of 20 /20
7/23/2019 TAJUK 2ppop http://slidepdf.com/reader/full/tajuk-2ppop 1/20  TAJUK 2 : TAJUK 2 : PENUBUHAN UNIT- PENUBUHAN UNIT- UNIT GERAK KERJA UNIT GERAK KERJA KOKURIKULUM KOKURIKULUM MASA : 1 JAM SETENGAH MASA : 1 JAM SETENGAH

TAJUK 2ppop

Embed Size (px)

Text of TAJUK 2ppop

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  1/20

  TAJUK 2 :TAJUK 2 :

  PENUBUHAN UNIT-PENUBUHAN UNIT-

  UNIT GERAK KERJAUNIT GERAK KERJAKOKURIKULUMKOKURIKULUM

  MASA : 1 JAM SETENGAHMASA : 1 JAM SETENGAH

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  2/20

  PENGENALANPENGENALAN

  Penubuhan unit-unit daa! "eti#a-ti#aPenubuhan unit-unit daa! "eti#a-ti#abidan# iaitu Unit Be$uni%&$!' Su"anbidan# iaitu Unit Be$uni%&$!' Su"an

  dan Pe$(atuan adaah te$ta"u"dan Pe$(atuan adaah te$ta"u""e)ada tata*a$a te$tentu"e)ada tata*a$a te$tentu

  Peti"an La)&$an Ja+atan"ua(aPeti"an La)&$an Ja+atan"ua(aKabinet Men#"a,i a(a$ Pea,a$anKabinet Men#"a,i a(a$ Pea,a$an

  Keban#(aan .1/0/Keban#(aan .1/0/

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  3/20

  Se"&ah-(e"&ah di#aa""an !enubuh"an)e$(atuan atau "eab 3an# b&eh

  !endatan#"an %aedah "e)ada )ea,a$4Pe!iihan )e$(atuan atau "eab 3an#henda" ditubuh"an itu henda"ahbe$a(a("an "e)ada "e!udahan 3an# ada

  dan "e(e(uaian den#an (ua(ana dan)e$(e"ita$an (e$ta "e)e$uan te!)atan

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  4/20

  5a"t&$ 3an# Pe$u di%i"i$"an

  Sebeu! Penubuhan6 Ke)e$uan di (e"&ah

  6 Ke!udahan In%$a(t$u"tu$

  6 Ke)a"a$an6 5aedah 3an# di)e$&ehi )ea,a$

  6 Bian#an !u$id dan #u$u

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  5/20

  PROSEUR

  PENUBUHAN6 Be$be7a anta$a unit-unit 3an# !e!)un3aibadan indu" dan unit-unit 3an# tiada badanindu"

  6 Unit di ba+ah "e&aan (e"&ah' beba( dantiada bata(an untu" !enubuh"ann3a

  6 Unit #abun#an badan indu"' )e$u !enda)at

  "ebena$an' )en#e(ahan dan )enda%ta$anbadan indu"

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  6/20

  PENUBUHAN UNIT TIAA

  BAAN INUK6 Pe$undin#an anta$a Pen#etua8Gu$u Be(a$

  den#an #u$u 3an# te$ibat6 Be$i !a"u!at "e)ada PP8JPN ,i"a )e$u6 Gu$u !en*a$i ahi dan !enda%ta$n3a6 Me!bentu" )e$e!ba#aan6 Men#ada"an )e$,u!)aan

  6 Meanti" Ja+atan"ua(a6 Mea"(ana"an a"ti9iti

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  7/20

  A IT- ITANG MEMPUNAI

  BAAN INUK6 Pe$bin*an#an )iha" )en#u$u(an.Pen#etua8Gu$u Be(a$8Gu$u be$"enaan den#anbadan indu" be$"aitan

  6 Men#i(i b&$an# )e$!&h&nan

  6 Men#hanta$ b&$an# )e$!&h&nan

  6 Pen#u!u!an )enda%ta$an !u$id6 Menda%ta$ ahi (e*a$a $a(!i (eteah

  !enda)at "euu(an

  6 Mea"(ana"an a"ti9iti

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  8/20

  PERLEMBAGAAN AN

  PERATURAN6 Seba#ai )anduan untu" !en##e$a""an unitbe$"enaan

  6 Meneta)"an bidan# tu#a( dan "ua(a ,a+atan"ua(a

  (e$ta ahi6 i#uba be$#antun# (a!a ada unit !e!)un3ai badan

  indu" atau tida"

  6 Unit be$uni%&$! (e)e$ti Pen#a"a) dan PMSM

  ditubuh"an di ba+ah A"ta Pa$i!en46 Pe$e!ba#aann3a diteta)"an &eh badan indu"

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  9/20

  5UNGSI PERLEMBAGAAN5UNGSI PERLEMBAGAAN6 Seba#ai )anduan dan )ed&!anSeba#ai )anduan dan )ed&!anuntu" !en##e$a""anuntu" !en##e$a""an)e$tubuhan be$"enaan)e$tubuhan be$"enaan

  6 Untu" !ei*in"an )e$,aananUntu" !ei*in"an )e$,aanan(e(uatu )e$tubuhan "e$ana(e(uatu )e$tubuhan "e$anadaa! )e$e!ba#aandaa! )e$e!ba#aan

  6 Seba#ai $u,u"an a)abia ti!buSeba#ai $u,u"an a)abia ti!bu(e(uatu !a(aah 3an#(e(uatu !a(aah 3an#be$ban#"itbe$ban#"it

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  10/20

  MERANGKA PERLEMBAGAANMERANGKA PERLEMBAGAAN

  AN PERATURANAN PERATURANSe*a$a u!u!n3a (e(uatu )e$e!ba#aan dan )e$atu$anSe*a$a u!u!n3a (e(uatu )e$e!ba#aan dan )e$atu$an

  )e$tubuhan !en#andun#i)e$tubuhan !en#andun#i::6 Na!a dan aa!at )e$tubuhanNa!a dan aa!at )e$tubuhan

  6 Mata!atMata!at6 KeahianKeahian6 Ja+atan"ua(a .bian#an' tu#a( danJa+atan"ua(a .bian#an' tu#a( dan

  (eba#ain3a(eba#ain3a6 Ke+an#an )e$tubuhanKe+an#an )e$tubuhan

  6 Pe!bataan dan )e!buba$an )e$tubuhanPe!bataan dan )e!buba$an )e$tubuhan6 Pindaan )e$e!ba#aanPindaan )e$e!ba#aan6 Me(3ua$atMe(3ua$at

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  11/20

  Pe$"a$a Ta!bahan aa!

  Pe$e!ba#aan6 Len*ana atau L& )e$e!ba#aan

  6 ;an "ata' *&nt&hn3a :

  Seau Sedia< adaah *an "ata ba#iPe$(atuan Pandu Pute$i Maa3(ia

  6 i(i)in dan tata te$tib )e$tubuhan

  6 Pe$e!ba#aan dan Pe$atu$an (e(ebuah

  )e$tubuhan )e$u di"e!a( "ini (u)a3a (ea$a(den#an "ehenda" (e!a(a

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  12/20

  PERLANTIKAN8PEMILIHANAHLI JA=ATANKUASA

  6Be$be7a anta$a (e(uatu )e$tubuhan6Be$#antun# "e)ada )e$e!ba#aan dan )e$atu$an

  6ua *a$a

  >i)iih daa! !e(3ua$at a#un#

  >ianti" den#an "ua(a )iha" te$tentu

  Se!ua ahi be$ha" !en*a&n dan !e!iih AJK

  Ja+atan 3an# di)e$tandin#"an iaah Pen#e$u(i'

  Setiau(aha' Bendaha$i dan Ja+atan"ua(a Ke$,a Pe!iihan di,aan"an (e*a$a undian an#"at tan#an

  atau undi (uit

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  13/20

  6 P$&(e( )eanti"an "eban3a"ann3a be$a"udaa! unit be$uni%&$! be$da(a$"an u,ian"e*e"a)an te$tentu

  6 Se(eten#ah )e$tubuhan !en##abun#"an)$&(e( )e!iihan dan )e$anti"an

  6 i )e$in#"at (e"&ah' Pen#e$u(i' Setiau(aha'

  Bendaha$i dan AJK dianti" di"aan#an )ea,a$6 Pen#etua (eba#ai Penaun# dan #u$u (eba#ai

  Pena(ihat

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  14/20

  STRUKTUR ORGANISASI SESEBUAHSTRUKTUR ORGANISASI SESEBUAHPERTUBUHANPERTUBUHAN

  PENAUNG

  PENASIHAT

  NAIB PENGERUSI

  PENGERUSI

  SETIAUSAHA BENDAHARI

  JAWATANKUASA KERJA

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  15/20

  BIANG TUGAS AHLI

  JA=ATANKUASAPen#e$u(i6 Men#u$u( dan !entadbi$ !en#i"ut )e$e!ba#aan

  6 Mea"(ana"an "e)utu(an !e(3ua$at a#un# atau!e(3ua$at ,a+atan"ua(a6 Me!)en#e$u(i"an !e(3ua$at ,a+atan"ua(a6 Me$an*an#' !ea"(ana dan !en3eia a"ti9iti6 Men,aan"an tu#a( (eba#ai!ana "eteta)an 3an#

  di)e$untu""an daa! )e$e!ba#aan4

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  16/20

  SETIAUSAHASETIAUSAHA

  6 Men3i!)an )enda%ta$an "eahianMen3i!)an )enda%ta$an "eahian6 Be$tan##un# ,a+ab daa! u$u(an (u$atBe$tan##un# ,a+ab daa! u$u(an (u$at

  !en3u$at den#an badan ua$'!en3u$at den#an badan ua$'

  )entadbi$ (e"&ah dan ahi )e$tubuhan4)entadbi$ (e"&ah dan ahi )e$tubuhan4

  6 Men,e!)ut dan !en#eda$ (u$atMen,e!)ut dan !en#eda$ (u$at)an##ian !e(3ua$at)an##ian !e(3ua$at

  6 Be"e$,a(a!a den#an )en#e$u(i ba#iBe"e$,a(a!a den#an )en#e$u(i ba#i!entadbi$ dan !en#u$u(!entadbi$ dan !en#u$u(

  6 Men,aan"an tu#a( !en#i"utMen,aan"an tu#a( !en#i"ut)e$e!ba#aan)e$e!ba#aan

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  17/20

  BENAHARIBENAHARI6 Men3i!)an $e"&d dan (t&" ha$taMen3i!)an $e"&d dan (t&" ha$ta)e$tubuhan)e$tubuhan6 Me!un#ut dan !en3i!)an )en3ataMe!un#ut dan !en3i!)an )en3ata

  )e!ba3a$an ahi)e!ba3a$an ahi

  6 Me!un#ut dan !en3i!)an )en3ataMe!un#ut dan !en3i!)an )en3ata"eua$ !a(u" +an# )e$tubuhan"eua$ !a(u" +an# )e$tubuhan

  6 Men3i!)an dan !en3ia)"an )en3ataMen3i!)an dan !en3ia)"an )en3ata"i$a-"i$a )e$tubuhan"i$a-"i$a )e$tubuhan

  6 Men,aan"an tu#a( !en#i"utMen,aan"an tu#a( !en#i"ut)e$e!ba#aan)e$e!ba#aan

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  18/20

  PERANAN GURU PENASIHATPERANAN GURU PENASIHAT

  6 Me!be$i )anduan' na(ihat' bi!bin#an danMe!be$i )anduan' na(ihat' bi!bin#an dan(eba#ain3a "e)ada AJK(eba#ain3a "e)ada AJK6 Mea"(ana"an dan !enentu"an )&i(iMea"(ana"an dan !enentu"an )&i(i

  Ke!ente$ian Pea,a$an ' JPN'PP danKe!ente$ian Pea,a$an ' JPN'PP dan(e"&ah da)at di,aan"an den#an be$"e(an(e"&ah da)at di,aan"an den#an be$"e(an

  6 Men#hadi$i dan !e!be$i na(ihat daa!Men#hadi$i dan !e!be$i na(ihat daa!!e(3ua$at a#un# dan !e(3ua$at ,a+atan!e(3ua$at a#un# dan !e(3ua$at ,a+atan"ua(a"ua(a

  6 Men,adi )en#anta$a anta$a )entadbi$Men,adi )en#anta$a anta$a )entadbi$

  (e"&ah den#an !u$id(e"&ah den#an !u$id6 Be$)e$anan a"ti% !e!be$i tun,u" a,a$ danBe$)e$anan a"ti% !e!be$i tun,u" a,a$ danatihan "e)ada ahi .!u$idatihan "e)ada ahi .!u$id

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  19/20

  RUMUSAN6 Penubuhan (atu-(atu unit #e$a" "e$,a"&"u$i"uu! di (e"&ah )e$uah !en#a!bi "i$a%a"t&$-%a"t&$ )enubuhann3a (e)e$ti "e)e$uan

  (ete!)at dan %aedah 3an# di)e$&ehi &eh !u$id4P$&(edu$ )enubuhan unit be$"enaan be$#antun#(a!a ada unit itu !e!)un3ai badan indu" atautida"4 Setia) unit 3an# ditubuh"an )e$u

  !e!)un3ai )e$e!ba#aan dan ,a+atan"ua(a 3an#!e!)un3ai bidan# tu#a( !en#i"ut )e$e!ba#aan

 • 7/23/2019 TAJUK 2ppop

  20/20

  6 SEKIAN TERIMA KASIH

  6 MA?LAN ?AHARUIN BIN MAT

  ARO56 UNIT GERKO

  6 MPTAA [email protected]@