6
33 1. Catat nama penuh dan alamat pengeksport. 1.1 Semua pengeksport akan didaftar dan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 2. Catat nama penuh dan alamat pengimport negara asing. 3. Nama penuh dan alamat agen yang diberi kuasa hendaklah dicatatkan. (Jika berkenaan). 3.1 Semua agen yang diberi kuasa akan diberikan kod. Petak ini adalah untuk pengisian kod tersebut. 4. Catat nombor kod yang sesuai dalam petak mengikut cara pengangkutan. 5. Catat tarikh eksport (seperti yang didefinisikan dalam Akta Kastam) mengikut amalan antarabangsa misalnya: untuk 26 April 1999 6. Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan yang mana berkenaan hendaklah dicatatkan. 7. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat eksport (Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). 8. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat konsaimen dipunggah di negeri destinasi. (Kotak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). 9. Catat pelabuhan lain sebelum tiba destinasi. ( Petak kod disediakan untuk kegunaan masa hadapan). Jika berkenaan. 10. Untuk kegunaan rasmi. 11. Untuk kegunaan rasmi. 12. Untuk kegunaan rasmi. 13. Untuk kegunaan rasmi. 14. Catatkan jenis layanan khas seperti pengecualian atau pelepasan duti tertentu. 15. Catat nombor permit eksport (jika berkenaan). 16. Bagi keperluan kawalan pertukaran wang asing. Nombor rujukan hendaklah dicatatkan. 17. Catat negeri tempat asal bagi konsaimen berkenaan. 18. Catat negeri destinasi terakhir bagi konsaimen berkenaan. 18.1 Catat kod negeri tersebut dalam petak kod dengan menggunakan Kod negeri yang ditetapkan. PANDUAN MENGENAI TAJUK-TAJUK BUTIRAN DALAM BORANG PENGAKUAN EKSPORT JD121217 Tek 3.indd 33 6/25/07 8:10:00 PM

Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

33

1. Catat nama penuh dan alamat pengeksport.

1.1 Semuapengeksportakandidaftardandiberikankod.Petakiniadalahuntukpengisiankod tersebut.

2. Catat nama penuh dan alamat pengimport negara asing.

3. Nama penuh dan alamat agen yang diberi kuasa hendaklah dicatatkan. (Jikaberkenaan).

3.1 Semuaagenyangdiberikuasaakandiberikankod.Petakiniadalahuntukpengisiankod tersebut.

4. Catat nombor kod yang sesuai dalam petak mengikut cara pengangkutan.

5. Catat tarikh eksport (seperti yang didefinisikan dalam Akta Kastam) mengikut amalanantarabangsamisalnya: untuk26April 1999

6. Nama kapal / No. Penerbangan / No. Kenderaan yang mana berkenaan hendaklahdicatatkan.

7. Untukmencatatnamapelabuhanatautempateksport(Petakkoddisediakanuntukkegunaanmasa hadapan).

8. Untuk mencatat nama pelabuhan atau tempat konsaimen dipunggah di negeri destinasi.(Kotak koddisediakanuntuk kegunaanmasahadapan).

9. Catatpelabuhanlainsebelumtibadestinasi.(Petakkoddisediakanuntukkegunaanmasahadapan). Jika berkenaan.

10. Untuk kegunaan rasmi.

11. Untuk kegunaan rasmi.

12. Untuk kegunaan rasmi.

13. Untuk kegunaan rasmi.

14. Catatkan jenis layanan khas seperti pengecualian atau pelepasan duti tertentu.

15. Catat nombor permit eksport (jika berkenaan).

16. Bagi keperluan kawalan pertukaran wang asing. Nombor rujukan hendaklah dicatatkan.

17. Catat negeri tempat asal bagi konsaimen berkenaan.

18. Catat negeri destinasi terakhir bagi konsaimen berkenaan.

18.1 Catat kod negeri tersebut dalam petak kod denganmenggunakanKod negeri yangditetapkan.

Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuKBuTIRan daLaM BORanG PEnGaKuan EKSPORT

JD121217 Tek 3.indd 33 6/25/07 8:10:00 PM

Page 2: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

34

19. Catat kod matawang bagi nilai konsaimen dengan menggunakan Kod Matawang yang ditetapkan.

20. Catat amaun yang akan diterima bagi konsaimen dalam matawang asing.

21. Catat kadar pertukarandarimatawangasing kepadaRinggitMalaysia

22. Catat jumlahamaun yangatauakanditerimabagi konsaimendalamRM.

23. Catat amaunpremium insurandalamRM jikabarang-barangdijual atashargaC.I.F.

24. Catat negeri yang membuat atau akan buat pembayaran.

24.1 CatatKodNegeri berkenaandenganmenggunakanKodNegeri yangditetapkan.

25. Catat kos tambangdalamRMbagi konsaimenberkenaan.

26. Catat berat kasar (kg) konsaimen.

27. Catat ukuran isipadu.

28. Catat nilai F.O.BdalamRMbagi konsaimenberkenaan.

29. Butiran mengenai bungkusan / kontena seperti tanda-tanda dan nombor hendaklahdicatatkan.

30. Maksimumbilanganbarang yangbolehdiikrar adalah7 sahaja bagi satu set borang.

31. Butiranmengenai konsaimenseperti bilanganbungkusandan jenisbungkusanhendaklahdicatat.

32. Deskripsi barang-baranghendaklahdiisikandenganpenuhdalampetak ini.

33. Ruanganuntuk kod tarifmengikut klasifikasi di dalamPerintahDutiKastam1996.

34. Ruanganuntukunit kuantitimengikutTarifKastamMalaysia.

35. Ruanganuntuk jumlah kuantitimengikut unit kuantitiTarifKastamMalaysia.

36. Ruanganuntuknilai F.O.B sebenar dalamRM.

37. Catatkan pengeksportan komoditi-komoditi utama yangmana nilai-nilainya diwartakan. Iniadalahperlu bagimaksudpenilaianKastam.

38. Ruangan untuk jumlah nilai barang-barang dalam RM samada sebenar atau diwartakanyang mana berkenaan.

39. Ruanganuntuk kadar duti eksport.

40. Ruanganuntukamaunduti eksport dalamRMyang kenadibayar.

41. Ruangan untuk jenis duti lain yang kena bayar.

42. Ruangan untuk kadar duti lain yang kena bayar.

JD121217 Tek 3.indd 34 6/25/07 8:10:00 PM

Page 3: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

35

43. Ruangan untuk amaun duti lain yang kena bayar.

44. Untuk jumlah bagi Ruangan 38.

45. Untuk jumlah bagi Ruangan 40.

46. Untuk jumlah bagi Ruangan 43.

47. Catat nama penuh pengikrar.

48. Catat nombor kad pengenalan atau nombor pasport pengikrar.

49. Catat jawatanpengikrar.

50. Hendaklah ditandatangani oleh pengikrar.

51. Untuk kegunaan rasmi.

52. Untuk kegunaan rasmi.

53. Untuk kegunaan rasmi.

54. Untuk kegunaan rasmi.

55. Untuk kegunaan rasmi.

JD121217 Tek 3.indd 35 6/25/07 8:10:00 PM

Page 4: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

36

cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITIpenghantaran melalui jalan raya (road mode)

JD121217 Tek 3.indd 36 6/25/07 8:10:20 PM

Page 5: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

37

cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITI penghantaran melalui laut (Sea mode)

JD121217 Tek 3.indd 37 6/25/07 8:10:29 PM

Page 6: Panduan MEnGEnaI TaJuK-TaJuK BuTIRan daLaM BORanG

38

cOnTOh BORanG KaSTaM nO. 2 BERKuaLITI penghantaran melalui udara (air mode)

JD121217 Tek 3.indd 38 6/25/07 8:10:39 PM