Click here to load reader

Tekući trendovi u izgradnji montažnih kuća u Republici

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tekući trendovi u izgradnji montažnih kuća u Republici

Naslov završnog radaTomiek, Mario
Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / struni stupanj: University North / Sveuilište Sjever
Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:764423
Rights / Prava: In copyright
Repository / Repozitorij:
Hrvatskoj
Hrvatskoj
Student
Zahvaljujem mentorici dipl. ing. Antoniji Bogadi na pomoi, strpljenju, ljubaznosti i
strunim savjetima tijekom izrade završnog rada kao i za vrijeme studija. Ujedno bih se zahvalio
i gospodinu Edvinu Horvatu iz tvrtke Tremak d.o.o., koji me pribliio svijetu montanih kua te
na pruenoj strunoj pomoi i dokumentaciji.
Zahvaljujem se majci Marini na iznimnoj podršci i pomoi tijekom studija.
Saetak
Montane kue su idealne za ljude koji ele ivjeti u obiteljskoj kui izraenoj prema
vlastitim potrebama, ali ih gradnja kao proces ne zanima ili o njoj ne znaju dovoljno. Pojavom
novih graevinskih materijala i novih koncepata koji se pojavljuju na trištu, otvorili su se
prostori za nevjerojatne kreacije. Najvea prednost montanih kua je u tome što izvoa
oslobaa investitora pitanja i vremena oko projektne dokumentacije. Proces kod gradnje
montane kue odvija se na suhi nain ugradnje što uvelike olakšava i ubrzava sam proces
montae kue i omoguava useljenje odmah po završetku radova što nikako nije mogue kod
klasine gradnje. Sami materijali korišteni kod montanih kua puno su boljih izolacijskih i
ekoloških svojstava od materijala koji se koriste kod klasine gradnje. Naalost, Hrvatska
uvelike zaostaje po postotku gradnje montanih kua u usporedbi s ostatkom svijeta. Najvei
problem u tome je neinformiranost i nesigurnost u vlastite odluke te sama pomisao na nove
trendove i nove materijale u graditeljstvu. Trenutno vodea svjetska drava po postotku
montanih kua je Švedska u kojoj je preko 85% kua u ukupnoj gradnji montanog tipa.
Najvea isplativost montanih kua, ako gledamo dugogodišnje za ivot, jest u samoodrivosti.
Njezina se isplativost oituje u znatno manjim reijskim troškovima i troškovima odravanja i
ivota. U Hrvatskoj, najviše u obalnom i priobalnom dijelu te djelomino u okolici Zagreba,
zaivjele su drvene montane kue, najviše kao ulaganje u turizam te za mlade obitelji.
Najreprezentativniji i u svim pogledima najisplativiji, prema omjeru cijene i kvalitete, je novi
hrvatski brand modularnih montanih kua koje dolaze potpuno opremljene i namještene,
spremne za poetak ivota u njima. Sama rije modul nam omoguava potpunu iskorištenost
ivotnog prostora iji primarni cilj je zadovoljavanje i ispunjavanje svih ivotnih potreba i
obaveza. Modularne montane kue u potpunosti zadovoljavaju sve ekološke uvjete i energetske
potrebe te tako spadaju u energetski A razred. Razlog tome je korištenje recikliranih materijala
kod izvedbe izolacije zidova, podova i stropa kue. Cijena modularnih montanih kua naveliko
se smanjuje s poveanjem kvadrature. Ovo je velika prednost u usporedbi s klasinom gradnjom
jer ipak cijena gradnje najviše utjee prilikom odabira naina graenja kue. Modularne
montane kue dolaze s garancijom od 30 godina na konstrukcijske elemente te s petogodišnjom
garancijom na opremu interijera kue. Montane kue grade se automatizirano i uvijek u istim
kontroliranim uvjetima što osigurava jednako visoku kvalitetu kod svake kue.
Kljune rijei
informacija, novi nain gradnje
Abstract
Prefabricated houses are ideal for people who want to live in a family house built
according to their own needs, but building them as a process is not interested or knows about it
enough. With the emergence of new building materials and new concepts that appear on the
market, spaces for incredible creations have opened up. The biggest advantage of prefabricated
houses is that the contractor releases the investor questions and time around the project
documentation. The construction process of the prefabricated house is done in a dry installation
manner, which greatly improves and accelerates the process of assemblying the house and
enables the immediate completion of the work, which is by no means possible in classical
construction. The same materials used in prefabricated houses have much better insulation and
ecological properties than the materials used in classical construction. Unfortunately, Croatia
lags far behind with the percentage of construction sites compared to the rest of the world. The
biggest problem with this is the lack of information and insecurity in our own decisions and the
very thought of new trends and new materials in construction. At present, the world's leading
country is Sweden, where over 85% of houses in total construction is the prefabricated type. The
greatest cost effectiveness of prefabricated houses, if we look at life for many years, is self-
sustainability. Its profitability is reflected in considerably lower cost and maintenance and life
costs. In Croatia, mostly in the coastal and coastal areas, and partly in the vicinity of Zagreb,
there were wooden prefabricated houses, mostly as investment in tourism and for young families.
The most reputable and most cost effective, in terms of price and quality ratio, is the new
Croatian brand of modular prefabricated houses that come fully equipped and furnished, ready to
begin life in them. The word module itself enables us to fully utilize the living space whose
primary goal is to satisfy and meet all your needs and responsibilities. Modular prefabricated
houses fully meet all environmental and energy requirements and belong into the energy
standard A. The reason for this is the use of recycled materials for insulation of walls, floors and
ceiling of houses. The cost of modular prefabricated houses is decreasing with increasing
quadrature. This is a great advantage compared to a classical construction, because the cost of
construction is most affected when choosing a home construction method. Modular prefabricated
houses come with a 30 year warranty on construction elements and a five year warranty on
interior home appliances. Prefabricated houses are automated and always under the same
controlled conditions which ensures the same high quality in each home.
Key words
information, new way of building
Sadraj
1.2. TRENDOVI MONTANIH KUA U REPUBLICI HRVATSKOJ ................................................ 4
2. MODULARNE MONTANE KUE .............................................................................. 7
2.1. PRIMJER PROCESA UGOVARANJA MODULARNE MONTANE KUE ................................ 11
2.2. TEHNIKE SPECIFIKACIJE MODULARNE MONTANE KUE ............................................ 13
3. OD SKICE DO USELJIVE KUE – VIZUALIZACIJA ................................................. 16
3.1. ZAŠTO KUPITI MODULARNU MONTANU KUU? .......................................................... 26
3.2. MODULARNE MONTANE KUE KAO NOVI NAINI GRADNJE ......................................... 27
4. ZAKLJUAK ............................................................................................................. 29
5. LITERATURA ............................................................................................................ 30
1. Uvod
Trend koji se sve više prihvaa u Hrvatskoj su montane kue zbog toga što su jeftinije i
štedljivije. Montana kua, po definiciji, je svaka kua proizvedena zid po zid u industrijskoj hali
u kontroliranim uvjetima po projektima i nacrtima projektnog ureda te zatim u dijelovima
transportirana na gradilište, gdje se zidovi slau u cjelinu poput Lego kockica. Naješe
nedoumice vezane uz montane kue odnose se na vrstou konstrukcije i razinu izolacije jer su
naši ljudi još uvijek nedovoljno informirani, ali i skeptini.
Iznad navedene injenice najviše su me potaknule i motivirale za izradu završnog rada na
temu trendovi montanih kua. Montane kue postale su posljednjih godina predmetom mnogih
diskusija, kako u javnosti, tako i u strunim krugovima. Pojavom novih graevinskih materijala i
novih koncepata koji se pojavljuju na trištu, otvorili su se prostori za nevjerojatne kreacije te
ujedno imperativ ekologije. Niskoenergetska gradnja i relativno velika koliina novca potrebna
za rješavanje stambenog pitanja natjerale su investitore i graditelje na istraivanje novih raznih
opcija u graditeljstvu. Montane kue ili zidane? Slino kao i kod pitanja koji stil stanovanja
odabrati - kuu ili stan? Toan odgovor ne postoji. On ovisi o individualnim potrebama
investitora i njegovim uvjerenjima.1Montane kue su idealne za ljude koji ele ivjeti u
obiteljskoj kui izraenoj prema vlastitim potrebama, ali ih gradnja kao proces ne zanima ili o
njoj ne znaju dovoljno i nemaju iskustva ni vremena da se gradnjom bave. Razlog tome je što
izvoai montanih kua kupca oslobaaju veine zamornih poslova vezanih uz gradnju, od
izrade projektne dokumentacije, izbora i koordinacije radnika pa sve do papira za kredit.
Energetska uinkovitost i ekološka prihvatljivost kod montanih kua svakako su jedna od
prednosti montane kue oko koje nema spora. Naravno, niskoenergetski standard mogue je
postii kod klasine gradnje, ali je potrebno mnogo više izolacijskih materijala što odmah
rezultira i veom cijenom gradnje. Smatra se kako je montana kua osjetno je lakša od klasine
pa je temeljenje jednostavnije i jeftinije.
Vrijeme gradnje zidane kue obino se procjenjuje na jednu do dvije godine, no esto se
rokovi otegnu u nedogled, što zbog uobiajenih problema s majstorima koji paralelno rade na
nekoliko gradilišta, što zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i drugih nepredvienih situacija.
Samo zidarski radovi mogu se obaviti u šest mjeseci, ali se kua iz fizikalnih i higijenskih
razloga ne smatra useljivom barem godinu dana. Ove injenice znatno kompliciraju upuštanje u
gradnju ili adaptaciju malim investitorima: pronalazak majstora, njihova koordinacija i
nadgledanje, neizvjesni rokovi koji se pomiu u nedogled, problemi oko eventualnih
reklamacija, itd. Sve nabrojeno moe naknadno povisiti planirane troškove klasine gradnje, a tu
2
su i popratne pojave karakteristine za „mokru gradnju” – prisutnost vlage. Montana kua se
izvodi „suhim postupkom” i brzo je useljiva.2
Financijska isplativost montanih kua esto je predmet raznih diskusija. Nerijetko se moe
uti procjena troškova zidanja klasine kue na tristotinjak eura po metru kvadratnom, što je
naprosto nerealno. Gradnja „na crno”, uz pomo rodbine ili upotrebu najjeftinijih materijala ne
moe se kvalitetom i brzinom izvedbe usporediti sa standardima koje jame montane ili
polumontane kue. Montana niskoenergetska kua izvedena po principu „klju u ruke”
prosjeno stoji oko 600 eura/m 2 . Prosjena cijena zidane kue uobiajenih karakteristika stoji
oko 700 eura/m 2 , ako se njena izvedba povjeri nekoj od specijaliziranih graevinskih tvrtki.
Financijska isplativost montane kue lei u njenoj dugoronoj eksploataciji: uštedi energije i
niskim troškovima odravanja. Naravno, vrijednost montane kue s vremenom opada, ali to je
sluaj i kod klasine gradnje. O kolikom je postotku rije ovisi o istim parametrima kao i kod
klasine gradnje: kvaliteta objekta, pravilno odravanje, lokacija, dizajn, itd.
Montane kue imaju rok trajnosti za razliku od klasine zidane gradnje za koju se smatra da,
uz dobro odravanje, traje vremenski neogranieno.3Ovdje je potrebno razlikovati ono što je
tehniki izvedivo od onog što je ekonomski opravdano. Naime, rok trajnosti kod montanih kua
obino je oko 150 godina, nakon ega se smatra kako objekt više nije isplativo odravati. Objekt
se tada vrlo jednostavno i jeftino moe demontirati i potom reciklirati. Klasina gradnja, samo
ona kvalitetna naravno, moda moe izdrati stoljea, ali po kojoj cijeni?! Kua stara 150 godina
se moe adaptirati, ali je esto ekonomski i tehniki mnogo povoljnije srušiti staru i sagraditi
novu kuu. Dakle, zamjena dotrajalog objekta novim nije praksa samo montane gradnje, ve i
one klasine ako se ne radi o zaštienom spomeniku kulture.
Bilo da gradimo montanu kuu ili elimo polumontanu tipa Ytong kue ili izvoaa radova
za klasinu gradnju, prilikom sklapanja ugovora o gradnji bitno je obratiti pozornost na sljedee
stavke: transport do mjesta ugradnje, limarske radove, izradu projektne dokumentacije, klupica
za prozor, razvod vodovoda i kanalizacije te troškove smještaja radnika. 4Vrlo je bitan odabir
materijala za iznad navedene stavke te kvaliteta izvedenih radova jer e razred materijala i nain
izrade utjecati na završnu cijenu. Kod odabira materijala posebice je vano obratiti pozornost na
pokrov krova. On uistinu mora biti kvalitetan kako bismo smanjili troškove odravanja. Takoer,
kvaliteta izolacijskih materijala mora biti najvea mogua kako bi kua bila što trajnija.
Bitna stvar prilikom razmatranja ponuda jest i odnosi li se cijena na neto kvadraturu, odnosno
korisnu stambenu površinu ili bruto površinu u koju ulazi i debljina zidova, terasa, balkon i
vanjske stepenice. Iznos bruto površine moe biti i do 20% vei od neto korisne stambene
površine.
3
Vodee su svjetske drave puno ranije prihvatile trend montanih kua. Primjerice, samo u
Švedskoj 80% kua je montano, a cijela zapadna obala SAD-a je montana. Prema mišljenju
struke, oni su krenuli prema onome što je trenutno u Hrvatskoj tek u poetnim koracima meu
nainima gradnje, dok je u veini vodeih svjetskih drava ve zamijenilo tradicionalne naine
gradnje. Što zbog same prezentacije graevinskih tvrtki, o prednostima niskoenergetskih,
pasivnih i samoodrivih kua te zbog bolje financijske situacije i platene moi.
Mnogo naprednije verzije montanih kua ulaze na svjetsko trište u posljednjih nekoliko
desetljea. Po pitanju energetske uinkovitosti i ekološki osviještenog ivota i stanovanja,
skandinavske zemlje postavljaju standard koji ostatak svijeta slijedi u veem ili manjem
zaostatku. Prema nedavnom istraivanju, u Švedskoj je 84% novoizgraenih obiteljskih kua
montano. Razlog tome lei u ekstremnim vremenskim uvjetima i ekološkoj osviještenosti koja
je usaena u njihov DNA. U Nizozemskoj je 20% novih kua montano, dok se u Njemakoj 9%
novih stambenih graevinskih dozvola izdaje za montane zgrade. Iza Europe, po veliini trišta
montane gradnje slijedi Japan s 15% udjela montanih kua u novogradnji, s proizvodnjom od
oko 10 000 kua godišnje. 1
Slika br. 1.1.1. Stambeni kompleks od 3 montane kue koje se sastoje od 8 stambenih
jedinica, lokacija: Švedska
Slika 1.1.2. Interijer stambene jedinice, lokacija: Švedska
1.2. Trendovi montanih kua u Republici Hrvatskoj
Tone podatke o broju niskoenergetskih objekata u Hrvatskoj u ovom trenutku neemo nai.
Procjenjuje se da je udio montane gradnje u ukupnoj gradnji oko 5%. Gotove ili montane kue
koje u Hrvatskoj još nisu prihvaene, jeftinije su te se nekoliko puta bre grade od klasinih, a
prema istraivanju, za deset bi godina montana gradnja mogla zauzeti vei dio trišta
nadmašivši klasinu gradnju. Najvei problem u Hrvatskoj je slaba informiranost. Prednost
montane gradnje je u tome što je veina posla obavljena u tvornici uvijek u jednakim uvjetima.
Na gradilištu je potrebno svega nekoliko dana da se kua montira i pone ureivati interijer.
Naime, esto zbog prevelikih elja i premalih sredstava investitora, gradnja obiteljske kue
nerijetko zna potrajati i po nekoliko godina. Kod montanih kua to nije mogue zbog naina
gradnje. Kua je nakon montae i ureenog interijera odmah useljiva. Stanje na hrvatskom
trištu ukazuje na injenicu kako se veina investitora, bilo za vlastite potrebe, bilo za trište, još
odluuju na klasinu gradnju te kako su montane kue vrlo nisko zastupljene u postotku
obiteljskih kua. Kao razlog tome, navodi se slaba informiranost i percepcija slaboga
kredibiliteta montanih kua. Takoer, prema mišljenju struke, najvei problem za montane
kue lei u mentalitetu ljudi koji i dalje percipiraju montane kue kao nesigurnu gradnju koju
5
malo jai vjetar moe rastaviti u dijelove što ne odgovara injenicama. Meutim, posljednjih
nekoliko godina stanje se poelo postepeno mijenjati u korist montanih kua zbog novih ideja,
boljeg marketinga, novih i zanimljivih materijala te naina proizvodnje i plasiranja na trište.
Ekološka proizvodnja zahvaa sve više i stambenu gradnju. Populariziranjem upotrebe prirodnih
materijala pojavio se trend gradnje drvenih montanih kua. Najviše drvenih montanih kua
gradi se u Istri. Prednost drvene montane kue, osim što je ekološka, je prvenstveno to što je
niskoenergetska. Koeficijent toplinske provodljivosti je od 0.17 do 0.20, dok je kod zidanih
objekata iznad 1.00, ovisno o izolaciji. Takve kue nemaju radioaktivna zraenja i pruaju
kvalitetan prostor za stanovanje, otporne su na potres i preporuljive za trusna podruja. Još
vanija prednost drvenih kua je cijena. U Hrvatskoj se uglavnom za ovaj nain gradnje vlastitog
doma odluuju mlai ljudi. Statistika kae da su to mlade obitelji koje su se radei ili ivei u
inozemstvu osvjedoile u prednost niskoenergetskih kua. S njima nema puno edukacijskih
razgovora. Oni odmah prelaze na bitno nakon što pregledaju katalog sa strunjacima, poinju
usklaivati svoje elje i planirati kuu iz snova. Kue se preteito grade u okolici Zagreba, no
generalno najviše u Istri. Hrvatski bi proizvoai eljeli koristiti sve proizvode od domaih
proizvoaa. Trište se tek otvara i s pojaanim marketinškim djelovanjem oekuje se njegovo
širenje.
Uz drvene montane kue, u Hrvatskoj je vano istaknuti novi hrvatski proizvod Trex Living
System – Hrvatska modularna montana kua. Proizvoa ovog hrvatskog proizvoda je tvrtka
Tremak d.o.o. iz Domašinca. Tvrtka Tremak d.o.o. primarno se bavi uslugama u metalnoj
industriji i obradi te finoj obradi drva i metala. Sama ideja modularne montane kue nastala je
pomou obinih skica i crtea. Nakon poetnih koraka uslijedilo je svakodnevno usavršavanje i
poboljšanje te iste skice uz brojne pokušaje izvedbe u stvarnom primjeru. Nakon brojnih
pokušaja, ideje i skice su pretvorene u finalni proizvod iji je prototip izveden na aerodromu u
Pribislavcu. Prototip Trex modularne montane kue, Trex 30, postavljen je u srpnju 2017.
godine. Cijelo je vrijeme bio dostupan svim posjetiteljima i zainteresiranim buduim kupcima do
travnja 2018. godine, nakon ega je ponovno rastavljen u poetne dijelove da bi se omoguila
ponovna provjera stanja konstrukcije. Provjera se izvršila zbog toga što je objekt bio izloen
visokim ljetnim temperaturama od +38C, kao i izuzetno niskim zimskim temperaturama od -
20C te obilnim kišama praenima vjetrom i raznim ostalim vremenskim neprilikama. Nakon
izvršene provjere ustanovilo se kako osnovna Trex konstrukcija zadovoljava sve uvjete neovisno
o vremenskim uvjetima i prilikama.5
6
7
2. Modularne montane kue
Kao najreprezentativniji primjer navest emo Trex Living System. Trex ideja o modularnim
montanim kuama potaknuta je steenim iskustvom vlasnika tvrtke koji je godinama radio vani
te je tako bio upoznat s novim principima, materijalima i nainima gradnje. Ideja je niknula iz
prvih montanih kua koje su se pojavile u Njemakoj u obliku preraenih i preureenih
kontejnera. Takoer, veliku vanost imalo je upoznavanje s novim materijalima od recikliranih
stvari koje su se predstavile kao novi vani te ujedno i samoodrivi materijali, a s druge strane su
potpuno ekološki.
ivotni prostori Trex kue odlikuju se izvrsnom fleksibilnošu. Zahvaljujui potpunoj
modularnosti i mobilnosti, Trex kua moe prema trenutnoj potrebi i mogunostima biti površine
od 30 m 2 do 150 m
2, a i više. Prije svega modularno, prostor je uvijek idealno iskorišten
zahvaljujui modularnim zidovima koji se jednostavno demontiraju i montiraju na eljeno
mjesto. Standardizirano dodavanje modula za proširenje te mobilni temelji koje koristimo,
omoguavaju raspored prostorija po elji i nakon useljenja te preseljenje na drugu lokaciju u
svakom trenutku. Trex kue proizvode se serijski po automotiv standardu s najsuvremenijim
metodama i materijalima što omoguava najbolji mogui omjer cijene i kvalitete. Dimenzije
baznih modula od kojih se sastoji Trex kua iznose 600 x 250 cm. Dimenzije su prilagoene
transportu te se troškovi prijevoza i montiranja svode na minimum.6
Baza svake Trex kue je statiki proraunata elina konstrukcija koja je mehaniki otporna i
stabilna te zaštiena od svih vremenskih uvjeta. Konstrukcija same kue, kao i modularnih
zidova, ima pripremljene prihvate za viliar i dizalicu kao i posebno podvozje na kojem lei
konstrukcija kue, što omoguuje jednostavno manipuliranje na mjestu isporuke i tako se
vrijeme potrebno za sastavljanje cijele kue smanjuje na svega nekoliko sati.
8
Slika 2.1. Prikaz presjeka svih slojeva poda s detaljnim opisom materijala
9
Slika 2.2. Prikaz presjeka svih slojeva zida s detaljnim opisom materijala
10
Slika 2.3. Prikaz presjeka svih slojeva stropa s detaljnim opisom materijala
Posebna panja pridodana je materijalima koje koriste. Trex kue su energetski uinkovite,
što znai da su troškovi grijanja minimalni. Najvei utjecaj u tome, naravno, ima izolacija od
celuloze dobivena od recikliranog papira i koja je osim što je ekološki odriva, jedna od
najuinkovitijih izolatora topline i buke meu svim izolacijskim proizvodima. Celuloza se koristi
na svim vanjskim površinama te je tako gubitak energije i nastajanje toplinskih mostova svedeno
na minimum. Trex kua „diše”, ne samo zbog korištene izolacije, ve i ventilirajue fasade koja
se postavlja po cijeloj površini kue. Dolazi u raznim kombinacijama boja i materijala te tako
ini cjelinu zajedno sa stolarijom. Stolarija se po elji izrauje od PVC-a ili aluminija u raznim
bojama s trostrukim izolirajuim staklom s ili bez roleta ili vanjskih aluzina.
Zahvaljujui mogunosti potpunog automatiziranja Trex kue koja nam uz smanjenje
troškova prua još vei komfor, kua sama odreuje koliko nam je svijetla potrebno ili je li
11
temperatura optimalna. Pomou aplikacije za pametne ureaje, kuom moemo upravljati gdje
god se nalazili. Osim automatizacije koristi se i namještaj koji štedi prostor pa se tako krevet,
kad nije potreban, uvlai i postaje trosjed i tako omoguava nesmetano kretanje u kui.
Svaka namještena Trex kua u potpunosti je opremljena svim potrebnim aparatima i
ureajima, ormarima i ostalim namještajem te klimatizacijom i grijanjem.
Trex kua je jedina koja se prilagoava vlasniku, umjesto da se vlasnik prilagoava kui.
Dolazi u obliku potpuno namještene i odmah useljive kue te u obliku nenamještene…

Search related