Click here to load reader

1_maldini - Standardi u Stambenoj Izgradnji

 • View
  62

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 1_maldini - Standardi u Stambenoj Izgradnji

 • standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak

  (PRIMER JEDNOG PROJEKTNOG ZADATKA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENE ZGRADE)

  SLOBODAN MALDINI:

  PROJEKTNI ZADATAK

  ZA IZRADU IDEJNOG REENJASTAMBENOG OBJEKTA

  PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG REENJA STAMBENOG OBJEKTALOKACIJA:1.

  BLOK:2.

  BROJ OBJEKTA:3. Objekat 1

  LAMELA:4.

  TIPARHITEKTONSKOG OBJEKTA:5. Stambeni arhitektonski objekat, sa poslovnimfunkcijama u prizemlju objekta

  INVESTITOR:6.

  PROJECT MANAGEMENT:7.

  IZRADIO PROJEKTNI ZADATAK:8.

  DATUM IZRADE PROJEKTNOGZADATKA:

  9.

  URBANISTIKE KARAKTERISTIKEOBJEKTA:

  10. Objekat je tipa kolektivnog stanovanja,

  sa funkcijama optegradskog linijskogcentra u prizemlju.

  lokacija objekta: naseljeobjekat 1,lamela 1,u produetku ulice

  URBANISTIKO ARHITEKTONSKEKARAKTERISTIKE OBJEKTA:

  11. Stambeni objekat sa jednim ulazom

  Spratnost objekta: P+4+PkPredvidjene dimenzije u odnosu naregulacionu, odnosno gradjevinsku liniju:

  standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak - m a l d i n i http://maldini.wetpaint.com/page/standardi+u+stambenoj+izgradnji,+pr...

  1 of 23 1/27/2010 8:47 AM

 • URBANISTIKO ARHITEKTONSKAOGRANIENJA

  12. Predvidjeno je projektovanje stambenogobjekta sa sledeom dispozicijom:U Planu detaljne regulacije definisane suregulacione linije na osnovu kojih jeizvrena urbanistika regulacijaGradjevinske linije se poklapaju saregulacionim linijama, tako da je mogueu gradjevinskom pogledu dispozicijuobjekata izvriti prema gradjevinskim iregulacionim linijamaObjekti se postavljaju na osnovupostojee ili planirane regulacione linije,koja je istovremeno i gradjevinska linijaKonanim definisanjem gabarita moguasu odstupanja do maksimalno 10%Visina objekta je definisana brojemnadzemnih etaa

  - Obzirom da seregulaciona igradjevinska linijapoklapaju, mogue jeprojektovanje objekta poosnovu obe linije

  - Obzirom da je visinaobjekta definisanabrojem nadzemnih etaa,mogue je prilikomprojektovanja odreditivisinu etaa po osnovupotreba i funkcionalnihzahteva prostora

  SADRAJ STAMBENE ZGRADE ZAJEDNIKE PROSTORIJE:

  13. Stambena zgrada sadri sledeezajednike prostorije:Vertikalne komunikacijeHorizontalne komunikacijeToplotne podstanice (toplotnupodstanicu)Ostavu pribora za ienje zgradeUredjaj za poveanje pritiska vode(pumpe)Gasnu podstanicuProstore ili prostorije za vodomereProstor za glavni razvodni ormar (GRO)Prostor za potanske sanduie i sl.Prostorije i prostori koji nisu obavezni su:Stanarske ostaveOstave za bicikle i kolicaZajednike lodje i terase se nepreporuujuStanarske ostave za potrebe stanaranisu obavezne, a lociraju se van stana igrupiu se u najnioj etai ili napodestima, ali nikako u tavanuProstorije za smetaj pribora za ienjezgrade ostava za spremaice jeobavezna. Ove prostorije imaju najmanjupovrinu 2,0m2, a najmanju irinu 1,20m.U prostoriji treba predvideti jedno toeemesto i slivnik u podu

  standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak - m a l d i n i http://maldini.wetpaint.com/page/standardi+u+stambenoj+izgradnji,+pr...

  2 of 23 1/27/2010 8:47 AM

 • VERTIKALNE KOMUNIKACIJE:14. Stepenini prostor mora imati prirodnoprovetravanje i osvetljavanje prekoprozora zenitalnim putem ili prekoprodora na fasadi.Zenitalno osvetljenje treba predvidetisamo do P+4 sprata bez potkrovlja.Minimalna svetla irina stepeninogkraka iznosi 110cm, a minimalna svetlairina podesta 120cm, odnosno 140cmako se sa podesta ulazi u stanove ili liftSvetla visina izmedju dva stepeninakraka ne sme da bude manja od 220cmVeliina stepenika u okviru formule 2visine+irina gazita = 60 65cm, s timto je min. irina gazita stepenika 28cm,a max. visina 18cmOsobne liftove moraju da imaju stambenezgrade od P+4 etae i vie i to usaglasnosti sa potrebnim kapacitetom iodgovarajuim karakteristikama zgradeKod stambenih zgrada do najvie P+6treba predvideti jedan osobni lift za 7osoba nosivosti 630kg sa automatskimvratima i min. unutranjim dim. kabine110/140cm u koji moe da stane invalidsa kolicima. Mogu se koristiti evropskenorme EN-1,2Obezbediti nesmetan prilazhendikepiranim osobama u kolicima sakote prilaza zgrade do nivoa prizemlja,odnosno, glavne najnie stanice lifta,putem rampe max. nagiba 1:12, u svemuprema vaeim propisima .

  HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE:15. Vetrobran se mora predvideti na glavnomulazu svake stambene zgradeVetrobran se mora obezbediti od prodoravlage spoljaMin. dimenzije vetrobrana su: irina180cm, duina 200cm, visina 240cmRastojanje od vertikalne komunikacije donajudaljenijeg stana ne moe da budevea od 30mHodnici dui od 15m moraju da imaju

  standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak - m a l d i n i http://maldini.wetpaint.com/page/standardi+u+stambenoj+izgradnji,+pr...

  3 of 23 1/27/2010 8:47 AM

 • direktno prirodno osvetljenje iprovetravanjeHodnik koji opsluuje stanove ima min.svetlu irinu 140cm, a min. svetlu visinu240cmU nestambenim etaama min. svetlairina iznosi 120cmKod galerijskog sistema ne dozvoljava seorijentacija dnevnih i spavaih sobaprema galerijiParapeti prozora koji izlaze na galerijuimaju min. visinu od 170cmMin. svetla irina galerije je 140cm, amin. svetla visina 240cm

  SERVISNE PROSTORIJE :16. Deponije smea se lociraju po praviluizvan objekta, kao posebni otvoreni i/ilizatvoreni prostori, a prema UTUZatvorena sekundarna veza zgrade sazatvorenim prostorom deponije smeaizvan zgrade dozvoljena je samo prekodobro provetrenog prostora (koridora)Zatvorena deponija smea mora da imapored prirodnog i vetako provetravanjei prirodno osvetljavanje prostorijeStanovi moraju da imaju min. 1 rezervnidimnjakMogue je projektovanje dimnjaka, zapotrebe izgradnje kamina u stanovima ipotrebe vetake ventilacije u stanovimaDimnjak treba tako izvesti da bude na50cm iznad slemena, a najmanje 200cmiznad povrine ravnog krova.Zidani samostalni dimnjak istog presekavie od 300cm2 raditi kao troslojni odprefabrikovanih elemenata sa atestom

  DISPOZICIJA STANOVA:17. Stanovi se koncentriu oko stepenitaoko koridora i uz galerijeKod galerijskog sistema stambeneprostorije ne smeju biti orijentisane kasevernoj strani

  ORIJENTACIJA STANOVA:18. Stanovi u objektu mogu da buduorijentisani na:Jednu stranuDve dodirne straneDve naspramne straneTri ietiri straneStanovi orijentisani samo na jednu stranune treba da budu okrenuti prema severu,sem u sluaju izuzetnih urbanistikotehnikih uslovaKod stanova orijentisanih na dve dodirnestrane ne preporuuje se severnaorijentacija stambenih prostoraKod stanova orijentisanih na dvenaspramne strane, kao i onih koji izlazena tri ili etiri strane treba izbegavatipoloaj stambenih prostorija ka severu.

  ORGANIZACIJA STANA:19. Organizacioni sklop stana definiemoprema funkcionalnim odnosima osnovnihstruktura stana izraenih sistemommedjusobnih komunikacionih vezaPod komunikacijama stana podrazumevase iskljuivo ulazni deo (predsoblje),hodnik i degaman preko kojih se moraju

  standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak - m a l d i n i http://maldini.wetpaint.com/page/standardi+u+stambenoj+izgradnji,+pr...

  4 of 23 1/27/2010 8:47 AM

 • ostvariti sve primarne komunikacioneveze unutar stana.Komunikacione veze takodje mogu dabudu ostvarene kod dupleks stanovapreko unutranjih stepenita za koje jepoeljno da polaze iz ulaznog delaPristup prostoriji za obedovanje izprostorije za pripremu hrane mora dabude direktanDnevna soba moe da ima direktnu vezusa prostorijama za spavanje, ali onamora da ima sekundaran karakterSobe za spavanje ne mogu da buduprolazneDnevna soba moe da bude prolaznasamo za pristup do prostora zaobedovanje uz postojanje sekundarneveze do prostora za obedovanje prekokuhinjeVeza kuhinje i soba sa sanitarnimprostorijama ostvaruje se iskljuivo prekokomunikacija stanaU stanovima sa zoniranjem (2,5 sobni ivei) degaman treba da je direktnovezan sa ulaznim delom a ne da se donjega dolazi prolaenjem, na primer, krozdnevnu sobu.

  BROJ SOBA U STANOVIMA I BROJPOSTELJA:

  20. Predvidjen je sledei broj postelja zarazliite tipove stambenih jedinica:Garsonjere: 1Jednosobni: 1-2Jednoiposobni: 2-3Dvosobni: 3Dvoiposobni: 4Trosobni: 4Troiposobni: 5etvorosobni: 6etvoroiposobni: 7Petosobni: 8

  VELIINA STANA:21. Minimalna irina ulaznog prostora ustanovima iznosi 120cm, a sekundarnihkomunikacija 90cmKonstruktivna visina sprata mora dabude modularna u koraku od 10cmista min. visina stambenih prostorija je260cmVee visine se dozvoljavaju ako toodredjuju urbanistiko tehniki uslovi(definisana kota venca)Kod dupleksa se dozvoljava minimalnavisina spavaih soba od 240cm, apomonih prostorija od 220cmMinimalna visina parapeta je 90cmMinimalna irina dnevne sobe je 360cmMin. irina spavae sobe sa branimleajem je 270cmMin. irina spavae sobe sa dva leaja(deija soba) je 240cmMin. irina sobe sa jednom posteljom je190cm

  MINIMALNE POVRINE PROSTORIJA ISTANOVA (m2) - GARSONJERE:

  22. Dnevna soba: 16Prostorija za obedovanje: 4Prostor za pripremanje hrane: 4,5Prostorija za pripremu hrane u kojoj seobeduje: 8,5

  standardi u stambenoj izgradnji, projektni zadatak - m a l d i n i http://maldini.wetpaint.com/page/standardi+u+stambenoj+izgradnji,+pr...

  5 of 23 1/27/2010 8:47 AM

 • Kupatilo sa WC-om: 3,3Neto povrina stana: 24

  MINIMALNE POVRINE PROSTORIJA ISTANOVA (m2) JEDNOSOBNI STANOVI

  23. Dnevna soba: 17Prostorija za obedovanje: 4Prostorija za pripremanje hrane: 4,5Prostorija za pripremu hrane u kojoj seobeduje: 8,5Izdvojena prostorija za hranu ostava: 1Plakarska ostava: 0,6Kupatilo sa WC-om: 3,3Neto povrina stana: 33Neredukovane povrine balkona, lodja iterasa: 1,0Ukupna povrina stana: 34,0

  MINIMALNE POVRINE PROSTORIJA ISTANOVA (m2) JEDNOIPOSOBNISTANOVI

  24. Dnevna soba: 17Spavaa soba sa jednim krevetom: 6 - 9Prostorija za obedovanje: 4Prostorija za pripremanje hrane: 4,5Prostorija za pripremu hrane u kojoj seobeduje: 8,5Izdvojena prostorija za hranu

Search related