Click here to load reader

Zakon o ure ñenju prostora i izgradnji objekata - gov.me · Zakon o izgradnji objekat 2 upravna postupka Zakon o ure ñenju prostora i izgradnji objekata 1 upravni postupak Zahtjev

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zakon o ure ñenju prostora i izgradnji objekata - gov.me · Zakon o izgradnji objekat 2 upravna...

 • Zakon Zakon o ureñenju prostora i o ureñenju prostora i

  izgradnji objekataizgradnji objekata

 • �Predloženim – novim rješenjima značajno se smanjuju biznis barijere, podiže na veći nivo kontrola i zaštita prostora, uz normativnuderegulaciju ove oblasti, a što su i bila polazišta projektnog zadatka za izradu ovog zakona

  �Program ureñenja prostora – jednogodišnji - drugačije koncipiran

  �Prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave

  �Nacrt lokalnog planskog dokumenta dostavlja se dva puta Ministarstvu:jednom radi davanja mišljenja, a drugi put radi davanja saglasnosti

  �Stručna ocjena planskog dokumenta-sada imamo sasvim drugačiji kontekst

  �Donošenje lokalnih planskih dokumenata od strane Vlade

  UVODUVODUVOD

 • �Objekti od opšteg interesa

  �Porodična stambena zgrada

  �Plan parcelacije prenosi se na katastarske planove

  �Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima

  �Korišćenje objekata dozvoljeno nakon pribavljene upotrebne dozvole

  �U katastar nepokretnosti može se upisati samo objekat za koji je izdata upotrebna dozvola

  �Odgovnost za štetu i osiguranje od odgovornosti takoñe predstavlja jednu od značajnih novina.

 • �Grañevinska dozvola izdaje se na osnovu idejnog odnosno glavnog projekta

  �Pojednostavljanje i skraćenje upravne procedure

  �Predložena je i decentralizacija poslova izdavanja gradjevinske dozvole

  �Poslovi izrade planskih dokumenata, izrade i revizije tehničke dokumetnacije, grañenja i stručnog nadzora nad grañenjem objekata su u potpunosti predati tržištu –privredna društva

  �Transformacija Inženjerske komore, sada je to Komora u oblasti ureñenja prostora i izgradnje objekata

  �Predlogom zakona se nadležnost organa koji vrše inspekcijsku kontrolu, u odnosu na važeća rješenja u ovoj oblasti značajno izmijenjena. Pored inspekcija koje su do sada obavljale poslove nadzora u ovoj oblasti, ubrzo će se formirati i nova inspekcija -Inspekcija za zaštitu prostora

  �Znatno oštrija kaznena politika sa širim dijapazonom prekršajnih djela, s tim što se krivična djela protiv ureñenja prostora Crne Gore propisuju Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.

 • � Predmet zakona

  � Cilj ureñenja prostora i izgradnje objekata

  � Ureñenje prostora

  � Izgradnja objekata

  � Načela

  � Učešće javnosti

  � Objekti od opšteg interesa

  �Stručni ispit

  �Značenje izraza

  OSNOVNE ODREDBEOSNOVNE ODREDBEOSNOVNE ODREDBE

 • �Praćenje stanja u prostoru

  � Praćenje stanja u prostoru, odnosno monitoring, podrazumijeva na zakonskoj osnovi permanentno praćenje stanja u prostoru s ciljem da se prostor zaštiti i na planskim osnovama unapreñuje i koristi.

  � Praćenjem stanja smatra se priprema i voñenje dokumentacione osnove o prostoru, izrada izvještaja o ureñenju prostora, izrada i donošenje programa ureñenja prostora kao i formiranje i voñenje informacionog sistema.

  � Organ uprave nadležan za poslove ureñenja prostora i izgradnju objekata odnosno organ lokalne samouprave vodi dokumentacionu osnovu o prostoru.

  PRAĆENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)PRAPRAĆĆENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)ENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)

 • �Izvještaj o stanju u prostoru

  � Izvještaj o stanju u prostoru Ministarstvo odnosno organ lokalne samouprave podnose jednom godišnje Vladi odnosno skupštini lokalne samouprave.

  � Izvještaj je dostupan javnosti. Objavljuje se u SL. Listu, jednom štampanom mediju koji je dostupan na cijeloj teritoriji Crne Gore i na sajtu Ministarstva odnosno organa lokalne uprave.

  � Izrada Izvještaja je jedna od bitnih faza koja prethodidonošenju planskih dokumenata.

  � Zašto?Zato što Izvještaj sadrži analizu stanja u prostoru, analizu sprovoñenja planskih dokumenata, podatke o izgrañenim objektima, zapravo o svim promjenama u prostoru, zatim i ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora.

  � Izvještaj je dostupan javnosti . Objavljuje se u Sl. Listu , u jednom od štampanih medija dostupnog na cijeloj teritoriji Crne Gore i objavljuje se na sajtu Ministarstva odnosno organa lokalne uprave.

 • �Program ureñenja prostora

  � Vlada odnosno skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program ureñenja prostora

  � Program se donosi na osnovu izvještaja. Njime se utvrñuje potreba donošenja novih odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata

  � Programom se utvrñuje dinamika ureñenja prostora, izvori finansiranja, operativne mjere za sprovoñenje planskog dokumenta, naročito mjere za komunalno opremanje grañevinskog zemljišta

  � Program sadrži i mjere u skladu sa preuzetim meñunarodnim obavezama, u odnosu na bespravno podignute objekte

  � Obaveza donošenja Programa ureñenja prostora doprinosi da se na osnovu realnog stanja i potreba korisnika stvore uslovi za ureñenje prostora

  � Novina u odnosnu na ranije zakonsko rješenje je donošenje samo jednogodišnjeg programa ureñenja prostora

  � U pripremi i donošenju Programa ostvaruje se učešće javnosti

  � Objavljuje se u Sl. Listu , u jednom od štampanih medija dostupnog na cijeloj teritoriji Crne Gore i objavljuje se na sajtu Ministarstva odnosno organa lokalne uprave.

  � Zakonska obaveza je da organ uprave i organ lokalne samouprave formiraju i vode jedinstven informacioni sistem o prostoru

  � Sadržaj i način voñenja informacionog sistema o prostoru propisaće Vlada

 • �Vrste državnih planskih dokumenata

  � Prostorni plan Crne Gore

  � Prostorni plan posebne namjene

  � Detaljni prostorni plan

  � Državna studija lokacije

  � Donošenje Prostornog plana Crne Gore i Prostornog plana posebne namjene je obavezno. Donosi ih Skupština Crne Gore.

  � Ostale državne planove donosi Vlada.

 • ŠŠta je bitnta je bitna novinaa novina??

  � Sadržina planskih dokumenata usaglašena je sa evropskim normativima i standardima, kao i meñunarodnim konvencijama, uključujući stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu kao obavezan elemenat sadržine planskog dokumenta.

  � Veoma važna i bitna novina je da je Prostorni plan Crne Gore “operativan”. � Naime, predviñeno je da i ovaj plan sadrži uslove i smjernice za izgradnju

  državnih objekata od opšteg interesa.

 • � Prostorno – urbanistički plan lokalne samouprave

  � Prostorno-urbanističkim planom lokalne samouprave odreñuju se ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja lokalne samouprave, u skladu sa planiranim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem.

  � Prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave izrañuje se i donosi za teritoriju lokalne samouprave.

  Donošenje prostorno – urbanističkog plana lokalne samouprave je obavezno.

  � Detaljni urbanistički plan

  � Detaljnim urbanističkim planom odreñuju se uslovi za izgradnju objekata u naseljima na području prostorno-urbanističkog plana lokalne samouprave, na način koji obezbjeñuje sprovoñenje tih planova.

  � Detaljni urbanistički plan obavezno se donosi za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odreñeno prostorno-urbanističkim planom lokalne samouprave.

  LOKALNI PLANSKI DOKUMENTILOKALNI PLANSKI DOKUMENTILOKALNI PLANSKI DOKUMENTI

 • �Urbanistički projekat

  � Za uža područja kojima predstoji značajnija i složenija izgradnja odnosno koja predstavljaju posebno karakteristične cjeline može se donijeti urbanistički projekat.

  � Urbanistički projekat obavezno se donosi za naselje, djelove naselja kao i druga područja koja su upisana u registar kulturnih dobara Crne Gore.

  � Urbanistički projekat sadrži sve elemente detaljnog urbanističkog plana i idejna rješenja objekata.

  �Lokalna studija lokacije

  � Za područja koja se nalaze u zahvatu prostorno-urbanističkog plana lokalne samouprave, a za koja nije predviñena izrada detaljnog urbanističkog plana i urbanističkog projekta može se donijeti lokalna studija lokacije.

  � Lokalnom studijom lokcije odreñuju se uslovi za izgradnju objekata na području prostorno-urbanističkog plana lokalne samouprave, shodno smjernicama i kriterijumima predviñenim tim planom.

 • � Odluka o izradi planskog dokumenta

  � Objavljivanje odluke o izradi

  � Nosilac pripremnih poslova i pripremni poslovi

  � Zabrana grañenja

  � Dostavljanje podataka, predloga i mišljenja

  � Dostavljanje lokalnog planskog dokumenta radi davanja mišljenja

  � Dostavljanje državnog planskog dokumenta na mišljenje

  � Dostavljanje planskog dokumenta Vladi odnosno izvršnom organu lokalnesamouprave

  � Javna rasprava (Ponovna javna rasprava)

  � Uvid u izvještaj

  � Dostavljanje predloga planskog dokumenta

  � Dostavljanje Ministarstvu na saglasnost

  IZRADA I DONOŠENJE PLANSKOG DOKUMENTAIZRADA I DONOIZRADA I DONOŠŠENJE PLANSKOG DOKUMENTAENJE PLANSKOG DOKUMENTA

 • �Nadležnost za donošenje

  �Prostorni plan Crne Gore i prostorni plan posebne namjene donosi Skupština Crne Gore

  �Detaljni prostorni plan i državnu studiju lokacije donosi Vlada Crne Gore

  �Lokalni planski dokument donosi skupština lokalne samouprave

  �Donošenje lokalnih dokumenata od strane Vlade

  �Odluka o donošenju

  �Razmjere izrade

  �Objavljivanje odluke o donošenju

  �Utvrñivanje javnog interesa

  �Izmjene i dopune

  �Način uvida i postupanja

  �Izdavanje izvoda

  �Finansijska sredstva za izradu

 • �Plan parcelacije

  �Planski dokument dostavlja se u digitalnoj i analognoj formii u formatu koji propiše organ uprave nadležan za poslove katastra

  �Urbanistička parcela

  �Obaveza vlasnika katastarske parcele

  �Lokacija

  �Separat sa urbanističko tehničkim uslovima

  �Sajt za urbanističko tehničke uslove

  SPROVOðENJE PLANSKIH DOKUMENATA

  SPROVOðENJE PLANSKIH SPROVOðENJE PLANSKIH DOKUMENATADOKUMENATA

 • UREðIVANJE GRAðEVINSKOG ZEMLJIUREðIVANJE GRAðEVINSKOG ZEMLJIŠŠTATA

 • � Uslov izgradnje

  � Uslov grañenja

  � Uslov korišćenja

  � Odgovornost za štetu i osiguranje ododgovornosti

  � Grañevinski proizvod

  � Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

  � Tehnički propisi

  � Zabrana priključenja na tehničku infrastrukturu

  IZGRADNJA OBJEKATA / POSEBNE ODREDBEIZGRADNJA OBJEKATA / IZGRADNJA OBJEKATA / POSEBNE ODREDBEPOSEBNE ODREDBE

 • Izrada tehničke dokumentacije

  �Pojam i uslovi izrade

  �Vrste tehničke dokumentacije

  � Idejno rješenje� Idejni projekat� Glavni projekat� Projekat održavanja objekta

  �Čuvanje dokumentacije

  Revizija tehničke dokumentacije

  �Revizija idejnog projekta i glavnog projekta

  �Ponovna revizija

  �Izvještaj o reviziji i ovjera tehničke dokumentacije

  �Tehničku dokumentaciju čine

  � projekat arhitekture objekta i projekat unutrašnje arhitekture;� projekat grañevinskih konstrukcija i drugi grañevinski projekti;� projekti elektro-instalacija jake i slabe struje;� projekti termotehničkih instalacija, mašinskih postrojenja, ureñaja i

  instalacija;� projekat ureñenja terena i pejzažne arhitekture;� ostali projekti i elaborati

  TEHNIČKA DOKUMENTACIJATEHNITEHNIČČKA DOKUMENTACIJAKA DOKUMENTACIJA

 • GRAðEVINSKA DOZVOLAGRAðEVINSKA DOZVOLA

  �Nadležnost za izdavanje grañevinske dozvole

  �Dokumentacija na osnovu koje se izdaje grañevinska dozvola

  �Rok početka grañenja objektaInvestitor je dužan da započne grañenje objekta započne u roku

  od dvije godine od dana izdavanja grañevinske dozvole

  �Promjena investitora

  �Upoznavanje lokalne javnosti sa grañevinskom dozvolom

  �Rok za završetak radova� 33 godine od dana pravosnažnosti grañ. dozvole za novi objekat� 22 godine od dana pravosnažnosti grañ. dozvole za objekat koji se rekonstruiše

  �Prijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom

 • Izvoñenje radova

  �Pripremni radovi za grañenje�Grañenje objekta�Obaveze investitora�Obaveze izvoñača radova�Obaveze izvoñača radova i investitora�Gradilišna dokumentacija�Posebna dokumentacija

  Stručni nadzor/Vršenje stručnog nadzora�Stručni nadzor se vrši počev od dana izvoñenja pripremnih radova�Način vršenja stručnog nadzora propisuje Ministarstvo

  Uklanjanje objekata

  �Uklanjanje dotrajalih objekta�Uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika

  GRAðENJE OBJEKTAGRAðENJE OBJEKTAGRAðENJE OBJEKTA

 • � Zakon o izgradnji objekat� 2 upravna postupka

  � Zakon o ureñenju prostora i izgradnji objekata� 1 upravni postupak

  � Zahtjev za upotrebnu dozvolu

  � izjava izvoñača radova da je objekat izgrañen u skladu sa grañevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom

  � izjava nadzornog inženjera da je objekat izgrañen u skladu sa grañevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom

  � izjava vodećeg projektanta da je objekat izgrañen u skladu sa revidovanim glavnim projektom

  � dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima� dokaz o ureñivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno

  opremanje� revidovani glavni projekat, ako je grañevinska dozvola izdata

  na osnovu idejnog projekta

  UPOTREBNA DOZVOLAUPOTREBNA DOZVOLAUPOTREBNA DOZVOLA

 • � u roku od sedam (7) dana, od dana prijema zahtjeva, organ formira komisiju za tehnički pregled (član 123)

  � komisija pregleda objekat i u roku od sedam (7) dana po završetku tehničkog pregleda sačinjava izvještaj u kojem se decidno izjašnjava da li je objekat za upotrebu ili se moraju otkloniti utvrñeni nedostataci ili predlaže zabranu upotrebe istog i dostavlja ga organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole (čl. 123 i 124)

  � nakon prijema izvještaja organ je dužan da u roku od sedam (7) dana izda upotrebnu dozvolu, naloži investitoru otklanjanje utvrñenih nedostataka u odreñenom roku ili zabrani upotrebu objekta (čl. 121 i 125)

  � Postupak u okviru organa uprave

  � Probni rad:

  � investitor pribavlja saglasnost nadležne inspekcije

  � inspektor za grañevinarstvo izdaje rješenje za probni rad

  � rezultati probnog rada se dostavljaju komisiji

  � Uporedni tehnički pregled čl.127

  � Novina za objekte iz nadležnosti Države

 • �Pojednostavljenje i skraćenje upravne procedure u novom Zakonu posebno se odnosi na porodične stambene zgrade

  �Porodične stambene zgrade su, članom 9 novog Zakona, definisane kao zgrade namijenjene za stanovanje površine do 500 m² i sa najviše četiri stambene jedinice

  �Vodeći projektant i odgovorni projektant za porodične stambene zgrade može biti lice sa visokom školskom spremom (Bachelor) odgovarajuće tehničke struke, sa tri godine radnog iskustva na poslovima izrade tehničke dokumentacije, položenim stručnim ispitom i da je član Komore – čl. 84 stav 7

  �Za porodične stambene zgrade nije obavezna revizija tehničke dokumentacije (idejnog i glavnog projekta) – čl. 86 stav 6

  �Za porodične stambene zgrade investitor nema obavezu vršenja stručnog nadzora nad grañenjem objekta – čl. 114 stav 7

  PORODIČNA STAMBENA ZGRADAPORODIPORODIČČNA STAMBENA ZGRADANA STAMBENA ZGRADA

 • �Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole investitor podnosi (čl. 129):

  � izjava izvoñača radova da je porodična stambena zgrada izgrañena u skladu sa grañevinskom dozvolom i glavnim projektom� dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima� dokaz o ureñivanju odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalnoopremanje iz člana 66 ovog zakona

  �Pomoćni objekti i objekti privremenog karaktera

  Novi Zakon o ureñenju prostora i izgradnji objekata u članu 117 propisuje da se odredbe ovog zakona ne primjenjuju na:

  � pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog i drugog objekta, a grade se na istoj urbanističkoj parceli (barake, garaže, ostave, septičke jame, bunari, ograde i sl.)

  �montažne objekte privremenog karaktera koji se postavljaju u naseljenim mjestima (kiosci za prodaju različitih vrsta roba i pružanja usluga, ljetnje bašte, pokretne tezge, manji sportski i parking objekti i sl.)

  Grañenje, postavljanje i uklanjanje objekata iz stava 1 ovog člana ureñuje lokalna samouprava.

 • OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTIOVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

  USLOVIUSLOVI

  ISPUNJENOST USLOVA – LICENCA (čl. 134-139)ISPUNJENOST USLOVA – LICENCA (čl. 134-139)

  IZRADA PLANSKOG DOKUMENTAIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

  revizija tehničke dokumentacijeGRAðENJE OBJEKATA

  stručni nadzor

  PRIVREDNO DRUŠTVO(ODGOVORNI PLANER, PLANER)-čl.35.36. i 37PRIVREDNO DRUŠTVO (ODGOVORNI PROJEKTANT, VODEĆI PROJEKTANT) čl.83.84.85.88

  PRIVREDNO DRUŠTVO (ODGOVORNI INŽENJER, GLAVNI INŽENJER)čl.106.107.108. i 114.

  IZDAJE, RJEŠENJEM, ORGAN UPRAVE - MINISTARTVOZA PRIVREDNO DRUŠTVO IZDAJE SE ZA PERIOD OD 5 GODINA

  ODUZIMANJE LICENCEOVJERA LICENCE ZA STRANA LICA

  REGISTAR LICENCIPODZAKONSKI AKTI

  LICENCALICENCA

 • �Osnivanje

  �Nadležnost Komore

  �Način finansiranja

  KOMORA U OBLASTI UREðENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATA

  KOMORA U OBLASTI UREKOMORA U OBLASTI UREððENJA PROSTORA I ENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATAIZGRADNJE OBJEKATA

 • �VRŠENJE NADZORA

  �INSPEKCIJSKI NADZOR

  INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UREðENJA PROSTORA

  � nadležnost čl. 146

  � ovlašćenja inspektora za urbanizam čl. 147

  � upravne mjere i radnje inspektora za urbanizam čl. 148

  � ovlašćenja inspektora zaštite prostora čl. 149

  � upravne mjere i radnje nspektora zaštite prostora čl. 150

  NADZORNADZORNADZOR

 • INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA

  � ovlašćenja inspektora za grañevinarstvo čl. 152

  � upravne mjere i radnje čl. 153