of 36/36
PALETA PRODUKTÓW A WIRTGEN GROUP COMPANY

PALETA PRODUKTÓW

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PALETA PRODUKTÓW

Mobilne wytwórnie mas bitumicznych na koach - typ MBA Strona 12
Przewone, kontenerowe wytwórnie mas bitumicznych - typ ECO Strona 14
Przewone wytwórnie mas bitumicznych - typ TBA Strona 16
Stacjonarne wytwórnie mas bitumicznych - typ BA Strona 18
GRANULATOR Strona 20
Silosy do zaadunku asfaltu lanego - GAV Strona 26
Kocio transportowy do podgrzewania asfaltu lanego, wersja leca – GKL Strona 28
Kocio transportowy do podgrzewania asfaltu lanego, wersja stojca – GKS Strona 30
May kocio do podgrzewania – wywrotka Strona 32
Kocio do podgrzewania masy zalewowej do spoin - FUG Strona 34
LIDERZY W BRANY.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Od ponad 50 lat BENNINGHOVEN specjalizuje si w produkcji wytwórni mas bitumicznych, przy tym ten producent z tradycjami przykada ogromn wag do jakoci i innowacji. Czy to w standardzie, czy na indywidualne zamówienie klienta - BENNINGHOVEN oferuje odpowiednie rozwizania w przypadku kadego zlecenia.
PALETA PRODUKTÓW | 05
W naszych obu zakadach - w Mühlheim/Mosel oraz w Wittlich - 600 pracowników jest zaangaowanych w wytwarzanie wiodcych w brany wytwórni mas bitumicznych. Na ponad 148.000 metrów kwadratowych powstaj tu bardzo elastyczne rozwizania umoliwiajce niezawodn i ekonomiczn eksploatacj urzdze w caym okresie ich uytkowania. BENNINHOVEN dziki niepowtarzalnym innowacjom w produkcji wytwórni
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// WYSPECJALIZOWANI Poniewa jako liderowi technologicznemu zaley nam na tym, by nieprzerwanie poprawia wydajno naszych wytwórni.
// PARTNERAMI Poniewa jestemy godnym zaufania, osobistym towarzyszem klienta w caym okresie eksploatacji wytwórni.
// SERDECZNI Poniewa wiemy, e najwysze wiee potrzebuj stabilnych fundamentów.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Od konstrukcji stalowej po rozwój kompleksowych systemów sterowania - w firmie BENNINGHOVEN samodzielnie projektujemy i produkujemy najistotniejsze komponenty.
Krótkie drogi na produkcji, nowoczesna technologia wytwarzania i wysoki stopie automatyzacji umoliwiaj bardzo efektywn produkcj w obu zkadach – w Mühlheim/Mosel i w Wittlich. Przy tym nasi pracownicy
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BUDOWA MIESZALNIKA
O wartoci instalacji BENNINGHOVENA decyduj wysokiej jakoci komponenty o dugiej ywotnoci i atwoci serwisowania, które s w stanie sprosta wszelkim wymogom rynku i wymogom rodowiskowym.
WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH
Obok niskiego zuycia energii istotna jest odpowiednia izolacja cieplna gorcych elementów. Przyczynia si ona do optymalizacji parametrów ekologicznych i poprawia bezpieczestwo pracy, a take efektywno kosztów.
Wytwórnie marki BENNINGHOVEN s zaprojektowane tak, e wszystkie skadniki mieszanki s udostpniane w odpowiedniej iloci, we waciwej temperaturze, w odpowiednim miejscu i czasie.
Staramy si aby cay proces by bezpieczny, niedrogi i ekologiczny. Nad tymi warunkami BENNINGHOVEN pracuje indywidualnie z kadym klientem, uwzgldniajc specyfik jego projektu.
// WYDAJNIE I ELASTYCZNIE Zarówno stacjonarne, jak i mobilne czy przewone wytwórnie BENNINGHOVENA gwarantuj pefekcyjny balans midzy wydajnoci a elastycznoci. Dziki niewielkimu nakadowi pracy przy montau, innowacyjnej koncepcji moduowej i inteligentym poczeniom wytwórnie mona szybko przenosi na nowe lokalizacje przy niskich kosztach transportu i logistyki.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mobilne wytwórnie mas bitumicznych na koach typu MBA o wydajnoci od 100 do 240 t/h charakteryzuj si krótkim czasem montau i demontau, s przeznaczone do realizacji projektów krótkoterminowych i dla regionów o niskiej dostpnoci wytwórni. Montuje si je w prosty sposób na mobilnych fundamentach stalowych i caa instalacja przesuwa si wraz z postpem robót
budowlanych na kolejne odcinki. Przy tym mobilne wytwórnie BENNINGHOVENA na koach mona lokalizowa w pobliu placu budowy, co gwarantuje sta, wysok jako mieszanek asfaltowych. Dziki inteligentnej koncepcji roboty budowlane mona prowadzi elastycznie i wydajnie.
MOBILNE WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH NA KOACH – TYP MBA
DANE TECHNICZNE INSTALACJA MBA
MBA 2000 MBA 3000
Wydajno mieszania (t/h) 160 240
Wydajno suszarki (t/h) 145 220
Ogólne dane Wszystkie dane odnosz si do wilgotnoci materiau na poziomie 4%, obcienie wiatrem: 25 m/s,
poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obcienie niegiem: 0,85 kN/m².
Sposoby ustawienia Mobilne fundamenty stalowe
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liczba dozowników pi dozatorów zabudowanych na pojedynczym mobilnym podwoziu z
moliwoci dowolnego rozbudowania
Pojemno (m3) 8 8
Rampa dojazdowa tak (zawarta w zakresie dostawy, nasyp budowlany min. 650 mm)
Szeroko zaadunku (mm) 3400 3400
Bben suszcy
Napd bbna (kW) 1 x 37 1 x 55
Palnik
Typ (standardowe paliwo: olej) Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU
Moc palnika (kW) 11,9 19
Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz pynny, py wglowy - moliwo realizacji palnika kombinowanego
Odpylanie
Przesiewacz/magazynowanie w gorcym silosie
Przesiewanie Przesiewanie 5-krotne
Magazynowanie w gorcym silosie 30 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)
Sekcja mieszania i waenia
Mieszalnik (kg) 2000 3000
Waga kruszyw (kg pojemnoci) 2000 3000
Waga wypeniaczy (kg pojemnoci) 200 300
Waga asfaltu (kg pojemnoci) 200 250
Silos do zaadunku mieszanki/silos z wypeniaczem
czna pojemno silosa do zaadunku Mobilny silos do zaadunku mieszanki na koach 50 t (1 komora)
Silos do zaadunku mieszanki, opcja 90 t (2 komory)
Silos z wypeniaczem Mobilny silos na wypeniacz wasny 50 m³, na koach;
mobilny silos na wypeniacz zewntrzny 50 m³, na koach
Ukad podawania asfaltu
Ogólnie wykonany w postaci mobilnej, na koach, z grzaniem elektrycznym i izolacj 150 mm
Pojemno Dwa zbiorniki z asfaltem po 50 m³ (zbiornik podstawowy, zbiornik dodatkowy)
Sterowanie
System sterujcy BENNINGHOVEN BLS 3000: Ukad pocze i cz wykonawcza, klimatyzacja i gówny rozdzielacz niskiego napicie
Systemy do podawania materiaów z recyklingu
Ukad podawania przez piercie rodkowy
– 25% udziau materiau z recyklingu
PALETA PRODUKTÓW | 13
ECO 2000 ECO 3000 ECO 4000
Wydajno mieszania (t/h) 160 240 320
Wydajno suszarki (t/h) 145 220 290
Ogólne dane Wszystkie dane odnosz si do wilgotnoci materiau na poziomie 4 %, obcienie wiatrem: 25 m/s,
poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obcienie niegiem: 0,85 kN/m².
Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stae fundamenty betonowe; W OPCJI wersja przewona = mobilne fundamenty stalowe
W instalacjach typu ECO w peni ujawnia si technologia BENNINGHOVENA oraz wysoki standard produkcji. Maksymalna mobilno, a tym samym pena elastyczno to cechy wyróniajce te wtywórnie, które mona eksploatowa stacjonarnie, przy czym moliwa jest równie szybka zmiana lokalizacji. Gównym wyró-
nikiem wytwórni ECO jest produkcja gównych kompo- nentów w wymiarach znormalizowanych kontenerów (20 lub 40 stóp), co umoliwia ich prosty transport samochodami ciarowymi, stakiem lub pocigiem. Ogromn zalet systemu moduowego ze staymi opcjami jest równie kompaktowo tego rozwizania.
PRZEWONA WYTWÓRNIA KONTENEROWA – TYP ECO
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dozowanie wstpne
Pojemno (m3) 12 12 12
Rampa dojazdowa Przygotowuje inwestor
Bben suszcy
Typ TT 8.22 TT 9.23 TT 11.26
Napd bbna (kW) 4 x 11 4 x 15 4 x 22
Palnik
Typ Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU
Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz pynny, py wglowy - moliwo realizacji palnika kombinowanego
Moc palnika (MW) 11,9 19 23,7
Odpylanie
Przesiewacz/magazynowanie w gorcym silosie
Przesiewanie Przesiewanie 5-krotne
Magazynowanie w gorcym silosie 17 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)
Magazynowanie w gorcym silosie, opcja 55 t w 5 komorach (piasek + bypass razem)
Sekcja mieszania i waenia
Waga kruszyw (kg pojemnoci) 2000 3000 4000
Waga wypeniaczy (kg pojemnoci) 200 300 400
Waga asfaltu (kg pojemnoci) 200 250 350
Silos do zaadunku mieszanki/silos z wypeniaczem
czna pojemno silosa do zaadunku 60 t (2 komory + bezporedni zaadunek)
Silos do zaadunku mieszanki, opcja 120 t (4 komory + bezporedni zaadunek)
Silos z wypeniaczem Silos na wypeniacz wasny 60 m³; silos na wypeniacz zewntrzny 60 m³
Ukad podawania asfaltu
Ogólnie wykonany w postaci stojcej, z grzaniem elektrycznym i izolacj 200 mm
Pojemno (m3) 3 x 60 3 x 60 3 x 60
Sterowanie
System sterujcy BENNINGHOVEN BLS 3000: Ukad pocze i cz wykonawcza, klimatyzacja i gówny rozdzielacz niskiego napicie
Systemy do podawania materiaów z recyklingu
Ukad podawania przez piercie rodkowy
– 25% udziau materiau z
recyklingu
recyklingu 30% udziau materiau z
recyklingu 30% udziau materiau z
recyklingu
TBA 2000 TBA 3000 TBA 4000
Wydajno mieszania (t/h) 160 240 320
Wydajno suszarki (t/h) 145 220 290
Ogólne dane Wszystkie dane odnosz si do wilgotnoci materiau na poziomie 4 %, obcienie wiatrem: 25 m/s,
poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obcienie niegiem: 0,85 kN/m².
Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stae fundamenty betonowe; W OPCJI wersja przewona = mobilne fundamenty stalowe
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wytwórnie BENNINGHOVEN typu TBA to instalacje o wydajnoci od 160 do 320 t/h, które mog by wykorzystywane pómobilnie, jak i stacjonarnie. Dziki temu, e gówne komponenty s umieszczone w kontenerach i poczone wpinanymi przewodami w przypadku tych instalacji wystpuj idealne warunki do transportu, a czas montau ukadu moduowego jest bardzo krótki.
Szczególnie istotny jest wysoki wskanik materiau z recyklingu, jaki mona dodawa do mieszanek, który wynosi 70 %. Inne istotne cechy, takie jak wysoka elastyczno instalacji roboczej i moliwo dozbrojenia jej w opcje lub komponenty sprawiaj, e TBA to instalacje, które praktycznie wszystko potrafi.
PRZEWONE WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH – TYP TBA
TBA 2000 TBA 3000 TBA 4000
Dozowanie wstpne
Pojemno (m3) 12 12 12
Rampa dojazdowa Bauseits
Bben suszcy
Typ TT 8.22 TT 9.23 TT 11.26
Napd bbna (kW) 4 x 11 4 x 15 4 x 22
Palnik
Typ Olej EVO JET 2 FU Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU
Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz pynny, py wglowy - moliwo realizacji palnika kombinowanego
Moc palnika (MW) 11,9 19 23,7
Odpylanie
Przesiewacz/magazynowanie w gorcym silosie
Przesiewanie Przesiewanie 6-krotne
Magazynowanie w gorcym silosie 80 t w 6 komorach (piasek + bypass razem)
Magazynowanie w gorcym silosie, opcja 80 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)
Sekcja mieszania i waenia
Waga kruszyw (kg pojemnoci) 2000 3000 4000
Waga wypeniaczy (kg pojemnoci) 200 300 400
Waga asfaltu (kg pojemnoci) 200 250 350
Silos do zaadunku mieszanki/silos z wypeniaczem
czna pojemno silosa do zaadunku 97 t (2 komory + bezporedni zaadunek)
Silos do zaadunku mieszanki, opcja 170 t (2 komory + bezporedni zaadunek)/ 197 t (4 komory + bezporedni
zaadunek)/ 346 t (4 komory + bezporedni zaadunek)
Silos z wypeniaczem Silos na wypeniacz wasny 60 m³; silos na wypeniacz zewntrzny 60 m³
Ukad podawania asfaltu
Ogólnie wykonany w postaci stojcej, z grzaniem elektrycznym i izolacj 200 mm
Pojemno (m3) 3 x 60 3 x 60 3 x 60
Sterowanie
System sterujcy BENNINGHOVEN BLS 3000: Ukad pocze i cz wykonawcza, klimatyzacja i gówny rozdzielacz niskiego napicie
Systemy do podawania materiaów z recyklingu
Ukad podawania przez piercie rodkowy
– 25 % udziau materiau
z recyklingu
z recyklingu 30 % udziau materiau
z recyklingu 30 % udziau materiau
z recyklingu
z recyklingu
z recyklingu
BA 3000 BA 4000 BA 5000
Wydajno mieszania (t/h) 240 320 400
Wydajno suszarki (t/h) 220 290 360
Ogólne dane Wszystkie dane odnosz si do wilgotnoci materiau na poziomie 4 %, obcienie wiatrem: 25 m/s,
poziome przyspieszenie ziemskie: 0,4 m/s², obcienie niegiem: 0,85 kN/m².
Sposoby ustawienia Stacjonarnie = stae fundamenty betonowe
Stacjonarne instalacje typu BA o wydajnoci do 400 t/h to okrt flagowy wród produktów BENNINGHOVENA. Ich szczególn cech jest moliwo dodawania nawet ponad 90 % materiau z recyklingu. Podczas montowania instalacji stacjonarnej podzespoy, które mona w przyszoci ewentualnie dozbroi, s konfigurowane indywidualnie, zgodnie z yczeniem klienta.
Dokadne planowanie przez uytkownika we wspópracy z ekspertami BENNINGHOVENA pozwala uzyska w peni przygotowane do realizacji procesu roboczego i wydajne wytwórnie. Dziki doskonaej jakoci, elastycznoci i wietnym parametrom ekologicznym, wytwórnie BA s podanym produktem do wytwarzania mieszanek asfaltowych.
STACJONARNE WYTWÓRNIE MAS BITUMICZNYCH – TYP BA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dozowanie wstpne
Rampa dojazdowa Przygotowuje inwestor
Bben suszcy
Typ TT 9.23 TT 11.26 TT 12.30
Napd bbna (kW) 4 x 15 4 x 22 4 x 37
Palnik
Typ Olej EVO JET 3 FU Olej EVO JET 4 FU Olej EVO JET 5 FU
Paliwa opcjonalne gaz ziemny, gaz pynny, py wglowy - moliwo realizacji palnika kombinowanego
Moc palnika (MW) 19,0 23,7 35,6
Odpylanie
Przesiewacz/magazynowanie w gorcym silosie
Przesiewanie Przesiewanie 6-krotne
Magazynowanie w gorcym silosie 170 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)
Magazynowanie w gorcym silosie, opcja 285 t w 7 komorach (piasek + bypass oddzielnie)
Sekcja mieszania i waenia
Waga kruszyw (kg pojemnoci) 3000 4000 5000
Waga wypeniaczy (kg pojemnoci) 300 400 500
Waga asfaltu (kg pojemnoci) 250 350 400
Silos do zaadunku mieszanki/silos z wypeniaczem
czna pojemno silosa do zaadunku 5 t (2 komory + bezporedni zaadunek)
Silos do zaadunku mieszanki, opcja 335 t (4 komory + bezporedni zaadunek)/ 495 t (6 komór + bezporedni zaadunek)
Silos z wypeniaczem Wiea silosu (1x wypeniacz wasny 100 m³ + 2x wypeniacz zewntrzny 50 m³)
Ukad podawania asfaltu
Ogólnie wykonany w postaci stojcej, z grzaniem elektrycznym i izolacj 200 mm
Pojemno (m3) 3 x 80 3 x 80 3 x 80
Sterowanie
System sterujcy BENNINGHOVEN BLS 3000: Ukad pocze i cz wykonawcza, klimatyzacja i gówny rozdzielacz niskiego napicie
Systemy do podawania materiaów z recyklingu
Dodatki do mieszalnika 30 % materiau z recyklingu
Zmienne dodatki 40 % materiau z recyklingu
Bben równolegy 70 % materiau z recyklingu
RPP 80 % materiau z recyklingu
Bben równolegy w przeciwprdzie z wytwornic gorcych spalin
90 % + x materiau z recyklingu
PALETA PRODUKTÓW | 19
Ustawa o odpadach i recyklingu, a take zdrowy rozsdek wymagaj, aby tak wartociowy surowiec, jakim jest „stary asfalt”, ponownie wykorzystywa w moliwie duych ilociach.
Teoretyczny maksymalny udzia starego asfaltu w mieszance zaley w gównej mierze od jego krzywej przesiewu, czyli inaczej mówic od iloci i wielkoci, a take proporcji jego skadników.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// GRANULATOR MOBILNY
Udzia materiau o rónych frakcjach po rozdrobnieniu zerwanego asfaltu. Chodzi o krzyw przesiewu dla suchych materiaów, co oznacza, e frakcja 16-22 mm moe obejmowa take konglomeraty
45 %
25 %
15 %
5 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
< 1 mm < 1-4 mm < 4-8 mm < 8-16 mm < 16-22 mm Wielko ziaren
Granulator a kruszarka przy wzbogacaniu starego asfaltu
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Technika rozdrabniania, która pozwala chroni rozkruszany materia, gwarantuje niemal stuprocentowe wykorzystanie materiau z recyklingu.
Inn istotn zalet tej technologii rozdrabniania jest wytwarzanie wyranie mniejszej iloci drobnej frakcji - jest to duy plus, gdy w ten sposób ogranicza si ryzyko zatykania dróg transportowych i bbna równolegego.
Drobna frakcja moe w znacznym stopniu ograniczy funkcjonalno lub sprawno bbna równolegego, a nawet spowodowa jego awari (patrz zdjcie po prawej stronie).
// GRANULATOR STACJONARNY
GRANULATOR
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Przesiewanie Przesiewacz dwupokadowy
Wydajno (max., t/h) 200 200
Wymiary (D x S x W, mm) 18000 x 2980 x
4000 dopasowane do
projektu
do projektu
Wysoko zaadunku (mm) 3600 3600
Pojemno (m3) 6 6
1800 1800
Granulator wstpny
Zby frezujce 140 140
Skorupy sztolni 84 84
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
W przypadku tej aplikacji BENNINGHOVEN oferuje pene spektrum techonlogiczne - od produkcji poprzez magazynowanie po transport.
Dosknaym produktem jest tu GKL Silent. Ten nowy produkt BENNINGHOVENA umoliwia na przykad prac o nietypowych porach - w szczególnoci podczas ciszy nocnej - a take we wraliwych obszarach, takich jak deptaki, osiedla mieszkaniowe lub szpitale. Dziki bezporedniemu napdowi elektrycznemu nie wystpuje tu uciliwa emisja haasu.
PALETA PRODUKTÓW | 25
Bardzo wytrzymaa konstrukcja zostaa wyprodukowana zgodnie z najnowszym stanem techniki i moe by wykorzystywana do materiaów biaych, czarnych, jak i pochodzcych z recyklingu. W kadej chwili mona dozbroi j dodatkowymi elementami. Benninghoven dostarcza take mieszalniki o pojemnoci do 70 t.
Dziki specjalnym, odpornym na zuycie i wysok temperatur materiaom przy niskich kosztach serwisowych uzyskuje si maksymaln ywotno systemu. Ukad grzania bazuje na palniku olejowym, gazowym lub kombinowanym - do wyboru. Regulowany ilociowo napd mieszada o bezstopniowej prdkoci
obrotowej jest wykonany tak, aby jego zuycie byo jak najmiejsze. Moliwy jest bezporedni napd hydrauliczny lub elektryczny.
Wydajny napd i specjalne rozmieszczenie ramion mieszada gwarantuj optymalne wymieszanie i homogenizacj asfaltu lanego. Z kolei ukad staej kontroli temperatury gwarantuje utrzymanie jakoci mieszanki. Do ochrony urzdze peryferyjnych su czujniki spalin. Dziki wysokiej jakoci izolacji cieplnej i niewielkiej iloci mostków cieplnych uzyskuje si krótki czas nagrzewania przy niewielkich stratach ciepa.
Silosy do zaadunku su do dalszej homogenizacji w procesie wytwarzania asfaltu lanego. S one zintegrowne z wytwórni mas bitumicznych, mona je jednak eksploatowa jako niezalene jednostki lub doposaa w nie jednostki wasne lub zewntrzne.
SILOSY DO ZAADUNKU ASFALTU LANEGO GAV
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DANE TECHNICZNE SILOSY DO ZAADUNKU ASFALTU LANEGO (GAV)
10,4 m³ 12,5 m³ 16,5 m³ 20,8 m³ 25 m³ 29 m³
Pojemno (t) 1) 25 30 40 50 60 70
Wymiary (D x S x W, mm) 5200 x 2500 x 2780 5000 x 2600 x 3200 5000 x 2890 x 3380 5000 x 2890 x 3900 5780 x 3270 x 3680 6400 x 3300 x 3700
Masa cakowita od (kg) 12 000 13 000 14 000 16 000 18 000 20 000
Moment obrotowy (Nm) 42 000 64 000 64 000 120 000 120 000 120 000
Moc silnika elektrycznego (kW) 30 30 45 55 75 75
Silniki mieszade (szt.) 1 1 1 2 2 2
Palnik w peni automatyczny palinik olejowy lub na gaz ziemny w peni automatyczny palinik olejowy,
na gaz ziemny lub kombinowany
Moc palnika (kW) 2 x 75 2 x 85 2 x 100 2 x 120 2 x 180 2 x 240
ciana kota/czoowa (mm) 2) 15 15 15 15 15 15
Otwór wylotowy (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400
Obudowa ciany boczne = blacha trapezowa w kolorze z palety RAL wybranym przez klienta, ciany czoowe = gadka blacha w kolorze czarnym
1) przy gstoci 2,4 kg/m³, ustawienie 3° 2) ze stali typu Brinar > rozmiary specjalne na zamówienie
1
2
3
4
2 Palnik
Dziki kompaktowej budowie urzdzenie idealnie nadaje si do zastosowa mobilnych i stacjonarnych. Wystpuj róne moliwoci montau urzdzenia (samochód ciarowy/przyczepa/naczepa siodowa/ naczepa z hakiem). Dziki wysokiej jakoci materiaom i niewymagajcym konserwacji czciom zagwarantowana jest wysoka ochrona przed zuyciem.
Koty do podgrzewania o zoptymalizowanej masie s opalane w peni automatycznie gazem lub olejem. Regulowany ilociowo, bezstopniowy napd pozwala na redukcj zuycia czci i przyczynia si do oszczdnoci na surowcach.
Z kolei ukad staej kontroli temperatury gwarantuje utrzymanie jakoci mieszanki. Czujniki spalin su do ochrony urzdze peryferyjnych przed przegrzaniem.
Ukad sterowania jest zintegrowany z wywietlaczem wielofunkcyjnym, na którym mona sprawdza wszystkie istotne dla procesu parametry. Bieca kontrola danych jest moliwa dziki drukarce paragonów i technologii Webfleet. Dobrze widoczna lampa migowa peni rol sygnalizatora bdów.
Koty do podgrzewania typu GKL z poziomym waem mieszada i z hydralicznym lub elektrycznym napdem bezporednim do wyboru doskonale nadaj si do homogenizacji oraz optymalnego mieszania podczas transportu.
TRANSPORTOWY KOCIO DO PODGRZEWANIA, WERSJA LECA – GKL
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pojemno (t) 1) 12 18 24
Wymiary zewntrzne (D x S, mm) 2) 4650 x 2500 5600 x 2550 6900 x 2550
Wysoko zewntrzna (mm) 3) 2115/2235 2200 2200
Masa cakowita od (kg) 4100 4900 6100
Moment obrotowy (Nm) 30 000 38 000 38 000
Generator w wersji Silent (kW) 33,85 35,18 35,18
Moc silnika Diesla (kW/PS) 4) 20,9/28,4 31,2/42,4 31,2/42,4
Ramiona mieszada (szt.) 6 8 11
Moc palnika (kW) 2 x 35 2 x 55 2 x 75
ciana kota/czoowa (mm) 5) 8 (opcja 10/12/15) 8 (opcja 10/12/15) 8 (opcja 10/12/15)
Otwór napeniania (D x S, mm) 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800
Otwór wylotowy (D x S, mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400
Izolacja (mm) 60 mm kocio, 60 mm ciany czoowe, 100 mm dno
Osona zewntrzna Aluminium lub stal szlachetna
1) przy gstoci 2,4 kg/m³ 2) ze zsuwni 3) z ram w przypadku opalania gazem/olejem 4) przy 2000 obr./min 5) ze stali typu Brinar > rozmiary specjalne na zamówienie
PALETA PRODUKTÓW | 29
Dziki kompaktowej budowie urzdzenie idealnie nadaje si do zastosowa mobilnych; wystpuj róne moliwoci montau urzdzenia (samochód ciarowy/ przyczepa/naczepa siodowa/naczepa z hakiem).
Do ogrzewania wykorzystuje si gaz, proces przebiega póautomatycznie lub w peni automatycznie. Dziki wysokiej jakoci materiaom i niewymagajcym
konserwacji czciom zagwarantowana jest wysoka ochrona przed zuyciem. atwo obsugi i wysoka niezawodno pracy to cechy decydujce o wysokiej jakoci tego kota.
Z kolei ukad staej kontroli lub ograniczania temperatury gwarantuje utrzymanie jakoci mieszanki, a take ochron urzdze peryferyjnych.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pojemno (t) 1) 8 12 13
Wymiary zewntrzne w tym zsuwnia (D x S, mm) 4150 x 2300 4350 x 2500 7050 x 2500
Wysoko zewntrzna (mm) 1750 2100 2200
Masa cakowita od (kg) 4300 4700 4800
Moment obrotowy (Nm) 30 000 33 000 33 000
Moc silnika Diesla (kW/PS) 2) 20,9/28,4 31,2/42,4 31,2/42,4
Ramiona mieszada (szt.) 6 6 6
Moc palnika piercieniowego lub lancowego (kW) 60 75 80
Dno kota / cianki kota (mm) 3) 12/6 12/6 12/6
Otwór napeniania (D x S, mm) 1300 x 800 1300 x 800 1300 x 800
Otwór wylotowy (D x S, mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400
Izolacja (mm) 50 50 50
Osona zewntrzna Aluminium lub stal szlachetna
1) przy gstoci 2,4 kg/m³ 2) przy 2000 obr./min 3) ze stali typu Brinar > rozmiary specjalne na zamówienie
PALETA PRODUKTÓW | 31
Wywrotka do asfaltu lanego z bezporednim hydraulicznym napdem mieszade i mechanizmem przechylajcym idealnie nadaje si do rozwiza mobilnych.
Plusem urzdzenia jest seryjne owietlenie oraz wbudowany sprzg przyczepowy, dziki któremu wywrotka moe peni rol cignika. Maszyna jest wyposaona w hydrostatyczny napd jezdny oraz hydrauliczny ukad hamulcowy. W przypadku eksploatacji w trudnym terenie dostpna jest opcja napdu na wszystkie koa.
Kocio do podgrzewania mona przechyla hydraulicznie. Ponadto istnieje take moliwo zabudowania noyc podnoszcych. Opalanie odbywa si póautomatycznie z wykorzystaniem gazu.
Obsuga mechanizmu podnoszenia kota podczas jazdy jest moliwa przy pomocy jednej rki. Ponadto wywrotki BENNINGHOVENA s standardowo wyposaone w wywietlacz motogodzin, poziomu napenienia zbiornika oraz temperatury silnika.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
350 500 600 Pojemno (t) 1) 0,8 1,2 1,4
Wymiary zewntrzne (D x S, mm) 2) 3220 x 1950 3220 x 1950 3220 x 1950
Wysoko zewntrzna max. (mm) 3) 2200 2200 2200
Masa cakowita od (kg) 1500 1500 1500
Moment obrotowy (Nm) 1400 1400 1400
Moc silnika Diesla (kW) 4) 17,2/23,4 17,2/23,4 17,2/23,4
Ramiona mieszada (szt.) 2 2 2
Moc palnika piercieniowego (kW) 20 20 20
Dno kota / cianki kota (mm) 5) 8/6 8/6 8/6
Wysoko napeniania (mm) 1150 1150 1150
Moliwo pochylania lub podnoszenia 300 mm z siownikiem do pochylania
Otwór napeniania (D x S, mm) 300 x 500 300 x 500 300 x 500
Otwór wylotowy (D x S, mm) 300 x 200 300 x 200 300 x 200
Zdolno pokonywania wzniesie (%) 15 15 15
Izolacja (mm) 50 50 50
W peni hydrauliczny ukad kierowniczy Tylna o
Inne Hamulce: w peni hydrauliczne/Obudowa zewntrzna: aluminium lub stal szlachetna
1) przy gstoci 2,4 kg/m³ 2) ze zsuwni 3) ze standardowym pakiem ochronnym 4) przy 2800 obr./min. 5) ze stali typu Brinar > rozmiary specjalne na zamówienie
PALETA PRODUKTÓW | 33
KOCIO DO PODGRZEWANIA MASY ZALEWOWEJ DO SPOIN - FUG
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// INNOWACYJNY SYSTEM GRZEWCZY DUOMATIC Nowy kocio do gotowania masy zalewowej do spoin FUG gwarantuje agodne nagrzewanie lub podgrzewania materiau do wypeniania.
Dziki nowo opracowanemu systemowi grzewczemu DUOMATIC materia jest nagrzewany porednio. Pierwszy krok, nagrzewanie medium grzewczego, jakim jest termoolej, odbywa si przy wykorzystaniu oleju opaowego. W kolejnym etapie temperatura jest utrzymywana elektrycznie. Zaleta innowacyjnego systemu grzewczego jest ewidentna: specyficzne waciwoci rónych mas bitumicznych pozostaj zachowane - nie s zmieniane wskutek przegrzania ani tracone wskutek kontaktu z pomieniem.
System pozwala chroni zasoby i rodowisko naturalne. Przez wikszo czasu eksploatacji utrzymuje si temperatur masy do zalewania spoin, co w przypadku urzdze BENNINGHOVENA odbywa si elektrycznie. Dziki temu zapotrzebowanie na olej opaowy jest mniejsze i nie powstaj dodatkowe spaliny
// PRZEKONUJCE W NAJDROBNIEJSZYM SZCZEGÓLE Dziki bezporedniemu napdowy elektrycznemu mieszada kocio FUG mona wykorzystywa w garaach podziemnych bez ryzyka wytwarznia uciliwych spalin lub powodowania haasu.
Swobodnie dostpny z zewntrz filtr mona w kadej chwili wyczyci bez opróniania kota. Ogrzewany elektrycznie w masy zalewowej mona opróni bez
kompresora, przy pomocy pompy asfaltu. Dodatkowo urawik gwarantuje ergonomi pracy i odcienie operatora.
// INNE OPCJE > owietlenie LED > podwozie tandemowe > napd samojezdny
PALETA PRODUKTÓW | 35
DANE TECHNICZNE KOCIO DO PODGRZEWANIA MASY ZALEWOWEJ DO SPOIN FUG
FUG 500
Pojemno (m³) 0,5
Wymiary zewntrzne (w tym zsuwnia D x S, mm) 4150 x 1600
Masa cakowita od (kg) 1400
Moment obrotowy (Nm) 550
Ramiona mieszada (St.) 4
Moc palnika (kW) 60
Wirtgen Polska Sp.z o.o. Ul. Ostrowska 344 61-312 Pozna
T: +48 61 898 21 00 F: +48 61 898 21 54 [email protected] www.wirtgen-group.com/polska B
E N
N IN
G H
O V
E N
_L ie
fe rp
ro g
ra m
m _0
52 01
6 _P
L_ R