Click here to load reader

Tipi čne tehnologije skladištenja paleta

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tipi čne tehnologije skladištenja paleta

Microsoft PowerPoint - 05 Resenja za skladistenje paleta zeleznicki bela pozadina.ppt1
Ovde e teište biti posveeno osnovnim (tipinim) tehnologijama skladištenja paletizovanih tereta. Palete su kao pojavni oblik tereta veoma prisutne i bile su veim delom obraene u prethodnom semestru.
VARIJANTE SKLADIŠTENJA PALETA
Bez pomone skladišne opreme (blok sistem) Paletni ramovi / nastavci Selektivni paletni regali Protoni regali (Pallet-flow rack) Pokretni regali
Takoe, u praksi se mogu sresti još neka rešenja, npr. regali poveane dubine slaganja (deep-line racks) kao i neke specijalne konstrukcije
Tipine tehnologije skladištenja paleta
Skladištenje paleta bez pomone skladišne opreme (blok sistem)
Uobiajeno je da se palete skladište na podu, pri emu se slau u “linijama”, nješe jedna na drugu (ako to omoguava paletna jedinica). Uobiajena “dubina” sloga je do 10 paleta.
Kao zadatak, koji se postavlja u eksploataciji, je i definisanje visine koja moe da se koristi pri skladištenju u ovoj tehnologiji – diskusija o faktorima koji utiu na ovu veliinu.
Poseban problem predstavlja i pitanje optimalne duine “linije” na kojoj se odlau palete
Diskusija o zadatku, posebno ako je problem vezan za skladištenje paleta sa nehomogenim sadrajem, roku trajanja, strategiji ulaza – izlaza i dr.
I homogena grupa paleta
II homogena grupa paleta
III homogena grupa paleta
IV homogena grupa paleta
3
Ova tehnologija, sa prilazom sa jedne strane, ostvaruje FILO strategiju i mora da se usaglasi sa obrtom robe na zalihama.
Ova tehnologija je vezana sa jednim fenomenom gubitka odnosno nemogunosti korišenja prostora.
U literaturi, ova pojava se naziva honeycombing i iz tog razloga primena ove koncepcije, iako je jednostavna, zahteva posebne analize.
Sa aspekta investicija, ovo rešenje zahteva minimalne/bez investicija, i praktino potpunu fleksibilnost sa aspekta konfiguracije skladišne zone u okviru raspoloivog prostora.
4
Paletni ramovi / nastavci
Paletni ramovi / nastavci se uobiajeno koriste kada teret na paleti ne omoguava slaganje palete na paletu ili kada neka druga tehnologija nije primenljiva. Oni su pogodni za poveanje stepen iskorišenja skladišnog prostora, pre svega po visini.
Omoguavaju veliku fleksibilnost, ali se javljaproblem odlaganja neiskorišenih ramova (skladištenje pomone opreme).
Investicije u ramove nisu zanemarljive. Zavisno od konstrukcije, tipa i dr. cena se kree od oko 100 evra pa naviše po jedinici.
5
Oni su izvedeni u obliku jednostavne metalne konstrukcije. Raspored regala i njihova konstrukcija obezbeuju direktan pristup bilo kojoj paleti u svakom trenutku. Zahvaljujui svojim karakteristikama, u potpunosti eliminišu pojavu honeycombing-a, kao i primenu FIFO strategije.
Konstrukcije se izvode sa razliitim visinama, i u zavisnosti od tipinih tehnologija uklopljenih u koncepciju, mogu biti visine i preko 40 m. Jasno, sama konstrukcija (elementi konstrukcije – vertikalnih ramova, horizontalnih nosaa i dr.) u velikoj meri zavise od karakteristika tereta, dimenzija regalskih elija, postavljanja palete u regalu po duoj-kraoj stranici i dr.
Jedinina cena (po paletnom mestu) se kree od nekoliko desetina evra pa naviše.
6
legenda:
elementi za prilagoavanje skladišnoj jedinici : 8. nosa skladišnih jedinica u obliku
segmenata 9. nosa skladišnih jedinica u obliku
ploe
konstruktivni elementi: 1. nosei ram 2. nosea traverza 3. odstojnik
zaštitni elementi: 4. zaštitna mrea sa nosaem 5. graninik poloaja skladišne jedinice
po dubini elije 6.graninik horizontalnog poloaja
skladišne jedinice 7. štitnik stubova
7
8
Selektivni paletni regali
Paletni regali su toliko rasprostranjeni da je mogue nai izuzetno širok spektar dodatne opreme koja omoguava povoljnije korišenje u raznim situacijama i zadacima – sa aspekta karakteristika tereta, raspoloivog prostora i dr.
9
Tip viljuškara Iskorišenje prostora Proizvodnost Troškovi Fleksibilnost
Standard Wide Aisle Forklift Osnova poreenja $ Narrow Aisle Reach +20% to +25% $ $ Narrow Aisle Double Deep Reach -20% to +60% $ $ VNA Turret +40% to +50% $ $ $ $ $ VNA Swing Mast or Bendi +35% to +45% $ $ $
Jedna od glavnih nepovoljnosti ove tehnologije je neiskorišen prostor u regalskim prolazima, što je predmet stalnog razvoja i istraivanja u ovoj oblasti.
Kao rezultat razvoja viljuškarske tehnike, mogu se sresti razliita rešenja. Ovde je dat jedan saeti prikaz ove zavisnosti i uticaja primene razliitih tehnoloških elemenata
∼∼∼∼ 2,5 m
∼∼∼∼ 3,5 m
< 2 m
Protoni regali u “regalskim” kanalima, koji su meusobno nezavisni, omoguavaju striktnu primenu FIFO.
Prilaz protonim regalima (ulaz) je sa jedne, a izlaz sa druge strane skladišne zone. U svakom kanalu je omogueno, primenom nekog od tehnikih rešenja, kretanje paleta du kanala. Moe biti izvedeno pomou valjkastih transportera (gravitacija ili pogon), lananih transportera, šatl ureaja i dr. Na taj nain, im se zahvati paleta na izlaznoj strani, ostale palete u tom kanalu se pomeraju prema izlazu (taki zahvatanja).
Osnovna karakteristika ove tehnologije je postizanje visoke protonosti i dobro iskorišenje prostora.
Problemi mogu da se jave u sluaju poremeaja (raspada paletnog paketa, ošteene palete kod sistema sa valjcima). Prisutan je i problem iskorišenja kapaciteta, ako nema dovoljno paleta sa istim karakteristikama za popunjavanje kanala.
Takoe, ovo rešenje je voma skupo. Prema starijim izvorima cena je bila $200 - $300 po jedinici.
11
12
U suštini, pokretni regali mogu da se posmatraju kao selektivni paletni regali, kod kojih su regalski redovi postavljeni na pokretna postolja, koja se kreu po šinama ugraenim u pod. Na taj nain se omoguava kretanje jednog ili više regala istovremeno u skladišnoj zoni.
Ideja je proistekla iz tenje da se u najveoj meri eliminište površina potrebna za radne prolaze, odnosno da se radni prolazi (za rad viljuškara) “formiraju” po ukazanom zahtevu (lokaciji) za uskladištenje/iskladištenje. Time se ostvaruje izuzetno velika gustina skladištenja, uz obezbeenje FIFO.
Pokretni (mobilni) regali
13
Mane su visoka cena po paletnom mestu (bila je od $250 po paletnom mestu), i veoma niska produktivnost (protonost) sistema. To je razlog da je njihova primena svrsishodna kod manjih obrta i zahteva za smeštaj velike koliine zaliha u malom prostoru.
Sreu se rešenja sa mogunosti jednovremenog rada u nekoliko prolaza, što je skopano sa smanjenjem iskorišenja površine i sloenijim sistemom upravljanja kretanjem regala (bezbednost i dr. ).
Pokretni (mobilni) regali (nastavak)
↑ isk. prostoradadaselektivniMobilni
↓ isk. prostora-dadaselektivniStandardni
210150130150140170brzina kretanja m/min
602315151825brzina dizanja m/min