of 250 /250
OBRAZOVNI PROGRAM TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... · - Sticanje znanja o mjerama i načinima regulisanja saobraćaja. - Sticanje znanja o ulozi i značaju

Embed Size (px)

Text of TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... · - Sticanje...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA

 • 2

  SADRAJ: OPTI DIO .................................................................................................. 4 1. NAZIV PROGRAMA: TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA ...................................... 4 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 4 POSEBNI DIO ............................................................................................... 7 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 7 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 7 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 8 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM ....................................... 8 1.2.2. TEHNIKA MEHANIKA.......................................................................... 13 1.2.3. OSNOVI SAOBRAAJA ......................................................................... 20 1.2.4. ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA .......................................................... 23 1.2.5. MAINSKI ELEMENTI ........................................................................... 29 1.2.6. MOTORI .......................................................................................... 37 1.2.7. ROBA U TRANSPORTU ......................................................................... 44 1.2.8. GARAE I SERVISI ............................................................................... 49 1.2.9. ORGANIZACIJA PREVOZA ..................................................................... 54 1.2.10. MOTORNA VOZILA ............................................................................ 64 1.2.11. UNUTRANJI TRANSPORT ................................................................... 73 1.2.12. OSNOVI PUTEVA I ULICA .................................................................... 77 1.2.13. BEZBJEDNOST SAOBRAAJA ............................................................... 82 1.2.14. INTEGRALNI TRANSPORT I LOGISTIKA .................................................... 88 1.2.15. REGULISANJE SAOBRAAJA ................................................................ 93 1.2.16. SAOBRAAJNA PSIHOLOGIJA ............................................................... 98 1.2.17 PRAKTINA NASTAVA ....................................................................... 105 1.2.17.1. ODRAVANJE VOZILA ................................................................... 105 1.2.17.2. UPRAVLJANJE VOZILOM ................................................................ 124 1.3. IZBORNI PREDMETI ............................................................................. 132 1.3.1. SAOBRAAJNI SISTEMI ...................................................................... 132 1.3.2. SAOBRAAJNA KULTURA ................................................................... 138 1.3.3. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ................................................................. 144 1.3.4. SAOBRAAJNA GEOGRAFIJA ............................................................... 152 1.3.5. SAVREMENA RJEENJA KOD MOTORNIH VOZILA ....................................... 157 1.3.6. SAOBRAAJNO PRAVO ...................................................................... 169 1.3.7. TRANSPORTNO OSIGURANJE ............................................................... 174 1.3.8. PEDICIJA ...................................................................................... 179 1.3.9. MEUNARODNO POSLOVANJE ............................................................. 185 1.3.10. AUTOBAZE I AUTOSTANICE ............................................................... 190 1.3.11. MARKETING U SAOBRAAJU .............................................................. 195 1.3.12. STRANI JEZIK II ITALIJANSKI JEZIK .................................................... 199 2. STRUNI RAD ....................................................................................... 207 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .................................. 207 2.1.1. ORGANIZACIJA PREVOZA ................................................................... 207 2.1.2. MOTORNA VOZILA ............................................................................ 210 2.1.3. BEZBJEDNOST SAOBRAAJA ............................................................... 212 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNI RAD ......................................................... 214 2.2.1. OSNOVI SAOBRAAJA ....................................................................... 214 2.2.2. MOTORI ........................................................................................ 216 2.2.3. ROBA U TRANSPORTU ....................................................................... 219 2.2.4. GARAE I SERVISI ............................................................................. 221 2.2.5. ORGANIZACIJA PREVOZA ................................................................... 223 2.2.6 MOTORNA VOZILA ............................................................................. 226 2.2.7. UNUTRANJI TRANSPORT .................................................................. 231 2.2.8. OSNOVI PUTEVA I ULICA .................................................................... 233

 • 3

  2.2.9. BEZBJEDNOST SAOBRAAJA ............................................................... 235 2.2.10. INTEGRALNI TRANSPORT I LOGISTIKA .................................................. 238 2.2.12. SAOBRAAJNA PSIHOLOGIJA ............................................................. 242 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................ 244 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 245 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ....................... 245 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................ 246 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ........................ 246 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................ 248 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................. 248 9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 249 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................ 249

 • 4

  OPTI DIO 1. Naziv programa: TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i kjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 72 2. Hemija 2 72 72

  UKUPNO A 16 576 14 504 12 432 10 330 1842 B Struno- teorijski predmeti

  1. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72 72

  2. Tehnika mehanika 3 108 108 3. Osnovi saobraaja 2 72 72

  4. Elektrotehnika i elektronika 2 72 72

  5. Mainski elementi 2 72 72 6. Motori 3 108 108 7. Roba u transportu 2 72 72 8. Garae i servisi 2 72 72 9. Organizacija prevoza 2 72 2 72 2 66 210 10. Motorna vozila 2 72 2 66 138 11. Unutranji transport 2 72 72 12. Osnovi puteva i ulica 2 72 72 13. Bezbjednost saobraaja 2 72 2 66 138

  14. Integralni transport i logistika 2 66 66

  15. Regulisanje saobraaja 2 66 66 16. Saobraajna psihologija 2 66 66

  UKUPNO B 9 324 11 396 10 360 12 396 1476 C Praktina nastava 4 144 4 144 5 180 5 165 633 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Saobraajni sistemi 2 72 72 2. Saobraajna kultura 2 72 2 72 144 3. Poslovna komunikacija 2 72 2 72 144 4. Saobraajna geografija 2 72 72

  5. Savremena rjeenja kod motrornih vozila 2 72 2 72 144

  6. Saobraajno pravo 2 72 72 7. Transportno osiguranje 2 72 72 8. Spedicija 2 66 66 9. Meunarodno poslovanje 2 66 66 10. Autobaze i autostanice 2 66 66

 • 5

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. 11. Marketing u saobraaju 2 66 66

  12. Drugi strani jezik Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282

  F Profesionalna praksa 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana G Sedmini broj asova 32 32 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje struno-teorijskih i praktinih znanja iz podruja drumskog saobraaja. - Osposobljavanje za organizaciju rada transportnog preduzea. - Razvijanje sposobnosti za obavljanje uviaja saobraajne nezgode i procjenu

  tete. - Razvijanje i promovisanje odgovornosti za primjenu mjera bezbjednosti u

  saobraaju. - Osposobljavanje za dijagnosticiranje rada motora i otkaza ureaja. - Uee u organizaciji i planiranju poslova na odravanju vozila. - Osposobljavanje za rad na tehnikom pregledu vozila. - Osposobljavanje za rad na poslovima osiguranja u drumskom saobraaju. - Usvajanje osnovnih znanja o savremenim tehnikim rjeenjima na motornim

  vozilima i principima njihovog funkcionisanja. - Poznavanje savremenih tehnologija transporta u svim vidovima saobraaja. - Osposobljavanje za uee u radu pediterskih organizacija. - Poznavanje marketinga u saobraaju. - Osposobljavanje za rad u Rent-a-car agenciji. - Sticanje znanja o mjerama i nainima regulisanja saobraaja. - Sticanje znanja o ulozi i znaaju sadraja auto baze u drumskom transportu. - Razvijanje sposobnosti za organizaciju rada sa sredstvima unutranjeg transporta. - Osposobljavanje za upravljanje vozilom. - Sticanje znanja o izgradnji i eksploataciji puteva. - Poznavanje karakteristika robe i naina transporta robe. - Produbljivanje i proirivanje opteg obrazovanja u funkciji struke. - Osposobljavanje za kritiko vrednovanje i odgovorno djelovanje na radnom

  mjestu. - Razvijanje osjeaja preciznosti i odgovornosti u radu. - Ovladavanje strunom terminologijom, neophodnom za komuniciranje sa

  saradnicima na poslu i korisnicima usluga. - Poznavanje sistema vozila. - Osposobljavanje za korienje tehnike dokumentacije. - Razvijanje tehnnike kulture. - Razvijanje saobraajne kulture. - Pripremanje za dalje kolovanje i doivotno uenje. - Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i uspostavljanja kvalitetnih

  meuljudskih odnosa. - Razvijanje osjeaja za racionalno troenje vremena, materijala i energije. - Razvijanje ekoloke svijesti. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Za upis u obrazovni program TEHNIAR DRUMSAKOG SAOBRAAJA, mogu se

  prijaviti kandidati: - koji su zavrili osnovnu kolu i nijesu stariji od 17 godina,

 • 6

  - izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18-te godine starosti, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole,koji posjeduju ljekarsko uvjerenje,

  - ako se za upis prijavi vei broj kandidata od broja traenog konkursom, upis se vri prema Pravilniku o vrednovanju kriterijuma za upis uenika u strunu kolu, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke,

  - lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu TEHNIAR DRUMSAKOG SAOBRAAJA

  traje 4 godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei

  razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola.

  7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju - TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA.

 • 7

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. FIZIKA 1.1.10. HEMIJA Napomena: Katalozi opteobrazovnih programa su u nadlenosti Zavoda za kolstvo.

 • 8

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 1. Naziv predmeta: TEHNIKO CRTANJE SA NACRNOM GEOMETRIJOM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 36 36 72 II III IV

  Ukupno 36 36 72 3. Opti ciljevi nastave - Razvijajanje smisla za tanost, preciznost, estetiku i urednost u rjeavanju raznih

  zadataka i stvaranju navika za planski, organizovani i samostalni rad. - Upoznavanje sa pravilima, standardima i simbolima koji se upotrebljavaju u

  tehnikom crtanju. - itanje i razumijevanje tehnikih crtea, uputstava i propisa, ema i tehnike

  dokumentacije. - Upoznavanje sa geometrijskim crtanjem. - Konstruisanje osnovnih geometrijskih konstrukcija. - Poznavanje pojma i vrsta projekcija. - Potovanje standarda tehnikog crtanja. - Crtanje jednostavnih radionikih crtea mainskih elemenata. - Skiciranje prostijih sklopova. - Shvatanje funkcionalne meuzavisnosti elemenata, sklopova i mehanizama. - Razvijanje osjeaja odgovornosti i preciznosti u radu. - Ovladavanje strunom terminologijom.

 • 9

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u tehniko crtanje - Navodi znaaj

  tehnikog crtanja. - Upoznaje materijal

  i pribor za tehniko crtanje, vrste tehnikih crtea, kao i formate i mjerila tehnikih crtea.

  - Upoznaje zaglavlja i sastavnice.

  - Uporeuje tehniki crte sa crteima, slikama i fotografijama.

  - Koristi materijal i pribor za tehniko crtanje.

  - Razlikuje vrste tehnikih crtea.

  - Razlikuje primjenu zaglavlja i sastavnica.

  - Crta zaglavlja i sastavnice.

  - Razvija osjeaj za red i urednost.

  - Razvrstavanje razliitih vrsta crtea.

  Standardi i standardizacija - Obrazlae pojam i

  znaaj standarda i standardizacije.

  - Uoava znaaj standarda za razvoj tehnike.

  - Razlikuje primjenu standarda u tehnikom crtanju.

  - Razvija tehniku kulturu.

  Vrste linija - Obrazlae crtanje

  linija koje se koriste u tehnikom crtanju.

  - Navodi primjenu linija u tehnikom crtanju.

  - Crta linije pomou programa Auto Cad.

  - Razlikuje vrste linija.

  - Uoava primjenu pojedinih linija.

  - Razvija osjeaj za red i urednost.

  - Razvija osjeaj preciznosti.

  Vjeba: - Primjena linija na

  primjerima. - Crtanje linija na

  raunaru - Auto Cad.

  - Grafiki rad I.

  Geometrijske konstrukcije - Navodi osnovne

  geometrijske konstrukcije.

  - Crta konstrukcije pravilnih poligona.

  - Crta konstrukcije krivih linija.

  - Crta paralelne i normalne prave.

  - Crta simetrale dui i uglova.

  - Dijeli du na n-jednakih djelova.

  - Konstruie spoljanje i unutranje tangent.

  - Konstruie pravilne poligone: trougao, kvadrat, petougao, estougao, sedmougao,

  - Razvija osjeaj preciznosti.

  - Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vjebe: - Crtanje poligona.

 • 10

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik osmougao, devetougao i desetougao.

  - Uporeuje postupak konstrukcije krivih linija: elipsu, hiperbolu, Arhimedovu spiralu.

  Osnove nacrtne geometrije - Obrazlae pojam i

  osnovne elemente projektovanja.

  - Objanjava pojam projekcijske ravni, kvadranata, oktanata aksonometrije.

  - Obrazlae osnove crtanja u programskom paketu Auto Cad.

  - Razlikuje frontalnu, ptiju i ablju perspektivu.

  - Razlikuje koso i ortogonalno projiciranje.

  - Crta projekcije take na jednu, dvije i tri ravni.

  - Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji.

  - Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih naina prikazivanja tijela.

  - Razlikuje projekcije u programskom paketu Auto Cad.

  - Razvija sposobnost komuniciranja.

  - Razvija tehniku kulturu.

  - Razvija analitiko miljenje.

  Vjebe: - Crtanje projekcija

  na osnovu izometrijskog izgleda.

  - Crtanje na raunaru Auto Cad.

  Presjeci - Obrazlae pojam,

  vrste i oznaavanje presjeka.

  - Obrazlae karakteristike crtanja presjeka u programskom paketu Auto Cad.

  - Razlikuje uzduni, popreni, puni, polovini, djelimini, okrenuti i zaokrenuti presjek.

  - Uporeuje oznaene presjeke na crteu.

  - Razlikuje procedure izrade presjeka u programskom paketu Auto Cad.

  - Razvija osjeaj preciznosti.

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada.

  - Crtanje presjeka na raunaru Auto Cad.

 • 11

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Kotiranje - Obrazlae naela

  kotiranja i elemente kota.

  - Objanjava i kotira na primjerima.

  - Definie tolerancije i kvalitet obrade.

  - Definie oznake za unoenje tolerancija i kvaliteta obrade.

  - Objanjava tolerancije i kvalitete obrade na crteu.

  - Kotira pomou programa Auto Cad.

  - ita kotirane veliine sa crtea.

  - Kotira vrijednosti kota na crteu.

  - Ispisuje tolerancije duina i kvalitet obrade povrina.

  - Uporeuje postupak kotiranje pomou programa Auto Cad.

  - Razvija osjeaj preciznosti.

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada.

  - Radioniki i sklopni crtei mainskih elemenata.

  - Uvjebavanje kotiranja na raunaru pomou programa Auto Cad.

  - Grafiki rad II.

  Tehniki crtei - Objanjava skicu. - Obrazlae

  radioniki i sklopni crte.

  - Objanjava radioniki i sklopni crte.

  - Crta skice jednostavnijih elemenata.

  - ita kataloge. - ita radioniki

  crte. - ita sklopni crte.

  - Razvija osjeaj preciznosti.

  - Razvija osjeaj za red i urednost.

  Vjebe: - Ureaji na crteu. - Grafiki rad III.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. orevi, . Papi: Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006. - . Koludrovi: Tehniko crtanje u slici s osnovnim vjebama, (prirunik za

  tehniko crtanje), Nauna knjiga, Beograd, 1985. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Programski paket Auto Cad. - A/V sredstva. - Grafoskop. - Video projektor. - Stolovi sa odgovarajuim priborom za crtanje. - Za 20 % nastave koristi se raunarska uionica sa 15 raunara (2 uenika po

  raunaru). 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Grafiki radovi, na kraju II i IV klasifikacionog perioda ocjenjuju se grafiki

  radovi. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu.

 • 12

  - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer mainstva, - profesor mainstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Prikazivanje mainskih

  elemenata - Mainski elementi - Vrste mainskih elemenata

  - Vrste linija - Skiciranje

  - Praktina nastava - Tehniki crte

 • 13

  1.2.2. TEHNIKA MEHANIKA 1. Naziv predmeta: TEHNIKA MEHANIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 72 36 108 II III IV

  Ukupno 72 36 108 3. Opti ciljevi nastave - Usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti mehanike. - Primjena aksioma statike. - Sticanje znanja o uticaju djelovanja sistema sila u ravni. - Primjena zakona statike. - Sticanje znanja o pojmu teita tijela i naina njegovog odreivanja. - Razlikovanje vrsta ravanskih nosaa i optereenja nosaa. - Sticanje znanja o trenju i vrstama trenja. - Poznavanje kretanja take i zakona trenja. - Sticanje znanja o zakonima promjene brzine i ubrzanja pri kretanju take i tijela. - Sticanje znanja o zakonima kretanja take i tijela. - Razvijanje sposobnosti primjene steenih znanja iz mehanike. - Razvijanje osjeaja odgovornosti i preciznosti u radu. - Razvijanje osjeaja potovanja i brige za ouvanje ivotne sredine. - Razvijanje logikog miljenja.

 • 14

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Osnovni pojmovi i aksiome statike - Objanjava podjelu

  mehanike. - Objanjava pojam i

  vrste tijela. - Navodi i objanjava

  pojam sile i podjelu sila, reakcije veze, aksiome statike.

  - Razlikuje spoljanje i unutranje sile.

  - Razlikuje pojedine vrste veza i crta reakcije veza.

  - Razvija logiko miljenje.

  - Stie osjeaj preciznosti u radu.

  Sistemi sueljnih sila - Navodi grafike i

  analitike uslove ravnotee sistema sueljnih sila.

  - Objanjava moment sile za taku Varinjonova teorema.

  - Upotrebljava grafiku metodu razlaganja sila na komponente.

  - Rjeava grafikom metodom rezultantu sila.

  - Prepoznaje i odreuje statike uslove ravnotee.

  - Analizira, postavlja i odreuje uslove ravnotee sistema sueljnih sila.

  - Odreuje moment sile za taku.

  - Stie logiko miljenje i povezivanje znanja.

  Vjebe: - Grafiko razlaganje

  sile. - Odreivanje

  momenta sile za taku.

  Sistem proizvoljnih sila - Definie spreg sila i

  moment sprega. - Opisuje redukciju

  sistema sila na taku, glavni vektor i glavni moment.

  - Definie analitike i grafike uslove ravnotee sistema proizvoljih sila.

  - Indetifikuje i postavlja uslove ravnotee spregova sila.

  - Redukuje proizvoljni ravanski sistem sila na glavni vektor i glavni moment.

  - Postavlja analitike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila.

  - Stie logiko miljenje i povezivanje znanja.

  Vjebe: - Odreivanje

  momenta sprega.

  Teite tijela - Definie pojam

  teita tijela. - Objanjava teite

  homogene ravanske figure.

  - Objanjava teite homogene linije.

  - Objanjava poloaj

  - Uoava znaaj teita tijela.

  - Odreuje teite ravne homogene figure.

  - Odreuje teite homogene linije.

  - Odreuje poloaj

  - Stie navike tanosti i sistematinosti u radu.

  - Razvija logiko miljenje.

 • 15

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik teita nekih homogenih tijela.

  teita nekih geometrijskih tijela.

  Trenje klizanja i kotrljanja - Objanjava pojam i

  znaaj trenja. - Navodi vrste trenja. - Objanjava trenje

  klizanja na horizontalnoj i kosoj ravni.

  - Razumije otpore pri kotrljanju.

  - Uoava znaaj trenja.

  - Razlikuje trenje klizanja i kotrljanja.

  - Odreuje intezitet, pravac i smjer sile trenja.

  - Uoava zavisnost koeficijenta trenja od vrste materijala i stanja dodirnih povrina.

  - Razvija logiko miljenje.

  Vjebe: - Izraunavanje sile

  trenja kod klizanja i kotrljanja.

  Ravanski nosai - Navodi vrste

  ravanskih nosaa i vrste optereenja kod njih.

  - Objanjava statiki odreene ravanske pune nosae.

  - Odreuje reakcije veza grafiki i analitiki punih ravanskih nosaa, optereenih kombinacijom razlitih optereenja.

  - Konstruie statike dijagrame grafikom i analitikom metodom, optereeni kombinacijom razliitih optereenja.

  - Stie osjeaj preciznosti u radu.

  Vjebe: - Na primjerima

  proste grede, grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statike dijagrame.

  Napon i deformacija - Navodi pojam i

  vrste optereenja. - Definie nominalno

  i raunsko optereenje.

  - Definie pojam napona.

  - Objanjava normalne i tangencijalne napone.

  - Objanjava dozvoljeni napon i stepen sigurnosti.

  - Upoznaje se sa

  - Analizira spoljanje i unutranje sile.

  - Uoava pojam napona.

  - Analizira i uporeuje normalne i tangencijalne napone.

  - Uporeuje elastine i plastine deformacije.

  - Crta Hukov dijagram.

  - Razvija osjeaj odgovornosti i preciznosti u radu.

  - Razvija logiko miljenje.

  Vjebe: - Oitavanje napona i

  deformacija sa Hukovog dijagrama.

 • 16

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik pojmom i vrstama deformacija.

  - Navodi razliku izmeu elastinih i plastinih deformacija.

  - Definie Hukov zakon.

  Vrste naprezanja - Nabraja vrste

  napona i deformacija za pojedina naprezanja na konkretnim primjerima.

  - Analizira i izraunava napone i deformacije( na pritisak, zatezanje, savijanje, uvijanje), za pojedina naprezanja na konkretnim primjerima.

  - Razvija sposobnost analiziranja i zakljuivanja.

  Vjebe: - Odredjivanje

  napona i deformacija kod pojedinih vrsta naprezanja.

  Uvod u kinematiku - Objanjava u

  mehanici pojam kretanja, prostora i vremena.

  - Definie pojam materijalne take i krutog tijela.

  - Indetifikuje i analizira pojam materijalne take i krutog tijela.

  Kinematika take - Definie elemente

  kretanja take. - Definie

  pravolinijsko kretanje take.

  - Definie krivolinijsko kretanje take.

  - Definie sloeno kretanje take.

  - Odreuje putanju, poetni poloaj take, put i zakon puta.

  - Odreuje preeni put, brzine i ubrzanja kod pravolinijskih kretanja.

  - Crta kinematske dijagrame kod pravolinijskih kretanja.

  - Odreuje ugao rotacije, ugaonu brzinu, ugaono ubrzanje, tangencijalno, normalno i totalno ubrzanje pri krunom kretanju.

  - Odreivanje brzina i ubrzanja pri

  - Razvija logiko miljenje i povezuje znanja.

  Grafiki rad - Odreivanje

  kinematskih veliina pri pravolinijskim kretanjIma.

  - Crtanje

  kinematskih dijagrama.

 • 17

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik sloenom kretanju take.

  Kinematika krutog tijela - Definie

  translatorno kretanje krutog tijela.

  - Definie rotaciono kretanje krutog tijela.

  - Objanjava prenoenje snage sa jednog vratila na drugo posredstvom zupanika, kainika ili lananika.

  - Odreuje brzine i ubrzanja pri translatornom kretanju.

  - Odreuje broj obrtaja, ugaonu brzinu i ubrzanje pri rotacionom kretanju.

  - Uporeuje prenos otvorenim i ukrtenim kaiem.

  - Uporeuje prenos sa tri kainika i sa dva para kainika.

  - Odreuje prenosni odnos pri prostom i sloenom prenosu zupanicima.

  - Razlikuje mogunosti prenosnika sa stanovita broja obrtaja i broja zuba zupanika.

  - Razvija logiko miljenje i povezuje znanja.

  Grafiki rad - Mjenjaki

  prenosnik.

  Ravansko kretanje krutog tijela - Objanjava ravno

  kretanje krutog tijela.

  - Razlae ravno kretanje na translatorno i obrtno.

  - Odreuje brzine i ubrzanja pri ravnom kretanju.

  - Razvija logiko miljenje i povezuje znanja.

  Uvod u dinamiku - Objanjava u

  dinamici pojam inertnosti mase.

  - Definie zakone dinamike.

  - Odreuje uzroke kretanja ako su poznati zakoni kretanja.

  - Odreuje teinu vozila.

  - Razvija logiko miljenje i povezuje znanja.

  Dinamika materijalne take - Objanjava

  dinamiku pravolinijskog i krivolinijskog kretanja.

  - Objanjava mehaniki rad.

  - Uoava pojam dinamike pravolinijskog kretanja.

  - Uoava pojam dinamika krivolinijskog

  - Razvija logiko miljenje.

 • 18

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Grafiki predstavlja

  rad. - Objanjava snagu. - Objanjava stepen

  korisnog dejstva. - Definie

  centrifugalnu i centripetalnu silu.

  kretanja. - Uoava pojam

  mehanikog rada. - Izvodi grafiko

  predstavljanje rada.

  - Uoava pojam- snage.

  - Odreuje stepen korisnog dejstva.

  - Odreuje centrifugalnu i centripetalnu silu.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Plavi i drugi: Mehanika I - Statika i otpornost materijala, Zavod za udbenike

  i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - S. uri: Mehanika, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - R. Raoni/Milorad Marjanovi/Mirko Nikoli: Mehanika 2, Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Beograd, 2004. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunarom sa multimedijskim paketom, softverom za simulaciju optereenja

  mainskih profila i crtanje dijagrama napona i deformacija. - Uzorci razliitih profila mainskih materijala. - Dijaprojektor sa odgovarajuim slajdovima. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer; - profesor mehanike; - profesor mainstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Sistem sila - Spregovi sila - Trenje - Ravanski nosai

  - Mainski elementi - Dejstvo sila na osovini i vratilu

  - Frikcioni prenosnici - Optereenje djelova kotla

 • 19

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Trenje - Kinematika

  - Optereenja vratila, spojeva i leaja.

  - Trenje - Sistem sila i spregova - Rad - Energija - Kinematika - Dinamika

  - Motori - Kretanje klipnih mehanizama - Inercijalne sile kod klipnih

  mehanizama - Podmazivanje motora - Gubici u motoru

 • 20

  1.2.3. OSNOVI SAOBRAAJA 1. Naziv predmeta: OSNOVI SAOBRAAJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa pojmom, znaajem i vrstama saobraaja. - Sticanje osnovnog znanja o istorijskom razvoju, vrstama i sredstvima svih vidova

  saobraaja. - Upoznavanje uloge i znaaja svih vidova saobraaja. - Upoznavanje sa vrstama unutranjeg transporta. - Podsticanje uenika na aktivno uee u nastavi. - Razvijanje pozitivne orijentacije prema zanimanju.

 • 21

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski cijevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam znaaj i vidovi saobraaja - Objanjava pojam

  saobraaja. - Nabraja vidove

  saobraaja.

  - Razlikuje vidove saobraaja.

  - Podstie motivaciju.

  Istorijski razvoj saobraaja - Opisuje istorijski

  razvoj svih vidova saobraaja.

  - Opisuje istorijski razvoj kombinovanog transporta.

  - Uporeuje slinosti i razlike u razvoju pojedinih vidova saobraaja.

  - Razvija motivaciju. - Podstie

  samopouzdanje.

  - Izrada seminarskog rada:

  - Razvoj vidova saobraaja.

  Karakteristike saobraaja - Opisuje

  karakteristike vidova saobraaja:

  - drumskog, - eljeznikog, - vodnog, - vazdunog, - ptt. - Opisuje

  karakteristike cijevnog transporta.

  - Opisuje karakteristike kombinovanog transporta.

  - Uporeuje slinosti i razlike u karakteristikama pojedinih vidova saobraaja.

  - Uporeuje karakteristike pojedinih vidova saobraaja

  - Uoava znaaj saobraajne djelatnosti

  - Podstie samopouzdanje.

  - Prezentacija karakteristika vidova saobraaja.

  Sredstva u saobraaju - Nabraja sredstva

  saobraaja: - drumskog, - eljeznikog, - vodnog, - vazdunog, - ptt saobraaja. - Nabraja sredstva

  cijevnog transporta. - Nabraja sredstva

  kombinovanog transporta.

  - Uoava slinosti i razlike pojedinih sredstava saobraaja.

  - Uoava prednosti i nedostatke pojedinih sredstava.

  - Uporeuje karakteristike sredstava svih vidova transporta.

  - Razvija samopouzdanje.

  - Posjeta preduzeu po izboru u drumskom, eljeznikom, vodnom ili vazdunom saobraaju.

  Elektronski saobraaj - Objanjava

  komunikaciju putem Interneta.

  - Uoava znaaj Interneta.

  - Podstie irenje znanja.

 • 22

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski cijevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Drumski saobraaj - Objanjava pojam

  drumskog saobraaja.

  - Nabraja sredstva drumskog putnikog saobraaja.

  - Navodi podjelu drumskog saobraaja.

  - Nabraja sredstva drumskog teretnog saobraaja.

  - Razlae pojam drumskog saobraaja.

  - Razlikuje sredstva drumskog saobraaja.

  - Pronalazi slinosti i razlike putnikog i teretnog saobraaja.

  - Podstie inicijativnost.

  - Podstie pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.

  - Izrada seminarskog rada.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - L. Filkovi: Osnove saobraaja i transporta, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd,1999. - M. Adamovi: Uvod u saobraaj, Saobraajni fakultet, Beograd, 2001. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom. - Prikljuak za internet. - LCD projektomer. - Sheme. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer.

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Istorijski razvoj saobraaja - Osnovi puteva i ulica - Istorijski razvoj gradnje

  puteva - Sredstva u saobraaju - Motori - Motori SUS - Drumski saobraaj - Sredstva u saobraaju - Karakteristike saobraaja

  - Organizacija prevoza

  - Podjela, karakteristike i sredstva drumskog saobraaja

 • 23

  1.2.4. ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 1. Naziv predmeta: ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 52 20 72 II III IV

  Ukupno 52 20 72 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja iz podruja osnova elektrotehnike i elektronike. - Upoznavanje i razumijevanje razliitih elektronskih veliina. - Sticanje osnovnih znanja iz elektrostatike i jednosmjernih struja. - Upoznavanje elektronikih komponenti i ureaja na motornom vozilu. - Usvajanje znanja o osnovnim pojavama u elektromagnetizmu. - Upoznavanje elektrinih instalacija na motornim vozilima. - Usvajanje znanja o osnovnim elektronikim komponentama koje se koriste na

  motornom vozilu. - Sticanje znanja za pravilno korienje elektronike u automobilu. - Razvijanje sposobnosti logikog razmiljanja, povezivanje teorijskog sa

  praktinim znanjem. - Razlikovanje prostih od sloenih digitalnih kola na vozilu. - Razumijevanje i pravilna upotreba strune terminologije. - Upoznavanje i razumijevanje osnovnih zakona elektrotehnike u jednosmjernim

  strujnim kolima. - Upoznavanje zakonitosti elektrinog i magnetnog polja. - Razumijevanje osnovne primjene fizikih zakona kod elektrinih maina i

  ureaja.

 • 24

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Elektrostatika - Objanjava

  elektrostatiko polje, njegove osobine i nain prikazivanja.

  - Definie sile u elektrinom polju kao i naelektrisanja.

  - Navodi i objanjava Kulonov zakon.

  - Definie jainu elektrinog polja, vektor elektrinog polja i grafiki prikaz vektora elektrinog polja.

  - Definie pojam potencijala i objanjava vezu sa naponom.

  - Opisuje pojam napona kao razliku potencijala, jedinicu i vektorski prikaz.

  - Uporeuje elektrostatiko i elektromagnetno polje.

  - Prikazuje grafiki elektrino polje.

  - Uporeuje sile u elektrinom polju.

  - Zna Kulonov zakon i njegovu primjenu.

  - Razlikuje fiziko znaenje napona i potencijala kao i njihovu vezu.

  - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju.

  - Osnovne elektrine komponente iz laboratorije:

  - uenici prepoznaju razliite tipove kondenzatora, njihov oblik, kuite, oznake na kuitu i sl., zatim ih uporeujU sa drugim komponentama.

  Stalna jednosmjerna struja - Objanjava jainu i

  gustinu elektrine struje.

  - Definie elektrinu otpornost i odgovarajuu jedinicu.

  - Opisuje na konkretnom primjeru kako se primjenjuje I i II Kirhofov zakon u prostom kolu.

  - Navodi Omov zakon u kolu jednosmjerne struje na konkretnom primjeru.

  - Definie elektrini rad i snagu ako i odgovarajue jedinice.

  - Zna pojam elektrine struje i njeno nastajanje.

  - Zna pojam elektrine otpornosti i odgovarajuu jedinicu.

  - Zna primjenu Omovog zakona.

  - Zna primjenu I i II Kirhofovog zakona u prostom i sloenom kolu.

  - Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.

  - Uenici prepoznaju razliite tipove generatora, oblik generisane funkcije, izgled i sl., zatim ih uporeuje sa drugim instrumentima npr. multimetrima, osciloskopima i sl.

 • 25

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Navodi znaaj i ulogu

  elektrinih generatora u kolima jednosmjerne struje.

  Elektromagnetizam - Upoznaje pojam

  magnetskog polja i sa njegovim karakteristikama.

  - Definie i objanjava osnovne veliine magnetnog polja, znaaj, oznake i jedinice.

  - Definie elektromagnetnu silu, elektrodinamiku silu, oznake i jedinice.

  - Definie pojam magnetne indukcije, jedinicu magnetne indukcije.

  - Navodi podjelu materijala prema magnetnim svojstvima.

  - Objanjava petlju histereze.

  - Razlikuje vste magneta.

  - Grafiki predstavlja magnetno polje trajnih magneta, provodnika i kalemova.

  - Uoava pojavu elektromagnetne indukcije.

  - Zna jedinice za magnetne veliine.

  - Rauna magnetnu indukciju, elektromagnetnu silu i jainu magnetnog polja.

  - Razlikuje materijale razliitih magnetnih svojstava.

  - Analizira petlju histereze.

  - Razvija motivaciju za praenje informacija i dalje obrazovanje.

  - Razvija tanost i sposobnost uporeivanja.

  Elektronika - Definie pojam

  poluprovodnika: vrste poluprovodnika, njihov znaaj i primjenu u praksi.

  - Objanjava direktnu i inverznu polarizaciju PN spoja.

  - Objanjava nain dobijanja strujno-naponske karakteristike diode.

  - Nabraja vrste dioda, simbole i njihovu primjenu u elektrinim kolima

  - Razlikuje provodnike, poluprovodnike i izolatore na osnovu njihove kristalne strukture.

  - Razlikuje poluprovodnike,,P od poluprovodnika,,N tipa.

  - Uporeuje direktnu i inverznu polarizaciju PN spoja.

  - Crta strujno-naponsku karakteristiku diode.

  - Razlikuje vrste dioda

  - Razvija analitiko miljenje.

  - Uenici prepoznaju razliite tipove poluprovodnikih dioda, tranzistora, pojaavaa, usmjeraa i sl., njihov oblik, strukturu, oznaku na kuitu, vrste itd., zatim ih uporeuje sa drugim komponentama.

 • 26

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik (ispravljai).

  - Nabraja vrste tranzistora, simbole i njihovu primjenu u elektrinim kolima.

  - Objanjava prekidaku i pojaavaku ulogu tranzistora u elektrinim kolima.

  - Navodi naine vezivanja tranzistora u elektrinim kolima.

  - Definie pojam ispravljakog kola, vste ispravljaa u elektronici.

  - Zna vrste usmjeraa: jednostrani i dvostrani usmjera.

  - Objanjava pojaava kao etveropol kao i njegove karakteristike.

  - Objanjava primjenu pojaavaa.

  i njihove primjene. - Uoava primjenu

  dioda u ispravljakim kolima jednostranog i dvostranog tipa.

  - Crta tranzistor kao etveropol.

  - Razlikuje vrste tranzistora.

  - Razlikuje primjenu bipolarnih tranzistora u prekidakim i pojaavakim kolima.

  - Crta razliite veze tranzistora u spoju sa zajednikom bazom, emiterom i kolektorom.

  - Razlikuje vrste ispravljaa u elektrinim kolima.

  Elektrine instalacije na motornim vozilima - Upoznaje se sa

  vrstama provodnika na vozilu.

  - Opisuje prekidae na vozilu, vrste i primjenu.

  - Predoava znaaj osiguraa u elektrinim instalacijama.

  - Objanjava elektrine eme instalacija na motornom vozilu.

  - Razlikuje vrste provodnika koji se nalaze na vozilu.

  - Uporeuje vrste i primjenu prekidaa na vozilu kao i njihovu razliku.

  - Uporeuje osigurae na vozilu u pogledu snage, oblika i dimenzija.

  - Crta emu sa osiguraima i potroaima na vozilu.

  - Zna da uoi otkaz i da ga otkloni u elektrinim instalacijama na vozilu.

  - Razlikuje elektrine

  - Razvija sposobnost logikog razmiljanja i zakljuivanja.

 • 27

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik eme instalacija na motornim vozilima.

  Elektrini ureaji na vozilu - Razumije princip

  rada i vrste elektrinih ureaja na motornom vozilu.

  - Obrazlae ulogu i vrste senzora.

  - Objanjava nain rada akumulatora, i rad elektrine eme sa akumulatorom.

  - Definie rad diname, alternatora i elektropokretaa.

  - Razumije sistem elektronskog paljenja na autu.

  - Razlikuje princip rada i vrste elektrinih ureaja na motornom vozilu.

  - Zna ulogu senzora, njihove vrste i princip rada.

  - Razlikuje vrste akumulatora, nain rada i njegovo umreavanje.

  - Razlikuje osnovne dijelove, emu i nain vezivanja diname, alternatora i elektropokretaa u instalaciji na motornom vozilu.

  - Razlikuje otkaze elektrinih ureaja i nain otklanjanja kvara.

  - Stie osjeaj vanosti uvanja energetskih izvora.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Piroanac: Osnove elektrotehnike I, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2003. - Z. Pendi, M. Pendi, J. Menart: Osnove elektrotehnike II, Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Beograd, 2003. - R. Opai: Elektronika I, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006. - R. Opai: Elektronika II, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006. - S. Stankovi, R. Lakovi: Elektronika, Izdava ETF, Podgorica, 1999. - J. Lenasi i T. Ristanovi: Motori i motorna vozila, Beograd, 2001. - D. Jankovi: Prirunik za automehaniare, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd, 2003. - J. Lenasi: Motorna vozila, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - P. Todorovi: Motorna vozila, Beograd, 2004. - D. Simi: Motorna vozila, Beograd, 2001.

  Drugi izvori: - asopisi, - internet, - prirunici za pojedine marke i vrste vozila, - autokatalozi, - asopisi iz oblasti automobilizma.

 • 28

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - PC raunar srednje konfiguracije, digitalni projektor i projekciono platno. - Pasivne elektronske komponente: otpornici, kondenzatori i kalemovi razliitih

  proizvoaa, tipova i podruja primjene. - RC generatori, generatori DC napona ili generatori funkcija. - Poluprovodnike komponente: diode - usmjerake, zener, tunel, Si i Ge diode,

  tranzistori - NPN, PNP, N kanalni, P kanalni FET tranzistori, tiristori trijak, dijak, pojaavai - sa zajednikim emiterom, jednostepeni, viestepeni i ispravljai - jednofazni, trofazni, polutalasni, punotalasni.

  - Bakarni provodnici u elektrinim instalacijama i osigurai. - eme elektrinih instalacija na motornim vozilima u elektronskom obliku ili

  nacrtane u nekom CAD programu, ili elektrine eme iz kataloga. - Programi za simulaciju kvara u elektrinoj instalaciji na motornom vozilu. - Elektrini ureaji na vozilu: akumulator, dinama, alternator, elektropokreta,

  senzori. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer elektrotehnike; - Profesor elektrotehnike. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Elektrostatika - Jednosmjerna struja - Elektromagnetizam - Jaina magnetnog polja i

  magnetna indukcija

  - Fizika - Vektori i operacije sa vektorima - Kondenzatori u elektrotehnikoj

  praksi - Mjerenje i raunanje elektrinih

  veliina - Rjeavanje prostih i sloenih kola - Poznavanje dielektrinih i

  feromagnetnih materijala - Magnetno polje

  - Poluprovodnici P i N tipa - Energetski procjep

  - Hemija - Poznavanje P i N tipa poluprovodnika

  - Proboj PN spoja

  - Elektrine instalacije na motornom vozilu

  - Motori - Motorna vozila - Praktina nastava

  - Poznavanje elektrine instalacije na motornom vozilu

  - Elektrini ureaji na vozilu - Motorna vozila - Praktina nastava

  - Poznavanje elektrinih ureaja na motornom vozilu

 • 29

  1.2.5. MAINSKI ELEMENTI 1. Naziv predmeta: MAINSKI ELEMENTI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 60 12 72 III IV

  Ukupno 60 12 72 3. Opti ciljevi nastave - Korienje standarda u mainstvu. - Sticanje znanja o uticaju vrsta optereenja, napona i deformacija na mainske

  elemente. - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni nerazdvojivih spojeva. - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni razdvojivih spojeva. - Sticanje znanja o elestanim vezama. - Sticanje znanja o vrstama i namjeni cijevnih vodova i elemenata za regulisanje

  protoka. - Sticanje znanja o osovinama, osovinicama i vratilima. - Poznavanje karakteristika leaja i leita. - Sticanje znanja o znaaju podmazivanja. - Sticanje znanja o vrstama spojnica i njihovim svojstvima. - Sticanje znanja o elementima za prenos snage. - Ovladavanje strunom terminologijom. - Sticanje pozitivne orjentacije prema zanimanju. - Potovanje ekolokih normi i zatita ivotne sredine.

 • 30

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Tolerancije duinskih mjera i oblika - Ilustruje duinske

  mjere. - Definie pojam

  tolerancija duinskih mjera.

  - Objanjava osnovne veliine, tolerancija duinskih mjera za djelove krunog poprenog presjeka.

  - Ilustruje poloaj tolerancijskih polja za otvore i osovine prema nultoj liniji.

  - Objanjava tabline vrijednosti osnovnih tolerancija za nazivne mjere do 500 mm.

  - Upoznaje gornja i donja granina odstupanja za otvore i osovine i njihove tabline vrijednosti (m).

  - Objanjava vrsto, labavo i nesvjesno nalijeganje.

  - Definie pojam tolerancije oblika i poloaja.

  - Uoava sa radionikog crtea spoljne, unutranje i neodredjene mjere.

  - Razlikuje stvarnu i nazivnu mjeru, gornju i donju graninu mjeru, dobru i lou mjeru, donje i gornje granino odstupanje- kvalitet tolerancije.

  - Razlikuje veliine tolerancija.

  - Odreuje iz tabela toleranciju i granina odstupanja.

  - Proraunava za pojedine vrste nalijeganja u sklopu zazor ili preklop.

  - Interpretira grafiki veliine nalijeganja u sklopu.

  - Unosi tolerancije na detaljne crtee.

  - Stie osjeaj za preciznost u radu.

  - Razvija logino miljenje.

  Grafiki rad: - Odreivanje zazora

  i preklopa za pojedine vrste nalijeganja i grafiki prikaz istih veliina.

  Nerazdvojivi i razdvojivi spojevi - Navodi podjelu i

  vrste nerazdvojivih spojeva i njihovu primjenu.

  - Upoznaje se sa zakovanim spojevima i elementima za zakivanje.

  - Objanjava nain zakivanja i kriterijum izbora zakivaka.

  - Razlikuje zakovane spojeve sa preklopom i podmetaima.

  - Uporeuje nerazdvojive i razdvojive spojeve.

  - Razlikuje vrste veza u zavisnosti od zadatih djelova.

  - Skicira nerazdvojivu i razdvojivu vezu.

  - Stie sigurnost u radu.

  - Razvija sposobnost za pravilan izbor veze i elemenata.

 • 31

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Navodi materijale

  za zakivanje i njihove oznake.

  - Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o zavarenim spojevima.

  - Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole obiljeavanja.

  - Upoznaje se sa nainom izbora postupka zavarivanja i u zavisnosti od debljine materijala navodi svojstva lemljenih spojeva.

  - Objanjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva.

  - Navodi vrste, svojstva i primjenu razdvojivih spojeva.

  - Objanjava navojni spoj.

  - Navodi vrste navoja i njihov nain obiljeavanja.

  - Ilustruje spojeve klinovima i ivijama.

  - Opisuje ljebne i ozubljene spojeve.

  - Upoznaje stezne spojeve.

  - Uporeuje nain osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja.

  Elastine veze - Upoznaje se sa

  vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama.

  - Navodi materijal za opruge.

  - Razlikuje optereenje i deformacije kod opruga.

  - Skiciranje opruga.

  Elementi obrtnog kretanja - Navodi

  konstruktivne oblike osovina,

  - Uporeuje optereenja vratila na uvijanje i

  - Stie osjeaj preciznosti u radu.

  - Razumije uzajamni

  Grafiki rad - Proraun vratila

  optereenog na

 • 32

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik vratila i rukavaca.

  - Opisuje dimenzionisanje vratila.

  - Nabraja materijal za izradu vratila i osovina.

  - Upoznaje se sa osnovnim svojstvima osovina, vratila i rukavaca i njihovom primjenom.

  - Navodi podjelu, svojstva i podruja primjene leita.

  - Opisuje stanje izmedju dodirnih povrina u leitima.

  - Objanjava podmazivanje leita.

  - Navodi konstruktivne oblike leita i materijale za izradu.

  - Navodi konstruktivne oblike leajeva i njihove karakteristike.

  - Objanjava oznaavanje i prikazivanje leaja.

  - Opisuje ugradnju leaja i njegovo uvrivanje na rukavcu i kuici.

  - Objanjava trenje, podmazivanje i zaptivanje leaja.

  - Definie zadatak spojnice.

  - Navodi podjelu spojnica i njihove karakteristike.

  - Opisuje ulogu pojedinih spojnica.

  savijanje kod motornih vozila.

  - Skicira osovine, osovinice i vratila.

  - Razlikuje naine podmazivanja leita i razlikuje uredjaje za dovod i podmazivanje leita.

  - Razlikuje oznake leaja.

  - Zna postupak ugradnje i demontae leaja.

  - Zna nain funkiconisanja spojnice.

  odnos ovjeka, nauke, tehnike i rada.

  - Razvija sposobnost za urednost i preglednost u radu.

  - Stie pozitivu orjentaciju prema zanimanju.

  savijanje.

 • 33

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Elementi za prenos snage - Definie zadatak

  elemenata za prenos snage.

  - Navodi podjelu i primjenu elemenata za prenos snage.

  - Objanjava frikcione tokove (prenosnike).

  - Opisuje princip rada prenosnika sa ozubljenjem.

  - Navodi svojstva, podjelu i oblike zupastih parova.

  - Opisuje cilindrine zupaste parove.

  - Objanjava konine zupaste parove.

  - Objanjava pune parove.

  - Navodi materijale za izradu zupanika.

  - Definie zadatak lananih parova.

  - Navodi svojstva lananih parova.

  - Navodi vrste lanaca za prenoenje snage.

  - Objanjava oznaavanje zglobnih lanaca za prenoenje snage.

  - Ilustruje otvoreni kaini i remeni par.

  - Navodi karakteristike kaia i remena.

  - Upoznaje se sa varijantom oblika remenice.

  - Objanjava zatezanje kaia i remena.

  - Definie nosivost kaieva i remena.

  - Odreuje prenosni odnos dvostepenog zupastog prenosnika.

  - Crta standardni profil zupca.

  - Razlikuje oblike i veliine zubaca i zupanika.

  - Skicira cilindrini, konini i puni par.

  - Uporeuje vrste prenosa u zavisnosti od zadatih uslova.

  - Uoava slinosti i razlike pojedinih elemenata za prenos snage.

  - Razlikuje oblike remenica.

  - Razlikuje oznake na remenu.

  - Uoava sile na remenu.

  - Stie osjeaj sigurnosti u radu.

  - Podstie snalanjivost.

  - Podstie inicijativnost.

  - Razvija samopouzdanje.

  Grafiki rad: - Izbor remena,

  odredjivanje broja remena i sile na vratilu prema datim podacima.

 • 34

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Hidrauline i pneumatske komponente - Upoznaje pojmove

  hidraulinih i pneumatskih sistema.

  - Navodi elemente i uredjaje hidraulinih i pneumatskih sistema.

  - Definie osnovne parametre hidraulinih sistema (pritisak, protok, stepen korisnosti).

  - Upoznaje zapreminske pumpe i hidromotore.

  - Upoznaje simbole zapreminskih pumpi i hidromotora, hidraulinih cilindara i akumulatora.

  - Pojanjava hidrauline razvodnike i njihovu ulogu.

  - Objanjava hidrauline ventile (pritisne, protone i nepovratne).

  - Opisuje elemente za priguivanje.

  - Objanjava servouredjaje.

  - Upoznaje posebne uredjaje vozila (utovar, samoistovar i drugo).

  - Opisuje rezervoare i filtere.

  - Objanjava cjevovode i strujanje fluida kroz cjevovode.

  - Upoznaje

  - Razlikuje elemente i ureaje hidraulinih i pneumatskih sistema.

  - Uporeuje procese hidraulinih i pneumatskih sistema.

  - Razlikuje parametre hidraulinih sistema.

  - Uporeuje rad zapreminskih pumpi i hidromotora.

  - Upotrebljava simbole zapreminskih pumpi, hidromotora, hidraulinih cilindara i akumulatora.

  - Skicira hidrauline razvodnike i ventile.

  - Razlikuje elemente za priguivanje.

  - Uporeuje ulogu rezervoara i filtera.

  - Zna funkcionisanje cjevovoda.

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Podstie

  snalaljivost. - Razvija

  samopouzdanje.

  Vjebe: - Izrada ema

  hidraulinih i pneumatskih instalacija uz pomo simbola.

  - Izrada ema hidraulinih i pneumatskih ema na raunaru.

  - Realizacija ema na demonstracionim tablama za hidrauliku i pneumatiku.

 • 35

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik termodinamike procese u pneumatici.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Drapi i drugi: Tehniko crtanje sa mainskim elementima, Zavod za udbenike

  i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - S. Drapi: Mainski elementi I, za sve profile, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd, 2000. - S. Drapi: Zbirka rijeenih zadataka iz mainskih elemenata I, Zavod za udbenike

  i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - S. Veriga: Mainski elementi III (funkcioni i zupasti prenosnici), Mainski fakultet

  u Beogradu 1990. i dopunjeno izdanje, 2002. - P. Mitrovi, Z. Radojevi: Hidraulika i pneumatika, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd, 2000. - S. Nikoli: Hidrauline, pneumatske i elektrine komponente, Zavod za udbenike

  i nastavna sredstva, Beograd, 1994. i dopunjeno izdanje 2003. - M. Jakovljevi: Termodinamika i hidraulika, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd 2000. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Stolovi sa odgovarajuim priborom za crtanje, - A/V sredstva, grafoskop, - Dijaprojektor sa odgovarajuim slajdovima, - Raunar sa odgovarajuim softverom za crtanje, - Modeli i eme sklopova i podsklopova maina, - eme pneumatskih i hidraulinih komponeneti, - Dijapozitivi iz hidraulike i pneumatike i - Demonstracione table sa pneumatskim i hidraulinim komponentama. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu. - Grafiki radovi, po jedan u klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Vrste mainskih elemenata - Tehniko crtanje sa

  nacrtnom geometrijom - Prikazivanje mainskih

  elemenata

 • 36

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Vrste zakovanih, zavarenih i

  navojnih spojeva - Vrste klinova i ivija - Vrste opruga - Vrste cijevi i elemenata za

  regulisanje protoka - Vrste osovina, osovinica i

  vratila - Vrste leaja i leita - Vrste zupanika, remenih i

  lananih prenosnika

  - Praktina nastava - Zakivanje, zavarivanje, izrada navoja, klinovi i ivije, opruge, cijevi i ventili, osovine, osovinice i vratila, klizni i kotrljajui leaji, zupanici, remeni i lanani prenosnici

  - Osovine - Vratila

  - Motori - Sastavni djelovi motora

  - Elementi obrtnog kretanja - Elementi za prenos snage - Hidrauline i pneumatske

  komponenete

  - Motorna vozila - Sistem za upravljanje - Sistem za prenos snage - eme (hidrauline i

  pneumatske)

 • 37

  1.2.6. MOTORI 1. Naziv predmeta: MOTORI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 72 36 108 III IV

  Ukupno 72 36 108 Vjebe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 uenika. 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje vozila, njegovih sklopova i ureaja. - Upoznavanje sa znaajem i sistemom organizacije odravanja i opravke motornih

  vozila. - Razvijanje sposobnosti za organizaciju rada sa vozilima. - Sticanje znanja o vrstama motora. - Sticanje znanja o pojedinim sistemima motora. - Razvijanje odgovornosti i preciznosti u radu. - Unapreivanje sopstvenih radnih sposobnosti.

 • 38

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Motori SUS - Objanjava

  istorijski razvoj motora SUS.

  - Navodi podjelu motora SUS prema nainu upaljenja smjee i taktnosti.

  - Navodi podjelu motora po konstrukcijskim i eksploatacionim osobinama.

  - Objanjava pogonske i upotrebne karakteristike motora SUS.

  - Objanjava realizovanje radnog ciklusa etvorotaktnog OTO motora.

  - Objanjava realizovanje radnog ciklusa dvotaktnog OTO motora

  - Objanjava realizovanje radnog ciklusa etvorotaktnog dizel-motora.

  - Objanjava realizovanje radnog ciklusa dvotaktnog dizel-motora.

  - Objanjava Vankelov motor.

  - Definie stepen kompresije.

  - Objanjava motore sa natpunjenjem.

  - Zna istorijski razvoj motora SUS.

  - Razlikuje motore SUS po eksplatacionim osobinama i principima upaljenja smjee.

  - Razlikuje motore SUS po konstrukcijskim i eksploatacionim osobinama.

  - Razlikuje pogonske i upotrebne karakteristike motora SUS.

  - Skicira princip rada OTO motora i skicira taktove motora.

  - Skicira princip rada dvotaktnog OTO motora.

  - Skicira princip rada etvorotaktnog dizel-motora.

  - Skicira princip rada dvotaktnog dizel-motora.

  - Skicira princip rada Vankelovog motora.

  - Razvija pozitivan odnos prema kvalitetu rada i ispunjavanju radnih obaveza.

  - Stie radne navike.

  Dijelovi motora - Nabraja

  nepokretne dijelove motora cilindarski blok.

  - Razlikuje nepokretne dijelove motora.

  - Razlikuje ulogu i

  - Razvija pozitivan odnos prema kvalitetu rada i ispunjavanju

 • 39

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava

  cilindarsku glavu, kuite motora, poklopac cilindarske glave.

  - Objanjava pokretne dijelove motora: klip, klipni prstenovi, osovinica klipa.

  - Opisuje klipnjau. - Opisuje koljenasto

  vratilo i zamajac.

  elemente cilindarske glave.

  - Razlikuje pokretne dijelove motora.

  - Uporeuje ulogu klipa, klipnih prstenova, osovinice klipa.

  - Uporeuje ulogu i sastavne dijelove koljenastog vratila i zamajca.

  radnih obaveza.

  Razvodni mehanizam - Objanjava

  razvodni mehanizam.

  - Opisuje bregasto vratilo.

  - Opisuje ventilski sklop.

  - Opisuje sistem za podeavanje zazora razvodnog mehanizma.

  - Opisuje konstruktivna rjeenja razvodnog mehanizma prema poloaju i broju razvodnih elemenata.

  - Opisuje koncept varijabilnog upravljanja ventilima (VVT).

  - Razlikuje elemente razvodnog mehanizma.

  - Uporeuje ulogu i nain rada razvodnog mehanizma.

  - Razlikuje ulogu ventilskog sklopa i njegove elemente.

  - Uporeuje mehaniki i elektromagnetni nain otvaranja ventila.

  - Zna koncept varijabilnog upravljanja ventilima (VVT).

  - Razvija pozitivan odnos prema kvalitetu rada i ispunjavanju radnih obaveza.

  Napajanje OTO motora gorivom i vazduhom - Objanjava

  rezervoar za gorivo.

  - Objanjava pumpu za gorivo.

  - Objanjava osnovni karburator.

  - Objanjava stvaranje radne smjee kod OTO motora.

  - Definie dopunske ureaje na karburatoru.

  - Zna ulogu i nain rada sistema za napajanje gorivom.

  - Zna ulogu i nain rada karburatora.

  - Zna naine formiranja radne smjee kod OTO motora.

  - Razlikuje dopunske ureaje na karburatoru.

  - Uporeuje znaaj i ulogu EUU za

  - Razvija pozitivan odnos prema zatiti okoline.

 • 40

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava

  elektronski upravljane ureaje za obrazovanje smjee.

  - Objanjava sisteme sa kontinualnim obrazovanjem smjee.

  - Objanjava sisteme sa prekidnim ubrizgavanjem i mjerenjem pritiska u usisnoj grani.

  - Objanjava sisteme sa prekidnim ubrizgavanjem i mjerenjem protoka vazduha.

  - Objanjava centralizovane sistme sa direktnim ubrizgavanjem.

  obrazovanje smjee.

  - Razlikuje rjeenja i nain rada sistema napajanja vazduhom i gorivom.

  Obrazovanje smjee u dizel-motoru - Objanjava ulogu i

  elemente sistema za napajanje dizel-motora gorivom.

  - Objanjava ulogu pumpe niskog pritiska.

  - Objanjava linijsku pumpu.

  - Objanjava rotacionu pumpu.

  - Objanjava regulatore broja obrtaja.

  - Objanjava elektronsku kontrolu ubrizgavanja goriva kod dizel-motora.

  - Objanjava sistem pumpa brizga.

  - Objanjava sistem COMMON RAIL.

  - Razlikuje elemente sistema za napajenje dizel-motora.

  - Zna nain funkcionisanja pumpe niskog pritiska.

  - Zna naine rada i elemente pumpe visokog pritiska.

  - Zna ulogu regulatora.

  - Razlikuje ulogu i nain funkcionisanja sistema pumpa brizga.

  - Razlikuje ulogu i nain funkcionisanja COMMON RAIL.

  - Razvija pozitivan odnos prema zatiti okoline.

  Podmazivanje motora - Objanjava princip

  rada sistema za podmazivanje.

  - Zna primjenu sistema za podmazivanje.

  - Razvija pozitivan odnos prema zatiti okoline.

 • 41

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Skicira eme

  sistema podmazivanja.

  - Zna ulogu i znaaj podmzivanja za rad motora.

  Ureaji za paljenje smjee - Opisuje

  akumulator. - Opisuje bobinu,

  razvodnihk paljenja i platinsku dugmad.

  - Objanjava princip rada svjeica.

  - Objasnjava regulatore ugla pretpaljenja.

  - Objanjava tranzistorsko paljenje.

  - Objanjava elektronsko paljenje.

  - Objanjava potpuno elektronsko paljenje.

  - Objanjava magnetni sistem paljenja.

  - Zna princip baterijskog sistema paljenja.

  - Zna ulogu svjeica. - Zna ulogu,

  elemente i nain funkcionisanja ureaja za paljenje smjee.

  - Uporeuje razliite sisteme paljenja.

  Hlaenje motora - Objanjava ulogu

  sistema za hlaenje, navodi vrste hlaenja i princip rada.

  - Objanjava elemente sistema za hlaenje motora tenou.

  - Objanjava princip rada vazdunog hlaenja motora.

  - Obrazlae karakteristike vodenog i vazdunog hlaenja motora.

  - Objanjava sisteme hlaenja kod

  - Zna ulogu hlaenja motora.

  - Razlikuje naine hlaenja motora.

  - Skicira elemente sistema hlaenja motora.

  - Razvija ekoloku svijest.

 • 42

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik natpunjenih motora.

  Elektrini ureaji na motoru - Opisuje alternator. - Opisuje

  elektropokreta.

  - Razlikuje princip rada, ulogu i elemente elektrinih ureaja na motoru.

  - Razvija pozitivan odnos prema kvalitetu rada i ispunjavanju radnih obaveza.

  Odvoenje izduvnih gasova - Objanjava zadatak

  ureaja za odvod izduvnih gasova i zadravanje nesagorjelih estica.

  - Nabraja djelove ureaja za odvod izduvnih gasova.

  - Zna funkciju pojedinih elemenata ureaja.

  - Razvija ekoloku svijest.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - J. Lenasi i T. Ristanovi: Motori i motorna vozila, Zavod za izdavanje udbenika i

  nastavnih sredstava, Beograd, 2003. - N. Janiijevi: Tehnologija obrazovnog profila, Zavod za izdavanje udbenika i

  nastavnih sredstava, Beograd, 2004. - D. Jankovi: Prirunik za automehaniare, Zavod za izdavanje udbenika i

  nastavnih sredstava, Beograd, 2002. - D. Simi: Motorna vozila, Nauna knjiga, Beograd, 1978. - P. Todorovi: Motorna vozila, Nauna knjiga, Beograd, 2005. - J. Lenasi: Motorna vozila, Zavod za izdavanje udbenika i nastavnih sredstava,

  Beograd, 2005. - LJ. Durakovi: Motori sa unutranjim sagorijevanjem, Zavod za izdavanje

  udbenika i nastavnih sredstava, Beograd, 2005. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Modeli vozila - eme - LCD projektor - Raunar 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer, smjer motorna vozila ili mehanizacija;

 • 43

  - diplomirani saobraajni inenjer, smjer drumski saobraaj. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Ureaji motora - Motorna vozila - Dijelovi motora i ureaji na

  motoru - Sastavni dijelovi motora - Praktina nastava - Neispravnosti i nain

  otklanjanja neispravnosti na motoru

 • 44

  1.2.7. ROBA U TRANSPORTU 1. Naziv predmeta: ROBA U TRANSPORTU 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Poznavanje robe i njenih karakteristika. - Sticanje znanja o specifinostima prevoza pojedinih vrsta roba. - Sticanje znanja o standardizaciji u oblasti transporta robe. - Usvajanje znanja o primjeni standarda i drugih propisa za robu u transportu. - Razumijevanje zanaaja kvaliteta robe. - Sticanje znanja o neophodnim posebnim kontrolama robe u transportu. - Razumijevanje znaaja i naini ouvanja robe. - Sticanje znanja o ulozi i znaaju ambalae u distribuciji roba. - Usvajanje posebnih znanja o prevozu specijalne robe (lako kvarljive, opasne,

  predimenzionisane). - Razvijanje ekoloke svijesti.

 • 45

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam, podjela i klasifikacija robe u transportu - Objanjava pojam

  robe i njena osnovna svojstva.

  - Obrazlae klasifikaciju robe u transportu.

  - Objanjava pojam tereta i njegovu podjelu.

  - Razlikuje osnovna svojstva robe.

  - Razlikuje robu prema njenim svojstvima.

  - Razlikuje terete prema osnovnim karakteristikama.

  - Razumije znaaj saobraaja.

  Karakteristike robe-tereta utransportu - Nabraja fizika i

  mehanika svojstva robe.

  - Nabraja hemijska i tehnoloka svojstva robe.

  - Uporeuje fizika i mehanika svojstva robe.

  - Razlikuje hemijska i tehnoloka svojstva robe.

  - Razvija ekoloku svijest.

  Standardizacija i drugi propisi za robu u transportu - Objanjava pojam

  standarda i standardizacije.

  - Navodi sveobuhvatnost standardizacije po podruju, cilju i nivou.

  - Obrazlae primjenu standarda kod elemenata transportnog procesa,transportnih lanaca.

  - Navodi primjenu standarda kod komercijalne i transportne ambalae.

  - Objanjava primjenu standarda u oblasti transportnih i pretovarnih sredstava.

  - Nabraja razlikujue oznake na robi i pakovanju.

  - Uoava cilj i znaaj standarda i standardizacije.

  - Uoava znaaj uoenja standarda i sveobuhvatnost standardizacije.

  - Analizira primjenu standarda kod elemenata transportnog procesa i transportnih lanaca.

  - Uoava sutinu uvoenja standarda, modularnih mjera za komercijalnu i transportnu ambalau.

  - Razlikuje standarde u oblasti transportnih i pretovarnih sredstava.

  - Indetifikuje pojedine oznake na robi i pakovanju.

  - Razvija osjeaj za ekonominost.

  Kontrola kvaliteta robe u transportu - Objanjava pojam - Uoava vaznost i - Razvija osjeaj

 • 46

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kvaliteta robe.

  - Nabraja vrste provjera kvaliteta robe.

  - Obrazlae vrste zvaninih kontrola robe u transportu.

  sloenost ouvanja kvaliteta robe.

  - Zna i vrednuje postupke ispitivanja kvaliteta robe.

  - Uporeuje vrste kontrola robe u izvozu, uvozu i prevozu u unutranjem transportu.

  odgovornosti.

  Ambalaa i pakovanje robe - Objanjava pojam i

  funkciju pakovanja i ambalae robe.

  - Navodi klasifikaciju ambalae.

  - Navodi ambalau od hartije i drveta.

  - Navodi ambalau od metala i stakla.

  - Uoava razliku izmeu pojmova pakovanja i ambalae robe.

  - Uoava funkciju ambalae.

  - Uporeuje razliite oblike ambalae i primjenu istih.

  - Uoava svojstva i primjenu svih ambalaa.

  - Uoava karakteristike i primjenu metalne i staklene ambalae.

  Specifini zahtjevi robe-tereta u transportu - Objasnjava vezu

  izmeu svojstva robe i odabranog prevoznog sredstva.

  - Nabraja obinu robu i njene karakteristike.

  - Navodi specifinosti zrnaste robe itarica.

  - Navodi specifinosti transporta ivotinja.

  - Nabraja najee vrste i karakteristike graevinskog materijala u

  - Analizira svojstvo robe i opredjeljuje adekvatno prevozno sredstvo.

  - Uoava mogunosti prevoza obine robe.

  - Razlikuje posebnosti transporta zrnastog tereta itarica.

  - Zna postupke, standarde i uslove transporta zivotinja.

  - Razlikuje uzroke specifinih zahtjeva u prevozu graevinskog materijala.

  - Uporeuje svojstva

  - Stie osjeaj za odgovornost.

 • 47

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik transportu.

  - Nabraja vrste drvenih proizvoda u transportu.

  - Nabraja gumene, plastine, korodivne i dr. proizvode u transportu.

  i uticaj sredine pri prevozu drvenih proizvoda.

  - Uporeuje potrebne uslove pri prevozu proizvoda od gume, plastike, korodirajue i drugih specificnih proizvoda.

  Lako kvarljiva roba u transportu - Navodi vrste lako

  kvarljive robe i mogue promjene na njoj.

  - Nabraja postupke kod uvanja i skladitenja lako kvarlje robe.

  - Nabraja i opisuje pojedina prevozna sredstva za lako kvarljivu robu.

  - Razlikuje uzroke promjena kod lakokvarljive robe.

  - Uporeuje postupke uvanja i skladitenja pojedine lako kvarljive robe.

  - Uporeuje svojstva i uslove koje obezbeuju pojedina transporta sredstva namijenjena za lako kvarljivu robu.

  - Razvija osjeaj odgovornosti.

  - Istraivanje na internetu

  - Prevoz lako kvarljive robe.

  Opasna roba u transportu - Nabraja opasne

  materije u saobraaju.

  - Objanjava standardne oznake i navodi opremu za prevoz opasnih materija.

  - Uporeuje meunarodnu klasifikaciju, svojstva i oznaavanje opasnih materija.

  - Zna uslove i procedure prevoza opasnih materija.

  - Razvija ekoloku svijest.

  - Istraivanje na internetu

  - Prevoz opasnih tereta.

  Predimenzionisana roba u transportu - Nabraja svojstva i

  vrste predimenzionisane robe u transportu.

  - Navodi uslove za prevoz predimenzionisane robe.

  - Uporeuje propise koji definiu gabaritna i druga ogranienja za vozila u saobraaju.

  - Uporeuje propise za prevoz predimenzionisane robe.

  - Podstie primjenu steenih znanja u praksi.

 • 48

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Rankovi, S. Furundi: Tereti u saobraaju i mehanizacija pretovara, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - S. Rankovi: Integralni transport, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 1995. - Dr D. pagnut: Tehnoloke osobine robe u transportu, Saobraajni fakultet

  Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1983. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa odgovarajuim softverom. - Prikljukak za internet. - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u toku svakog klasifikacionog

  perioda. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Standardizacija i drugi

  propisi za robu u transportu - Unutranji transport - Zna ulogu i zadatak

  paketizacije - Zna ulogu tipizacije i

  standardizacije - Kontrola kvaliteta robe - Prevoz specijalne robe-tereta - Prevoz lako kvarljive robe - Prevoz opasne robe - Prevoz predimenzionisane

  robe

  - pedicija - Specijalni poslovi pediterske djelatnosti

  - Organizuje kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

 • 49

  1.2.8. GARAE I SERVISI 1. Naziv predmeta: GARAE I SERVISI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 42 30 72 III IV

  Ukupno 42 30 72 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o karakteristikama i elementima parkiranja i garairanja vozila. - Upoznavanje sa nainima utvrivanja potreba za parkiranjem. - Shvatanje vanosti rjeavanja problema parkiranja u gradovima. - Upoznavanje sa nainima rjeavanja problema parkiranja. - Sticanje osnovnih znanja o objektima i tehnologiji tehnikog odravanja motornih

  vozila. - Razvijanje tehnike kulture. - Podsticanje uenika na aktivno uee u nastavi i podsticanje ka usavravanju u

  profesiji.

 • 50

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Parkiranje u gradovima - Obrazlae problem

  parkiranja. - Navodi vrste

  parkiranja.

  - Uoava probleme parkiranja.

  - Uporeuje probleme parkiranja u raznim epohama i gradovima.

  - Podstie razmiljanje.

  Karakteristike parkiranja - Navodi uzroke

  parkiranja. - Opisuje

  koncentraciju parkiranja.

  - Objanjava trajanje parkiranja i njen uticaj na veliinu parkiralita.

  - Opisuje pjeaenje i vezu sa parkiranjem.

  - Navodi faktore koji utiu na veliinu povrine za parkiranje.

  - Navodi dimenzije vozila koje utiu na veliinu povrine za parkiranje.

  - Opisuje zatitni prostor oko vozila na parkiralitu.

  - Opisuje irinu prolaza vozila prilikom parkiranja.

  - Obrazlae grafiko rjeenje irine prolaza.

  - Nabraja naine i uglove parkiranja vozila.

  - Definie univerzalno parking mjesto.

  - Uporeuje uticaj pojedinih faktora na obim korienja automobila.

  - Predstavlja grafiki koncentraciju parkiranja.

  - Uporeuje zavisnost trajnosti parkiranja od pojedinih parametara.

  - Razlikuje zavisnost izmeu duine pjeaenja i veliine parkiranja.

  - Analizira elemente od kojih zavisi povrina za parkiranje.

  - Ocjenjuje uticaj pojedinih elemenata na povrinu jednog parking mjesta.

  - Uoava veliine zatitnog prostora za pojedine vrste vozila.

  - Ocijenjuje uticaj naina parkiranja na iskorienje prostora.

  - Rjeava, grafikim putem, irinu prolaza na parkiralitu.

  - Uporeuje prednosti i nedostatke

  - Podstie snalaljivost.

  - Podstie preciznost.

  - Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.

  - Razvija sposobnost analitikog miljenja.

  Grafiki rad: - Grafikim putem

  odrediti irinu prolaza na parkiralitu pri izlasku vozila hodom unaprijed i hodom unazad pod pravim i otrim uglom.

 • 51

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik pojedinih naina i uglova parkiranja vozila.

  Utvrdjivanje potreba za parkiranjem - Objanjava metod

  posmatranja na terenu.

  - Objanjava metodu ankete.

  - Definie skraenu metodu.

  - Opisuje procjenu buduih potreba za parkiranjem.

  - Uoava koje karakteristike parkiranja se mogu odrediti posmatranjem na terenu.

  - Zna prednosti i nedostatke direktne ankete.

  - Zna skraenu metodu.

  - Razvija sposobnost analitikog miljenja.

  - Podstie preciznost.

  - Obilazak parkiralita.

  - Anketiranje korisnika parkinga.

  Nain rjeavanja parkiranja - Obrazlae reim

  parkiranja. - Obrazlae

  vremenski ogranienje parkiranja.

  - Obrazlae cijenu parkiranja.

  - Opisuje regulisanje dinamikog saobraaja.

  - Objanjava javni gradski prevoz, parkiranje u stambenim zonama i zakonodavstvo.

  - Uporeuje uticaj reima parkiranja, vremenskog ogranienja parkiranja i cijene parkiranja na rjeavanje problema parkiranja.

  - Uoava uticaj kvaliteta JGS na probleme parkiranja.

  - Zna mogunosti reavanja problema parkiranja pomou zakonske regulative.

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Prikazati razne tipove parking satova.

  Ulino parkiranje - Opisuje ulino

  parkiranje. - Opisuje prednosti i

  nedostatke ulinog parkiranja.

  - Ilustruje nain parkiranja na ulici.

  - Uoava potrebne dimenzije za parkiranje na ulici.

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Na konkretnom primjeru uoiti prednosti i nedostatke ulinog parkiranja i predloiti poboljanja.

  Parkiranje izvan ulice - Opisuje vanulino

  parkiranje. - Definie

  parkiralite. - Objanjava

  organizaciju parkiralita.

  - Objanjava pojam

  - Uporeuje parkiranje vozila u garaama i na otvorenom prostoru.

  - Skicira vrste parking garaa.

  - Uoava slinosti i

  - Razvija sposobnost analitikog miljenja.

  - Obilazak parkiralita.

  - Obilazak parking garaa.

  - Uenici na internetu pronalaze filmske prikaze pojedinih

 • 52

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik parking garae.

  - Navodi i opisuje vrste parking garaa prema namjeni, vezi izmeu spratova, nivou izgradnje i tipu usluge.

  - Objanjava izbor lokacije parking-garae.

  - Opisuje opremu parking-garae.

  - Opisuje automatske parking garae.

  razlike pojedinih vrsta garaa.

  - Uoava znaaj izbora lokacije parking-garae.

  - Zna ulogu i vanost opreme parking-garae.

  - Uporeuje prednosti i nedostatke automatskih parking garaa.

  vrsta parking garaa.

  Servisne stanice - Definie i opisuje

  servisne stanice. - Navodi uzroke

  promjene tehnikog stanja vozila.

  - Opisuje vidove i parametre tehnikog odravanja.

  - Obrazlae odreivanje kapaciteta servisa.

  - Objanjava nain organizacije tehnikog odravanja.

  - Opisuje opremu u servisima.

  - Zna nain prorauna broja tehnikog odravanja.

  - Zna nain prorauna obima proizvodnog programa, broja radnih mjesta i broja radnika.

  - Interpretira nain odreivanja povrine proizvodnih pogona i radionica.

  - Uporeuje linijska i univerzalna radna mjesta.

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju.

  - Podstie prilagodljivost.

  - Podstie ekonominost.

  - Posjeta servisu.

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - N. Putnik: Autobaze i auto stanice, Univerzitet u Beogradu Saobraajni fakultet,

  Beograd, 2007. - N. Putnik: Garae, servisi i parkiralita, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2002. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom. - Prikljuak za internet. - LCD projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu. - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u toku klasifikacionog perioda.

 • 53

  - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

  - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

  8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani saobraajni inenjer, smjer drumski saobraaj.

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Mjerodavne dimenzije vozila - Motorna vozila - Koncepcija gradnje vozila - Odreivanje irine prolaza

  grafikim putem - Tehniko crtanje sa

  nacrtnom geometrijom - Osnove nacrtne geometrije

  - Ulino i vanulino parkiranje - Bezbjednost saobraaja - Mjere drutvene intervencije u oblasti bezbjednosti saobraaja

  - Rjeavanje problema parkiranja

  - Regulisanje saobraaja - Stacionarni saobraaj

  - Servisne stanice - Praktina nastava - Tehniko odravanje i opsluivanje vozila

 • 54

  1.2.9. ORGANIZACIJA PREVOZA 1. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA PREVOZA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III 48 24 72 IV 44 22 66

  Ukupno 140 70 210 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa strukturom i nainom organizovanja drumskog saobraaja. - Razumijevanje prevoza tereta kao procesa. - Shvatanje vanosti racionalizacije prevoza i uticaja dobre organizacije rada na

  smanjenje trokova poslovanja. - Upoznavanje sa dokumentacijom i ispravama koje prate prevoz tereta. - Sticanje znanja o odabiru najpovoljnijeg sredstva prevoza s obzirom na

  specifinosti tereta. - Razumijevanje uticaja organizacije prevoza tereta na zdravu ivotnu sredinu. - Upoznavanje sa pediterskim poslovima u domaem i meunarodnom transportu. - Upoznavanje sa zadacima i ovlaenjima operativnog osoblja u procesu prevoza i

  prepoznavanje svog mjesta u to