sistem za rashlađivanje, koji se možespojiti na električnu mrežu broda. Takve kontejnere mogu prenositi i običnikontejnerski brodovi.

Page 34: tipovi brodova

Brod za prijevoz automobila (eng. Car carrier)

Izgrađen u Uljaniku

Page 35: tipovi brodova

Brodovi za prijevoz automobila Osnovne karakteristike:• Prosječna nosivost oko 16 000 t, a brzina od 18-20

čv • Dizajnirani su za prijevoz tereta na kotačima• Imaju velik broj paluba (do 16), a time i visinu • Teret se ukrcava kroz otvore na pramcu i krmi• Teretni prostor ovakvog broda su velike otvorene

palube međusobno vertikalno povezane rampama• međupalube na ovim brodovima često su podesive

po visini.

Page 36: tipovi brodova

Brod za vodoravan ukrcaj i iskrcaj tereta- Ro – Ro ship

Page 37: tipovi brodova

Brod za prijevoz putnika i vozila - Trajekti

Page 38: tipovi brodova

Sigurnost !

-Zbog dugačkih kontinuiranig paluba, koje se protežu cijelom dužinom broda, uslijed potencijalnog prodora vode brod može naglo gubiti stabilitet.

- Povezano s tim, pravila o sigurnosti ovih plovila su se posljednjih godina pooštrila (2003.) uvođenjem zahtjeva o vratima za podpodjelu prostora.

- Kako bi se spriječilo pomicanje tereta za lošeg vremena, kotači se učvršćuju pomoću posebnog sistema.

- Za vrijeme ukrcaja i iskrcaja se uključuje dodatna ventilacija kako bi se uklonili ispušni plinovi.

Page 39: tipovi brodova

Putnički brodovi (Passengers, cruisers)

Page 40: tipovi brodova

1. Koliko paluba imaju tankeri?2. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz sirove nafte te terete koje prevozi. Skiciraj i označi osnovne strukturne karakteristike ovog tipa broda. 3. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz naftnih prerađevnina te terete koje prevozi. 4. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz rasutog tereta i terete koje prevozi. Skiciraj i označi osnovne strukturne karakteristike ovog tipa broda. 5. Navedi osnovne karakteristike broda za prijevoz općeg tereta i terete koje prevozi. 6. Što je, i na koji se način umanjuje utjecaj efekta slobodnih površina u tankovima tereta tankera?7. Rangiraj tankere za prijevoz sirove nafte prema njihovom kapacitetu. Napisati odgovarajuće skraćenice i nosivosti.8. Navedi tri tipa broda za prijevoz rasutog tereta te naznači njihove osnovne razlike.9. Koji tip broda mora imati dvostruku oplatu dna i boka broda i zašto?10. Koji tip broda elemente strukturu palube uobičajeno ima sa vanjske strane tankova tereta i zašto? 11. Što je koferdam i gdje se uobičajeno nalazi na brodovima za prijevoz sirove nafte, a gdje na brodovima za prijevoz kemikalija?12. Za koji tip broda su karakteristični gornji bočni tankovi i čemu služe?13. U koju skupinu spadaju i što prevoze OBO brodovi ?14. Koja su dva osnovna tipa kontejnerski brodova prema kriteriju njihova kapaciteta?15. U kojoj se mjernoj jedinici uobičajeno izražava kapacitet kontejnerskog broda i koje su dužine dva osnovna tipa kontejnera?16. Navedi skraćene nazive za dva tipa brodova za prijevoz plina, koji plin prevoze te na koju se temperaturu pojedini plin hladi?

Pitanja za ponavljanje