33
WAJ3105 Literasi Nombor TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar. 2.2 Hasil Pembelajaran: Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah. 2.3 Ringkasan kandungan Pengiraan dan Operasi Kaedah Pensil dan kertas Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya Pengiraan mental dan penganggaran Penggunaan bahan manipulatif 2.4 Mengajar Tambah dan Tolak Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar. 2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan. Kefahaman Utama dalam Bahagian 2.4.1 Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat, ciri- ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.

TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

  • Upload
    dokhue

  • View
    313

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar. 2.2 Hasil Pembelajaran:

Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif.

Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

2.3 Ringkasan kandungan

Pengiraan dan Operasi

Kaedah Pensil dan kertas

Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya

Pengiraan mental dan penganggaran

Penggunaan bahan manipulatif

2.4 Mengajar Tambah dan Tolak Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar. 2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan. Kefahaman Utama dalam Bahagian 2.4.1

Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat.

Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat, ciri- ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.

Page 2: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Ciri- ciri nombor bulat boleh digunakan untuk mengesahkan prosedur yang digunakan dalam algoritma tambah dan tolak.

Terdapat perbezaan terjemahan tentang operasi tambah dan tolak nombor bulat dan sebahagian daripadanya membantu dalam membina algoritma tambah dan tolak KAJIAN KECIL 2.4.1: Berkomunikasi Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil?

2,004 - 1,278

2.4.2 Membina Algoritma untuk Operasi Tambah Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas. Sebagai contoh, pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah- langkah dalam algoritma untuk penambahan. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil. Akhirnya kita akan menggunakan ciri- ciri operasi dalam Nombor Buat untuk membuktikan langkah- langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Menggunakan Model- Blok Asas Sepuluh sebagai asas untuk Algoritma Penambahan Contoh 2.4.1 menunjukkan bagaimana blok asas sepuluh boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Nombor- nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. Contoh 2.4.1: Menggunakan Model- Blok Asas-Sepuluh untuk operasi tambah. Kedua- dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini, cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu. Penyelesaian: Kaedah 1 Langkah 1: Kumpulkan blok dalam kumpulan mengikut nilai, ratus, puluh dan sa. Langkah 2: Kumpul semula 10 puluh menjadikan 1 ratus: Langkah3: Kumpul semula 10 sa menjadikan 1 puluh: Jumlah ialah 613, rekod hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut:

369 + 244 613

Kaedah 2: Langkah 1: Mulakan dengan mengumpulkan semua blok sa dan kemudian mengumpul semula 10 sa menjadi 1 puluh. Bakinya 3 sa: Langkah 2: Kumpulkan semua blok puluh dan kumpul semula10 puluh menjadi 1 ratus. Bakinya 1 puluh: Langkah 3: Akhirnya, kumpulkan lagi mengikut kumpulan dan ini akan menjadi 6 ratus, 1 puluh, dan 3 sa: Jumlahnya ialah 613 dan dicatat dalam bentuk persamaan 369 + 244 = 613 Latihan: Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan.

Page 3: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

2.4.3 Membina Algoritma untuk Penambahan menggunakan kaedah Kertas-dan-Pensil. Sekarang mari kita lihat dua cara penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 2.4.1. Kita akan menggunakan soalan yang sama, 369 + 244. Dapatan contoh 2.4.1 menunjukkan soalan yang rutin juga boleh diselesikan menggunakan lebih dari satu cara. Dalam Kaedah 1, contoh 2.4.1 dikenali sebagai Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Expanded Algorithm untuk Penambahan Fikir dan Tulis

369 + 244 ___

Tambah ratus: 300 + 200 = 500, 500 Tambah puluh: 60 + 40 = 100, 100 Tambah sa: 9 + 4 = 13, + 13 Tambah ratus, puluh, sa: 613 Dalam algoritma ini, penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat, hasiltambah separa akan direkodkan. Dalam kaedah 2, contoh 2.4.1 algoritma itu dinamakan the standard algorithm di mana ia bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula. Jika nilai sa ialah 10 atau lebih daripada 10, kumpulkan semula 10 sa sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada puluh. Jika ada 10 puluh atau lebih, kumpulkan semula 10 puluh menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah kepada ratus. Proses ini diteruskan ke nilai tempat yang lebih besar jika ada. Contoh 2.4.2: Menggunakan Expanded dan Standard Algorithms Dalam Penambahan. Gunakan sama ada expanded algorithm atau standard algorithm untuk mencari hasiltambah. Penyelesaian Kaedah 1: Tambahkan sa, kemudian puluh dan akhirnya ratus dan tuliskan hasiltambah separanya. Kemudian cari jumlah hasiltambah separa.

562 + 783 5 140 1200 1345

Kaedah 2: Pertama sekali tambahkan nilai sa. Kemudian tambah nilai puluh dan kumpul semula menjadi ratus. Akhirnya, tambah ratus dan kumpul semula menjadi 13 ratus iaitu 1 ribu 3 ratus.

562 + 783

Page 4: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

1345

2.4.4 Membina Algoritma untuk Operasi Tolak 2.4.4 Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Mula-mul, gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Penggunakan Model sebagai Asas Algoritma Penolakan. Penggunaan blok asas untuk penambahan menunjukkan prosedur untuk mencari hasiltambah boleh dipelbagai. Kita juga melihat bahawa proses yang digunakan untuk menggabung dan mengumpul semula blok asas-sepuluh berkait rapat dengan makna penambahan. Demikian juga, menggunakan blok asas-sepuluh untuk mencari hasiltolak menunjukkan wujudnya prosedur yang pelbagai. Langkah- langkah di bawah menggunakan blok asas sepuluh menunjukkan prosedur penolakan. Contoh 2.4.3: Model untuk Prosedur Penolakan

245 - 18

227

Angka yang lebih besar dalam pengiraan penolakan diwakilkan dengan model blok asas sepuluh: Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. Penyelesaian Kaedah 1: Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8, tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya, tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh: Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak,maka hasiltolaknya ialah 227, dan ini direkodkan. Kaedah 2: Mulakan di nilai tempat ratus dan perhatikan tiada nilai ratus untuk ditolak. Tolak 1 puluh dari 4 puluh menjadi 3 puluh: Sekarang kita hendak tolak 8 sa tetapi hanya ada 5 sa. Tolak dahulu 5 sa, meninggalkan 2 ratus dan 3 puluh: Kemudian tukarkan 1 puluh dengan 10 sa dan tolakkan 3 sa daripadanya memberi kita 2 ratus, 2 puluh, dan 7 sa: Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 2.4.5 Membina Algoritma Penolakan Menggunakan Kaedah Kertas-Dan-Pensil Sekarang kita lihat dua algoritma penolakan menggunakan kaedah kertas dan pensil. Gunakan soalan penolakan yang dimodelkan dalam Contoh 2.4.3 untuk membina algoritma ini. Algoritma pertama adalah berdasarkan Kaedah 2, di mana penolakan dilakukan dari nilai di sebelah kiri. Ini dinamakan expanded algorithm. Ia dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan. Dalam expanded algorithm, penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasiltolak.

Page 5: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Algoritma kedua, berdasarkan Kaedah 1 dalam Contoh 2.4.3, dikenali sebagai standard algorithm. Mulakan penolakkan dengan sa dan teruskan menolak dengan mengumpul semula, iaitu daripada kanan ke kiri. Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak, kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak, kita kumpul semula 1 ratus menjadi10 puluh dan lakukan penolakan. 2.5 Mengajar Pendaraban dan Pembahagian Dalam bahagian ini, kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri- ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. 2.5.1 Pembangunan Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan, penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model, kita akan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. Akhirnya, kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri- ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. Membina Algoritma untuk Pendaraban Menggunakan Kaedah Kertas-dan-Pensil. Sekarang kita gunakan pengiraan melibatkan pendaraban yang dimodelkan dalam contoh 2.4.4 untuk menyemak dua algoritma kertas dan pensil untuk pendaraban. Di sini hasildarab separa memainkan peranan penting. Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. Dalam algoritma ini, yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. Contoh 2.4.4 Algoritma yang kedua, yang dikenali sebagai standard algorithm, melibatkan hanya dua hasildarab separa. Dalam hal ini, faktor pertama didarabkan dengan digit sa faktor kedua dan nombor dikumpulkan semula untuk membentuk hasildarab separa pertama. Kemudian faktor pertama didarabkan dengan digit puluh faktor kedua. Contoh 2.4.5 memberi penerangan yang lanjut mengenai kedua-dua algoritma. Contoh 2.4.5: Menggunakan Expanded and Standard Algorithms Untuk Pendaraban Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Penyelesaian Pemikiran Caleb: Mula-mula darab sa dengan 6, kemudian darabkan puluh dan ratus pula. Jumlahkan semua hasil darab separa dan seterusnya mendapat jawapan

345 X 6 30 240 1800

Page 6: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

2070 Pemikiran Makenzie : Mula-mula darab sa dengan 6 dan kumpul semula. Darab puluh dengan 6, dan tambahkan puluh yang lebih dan kumpul semula. Akhirnya, darab ratus dengan 6 sa dan tambahkan ratus yang lebih dan mendapat jawapan.

345 X 6

2070 2.5.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian

Terokai internet dan dapatkan maklumat.

Page 7: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

2.6 Kalkulator dan Komputer

2.6.1 Kalkulator

Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas

dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah.

Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan

kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah.

Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasakan teknologi yang boleh

menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya lebih murah berbdaning

BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk

menggunakannya. Di samping itu, kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi

semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan

yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input

yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya

dengan menekan beberapa butang kalkulator.

Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan

besar topik matematik untuk setiap tahap. Dengan penggunaan kalkulator pelajar

berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep

dan kemahiran matematik topik - topik yang berkaitan.

Apakah Kalkulator?

Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk

mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas

matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan

statistik.

Page 8: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada

tahun 1820. Pada tahun 1875, seorang Amerika bernama Boldwin pula telah

mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan

empat operasi asas matematik. Berikutan itu, kalkulator dan lebih canggih dan

berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa.

“Kalkulator asas patut difunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”.

Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

Ciri- Ciri Kalkulator Asas

Ciri- Ciri Penting

1. Butang Satu Fungsi

Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu, , , , , % ,√ ). Untuk

kalkulator yang lebih canggih, butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi

contohnya, butang „ „ mungkin berkongsi funsi dengan „ cos x „ atau

fungsi yang nlain.

2. Butang Fungsi Asas

Kalakulator asas harus mempunyai enam butang fungsi asas seperti yang disebut

di atas, iaitu:

, , , , %, √

3. Butang Bersaiz Besar

Pelajar yang tahap satu mungkin mempunyai masalah menggunakan kalkulator

yang berbutang kecil. Oleh itu, ianya harus memilik butang yang bersaiz besar untuk

mengelakkan kesilapan ketika menekannya.

Page 9: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

4. Fungsi Pemalar (constant) untuk operasi asas

Fungsi pemalar membantu pelajar menambah, menolak, mendarab dan

membahagi dengan cara “pantas”.

Contoh 2.2.1 : Cara biasa:

C 3 X 3 = 9 X 3 = 27 X 3 = 81

Cara pantas:

C 3 X = = =

atau C X X = = =

3

5. Susunatur Butang Kalkulator

Kebanyakan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempunyai saiz yang sama. Ciri-Ciri yang Disarankan

Ciri-ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pelajar sekolah rendah. 1. Paparan Cecair Kristal

Paparan seperti ini terdapat dalam hampir semua jenis kalkulator. Ianya terdiri daripada nombor yang berwarna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu. Paparan seperti ini menjimatkan kuasa.

2. Auto off

Kebanyakan kalkulator mempunyai ciri ini. Kalkulator akan dipadamkan secara automatik sekiranya tidak digunakan antara 5 – 10 minit.

3. Butang CE (Padam Nombor) yang Berasingan

(Untuk kalkulator berjenama Casio butang ini dilabelkan C.)

Page 10: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

4. Satu memori sahaja (Ada pada kebanyakan kalkulator)

5. Titik Perpuluhan Terapung (Floating decimal point)

6. Manual Pengguna

7. Petunjuk Fungsi

Sesetengah kalkulator memaparkan operasi mengira yang manakah yang digunakan beserta memori di skrin paparannya manakala ada yang hanya memaparkan memori sahaja. Ciri seperti ini juga berguna dalam penggunaan kalkulator asas.

8. Pembundaran Secara Automatik

Ciri ini membundarkan nombor perpuluhan berulang contohnya,

2 3 akan menunjukkan 0.6666667 sekiranya kalkulator

boleh membundarkan atau 0.6666666

sekiranya tidak

Uji Kalkulator Dana.

C = X = 2 3 3

Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik

Activiti 1: Mengira secara menaik

Gunakan kalkulator dana:

tekan “ 1 “

kemudian tekan “ + “

Page 11: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

kemudian tekan ” 1 “ lagi jawapan: 1 + 1

tekan butang “ = “ =

Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 2

tekan butang “ = “ =

Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 3

Ulangi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat jawapan 50

Aktiviti 2: Mengira Secara Menurun

Mulakan aktiviti ini dengan nombor yang besar. Setiap kali butang “ = “ ditekan, 1

ditolak daripada nombor yang dipaparkan. Teruskan mengira secara menurun

sehingga nombor 0 dipaparkan.

Contoh: 100 - 1 = = = = =

Aktiviti 3: Nilai Tempat

Aktiviti berikut menunjukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai

asalnya, ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita.

Tekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh. Perhatikan hasilnya.

Seterusnya darabkan setiap nombor dengan sepuluh. Perhatikan lagi

hasilnya. Darabkan lagi nombornya dengan sepuluh dengan menekan

butang fungsi *. Apakah yang boleh dana perhatikan?

C 5 X 10 = 50 X 10 = 500 X 10 =

5000

Aktiviti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place-value chart).

Page 12: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Thousdans Hundreds Tens Ones

5

5

0

5

0

0

5

0

0

0

Mulakan dengan

X 10

X 10

X 10

* Untuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu dan/

atau menekan butang X . dua kali.

Aktiviti : Permainan NIM

Cuba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator.

satu nombor, katakan 50 Pelajar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator. . Pelajar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut. Setiap pelajar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satunya mendapat nombor 50. Pelajar yang berjaya mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Guru boleh menggalakkan pelajar memikirkan strategi yang Pilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi yang difikirkan untuk mendapatkan nombor-nombor lain.

Latihan

Buat satu tinjauan terhadap pelajar dana untuk mengenalpasti berapa ramai yang menggunakan kalkulator di rumah.

Sebagai seorang guru, adakah dana bersetuju dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik? Mengapa?

Page 13: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

2.6.2 Komputer

Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan

perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik

dan strategi. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas

matematik di sekolah.

Penggunaan Komputer dalam Pendidikan

Dalam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh dijelaskan dengan ringkas

seperti berikut:

(a) Pendidikan Berasaskan Komputer

Ini merujuk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk

mencapai hasil pembelajaran melalui aktiviti pengajaran. Teknologi terkini juga

boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik pengajaran dan

pembelajaran di bilik darjah. Dalam dunia berteknologi tinggi di masa kini,

kemahiran ICT dianggap sama pentingnya dengan kemahiran membaca, menulis

dan mengira dan kanak-kanak yang tidak menguasainya akan ketinggalan.

(b) Pengajaran Berbantukan Komputer

Komputer juga boleh membantu guru mengajar sesuatu topik matematik. Guru

hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kdanungan tajuk yang hendak

diajar bentuk modul. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul. Komputer

menjadi media pengantara guru dan pengajar. Kebanyakan modul adalah dalam

bentuk pakej pembelajaran formal, latihan murid, bahan pembelajaran individu,

penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer.

Oleh kerana murid menggunakan modul pembelajaran dalam kelas seperti ini,

kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan komputer.

(c) Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer

Sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk

mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a)

keberkesanan pengajaran , (b) penggunaan bahan pembelajaran, (c)

proses pengajaran dan pembelajaran, dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah.

Page 14: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan

pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.

(d) Penilaian Berbantukan Komputer

Guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan

teknologi dan komputer. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini :

(i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer.

Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri.

(ii) Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang

disimpan dalam komputer. Jawapan akan terus disemak melalui

komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta.

Page 15: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware)

Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber

pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Secara amnya perisian tersebut

boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri pengajaran, dan (b) ciri-ciri

teknikal.

Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran.

Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi, (b)

o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas (c) contoh-contoh yang sesuai

untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkan penguasaan kemahiran

melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berinformatif , dan (f) boleh

menilai pelajar. Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) ketepatan isi

kdanungan, (b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca,

(c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran, (e)

memberikan maklumbalas yang bersesuaian, dan (f) bahan sokongan

pembelajaran yang lengkap.

Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan

media pengajaran yang berkesan. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a)

warna, (b) suara, (c) grafik, (d) animasi, (e) kepantasan, (f) format

mukasurat dan (g) interaktiviti. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)

kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan (d) pengendalaian

perisian yang lancar.

Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran bertanggungjawab

untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh

guru di sekolah. Di samping itu, terdapat pelbagai perisian pendidikan yang dijual

secara komersial di pasaran kini. Walaubagaimanapun guru harus berhati-hati

memilih perisian yang sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah. Penilaian teliti

perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya.

Page 16: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas, bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut.

Daripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa jenis perisian

yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. Perisian

tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan, iaitu berfokus kepada

pengukuhan kemahiran tertentu yang telah dipelajari; (b) latihan, ber fokus

kepada la t ih tub i dan u langan (c) konsep, berfokus k e p a d a

p e r k e m b a n g a n k o n s e p ; (d) simulasi, b e r fokus kepada s i t u a s i matematik

dalam kehidupan seharian (e) penyelesaian masalah, berfokus kepada

kebo lehan menye lesa iakan masa lah matemat ik dan (f) permainan,

berfokus kepada rekreas i matemat ik sebaga i pengayaan.

Dengan merujuk kepada perisian yang dinilai sebelum ini, kenalpasti peranan setiap perisian tersebut. Perisian yang manakah anda gemari? Mengapa?

Page 17: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

WAJ3105 Numerical Literacy 2.7 Pengiraan Mental dan Penganggaran

Pengenalan

Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah kompenan penting

dalam matematik. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin

menganggar populasi penguin. Maka, teknik pengiraan mental dan pengganggaran

nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini. Pengiraan mental dan

penganggaran memerlukan kefahaman mendalam tentang nombor, penguasaan

fakta asas, celik nombor , dan berupaya untuk menaakul. Bab ini akan menjelaskan

teknik pengiraan mental dan penganggaran. Di samping itu prosedur kertas-dan-

pensil untuk operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat turut

dibincangkan.

Apa itu Pengiraan Mental?

Kita sering mendengar orang berkata, “I just did it in my head,” apabila

menceritakan bagaimana pengiraan dilakukan. Inilah yang disebut pengiraan

mental. Proses memikir ini terjadi dengan bantuan mengira, ide numerasi dan ciri-

ciri asas nombor.

Dalam erti kata lain, pengiraan mental ialah satu proses mendapatkan jawapan tepat

dengan hanya berfikir tanpa menggunakan pensil, kertas, kalkulator atau sebarang

bantuan alat mengira.

Kebanyakan orang sedar dan tahu prosedur menggunakan pensil dan kertas untuk

mengira tetapi tidak mengetahui apakah prosedur untuk melakukan pengiraan mental.

Aktiviti Seksyen 2.7.1 menunjukkan tidak semua orang menggunakan teknik yang

sama untuk membuat sesuatu pengiraan dan kadangkala jika mereka menggunakan

teknik yang sama, caranya akan berbeza.

56

Page 18: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

WAJ3105 Numerical Literacy

Berlawanan dengan kartun yang ditunjukkn dalam Rajah 2.7.1, manusia tidak dipaksa untuk membuat pegiraan secara mental computation. Tiada peraturan khusus bila kita perlu gunakan pengiraan mental. Sebaliknya, kita membuat pengiraan mental bila kita rasa yakin kita boleh. Pengiraan mental boleh digunakan untuk mendapatkan j a w a p a n t e p a t a t a u s e c a r a a n g g a r a n . K e a d a a n i n i m e m e r l u k a n k i t a m e l i h a t n o m b o r y a n g t e r l i b a t d a n t e n t u k a n s a m a a d a p e n g i r a a n m e n t a l b o l e h d i j a l a n k a n .

Figure 2.7.1

2.7.1 Strategi dan Prosedur Pengiraan Mental Kepentingan seksyen ini

Sifat komutatif, asosiatif dan distributif nombor membolehkannya untuk disusun

dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental.

Nombor dan ungkapan boleh diwakilkan dalam persamaan yang setara

membolehkan pengiraan nombor mudah dikira secara mental.

Dalam bahagian ini, kita akan terangkan enam (6) teknik pengiraan mental. Begitu

juga akan melihat kepentingan untuk memahami numerasi dan penguasaan fakta

asas. Aktiviti 2.7.1 akan membantu anda mengenalpasti teknik pengiraan mental yang

telah digunakan dan menunjukkan ada lebih daripada satu cara untuk mengira secara

mental.

Page 19: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

WAJ3105 Numerical Literacy

Aktiviti 2.7.1 : Menggunakan Penaakulan Matematik

Terangkan tentang pemikiran anda untuk mendapatkan setiap

jawapan.

Gunakan pengiraan mental untuk menyelesaikan soalan di bawah

a. 1877 + 300

b. 8 X 24

c. 6 X 31 X 5

d. 775 – 38

2.7.2.Teknik Pengiraan Mental

Kefahaman mengenai beberapa teknik khusus untuk pengiraan mental boleh membantu

kita menyelesaikan masalah matematik dengan cekap dan tepat. Teknik- teknik yang

dibina dalam seksyen ini adalah teknik yang biasa digunakan dalam pengiraan mental.

a) Prosedur Untuk Menggunakan Teknik Membilang Secara Menaik Dan

Membilang Menurun

Teknik membilang adalah kaedah yang cekap untuk menambah jika addends ialah 1,

2, 3; 10, 20, 30; 100, 200, 300 dan selanjutnya. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30,

mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan

hasiltambah: 45, 55, 65 75. Untuk membilang secara menaik , mulakan dengan addend

yang lebih besar dan terus membilang secara menaik sehingga mendapat jawapan.

Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1, 2,

atau; 10, 20 atau 30 dan selanjutnya. Misalnya 87-2, mulakan dengan nombor yang

lebih besar, 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871, 870, 869.

Kesilapan membilang biasanya berlaku apabila membilang lebih daripada tiga nombor.

Bila Kita Boleh Gunakan Teknik Ini?

Gunakan teknik ini jika satu nombor yang perlu ditambah atau ditolak ialah 1,2, atau 3,

10, 20, 30, atau 100, 200 atau 300 dan selanjutnya.

Bagaimana Menggunakan Teknik Ini? 1. Mulakan dengan menyebut nombor yang besar

2. Bilang secara menaik untuk menambah dan bilang secara menurun untuk menolak:

1, 2, atau 3; 10, 20 atu 30; 100, 200 atau 300 dan selanjutnya.

Page 20: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

mp

Contoh 2.7.1 : Jumlah Hutang dan

Perbelanjaan

1) Kad kredit seseorang menunjukkan bahawa dia berhutang RM 8,800 untuk

pinjaman kereta dan RM 3,100 secara kredit. Berapa jumlah hutangnya untuk

kedua-dua item ini?

2) Per be lan j aan s em as a Ka r n i va l Kes iha t an tahun lalu ialah RM

1,155. Tahun ini Jawatankuasa berjaya mengurangkan perbelanajaan

sebanyak RM 200. Berapakah kos baru untuk perbelanjaan?

Penyelesaian

1) Cari 8800 + 3100. Pertama, tambahkan nilai ribu. Mulakan dengan 8,800 dan

bilang secara menaik sebanyak 1,000 tiga kali: 8,800, 9,800, 10,800, 11,800.

Jadi, 8800 + 3000 = 11800. Sekarang bermula dengan 11,800 dan bilang menaik

100: 11,800, 11,900. Jumlah hutang ialah $ 11.900.

2) Cari 1155-200. Mulakan dengan 1155 dan bilang secara menurun sebanyak 100

dua kali iaitu: 1,155, 1,055, 955. Kos baru untuk perbelanjaan ialah $ 955.

Latihan: Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes.

a) 286 + 30 b) 18200 + 2300 c) 962 – 3

b) Memilih Nombor yang Compatible

Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah

dilakukan contohnya 25 and 175, juga mudah untuk didarab, contohnya

28 x 10. Nombor yang mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor

compatible. Teknik memilih Nombor yang Compatible memerlukan pemilihan

pasangan nombor yang compatible untuk dioperasikan dan melibatkan fakta

asas.Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor-

nombor gandaan 10 atau 100, contohnya 70 + 20 = 90, dan boleh mendarab

gandaan 10 dan 100, contohnya, 34 x 100 = 3400.

Kita mesti membuat keputusan dalam memilih nombor yang compatible.

Kebanyakan orang dapati dengan latihan yang banyak , mereka mempunyai

banyak nombor yang compatible untuk digunakan.

Page 21: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Prosedur untuk menggunakan Teknik Memilih Nombor Compatible

Bila Teknik ini Boleh Digunakan?

Gunakan teknik ini jika satu atau lebih pasangan nombor boleh ditambah,

tolak, darab atau bahaagi;

atau Gunakan teknik ini jika nombor- nnombor boleh digabungkan menjadi gandaan 10, 100, atau nombor lain yang boleh memudahkan pengiraan.

Bagaimana Menggunakan Teknik Ini?

1. Carilah pasangan nombor yang boleh memudahkan pengiraan. Buat pengiraan ini

dahulu

2. Carilah kombinasi nombor lain yang boleh dikira dengan mudah.

Contoh 2.7.2: Memilih Nombor yang Compatible Numbers dalam Pendaraban

Cari nombor yang compatible untuk mencari nilai yang tepat bagi pengiraan

(2 x 8) x (5 x 7)

Penyelesaian

Pemikiran Siti : Saya melihat bahawa 2 darab 5 sama dengan 10, dan mendarab

nombor dengan 10 adalah mudah. Kemudian, 8 darab 7 adalah 56 dan 56 darab10

adalah 560. Hasildarabnya ialah 560.

Pemikiran Aisyah: Saya melihat bahawa 8 darab 5 adalah 40 dan 40 darab 2 adalah 80

dan 80 darab 7 adalah 560. Hasildarabnya ialah 560.

Latihan: Cari nombor yang compatible untuk mencari jawapan yang tepat bagi

ungkapan- ungkapan berikut:

a) (25 x 9) x (11 x 4) b) (5 x 15) x (20 x 3)

Page 22: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Contoh 2.7.3 : Penyelesaian Masalah: Kos Basikal

Katakan anda ingin membeli sebuah basikal racing baru untuk perlumbaan minggu depan.

Berapa banyak wang yang anda perlukan jika kosnya termasuklah

Basikal RM 715

Tax RM 67 Minyak Pelincir 15

Penyelesaian

Anda akan cari (715 + 67) + 15. Mulakan dengan 715 dan 15 yang mudah untuk ditambah

secara mental dan menghasilkan nombor lain yang mudah untuk digunakan : 715 + 15 = 730.

Sekarang 730 dan 67 boleh ditambah secara mental dengan membilang secara menaik pada

nilai tempat puluh: 730 + 67 = 797. Anda perlukan RM 797.

Latihan : Cari nombor yang compatible untuk mencari jawapan bagi ungkapan- unglapan

berikut . Jelaskan proses yang anda gunakan.

a) 4 x 16 x 25

b) 63 + 18 + 27 + 12

c) 120 + 385 + 115 + 280

2.7.3 Strategi dan Prosedur Untuk Penganggaran

Dalam seksyen ini, terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.

Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta

asas. Seperti juga teknik- teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam

Seksyen 2.1, ini juga melibatkan membuat keputusan samada anggaran itu boleh

diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk

dapatkan anggaran itu. Mini-Siasatan 2.3 akan membantu anda berfikir tentang teknik

penganggaran yang sudah anda gunakan dan tunjukkan bahawa ada lebih dari satu

cara untuk menganggarkan sesuatu jawapan.

Kefahaman Penting dalam Seksyen ini

paling hampir dan mudah unutk dikira secara mental.

anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

Page 23: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Aktiviti 2.7.2 : Menggunakan Penakulan Matematik

Anggarkan jawapan bagi ungkapan- ungkapan berikut:

a. 478 + 223

b. 8 x 26

c. 578 + 603 + 614 + 582

d. 36563 - 8180

WAJ3105 Numerical Literacy

2.8 Bahan Manipulatif Dalam seksyen ini, kita akan bincangkan penggunaan bahan-bahan manipulatif

seperti rod Cuisenaire, Blok Dienes dan cip berwarna dalam pengajaran &

pembelajaran matematik.

Hasil Pembelajaran:

1. Menga i t k an penggunaan abak us , ka lk u la to r , k ompute r dan

bahan m an ipu la t i f dalam p&p matematik.

2. Menyatakan sebab penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik

asas.

3. Menyenaraikan kriteria pemilihan kalkulator yang sesuai untuk digunakan dalam

bilik darjah

4. Mem b inc angk an beber apa k a tegor i penggunaan com put e r da lam pend id ik an m ate mat i k

5. Memi l i h dan men i l a i pe r i s ian CAI /CAL un tuk p&p matem at i k .

2.8.1 Abakus

Dalam seksyen ini, anda akan dapati bahawa abakus boleh digunakan untuk

merancang aktiviti p&p supaya konsep matematik dapat dipersembahkan dengan

lebih efektif dan menarik. Pada tahun 1995, abakus telah digunakan sebagai bahan

bantu mengajar yang efektif untuk menggalakkan aritmetik mental di sekolah rendah.

Page 24: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Pada dasarnya, abakus digunakan sebagai alat mengira untuk melakukan empat

operasi asas matematik. Pelajar- pelajar tahap 2 iaiatu tahun 4 hingga 6 telah

diperkenalkan dengan abakus sebagai alat mengira dalam aktiviti pengayaan.

Adakah anda tahu apa itu abakus?

Apakah nama biasa untuk abakus dalam negara kita? Dengan menggunakan parkataan sendiri, terangkan tentang abakus.

Telah dinyatakan sebelum ini, pelajar tahun 4 wajib diajar bagaimana menggunakan

abakus sebagai alat mengira sejak ia dimasukkan dalam kurikulum sekolah rendah

pada tahun 1995. Abakus digunakan untuk membantu mereka menguasai empat

operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

Abakus biasanya dikenali sebagai sempoa dalam kalangan orang melayu dan “suan-

pan” dalam masyarakat cina.

Bandingkan penerangan anda tentang abakus dengan takrifan berikut.

Definisi abakus

Abakus ialah perkataan Latin yang berasal dari perkataan Greek abax atau abakon (bermaksud “jadual” atau “kepingan”). Kemungkinan juga abakus berasal dari perkataan abq atau abak, yang bermaksud “pasir”.

Sejarah Abakus

Abakus telah berkembang mengikut peredaran masa. Baca Lampiran 1 untuk

mengetahui lebih lanjut tentang abakus.

Tugasan 1 Bacaan

Baca Tugasan 1. Buat nota ringkas. Susun peristiwa berhubung

dengan “Sejarah Abakus” mengikut kronologi. Bina jadual untuk

menyimpan maklumat.

Page 25: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Lampiran 1

Sejarah Abakus

Kenapa abakus wujud?

Abakus ialah satu bahan bantuan mekanikal yang digunakan untuk membilang. Ia bukanlah kalkulator sebagaimana yang anda gunakan sekarang. Orang yang menggunakan abakus biasanya melakukan pengiraan mental dan abakus berungsi untuk menyimpan hasiltambah, mengumpul semula dan sebagainya. Perkembangan peranti daripada keperluan Abakus wujud untuk memenuhi keperluan untuk mengira. Peniaga bukan sahaja memerlukan cara untuk membilang barangan yang dibeli dan dijjual tetapi juga untuk mengira kos barangannya. Abakus digunakan untuk menjadikan pengiraan harian lebih mudah sehinggalah nombor dicipta. Perbezaan antara papan membilang dan abakus

Adalah penting untuk membezakan abacus dahulu (atau abaci) yang dikenali sebagai papan membilang dengan abacus “moden”. Papan membilang ialah sekeping kayu, batu atau logam dengan ukiran alur atau garis bercat di mana manik, kerikil atau cakera logam digerakkan di antaranya. Abakus ialah sebuah peranti yang biasanya dibuat daripada kayu (atau plastik pada masa kini) yang mempunya bingkai untuk memegang rod dengan manik- manik yang mudah digerakkan.

Bagaimanakah bentuk papan pembilang yang pertama?

Kebanyakan papan membilang terdahulu tidak dapat dikesan kerana bahan digunakan untuk membuatnya tidak tahan di makan zaman. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian yang baik tentang bagaimana mereka membinannya berdasarkan penulisan awal Plutarch, seorang paderi di Oracle Delphi dan ramai lagi. Dalam pasaran luar, papan membilang yang ringkas melibatkan garisan lukisan yang dilukis pada pasir dengan menggunakan tangan dan meletakkan kerikil antara garisan-garisan sebagai nilai tempat yang mewakili nombor (jarak antara 2 garisan mewakili sa, puluh, ratus. ribu dan sebagainya). Bag i yang lebih berpengaruh, mereka boleh menggunakan meja kayu kec i l yang sempadannya d ike l i l ing i o leh pas i r (b iasanya warna b i ru atau h i jau) . Papan membilang ini boleh juga digunakan untuk aktiviti dalaman. Wujud keperluan untuk papan membilang yang lebih tahan lama dan mudah dibawa, maka papan kayu dengan ukiran beralun, telah dicipta. Papan kayu ini kemudiannya diganti dengan bahan yang lebih kekal seperti marmar dan logam.

Sumber: Diambil daripada: http:// www.ee.ryerson.ca:

8080/~elf/abacus/images/lee-abacus.gif

Adakah bacaan mengenai sejarah abakus memudahkan tugasan anda sebelum ini?

Page 26: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Adakah anda fikir abakus berguna untuk mengajar matematik dalam kelas

anda?

2.8.2 Teknik menggunakan Abakus

Manik yang terdapat pada abakus moden seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6

dibahagikan kepada dua bahagian. Setiap tiang mempunya 4 biji manik di bahagian bawah

manakala 1 biji manik di bahagian atas.

Rajah 6. Abakus moden Pengiraan dilakukan dengan menempatkan abakus atas meja atau riba dan menggerakkan

manik dengan jari-jari pada satu tangan sahaja.

Setiap manik di bahagian atas mempunyai nilai lima manakala setiap manik di bahagian

bawah bernilai satu.

Manik- manik diambilkira sebagai telah dikira apabila digerakkan menuju ke beam yang

memisahkan bahagian atas dan bawah.

Kita boleh bermula daripada mana- mana tiang pada abakus itu. Tiang yang paling kanan

Page 27: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

mewakili sa, manakala tiang bersebelahan di kiri mewakili puluh dan seterusnya ke kiri

mewakili nilai tempat yang lebih besar.

Selepas kesemua empat manik di bahagian bawah habis digunakan, nilainya dibawa ke

bahagaian atas. Begitu juga sekiranya manik atas telah dikira, pengiraan diteruskan ke

manik di bahagian bawah.

Pengiraan yang melibatkan nombor perpuluhan boleh dijalankan dengan meletakkan titik

perpuluhan di antara dua tiang. Ini bermaksud tiang di sebelah kanan titik perpuluhan mewakili tempat perpuluhan manakala tiang sebelah kiri mewakili nombor bulat.

Kecekapan menggunakan abakus bergantung kepada teknik jari yang betul. Dalam abacus

cina, t iga jar i d igunakan untuk menggerakkan manik ia i tu jar i ibu, jar i

te lunjuk dan jar i hantu. Manik - manik di sebelah bawah digerakkan ke atas

dengan jar i ibu dan d igerakkan ke bawah menggunakan jar i te lunjuk. Untuk

manik- manik d i bahag ian atas, hanya jar i hantu d igunakan untuk

menggerakkan manik ke atas dan ke bawah.

Rajah 7 di bawah menunjukkan teknik jari yang sepatutnya digunakan.

Rajah 7 : Teknik Jari

Buku teks Jepun yang diterbitkan pada tahun 1954 menunjukkan teknik yang betul untuk

menggerakkan manik.. I bu j a r i d igunak an un t uk m embi l ang man ik d i

bahag ian bawah dan j a r i t e l un j uk d igunak an un t uk k es -k es yang la i n .

Vers i J epun hanya menggunak an j a r i t e l un j uk dan ibu j a r i s aha ja . Man ik

be rgerak k e atas dengan menggunak an i bu j a r i dan be rge rak k e baw ah

dengan menggunakan j a r i t e l un j uk .

Page 28: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Walaubagaimana pun, beberapa operasi yang kompleks memerlukan pergerakan manik atas

dengan jari telunjuk. Contohnya apabila menambah 3 kepada 8 (penambahan tiga dikenali

sebagai Jian Chi Jia Shiiaitu iaitu selari dengan maksud tolak 7 tambah 10).

Contoh penggunaan abakus dalam matematik

Contoh berikut menunjukkan bagaimana abakus boleh digunakan sebagai alat mengira

untuk operasi tambah dan tolak:

Contoh : 823 - 713 + 669 = ?

Langkah 1: Tunjuk 823

Langkah 2: Tolak 713

Langkah 3: tambah 669

Page 29: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Jawapan : 823 – 713 + 669 = 779

Anda perlu membaca „Modul Latihan Abakus dan Aritmetik Mental’

terbitan BPG & PPK . Cuba fahamkan modul tersebut untuk membantu

anda menyiapkan tugasan di bawah.

Page 30: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

2.9 Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik

Perkembangan teknologi maklumat yang pesat kini telah mengubah cara guru mengajar

dan pelajar belajar matematik. Sejak dahulu lagi, pembelajaran matematik sentiasa

berubah seiring dengan pekembangan teknologi contohnya abakus (500 – 1000 s.m),

pembaris gelongsor (slide ruler, 1600 m) dan pensil (1800 m). Dengan terciptanya

kalkulator dan komputer, pengalaman pembelajaran matematik di sekolah sepatutnya

lebih pantas perubahannya untuk membantu pelajar menghadapi cabaran teknologi

abad ke - 21 .

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menekankan pengunaan teknologi dalam

proses pengajaran dan pembelajaran matematik di negara kita. Ini sejajar dngan prinsip

teknologi yang disarankan dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,

2000).

‘Technology is essential in teaching and learning mathematics; it influences the

mathematics that is taught and enhances students’ learning.’ (p.24)

Oleh itu, semua guru harus bersikap terbuka dalam mempelajari teknologi terkini dan

melaksanakannya dengan koheren dan seimbang. (NCTM, 2008)

2.9.1 Penggunaan Kalkulator Dalam Bilik Darjah

Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah

menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. Antara isu yang ditimbulkan

ialah, pelajar:

1. menjadi tidak cekap atau mahir mengira

2. tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran

3. tidak menghafal fakta asas matematik

Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi

yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi

pengiraan.

Page 31: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Kalkulator tidak boleh digunakan untuk menggantikan sesuatu algoritma dalam

matematik maupun menguasai fakta asas matematik. Sekiranya seorang pelajar

menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan bagi 8 7 atau menentukan samada

RM10 cukup untuk membeli dua barang yang berharga RM6.99 dan RM3.99 maka

ianya tidak sesuai digunakan. Sebaliknya jika pelajar ingin mencari purata suhu dalam

suatu jangka masa tertentu maka kalkulator boleh membantu mencari jawapan dengan

pantas.

Guru harus membimbing pelajar untuk menerokai matematik dengan menggunakan

pengiraan mental, menganggar, mengira dengan pensil dan kertas dan dengan akhir

sekali dengan menggunakan kalkulator.

Cara mencari jawapan bagi sesuatu masalah matematik adalah bergantung kepada

objekif masalah tersebut. Jika masalah itu berorentasikan proses, pelajar harus

dibimbing untuk mengira secara pensil dan kertas iaitu menggunakan algoritma yang

telah dipelajari. Soalan seperti ini membantu pelajar mengenalpasti algoritma yang

sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh,

pelajar menggunakan kemahiran mendarab untuk mencari luas kelas mereka.

Sekiranya soalan yang dikemukan kepada pelajar lebih berorentasikan produk maka

kalkulator boleh digunakan untuk membantu pelajar dengan pengiraan yang panjang. Ini

membantu mereka memberi fokus kepada masalah tersebut dan bukan pengiraan yang

mengambil masa. Sebagai contoh, jika pelajar diminta untuk mengira purata umur

semua rakan dalam kelasnya dalam tahun dan hari maka mereka boleh menggunakan

komputer untuk mencari jawapannya.

Banyak kajian telah dijalankan mengenai pengunaan kalkulator dalam kelas matematik.

Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:

1. meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik.

2. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan

konsep matematik.

3. Meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar

Page 32: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Dengan menggunakan kalkulator, cari jawapan bagi yang berikut:

11 11, 111 111 dan 1,111 1,111. Seterusnya teka

jawapan bagi 11,111 11,111. Terangkan pola yang anda lihat. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda?

Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara, senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. (rujuk kajian 5 tahun kebelakang)

2.9.2 Penggunaan Komputer Dalam Bilik Darjah

Peranan komputer dalam pendidikan di Malaysia memberikan impak yang besar kepada

pendidikan matematik khasnya. Walaubagaimanapun, teknologi komputer hanya akan

memberikan kesan terhadap pembelajaran murid sekiranya guru yang mengajar diberikan ilmu

dan kemahiran untuk menggunakannya dalam pengajaran.

Seperti yang telah dibincangkan dalam tajuk 2.6, penggunaan komputer dalam bilik darjah

selalunya dikaitkan dengan pakej perisian dan internet. Pelajar boleh meneroka, menyelidik dan

membuat simulasi dan latihan secara interaktif dengan menggunakan komputer sebagai media

pembelajaran.

Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran

matematik. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP), Cabri

dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah

dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.

Kebanyakan penerbit buku, samada buku teks atau buku rujukan juga menyisipkan cakera

padat (CD) dalam buku yang dibekalkan ke sekolah maupun yang dijual secara komersil. CD

yang dibekalkan selalunya mengandungi permainan, rancangan pengajaran, masalah

matematik dan pakej pembelajaran interaktif. Walaubagaimanapun guru harus mengambilkira

aspek pengajaran dan teknikal yang telah dibincangkan dalam topik 2.6 untuk menentukan

kesesuaian penggunaan perisian tersebut.

Page 33: TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.1 Sinopsis Dalam tajuk ini

WAJ3105 Literasi Nombor

Dalam membincangkan penggunaan komputer dalam pendidikan matematik, penggunaan

internet harus diambilkira memandangkan kelebihannya dalam mencapai dan menyebarkan

maklumat dengan pantas di zaman teknolgi kini. Pelbagai laman web boleh diakses untuk

membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. Namun, guru

harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya.

Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Selain itu, kini

terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-

pelajar.

Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan

pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Satu contoh yang baik ialah program microsoft

excel. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data.

Secara berkumpulan, teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan

pembelajaran matematik sekolah rendah.

Dengan merujuk kepada internet, pilih 3 laman web yang menggunakan

teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bincangkan

kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.

Selain daripada kalkulator dan komputer, bahan pengajaran berasaskan

teknologi lain tidak sesuai digunakan sebagai media pengajaran bagi pelajar

sekolah rendah. Apakah contoh bahan pengajaran lain? Adakah anda

bersetuju dengan pernyataan ini.