of 33 /33
WAJ3105 Literasi Nombor TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar. 2.2 Hasil Pembelajaran: Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah. 2.3 Ringkasan kandungan Pengiraan dan Operasi Kaedah Pensil dan kertas Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya Pengiraan mental dan penganggaran Penggunaan bahan manipulatif 2.4 Mengajar Tambah dan Tolak Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar. 2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan. Kefahaman Utama dalam Bahagian 2.4.1 Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat, ciri- ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.

TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

 • Author
  dokhue

 • View
  275

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar. 2.2 Hasil Pembelajaran:

  Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif.

  Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

  2.3 Ringkasan kandungan

  Pengiraan dan Operasi

  Kaedah Pensil dan kertas

  Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya

  Pengiraan mental dan penganggaran

  Penggunaan bahan manipulatif

  2.4 Mengajar Tambah dan Tolak Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar. 2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan. Kefahaman Utama dalam Bahagian 2.4.1

  Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.

  Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat, ciri- ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Ciri- ciri nombor bulat boleh digunakan untuk mengesahkan prosedur yang digunakan dalam algoritma tambah dan tolak.

  Terdapat perbezaan terjemahan tentang operasi tambah dan tolak nombor bulat dan sebahagian daripadanya membantu dalam membina algoritma tambah dan tolak KAJIAN KECIL 2.4.1: Berkomunikasi Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil?

  2,004 - 1,278

  2.4.2 Membina Algoritma untuk Operasi Tambah Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas. Sebagai contoh, pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah- langkah dalam algoritma untuk penambahan. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil. Akhirnya kita akan menggunakan ciri- ciri operasi dalam Nombor Buat untuk membuktikan langkah- langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Menggunakan Model- Blok Asas Sepuluh sebagai asas untuk Algoritma Penambahan Contoh 2.4.1 menunjukkan bagaimana blok asas sepuluh boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Nombor- nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. Contoh 2.4.1: Menggunakan Model- Blok Asas-Sepuluh untuk operasi tambah. Kedua- dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini, cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu. Penyelesaian: Kaedah 1 Langkah 1: Kumpulkan blok dalam kumpulan mengikut nilai, ratus, puluh dan sa. Langkah 2: Kumpul semula 10 puluh menjadikan 1 ratus: Langkah3: Kumpul semula 10 sa menjadikan 1 puluh: Jumlah ialah 613, rekod hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut:

  369 + 244 613

  Kaedah 2: Langkah 1: Mulakan dengan mengumpulkan semua blok sa dan kemudian mengumpul semula 10 sa menjadi 1 puluh. Bakinya 3 sa: Langkah 2: Kumpulkan semua blok puluh dan kumpul semula10 puluh menjadi 1 ratus. Bakinya 1 puluh: Langkah 3: Akhirnya, kumpulkan lagi mengikut kumpulan dan ini akan menjadi 6 ratus, 1 puluh, dan 3 sa: Jumlahnya ialah 613 dan dicatat dalam bentuk persamaan 369 + 244 = 613 Latihan: Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  2.4.3 Membina Algoritma untuk Penambahan menggunakan kaedah Kertas-dan-Pensil. Sekarang mari kita lihat dua cara penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 2.4.1. Kita akan menggunakan soalan yang sama, 369 + 244. Dapatan contoh 2.4.1 menunjukkan soalan yang rutin juga boleh diselesikan menggunakan lebih dari satu cara. Dalam Kaedah 1, contoh 2.4.1 dikenali sebagai Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Expanded Algorithm untuk Penambahan Fikir dan Tulis

  369 + 244 ___

  Tambah ratus: 300 + 200 = 500, 500 Tambah puluh: 60 + 40 = 100, 100 Tambah sa: 9 + 4 = 13, + 13 Tambah ratus, puluh, sa: 613 Dalam algoritma ini, penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat, hasiltambah separa akan direkodkan. Dalam kaedah 2, contoh 2.4.1 algoritma itu dinamakan the standard algorithm di mana ia bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula. Jika nilai sa ialah 10 atau lebih daripada 10, kumpulkan semula 10 sa sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada puluh. Jika ada 10 puluh atau lebih, kumpulkan semula 10 puluh menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah kepada ratus. Proses ini diteruskan ke nilai tempat yang lebih besar jika ada. Contoh 2.4.2: Menggunakan Expanded dan Standard Algorithms Dalam Penambahan. Gunakan sama ada expanded algorithm atau standard algorithm untuk mencari hasiltambah. Penyelesaian Kaedah 1: Tambahkan sa, kemudian puluh dan akhirnya ratus dan tuliskan hasiltambah separanya. Kemudian cari jumlah hasiltambah separa.

  562 + 783 5 140 1200 1345

  Kaedah 2: Pertama sekali tambahkan nilai sa. Kemudian tambah nilai puluh dan kumpul semula menjadi ratus. Akhirnya, tambah ratus dan kumpul semula menjadi 13 ratus iaitu 1 ribu 3 ratus.

  562 + 783

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  1345

  2.4.4 Membina Algoritma untuk Operasi Tolak 2.4.4 Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Mula-mul, gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Penggunakan Model sebagai Asas Algoritma Penolakan. Penggunaan blok asas untuk penambahan menunjukkan prosedur untuk mencari hasiltambah boleh dipelbagai. Kita juga melihat bahawa proses yang digunakan untuk menggabung dan mengumpul semula blok asas-sepuluh berkait rapat dengan makna penambahan. Demikian juga, menggunakan blok asas-sepuluh untuk mencari hasiltolak menunjukkan wujudnya prosedur yang pelbagai. Langkah- langkah di bawah menggunakan blok asas sepuluh menunjukkan prosedur penolakan. Contoh 2.4.3: Model untuk Prosedur Penolakan

  245 - 18

  227

  Angka yang lebih besar dalam pengiraan penolakan diwakilkan dengan model blok asas sepuluh: Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. Penyelesaian Kaedah 1: Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8, tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya, tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh: Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak,maka hasiltolaknya ialah 227, dan ini direkodkan. Kaedah 2: Mulakan di nilai tempat ratus dan perhatikan tiada nilai ratus untuk ditolak. Tolak 1 puluh dari 4 puluh menjadi 3 puluh: Sekarang kita hendak tolak 8 sa tetapi hanya ada 5 sa. Tolak dahulu 5 sa, meninggalkan 2 ratus dan 3 puluh: Kemudian tukarkan 1 puluh dengan 10 sa dan tolakkan 3 sa daripadanya memberi kita 2 ratus, 2 puluh, dan 7 sa: Rekodkan sebagai satu persamaan 245 18 = 227 2.4.5 Membina Algoritma Penolakan Menggunakan Kaedah Kertas-Dan-Pensil Sekarang kita lihat dua algoritma penolakan menggunakan kaedah kertas dan pensil. Gunakan soalan penolakan yang dimodelkan dalam Contoh 2.4.3 untuk membina algoritma ini. Algoritma pertama adalah berdasarkan Kaedah 2, di mana penolakan dilakukan dari nilai di sebelah kiri. Ini dinamakan expanded algorithm. Ia dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan. Dalam expanded algorithm, penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasiltolak.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Algoritma kedua, berdasarkan Kaedah 1 dalam Contoh 2.4.3, dikenali sebagai standard algorithm. Mulakan penolakkan dengan sa dan teruskan menolak dengan mengumpul semula, iaitu daripada kanan ke kiri. Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak, kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak, kita kumpul semula 1 ratus menjadi10 puluh dan lakukan penolakan. 2.5 Mengajar Pendaraban dan Pembahagian Dalam bahagian ini, kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri- ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. 2.5.1 Pembangunan Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan, penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model, kita akan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. Akhirnya, kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri- ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. Membina Algoritma untuk Pendaraban Menggunakan Kaedah Kertas-dan-Pensil. Sekarang kita gunakan pengiraan melibatkan pendaraban yang dimodelkan dalam contoh 2.4.4 untuk menyemak dua algoritma kertas dan pensil untuk pendaraban. Di sini hasildarab separa memainkan peranan penting. Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. Dalam algoritma ini, yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. Contoh 2.4.4 Algoritma yang kedua, yang dikenali sebagai standard algorithm, melibatkan hanya dua hasildarab separa. Dalam hal ini, faktor pertama didarabkan dengan digit sa faktor kedua dan nombor dikumpulkan semula untuk membentuk hasildarab separa pertama. Kemudian faktor pertama didarabkan dengan digit puluh faktor kedua. Contoh 2.4.5 memberi penerangan yang lanjut mengenai kedua-dua algoritma. Contoh 2.4.5: Menggunakan Expanded and Standard Algorithms Untuk Pendaraban Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Penyelesaian Pemikiran Caleb: Mula-mula darab sa dengan 6, kemudian darabkan puluh dan ratus pula. Jumlahkan semua hasil darab separa dan seterusnya mendapat jawapan

  345 X 6 30 240 1800

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  2070 Pemikiran Makenzie : Mula-mula darab sa dengan 6 dan kumpul semula. Darab puluh dengan 6, dan tambahkan puluh yang lebih dan kumpul semula. Akhirnya, darab ratus dengan 6 sa dan tambahkan ratus yang lebih dan mendapat jawapan.

  345 X 6

  2070 2.5.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian

  Terokai internet dan dapatkan maklumat.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  2.6 Kalkulator dan Komputer

  2.6.1 Kalkulator

  Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas

  dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah.

  Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan

  kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah.

  Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasakan teknologi yang boleh

  menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya lebih murah berbdaning

  BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk

  menggunakannya. Di samping itu, kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi

  semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan

  yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input

  yang minimum iaitu pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya

  dengan menekan beberapa butang kalkulator.

  Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan

  besar topik matematik untuk setiap tahap. Dengan penggunaan kalkulator pelajar

  berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep

  dan kemahiran matematik topik - topik yang berkaitan.

  Apakah Kalkulator?

  Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk

  mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas

  matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan

  statistik.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada

  tahun 1820. Pada tahun 1875, seorang Amerika bernama Boldwin pula telah

  mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan

  empat operasi asas matematik. Berikutan itu, kalkulator dan lebih canggih dan

  berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa.

  Kalkulator asas patut difunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

  Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

  Ciri- Ciri Kalkulator Asas

  Ciri- Ciri Penting

  1. Butang Satu Fungsi

  Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu, , , , , % , ). Untuk

  kalkulator yang lebih canggih, butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi

  contohnya, butang mungkin berkongsi funsi dengan cos x atau

  fungsi yang nlain.

  2. Butang Fungsi Asas

  Kalakulator asas harus mempunyai enam butang fungsi asas seperti yang disebut

  di atas, iaitu:

  , , , , %,

  3. Butang Bersaiz Besar

  Pelajar yang tahap satu mungkin mempunyai masalah menggunakan kalkulator

  yang berbutang kecil. Oleh itu, ianya harus memilik butang yang bersaiz besar untuk

  mengelakkan kesilapan ketika menekannya.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  4. Fungsi Pemalar (constant) untuk operasi asas

  Fungsi pemalar membantu pelajar menambah, menolak, mendarab dan

  membahagi dengan cara pantas.

  Contoh 2.2.1 : Cara biasa:

  C 3 X 3 = 9 X 3 = 27 X 3 = 81

  Cara pantas:

  C 3 X = = =

  atau C X X = = =

  3

  5. Susunatur Butang Kalkulator

  Kebanyakan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempunyai saiz yang sama. Ciri-Ciri yang Disarankan

  Ciri-ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pelajar sekolah rendah. 1. Paparan Cecair Kristal

  Paparan seperti ini terdapat dalam hampir semua jenis kalkulator. Ianya terdiri daripada nombor yang berwarna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu. Paparan seperti ini menjimatkan kuasa.

  2. Auto off

  Kebanyakan kalkulator mempunyai ciri ini. Kalkulator akan dipadamkan secara automatik sekiranya tidak digunakan antara 5 10 minit.

  3. Butang CE (Padam Nombor) yang Berasingan

  (Untuk kalkulator berjenama Casio butang ini dilabelkan C.)

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  4. Satu memori sahaja (Ada pada kebanyakan kalkulator)

  5. Titik Perpuluhan Terapung (Floating decimal point)

  6. Manual Pengguna

  7. Petunjuk Fungsi

  Sesetengah kalkulator memaparkan operasi mengira yang manakah yang digunakan beserta memori di skrin paparannya manakala ada yang hanya memaparkan memori sahaja. Ciri seperti ini juga berguna dalam penggunaan kalkulator asas.

  8. Pembundaran Secara Automatik

  Ciri ini membundarkan nombor perpuluhan berulang contohnya,

  2 3 akan menunjukkan 0.6666667 sekiranya kalkulator

  boleh membundarkan atau 0.6666666

  sekiranya tidak

  Uji Kalkulator Dana.

  C = X = 2 3 3

  Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik

  Activiti 1: Mengira secara menaik

  Gunakan kalkulator dana:

  tekan 1

  kemudian tekan +

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  kemudian tekan 1 lagi jawapan: 1 + 1

  tekan butang = =

  Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 2

  tekan butang = =

  Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 3

  Ulangi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat jawapan 50

  Aktiviti 2: Mengira Secara Menurun

  Mulakan aktiviti ini dengan nombor yang besar. Setiap kali butang = ditekan, 1

  ditolak daripada nombor yang dipaparkan. Teruskan mengira secara menurun

  sehingga nombor 0 dipaparkan.

  Contoh: 100 - 1 = = = = =

  Aktiviti 3: Nilai Tempat

  Aktiviti berikut menunjukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai

  asalnya, ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita.

  Tekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh. Perhatikan hasilnya.

  Seterusnya darabkan setiap nombor dengan sepuluh. Perhatikan lagi

  hasilnya. Darabkan lagi nombornya dengan sepuluh dengan menekan

  butang fungsi *. Apakah yang boleh dana perhatikan?

  C 5 X 10 = 50 X 10 = 500 X 10 =

  5000

  Aktiviti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place-value chart).

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Thousdans Hundreds Tens Ones

  5

  5

  0

  5

  0

  0

  5

  0

  0

  0

  Mulakan dengan

  X 10

  X 10

  X 10

  * Untuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu dan/

  atau menekan butang X . dua kali.

  Aktiviti : Permainan NIM

  Cuba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator.

  satu nombor, katakan 50 Pelajar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator. . Pelajar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut. Setiap pelajar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satunya mendapat nombor 50. Pelajar yang berjaya mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Guru boleh menggalakkan pelajar memikirkan strategi yang Pilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi yang difikirkan untuk mendapatkan nombor-nombor lain.

  Latihan

  Buat satu tinjauan terhadap pelajar dana untuk mengenalpasti berapa ramai yang menggunakan kalkulator di rumah.

  Sebagai seorang guru, adakah dana bersetuju dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik? Mengapa?

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  2.6.2 Komputer

  Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan

  perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik

  dan strategi. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas

  matematik di sekolah.

  Penggunaan Komputer dalam Pendidikan

  Dalam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh dijelaskan dengan ringkas

  seperti berikut:

  (a) Pendidikan Berasaskan Komputer

  Ini merujuk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk

  mencapai hasil pembelajaran melalui aktiviti pengajaran. Teknologi terkini juga

  boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik pengajaran dan

  pembelajaran di bilik darjah. Dalam dunia berteknologi tinggi di masa kini,

  kemahiran ICT dianggap sama pentingnya dengan kemahiran membaca, menulis

  dan mengira dan kanak-kanak yang tidak menguasainya akan ketinggalan.

  (b) Pengajaran Berbantukan Komputer

  Komputer juga boleh membantu guru mengajar sesuatu topik matematik. Guru

  hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kdanungan tajuk yang hendak

  diajar bentuk modul. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. Komputer

  menjadi media pengantara guru dan pengajar. Kebanyakan modul adalah dalam

  bentuk pakej pembelajaran formal, latihan murid, bahan pembelajaran individu,

  penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.

  Oleh kerana murid menggunakan modul pembelajaran dalam kelas seperti ini,

  kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan komputer.

  (c) Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer

  Sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk

  mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a)

  keberkesanan pengajaran , (b) penggunaan bahan pembelajaran, (c)

  proses pengajaran dan pembelajaran, dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan

  pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.

  (d) Penilaian Berbantukan Komputer

  Guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan

  teknologi dan komputer. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini :

  (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer.

  Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri.

  (ii) Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang

  disimpan dalam komputer. Jawapan akan terus disemak melalui

  komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware)

  Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber

  pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Secara amnya perisian tersebut

  boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri pengajaran, dan (b) ciri-ciri

  teknikal.

  Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran.

  Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi, (b)

  o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas (c) contoh-contoh yang sesuai

  untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkan penguasaan kemahiran

  melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berinformatif , dan (f) boleh

  menilai pelajar. Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) ketepatan isi

  kdanungan, (b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca,

  (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran, (e)

  memberikan maklumbalas yang bersesuaian, dan (f) bahan sokongan

  pembelajaran yang lengkap.

  Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan

  media pengajaran yang berkesan. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a)

  warna, (b) suara, (c) grafik, (d) animasi, (e) kepantasan, (f) format

  mukasurat dan (g) interaktiviti. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)

  kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan (d) pengendalaian

  perisian yang lancar.

  Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran bertanggungjawab

  untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh

  guru di sekolah. Di samping itu, terdapat pelbagai perisian pendidikan yang dijual

  secara komersial di pasaran kini. Walaubagaimanapun guru harus berhati-hati

  memilih perisian yang sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah. Penilaian teliti

  perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas, bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut.

  Daripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa jenis perisian

  yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. Perisian

  tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan, iaitu berfokus kepada

  pengukuhan kemahiran tertentu yang telah dipelajari; (b) latihan, ber fokus

  kepada la t ih tub i dan u langan (c) konsep, berfokus k e p a d a

  p e r k e m b a n g a n k o n s e p ; (d) simulasi, b e r fokus kepada s i t u a s i matematik

  dalam kehidupan seharian (e) penyelesaian masalah, berfokus kepada

  kebo lehan menye lesa iakan masa lah matemat ik dan (f) permainan,

  berfokus kepada rekreas i matemat ik sebaga i pengayaan.

  Dengan merujuk kepada perisian yang dinilai sebelum ini, kenalpasti peranan setiap perisian tersebut. Perisian yang manakah anda gemari? Mengapa?

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  WAJ3105 Numerical Literacy 2.7 Pengiraan Mental dan Penganggaran

  Pengenalan

  Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah kompenan penting

  dalam matematik. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin

  menganggar populasi penguin. Maka, teknik pengiraan mental dan pengganggaran

  nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini. Pengiraan mental dan

  penganggaran memerlukan kefahaman mendalam tentang nombor, penguasaan

  fakta asas, celik nombor , dan berupaya untuk menaakul. Bab ini akan menjelaskan

  teknik pengiraan mental dan penganggaran. Di samping itu prosedur kertas-dan-

  pensil untuk operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat turut

  dibincangkan.

  Apa itu Pengiraan Mental?

  Kita sering mendengar orang berkata, I just did it in my head, apabila

  menceritakan bagaimana pengiraan dilakukan. Inilah yang disebut pengiraan

  mental. Proses memikir ini terjadi dengan bantuan mengira, ide numerasi dan ciri-

  ciri asas nombor.

  Dalam erti kata lain, pengiraan mental ialah satu proses mendapatkan jawapan tepat

  dengan hanya berfikir tanpa menggunakan pensil, kertas, kalkulator atau sebarang

  bantuan alat mengira.

  Kebanyakan orang sedar dan tahu prosedur menggunakan pensil dan kertas untuk

  mengira tetapi tidak mengetahui apakah prosedur untuk melakukan pengiraan mental.

  Aktiviti Seksyen 2.7.1 menunjukkan tidak semua orang menggunakan teknik yang

  sama untuk membuat sesuatu pengiraan dan kadangkala jika mereka menggunakan

  teknik yang sama, caranya akan berbeza.

  56

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  WAJ3105 Numerical Literacy

  Berlawanan dengan kartun yang ditunjukkn dalam Rajah 2.7.1, manusia tidak dipaksa untuk membuat pegiraan secara mental computation. Tiada peraturan khusus bila kita perlu gunakan pengiraan mental. Sebaliknya, kita membuat pengiraan mental bila kita rasa yakin kita boleh. Pengiraan mental boleh digunakan untuk mendapatkan j a w a p a n t e p a t a t a u s e c a r a a n g g a r a n . K e a d a a n i n i m e m e r l u k a n k i t a m e l i h a t n o m b o r y a n g t e r l i b a t d a n t e n t u k a n s a m a a d a p e n g i r a a n m e n t a l b o l e h d i j a l a n k a n .

  Figure 2.7.1

  2.7.1 Strategi dan Prosedur Pengiraan Mental Kepentingan seksyen ini

  Sifat komutatif, asosiatif dan distributif nombor membolehkannya untuk disusun

  dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental.

  Nombor dan ungkapan boleh diwakilkan dalam persamaan yang setara

  membolehkan pengiraan nombor mudah dikira secara mental.

  Dalam bahagian ini, kita akan terangkan enam (6) teknik pengiraan mental. Begitu

  juga akan melihat kepentingan untuk memahami numerasi dan penguasaan fakta

  asas. Aktiviti 2.7.1 akan membantu anda mengenalpasti teknik pengiraan mental yang

  telah digunakan dan menunjukkan ada lebih daripada satu cara untuk mengira secara

  mental.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  WAJ3105 Numerical Literacy

  Aktiviti 2.7.1 : Menggunakan Penaakulan Matematik

  Terangkan tentang pemikiran anda untuk mendapatkan setiap

  jawapan.

  Gunakan pengiraan mental untuk menyelesaikan soalan di bawah

  a. 1877 + 300

  b. 8 X 24

  c. 6 X 31 X 5

  d. 775 38

  2.7.2.Teknik Pengiraan Mental

  Kefahaman mengenai beberapa teknik khusus untuk pengiraan mental boleh membantu

  kita menyelesaikan masalah matematik dengan cekap dan tepat. Teknik- teknik yang

  dibina dalam seksyen ini adalah teknik yang biasa digunakan dalam pengiraan mental.

  a) Prosedur Untuk Menggunakan Teknik Membilang Secara Menaik Dan

  Membilang Menurun

  Teknik membilang adalah kaedah yang cekap untuk menambah jika addends ialah 1,

  2, 3; 10, 20, 30; 100, 200, 300 dan selanjutnya. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30,

  mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan

  hasiltambah: 45, 55, 65 75. Untuk membilang secara menaik , mulakan dengan addend

  yang lebih besar dan terus membilang secara menaik sehingga mendapat jawapan.

  Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1, 2,

  atau; 10, 20 atau 30 dan selanjutnya. Misalnya 87-2, mulakan dengan nombor yang

  lebih besar, 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871, 870, 869.

  Kesilapan membilang biasanya berlaku apabila membilang lebih daripada tiga nombor.

  Bila Kita Boleh Gunakan Teknik Ini?

  Gunakan teknik ini jika satu nombor yang perlu ditambah atau ditolak ialah 1,2, atau 3,

  10, 20, 30, atau 100, 200 atau 300 dan selanjutnya.

  Bagaimana Menggunakan Teknik Ini? 1. Mulakan dengan menyebut nombor yang besar

  2. Bilang secara menaik untuk menambah dan bilang secara menurun untuk menolak:

  1, 2, atau 3; 10, 20 atu 30; 100, 200 atau 300 dan selanjutnya.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  mp

  Contoh 2.7.1 : Jumlah Hutang dan

  Perbelanjaan

  1) Kad kredit seseorang menunjukkan bahawa dia berhutang RM 8,800 untuk

  pinjaman kereta dan RM 3,100 secara kredit. Berapa jumlah hutangnya untuk

  kedua-dua item ini?

  2) Per be lan j aan s em as a Ka r n i va l Kes iha t an tahun lalu ialah RM

  1,155. Tahun ini Jawatankuasa berjaya mengurangkan perbelanajaan

  sebanyak RM 200. Berapakah kos baru untuk perbelanjaan?

  Penyelesaian

  1) Cari 8800 + 3100. Pertama, tambahkan nilai ribu. Mulakan dengan 8,800 dan

  bilang secara menaik sebanyak 1,000 tiga kali: 8,800, 9,800, 10,800, 11,800.

  Jadi, 8800 + 3000 = 11800. Sekarang bermula dengan 11,800 dan bilang menaik

  100: 11,800, 11,900. Jumlah hutang ialah $ 11.900.

  2) Cari 1155-200. Mulakan dengan 1155 dan bilang secara menurun sebanyak 100

  dua kali iaitu: 1,155, 1,055, 955. Kos baru untuk perbelanjaan ialah $ 955.

  Latihan: Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes.

  a) 286 + 30 b) 18200 + 2300 c) 962 3

  b) Memilih Nombor yang Compatible

  Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah

  dilakukan contohnya 25 and 175, juga mudah untuk didarab, contohnya

  28 x 10. Nombor yang mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor

  compatible. Teknik memilih Nombor yang Compatible memerlukan pemilihan

  pasangan nombor yang compatible untuk dioperasikan dan melibatkan fakta

  asas.Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor-

  nombor gandaan 10 atau 100, contohnya 70 + 20 = 90, dan boleh mendarab

  gandaan 10 dan 100, contohnya, 34 x 100 = 3400.

  Kita mesti membuat keputusan dalam memilih nombor yang compatible.

  Kebanyakan orang dapati dengan latihan yang banyak , mereka mempunyai

  banyak nombor yang compatible untuk digunakan.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Prosedur untuk menggunakan Teknik Memilih Nombor Compatible

  Bila Teknik ini Boleh Digunakan?

  Gunakan teknik ini jika satu atau lebih pasangan nombor boleh ditambah,

  tolak, darab atau bahaagi;

  atau Gunakan teknik ini jika nombor- nnombor boleh digabungkan menjadi gandaan 10, 100, atau nombor lain yang boleh memudahkan pengiraan.

  Bagaimana Menggunakan Teknik Ini?

  1. Carilah pasangan nombor yang boleh memudahkan pengiraan. Buat pengiraan ini

  dahulu

  2. Carilah kombinasi nombor lain yang boleh dikira dengan mudah.

  Contoh 2.7.2: Memilih Nombor yang Compatible Numbers dalam Pendaraban

  Cari nombor yang compatible untuk mencari nilai yang tepat bagi pengiraan

  (2 x 8) x (5 x 7)

  Penyelesaian

  Pemikiran Siti : Saya melihat bahawa 2 darab 5 sama dengan 10, dan mendarab

  nombor dengan 10 adalah mudah. Kemudian, 8 darab 7 adalah 56 dan 56 darab10

  adalah 560. Hasildarabnya ialah 560.

  Pemikiran Aisyah: Saya melihat bahawa 8 darab 5 adalah 40 dan 40 darab 2 adalah 80

  dan 80 darab 7 adalah 560. Hasildarabnya ialah 560.

  Latihan: Cari nombor yang compatible untuk mencari jawapan yang tepat bagi

  ungkapan- ungkapan berikut:

  a) (25 x 9) x (11 x 4) b) (5 x 15) x (20 x 3)

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Contoh 2.7.3 : Penyelesaian Masalah: Kos Basikal

  Katakan anda ingin membeli sebuah basikal racing baru untuk perlumbaan minggu depan.

  Berapa banyak wang yang anda perlukan jika kosnya termasuklah

  Basikal RM 715

  Tax RM 67 Minyak Pelincir 15

  Penyelesaian

  Anda akan cari (715 + 67) + 15. Mulakan dengan 715 dan 15 yang mudah untuk ditambah

  secara mental dan menghasilkan nombor lain yang mudah untuk digunakan : 715 + 15 = 730.

  Sekarang 730 dan 67 boleh ditambah secara mental dengan membilang secara menaik pada

  nilai tempat puluh: 730 + 67 = 797. Anda perlukan RM 797.

  Latihan : Cari nombor yang compatible untuk mencari jawapan bagi ungkapan- unglapan

  berikut . Jelaskan proses yang anda gunakan.

  a) 4 x 16 x 25

  b) 63 + 18 + 27 + 12

  c) 120 + 385 + 115 + 280

  2.7.3 Strategi dan Prosedur Untuk Penganggaran

  Dalam seksyen ini, terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.

  Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta

  asas. Seperti juga teknik- teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam

  Seksyen 2.1, ini juga melibatkan membuat keputusan samada anggaran itu boleh

  diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk

  dapatkan anggaran itu. Mini-Siasatan 2.3 akan membantu anda berfikir tentang teknik

  penganggaran yang sudah anda gunakan dan tunjukkan bahawa ada lebih dari satu

  cara untuk menganggarkan sesuatu jawapan.

  Kefahaman Penting dalam Seksyen ini

  paling hampir dan mudah unutk dikira secara mental.

  anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Aktiviti 2.7.2 : Menggunakan Penakulan Matematik

  Anggarkan jawapan bagi ungkapan- ungkapan berikut:

  a. 478 + 223

  b. 8 x 26

  c. 578 + 603 + 614 + 582

  d. 36563 - 8180

  WAJ3105 Numerical Literacy

  2.8 Bahan Manipulatif Dalam seksyen ini, kita akan bincangkan penggunaan bahan-bahan manipulatif

  seperti rod Cuisenaire, Blok Dienes dan cip berwarna dalam pengajaran &

  pembelajaran matematik.

  Hasil Pembelajaran:

  1. Menga i t k an penggunaan abak us , ka lk u la to r , k ompute r dan

  bahan m an ipu la t i f dalam p&p matematik.

  2. Menyatakan sebab penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik

  asas.

  3. Menyenaraikan kriteria pemilihan kalkulator yang sesuai untuk digunakan dalam

  bilik darjah

  4. Mem b inc angk an beber apa k a tegor i penggunaan com put e r da lam pend id ik an m ate mat i k

  5. Memi l i h dan men i l a i pe r i s ian CAI /CAL un tuk p&p matem at i k .

  2.8.1 Abakus

  Dalam seksyen ini, anda akan dapati bahawa abakus boleh digunakan untuk

  merancang aktiviti p&p supaya konsep matematik dapat dipersembahkan dengan

  lebih efektif dan menarik. Pada tahun 1995, abakus telah digunakan sebagai bahan

  bantu mengajar yang efektif untuk menggalakkan aritmetik mental di sekolah rendah.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Pada dasarnya, abakus digunakan sebagai alat mengira untuk melakukan empat

  operasi asas matematik. Pelajar- pelajar tahap 2 iaiatu tahun 4 hingga 6 telah

  diperkenalkan dengan abakus sebagai alat mengira dalam aktiviti pengayaan.

  Adakah anda tahu apa itu abakus?

  Apakah nama biasa untuk abakus dalam negara kita? Dengan menggunakan parkataan sendiri, terangkan tentang abakus.

  Telah dinyatakan sebelum ini, pelajar tahun 4 wajib diajar bagaimana menggunakan

  abakus sebagai alat mengira sejak ia dimasukkan dalam kurikulum sekolah rendah

  pada tahun 1995. Abakus digunakan untuk membantu mereka menguasai empat

  operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

  Abakus biasanya dikenali sebagai sempoa dalam kalangan orang melayu dan suan-

  pan dalam masyarakat cina.

  Bandingkan penerangan anda tentang abakus dengan takrifan berikut.

  Definisi abakus

  Abakus ialah perkataan Latin yang berasal dari perkataan Greek abax atau abakon (bermaksud jadual atau kepingan). Kemungkinan juga abakus berasal dari perkataan abq atau abak, yang bermaksud pasir.

  Sejarah Abakus

  Abakus telah berkembang mengikut peredaran masa. Baca Lampiran 1 untuk

  mengetahui lebih lanjut tentang abakus.

  Tugasan 1 Bacaan

  Baca Tugasan 1. Buat nota ringkas. Susun peristiwa berhubung

  dengan Sejarah Abakus mengikut kronologi. Bina jadual untuk

  menyimpan maklumat.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Lampiran 1

  Sejarah Abakus

  Kenapa abakus wujud?

  Abakus ialah satu bahan bantuan mekanikal yang digunakan untuk membilang. Ia bukanlah kalkulator sebagaimana yang anda gunakan sekarang. Orang yang menggunakan abakus biasanya melakukan pengiraan mental dan abakus berungsi untuk menyimpan hasiltambah, mengumpul semula dan sebagainya. Perkembangan peranti daripada keperluan Abakus wujud untuk memenuhi keperluan untuk mengira. Peniaga bukan sahaja memerlukan cara untuk membilang barangan yang dibeli dan dijjual tetapi juga untuk mengira kos barangannya. Abakus digunakan untuk menjadikan pengiraan harian lebih mudah sehinggalah nombor dicipta. Perbezaan antara papan membilang dan abakus

  Adalah penting untuk membezakan abacus dahulu (atau abaci) yang dikenali sebagai papan membilang dengan abacus moden. Papan membilang ialah sekeping kayu, batu atau logam dengan ukiran alur atau garis bercat di mana manik, kerikil atau cakera logam digerakkan di antaranya. Abakus ialah sebuah peranti yang biasanya dibuat daripada kayu (atau plastik pada masa kini) yang mempunya bingkai untuk memegang rod dengan manik- manik yang mudah digerakkan.

  Bagaimanakah bentuk papan pembilang yang pertama?

  Kebanyakan papan membilang terdahulu tidak dapat dikesan kerana bahan digunakan untuk membuatnya tidak tahan di makan zaman. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian yang baik tentang bagaimana mereka membinannya berdasarkan penulisan awal Plutarch, seorang paderi di Oracle Delphi dan ramai lagi. Dalam pasaran luar, papan membilang yang ringkas melibatkan garisan lukisan yang dilukis pada pasir dengan menggunakan tangan dan meletakkan kerikil antara garisan-garisan sebagai nilai tempat yang mewakili nombor (jarak antara 2 garisan mewakili sa, puluh, ratus. ribu dan sebagainya). Bag i yang lebih berpengaruh, mereka boleh menggunakan meja kayu kec i l yang sempadannya d ike l i l ing i o leh pas i r (b iasanya warna b i ru atau h i jau) . Papan membilang ini boleh juga digunakan untuk aktiviti dalaman. Wujud keperluan untuk papan membilang yang lebih tahan lama dan mudah dibawa, maka papan kayu dengan ukiran beralun, telah dicipta. Papan kayu ini kemudiannya diganti dengan bahan yang lebih kekal seperti marmar dan logam.

  Sumber: Diambil daripada: http:// www.ee.ryerson.ca:

  8080/~elf/abacus/images/lee-abacus.gif

  Adakah bacaan mengenai sejarah abakus memudahkan tugasan anda sebelum ini?

  http://www.ee.ryerson.ca/

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Adakah anda fikir abakus berguna untuk mengajar matematik dalam kelas

  anda?

  2.8.2 Teknik menggunakan Abakus

  Manik yang terdapat pada abakus moden seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6

  dibahagikan kepada dua bahagian. Setiap tiang mempunya 4 biji manik di bahagian bawah

  manakala 1 biji manik di bahagian atas.

  Rajah 6. Abakus moden Pengiraan dilakukan dengan menempatkan abakus atas meja atau riba dan menggerakkan

  manik dengan jari-jari pada satu tangan sahaja.

  Setiap manik di bahagian atas mempunyai nilai lima manakala setiap manik di bahagian

  bawah bernilai satu.

  Manik- manik diambilkira sebagai telah dikira apabila digerakkan menuju ke beam yang

  memisahkan bahagian atas dan bawah.

  Kita boleh bermula daripada mana- mana tiang pada abakus itu. Tiang yang paling kanan

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  mewakili sa, manakala tiang bersebelahan di kiri mewakili puluh dan seterusnya ke kiri

  mewakili nilai tempat yang lebih besar.

  Selepas kesemua empat manik di bahagian bawah habis digunakan, nilainya dibawa ke

  bahagaian atas. Begitu juga sekiranya manik atas telah dikira, pengiraan diteruskan ke

  manik di bahagian bawah.

  Pengiraan yang melibatkan nombor perpuluhan boleh dijalankan dengan meletakkan titik

  perpuluhan di antara dua tiang. Ini bermaksud tiang di sebelah kanan titik perpuluhan mewakili tempat perpuluhan manakala tiang sebelah kiri mewakili nombor bulat.

  Kecekapan menggunakan abakus bergantung kepada teknik jari yang betul. Dalam abacus

  cina, t iga jar i d igunakan untuk menggerakkan manik ia i tu jar i ibu, jar i

  te lunjuk dan jar i hantu. Manik - manik di sebelah bawah digerakkan ke atas

  dengan jar i ibu dan d igerakkan ke bawah menggunakan jar i te lunjuk. Untuk

  manik- manik d i bahag ian atas, hanya jar i hantu d igunakan untuk

  menggerakkan manik ke atas dan ke bawah.

  Rajah 7 di bawah menunjukkan teknik jari yang sepatutnya digunakan.

  Rajah 7 : Teknik Jari

  Buku teks Jepun yang diterbitkan pada tahun 1954 menunjukkan teknik yang betul untuk

  menggerakkan manik.. I bu j a r i d igunak an un t uk m embi l ang man ik d i

  bahag ian bawah dan j a r i t e l un j uk d igunak an un t uk k es -k es yang la i n .

  Vers i J epun hanya menggunak an j a r i t e l un j uk dan ibu j a r i s aha ja . Man ik

  be rgerak k e atas dengan menggunak an i bu j a r i dan be rge rak k e baw ah

  dengan menggunakan j a r i t e l un j uk .

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Walaubagaimana pun, beberapa operasi yang kompleks memerlukan pergerakan manik atas

  dengan jari telunjuk. Contohnya apabila menambah 3 kepada 8 (penambahan tiga dikenali

  sebagai Jian Chi Jia Shiiaitu iaitu selari dengan maksud tolak 7 tambah 10).

  Contoh penggunaan abakus dalam matematik

  Contoh berikut menunjukkan bagaimana abakus boleh digunakan sebagai alat mengira

  untuk operasi tambah dan tolak:

  Contoh : 823 - 713 + 669 = ?

  Langkah 1: Tunjuk 823

  Langkah 2: Tolak 713

  Langkah 3: tambah 669

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Jawapan : 823 713 + 669 = 779

  Anda perlu membaca Modul Latihan Abakus dan Aritmetik Mental

  terbitan BPG & PPK . Cuba fahamkan modul tersebut untuk membantu

  anda menyiapkan tugasan di bawah.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  2.9 Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik

  Perkembangan teknologi maklumat yang pesat kini telah mengubah cara guru mengajar

  dan pelajar belajar matematik. Sejak dahulu lagi, pembelajaran matematik sentiasa

  berubah seiring dengan pekembangan teknologi contohnya abakus (500 1000 s.m),

  pembaris gelongsor (slide ruler, 1600 m) dan pensil (1800 m). Dengan terciptanya

  kalkulator dan komputer, pengalaman pembelajaran matematik di sekolah sepatutnya

  lebih pantas perubahannya untuk membantu pelajar menghadapi cabaran teknologi

  abad ke - 21 .

  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menekankan pengunaan teknologi dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran matematik di negara kita. Ini sejajar dngan prinsip

  teknologi yang disarankan dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,

  2000).

  Technology is essential in teaching and learning mathematics; it influences the

  mathematics that is taught and enhances students learning. (p.24)

  Oleh itu, semua guru harus bersikap terbuka dalam mempelajari teknologi terkini dan

  melaksanakannya dengan koheren dan seimbang. (NCTM, 2008)

  2.9.1 Penggunaan Kalkulator Dalam Bilik Darjah

  Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah

  menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. Antara isu yang ditimbulkan

  ialah, pelajar:

  1. menjadi tidak cekap atau mahir mengira

  2. tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran

  3. tidak menghafal fakta asas matematik

  Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi

  yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi

  pengiraan.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Kalkulator tidak boleh digunakan untuk menggantikan sesuatu algoritma dalam

  matematik maupun menguasai fakta asas matematik. Sekiranya seorang pelajar

  menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan bagi 8 7 atau menentukan samada

  RM10 cukup untuk membeli dua barang yang berharga RM6.99 dan RM3.99 maka

  ianya tidak sesuai digunakan. Sebaliknya jika pelajar ingin mencari purata suhu dalam

  suatu jangka masa tertentu maka kalkulator boleh membantu mencari jawapan dengan

  pantas.

  Guru harus membimbing pelajar untuk menerokai matematik dengan menggunakan

  pengiraan mental, menganggar, mengira dengan pensil dan kertas dan dengan akhir

  sekali dengan menggunakan kalkulator.

  Cara mencari jawapan bagi sesuatu masalah matematik adalah bergantung kepada

  objekif masalah tersebut. Jika masalah itu berorentasikan proses, pelajar harus

  dibimbing untuk mengira secara pensil dan kertas iaitu menggunakan algoritma yang

  telah dipelajari. Soalan seperti ini membantu pelajar mengenalpasti algoritma yang

  sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh,

  pelajar menggunakan kemahiran mendarab untuk mencari luas kelas mereka.

  Sekiranya soalan yang dikemukan kepada pelajar lebih berorentasikan produk maka

  kalkulator boleh digunakan untuk membantu pelajar dengan pengiraan yang panjang. Ini

  membantu mereka memberi fokus kepada masalah tersebut dan bukan pengiraan yang

  mengambil masa. Sebagai contoh, jika pelajar diminta untuk mengira purata umur

  semua rakan dalam kelasnya dalam tahun dan hari maka mereka boleh menggunakan

  komputer untuk mencari jawapannya.

  Banyak kajian telah dijalankan mengenai pengunaan kalkulator dalam kelas matematik.

  Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:

  1. meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik.

  2. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan

  konsep matematik.

  3. Meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Dengan menggunakan kalkulator, cari jawapan bagi yang berikut:

  11 11, 111 111 dan 1,111 1,111. Seterusnya teka

  jawapan bagi 11,111 11,111. Terangkan pola yang anda lihat. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda?

  Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara, senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang)

  2.9.2 Penggunaan Komputer Dalam Bilik Darjah

  Peranan komputer dalam pendidikan di Malaysia memberikan impak yang besar kepada

  pendidikan matematik khasnya. Walaubagaimanapun, teknologi komputer hanya akan

  memberikan kesan terhadap pembelajaran murid sekiranya guru yang mengajar diberikan ilmu

  dan kemahiran untuk menggunakannya dalam pengajaran.

  Seperti yang telah dibincangkan dalam tajuk 2.6, penggunaan komputer dalam bilik darjah

  selalunya dikaitkan dengan pakej perisian dan internet. Pelajar boleh meneroka, menyelidik dan

  membuat simulasi dan latihan secara interaktif dengan menggunakan komputer sebagai media

  pembelajaran.

  Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran

  matematik. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP), Cabri

  dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah

  dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.

  Kebanyakan penerbit buku, samada buku teks atau buku rujukan juga menyisipkan cakera

  padat (CD) dalam buku yang dibekalkan ke sekolah maupun yang dijual secara komersil. CD

  yang dibekalkan selalunya mengandungi permainan, rancangan pengajaran, masalah

  matematik dan pakej pembelajaran interaktif. Walaubagaimanapun guru harus mengambilkira

  aspek pengajaran dan teknikal yang telah dibincangkan dalam topik 2.6 untuk menentukan

  kesesuaian penggunaan perisian tersebut.

 • WAJ3105 Literasi Nombor

  Dalam membincangkan penggunaan komputer dalam pendidikan matematik, penggunaan

  internet harus diambilkira memandangkan kelebihannya dalam mencapai dan menyebarkan

  maklumat dengan pantas di zaman teknolgi kini. Pelbagai laman web boleh diakses untuk

  membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. Namun, guru

  harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya.

  Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Selain itu, kini

  terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-

  pelajar.

  Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan

  pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Satu contoh yang baik ialah program microsoft

  excel. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data.

  Secara berkumpulan, teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan

  pembelajaran matematik sekolah rendah.

  Dengan merujuk kepada internet, pilih 3 laman web yang menggunakan

  teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bincangkan

  kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.

  Selain daripada kalkulator dan komputer, bahan pengajaran berasaskan

  teknologi lain tidak sesuai digunakan sebagai media pengajaran bagi pelajar

  sekolah rendah. Apakah contoh bahan pengajaran lain? Adakah anda

  bersetuju dengan pernyataan ini.