Click here to load reader

tipovi brodova

 • View
  96

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

predavanje

Text of tipovi brodova

 • UVOD U PLOVNE OBJEKTETRGOVAKI BRODOVI I NJIHOVE OSNOVNE

  ZNAAJKE(knjiga: str. 1-15; 242-255)

 • Brodovi za prijevoz tekuina

  1. Sirova nafta2. Naftne preraevine

  3. Kemikalije

 • Brod (Tanker) za prijevoz sirove nafte

  Tanker za prijevoz sirove nafte

 • 1. Tankeri za prijevoz

  sirove nafteTankeri za sirovu naftu se koriste za prijevoz sirove nafte iz luke blizu naftnih polja ili sakraja naftovoda u rafineriju.

  Tankeri za sirovu naftu dijele se na slijedee razrede:

  - Ultra veliki tankeri (engl. Ultra Large Crude Carriers, ULCC)vie od 300 000 550 000 dwt

  - Vrlo veliki tankeri (engl. Very Large Crude Carriers, VLCC),200 000 300 000 dwt

  - Suez max (prema starom maksimalnom gazu sa Sueski kanal),120 000 200 000 dwt

  - AFRA (Average Freight Rate Assestment) max; 80 000 120 000 dwt

  - Pana max; 60 000 80 000 dwt

  Veliki gaz veih tankera ograniava plovidbene rute i smanjuje broj luka ukojima se moe izvriti prekrcaj tereta.

 • 1. Tankeri za prijevoz sirove nafte, nast.

  Osnovne karakteristike: Nosivost 20 000 do 500 000 dwt, brzina od 14-16 v Jedna paluba Veliina i raspored tankova tereta definirana je IMO

  (International Maritime Organization) konvencijom MARPOL 1973/78

  Uobiajeno imaju od 6-8 tankova tereta Koeficijent istisnine : 0.80-0.85 Posjeduju i dvobok (oznaka 1 na slici) i dvodno

  (oznaka 2 na slici) Na poetku i kraju teretnog prostora nalazi se

  koferdam (podruje 3 na slici), prazni sigurnosni prostor

  1

  2

  3

 • 1. Tanker za prijevoz sirove nafteOsnovne karakteristike, nast.: Posjeduje tzv. Ukrcajnu rampu (oznaka 1 na slici, eng. Manifold), centralno

  postavljenu na palubi, a slui za ukrcaj/iskrcaj tereta. Svaki tank posjeduje svoju pumpu i sustav za ispumpavanje Na palubi je smjetena manja dizalica s svake strane broda (oznaka 2 na slici) Imaju komunikacijski centralni most uzduno postavljen po palubi (eng.

  Catwalk) Tankovi su uzduno podijeljeni pregradama (oznaka 3 na slici) radi smanjenja

  utjecaja slobodnih povrina tekuina u tankovima Velik broj manjih palubnih otvora, ventila i ulaza u tankove razliitih namjena Poviena razina protupoarnih propisa

  1

  1

  23

 • 2. Brod za prijevoz naftnih preraevina (eng. Product Carrier)Tereti (produkti rafinerija i

  petrokemijske industrije): Naftne preraevine; benzin,

  kerozin, diesel, maziva, itd. Biljna ulja Vino Pitka voda

 • 2. Brod (tanker) za prijevoz naftnih preraevnia

  Osnovne karakteristike:

  Nosivost 18 000 do 75 000 dwt, brzina od 14-16 v

  Sposobnost prevoenja vie vrsta tereta u isto vrijeme

  Koferdam se moe nalaziti i izmeu tankova tereta

  Struktura palube s vanjske strane tankova radi povienog stupanja obrade i istoe povrine unutarnje stijena tankova

  Vei broj manjih tankova

  Sistemi cjevovoda su drugaiji od sistema na tankerima za sirovu naftu.

  Obino svaki tank ima svoj cjevovod za punjenje i pranjenje i svoju pumpu tereta.

 • Slika: Tanker za preraevine: 1 Balansno kormilo sa konvencionalnim brodskim vijkom, 2 Auxiliary Unit, 3 amac za spaavanje sa prekretnim sohama, 4 Hidrauliki prime mover, 5 Soba za kontrolu tereta, 6 Prostorija za grijanje/ispiranje tankova, 7 Koferdam, prazni prostorizmeu tankova, 9 Hidraulike cijevi za ulje pod tlakom za opremu za sidrenje i pritezanje, 10 Hose crane, 11 Manifold, 12 Boni tank u dvoboku, 14 Tanktop, 16 Poprenahorizontalno korugirana pregrada, 17 Pumpa tereta, 18 Mosti, 19 - Ograda, 21 Palubnesponje, 22 Grija tereta, 23 Paluba katela s opremom za sidrenje i pritezanje, 24 Pramanipropeler, 25 Pramac sa bulbom

  1

  Brod (tanker) za prijevoz naftnih preraevina

 • Posebni tipovi brodova za prijevoz nafte i naftnih preraevina

  Bunkering tanker brod obskrbljiva za druge brodove i/ili priobalne resurse sa naftom ili naftnim preraevinama.

 • 3. Brodovi (tankeri) za prijevoz kemikalija (eng. chemical carrier)Teret koji se moe prevoziti:

  - Kiseline

  - Luine (bazne)

  - Alkoholi

  - Jestiva ulja

  - Klorirani ugljikovodici

  - Amini (derivati amonijaka)

  - Monomeri

  - Petrokemijski proizvodi

 • 3. Tanker za prijevoz kemikalijaZa tankere za kemikalije postoje vrlo strogi propisi zbog toksinosti i zapaljivosti kemikalija koje prevoze.Svi su tankovi tereta razdvojeni od:

  - oplate sa balastnim tankom

  - pregrade strojarnice i pramanog pika sa koferdamom

  - dodatni specijalni zahtjevi (u odnosu na brod za prijevoz naftnihpreraevnina) za cjevarske sisteme, pumpe, ureaje, senzore, opremutankova i sl.

  - Za ovaj tip brodova iznimno je vano da u sluaju proputanja jednog odtankova ne doe do ugroavanja posade i okolia.

  - Kako bi se sprijeilo mijeanje nekompatibilnih tereta, koferdamom se razdvaja tankove razliitih sadraja. Koferdam je malen prazan prostor u kojem se nalaze oprema za sondiranje, cjevovod kaljue i ventilacija.

  - Veliina tankera za kemikalije je obino izmeu 2.500 i 23.000 BT. Brojtankova u uzdunom smjeru je izmeu 3 do 6 za vee tankere.

 • Brodovi (tankeri) za prijevoz plina (LNG liquid natural gas)

 • Brod za prijevoz plina (LNG)

  Osnovne karakteristike: Nosivost do 130 000 m3, brzina od 16-19 v

  Prevozi prirodni plin (obino mjeavina metana i etana) u tekuem stanju, pothlaen na -164 C, na atmosferskom tlaku

  Koriste se legirani elici posebnih karakteristika (vrstoa, otpornost na niske temp., izolacija, nehrajui)

  Posebna panja je posveena pitanjima izolacije tereta

  Dvodno/dvobok

  Koferdami izmeu tankova tereta, te prema strojarnici i pramanom piku.

 • Brodovi za prijevoz plina (LPG, liquid petrol gas)

 • Brod za prijevoz plina (LPG)

  Osnovne karakteristike: Nosivost do 95 000 m3, brzina 16-19 v Prevozi propan ili butan u tekuem stanju

  na atmosferskom tlaku i pothlaen potpuno (propan na -45 C, butan na -10 C ) ili na odreenom tlaku (8 bar) te pothlaen djelomino (-7 C) ili potpuno tlaen na 17 bar (tada je tank obino sferinog oblika)

  Koriste se legirani elici posebnih karakteristika (vrstoa, otpornost na niske temp., izolacija, nehrajui)

  Posebna panja je posveena pitanjima izolacije tereta Dvodno/dvobok Koferdami izmeu tankova tereta, te prema strojarnici i pramanom

  piku.

 • Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)

  Tereti: ugljen (ore carrier/coalier) ito (rasuti teret-bulk carrier) Rude cement kombinacija tekuina i rasutog

  tereta (Oil-Bulk-Ore=OBO Carrier) drvo cement

 • Brodovi za rasuti teret (engl. Bulk Carriers) su brodovi projektirani za prijevoz tereta koji se slobodno nasipa u skladita (rasuti teret).

  Postoje tri tipa brodova za rasuti teret:

  a) Handy size, 30 000 dwt, esto sa opremom za teret. Teret: dragocjene rudae, pijesak, ljaka, glina, ito i proizvodi ume

  b) Panamax, 80 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ito i rude.

  c) Capesize, 160 000 dwt, bez opreme za teret. Teret: ugljen i rude.

  Brodovi za rasuti teret se obino istovaruju grabilicama ili pomou usisnihcjevovoda. Ukrcaj se vri pomou shooter ili konvejera.Brodovi za rasuti teret imaju velike gornje i donje balastne tankove kako bipraznom brodu dali dovoljan gaz i bolje ponaanje u plovidbi.

  Brodovi za prijevoz rasutog tereta

 • Brod za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier)Osnovne karakteristike: Nosivost do 200 000 dwt, brizna od 12-16 v Posjeduju samo glavnu palubu, teretni prostor se

  protee itavom visinom od dvodna do palube Posjeduje velike otvore grotala (oznaka 1 na slici) Posjeduje karakteristine gornje bone tankove

  (oznala 2 na slici) Teretni se prostor uzdunim pregradama moe

  podijeliti na vie manjih dijelova Veinom ne posjeduju vlastitu opremu za krcanje

  tereta

  2

  1

 • Posebni tipovi brodova za projevoz rasutog tereta - cement

  Cement carrier- brod za prijevoz cementa

 • Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)Tereti:- kontejneri- opi teret- suhi rasuti teret

  (npr. ito)- drvo- automobili- teki tereti

 • Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)

  Osnovne karakteristike: 2000 t do 15000 t istisnine i brzine od 12-18 v Raspolae sa vie velikih skladinih prostora (4-6) s otvorima irina

  kojih obino ne prelaze polovicu irinu broda Poklopci grotala su opremljeni s hidraulikim sustavima

  otvaranja/zatvaranja

 • Brod za prijevoz opeg tereta (general cargo)

  Osnovne karakteristike: Uobiajeno imaju dvije palube, a nia paluba se moe protezati

  gotovo cijelom duljinom broda Vrlo su fleksibilni u smislu vrste tereta, pakiranja i naina

  krcanja Imaju vei broj vlastitih dizalica ili samarica na teretnim stupovima Mogu biti linijski i tzv. trumperi (plove od luke do luke traei

  teret)

 • 1. Kormilo2. Brodski vijak3. Glavni motor sa gearbox i shaft generators4. Boce sa CO2 u CO2 room5. MOB amac6. amac za spaavanje sa slobodnim padom7. Dizalica za MOB, amac za spaavanje, splav i provijant8. Dimnjak sa svim ispunim cijevima9. Krmeni jarbol s navigacijskim svjetlima10. Kri s radarskom opremom11. Krov kormilarnice sa magnetskim kompasom i reflektorom12. Nastamba13. Hatch cradle

  14. Spremnik tekog goriva15. Rasuti teret16. Okomite pregrade ili pontoni17. Teki teret (elini namotaji)18. Pakirni teret19. Horizontalne palube 20. Opi teret, bale papira21. Zavrni voj

  22. Hold fan23. Fiksna pregrada24 Postolje kontejnera25.Tanktop, 26. Kontejneri, 5 redova, 3 bays27. Okomita pregrada ili ponton28. Pranica grotla29. Boni tank (balast)30. Rasuti teret31. gangway32. Stacked Hatches33.Top light, range light34. Valobran

  35. Sidren