Click here to load reader

TEKTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATA - vig.cdn.sos.ca.gov · PDF filepamamagitan ng Batas ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Leroy F. Greene ng 1998, na makikita sa Artikulo 1 (nagsisimula

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TEKTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATA - vig.cdn.sos.ca.gov · PDF filepamamagitan ng Batas ng mga...

 • 118 | Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas

  TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS

  SEK. 2. NARITO ANG NAKASAAD SA IDINAGDAG NA Seksiyon 17070.41 sa Kodigo ng Edukasyon:

  17070.41. Paglikha ng 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado. (a) Sa pamamagitan nito, may nailalaan na pondo sa Tesorerya ng Estado, na tatawaging 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado. Alinsunod sa kabanatang ito at sa pamamagitan nito, ang lahat ng pera sa pondo, kasama ang anumang perang idineposito ng anumang mapagkukunan sa pondong iyon, at sa kabila ng Seksiyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay patuloy na nailalaan nang hindi isinasaalang-alang ang mga taon ng pananalapi para sa paggasta. (b) Gaya ng nabanggit noong Enero 1, 2015, maaaring maglaan ang lupon ng mga pondo sa mga distrito ng paaralan para sa mga layunin ng kabanatang ito gamit ang mga pondong inilipat ng anumang mapagkukunan sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado. (c) Maaaring maglaan ang lupon ng mga halagang hindi lalampas sa mga nakadepositong pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado, at ng anumang halaga ng mga bono na ipinahintulot ng komite, ngunit hindi pa naibebenta ng Ingat-yaman. (d) Maaaring magbayad ang lupon, alinsunod sa naging paglalaan ng anumang mga pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado, may sapat mang pondo sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado sa panahon ng pagbabayad upang maibigay nang buo ang lahat ng nailaan nang halaga o wala. Gayunpaman, hindi maaaring gastusin ang anumang mga pondong dapat ilipat sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa batas. SEK. 3. Narito ang nakasaad sa idinagdag na Bahagi 70 (nagsisimula sa Seksiyon 101110) sa Dibisyon 14 ng Titulo 3 ng Kodigo ng Edukasyon:

  BAHAGI 70. BATAS NG BONO SA MGA PASILIDAD NG PAMPUBLIKONG EDUKASYON MULA KINDERGARTEN HANGGANG KOLEHIYO NG KOMUNIDAD NG

  2016 Kabanata 1. PangKalahatan

  101110. Ang bahaging ito ay tatawagin, at maaaring banggitin, bilang ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016. 101112. Ang mga bonong may kabuuang halaga na siyam na bilyong dolyar ($9,000,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang mga ibinabalik na bono na ipinalabas alinsunod sa Seksiyon 101140 at 101149, o na itinuturing na kinakailangan, ay maaaring ilabas at ibenta para sa mga layuning nakalagay sa Seksiyon 101130 at 101144. Kapag naibenta na ang mga bono, mapapailalim ang Estado ng California sa isang may-bisang obligasyon at sa pamamagitan nito, nangangako ang Estado ng California, nang may buong pagtitiwala at pagkilala sa mga batas ng ibang estado, na babayaran nito ang prinsipal at interes ng mga bono sa nakatakdang oras kapag kailangan at maaari nang bayaran ang nabanggit na prinsipal at interes.

  Kabanata 2. Kindergarten hanggang iKa-12 baitang Artikulo 1. Mga Tadhana ng Programa sa mga Pasilidad ng Paaralan

  mula Kindergarten Hanggang Ika-12 Baitang 101120. Ang mga nalikom ng mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado na itinakda sa Tesorerya ng Estado sa Seksiyon 17070.41 at dapat ilaan ng Lupon ng Paglalaan ng Estado alinsunod sa kabanatang ito. 101121. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, dapat ay magamit ang lahat ng perang nakadeposito sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado sa pagtulong sa mga distrito ng paaralan, superintendente ng county ng mga paaralan, at lupon ng edukasyon ng county ng estado alinsunod sa Batas ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Leroy F. Greene ng 1998 (Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1), gaya ng nabanggit noong Enero 1, 2015 at nakalagay sa Seksiyon 101122, upang magbigay ng mga pondong magagamit na pambayad sa perang pauna nang nakuha o inutang sa 2016 Bono ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado alinsunod sa anumang batas ng Lehislatura, nang may interes na kasama sa

  PROPOSISYON 51 Ang panukalang inisyatibo na ito ay iniharap sa mga tao alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

  May mga idinaragdag na seksiyon sa Kodigo ng Edukasyon ang panukalang inisyatibo na ito; dahil doon, ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay ililimbag nang naka-italicize upang ipabatid na bago ang mga ito.

  IMINUMUNGKAHING BATAS SEKSIYON 1. Mga Ipinasiya at Pagpapahayag.

  Narito ang lahat ng ipinasiya at ipinahayag ng mga tao ng Estado ng California:

  (a) Alinsunod sa Saligang-Batas ng California, ang pampublikong edukasyon ay isang responsibilidad ng estado, at dahil sa responsibilidad na iyon, kailangang maging ligtas at maayos ang mga pampublikong paaralan.

  (b) Ang isa sa mga pangunahing isinasaalang ng Estado ng California ay ang pagpopondo ng pampublikong edukasyon, tinitiyak nitong ligtas at maayos ang pagkakagawa at pagpapanatili sa mga pasilidad para sa K–14.

  (c) Noong 1998, matagumpay na natugunan ng Estado ng California ang responsibilidad nitong magbigay ng mga ligtas at maayos na pasilidad sa pamamagitan ng Batas ng mga Pasilidad ng Paaralan ng Leroy F. Greene ng 1998, na makikita sa Artikulo 1 (nagsisimula sa Seksiyon 17070.10) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1 ng Kodigo ng Edukasyon.

  (d) May awtoridad ang Lupon ng Paglalaan ng Estado na suriin ang mga ulat ng paggasta at rekord ng distrito ng paaralan upang matiyak na nagagamit ang mga pondo ng bono alinsunod sa mga iniaatas ng programa, kasama ang pagpapatibay na umuusad ang mga proyekto nang naaayon sa iskedyul, at na hindi nagagastos ang mga pondo sa mga suweldo o gastos sa pagpapatakbo.

  (e) Narito ang iba pang ipinasiya at ipinahayag ng mga tao ng Estado ng California:

  (1) Ang California ang isa sa mga pinakanaapektuhang estado sa nakaraang resesyon, at bagama't tumataas nang muli ang bilang ng mga kinukuhang empleyado, sa palagay ng mga ekonomista ay hindi pa ganap na nakakabawi ang ekonomiya ng estado.

  (2) Ang mga pamumuhunan mula sa Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016 ay magagamit sa mga pasilidad ng karera sa teknikal na edukasyon, kung saan maaaring magsanay para sa pagtatrabaho ang maraming taga-California at beteranong nahihirapang tapusin ang kanilang pag-aaral at makahanap ng trabaho.

  (3) Lilikom ng mga pamumuhunan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na distrito ng paaralan upang maisaayos ang mga luma nang pasilidad at makatugon ang mga ito sa mga kasalukuyang pamantayan sa kalusugan at kaligtasan, kasama ang pagre-retrofit para sa lindol at pag- aalis ng lead paint, asbestos at iba pang mapanganib na materyal.

  (4) Ayon sa mga pag-aaral, 13,000 trabaho ang nagagawa ng bawat $1 bilyong na pamumuhunan sa imprastruktura ng estado. Kasama sa mga trabahong ito ang mga hanapbuhay sa pagtatayo ng mga gusali at konstruksiyon sa buong estado.

  (5) Tumutulong ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016 sa mga distrito ng paaralan na kulang sa badyet at lokal na kontrol.

  (6) Hindi makakamit ang mga akademikong layunin nang walang mga Ika- 21 Siglong pasilidad ng paaralan na idinisenyo upang magbigay ng pinahusay na teknolohiya at mga pinagandang pasilidad ng pagtuturo sa mga paaralan.

  (f) Dahil doon, pinagtibay ng mga tao ang Batas ng Bono sa mga Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon mula Kindergarten Hanggang Kolehiyo ng Komunidad ng 2016 upang makagawa ng isang komprehensibong paraang responsable sa pananalapi na makakatugon sa pangangailangan sa pasilidad ng paaralan ng lahat ng taga-California.

  51

 • Teksto ng Mga Iminumungkahing Batas | 119

  TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS PROPOSISYON 51 CONTINUED

  ibenta upang makapagbigay ng pondong magagamit sa pagsasakatuparan ng mga layunin sa kabanatang ito at mabayaran ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng Bonong may Pangkalahatang Obligasyon alinsunod sa Seksiyon 16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. (b) Alinsunod sa seksiyong ito, dapat ibenta ng Ingat-yaman ang mga bonong ipinapahintulot ng itinakdang Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng Paaralan ng Estado alinsunod sa Seksiyon 15909, anumang oras kailanganin ang mga ito sa mga paggasta sa serbisyo na iniaatas ng mga paglalaan. 101131. Ang Komite sa Pananalapi ng Pagtatayo ng Paaralan ng Estado, na itinakda ng Seksiyon 15909 at ginawa ng Gobernador, Tagapamahala, Ingat- yaman, Direktor ng Pananalapi at Superintendente, o ng mga itinalagang kinatawan ng mga ito, na hindi na makakatanggap ng kabayaran para sa pagbibigay ng mga serbisyo pagkatapos noon, at na may mayoriyang makakabuo ng isang korum, ay pananatilihin para sa layunin ng kabanatang ito. Ang Ingat-yaman ay dapat maglingod bilang tagapangulo ng komite. Dalawang Miyembro ng Senado na itinalaga ng Komite sa Mga Tuntunin ng Senado, at dalawang Miyembro ng Asembleya na itinalaga ng Ispiker ng Asembleya ang dapat makipagpulong at magpayo sa komite, basta't naaayon pa rin ang nabanggit na pagpapayo sa kanilang mga kaukulang posisyon bilang mga Miyembro ng Lehislatura. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, dapat bumuo ang mga Miyembro ng Lehislatura ng pansamantalang komite sa pagsisiyasat ng paksa ng kabanatang ito, at dapat magkaroon ang komiteng iyon ng kapangyarihan at mga tungkulin ng mga komite ng Mga Pinagsamang Tuntunin ng Senado at Asembleya. Kung kailangan, dapat tumulong ang Direktor ng Pananalapi sa komite. Ang Pangkalahatang Abugado ng estado ang tagapayong pambatas ng komite.

  101132. (a) Sa pamamagitan nito, ang mga bonong pinahihintulutan ng kabanatang ito ay dapat ihanda, pagtibayi

Search related