of 6 /6
33 1. Catat nama penuh dan alamat pengeksport. 1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 2. Catat nama penuh dan alamat pengimport negara asing. 3. Nama penuh dan alamat agen yang diberi kuasa hendaklah dicatatkan. (Jika berkenaan). 3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 4. Catat nombor kod yang sesuai dalam petak mengikut cara pengangkutan. 5. Catat tarikh eksport (seperti yang didefinisikan dalam Akta Kastam) mengikut amalan antarabangsa misalnya: untuk 26 April 1999 6. Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan yang mana berkenaan hendaklah dicatatkan. 7. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat eksport (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). 8. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat konsaimen dipunggah di negeri destinasi. (Kotak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). 9. Catat pelabuhan lain sebelum tiba destinasi. ( Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). Jika berkenaan. 10. Untuk kegunaan rasmi. 11. Untuk kegunaan rasmi. 12. Untuk kegunaan rasmi. 13. Untuk kegunaan rasmi. 14. Catatkan jenis layanan khas seperti pengecualian atau pelepasan duti tertentu. 15. Catat nombor permit eksport (jika berkenaan). 16. Bagi keperluan kawalan pertukaran wang asing. Nombor rujukan hendaklah dicatatkan. 17. Catat negeri tempat asal bagi konsaimen berkenaan. 18. Catat negeri destinasi terakhir bagi konsaimen berkenaan. 18.1 Catat kod negeri tersebut dalam petak kod dengan menggunakan Kod negeri yang ditetapkan. PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK BUTIRAN DALAM BORANG PENGAKUAN EKSPORT JD121217 Tek 3.indd 33 6/25/07 8:10:00 PM

Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

1. Catat nama penuh dan alamat pengeksport.
1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut.
2. Catat nama penuh dan alamat pengimport negara asing.
3. Nama penuh dan alamat agen yang diberi kuasa hendaklah dicatatkan. (Jika berkenaan).
3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut.
4. Catat nombor kod yang sesuai dalam petak mengikut cara pengangkutan.
5. Catat tarikh eksport (seperti yang didefinisikan dalam Akta Kastam) mengikut amalan antarabangsa misalnya: untuk 26 April 1999
6. Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan yang mana berkenaan hendaklah dicatatkan.
7. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat eksport (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan).
8. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat konsaimen dipunggah di negeri destinasi. (Kotak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan).
9. Catat pelabuhan lain sebelum tiba destinasi. ( Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). Jika berkenaan.
10. Untuk kegunaan rasmi.
11. Untuk kegunaan rasmi.
12. Untuk kegunaan rasmi.
13. Untuk kegunaan rasmi.
14. Catatkan jenis layanan khas seperti pengecualian atau pelepasan duti tertentu.
15. Catat nombor permit eksport (jika berkenaan).
16. Bagi keperluan kawalan pertukaran wang asing. Nombor rujukan hendaklah dicatatkan.
17. Catat negeri tempat asal bagi konsaimen berkenaan.
18. Catat negeri destinasi terakhir bagi konsaimen berkenaan.
18.1 Catat kod negeri tersebut dalam petak kod dengan menggunakan Kod negeri yang ditetapkan.
Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG PEnGaKuan EKSPORT
JD121217 Tek 3.indd 33 6/25/07 8:10:00 PM
34
19. Catat kod matawang bagi nilai konsaimen dengan menggunakan Kod Matawang yang ditetapkan.
20. Catat amaun yang akan diterima bagi konsaimen dalam matawang asing.
21. Catat kadar pertukaran dari matawang asing kepada Ringgit Malaysia
22. Catat jumlah amaun yang atau akan diterima bagi konsaimen dalam RM.
23. Catat amaun premium insuran dalam RM jika barang-barang dijual atas harga C.I.F.
24. Catat negeri yang membuat atau akan buat pembayaran.
24.1 Catat Kod Negeri berkenaan dengan menggunakan Kod Negeri yang ditetapkan.
25. Catat kos tambang dalam RM bagi konsaimen berkenaan.
26. Catat berat kasar (kg) konsaimen.
27. Catat ukuran isipadu.
29. Butiran mengenai bungkusan / kontena seperti tanda-tanda dan nombor hendaklah dicatatkan.
30. Maksimum bilangan barang yang boleh diikrar adalah 7 sahaja bagi satu set borang.
31. Butiran mengenai konsaimen seperti bilangan bungkusan dan jenis bungkusan hendaklah dicatat.
32. Deskripsi barang-barang hendaklah diisikan dengan penuh dalam petak ini.
33. Ruangan untuk kod tarif mengikut klasifikasi di dalam Perintah Duti Kastam 1996.
34. Ruangan untuk unit kuantiti mengikut Tarif Kastam Malaysia.
35. Ruangan untuk jumlah kuantiti mengikut unit kuantiti Tarif Kastam Malaysia.
36. Ruangan untuk nilai F.O.B sebenar dalam RM.
37. Catatkan pengeksportan komoditi-komoditi utama yang mana nilai-nilainya diwartakan. Ini adalah perlu bagi maksud penilaian Kastam.
38. Ruangan untuk jumlah nilai barang-barang dalam RM samada sebenar atau diwartakan yang mana berkenaan.
39. Ruangan untuk kadar duti eksport.
40. Ruangan untuk amaun duti eksport dalam RM yang kena dibayar.
41. Ruangan untuk jenis duti lain yang kena bayar.
42. Ruangan untuk kadar duti lain yang kena bayar.
JD121217 Tek 3.indd 34 6/25/07 8:10:00 PM
35
44. Untuk jumlah bagi Ruangan 38.
45. Untuk jumlah bagi Ruangan 40.
46. Untuk jumlah bagi Ruangan 43.
47. Catat nama penuh pengikrar.
48. Catat nombor kad pengenalan atau nombor pasport pengikrar.
49. Catat jawatan pengikrar.
51. Untuk kegunaan rasmi.
52. Untuk kegunaan rasmi.
53. Untuk kegunaan rasmi.
54. Untuk kegunaan rasmi.
55. Untuk kegunaan rasmi.
36
cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITI penghantaran melalui jalan raya (road mode)
JD121217 Tek 3.indd 36 6/25/07 8:10:20 PM
37
cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITI penghantaran melalui laut (Sea mode)
JD121217 Tek 3.indd 37 6/25/07 8:10:29 PM
38
cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITI penghantaran melalui udara (air mode)
JD121217 Tek 3.indd 38 6/25/07 8:10:39 PM