Click here to load reader

KLASIFIKACIJA BRODOVA KATEGORIZACIJA BRODOVA TURISTIČKA

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KLASIFIKACIJA BRODOVA KATEGORIZACIJA BRODOVA TURISTIČKA

Slide 1KATEGORIZACIJA BRODOVAKATEGORIZACIJA BRODOVA
TURISTITURISTIKA TRAKA TRANJANJA
Lansiranje novih (dodatnih) brodova, 
Kapacitet smeštaja se poveava (mega).
Vlade mnogih drava (poput SADa, Kanade) su ovakav  trend videle kao prednost u privrednom razvoju svojih  zemalja:
angaovanost na polju razvoja kruzeva
osnivanje razliitih organizacija specijalizovanih za  kruzeve
izrada brojnih strategija kruzeva na nacionalnom i  regionalnom nivou.
Kljuni elementi strategija su:
Odnos prema “osetljivim” podrujima (oblasti sa još uvek  nedegradiranim ekosistemima). 
OUVANJE
IVOTNE SREDINE
Kompanija “Royal Caribbean Cruises” je 2004.  razvila i inplementirala ISO 14001:
Sistem upravljanja ivotnom sredinom i
Referentni trening programa zaštite ivotne sredine.
Suština 
Sistem upravljanja otpadom radi ouvanja ivotne sredine:
Pogon za preradu otpada i sistem za preišavanje ve upotrebljene vode,
Odreeni suspendovani materijal iz otpadnih voda se  moe upotrebiti kao energent nekih mašina broda,
Plastika, aluminijum, karton, papir i staklo (iz smea)  se mogu prodati.
Finansijska sredstva dobijena prodajom otpada za dalju  upotrebu se stavljaju u fond za posadu motivacija.
POSLOVANJE
Brodske kompanije su radi unapreenja krstarenja  poslovni partneri razliitih segmenata putnikoagencijske  delatnosti:
putnike agencije u uem smislu (Retail Salers) se  ukljuuju kao prodavci programa zasnovanih na  meunarodnim turistikim krstarenjima,
turoperatori esto postaju zakupci brodova (celih  brodova ili bloka kabina) na turistikim krstarenjima  koje obuhvataju svojim programima,
receptivne putnike agencije su serviseri na kopnu, ali i  zakupci brodskih kapaciteta koje ukljuuju u svoje  programe (Incoming Travel Service) i
drugi partneri Tour Specialists (organizovanje  podsticajnih programa (incentive) ili specijalizovanih  tura poput kazino programa) (Popov, 1997).
Ugovori o zakupu brodova 
za  putnike agencije
sklapaju se na dui rok pre otpoinjanja putovanja  (minimum šest meseci ili ak preko godinu dana),
otkazi brodova od strane turoperatora se ograniavaju na  dui rok,
u sluaju otkaza brodova od strane turoperatora, obino  se plaaju naknade,
minimum punjenja ne utie bitnije na cenu koju plaa  putnika agencija.
TURISTIKA PONUDA
Klasifikacija turistikih brodova
Mali 5-25 200-500
Najvei brodovi
Brod Kompanija Tonaa “Freedom of the Seas” “Royal Caribbean Int. ” 158.000 “Queen Mary 2” “Cunard Line” 148.528 “Explorer of the Seas” “Royal Caribbean Int. ” 137.308 “Voyager of the Seas” “Royal Caribbean Int. ” 137.280 “Adventure of the Seas” “Royal Caribbean Cruises” 137.276 “Mariner of the Seas” “Royal Caribbean Cruises” 137.276 “Navigator of the Seas” “Royal Caribbean Cruises” 137.276 “Caribbean Princess” “Princess Cruises” 116.000 “Diamond Princess” “Princess Cruises” 113.000 “Sapphire Princess” “Princess Cruises” 113.000
”Allure of the Seas” Teina 236.284 t.  Kapacitet:
6.320 putnika i  2.100 lanova poade. 
16 paluba i 2.704 putnikih kabina.
Mega brodovi  gigantska plovea odmarališta: prostrana atrijum predvorja hotelskog tipa u više nivoa, umetnike radionice, kazina, trni centri, zdravstveni centri, raunarski i poslovni centri, diskoteke, opservatorije i dr. 

Kako se konstruiše najvei brod ikada?
• Pet puta
•Deije obdanište
•Interaktivni programi

O”
•“Vitalnost na moru”, najvei spa i fitnes centar
• Linija za spust

MESTA ZABAVE
• 24 restorana na brodu
• 2.165 lanova posade

Oko 6.000 gostiju dorukuje, rua i veera u skoro isto vreme.
• 2700 smeštajnih
SMEŠTAJ
(Istoni Karibi)
Spašavanje
Kompanija Smeštajni
/ 7
/ 4 Juna Amerika 2.982€
Norveška 2.064€
Dez krstarenja - Raunarski univerzitet -
Golf program
Umetnost kulinarstva
“Celebrity Cruises and Bon Appetit Magazine” -
Ukus Kariba
(CLIA) Njujork Zastupa kompanije Severne Amerike
“Int. Council of Cruise Line”
(ICCL) Vašington Lobi grupa SAD-a
“Florida-Caribbean Cruise Association”
Karibskih ostrva
(PSA) London U vladi Velike Britanije i lobi grupi EU
“Croisimer” Pariz Promoviše krstarenja i obuku osoblja “Verband der Faehrschiffahrt un Faetouristik e.V”
(VFF) Hamburg Promoviše krstarenja i obuku osoblja “Int. Cruise Council Australasia”
(ICCA) Sidnej Promoviše iskustvo globalnog krstarenja
“Cruise Down Under”
“Japan Oceangoing Passenger Ship Association” Tokijo Promoviše krstarenja i sigurnost i bezbednost
brodova
“CLIA”
CLIA (“Cruise Lines International Association”) – Meunarodna asocijacija kruzkompanija.
osnovana 1975. godine, 19 vodeih kruzkompanija,  flota od preko 150 brodova preko 16.500 turistikih agencija. 
MEUNARODNA KRSTARENJA –
GLOBALNI TREND
TURISTIKE PRIVREDE
Globalna tranja za meunarodnim putovanjima rasla  je po stopi od 4,3%.
Trište meunarodnih turistikih krstarenja je  zabeleilo porast od 7,9% (WTO).
Vodee destinacije meunarodnih turistikih  krstarenja su:
Karibi, Evropa i Aljaska. 
2004. godine je oko 30 miliona Amerikanaca pokazalo  interes da se ukljui u krstarenja u naredne tri godine.
U poslednjih 15 godina turistiki promet putnika  kruzeva se na godišnjem nivou poveavao u proseku od  8%, a samo u zadnjih nekoliko godina na godišnjem  nivou više od 15%.
Ovaj segment turistike privrede godišnje ostvari promet  od oko 23 milijarde dolara (CLIA). 
Brod “Queen Mary 2” u 2004. godini ostvario je promet od  800 miliona dolara
(smeštajni kapacitet broda je 3.100 turista i 1.000 lanova posade).
Rast globalne tranje za meunarodnim putovanjima po  stopi od 4,3%.
Trište meunarodnih turistikih krstarenja porast od  7,9% (WTO, 2003).
Meunarodni turistiki promet
GodinaGodina Severna AmerikaSeverna Amerika EvropaEvropa Ostatak svetaOstatak sveta TotalTotal
1989.1989. 3,33,3 0,50,5 0,20,2 4,04,0
1993.1993. 4,54,5 0,90,9 0,20,2 5,65,6
1997.1997. 5,05,0 1,41,4 0,50,5 6,96,9
2000.2000. 6,96,9 1,91,9 0,80,8 9,69,6
Razlozi takvog trenda: Specifinost Vei brodovi (poveanje smeštajnog kapaciteta /  koncept odmarališta) Poveanje prosene starosti populacije širom sveta
0
200
400
600
800
1000
1200
sa neznatnim oscilacijama  Jugoistona Azija i Havaji sa znatnim oscilacijama  Aljaska i Evropa
Pomeranje teišta tranje sa jednog trišta na drugo u  toku godine kljuni faktor finansijskog uspeha kruz kompanija.
Dva tipa repozicioniranja itinerera
oblasti: Severna i Centralna Amerika
(Aljaska ↔ Karibi; Karibi ↔
Interregionalno repozicioniranje –
Mediteran;
destinacije
Destinacija Udeo (u %) Karibi 46 Mediteran 11 Aljaska 9 Severna Evropa 8 Zapadni Meksiko 6 Panamski kanal 6 Juni Pacifik 2 Juna Amerika 2 Ostalo 10
trišni segmenti
1995. 65
2000. 55
2006. 45
“Baby boomers”
Najvee ueše u meunarodnim turistikim  krstarenjima na svetskom nivou imaju brani  parovi, posebno generacije roene posle Drugog  svetskog rata. 
razvijene (ustaljene) navike da putuje, krstarenja kao miran i bezbedan nain putovanja  bogatog sadraja su adekvatan oblik. 
CLIA: “Baby boomers su “srce” meunarodnih  turistikih krstarenja”.
Segmenti > 34% uesnika starosti 3554 godina
1/4 penzionisan
3 u 4 uesnika krstarenja (76%) je u branoj zajednici
2 u 5 (44%) je višeg ili visokog obrazovanja
16% uesnika krstarenja na putovanja vode decu mlau od  18 godina
Tipovi trišnog segmenta Udeo (%)
Nemirni “baby boomers” – eljni proširivanja  iskustva; obuhvataju 33% trišta meunarodnih  turistikih krstarenja (tranje); svaki šesti turista ovog  segmenta je samo jednom krstario.
Entuzijastini “baby boomers” – upoznati su sa  krstarenjima kao nainom turistikih putovanja;  odluuju se za meunarodna turistika krstarenja kako  bi prekinuli svakodnevnicu; obuhvataju oko 20% trišta  (tranje); skoro 50% njih je samo jednom krstarilo.
Ljubitelji luksuza – odabiraju usluge visoke cene i  visokog kvaliteta, obino specijalizovanih krstarenja;  obuhvataju 14% trišta.
Zahtevna tranja – preferiraju što optimalniji odnos cena – kvalitet; potrauju popuste i druge specijalne ponude slinog  tipa; obuhvataju 16% trišta meunarodnih turistikih  krstarenja (tranje); ak oko 80% njih su bili više puta uesnici  takvih putovanja.
Istraivai – osobe bogatog turistikog iskustva, zbog ega su  najviše zainteresovani za destinacije itinerera meunarodnih  turistikih krstarenja; obuhvataju oko 11% trišta (tranje).
Ljubitelji brodova – izuzetno vaan segment meunarodnih  turistikih krstarenja, jer preferira takav nain turistikih  kretanja (imaju bogato iskustvo krstarenja); oko 90% njih je  nekoliko puta krstarilo; obuhvataju samo 6% trišta.
Uesnici krstarenja turisti sa razvijenim navikama za  putovanjima.
Ostvaruju oko 3,8 razliitih turistikih putovanja ili  18,6 noenja van svog doma samo u jednoj  kalendarskoj godini.
Poverenje u turistike  agencije  veliko.
ak 89% turista je preko  turistikog agenta rezervisalo  svoje poslednje krstarenje.
satisfakcija turista
Nakon krstarenja: 85% e i naredne godine ponovo krstariti; 66% ispitanika je ocenilo svoje poslednje krstarenje kao  izvanredan nain turistikih putovanja; 61% je dalo najvišu ocenu kvalitetu ishrane tokom  krstarenja.
MOTIVI 
generalno
vrednovanje
motiva putovanja i specifinosti
Omiljeni sadraji kruzeva: hrana (29%), provedeno vreme sa lanovima porodice (20%), dobre vremenske prilike i lepota pejsaa (18%), odmor i relaksacija (16%), romantinost (12%).
Rezervacija  
Slide Number 12
Slide Number 34
Slide Number 35
Slide Number 36
Slide Number 38
Slide Number 39
Rezervacija

Search related