66
PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 1 PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Aktiviti-aktiviti Pembelajaran Agihan Jam pembelajaran Mengikut Kredit Kursus 3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65 Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) 10 10 5 5 5 5 PANDUAN PELAJAR

8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

1

PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

Aktiviti-aktiviti Pembelajaran

Agihan Jam pembelajaran

Mengikut Kredit Kursus

3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit

Tanpa

Amali

(3+0)

Ada

Amali

(2+1)

(1+2)

(0+3)

Tanpa

Amali

(2+0)

Ada

Amali

(1+1)

(0+2)

Tanpa

Amali

(1+0)

Ada

Amali

(0+1)

Membaca modul pembelajaran

dan menyiapkan latihan / tugasan

terarah / amali

70

60

70

62

70

65

Menghadiri kelas interaksi

bersemuka (5 kali) 10 10 5 5 5 5

PANDUAN PELAJAR

Page 2: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

2

* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri

pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.

3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran

pembelajaran anda.

Latihan Amali* - 10 - 8 - 5

Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ 5½

Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15

Ulangkaji 10 10 10 10 5 5

Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½

Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40

Page 3: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

3

4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti

maklumat yang diterima.

6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

Kod & Nama Kursus: PIM3104 (PENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH) Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan

agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

AGIHAN TAJUK

INTERAKSI TAJUK/TOPIK

JUMLAH JAM MENGIKUT

PRO FORMA KURSUS

1

Pengenalan konsep Pendidikan Aqidah dalam Islam Definisi Kedudukan Aqidah dalam Islam

2

Aqidah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam sekolah Rendah Konsep Perlaksanaan Kesan

3

Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1 - 6 Cerakin Tajuk Perincian kandungan

4 Aplikasi strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aqidah Tahun 1 - 6

5

Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1 – 6 Semester Mingguan Harian

JUMLAH 45 jam

Page 4: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

4

Tajuk 1 PENDIDIKAN AKIDAH SEKOLAH RENDAH

1. Pengenalan Konsep Aqidah Dalam Islam

1.1 Sinopsis

Mencari kebenaran adalah naluri setiap insan. Manusia memerlukan pegangan yang

benar dan betul untuk menjadi pegangan dan panduan hidup mereka. Apabila manusia

menemui kebenaran, jiwa dan hatinya akan merasa tenang dan yakin terhadap diri

sendiri dan apa yang menjadi pegangannya. Hanya akidah Islam yang dapat menepati

ciri-ciri ini kerana ia adalah dari Allah S.W.T. Akidah dari segi bahasa bermaksud

simpulan atau tali yang tersimpul. Dari segi syarak, akidah bermaksud kesimpulan yang

tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri yang berkaitan dengan ketuhanan dan

kepercayaan agama. Pendidikan akidah merupakan teras penting untuk menanamkan

keyakinan manusia terhadap keEsaan Allah S.W.T. untuk mengabdikan diri dan

mendekatkan diri kepadaNya. Tujuannya ialah supaya manusia menjadi insan yang

soleh yang boleh merealisasikan segala tujuan hidup di dunia dan akhirat.

1.2 Hasil Pembelajaran

1. Menanamkan kepercayaan yang kukuh terhadap keesaan Allah dalam diri

pelajar

2. Menanamkan keyakinan kepada kekuasaan Allah serta dapat memelihara jiwa

dari menurut hawa nafsu

3. Meneguhkan pendirian dan istiqamah terhadap perintah Allah dengan penuh

keyakinan.

Page 5: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

5

1.3 Kerangka Konsep Tajuk

1.4 Konsep dan Definisi Akidah

Perkataan akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab bermaksud simpulan

ikatan tali. Manakala, ilmu akidah ialah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki

perkara-perkara tentang ketuhanan, kerasulan dan perkara samiyyat atau perkara-

perkara ghaib seperti syurga, neraka dan lain-lain.

Akidah menurut pengertian istilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah

ialah:

a) Akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan / simpulan atau tali yang tersimpul /

perjanjian.

b) Maksud ikatan ialah ikatan antara Allah dengan hambanya ada ikatan yang

sebenarnya tidak terpisah dan tidak boleh dipisahkan, kerana Allah menjadikan

hambanya supaya sentiasa tunduk dan patuh kepadanya dan Allahlah Pentadbir

alam dan seluruh makhluknya. Dengan itu, ikatan yang memang tersedia ini di

ikat lagi dengan tali (agama) dengan terasnya ialah akidah keimanan kepada

ketauhidan Allah, semakin kuat terasnya / tunjangnya, semakin kukuhlah ikatan

yang sama sekali tidak mudah terputus.

c) Maksud simpulan ialah simpulan antara Allah dengan hambanya ada simpulan

(simpulan mati) yang sebenarnya tidak boleh diurai atau dirombak dengan begitu

mudah, seperti ibarat tali yang disimpul mati, ia tidak boleh diurai lagi kecuali

Pengenalan Konsep Akidah Dalam Islam

Definisi dan dalil

Asas Aqidah dalam Islam

Perkara yang merosakkan aqidah

Kepentingan Akidah

Page 6: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

6

dengan memotongnya dengan pisau, maka terputuslah tali itu, lalu tidak dapatlah

digunakan lagi. Begitulah kalau diputuskan simpulan tali (akidah) dengan Allah ini

dengan keputusan yang muktamad.

d) Maksud Perjanjian ialah perjanjian antara Allah dengan hambanya ada perjanjian

yakin pengakuan hamba terhadap Tuhannya yang mengaku bahawa Allahlah

Tuhan dan Tuannya yang Maha Berkuasa ke atasnya, mentadbir alam seruajagat

ini.

Para ulama memberikan maksud yang sama dengan Ibn Taimiyah di atas, iaitu berkaitan

dengan kepercayaan dan keyakinan atau pegangan yang diikat erat dan disimpul kuat di

dalam hati nurani seseorang yang beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman yang

lain sehingga tidak mungkin akan terputus.

Takrif ini membawa erti, akidah berbeza dengan syariat. Syariat merupakan bebanan

kewajipan yang mesti dilakukan dalam bentuk praktikal. Manakala akidah adalah amalan

hati yang berbentuk keyakinan. Akidah juga bukan amalan berbentuk praktik, ia hanya

perkara yang bersifat ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim yang memepercayainya.

Manakala syariat merangkumi ibadat dan muamalat.

Menurut Imam al-Ghazzali (1058-1111M) akidah ialah: Berpegang dan membenarkan di

dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan syak.

Daripada takrif yang dikemukakan ini, jelaslah kepada kita bahawa akidah itu mestilah

bersumberkan dalil yang pasti dan meyakinkan. Ianya datang dari Allah S.W.T. dan atas

dasar inilah terangkum di dalam beberapa persoalan akidah yang wajib diimani oleh

setiap muslim.

Dalil Berpegang Kepada Akidah yang Benar

Akidah dalam Islam adalah berkisar perkara-perkara yang datangnya daripada wahyu,

al-Quran dan al-Sunnah. Selain daripada sumber-sumber ini bukanlah akidah yang

sebenar kerana ia tidak mungkin membuahkan keyakinan dan kepastian. Al-Quran

adalah dalil yang paling nyata dan kuat. Antara firman Allah S.W.T.

Page 7: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

7

“ Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah;

Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya

mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain).

tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak

menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran)”.

(surah Fatiir : ayat 42)

1.5 Asas Akidah Dalam Islam

Iman adalah sebagai asas akidah Islam, sesuatu amalan tidak akan diterima kecuali

dengan iman. Erti beriman dengan Allah Ta’ala ialah mengetahui, percaya dan beriktikad

dengan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus

bagi Allah Ta’ala.

Beriman dengan Allah juga bermaksud:

a) Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah;

b) Membenarkan dengan yakin akan ke Esaan Allah s.w.t ,baik dalam perbuatanNya

manjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat

setiap makhluk

c) Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat

kesempurnaan, suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai

segala yang baharu.

Firman Allah S.W.T.

Page 8: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

8

“Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah

menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu,

(menjadi orang-orang yang) bertaqwa”. (Surah Al-Baqarah:21)

Maksudnya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di alam ini termasuk

bumi, langit dan planet-planet lain yang dapat dilihat atau tidak semuanya adalah

kepunyaan Allah s.w.t

Percaya kepada Allah s.w.t ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman

yang lain kerana dengan adanya Allah s.w.t maka adanya yang lain-lain itu. Kita perlu

mempelajari dan memahami ajaran Allah s.w.t Maksudnya beriman kepada Allah juga

sepatutnya kita pelajari dan fahami apa saja yang datang daripada Allah melalui

RasulNya sama ada dalam al-Quran atau al-Sunnah. Maksud beriman kepada Allah

bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang

datang daripada Allah s.w.t

Selain itu, manusia juga perlu yakin dalam melaksanakan perintah Allah Ss.w.t Yakin

dengan kebenaran, kesempurnaan Islam sebagai satu Din yang syamil dan kamil serta

terbaik.

Hukum mempelajari ilmu akidah adalah wajib individu atau fardhu ain ke atas lelaki

mahupun perempuan dalam mempelajarinya secara ijmali (umum) dan adalah fardhu

kifayah dalam mempelajarinya secara tafsili (terperinci).

1.6 Pembahagian Akidah

Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, akidah itu dapat di bahgikan kepada tiga

jenis, iaitu:

1. Tauhid Rububiyyah

2. Tauhid Uluhiyyah

3. Tauhid al-Asm’Wasifat

Page 9: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

9

Tauhid Rububiyyah

Tauhid Rubbubiyah bermaksud hanya Allah sahaja sebagai Rabb (pencipta, pemilik,

pemerintah, memberi rezeki dan seumpamanya). Iaitu mengEsakan Allah dari sudut

perbuatannya. Membawa maksud manusia tidak boleh menganggap atau merasakan

yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb. Dialah yang

menciptakan menghidupkan dan mematikan serta segala kekuasaan berada padaNya.

Firman Allah S.W.T

Maksudnya : ” Dan jika Allah mengenakan (menimpa) engkau dengan bahaya

bencana , mak tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya

melainkanDia sendiri, dan jika Ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan

kebaikan, maka ia adalah Amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ”.

(surah al-An’am ayat 17)

Tauhid Uluhiyyah

Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar,

dia hanya mengambil Allah s.w.t sebagai Ilah. Dia tidak meletakkan Allah s.w.t bersama-

sama yang lain sebagai Ilah. Allah sahaja sebagai pujaan dan Dia sahaja yang layak

disembah. Maksud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. Segala ibadat.

Contohnya solat, puasa dan zakat, semua ibadat tersebut dilakukan oleh hambaNya

hanya ikhlas kerana Allah semata-mata dan kita tidak boleh mengabdikan diri atau sujud

kepada selain daripada Allah S.W.T.

Justeru itu, manusia tidak boleh mensyirfikkan Allah dan tidak boleh mengharapkan

selain Allah. Sebagaimana firman Allah:

Page 10: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

10

Maksudnya: ”Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya

Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain

dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu,

pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih”.

(al-Maidah:73)

Tauhid asma’ Wasifat

Tauhid asma’ Wasifat membawa maksud mengEsakan Allah dari sudut segala nama-

Nya dan sifat-Nya. Di mana hanya Allah s.w.t yang layak bersifat dan memilih sifat

kesempurnaan. Untuk itu kita wajib dan diwajibkan mempercayai dan beriman dengan

segala nama dan segala sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam nas .

sebagaimana firman Allah s.w.t ;

Maksudnya: ”(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu

sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula),

dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang

serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat” . (al-Syura:11)

1.7 Perkara-Perkara Yang Merosakkan Akidah

Page 11: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

11

Pintu masuk ke dalam Islam dan seterusnya menjadi seorang yang beriman ialah

dengan ikrar dan tasdiq (mengucap dengan lidah dan membenarkan dengan hati).

Sesiapa yang yakin dan beri’tikad dengan Islam dengan cara itu, maka ia dikira seorang

muslim dan tidak akan keluar ke Islamannya kecuali jika muncul daripada ucapan atau

perbuatan atau i’tikad yang bercanggah dengan ikrar dan tasdiqnya terhadap dua

kalimah syahadah. Di bawah ini terdapat beberapa contoh yang menunjukkan perbuatan

yang telah melanggar ucapan dua kalimah syahadah tersebut sehingga dianggap

terbatal syahadahnya:

Syirik

Maksud bermaksud: menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya.

Iaitu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Syirik merupakan dosa yang paling

besar. Allah S.W.T. memberitakan bahawa Dia tidak akan mengmpuni dosa syirik,

kerana Dia telah menetapkan bahawa Dia sahaja Tuhan yang layak disembah. Dia Maha

Pengasih dan rahmatNya amat luas.

Firman allah dalam surah an-Nisa’ : 116

Maksudnya: ”Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan

(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang

dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka

Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya”

Jenis-jenis syirik

Page 12: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

12

Syirik Jali

Maksud : Perlakuan syirik dilakukan secara terang-terangan, Contoh :

menyembah patung dan berhala, menyembah bulan atau matahari,

mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan. Akibatnya berlaku kerosakan

akidah dan akan mendapat azab di akhirat.

Syirik Khafi

Maksud :Tidak meletakkan Allah s.w.t sebagai yang mutlak dalam niat

terutama dalam ibadat.

Contoh : riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri), ujub (mengagumi diri

sendiri), takbur (membangga diri) Akibat : dibenci masyarakat, hilang kawan

dan sahabat; sukar menerima pandangan orang lain. Rasulullah s.a.w

bersabda maksudnya:

”Bahawa sesungguhnya jampi-jampi (yang bukan menggunakan nama

Allah atau doa-doa yang mulia yang diterima dari Nabi) maka memakai

azimat adalah syirik”.

Kesan terhadap pegamal syirik

Syirik akan membatalkan iman seseorang. Orang yang mengamalkan perbuatan itu

dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah s.w.t. Masyarakat menjadi bimbang dan

seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan dari kepercayaan syirik seterusnya

boleh mencemarkan kesucian agama Islam.

Cara untuk menjauhi syirik di kalangan masyarakat

Umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan Islam yang benar,

pendedahan tentang Islam serta penghayatannya perlu diberi sejak asas pendidikan

bermula lagi.

Seterusnya umat Islam hendaklah faham tentang bahaya perbuatan syirik itu sendiri, ia

bukan sahaja melemahkan individu bahkan juga boleh meruntuhkan institusi keluarga,

masyarakat, agama dan negara secara menyeluruh. Justeru itu, semua pihak perlu

memainkan peranan penting ke arah memberi pendedahan yang betul tentang konsep

dan kefahaman Islam yang sebenar terhadap masyarakat. Bagi guru, proses menanam

Page 13: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

13

akidah memerlukan kesabaran yang tinggi serta cabaran yang besar. Lakukanlah cara

terbaik terhadap mereka demi untuk menyempurnakan didikan akidah sebagai teras

ajaran Islam.

Kufur

Kufur bemaksud tidak percaya kepada Allah s.w.t serta mengingkari ajaran yang

disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w, implikasi mengingkari kekuasaan Allah s.w.t

dan Kenabian membawa kepada pengingkarian terhadap syariat sekaligus membawa

seseorang itu mengingkari rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah

s.a.w. Contoh : Menolak kepercayaan hari pembalasan, menolak hukum yang terdapat

dalam al-Quran, menyatakan solat fardhu merugikan masa, menyatakan berpuasa

ramadhan melemahkan ekonomi dan lain-lain. Manakala kufur Nikmat bermaksud :

Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan.

Contoh : menggunakan nikmat kejalan maksiat, enggan mengeluarkan zakat / sedekah

dan lain-lain.

1.8 Faktor-faktor membawa kekufuran

Pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat

membezakan antara perbuatan yang membawa dosa atau pahala.

Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan

kebebasan.

Kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur

untuk memenuhi keperluan hidup.

Riddah

Riddah bermaksud berpaling atau keluar daripada agama Islam. Ingkar atau menafikan

rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Sesorang itu boleh dianggap murtad melalui 3 cara:

Iktikad : Apabila berniat hendak meninggalkan agama Islam.

Page 14: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

14

Perkataan : Apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam.

Perbuatan : Menganut agama selain daripada agama Islam.

Faktor yang menyebabkan riddah ialah disebabkan oleh lemah pegangan agama, jahil

tentang akidah dan hukum-hukum Islam, terpengaruh dengan tawaran kebendaan.

Implikasi Setelah murtad/riddah apabila seorang itu telah murtad atau terkeluar dari

Islam mahu atau tidak mereka terpaksa menerima kesan pada diri, keluarga, masyarakat

dan negara. Hubungan suami isteri akan terfasakh, haram menerima harta pusaka

daripada waris beragama Islam dan haram dikebumikan diperkuburan Islam serta

menjadi penghuni neraka buat selama-selamanya.

Cara Berhadapan Dengan Orang Murtad, Sebagai seorang muslim yang beriman

dengan Allah s.w.t, sudah tentu merasa sensitif apabila melihat saudara seagamanya

keluar dari agama Islam. Justeru itu kita bertanggungjawab untuk memberi nasihat

supaya dia bertaubat ( sebanyak 3 kali ) dan kembali kepada agama Islam. Sekiranya

masih berdegil, ia wajib dibunuh (hukuman had yang disyariatkan). Memberi

perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf. Pemerintah hendaklah

menguatkuasakan hukum hudud.

Antara hikmah Islam Menganjurkan Hukuman Bunuh Terhadap Orang Murtad ialah;

Memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan.

Mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama Islam.

Menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah belah dan huruhara.

Langkah Mengelakkan Diri Daripada Murtad

Berpegang teguh dengan ajaran Islam serta menghindari daripada

sebarang perbuatan, fahaman dan percakapan yang boleh membawa

kepada riddah.

Mendalami ilmu-ilmu agama dengan memberi pendidikan agama dengan

sebaiknya kepada setiap orang Islam.

Page 15: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

15

Memberi kefahaman kepada orang Islam tentang akibat buruk perbuatan

murtad. Kemudian mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang

murtad.

Khurafat

Khurafat bermaksud Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai

hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan

konsep tauhid dan syariat. Contohnya: Mempercayai azimat yang boleh menahan

sesuatu bahaya kepada seseorang. Mempercayai binatang seperti burung boleh

membawa tuah atau sial. Membuang ancak bagi menghalau hantu dan mengunjungi

kubur yang dianggap keramat.

Faktor perbuatan khurafat masih lagi wujud dikalangan umat islam

Iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukar

membezakan amalan benar dan khurafat.

Terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara

khurafat. Ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal.

Cara menangani dan membenteras amalan khurafat dikalangan masyarakat

Islam ialah dengan cara menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-

majlis ilmu di semua lapisan masyarakat.

Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi

orang ramai dengan perkara khurafat.

Mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat,

kerana akibat buruk jika mempercayai / mengamalkan perbuatan khurafat

yang menyebabkan syirik dan terbatal iman, membazir masa, tenaga dan

harta dengan perkara sia-sia. Di samping itu ia juga menyekat akal berfikir

secara logik dan sistematik.

1.9 Kepentingan Akidah

Page 16: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

16

Kepentingan Akidah ialah :

Melahirkan manusia yang kuat berusaha mencari kehidupan yang baik di

dunia ini dengan penuh keyakinan diri dan keyakinan terhadap janji Allah

akan mengurniakan kehidupan yang baik tanpa berserah bulat kepadanya.

Menjadikan manusia tidak mudah putusasa, kecewa dan hilang harapan

terhadap kegagalan dan bencana yang menimpanya, lantaran ianya

adalah takdir Allah yang tentunya ada kebaikan kepada manusia.

Membentuk jiwa manusia yang teguh, murni, hati yang baik dan sejahtera

yangmemungkinkan tindakan yang betul dan elok serta tidak mudah

tergoda dan digoda oleh mana-mana anasir jahat.

Membina kehidupan manusia bermaruah tinggi, berhemah, berfikiran

positif, rasional dalam amalan dan perbuatan. Namun sentiasa selaras

dengan kehendak Allah

Meletakkan manusia sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian, kerana

ia tidak diketahui bila akan berlaku, tanpa meninggalkan tanggungjawab

dan amanah yang perlu di laksanakan di dunia.

KESIMPULANNYA

Secara keseluruhannya, akidah adalah perkara pokok yang wajib dipelajari dan difahami

oleh setiap umat Islam. Individu yang ingin mempelajari dan berpegang kepada akidah

Islamiah secara istiqamah akan membawa kejayaan cemerlang dalam hidupnya. Secara

tidak langsung, ia akan melahirkan masyarakat yang berilmu, tinggi amalannya dan

terpuji akhlaknya dan akan mencapai kejayaan hidup cemerlang dunia dan akhirat.

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

TUGASAN

Page 17: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

17

Tajuk 2 Pendidikan Akidah Sekolah Rendah

2.

Akidah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah

2.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi, topik ini akan membincangkan tajuk akidah dalam sukatan

pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Fokus utama yang menjadi perbincangan

kita ialah tentang syahadah, sifat-sifat Allah, perkara samiyyat, rukun Islam dan rukun

iman. Diharapkan para pelajar memberi perhatian dan tumpuan yang lebih terhadap tajuk

ini kerana ia lebih bertumpu kepada pemahaman konsep dan penjelasan istilah dalam

kaedah Akidah Islamiah.

2.2 Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep dua kalimah syahadah

2. Menjelaskan maksud Asma’ al-Husna

3. Menghuraikan konsep rukun Iman dan rukun Islam

4. Menyenaraikan implikasi rukun iman dan rukun Islam terhadap kehidupan

masyarakat

1. Jelaskan maksud Akidah mengikut Ibn Taimiyyah 2. Nyatakan perbezaan antara tauhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan al-Asma’ wa

sifat 3. Senaraikan aktiviti yang ssuai bagi memantapkan akidah di kalangan peajar

sekolah

Page 18: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

18

2.3 Kerangka Konsep

Page 19: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

19

2.4 Konsep, Lafaz dan hukum dan dalil mengucap dua kalimah syahadah

Definisi syahadah bererti ikrar, i’ktiraf, i’tikad, pengakuan, pengiktirafan dan persaksian.

Seseorang yang bersyahadah mempercayai kebenaran apa yang disaksikan. Apa. yang

Page 20: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

20

dimaksudkan dengan dua kalimah syahadah ialah menafikan ketuhanan kepada sesuatu

selain Allah s.w.t dan menetapkan bahawa sifat ketuhanan hanya bagi Allah s.w.t sahaja.

Syahadah ke dua ialah mengenai ketetapan Nabi Muhammad s.a.w sebagai RasulNya.

Lafaz kalimah syahadah ialah مدا رسول هللاشهد أن الإله إال هللا و أشهد أن مح

Maksudnya: Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.w.t dan Nabi

Muhammad s.a.w adalah Pesuruh Allah s.w.t

Hukum Melafazkan Syahadah `Setiap orang yang melafazkan syahadah dengan

kerelaan hatinya adalah Muslim. Ia mempunyai hak dan kewajipan menurut syariat Islam

dan wajib mematuhi syariat Islam serta terikat dengan peraturan dan undang-undang

Islam. Mengucap dua kalimah syahadah setelah baligh ( cukup umur ) adalah fardu

( wajib ) sekali seumur hidup bagi setiap mukallaf. Sekiranya tidak ia dikira menderhaka

sepanjang hidupnya dan sekiranya ia mati maka ia dikira mati dalam keadaan

mendurhaka.

Dalilnya pula ialah sebagaimana menurut hadis Rasulullah s.a.w:

“Sebaik-baik apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku ialah kalimah Tiada Tuhan

melainkan Allah dan nabi Muhammad Pesuruh Allah” ( Riwayat Imam Malik, Al-Muwatta’ )

2.4.1 Hubungan Konsep Syahadah Dengan Kehidupan muslim

Apabila seseorang itu melafazkan dua kalimah syahadah bermakna individu tersebut

telah melakukan ikatan kontrak, implikasinya unsure syahadah ini harus diaplikasikan

dalam kehidupan seharian. Justeru itu, syahadah berkait erat dengan;

Secara amnya;

Dari segi akidah – beriman dengan rukun iman dan kandungannya

Dari segi ibadat – melaksanakan semua Rukun Islam

Dari segi syariat – melaksanakan segala peraturan dalam kehidupan sama ada

berkaitan kekeluargaan,politik,ekonomi,sosial,pendidikan dan lain - lain

Page 21: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

21

Dari segi akhlak – berakhlak dengan akhlak Islam sama ada dalam urusan

dengan Allah, manusia dan makhluk lain

Secara khusus :

Redha bahawa Allah sahaja yang disembah

Tiada yang ditakuti melainkan Allah

Menerima sepenuhnya syariat Allah

Bersyukur kepada Allah atas nikmatNya

Mengikut & mengamalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w

Pengakuan bahawa tiada yang aku cinta melainkan Allah

Tiada yang lebih besar dan agung melainkan Allah s.w.t

Bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah

2.4.2.Tuntutan Beriman dengan Dua Kalimah Syahadah

a. Menerima sepenuhnya syariat Allah

Firman Allah:

Terjemahannya: " Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah,

padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik

dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".

Terjemahannya: Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)

siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

b. Mengikut Rasulullah s.a.w dan mengkuti panduannya dalam setiap urusan hidup

Firman Allah:

Page 22: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

22

Terjemahannya: " Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman

hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,

Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya " .

c. Bertawakkal dan meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara

Sabda Rasulullah s.a.w:

Terjemahannya: “Apabila kamu meminta sesuatu , mohonlah kepada Allah dan

apabila kamu memohon pertolongan, pohonlah pertolongan daripada Allah”.

d. Taat kepada siapa yang mentaati Allah dan memusuhi siapa yang memusuhi

Allah s.w.t

Terjemahannya: " Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari

akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan

Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau Saudara-

saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang Telah

menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan

pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha

terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya.

mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah

golongan yang beruntung “.

Page 23: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

23

Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahawa setiap muslim yang melafazkan

Dua kalimah Syahadah dituntut supaya sentiasa memelihara semua perkataan,

perbuatan dan pengakuan selaras dengan syahadah. Seseorang itu dilarang

melakukan perkara yang menyalahi atau bertentangan dengan syahadah.

2.4.3.Perkara yang membatalkan syahadah

1. Syirik kepada Allah swt. Sebagaimana didalam firman Allah swt :-

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan

sesuatu apajua) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang

dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya) dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan

sesuatu yang lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar.” – [An-Nisaa': 48].

2. Pengambilan seseorang atau sesuatu sebagai perantara dalam berdo’a atau

beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah swt :-

Maksudnya: “Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala

ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik) dan orang-orang musyrik

yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil

berkata): Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka

mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya, sesungguhnya Allah akan

menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang

apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat

Page 24: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

24

petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi

sentiasa kufur (dengan melakukan syirik).” [Az-Zumar : 3]

3. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau

membenarkan agama mereka.

4. Mempercayai bahawa ada ajaran lain yang lebih benar dan sempurna dari ajaran Nabi

Muhammad saw atau adanya hukum-hukum yang lebih baik dari hukum-hukum Nabi

Muhammad saw seperti halnya orang-orang yang lebih menyukai hukum-hukum ciptaan

manusia daripada hukum-hukum Nabi s.a.w, atau menganggap hukum Islam sudah tidak

sesuai lagi atau menganggap hukum Islam adalah sebab dari kemunduran kaum

muslimin pada zaman ini atau menganggap agama Islam hanya sesuai untuk mengatur

hubungan antara pribadi-pribadi dengan Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt :-

Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi

petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang menyerah diri

(kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan (dengannya juga)

ulama mereka dan pendeta-pendetanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka

diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu

dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan).

Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu

(dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu) dan janganlah

kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit (kerana

mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia) dan sesiapa yang tidak

Page 25: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

25

menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya),

maka mereka itulah orang-orang yang kafir. ” ( Al-Maidah : 44 )

5. Membenci sesuatu dari apa-apa yang diajarkan Rasulullah saw, walaupun perkara itu

dikerjakan oleh orang tersebut. Sabda Nabi saw :

فمن رغب عن سنتي فليس مني

“Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku”. (Muttafaq

`Alaih)

5. Mengejek, Mencemuh, Memperli atau mencela sesuatu dari agama Islam.

Sebagaimana firman Allah swt :

Maksudnya: “Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu)

tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-

main”. Katakanlah: Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu

memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan

yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman.

Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan

menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah.” [Al-

Taubah : 65-66]

6. Melakukan perbuatan sihir, bagi yang melakukannya atau ridha terhadapnya.

Firman Allah swt :-

Page 26: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

26

Maksudnya: “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir

yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman,

padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan

tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah

yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat:

Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar

seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata:

Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah

engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya). Dalam pada itu ada juga orang-orang

yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang

suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat

(atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah dan

sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak

memberi manfaat kepada mereka dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu)

telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat

bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih

untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui” [Al-Baqarah :102].

7. Mendukung dan membantu kaum kuffar dalam melawan, menindas dan

memusuhi kaum muslimin, dan dia adalah kufur akbar. Firman Allah swt :-

Page 27: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

27

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-

orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka menjadi

teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan

mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu.

Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. ”

[Al-Maaidah : 51)

8. Sesiapa yang menyangka bahwa orang-orang boleh keluar dari syari'at Islam,

maka orang itupun batal Islamnya dan menjadi orang kafir. Firman Allah swt :-

Maksudnya: "Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang

(munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah

diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan dahulu

daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah

diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu dan Syaitan pula sentiasa hendak

menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. " [Al-Nisaa :60].

9. Barangsiapa yang acuh (lekeh) kepada agama Islam, tidak mempelajarinya dan

tidak mengamalkannya, maka orang itu adalah orang kafir. Firman Allah swt :-

Page 28: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

28

Maksudnya: “Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian

dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu dan sesungguhnya Kami telah

memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang menjadi) peringatan.

Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya dia

pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat. Mereka kekal di dalam (azab)

dosa itu dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat, (Iaitu) hari

ditiup Sangkakala dan Kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah

dalam keadaan kelabu” . [Al-Thaha :99-101)

Di samping itu, syahadah juga terbatal disebabkan oleh beberapa perkara iaitu;

1. Mengengkari sifat Rubbubiyyah

Setiap iktikad, perkataan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan tidak mempercayai Allah sebagai kuasa yang mencipta alam dan sekalian makhluk, mentadbir, memberi rezeki, boleh menyebabkan seseorang menjadi kufur.

Maksudnya: “ Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan

mereka, nescaya mereka menjawab : Allah!. Maka bagaimanakah mereka dapat

dipalingkan”. (Az-Zukhruf : 87)

2. Mengengkari sifat Uluhiyyah

Setiap iktikad, kepercayaan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan tidak mempercayai Allah sebagai ilah dengan penuh kasih, takut, dll serta tidak disekutukan ibadat selain kepadaNya dan menerima segala hukum-Nya dengan yakin dan redha.

Page 29: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

29

Maksudnya: “ Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada

Engkaulah kami minta pertolongan. “ (Al-Fatihah : 5)

Inilah dasar yang memisahkan antara mukmin dan kafir kerana ramai manusia mempercayai sifat Rubbubiyyah Allah tetapi mengengkari sifat Uluhiyyah Allah.

Maksudnya: “ Dan seandainya kamu bertanya kepada mereka siapakah yang

menciptakan mereka, nescaya mereka akan menjawab : Allah!, tetapi bagaimanakah

mereka dapat dipalingkan (daripada beriman kepada Allah)?”. (Az-Zukhruf : 87)

3. Mengengkari Asma’ Allah dan sifat-sifat-Nya

a. Kafir Nafi

Menafikan dan mengengkari mana-mana sifat Allah seperti ilmu-Nya, qudrat-Nya dll atau mentakrifkan mana-mana sifat Allah dengan takrifan yang kurang sempurna seperti menyamakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk (terhad) dan mempertikaikan hak dan kekuasaan Allah seperti tidak merujuk kepada perintah dan larangan Allah dalam menggubal undang-undang.

b. Kafir Isbat

Menetapkan mana-mana sifat kekurangan atau mustahil bagi Allah sedangkan Al-Quran dan Hadith menafikannya seperti mengatakan Allah mempunyai anak dan isteri serta mengadakan peraturan sendiri yang bercanggah dengan yang telah ditetapkan oleh Allah.

4. Mengengkari Rasulullah dan kerasulannya.

Setiap iktikad, perkataan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan mencela peribadi dan kerasulan Rasulullah serta apa yang disampaikannya seperti tidak melaksanakan hukum Islam dalam pemerintahan, mengkafirkan sahabat dll.

2.5 Konsep Rukun Iman

Pengertian Iman dari sudut bahasa bermaksud tasdiq iaitu membenarkan, percaya dan

amanah.

Page 30: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

30

Iman dari sudut istilah membawa maksud seperti berikut, iaitu:

Tasdiq atau membenarkan Allah, malaikat-malaikat dan lainnya seperti yang

terkandung dalam Rukun Iman

Menurut Abu Hasan al-Asy’ari, iman ialah membenarkan Allah dan Rasul-

rasulNya dan kepercayaan itu tidak sah kecuali dengan mengenal Allah

Iman dalam erti kata lain juga membawa maksud membenarkan Nabi Muhammad

s.a.w dalam setiap apa yang dibawa baginda tanpa sebarang keraguan sedikit

pun.

Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan melakukan

amalan dengan anggota.

Pengertian iman ini jelas difahami daripada hadis riwayat Abu Hurairah di mana

Malaikat Jibrail a.s. bertanya kepada Rasululllah s.a.w:

Maksudnya: "Apakah iman itu? Jawab Rasulullah s.a.w: Iman ialah percaya

kepada Allah, malaikat-malaikatNya, bertemu denganNya, para RasulNya serta

percaya kepada Hari Kebangkitan".

Pengertian Iman dan Islam , walaupun mempunyai erti yang berbeza dari sudut bahasa

tetapi mempunyai erti yang sama dari sudut syarak. Para ulama salaf seperti Ibn Mindah,

Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat kedua-duanya mempunyai nama yang

berbeza tetapi memberi erti yang sama.

2.5.1. Huraian Rukun Iman

Pengertian Iman secara umumnya bermaksud keimanan dengan semua Rukun Iman

yang enam dan mematuhinya, seperti mana dinyatakan dalam firman Allah yang berikut :

Terjemahannya: ” Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya

Page 31: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

31

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

(mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar

dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada

Engkaulah tempat kembali." ( Surah Al-Baqarah : 285 )

Berpandukan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, pengertian Iman dan Islam

membawa maksud yang sama. Sekalipun begitu, terdapat juga dalil yang memberikan

pengertian berbeza antara keduanya dan dalam ayat tertentu pula menunjukkan bahawa

Iman dan Islam adalah saling melengkapi antara satu sama lain.

Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud yang sama adalah

sepertimana terdapat dalam firman Allah yang berikut;

Terjemahannya: ”Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah,

Maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang

berserah diri." ( Surah Yunus: Ayat 84 )

Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud yang berbeza adalah

sepertimana terdapat dalam firman Allah yang berikut;

Terjemahannya: Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman".

Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena

iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan

Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu;

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Page 32: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

32

Iman yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah tasdiq iaitu kepercayaan di dalam lubuk

hati. Manakala Islam yang dimaksudkan ialah penyerahan atau kepatuhan lahir dengan

lisan dan semua anggota. Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud

saling melengkapi dari sudut amalan adalah sebagaimana hadis Nabi s.a.w yang

diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berikut;

Terjemahan: “ Nabi ditanya tentang amalan yang utama, Nabi menjawab: “ Beriman

kepada Allah dan rasulNya kemudian berjihad, kemudian haji yang mabrur”.

2.5.2. Implikasi beriman kepada Rukun Iman

Setiap mukmin hendaklah memahami Rukun Iman secara sepadu dan menyeluruh.

Rukun Iman hendaklah diyakini serta dihayati dalam semua aspek kehidupan. Keimanan

akan memberi impak yang besar ke atas diri seseorang mukmin sama ada hati,

pemikiran, perbuatan dan perkataan. Setiap mukmin yang beriman dengan Rukun Iman

yang enam adalah insan yang bertanggungjawab memelihara iman agar sentiasa

mendapat keridhaan Allah dan berada pada jalan yang benar. Hakikatya keimanan akan

melahirkan dan membentuk insan yang taat kepada Allah dan Rasul, yakin pada setiap

ketentuan Allah dan bersedia kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai.

Huraian tentang beriman dengan rukun iman adalah sebagaimana berikut:

Mukmin yang beriman dengan Allah mempercayai bahawa Allah s.w.t itu wujud

dan Dia merupakan Tuhan yang maha Esa, Maha Mencipta dan Maha Berkuasa.

Allahlah yang menjadikan semua makhluk dalam alam dan menguruskan

perjalanan alam ini . Oleh itu setiap mukmin akan sentiasa menjaga hubungan

dengan Khalik , mentaati suruhan dan meninggalkan laranganNya, berhati-hati

dalam tindakan ( taqwa ), hanya bermohon kepada Allah dan mengamalkan

akhlak mulia terhadap sesama manusia dan makhluk lain. Pada masa yang sama

setiap mukmin akan sentiasa berusaha menjauhi kemurkaan Allah dan

meninggalkan laranganNya apalagi syirik kepadaNya

Keimanan kepada Malaikat pula menuntut setiap mukmin berwaspada dalam

tindakan kerana sentiasa ingat tentang kehadiran para malaikat yang mencatat

Page 33: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

33

amalan baik dan buruk. Keyakinan ini menjadikannya rajin beramal ibadat dan

sentiasa membuat kebajikan sebagai persediaan untuk mendapat syurga dan

dijauhi dari azab neraka di akhirat nanti.

Keimanan kepada Kitab-kitab Suci pula menuntut setiap mukmin supaya

berpegang teguh dengan Kitab sebagai panduan dalam kehidupan . Mukmin akan

rajin membaca Al-Quran dan berusaha memahami dan melaksanakan perintah

Al-Quran

Beriman dengan rasul ialah supaya setiap mukmin menjadikan para rasul sebagai

teladan terbaik dalam kehidupan. Setiap mukmin akan mentaati perintah

Rasullullah s.a.w , sentiasa merujuk sirah Rasulullah s.a.w , mengamalkan

sunnah baginda s.a.w serta rajin berselawat atas Nabi,keluarga dan sahabat

baginda

Beriman dengan Hari Akhirat, mendidik setiap mukmin agar menjadikan Akhirat

sebagai matlamat dan dunia adalah alat ,hidup di dunia ini adalah untuk

membuat kebaikan , sentiasa ingat dan bersedia untuk mati kerana yakin bahawa

kehidupan di alam akhirat adalah kekal abadi

Beriman dengan Qada dan Qadar pula menjadikan seseorang mukmin itu ridha

dengan ketentuan Allah, yakin bahawa setiap kejadian ada hikmahnya dan

bersangka baik dengan Allah

2.6 Konsep Rukun Islam

Pengertian Islam

Pengertian Islam pada bahasa ialah

Tunduk , patuh dan berserah

Selamat

Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan baik dari sudut zahir mahupun dari

sudut batin

Antara ayat Al-Quran yang menunjukkan pengertian di atas ialah seperti berikut:

Page 34: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

34

Terjemahannya: ” Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!"

Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". ( Surah Al-

Baqarah: Ayat 131 )

Firman Allah lagi:

Terjemahannya: ” Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata:

"Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" ( Surah Fussilat:

Ayat 33 )

Pengertian Islam pada istilah adalah seperti berikut:

Mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahNya, akur dan ikhlas beribadat

dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui RasulNya

Tunduk, patuh serta menjunjung segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w melalui wahyu

yang diturunkan oleh Allah s.w.t

Menurut Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, Islam bermaksud

melahirkan ketaatan dengan melakukan segala syariat yang dibawa oleh nabi

Muhammad s.a.w

Di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan ialah:

i. Firman Allah:

Page 35: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

35

Terjemahannya: ” Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran

Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian

pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang

Telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi[190]: "Apakah kamu (mau)

masuk Islam". jika mereka masuk islam, Sesungguhnya mereka Telah mendapat

petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan

(ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (Surah Al- Imran

: Ayat 20 )

ii. Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah , ketika malaikat

Jibrail bertanya baginda di daalm satu majlis:

iii. Hadis riwayat Ibnu Umar r.a., baginda bersabda:

Berdasarkan defniisi Islam pada bahasa dan istilah dapat dirumuskan bahawa Islam

adalah:

Islam adalah agama Samawi

Islam bererti selamat sejahtera dan aman

Islam bermaksud tasdik atau membenarkan

Islam bermaksud tunduk dan patu kepada segala perintah Allah

Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan kejadian manusia dan semua

makhluk

2.6.1. Huraian Rukun Islam

Rukun Islam ada lima perkara iaitu:

Page 36: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

36

1. Mengucap dua kalimah syahadat

“ Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi

Muhammad itu adalah pesuruh-Nya”

Bermaksud , dengan syahadat kita mengabdikan diri dengan hati dan sanubari dan

dengan pengakuan lidah bahawa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah s.w.t dan Nabi

Muhammad adalah pesuruh-Nya.

2. Solat Lima Waktu Sehari Semalam

Solat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam.

Sesiapa yang mendirikan solat akan mendapat pahala dan sesiapa yang

meninggalkannya mendapat dosa dan azab yang pedih di akhirat. Solat ialah beberapa

perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiraktul ihram dan disudahi dengan

memberi salam. Solat Fardhu yang wajib didirikan ialah solat ima waktu sehari

semalam. Solat Jumaat difardhukan kepada muslim pada setiap hari Jumaat. Solat amat

penting bagi setiap individu muslim. Oleh itu anak-anak hendaklah dilatih mengerjakan

solat sebagaimana hadith Rasullah s.a.w iaitu:

“ Suruhlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah

mereka sekiranya meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun.

Asingkanlah mereka (lelaki dan perempuan) daripada tempat tidur”

Dengan sembahyang kita mengabdikan seluruh tubuh badan kita menyembah-Nya.

Mulai dari lidah yang membaca, tangan bergerak, mata , telinga dan fikiran terpusat

dengan susunan rukun sembahyang yang diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w.

3. Mengeluarkan Zakat

Zakat dari segi bahasa boleh diertikan sebagai tumbuh dan bertambah. Ia juga bererti

zakat dan baik, suci dan subur. Ia membawa makna pembersihan dan kesuburan, kerana

dengan mengeluarkan zakat, maka harta pencarian dan simpanan menjadi bersih; bersih

dari sesuatu yang haram dimiliki, iaitu hak-hak orang lain yang telah diwajibkan kita

mengeluarkannya, serta hasil pencarian dan pendapatan tersebut akan diberkati Allah.

Zakat dari segi syara’ bermaksud nama daripada harta-harta tertentu yang diberikan

kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu.

Pembayaran zakat dibuat oleh seseorang Muslim dari harta/ pendapatan/ perniagaan/

tanaman/ ternakannya sama ada dalam bentuk wang atau bijian atau ternakan, dengan

Page 37: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

37

kadar tertentu (2.5% atau 5% atau 10%) bergantung kepada jenis harta, yang diserah

kepada pihak berkuasa yang mengutip zakat, untuk diagih kepada 8 asnaf golongan-

golongan yang berhak menerima zakat. Zakat juga boleh dibayar terus sekiranya tiada

pihak berkuasa menguruskannya. Dengan zakat, kita mengabdikan kepada Allah dengan

menyerahkan sebahagian daripada harta milik kita kepada mereka yang berhak

menerimanya.

4. Berpuasa di Bulan Ramadan

Firman Allah s.w.t;

“ Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa. “

Bersabda Rasulullah s.a.w. maksudnya;

“Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana didorong oleh rasa keimanan kepada Allah dan dengan penuh kesedaran, maka akan diampunkan oleh Allah akan dosa-dosanya yang telah lalu. “

Puasa ertinya menahan diri daripada makan dan minum dan dari segala perbuatan yang

boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Dengan

berpuasa, kita mengabdikan hawa nafsu dan segala keinginan kita kepada Allah dengan

menahan nafsu makan dan minum serta menjauhkan larangan-Nya. Ini secara langsung

akan melahirkan rasa keinsafan serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

5. Mengerjakan Haji Di Baitullah

Haji dalam syarak ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di dalam bulan haji kerana

mengerjakan tawaf, sai’e dan wukuf di Arafah dengan menurut syarat–syaratnya serta

menunaikan segala yang wajibnya. Dengan mengerjakan haji, kita menyembah Allah

dengan harta kekayaan milik kita dan mengunjungi ke Baitullah kepada mereka yang

mempunyai kemampuan sekurang-kurangnya sekali dalam hidup.

i. Implikasi beriman kepada Rukun Islam

1. Membentuk sikap dan peribadi seorang muslim supaya ia sentiasa konsisten

dalam mengerjakan ibadah. Contohnya seorang muslim berpuasa dalam bulan

ramadhan ia digal;akkan juga berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis

serta puasa-puasa sunat yang lain.

Page 38: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

38

2. Dapat mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh

Allah s.w.t setipa masa kerana merasakan diirinya sentiasa dalam lindungan dan

pengawasan Allah s.w.t.

3. Dapat menahan nafsu amarah daripada melakukan perkara-perkara yang

dilarang.

4. Mendidik akal dan roh manusia supaya sentiasa berfikir ke arah kebaikan diri dan

kesejahteraan umat.

5. Mendapat kedudukan yang tinggi disisi Allah s.w.t dan dipandang mulia oleh

masyarakat.

6. Dapat menjalinkan rasa kesatuan dan silaturahim serta saling menghormati

antara satu sama lain sebagaimana yang diperaktikkan dalam ibadat haji.

7. Mewujudkan rasa saling bergantungan, tolak ansur, toleransi dan berkerjasama

melalui amalan zakat.

2.7 Sifat-sifat dan nama-nama Allah (Tauhid Asma’ Wassifat)

Allah s.w.t. itu bersifat Esa. Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga dan tidak lebih

daripada itu serta Dia tidak juga berupa kumpulan yang bergabung menjadi satu.

Justeru, kita wajib beriman bahawa Allah itu Maha Esa. Allah s.w.t. mempunyai

beberapa sifat yang menunjukkan Maha SempurnaNya Dia. Dengan sifat-sifat itu,

kita kenal dan yakin bahawa Allah itu Maha Sempurna dan Maha Bijaksana. Allah

juga Maha Esa dalam mencipta dan menjadikan sesuatu, yakni tidak ada yang

lain yang membantuNya atau bersama-sama denganNya. Dengan itu, mari kita

lihat pula dalil naqli dan dalil aqli yang berkaitan.

2.7.1 Beriman dengan Asma’ul Husna

Ia menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk beriman dengan Asma al Husna dan

yang lebih baik adalah untuk kita menghafalnya 99 Nama-nama Allah s.w.t.

Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah r.a.

bahawa nama-nama Allah s.w.t. itu adalah sebanyak 99 nama.Maksudnya:

Page 39: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

39

“Sesungguhnya Allah s.w.t. itu memiliki 99 nama, sesiapa

menyempurnakannya memerhati dan memikirkan tujuan maknanya serta

beramal dengan tuntutan maknanya), nescaya mereka akan memasuki

syurga”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Said Ibrahim (1999) menjelaskan bahawa setiap satu daripada sifat-sifat Allah

s.w.t. itu, adalah menggambarkan sifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa, manakala

setiap satu daripada nama-nama Allah yang sebanyak 99 nama itu menunjukkan

suatu sifat atau beberapa sifat bagi Allah s.w.t. Contoh: Nama Allah al-‘Alim (Allah

Yang Maha Mengetahui) adalah menunjukkan Allah s.w.t. itu bersifat dengan sifat

ilmu. Nama al-Qadir pula menunjukkan sifat qudrat Allah s.w.t. Nama as-Samak

pula menunjukkan Allah s.w.t. adalah Maha Mendengar dan begitulah seterusnya.

2.7.2 Beriman dengan Nama as-Salam

Maksud as-Salam mengikut Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) menghuraikan

maksud nama Allah s.w.t. as-Salam ini sebagai Yang Maha Menyelamat atau

Pemberi Keselamatan kepada seluruh makhluk. Allah s.w.t. juga Penyelamat

Hakiki yang wajib dipohon keselamatan daripadaNya. Justeru kita dituntut berdoa:

“Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Penyelamat, daripada Engkaulah

keselamatan dan kepada Engkaulah kembali keselamatan. Maka

hidupkanlah kami ya Tuhan kami dengan keselamatan dan masukkanlah

kami ke dalam syurga Darus Salam. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami

dan Maha Tinggi Engkau wahai Tuhan Yang Mempunyai keagungan dan

kemuliaan”. (Riwayat Abu Daud dan an-Nasai)

2.7.3 Beriman dengan Nama al-Hadi Maksud al-Hadi menurut Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) sekali lagi menjelaskan maksud

Allah Yang Maha Indah ini. Al-Hadi sebenarnya bermaksud Yang Memberi Petunjuk dan

Hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya.

Firman Allah s.w.t.:

Page 40: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

40

“Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) lantas

memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan

kesempurnaannya” ( al-A’la 87:3)

Ini bermaksud bahawa Allah s.w.t. memberi petunjuk kepada makhlukmakhlukNya

sebagai pedoman bagi mereka meneruskan kehidupan mereka di dunia ini dengan

sebaik-baiknya. Allah s.w.t. juga Maha Bijaksana menyediakan atau menunjukkan

kepada hamba-hambaNya jalan kebaikan serta menguji manusia dengan jalan kejahatan

di alam fana ini. Firman Allah surah al-Balad ayat 10:

Terjemahannya: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan

kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)”.

2.8 Konsep Dosa dan pahala

Dosa ialah suatu kesalahan atau kejahatan yang akan mendapat balasan azab daripada

Allah s.w.t. kepada orang yang melakukannya. Contoh: Mencuri, meminum arak, berjudi,

menderhakai ibu bapa, menipu, menerima rasuah dan sebagainya. Maka pembalasan

azab itu sebagai kawalan kepada manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang

ditegah termasuk perkara-perkara yang makruh yang boleh merosakkan diri dan

masyarakat. Sebagai contoh, menagih dadah dan merompak adalah perbuatan dosa

yang dimurkai Allah.

Pahala pula merupakan suatu kebaikan yang akan mendapat balasan baik daripada

Allah s.w.t. kepada sesiapa yang patuh dan taat kepada perintahNya, termasuk

melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya.Pemberian atau pengurniaan pahala

itu adalah sebagai perangsang dan motivasi kepada manusia untuk mereka melakukan

perkara-perkara kebaikan untuk diri dan masyarakat seluruhnya. Balasan itu berupa

pembalasan nikmat yang tidak terhingga di dalam syurga yang kekal abadi. Contoh:

Menunaikan solat, berpuasa, memberi derma, membaca al-Quran, menghormati ibu

bapa, memberi dan menjawab salam, membantu golongan miskin dan sebagainya.

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surah al-Zalzalah :

Terjemahannya:”. Barangsiapa

yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Page 41: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

41

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan

melihat (balasan)nya pula

Konsep dosa dan pahala

Untuk lebih memahami kedua-dua istilah ini, maka Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) telah

menghuraikan kedua-duanya sebagaimana Rajah 4.5 berikut:

Dosa ialah suatu kesalahan atau kejahatan yang akan mendapat balasan azab

daripada Allah s.w.t. kepada orang yang melakukannya.

Contoh: Mencuri, meminum arak, berjudi, menderhakai ibu bapa, menipu,

menerima rasuah dan sebagainya. Maka pembalasan azab itu sebagai kawalan

kepada manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang ditegah termasuk

perkara-perkara yang makruh yang boleh merosakkan diri dan masyarakat.

Sebagai contoh, menagih dadah dan merompak adalah perbuatan dosa yang

dimurkai Allah ( rujuk Rajah 4.6).

Pahala pula merupakan suatu kebaikan yang akan mendapat balasan baik

daripada Allah s.w.t. kepada sesiapa yang patuh dan taat kepada perintahNya,

termasuk melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya.Pemberian atau

pengurniaan pahala itu adalah sebagai perangsang dan motivasi kepada manusia

untuk mereka melakukan perkara-perkara kebaikan untuk diri dan masyarakat

seluruhnya. Balasan itu berupa pembalasan nikmat yang tidak terhingga di dalam

syurga yang kekal abadi. Contoh: Menunaikan solat, berpuasa, memberi derma,

membaca al-Quran, menghormati ibu bapa, memberi dan menjawab salam,

membantu golongan miskin dan sebagainya

Buat huraian tentang perkara di bawah ini berdasarkan grafik. Huraian Rukun Islam satu persatu dan kepentingan rukun Islam

kepada kehidupan masyarakat.

Page 42: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

42

Rajah 4.5: Dosa dan pahala (Abdul Aziz Umar Ahmad, 1995)

2.9. Perkara –perkara Samiyyat

1. Hari Kiamat:

Untuk menjelaskan dan membincangkan berkaitan persoalan hari Kiamat ini, maka

tumpuan diberi kepada pendapat Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang berpendapat bahawa

hari Kiamat itu pasti berlaku dan akan berlaku nanti. Dalam membawa pegangan

tersebut, mereka berdasarkan dalil Naqli dan ‘Aqli. Dalil Naqli yang mereka gunakan

ialah sebagaimana firman Allah dalam Surah Taha ayat 15,

Antara lain lagi, golongan Ahlus Sunnah berpegang dengan pendapat bahawa

berlakunya Hari Kiamat dengan membawa dalil ‘Aqli, antaranya ialah alam semesta ini

yang terdiri dari langit, bumi, manusia dan segala ciptaan Allah adalah baru. Maka setiap

yang baru pasti akan binasa dan berlakulah hari Kiamat.

Walau pun Kiamat itu suatu peristiwa yang pasti akan berlaku tetapi masanya tidak

diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah jua. Walau bagaimana pun terdapat

beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan beberapa alamat sebagai tanda

masa akan tibanya hari kiamat. Firman Allah dalam ayat 18, Surah Muhammad;

2. Hari Pembalasan

a. Konsep pembalasan :

i. Semua amalan manusia, sama ada baik atau buruk akan mendapat balasan dari

Allah pada Hari Kiamat nanti. Golongan yang melakukan kebaikan akan

mendapat ganjaran syurga yang dipenuhi nikmat, sementara orang yang

berdosa akan diberi balasan yang setimpal iaitu dimasukkan ke dalam neraka

dan menerima azab siksa. Mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, ini bertepatan

dengan maksud firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 286.

Page 43: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

43

Maksudnya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami

tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum

kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak

sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan

rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap

kaum yang kafir."

ii. Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya sebagaimana

firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 93

Maksudnya: “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan

sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar

baginya.”

Page 44: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

44

iii. Pembalasan itu menunjukkan keadilan Allah sebagaimana firmannya dalam surah

An-Nisa ayat 40

Maksudnya: “ Tidakkah kamu tahu, Sesungguhnya Allah-lah yang

mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-

Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu.”

b. Bahagian pembalasan

i. Pembalasan akan berlaku sejak di dunia lagi, sama ada baik atau buruk . Ini

ditegaskan dalam firman Allah surah Al-A’raf ayat 96

Maksudnya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan

bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit

dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa

mereka disebabkan perbuatannya.”

ii. Pembalasan di alam Barzakh terdiri dari dua bentuk iaitu pembalasan baik /

nikmat atau buruk / azab . Semuanya bergantung kepada amalan yang

Page 45: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

45

dilakukan oleh seseorang semasa hayatnya di dunia, sebagaimana firman

Allah dalam surah Al-Mukminun ayat 46

Maksudnya: “ Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, Maka mereka Ini

takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.

Balasan baik di alam barzakh dinyatakan dalam firman Allah surah Ali Imran

ayat 169

Maksudnya: “ Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di

jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan

mendapat rezki.

iii. Pembalasan di Padang Mahsyar bermula dengan kebangkitan dari kubur, di

mana setiap orang dibangkitkan mengikut amalan masing-masing,

sepertimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 33 – 42

Page 46: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

46

Maksudnya: “Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan

sangkakala yang kedua). Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.

Dari ibu dan bapaknya. Dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari

mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Tertawa dan bergembira ria. Dan

banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu. Dan ditutup lagi oleh

kegelapan. Mereka Itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

iv. Balasan Syurga . Pembalasan ini merupakan kemuncak pembalasan nikmat

terhadap setiap hamba mengikut apa yang diusahakan di dunia sepertimana

firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 19-22

Maksudnya: “ Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari

sebelah kanannya, Maka dia berkata: "Ambillah, Bacalah kitabku (ini)".

Sesungguhnya Aku yakin, bahwa Sesungguhnya Aku akan menemui hisab

terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai.

Dalam syurga yang tinggi. “

v. Bagi mereka yang menerima kitab amalannya dari tangan kiri maka balasannya

ialah dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-

Haqqah ayat 25 - 31

Page 47: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

47

Maksudnya: “ Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah

kirinya, Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan

kepadaku kitabku (ini). Dan Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku

sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku

daripadaku." (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke

lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.”

Page 48: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

48

3

STRATEGI P&P DAN APLIKASI KAEDAH ( 5 JAM )

a. Sinopsis:

Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai strategi dan perkaedahan

dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kandungan unit ini membolehkan

pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan pengajaran dan

pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang di ajar.

b. Hasil Pembelajaran:

Pada akhir kursus ini peserta dapat:

1. Menggunakan strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran pembelajaran yang

berkesan.

2. Mengubahsuai penggunaan kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan

semasa.

3. Mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan

4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran pembelajaran

5. Menjalankan penyelidikan pendidikan secara sitematik dan berkesan untuk

meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

c. Kerangka Konsep:

d. Strategi pengajaran dan pembelajaran

i. Konsep Strategi

Page 49: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

49

Merujuk kepada kebijaksanaan memilih suatu pendekatan dan kecekapan

merancang kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pelajaran yang telah

ditetapkan

Antara strategi p&p dalam KBSR ialah:

Strategi penggabunglinan kemahiran

Strategi penyerapan isi pelajaran

Strategi pemusatan guru, pelajar, bahan dan tugasan

Definisi Strategi ialah Rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau

kejayaan.”

- Kamus Dewan (1998)

Klasifikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran:

Pemusatan Guru

Pemusatan Bahan

Pemusatan Murid

Kaedah dan Teknik

Penerangan

Demonstrasi

Syarahan

Pengajaran berkumpulan

Pengajran mikro

Bercerita

Keseluruhan kelas

Kaedah dan Teknik

Audio-visual

Penggunaan komputer

Penggunaan bahan cetak

Pengajaran pembelajarn

kesepaduan

Modul

Penggunaan buku teks

dan buku rujukan

Kaedah dan Teknik

Projek

Inkuiri- penemuan

Perbincangan

Penyoalan

Penyelesaian masalah

Main peranan

Sumbangsaran

Pembelajaran melalui pengalaman

Strategi merangkumi semua aspek persediaan dan pelaksanaan p &p, meliputi aspek

pendekatan, teknik dan kaedah. Rajah berikut dapat menjelaskan perbezaan antara

istilah-istilah berkenaan

PENDEKATAN KAEDAH

Cara mengajar berdasarkan objektif

yang telah ditentukan

Siri tindakan guru yang sistematik

Lebih bercorak jangka pendek

Page 50: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

50

Harus berlandaskan teori, prinsip atau

model tertentu

Kenyataannya dianggap benar tanpa

memerlukan bukti dan alasan

Mendokong sesuatu teori

Merupakan usaha keseluruhan

terdiri daripada prosedur tersusun

berdasarkan pendekatan yang

dipilih

Mendokong pendekatan dipilih

TEKNIK STRATEGI

merujuk kemahiran guru mengelola

dan melaksanakan kaedah

mengajar yang dilaksanakan

pengendalian yang benar-benar

berlaku dalam bilik darjah

digunakan dalam langkah

pengajaran

perlu mengambil kira faktor latar

belakang pelajar dalam

menentukan teknik yang dipilih

Kebijaksanaan memilih pendekatan,

kaedah dan teknik pengajaran

berdasarkan objektif pengajaran

Lebih mengambil kira objektif

jangka panjang

Mengambil kira segala aspek

pembelajaran termasuk pemilihan

bahan, masa dan sebagainya

3.4.2. Konsep Pendekatan

Bermaksud mendekatan sesuatu dan dalam konteks bilik darjah merujuk kepada cara

objektif jangka panjang dapat dicapai dalam sesuatu mata pelajaran.

Pendekatan biasanya berasaskan suatu teori pengajaran dan pembelajaran,

contohnya: pedekatan induktif adalah berasaskan Model Pemikiran Induktif - Teori

Taba.

Definisi Pendekatan

“Satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran”

- Edward M. Anthony (1963)

Pendekatan wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan

falsafah agama Islam dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri. Ia

menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan satu pendapat, falsafah

atau satu pengajaran, tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak.

Page 51: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

51

Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas

dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah.

Pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran.

• Daripada konkrit kepada abstrak

• Daripada mudah kepada kompleks

• Daripada keseluruhan kepada bahagian

• Daripada umum kepada spesifik (deduktif)

• Darpada spesifik kepada umum (induktif)

• Daripada dekat kepada jauh

• Daripada diketahui kepada belum diketahui

Huraian Definisi Pendekatan

Pendekatan didalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran

yang diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada

objektifnya.

Pendekatan Induktif

Pengajaran bermula daripada sesuatu aplikasi dan contoh yang khusus diikuti dengan

prinsip,hukum, teorem atau peraturan. Konsep-konsep Induktif mengandungi elemen-

elemen berikut, iaitu:

1. Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan hokum.

2. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman.

3. Membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh tertentu.

4. Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran.

5. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik kepada umum.

Page 52: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

52

Ciri-ciri Pendekatan Induktif:

1. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan.

2. Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan

pengetahuan.

3. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu

kemahiran.

4. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit.

5. Menekankan penglibatan murid secara aktif.

6. Banyak aspek lisan.

Pendekatan Deduktif

Pengajaran bermula daripada sesuatu rumus, prinsip,hukum, teori atau peraturan

diikuti dengan aplikasinya keatas contoh yang khusus. Konsep Deduktif mengandungi

langkah-langkah berikut:

1. Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hokum.

2. Set produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum.

3. Menganalisi fakta yang membentuk generalisasi.

4. membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.

Pendekatan Eklektif

Menggunakan pelbagai kaedah.

Menggalakkan usaha dan daya kreativiti guru

Banyak mengggunakan latihan dalam pengajaran

ii. Konsep Teknik:

Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah.

Merangkumi aktiviti, perlakuan, dan kemahiran guru yang digunakan dalam

pengajaran.

Cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Contohnya: dalam keadah

bercerita, teknik seperti teknik menyoal.

Page 53: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

53

iii. Konsep Kaedah

Suatu siri tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai

objektif spesifik, iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.

Cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur.

Kaedah dipilih berasaskan suatu pendekatan. Contohnya: dalam pendekatan induktif

kaedah-kaedah seperti kaedah dapatan, inkuiri, kaedah projek, kaedah penyelesaian

masalah boleh digunakan . Namun demikian, anda tidak perlu terikat dengan kaedah-

kaedah yang disediakan di atas kerana ia hanyalah satu cadangan. Anda boleh

menggunakan kombinasi kaedah lain yang sesuai untuk diterapkan dalam P&P mengikut

kesesuaian waktu mengajar, jumlah murid, topik yang diajar dan kebolehan serta

kemampuan murid anda.

Kaedah-kaedah pengajaran dan Pembelajaran Akidah:

Dalam pengajaran dan pembelajaran Akidah pelbagai kaedah boleh digunakan seperti

kaedah syarahan, penerangan, kuiz, perbincangan, sumbang- saran, inkuiri, soal jawab,

cerita dan sebagainya Penerangan dan huraian Kaedah P&P Asas Ulum Syariah

(Akidah) Tahun 4 seperti perbincangan, inkuiri, soal jawab dan kuiz dinyatakan dalam

Jadual di bawah :

Page 54: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

54

Jadual 4.1: Huraian Kaedah P&P Asas Ulum Syariah (Akidah) Tahun 4

1 Perbincangan -Melatih murid-murid memberikan pendapat mengenai

sesuatu topik yang ditetapkan.

-Guru bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara.

-Kaedah ini sering bergandingan dengan kaedah sumbang

saran iaitu murid memberi idea atau pandangan dalam

bentuk perbincangan

-Faedah menggunakan teknik ini ialah murid-murid dapat

bebas bersuara menyatakan pandangan dan menggalak

kan pertukaran idea antara beberapa orang murid. Maka

secara tidak langsung membimbing mereka memperolehi

engetahuan baru.

2 Inkuiri /

Selidikan

-Ia dikenali sebagi satu teknik tinjau siasat.

-Kaedah ini merangkumi segala proses soal selidik untuk

mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan atau

masalahmasalah

yang dikemukakan.

-Faedah atau rasionalnya menggunakan kaedah ini ialah

merangsang pemikiran murid untuk mendapatkan jawapan

daripada topik yang dipelajari secara berperingkatperingkat.

-Prinsipnya sama ada daripada mudah kepada yang susah,

daripada jauh kepada dekat atau sebaliknya, daripada yang

umum kepada spesifik atau sebaliknya dan sebagainya

untuk memperolehi jawapan yang sewajarnya.

3 Soal Jawab -Guru mengemukakan soalan dan murid menjawab dengan

jawapan yang sewajarnya.

-Faedah dan kebaikan melaksanakan kaedah ini ialah guru

dapat menggalakkan murid berfikir dan memberi tumpuan

terhadap pelajaran, sekali gus mengelakkan mereka

memikirkan perkara lain.

-Kaedah ini juga memudahkan murid memahami dengan

lebih cepat kerana mereka berpeluang menyoal guru untuk

mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan tajuk pelajaran

Page 55: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

55

4 Kuiz -Ia merupakan satu bentuk pertandingan menjawab soalan.

- Kuiz dalam kelas dapat meningkat daya kognitif dan emosi

murid-murid (rujuk Rajah 4.9).

- Faedah dan praktikalnya menggunakan kaedah ini dalam

P&P Asas Ulum Syariah I (Akidah) ialah ia merangsangkan

dan menguji minda murid-murid untuk mengingat dan

memahami apa yang telah dipelajari. Aktiviti akan menjadi

sangat menarik sekiranya diselit dengan unsur-unsur hadiah

yang mudah seperti gula-gula, pen dan sebagainya kepada

murid-murid yang berjaya menjawab soalan-soalan dengan

e. Aplikasi Strategi P&P Akidah Tahap 1 dan Tahap 2 / Tahun 1-6 ( 3 jam )

Hasil Pembelajaran :

Setelah mengikuti tajuk ini, pelajar akan dapat :

1. Mengenalpasti kaedah yang sesuai bagi setiap tajuk dalam bidang Akidah

2. Mengenalpasti ciri-ciri dan pelaksanaan bagi setiap kaedah.

3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap kaedah yang

dipilih.

4. Memastikan setiap kaedah yang dipilh bagi setiap tajuk pelajaran mendatangkan

keberkesanan yang maksimum.

5. Membezakan kekuatan dan keberkesanan bagi setiap kaedah mengikut

tajuk pelajaran.

Page 56: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

56

3.5.1 CONTOH-CONTOH APLIKASI PELBAGAI KAEDAH DALAM PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN AKIDAH

( a ) Contoh Aplikasi Kaedah Perbincangan, sumbangsaran, soal jawab dan kuiz

Mata pelajaran Pendidikan Islam

Bidang Akidah

Masa 30 minit

Tajuk Qadha dan Qadar.

Kaedah Perbincangan (sumbang saran), soal jawab dan kuiz

Gabung jalin Memahami dan menghayati Akidah.

Penyerapan ilmu Akidah, Adab dan Akhlak.

Penerapan nilai Meyakini Qadha dan Qadar, sabar, reda dan pasrah dengan

ketentuan Allah s.w.t serta berusaha ke arah meningkatkan

diri

dari masa ke semasa.

Kemahiran berfikir Mengenal pasti dan memberi refleksi tentang isu-isu

utama/asas

yang diperkatakan dalam isu Qadha dan Qadar

Sumber/Media

Pengajaran

Gambar/Ilustrasi, Tayangan National Geographic, CD Tragedi

Tsunami, Carta, Lembaran Kerja dan sebagainya

Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid-murid mampu membaca dan memahami

maksud

Qadha dan Qadar.

Aras 2: Murid-murid dapat menghafaz maksud kedua-duanya

dan menyatakan perbezaannya.

Aras 3: Murid-murid dapat menyenaraikan contoh-contoh

QadhaÊ dan Qadar serta menyatakan hikmah di sebalik

beriman dengan kedua-duanya

Sumber: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral (2002). Huraian Sukatan

Pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Kuala Lumpur: JAPIM & Modul Pendidikan Islam

KPLI SR/LPBS. Bangi: Institut Perguruan Islam Selangor

Page 57: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

57

Kaedah Langkah-langkah Penyampaian

Perbincangan

(Sumbang saran)

Sumber:

Gambar/Ilustrasi contoh: Jenazah di bawa ke

tanah

perkuburan, bencana alam. Tayangan CD:

National Geographic berkaitan bencana alam

atau tayangan video hari penyampaian hadiah.

(i) Berpandukan sumber yang diberikan, guru akan

menerangkan terlebih dahulu media pengajaran

yang dipaparkan.

(ii) Kemudian, murid-murid berinteraksi dengan

guruberkaitan topik berdasarkan bahan ransangan /

sumber pengajaran.

( iii ) Setelah itu, murid-murid membuat perbincangan

dalam kumpulan kecil.

(iv) Wakil kumpulan membentangkan hasil

perbincangan.

(v )Guru membuat rumusan dalam topik pelajaran

pada hari tersebut.

Soal jawab Sumber: Carta hikmah beriman dengan Qadha

dan Qadar dan video tragedi tsnunami, banjir

atau lainnya.

( i ) Murid-murid membaca carta yang dilekatkan di

depan kelas.

( ii )Berdasarkan gambar dan tayangan video tragedi

tsunami, guru menerangkan hikmah-hikmahnya satu

persatu.

( iii ) Kemudian, guru bersoal jawab dengan murid-

murid tentang perkara tersebut dan akibat

menolaknya.

( iv ) Guru memberi ruang kepada murid-murid untuk

mengemukakan soalan atau masalah.

( v ) Akhirnya, guru membuat ulasan dan rumusan

bagi topik berkenaan

Page 58: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

58

Kuiz Sumber: Lembaran Kerja

( i ) Setiap murid diberikan lembaran kerja meliputi;

( ii ) Isi tempat kosong, suai padankan, penyataan

salah/betul,

lengkapkan dan sebagainya.

( iii ) Murid-murid diminta menjawab lembaran kerja

tersebut sama ada secara individu atau berkumpulan

bergantung kepada peruntukan masa.

( iv ) Guru meminta agar murid-murid bertukar soalan

sesama mereka, kemudian guru menerangkan

jawapan yang betul sambil murid-murid menanda

soalan tersebut.

( (v ) Guru meninjau pencapaian murid-murid dalam

aktiviti tersebut secara rawak.

( vi ) Akhirnya, guru membuat ulasan dan rumusan

bagi topik berkenaan.

( b ) Contoh Aplikasi Kaedah Sumbangsaran dan soal jawab

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

Aspek : Akidah

Tajuk : Qada dan qadar

Kaedah : Sumbang saran dan soal jawab

Gabungjalin : Membaca dan menulis

Penyerapan : Bahasa Arab dan akhlak

Nilai : Reda dengan ketetapan Allah

Sumber : Carta ayat al-Quran,hadis,CD,

Gambar dan slid.

Kemahiran berfikir : Membuat rumusan

Page 59: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

59

Langkah-langkah penyampaian.

Pelajar berintraksi dengan guru dan bahan-bahan rangsangan pengajaran dan

pembelajaran.

Pelajar-pelajar diberi bahan rangsangan berkaitan qada dan qadar.

1. Gambar bencana Tsunami di banda Acheh tahun 2004 .

2. Tayangan video para graduan sedang menerima Diploma Perguruan .

3. Gambar slaid : bukit, hutan, sungai,laut,padang pasir dan pantai.

4. Tayangan CD : Animals Planet.

Perbincangan kumpulan : sumbang saran.

Setelah memerhati dan meneliti bahan –bahan tersebut pelajar berbincang

dalam kumpulan kecil.

Perbincangan dilakukan secara sumbang saran.

Setiap pelajar dalam kumpulan memberi pendapat dan idea mereka.

Pendapat yang dikemukakan dicatat – oleh pencatat.

Pada akhir perbincangan idea-idea yang dikemukakan akan disemak dan dipilih

mengikut keutamaan.

Rumusan perbincangan dibentangkan dalam kelas.

Guru bertindak sebagai fasilitator

Page 60: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

60

( c ) Contoh Aplikasi Kaedah Penerangan dan Perbincangan

Pelajaran : Pendidikan Islam

Bidang : Akidah

Tajuk : Dosa besar dan dosa kecil

Kaedah : Penerangan dan perbincangan

Gabungjalin : Membaca dan memahami teks

Penyerapan : Bahasa Arab, Bahasa Melayu (terjemahan)

dan Akidah

Nilai : Menjauhi perkara munkar dan maksiat.

Kemahiran berfikir : Membuat refleksi berhubung ibadat seharian

seperti solat

Sumber : Mashaf Uthmani, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman

gambar, slaid

Masa : 40 minit

Langkah penyampaian:

Pelajar berinteraksi dengan guru dan bahan-bahan rangsangan pengajaran dan

pembelajaran.

Pelajar-pelajar diberi bahan rangsangan berkaitan Dosa Besar dan Dosa Kecil

1. Gambar perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Dosa Besar dan Dosa Kecil

2. Tayangan video Mat Rempit dan Pergaduhan Remaja .

3. Gambar slaid : Suasana di Kelab Malam, kedai Arak, Pusat Perjudian dan

seumpamanya.

4. Tayangan CD : Video Clip Filem Anakku Sazali ( Anak Derhaka ).

Page 61: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

61

Penerangan

Guru menerangkan maksud dosa besar dan dosa kecil.

Guru menunjukkan contoh-contoh dosa besar dan dosa kecil dengan

menayangkan Video Klip Suasana di Kelab Malam, kedai Arak, Pusat Perjudian

dan seumpamanya.

Guru menunjukkan gambar Slaid berkaitan dosa-dosa besar dan dosa kecil

seperti Suasana di Kelab Malam, kedai Arak, Pusat Perjudian dan seumpamanya.

Guru menunjukkan tayangan CD : Video Clip Filem Anakku Sazali ( Anak

Derhaka

Perbincangan

Pelajar berbincang dalam kumpulan berhubung contoh-contoh dosa besar dan

dosa kecil

Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan

Pelajar membuat perkaitan aspek akidah dengan ayat Al-Quran dan hadis

berkaitan

Pelajar membuat refleksi ke atas diri mereka sebagai makhluk Allah

Pelajar membuat rumusan dari tajuk perbincangan

Page 62: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

62

( d ) Contoh aplikasi kaedah kuliah / penerangan, soal jawab, sumbangsaran,

pebincangan dan perbandingan

Pelajaran : Pendidikan Islam

Bidang : Akidah

Tajuk : Beriman kepada Malaikat

Kemahiran : Menyenaraikan sifat-sifat Malaikat

Kaedah : Kuliah / penerangan, soal jawab, sumbangsaran, pebincangan dan

Perbandingan

Penyerapan : Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

Ilmu

Hasil Pembelajaran:

Aras 1 : Menyatakan sifat-sifat malaikat

Aras 2 : Menyenaraikan sifat-sifat malaikat

Aras 3 : menyatakan perbezaan sifat-sifat malaikat dan manusia

Penyerapan Nilai : Mengkagumi kekuasaan Allah

Bahan Bantu : Papan tulis, kad manila, komputer dan LCD

Mengajar

Masa : 1 jam

KAEDAH PENYAMPAIAN:

Kaedah Kuliah / Penerangan

1. Guru memaparkan sifat-sifat malaikat di papan tulis

2. Guru membaca satu persatu sifat-sifat malaikat sambil memastikan para pelajar

memberi tumpuan sepenuhnya

3. Pelajar membaca secara kelas tentang sifat-sifat malaikat seperti yang terdapat di

papan tulis

4. Guru menerangkan sifat-sifat malaikat satu persatu dengan menggunakan OHP/

Komputer dan LCD. Pelajar memberi perhatian .

5. Guru meminta pelajar menyatakan sifat-sifat malaikat secara individu, kumpulan

dan kelas

6. Guru merumuskan sifat-sifat malaikat

Page 63: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

63

Kaedah Sumbangsaran:

1. Menyenaraikan sifat-sifat malaikat

2. Guru meminta murid-murid menyenaraikan sifat-sifat malaikat secara individu,

kumpulan dan kelas

3. Guru memberi ulasan / membuat pembetulan terhadap pandangan dan pendapat

pelajar mengenai sifat-sifat malaikat

4. Pelajar membaca senarai sifat-sifat malaikat yang dipaparkan di layar ( OHP /

LCD )

5. Guru membuat rumusan terhadap sifat-sifat malaikat sambil pelajar member

tumpuan sepenuhnya

Kaedah Perbincangan:

1. Guru dan murid-murid membincangkan sifat-sifat malaikat bersama-sama secara

kumpulan dan kelas

2. Guru membincangkan maksud bagi setiap sifat malaikat berssama pelajar

3. Pelajar berbincang dalam kumpulan kecil bagi menyenaraikan sifat-sifat malaikat.

Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan

4. Pelajar membuat perkaitan sifat-sifat malaikat dengan aspek akidah

5. Guru membuat rumusan sifat-sifat malaikat

Kaedah Perbandingan:

1. Perbezaan sifat-sifat malaikat dengan manusia

2. Guru meminta murid-murid menyatakan perbandingan antara sifat-sifat malaikat

dan manusia secara individu, kumpulan atau kelas

3. Guru menyenaraikan perbandingan sifat-sifat malaikat dengan manusia dengan

menggunakan OHP / LCD. Murid-murid memberi tumpuan yang sebaik-baiknya

4. Guru meminta murid-murid membuat rumusan perbandingan antara sifat-sifat

malaikat dan manusia

Page 64: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

64

RUMUSAN:

1. Pengajaran Akidah perlu disampaikan dengan menggunakan

kaedah – kaedah yang sesuai dengan aspek tersebut. Disamping itu

aspek kesepaduan yang lain juga perlu diambil kira .

2. Aspek akidah hendaklah diajar menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai

dengan tajuk dalam aspek tersebut. Kesesuaian kaedah dan isi

pelajaran mendatangkan keberkesanan tinggi dalam hasil pengajaran

3. Aplikasi kaedah hendaklah dilaksanakan secara teratur, sepadu dan gabungjalin

dengan menggunakan strategi berpaksikan guru, berpusatkan murid dengan

berbantukan bahan bantu mengajar

SOALAN-SOALAN LATIHAN

1. Nyatakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk bidang akidah?

2. Pilih kaedah yang sesuai bagi tajuk Beriman dengan Rasulullah kemudian bina

langkah-langkah pengajaran.

3. Anda dikehendaki menyempurnakan aplikasi kaedah berdasarkan perkara-

perkara berikut. Anda juga dikehendaki menyatakan langkah-langkah

penyampaian pelajaran

Pelajaran : Pendidikan Islam

Bidang : Akidah

Tajuk : Beriman dengan Qada dan Qadar ‘

Kemahiran :

Kaedah :

Gabungjalin :

Penyerapan :

Sumber :

Kemahiran berfikir :

Masa : 40 minit.

Penyampaian.

Page 65: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

65

RUJUKAN:

Ab. Saleh, Dr. Didaktif Pendidikan Agama . Jakarta : Bulan Bintang.

Abdul Aziz Umar Ahmad (1995). Asas Aqidah Islam. Kota Bharu: Diyan Darul Naim

Sdn. Bhd.

Abdul Razak Nawfal (1972) Islam dan Ilmu Pengetahuan Moden. Singapura :

Pustaka Nasional.

Abdullah Nasih Ulwan (1988) Pendidikan Anak-anak Dalam Islam: Pustaka Nasional,

Abdullah Siddiq, Dr. Islam Dan Ilmu Pengetahuan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa

Dan Pustaka.

Abdurrahman An Nahlawi (1992) Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam.

Bandung: CV Diponegoro.

Ahmad D. Murin,Dr. (1974) Pengantar Falsafah Islam. Bandung: Al Maarif

Ahmad Mohd. Salleh (1997) PENDIDIKAN ISLAM: Falsafah, Pedagogi dan

Metodologi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam.

Al Quran Al Karim.

Asma Hassan Fahmi, Dr. (1974) Sejarah Falsafah Al Islamiah. Jakarta Bulan Bintang

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral (2002). Huraian Sukatan Pelajaran

Pendidikan IslamTahun 4. Kuala Lumpur: JAPIM.

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral (2002). Sukatan Pelajaran

Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: JAPIM.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (2005). Modul Pengajian

Islam KPLI SR/LPBS. Bangi: Institut Perguruan Islam Selangor

Haji Abdullah Ishak (1995) Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya di Malaysia. Dewan

Bahasa Dan Pustaka . Kuala Lumpur.

Hanafi Mohamed, Drs. (1996) Falsafah Pendidikan Menurut Al Quran. Pustaka Ilmi,

Batu Cave, Selangor.

Hasan Langgulung, Prof Dr. (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma.

Pustaka Aman.

Hasan Langgulung, Prof. Dr. (1986) Manusia Dan Pendidikan: Satu Analisis

Psikologi Dan Pendidikan. Pustaka Aman.

Hasan Langgulung,Prof. Dr. Asas-asas Pendidikan Islam. Pustaka Aman.

Ismail Ab. Rahman Abdul Aziz @ Ahmad Mohd Mohd Yasin Muda (1993) Isu-Isu

Pendidikan Islam Malaysia: Cabaran & Harapan. Percetakan Yayasan Islam

Terengganu Sdn Bhd.

Ismail Ab. Rahman.(1993). Pendidikan Islam Malaysia. Penerbit Universiti

Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Page 66: 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

66

Kementerian Pendidikan Malaysia: (1988) Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah,

Pendidikan Islam.

Kementerian Pendidikan Malaysia: Huraian Sukatan Pendidikan Islam KBSM

Khailani A. Jalil dan Ashak Ali Shah (1999) Modul Praktik Pengajaran Mikro Tekno

Edar, BBB, Selangor DE.

Luqman Hakim (1986)Tokoh-tokoh Islam Dulu Dan Sekarang. Bismi Publishers.

Mohd Mukhtar Shafie dan Ghazali Basri (1982). Mengenal Islam. Kuala Lumpur:

Penerbitan Pustaka Antara.

Mok Soon Sang (1996) Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan. Kumpulan

Budiman Sdn Bhd.

Muhammad Said Ramadhan Al Buty Dr. Fiq Al Sirah. Misr: Darul Fikri.

Omar Mohammad Al Taumi (1975). Falsafah Tabiyatul Islamiah. Tripoli.

Said Ibrahim. (1996). Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kuala Lumpur: Dar Ma’rifah.

Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta : Penerbitan Mutiara.

Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) PEDAGOGI:

Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication & Distri butors Sdn

Bhd.

Latarbelakang penulis

Nama penuh : ABDUL RAHMAN BIN SIRAJ

Kelulusan Akademik : B. A Hons. (Indonesia) 1992

M.ed ( UM Kuala Lumpur) 2005

Pengalaman Mengajar : SMK Bandar Tenggara (1992-1996)

SMK Raja Muda Muar Johor ( 1996 – 2006)

Kursus Kepengetuaan Kebangsaan (NPQH) Julai 2006- Julai

2007.