Click here to load reader

sveučilište sjever vodič ranje na Sje - unin.hr · logistika, Medijski dizajn, Novinarstvo i Poslovanje i menadžment, diplomski studiji Medijski dizajn, Novinarstvo, Ambalaža

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sveučilište sjever vodič ranje na Sje - unin.hr · logistika, Medijski dizajn, Novinarstvo i...

 • Studiranje na SjeveruKoprivnicasveučilišni centar

  sveučilište sjever | vodič

  MM

  I

  s v e u č i li š t es j e v e r

  universitynorth

  kc

 • KoprivnicaS V E U Č I L I Š N I C E N T A R

  SveučilišteSjeverunin.hr

  Sveučilišni centar KoprivnicaTrg dr. Žarka Dolinara 148000 Koprivnica

  preddiplomski studijiMedijski dizajnNovinarstvo Poslovanje i menadžmentTehnička i gospodarska logistikaPrehrambena tehnologija

  diplomski studijiMedijski dizajnNovinarstvo AmbalažaOdrživa mobilnost i logistika

  poslijediplomski studijMediji i komunikacija

 • Dobro došli!

  Sveučilište Sjever moderna je i prema budućnosti usmjerena visokoškolska institucija s više od 3000 studenata u dva sveučilišna centra, zanimljivim i praktičnim studijskim programima, kvalitetnom opremom i nizom vrsnih profesora i predavača. Najmlađe hrvatsko javno sveučilište koje djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske budućim studen-tima nudi programe na 25 različitih studija.

  U Sveučilišnom centru Koprivnica studenti-ma na raspolaganju stoje preddiplomski studiji: Prehrambena tehnologija, Tehnička i gospodarska logistika, Medijski dizajn, Novinarstvo i Poslovanje i menadžment, diplomski studiji Medijski dizajn, Novinarstvo, Ambalaža i Održiva mobilnost i logisti-ka te doktorski studij Mediji i komunikacija.

  Na Sveučilištu Sjever osobita se pozornost posvećuje svakom studentu kroz individualan rad, manje studijske grupe i stalno napredovanje i usavršavanje znanstveno-nastavnog osoblja koje studentima prenosi najsuvremenija znanja te su završeni studenti ovoga sveučilišta vrlo traženi jer mogu ponuditi kompetencije koje su potrebne trži-štu. Uz visoku razinu teorijskih znanja, studenti su osposobljeni i za praktičan rad iz svojih specifičnih područja što je također njihova komparativna pred-nost. Znanje stečeno tijekom studiranja na jednom od studija na “Sjeveru” pruža, po mišljenju mnogih, dobar oslonac za samostalan početak poslovne karijere. U sklopu različitih programa međunarodne suradnje dio nastave ili studentske prakse moguće je odraditi i u nekoj od europskih zemalja.

  Studenti znanja razmjenjuju i na horizontalnoj razini; kroz zajedničku interdisciplinarnu nastavu

  različitih studijskih grupa na pojedinim kolegijima, kroz razmjenu iskustava sa studentima iz drugih zemalja i kroz mogućnost studentske mobilnosti u sklopu različitih programa međunarodne suradnje. Osim redovnih studenata, koji studiraju na teret Ministarstva, Sveučilište upisuje i velik broj izvan-rednih studenata koji su kroz rad spoznali nužnost praćenja aktualnih saznanja i trendova u cilju razvo-ja vlastitih karijera i konstantnog napredovanja, a izvođenje nastave prilagođeno je njihovim potre-bama. Visoku razinu kvalitete vlastitog znanstve-no-nastavnog kadra i redovne nastave, Sveučilište svojim studentima nadopunjuje i brojnim aktualnim i studentima vrlo zanimljivim gostujućim predava-njima vrhunskih stručnjaka.

  Na sveučilištu se njeguje inovativnost i kritičko razmišljanje te su studenti dobitnici i niza prizna-nja, a svoja razmišljanja i postignuća kolegama prezentiraju i kroz eksperimentalni studentski portal Pressedan i kroz internetski Radio Pressedan. Studenti aktivno sudjeluju u radu svih sveučilišnih tijela i njihovo se mišljenje uvažava i poštuje.

  Osim u SC Koprivnica, Sveučilište djeluje i u SC Varaždin u kojem studenti mogu izabrati pred-diplomske studije: Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Tehnička i gospodarska logistika, Graditeljstvo, Sestrinstvo, Mehatronika i Fizioterapija, diplomske studije: Poslovna ekonomija, Odnosi s javnostima, Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu te međunarodni združeni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

 • Sukladno čl. 3. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i 111/12) završetkom sveučilišnog studija osobe stječu akademski naziv, dok sukladno čl. 6.-10. istog Zakona završetkom stručnog studija osobe stječu stručni naziv.

  Preddiplomskistudijskiprogrami

  Preddiplomski sveučilišni studiji❶ Medijski dizajn❷ Novinarstvo

  Preddiplomski stručni studiji❸ Poslovanje i menadžment❹ Tehnička i gospodarska logistika❺ Prehrambena tehnologija

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeStudij medijskog dizajna omogućava studentima studiranje predmeta usko povezanih sa suvreme-nim medijskim dizajnom, medijskom industrijom te okružjem u kojem medijski dizajner djeluje. Studenti će usvojiti znanja i vještine iz područja medijskog di-zajna i njegovih različitih aspekata intenzivnim radom na nastavi, domaćim radom i radnim iskustvom kroz prakse.

  Među glavnim ciljevima ovog programa su poti-canje inovativnosti i otvorenosti studenata prema suvremenim umjetničkim i znanstvenim spoznajama, kreativnosti i samostalnom djelovanju u praktičnom radu te stjecanje znanja i vještina kroz niz kolegija, kao i individualne i grupne kreativne radove.

  Mogućnosti razvoja karijereKompetencije koje će student steći ovim studijem kroz primjenu usvojene teorije i prakse medijskog dizajna te odličnog poznavanja povijesti umjetnosti i suvremene vizualne kulture, komunikologije i medija, omogućit će mu: samostalno dizajniranje vizualnih identiteta kroz dizajn znaka, sustav boja i tipografiju te poznavanje digitalne slike, grafičkog uređivanja i grafičkih alata; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje vizualnog prezentiranja i uređiva-nja te osnova tiska, radija i televizije; vođenje proje-kata u području web dizajna, informacijskog dizajna, dizajna novina i magazina te promotivnog dizajna; razvijanje znanja i vještina u području umjetničke i medijske fotografije, crtanja i kompozicije, ilustracija i originalne grafike i scenografije; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijedanje, oblikovanje zvuka, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

  P R E D D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❶ Medijski dizajn

  6 semestara180sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medijskog dizajnauniv. bacc. art.redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 3. godina studija

  5. SEMESTARobvezni predmeti ectsGrafičko uređivanje 4Animirana grafika II 3Informacijski dizajn 5Originalna grafika 4Scenografija 4Umjetnička i medijska fotografija 5izborni predmeti ectsAudio produkcija 5Vizualna psihofizika 5

  6. SEMESTARobvezni predmeti ects3D animacija 5Multimedija 5Multimedijsko pripovijedanje 5Završni rad 15

  uvjeti za upis i sustav bodovanjaProsjek svih ocjena iz srednje škole 10%Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)

  Hrvatski jezik 4%Matematika 3%Strani jezik 3%

  Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 80%

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsInformatika 4Komunikologija 4Povijest umjetnosti I 5Grafički alati I 3Uvod u medije 5Vizualna kultura 5Opći engleski jezik 4

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsDigitalna slika 4Grafički alati II 4Oblikovanje zvuka 5Povijest umjetnosti II 5Tipografija 4Uvod u dizajn 4Medijski engleski jezik 4

  2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsCrtanje i kompozicija I 4Kreativni proces 5Web dizajn 5Vizualna prezentacija i uređivanje 5Teorija oblika 3Uvod u fotografiju i video 4izborni predmeti ectsUvod u tisak 4Uvod u radio i televiziju 4

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsAnimirana grafika I 4Crtanje i kompozicija II 5Ilustracija 6Vizualna komunikacija i novi mediji 5izborni predmeti ectsDizajn u novinama i magazinima 5Promotivni dizajn 5Boja 5

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeStudij novinarstva je interdisciplinaran i studentima pruža teorijske osnove za razumijevanje i učinkovit rad u suvremenom medijskom prostoru. Studij upoznaje studente s ključnim znanjima s područja multimedije, medijskih istraživanja, komunikologije, povijesti, političkih znanosti, međunarodnih odnosa i prava te istovremeno razvija njihove vještine na području planiranja, istraživanja, pisanja, intervjui-ranja, uređivanja, istraživačkog izvještavanja, novih medija itd. U završnoj godini studentima je omo-gućen određen stupanj specijalizacije te im se nudi izbor novinskog ili televizijskog novinarstva, igranih ili dokumentarnih sadržaja, akademskog pisanja ili međunarodnog izvještavanja.

  Studijski program je utemeljen na podrobno razrađenom programu koji će studente potaknuti na razmišljanje o razvoju i trendovima u medijima te povijesnoj i suvremenoj ulozi medija, a istovremeno im omogućiti stjecanje spisateljske i uređivačke vje-štine te sposobnost oblikovanja medijskih sadržaja.

  Mogućnosti razvoja karijereSveučilišni prvostupnik novinarstva može raditi kao profesionalni novinar koji je sposoban odmah preu-zeti zadatke u sklopu stvaranja sadržaja u tiskanim medijima, na radiju, televiziji, internetu ili drugim novim i nastajućim medijima kao reporter i novinar istraživač. Stečenim vještinama pisanja i izvješta-vanja također je osposobljen za rad u odnosima s javnošću, neprofitnom sektoru, državnoj upravi i srodnim zanimanjima.

  Po završetku studija student ima pravo nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju.

  P R E D D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❷ Novinarstvo

  6 semestara180sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstvauniv. bacc. nov.redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 3. godina studija

  5. SEMESTARobvezni predmeti ectsIstraživačko novinarstvo 4Medijska publika 4Medijsko pravo 5Međunarodni odnosi, EU institucije i globalna politika 4Socijalna filozofija 4Čitanje/analiza medijskog teksta 4Europski medijski prostor 2izborni predmeti ectsNapredno praktično novinarstvo: tiskani mediji 3Napredno praktično novinarstvo: elektronički mediji 3

  6. SEMESTARobvezni predmeti ectsMultimedija 4Multimedijsko pripovijedanje 5Završni rad 15izborni predmeti ectsZajednički prilog: TV emisija 3Zajednički prilog: radio emisija 3Zajednički prilog: tiskani medij 3Zajednički prilog: portal 3

  uvjeti za upis i sustav bodovanjaProsjek svih ocjena iz srednje škole 40%Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)

  Hrvatski jezik 25%Matematika 10%Strani jezik 25%

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsHrvatski jezik u medijima 5Informatika 4Komunikologija 3Pisanje vijesti 4Povijest 20. stoljeća 4Uvod u medije 5Motivacijski praktikum 1Opći engleski jezik 4

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsUvod u fotografiju i video 4Intervjuiranje 4Politički pojmovi i ideje 5Povijest novinarstva 4Stil i kompozicija pisanog/govorenog teksta 5Uvod u radijsko novinarstvo 4Medijski engleski jezik 4

  2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsKritičko razmatranje i akademsko pisanje 4Televizijsko izvješćivanje i pisanje priloga 4Web dizajn 5Javno mnijenje 4Novinarska radionica I 5Novinarski žanrovi 4izborni predmeti ectsUvod u tisak 4Uvod u radio i televiziju 4

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsVizualna komunikacija i novi mediji 5Novinarska radionica II 5Poslovna i medijska etika 4Online novinarstvo 4Kultura, stil, život i rod 4Medijska istraživanja 4izborni predmeti ectsInfotainment i novi trendovi u medijima 4Dizajn u novinama i magazinima 4

 • Trogodišnjim preddiplomskim stručnim studijskim programom Poslovanje i menadžment obrazuju se budući eksperti i mladi profesionalci, menadžeri za nižu i srednju razinu menadžmenta u realnom i javnom sektoru s posebnostima vezanim uz me-nadžment u području medija. Osim toga razvojem programa omogućena je i kvalitetna izobrazba kompetentnih poduzetnika i obrtnika za pokretanje i vođenje vlastitih ili obiteljskih malih i srednjih poduzeća i obrta, OPG-ova i zadruga.

  Završetkom preddiplomskog studija Poslovanje i menadžment, studenti stječu kompetencije relevan-tne za brzo, kreativno i kvalitetno poslovno plani-ranje, razvijanje i provođenje projekata ili poslovne strategije, uključujući metode istraživanja, kritičkog promišljanja i analiziranja, primjenjive na procese i projekte u mnogim industrijama. Studenti stječu dublje poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata poslovanja te svijest o odgovornostima menadžera u gospodarskom, društvenom i političkom kontekstu. Prvostupnici će biti osposobljeni djelovati u hrvat-skom, regionalnom i međunarodnom okruženju.

  Prvostupnik/prvostupnica poslovanja i me-nadžmenta može nastaviti školovanje na diplom-skim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

  P R E D D I P L O M S K I S T R U Č N I S T U D I J❸ Poslovanje i menadžment

  6 semestara180stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmentabacc. oec.redoviti studij, izvanredni studij

  TrajanjeBroj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanjaNačin izvedbe

 • 3. godina studija

  5. SEMESTARobvezni predmeti ectsMenadžment 5Poslovno-informacijski sustavi 4Poslovne financije i financijski menadžment 4Marketinške strategije 4Promocija 4Medijske industrije EU 5izborni predmeti ectsIzborni predmet odabranog modula 4

  6. SEMESTARobvezni predmeti ectsKontroling 4Upravljanje kvalitetom 4Stručna praksa 7Završni rad 15

  izborni predmeti modula 1 ectsMedijska publika 4Uvod u tisak 4Uvod u radio i televiziju 4izborni predmeti modula 2 ectsOrganizacija proizvodnje 4Uvod u gospodarsku logistiku 4Menadžment inovacija 4izborni predmeti modula 3 ectsInfrastruktura kvalitete 4Društveno odgovorno poslovanje 4Međunarodni odnosi, EU institucije i globalna uloga 4izborni predmeti modula 4 ectsMenadžment obrta, zadruga i OPG-a 4Poduzetničko udruživanje i umrežavanje 4Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi 4

  uvjeti za upis i sustav bodovanjaProsjek svih ocjena iz srednje škole 40%Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)

  Hrvatski jezik 20%Matematika 20%Strani jezik 20%

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsOsnove ekonomije 5Matematika 5Informatika 4Opći engleski jezik 4Metodologija pisanja i prezentiranja 4Poduzetništvo 4Poslovna i medijska etika 4

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsMakroekonomija 4Financijske institucije i tržišta 4Statistika 5Osnove menadžmenta 4Trgovačko pravo 5Poslovni engleski 1 4Poslovna psihologija i menadžerske vještine 4

  2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsMikroekonomija 5Poslovno komuniciranje 4Organizacija i organizacijsko ponašanje 4Uvod u marketing 4Poslovni engleski 2 4Uvod u medije 5izborni predmeti ectsIzborni predmet odabranog modula 4

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsPoslovanje i menadžment u medijima 5Računovodstvo 5Korporativne komunikacije 4Istraživanje tržišta 4Menadžment ljudskih potencijala 4Upravljanje industrijama zabavnih medija 4izborni predmeti ectsIzborni predmet odabranog modula 4

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeStudij je interdisciplinarno koncipiran u širokom po-dručju tehničkih i društvenih znanosti. Obrazovanje obuhvaća opće ekonomske, stručne logističke i stručno tehničke kolegije po čemu je jedinstven u Republici Hrvatskoj. Obvezni kolegiji predstavljaju temeljno obrazovanje, a izborni kolegiji čine učinko-vitu prilagodbu potrebama gospodarstva i poveznicu s osobnim interesima studenata.

  Studij proučava logistiku kao koordinaciju kreta-nja sirovina i proizvoda u organizacijskom, informa-cijskom i prometnom smislu.

  Mogućnosti razvoja karijereU modernom gospodarstvu stručnjaci za logistiku upravljaju zaokruženim logističkim procesima. Od nabave sirovina i proizvodnje, do prodaje gotovih proizvoda.

  Poslovi na kojima se inženjeri tehničke i gos-podarske logistike mogu zaposliti su: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transpor-ta, menadžment špedicije, logistika unutar poduzeća i slična zaduženja u tvrtkama.

  P R E D D I P L O M S K I S T R U Č N I S T U D I J❹ Tehnička i gospodarska logistika

  6 semestara180stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistikebacc. ing. logist.redoviti studij, izvanredni studij

  TrajanjeBroj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanjaNačin izvedbe

 • 3. godina studija

  5. SEMESTARobvezni predmeti ectsGospodarska logistika IV 6Kvantitativne metode 5Pouzdanost i održavanje tehničkih sustava 5Prometna logistika II 5Upravljanje kvalitetom, okolišem i sigurnošću 6

  izborni predmeti ectsFinancijski menadžment 3Upravljanje posl. procesima u logistici 3Projektna logistika 3Informacijski menadžment 3

  6. SEMESTARobvezni predmeti ectsIndustrijska logistika 5Porezni sustav i kontroling 5Programski zadatak 5Završni rad 15

  uvjeti za upis i sustav bodovanjaProsjek svih ocjena iz srednje škole 40%Obavezni dio državne mature(minimalno B razina)

  Hrvatski jezik 10%Matematika 30%Strani jezik 10%

  Izborni dio državne matureFizika ili Politika i gospodarstvo* 10%

  *Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuđena predmeta stječu dodatni bodovi.

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsIT i primjena 4Matematika I 6Osnove ekonomije 5Osnove gospodarske logistike 6Osnove inženjerske fizike I 5Socijalna filozofija 2Strani jezik I - Engleski 2

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsBaze podataka 4Gospodarska logistika I 6Matematika II 7Mikroekonomija 5Osnove inženjerske fizike II 6Strani jezik II - Engleski 2

  2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsGospodarska logistika II 6Osnove elektroteh. i el. strojeva i uređaja 5Osnove prava 4Računovodstvo 5Statistika 5

  izborni predmeti ectsOrganizacija proizvodnje 3Mjerenja u industrijskim postrojenjima 3Tehnička dokumentacija 3

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsGospodarska logistika III 6Osnove elemenata strojeva 4Poslovno upravljanje 5Proizvodni sustavi i tehnologije 5Prometna logistika I 4Tehnologija materijala 5

  izborni predmeti ectsOperativna i tehn. priprema proizvodnje 3Osnove poduzetništva i menadžmenta 3Razvoj logističkih procesa 3Kemijske štetnosti i zaštita na radu u logistici* 3

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeU nastavnom programu studija osiguralo se svlada-vanje stručno teorijskih i posebnih stručnih sadržaja iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije, nutricionizma, agronomije i zaštite okoliša.

  Završetkom stručnog studija prehrambene tehno-logije na Sveučilištu Sjever studenti će biti osposo-bljeni za rad u prehrambenoj i srodnim industrijama, u cjelokupnom lancu proizvodnje hrane (od sirovine do plasmana gotovih proizvoda). Osim toga, stečenim znanjima i vještinama studenti će biti osposobljeni za uključivanje u različite tehnološke i poslovne situacije, ali i za pokretanje i vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, srednjeg i malog poduzetništva.

  Kombiniranjem teorijskih i praktičnih znanja polaznici će nakon studija biti obrazovani stručnjaci osposobljeni za sljedeće poslove: - samostalni rad u proizvodnji i preradi poljoprivred-nih proizvoda na obiteljskom gospodarstvu,- proizvodnju tradicionalnih proizvoda, - proizvodnju funkcionalnih proizvoda/proizvoda s dodanom vrijednošću, - vođenje seoskog turizma i gastro-enološku ponudu,- osnovno tehnološko vođenje proizvodne linije u prehrambenoj industriji,- razvoj novih prehrambenih proizvoda,- osmišljavanje i sastavljanje jelovnika za određenu grupu potrošača,- stručne poslove iz domene hrane u državnim ustanovama,- pomoćna djelatnost u inspekcijskim službama,- kompetencije rukovanja hranom u velikim trgovač-kim centrima i skladištima.

  P R E D D I P L O M S K I S T R U Č N I S T U D I J❺ Prehrambena tehnologija

  6 semestara

  180

  stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea),

  inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

  bacc. ing. techn. aliment.

  redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 3. godina studija

  5. SEMESTARobvezni predmeti ectsPrehrambeno zakonodavstvo i sljedivost u prehrambenom lancu 5Poduzetništvo 4Organizacija proizvodnje 3Prezentacija i promidžba prehrambenih proizvoda 4Računovodstvo 4izborni predmeti ectsOdređivanje mehaničkih svojstava krutih i praškastih materijala 5Vođenje poslovanja u slastičarstvu 5Pekarski i prehrambeni kvasac 5

  6. SEMESTARobvezni predmeti ectsGastronomija i dietetika 4Ekološka proizvodnja prehrambenih proizvoda 3Završni rad 5

  izborni predmeti ectsIzborne tehnologije* druge dvije tehnologije iz skupine A ili B 12Izborne tehnologije* treće dvije tehnologije iz skupine C ili D 6

  izborni predmeti - tehnologije* (4. i 6. semestar) ectsA. Tehnologija animalnih i mliječnih proizvodaTehnologija suhomesnatih proizvoda 6Tehnologija proizvodnje i prerade mlijeka 6Tehnologija proizvodnje sira i mliječnih proizvoda 6Tehnologija masti i ulja 6B. Tehnologija proizvoda biljnog porijeklaTehnologija proizvoda od voća i povrća 6Tehnologija brašna i proizvoda od brašna 6Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića 6Tehnologija konditorskih proizvoda 6C. Tehnologija prozvodnje vinaTehnologija proizvodnje vina 6Senzorika i analitika vina 6Mikrobiologija mošta i vina 6D. Tehnologija proizvodnje pivaTehnologija proizvodnje piva 6Nadzor procesa proizvodnje slada i piva 6Suvremeni procesi u proizvodnji slada i piva 6

  uvjeti za upis i sustav bodovanjaProsjek svih ocjena iz srednje škole 40%Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)

  Hrvatski jezik 10%Matematika 20%Strani jezik 10%

  Izborni dio državne matureKemija* 20%

  *Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi.

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsMatematika 5Fizika 3Opća i analitička kemija 7Osnove biologije 5Informatika 3Osnove strojarstva 4Engleski jezik 1 3

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsOsnove biokemije 5Osnove nutricionizma 3Prehrambena mikrobiologija 6Sirovine u prehrambenoj industriji 4Osnove statistike 3Osnove projektiranja 3Osnove ekonomije 4Engleski jezik 2 2

  2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsOsnove tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji 5Senzorske analize hrane 4Kontrola kakvoće i sigurnosti hrane 4Primjena mikroba u proizvodnji i zaštiti autohtonih prehrambenih proizvoda 6Osnove menadžmenta 4Ambalaža i pakiranje prehrambenih proizvoda 4

  izborni predmeti ectsMikrobiološka kontrola ambalaže 3Funkcionalna svojstva hrane 3Proizvodnja i prerada ljekovitog i aromatskog bilja 3

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsHigijena i sanitacija 2Uvod u marketing 4izborni predmeti ectsIzborne tehnologije* prve dvije tehnologije iz skupine A ili B 12Izborne tehnologije* prve dvije tehnologije iz skupine C ili D 12

 • Sukladno čl. 3. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i 111/12) završetkom sveučilišnog studija osobe stječu akademski naziv, dok sukladno čl. 6.-10. istog Zakona završetkom stručnog studija osobe stječu stručni naziv.

  Diplomskistudijskiprogrami

  diplomski sveučilišni studiji❶ Medijski dizajn❷ Novinarstvo ❸ Ambalaža❹ Održiva mobilnost i logistika

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeProgram studija medijskog dizajna nastoji poticati kreativnost, kao i najvišu razinu kvalitete vizualnog komuniciranja te tako razviti spremnost studenta na inovativnost i korištenje najnovijih alata u kreiranju medijskih i multimedijskih sadržaja.

  Kompetencije koje će student steći ovim studijem su: odlično poznavanje dizajna te interdisciplinarnih komunikacija u digitalnom prostoru; samostalno dizajniranje medijskih sustava i tipografije; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje kre-ativnih industrija, tiska, radija, mobilnih platformi i televizije; vođenje projekata u području web dizajna i produkcije, vizualizacije informacija, audio produkcije i zaštitne grafike u digitalnim medijima; razvijanje znanja i vještina u području fotografije, primijenjenog crtanja, prezentacijskih tehnika i medijske scenografi-je; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijeda-nje, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

  Mogućnosti razvoja karijereCilj predloženog studijskog programa je plasirati vrhunske medijske stručnjake i umjetnike koji će biti sposobni primijeniti usvojena znanja i vještine u pro-fesionalnoj karijeri te ujedno biti kreativni i inovativ-ni s dobrim prezentacijskim vještinama te spremni na timski rad i suradnju.

  Potencijalna zanimanja na kojima se mogu zapo-sliti diplomanti nakon završetka studija su: kreativ-ni direktori, grafički dizajneri, web ili interaktivni dizajneri, dizajneri poslovnih informacija, urednici fotografije, ilustratori, medijski dizajneri, dizajneri ambalaže, art direktori, brand i dizajn menadžeri, voditelji medijskih projekata i medijski direktori.

  D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❶ Medijski dizajn

  4 semestra

  120

  magistar/magistra medijskog dizajna

  mag. art.

  redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ects3D animacija za TV i film 2 6Vizualizacija informacija 6Web dizajn i produkcija 6izborni predmeti ectsMedijska scenografija 6Fotografija 6Zaštitna grafika 6Programski alati za digitalne medije 6

  Studenti u 3. semestru odabiru i upisuju 2 od 4 predložena izborna predmeta.

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDiplomski rad 30

  studij mogu upisati pristupnici koji su završili- preddiplomski sveučilišni studij iz umjetničkog područja, polja primijenjena umjetnost i dizajn,- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja umjetnosti i znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

  razlikovni predmeti ectsMultimedija 5Crtanje i kompozicija 5Animirana grafika 5Grafičko uređivanje 5Umjetnička i medijska fotografija 5Oblikovanje zvuka 5

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsPrezentacijske tehnike 5Dizajn medijskih sustava 5Upravljanje markom 5Primijenjeno crtanje 5Komunikacija u digitalnom prostoru 5Grafički alati i tehnologija 5

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsAudio produkcija 6Tekst i pismo 63D animacija za TV i film 1 6izborni predmeti ectsPostdigitalno izdavaštvo 6Suvremena umjetnost i dizajn 6Upravljanje kreativnim industrijama 6

  Studenti u 2. semestru odabiru i upisuju 2 od 3 predložena izborna predmeta.

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeSveučilišni diplomski studij Novinarstvo svojim studentima osigurava poticajno i kreativno okružje tijekom studiranja, suvremen, interdisciplinaran pristup novinarstvu uz primjenu najnovijih znanja i tehnologija usporediv s najboljim medijskim i novi-narskim studijima u Europi. Usmjeren je čvrstom po-vezivanju teorijskoga i praktičnoga segmenta te nudi široki spektar znanja kojim se problematiziraju nove znanstvene spoznaje iz područja povijesti, politike, gospodarstva, psihologije i filozofije medija, komu-nikologije, lingvistike, semiotike, novih trendova u medijima i tehnologiji, umjetnosti itd. Kolegiji unutar pojedinoga semestra tematski su povezani, a studenti u svakom semestru sukreiraju svoj studij odabirom iz atraktivne ponude izbornih predmeta.

  Mogućnosti razvoja karijereStudenti koji završe Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo moći će obavljati posao profesionalnog novinara i urednika koji je sposoban kreirati, uređiva-ti i plasirati dobro istražene, utemeljene i angažirane diferencirane medijske sadržaje u interesu javnosti te poznavati i koristiti najnovija tehnološka dosti-gnuća primjenjiva u modernom novinarstvu. Imat će interdisciplinaran pristup novinarskome poslu koji će objedinjavati spoznaje iz područja geopolitike, kulture i umjetnosti, gospodarstva, sporta… Stečenim vještinama pisanja i korištenja ICT-a te prosuđivanja i upravljanja bit će osposobljeni za rad u odnosima s javnošću, neprofitnom sektoru, državnoj upravi, korporativnim komunikacijama, kreativnim industri-jama, brzorastućem području informacijsko-komuni-kacijskih tehnologija i srodnim zanimanjima.

  D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❷ Novinarstvo

  4 semestra120magistar/magistra novinarstvamag. nov.redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsTeorija suvremenih medija 6Politika i mediji 6Povijest u javnom prostoru 6Psihologija medija 6izborni predmeti ectsUvod u filozofiju medija 6Suvremena vanjska politika i diplomatski protokoli 6Rodni stereotipi i novinarstvo 6Europski prostor i institucije 6

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDiplomski rad 25izborni predmeti ectsSportsko novinarstvo 5Novinarstvo i kultura 5Gospodarsko novinarstvo 5Filmske vrste i rodovi 5

  Studenti u 3. i 4. semestru odabiru i upisuju 1 od 4 predložena izborna predmeta.

  studij mogu upisati pristupnici koji su završili- preddiplomski sveučilišni studij iz društvenoga područja, polja informacijsko-komunikacijske znanosti ili politologije,- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

  razlikovni predmeti ectsHrvatski jezik u medijima 5Pisanje vijesti 5Uvod u medije 5Politički pojmovi i ideje 5Povijest novinarstva 5Novinarska radionica 5

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsPublicistika 5Uredništvo 5Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 5Semiotika novinarstva 5izborni predmeti ectsJavni nastup 5Komunikacija u digitalnom prostoru 5Narativno novinarstvo 5Posebni vidovi novinarskog govora i njegove funkcionalne primjene 5

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsTehnološke inovacije i novinarstvo 6Medijska recepcija 6Upravljanje kreativnim industrijama 6izborni predmeti ectsVirtualno u vizualnim medijima 6Big Data Analytics (Analitika podataka velikog opsega) 6Suvremena umjetnost i dizajn 6Izvedbeno-scenska komunikacija 6

  Studenti u 1. i 2. semestru odabiru i upisuju 2 od 4 predložena izborna predmeta.

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeSuvremene tehnologije vezane uz dizajn i projekti-ranje, proizvodnju, zaštitu, transport, zbrinjavanje i oporabu ambalaže svakim danom zahtijevaju sve više različitih kompetencija. U skladu s time, sve je veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompe-tencije vezane uz ambalažne tehnologije i koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnoga gospodarstva 21. stoljeća. Kod studenata se tijekom studija u poticajnom i kreativnom okruže-nju razvijaju kompetencije koje se mogu primijeniti u ambalažnoj tehnologiji kao i sposobnosti rješava-nja problema te upravljanja projektima vezanim uz ambalažnu industriju.

  Studenti će biti sposobni: procjenjivati i rezimirati kvalitetu različitih ambalažnih materijala; kritički vrednovati aktualne napredne ambalažne tehnologije kao i one u razvoju; ispravno primjenjivati navedene tehnologije te dizajnirati i projektirati ambalažu za pojedine proizvode; prilagođavati dizajn ambalaže tehnologiji kao i tehnologiju zahtjevima dizajna; prikupiti, analizirati i procijeniti podatke o okolišu te razviti strategiju za učinkovito zbrinjavanje i oporabu ambalaže kao i održivi razvoj te za niz drugih poslova.

  Mogućnosti razvoja karijereNakon završetka studija studenti mogu upisati dok-torski studij tehničkih i drugih srodnih znanosti.

  Studenti koji se odluče za rad u poduzećima bit će osposobljeni za niz poslova vezanih uz ambalažnu industriju, kao i za razvoj vlastitih poduzetničkih ideja. Bit će osposobljeni voditi složene projekte do uspješnog završetka, kao i preuzimati odgovornost za vlastitu karijeru.

  D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❸ Ambalaža

  4 semestra120magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologijemag. ing. techn. graph.redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • 2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsZaštitna grafika na ambalaži 6Napredni tisak na ambalažu 6izborni predmeti ectsAmbalaža i tehnologija pakiranja 6Ambalažni materijali za pakiranje hrane 6Marketing ambalaže 6Upravljanje kvalitetom 6Zakoni i propisi u ambalaži 6

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDiplomski rad 30

  Studenti u 2. semestru odabiru i upisuju 3 od 4, a u 3. semestru 3 od 5 predložena izborna predmeta.

  studij mogu upisati pristupnici koji su završili- preddiplomski sveučilišni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža na Sveučilištu Sjever,- preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 15 ects bodova.

  razlikovni predmeti ectsReprodukcijski procesi u ambalažnoj industriji 7,5Uvod u ambalažnu industriju 7,5

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsUvod u materijale 5Ispitivanje mehaničkih svojstava ambalaže 5Tisak i oplemenjivanje ambalaže 5Simulacija ambalaže s 3D izvedbom 5Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 5Projektiranje i dizajn ambalaže I 5

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsProjektiranje i dizajn ambalaže II 6Individualizacija ambalaže 6izborni predmeti ectsKarakterizacija ambalažnih materijala 6Inženjerstvo u zaštiti okoliša i ambalaži 6Osnove programiranja grafike za ambalažu 6Mikrobiološka kontrola ambalaže 6

 • Dvogodišnjim sveučilišnim diplomskim studijskim programom Održiva mobilnost i logistika osposo-bljavaju se nove generacije prometnih inženjera i vo-ditelja logističkih sustava kroz dva studijska smjera: Održivi prometni sustavi i Upravljanje logističkim sustavima. Razvijenim programima provodi se eduka-cija za moderno održivo promišljanje razvoja promet-nog sustava na svim razinama (od planske i projektne do provedbene) s jedne strane i kvalitetno vođenje logističkih sustava u djelatnosti (logistika) koja bilježi najveći rast u ukupnom svjetskom gospodarstvu.

  Sadržaj studija temelji se na načelima kojima se nastoji udovoljiti permanentnim zahtjevima tržišta za kadrovima koji su sposobni voditi održivi cjeloku-pni razvojni proces te cjelokupni prometni i logistički proces od točke ishodišta do točke odredišta, koristeći pritom suvremene tehnološke, tehničke, ekonomske, menadžerske i ekološke spoznaje.

  Ovaj potpuno novorazvijeni diplomski sveučilišni studijski program otvoren je za horizontalno i verti-kalno povezivanje i osigurava mobilnost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Studijskim programom Održiva mobilnost i logistika povećava se vertikalna mobilnost studenata s obzirom na to da se upis studija omogućuje studentima završenih studija tehničkog i društvenog smjera.

  Magistar/magistra održive mobilnosti i logistike može nastaviti školovanje na doktorskim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

  D I P L O M S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❹ Održiva mobilnost i logistika

  4 semestra120magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistikemag. ing. traff.redoviti studij, izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski naziv zvanja

  Skraćeni akademski naziv zvanja

  Način izvedbe

 • smjer: Upravljanje logističkim sustavima

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsUpravljanje poslovnim procesima u logistici 6Urbana logistika 6Poslovna analiza 6izborni predmeti ectsUpravljanje kvalitetom 6Planiranje logističkih sustava 6Društveno odgovorno poslovanje 6Upravljanje logističko-distributivnim centrima 6

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDiplomski rad 24izborni predmeti ectsMenadžersko računovodstvo 6Menadžment ljudskim potencijalima 6

  studij mogu upisati pristupnici koji su završili- preddiplomski sveučilišni studij tehničkog i društvenog smjera,- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

  razlikovni predmeti ectsOsnove gospodarske logistike 5Osnove prometne i tehničke logistike 5Osnove prometne infrastrukture 5Tehnologija kopnenog prometa 5Osnove ekonomije 5Financije i računovodstvo 5

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsMetodologija znanstveno-istraživačkog rada 5Operacijska istraživanja 5Održiva regionalna i urbana mobilnost 5Regionalni i urbani razvoj 5Inteligentni gradovi i urbana ekonomija 5Prijevozna sredstva i upravljanje voznim parkom 5

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsStrateški menadžment 6Prostorno-prometno planiranje 6Upravljanje lancima opskrbe 6Upravljanje i vrednovanje projekata 6izborni predmeti ectsOdrživi logistički sustavi 6Modeliranje opskrbnih lanaca u organizaciji 6Inteligentna mobilnost 6

  2. godina studija

  smjer: održivi prometni sustavi

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsUpravljanje prometnim sustavima u urbanim sredinama 6Urbana logistika 6Poslovna analiza 6izborni predmeti ectsSimulacije u prometu 6Organizacija parkiranja u urbanim sredinama 6Promet i okoliš 6Regionalni i urbani javni prijevoz putnika 6

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsDiplomski rad 24izborni predmeti ectsSustav sigurnosti u prometu 6Prometna geografija i tokovi robe i putnika 6

 • Poslijediplomskistudijskiprogrami

  doktorski studij❶ Mediji i komunikacija

 • Nastavni sadržaj i kompetencijeDoktorski interdisciplinarni studij koji se usmjerava sinergijskom razvijanju različitih grupa kompeten-cija koje će doktorandima osigurati sposobnosti istraživanja, osmišljanja i kreiranja novih modela u području komunikacije i medija. Kandidati će postati doktori informacijsko-komunikacijskih znanosti osposobljeni za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata te razvoj novih metodoloških postupaka u znanstvenim granama informacijskih znanosti. Cilj je formiranje znanstve-nika osposobljenih za dubinsko osmišljanje procesa vezanih uz suvremene komunikološke trendove u eri medijske konvergencije koja tradicionalnim humani-stičkim i društvenim vrijednostima doznačuje nove oblike, nova mjesta i nove funkcije.

  Mogućnosti razvoja karijerePo završetku studija doktorandi će se moći zapo- šljavati u znanstveno-nastavnim i znanstvenim institucijama, primjerice sveučilištima, institutima, visokim školama; u medijima (televizija, radio, tisak, internetski nakladnici); u sektorima koji se bave javnim komuniciranjem (odnosi s javnošću, politička komunikacija, marketing), u različitim javnim institucijama (državna tijela, ministarstva, zavodi, upravne organizacije, agencije, područna i lokalna samouprava), u privatnim poduzećima poslovnog sektora (privatne kompanije, međunarodne tvrtke, različite agencije), u ustanovama djelatnosti u kulturi (muzeji, kazališta, festivali) te u javnom i političkom djelovanju (političke stranke, građanske inicijative, udruge i organizacije).

  P O S L I J E D I P L O M S K I D O K T O R S K I S V E U Č I L I Š N I S T U D I J❶ Mediji i komunikacija

  6 semestara180doktor/doktorica iz područja društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanostidr. sc.izvanredni studij

  Trajanje

  Broj ECTS bodova

  Akademski stupanj

  Skraćeni akademski stupanj

  Način izvedbe

 • 2. godina studija

  3. SEMESTARobvezni predmeti ectsIndividualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 20Znanstveni kolokvij 10

  4. SEMESTARobvezni predmeti ectsIzrada sinopsisa doktorske disertacije 5Javna obrana teme doktorske disertacije 15Individualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 5Znanstveni kolokvij 5

  3. godina studija

  5. i 6. SEMESTARobvezni predmeti ectsIndividualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 5Izrada i obrana doktorske disertacije 55

  1. godina studija

  1. SEMESTARobvezni predmeti ectsMetodologija znanstvenog istraživanja 5Komunikologija inovacija i mediji 5Kreativna upotreba informacijskih tehnologija 5izborni predmeti ectsSinteza i prezentacija znanstvenih informacija 5Novi trendovi u medijskom dizajnu 5Kognitivni aspekti komunikacije 5Komunikacijska kompetencija u kontekstu profesionalizacije 5Politika i mediji: dihotomija i dijalektika 5Analitički modeli i simulacije interpersonalnih komunikacijskih protokola 5Interkulturna komunikacija – kritika kulture 5

  2. SEMESTARobvezni predmeti ectsTehnologijski kontekst izdavačke industrije 5Trendovi i konteksti u suvremenu nakladništvu 5Analitički alati za ICT potporu komunikacija i medija 5izborni predmeti ectsOrganizacijska komunikacija 5Marketinški menadžment u izdavaštvu 5Istraživanja digitalne komunikacije 5RPG i Gameifikacija 5Medijska intertekstualnost 5Zaštita osobnih podataka u medijima 5Semiotika medija 5

 • Sveučilište SjeverSveučilišni vodič

  2018.

  Izdavač Sveučilište SjeverNaklada 4000 primjeraka

  Pojmovi korišteni u ovom vodiču koji imaju rodno značenje obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li

  navedeni u muškom ili ženskom rodu.

  Sadržaj brošure je informativnog karaktera.

 • www.unin.hr

  Koprivnicasveučilišni centar

  Blank Page