of 42 /42
POTPORE RASPONSKIH POTPORE RASPONSKIH KONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJA Potpore rasponskih konstrukcija moraju: - prenijeti u tlo sile koje se javljaju kao posljedica djelovanja na konstrukciju, - omogućiti predviđene pomake i deformacije konstrukcije uslijed različitih unutrašnjih djelovanja, - ostvariti jednostavan i neprimjetan prijelaz prometnice s mosta na sraslo tlo i obrnuto, - biti sigurne i trajne u eksploataciji, - biti dobro oblikovane. -Potpore rasponskih konstrukcija se dijele na: - upornjake, upornjake, - stupove i stupove i - pilone. pilone.

Stubovi mostova

  • Author
    ana

  • View
    358

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mostovi

Text of Stubovi mostova

Page 1: Stubovi mostova

POTPORE RASPONSKIH POTPORE RASPONSKIH KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

Potpore rasponskih konstrukcija moraju:

- prenijeti u tlo sile koje se javljaju kao posljedica djelovanja na konstrukciju,

- omogućiti predviđene pomake i deformacije konstrukcijeuslijed različitih unutrašnjih djelovanja,

- ostvariti jednostavan i neprimjetan prijelaz prometnice s mosta na sraslo tlo i obrnuto,

- biti sigurne i trajne u eksploataciji,- biti dobro oblikovane.

-Potpore rasponskih konstrukcija se dijele na:- upornjake, upornjake, -- stupove i stupove i -- pilone.pilone.

Page 2: Stubovi mostova

1.1. UPORNJACIUPORNJACI

Upornjaci su krajnji dijelovi mosta, koji s jedne strane prihvaćaju rasponsku konstrukciju mosta, a s druge strane nasip koji se nastavlja na most.

Oblik upornjaka ovisi o:- visini nasipa, - ležajnim reakcijama, - pomacima konstrukcije, - statičkom sustavu rasponskog sklopa

Page 3: Stubovi mostova

1.1. Upornjaci grednih mostova malih raspona

betonska ploča

(a) (b)

- sastoje se od armiranobetonskog zida na čijem se vrhu izvodi ležajna klupa na koju izravno naliježe ploča

kod slabo nosivog tla

Page 4: Stubovi mostova

1.1. Upornjaci grednih mostova malih raspona

- do 15 m rasponado 15 m raspona oba su ležaja nepokretna- uzdužni pomaci rasponske konstrukcije bit će omogućeni uslijed zaokretanja zidova upornjaka i deformacije tla

stiropor

leža

jna

klup

a

oblikovanje nepokretnogoblikovanje nepokretnogleležžaja na upornjakuaja na upornjaku

Page 5: Stubovi mostova

(a) (b)

prijelazna naprava

zidić upronjaka

cijev za odvodnju

upornjak

zidić upronjaka

Kod raspona veraspona veććih od 15 mih od 15 m, rasponska konstrukcija može samo s jedne strane imati nepokretan ležaj, dok se s druge strane mora postaviti pokretni ležaj.

oblikovanje pokretnog leoblikovanje pokretnog ležžaja na upornjakuaja na upornjaku

Page 6: Stubovi mostova

Krila upornjaka grednih mostova malih raspona

Krila upornjaka su zidovi koji s bočnih strana prihvaćaju nasip uz most.

Tlocrtno: paralelnaokomitakosa

Page 7: Stubovi mostova

Konkavno zakrivljeno Konkavno zakrivljeno krilo upornjakakrilo upornjaka

Paralelna krila Paralelna krila upornjakaupornjaka

Okomita krila Okomita krila upornjakaupornjaka

Koso krilo Koso krilo upornjakaupornjaka

Page 8: Stubovi mostova

U pročelju mosta ležaj vidljiv ili skriven

Page 9: Stubovi mostova

Usporedna je krila najbolje monolitno povezati sa zidom upornjaka

Odvojiti od upornjaka valja: dugačka krila, krila na lošem građevnom tlu, krila na koja se priključuju grede s obostrano nepokretnim ležajima krila okvirnih mostova

Page 10: Stubovi mostova

Utopljeni upornjaci

smanjenje troškova: izrada ležajne klupe na malom broju stupova

utopljeni upornjaci utopljeniupornjaci

Page 11: Stubovi mostova

Upornjaci mostova velikih raspona

visina >5m tanki zidovi ojačani rebrima

Page 12: Stubovi mostova

Upornjaci svođenih mostova

prenose velike vertikalne i horizontalne sile

oblik se odabire prema opterećenju koje se kroz njega prenosi

Upornjak luka Starog Upornjak luka Starog maslenimasleniččkog mostakog mosta

Page 13: Stubovi mostova

Ako kolnik lučnog ili svođenog mosta ne završava pri petama lukakonstrukcija pomosta ima svoj upornjak kao gredni most, a upornjak luka je zapravo temelj luka.

upornjak luka

upornjakgrede

Page 14: Stubovi mostova

Prijelazne ploče

na spoju konstrukcije mosta s okolnim tlom

most

slegnuće kolnikatijekom uporabe

kota nivelete

slijeganje klina materijala slijeganje klina materijala iza upornjaka iza upornjaka

Page 15: Stubovi mostova

Prijelazne ploče

most

prijelazna ploča

8-13 m temelj

kolnička konstrukcijamost

5-8 m

prijelazna ploča

primjeri rjeprimjeri rješšenja prijelaznih ploenja prijelaznih pločča a

Page 16: Stubovi mostova

2.2. STUPOVISTUPOVI

Stupovi:

preuzimaju opterećenje koje se rasponske konstrukcije i prenose ga u tlo bitan su oblikovni čimbenik mostova

Oblikovanje ovisi o:

širini mosta, potrebnoj površini nalijeganja rasponske konstrukcije na stup

Page 17: Stubovi mostova

Statički sustavi

UobiUobiččajeni statiajeni statiččki sustavi stupova ki sustavi stupova

Page 18: Stubovi mostova

Oblik stupova s pogledom poprijeko na most

pogled poprijeko na mostpogled poprijeko na most

Široki stupovi

•masivni zidovi,•lake stijene,•stupovi šupljeg poprečnog presjeka

ŠŠiroki stupovi na vijaduktu iroki stupovi na vijaduktu HreljinHreljin, , AC RijekaAC Rijeka--ZagrebZagreb

Page 19: Stubovi mostova

KarakteristiKarakterističčni popreni popreččni presjeci ni presjeci šširokih stupova irokih stupova

Page 20: Stubovi mostova

Umjesto masivnih zidova na vodotocima se vrlo često izrađuju lake armiranobetonske stijene.

Lake Lake armiranobetonkearmiranobetonke stijenestijene

Lake armiranobetonske stijene Lake armiranobetonske stijene (most (most OresundOresund, , ŠŠvedska i most vedska i most VejlefjordVejlefjord, Danska), Danska)

Page 21: Stubovi mostova

Masivni rijeMasivni riječčni stup s kamenom oblogomni stup s kamenom oblogom

RijeRiječčni stup s nagnutim ni stup s nagnutim ččeonim plohamaeonim plohama

Stupovi u obliku masivnih zidova najviše se primjenjuju na rijekama.

Page 22: Stubovi mostova

Izvedeni masivni rijeIzvedeni masivni riječčni ni stupovi s kamenom oblogomstupovi s kamenom oblogom

Page 23: Stubovi mostova

Kod visokih mostova izrađuju se u pravilu stupovi šupljeg poprečnog presjeka

Stupovi Stupovi ššupljegupljeg poprepopreččnog presjeka Primjer izvođenja nog presjeka Primjer izvođenja ššupljegupljeg stupastupa

- konstantan ili promjenjiv poprečni presjek i debljina stijenki

Page 24: Stubovi mostova

Uski pojedinačni stupovi i stupišta

Prednosti pred širokim stupovima:• manji utrošak gradiva, • bitno je povećana preglednost ispod mosta, • bolje su mogućnosti oblikovanja kosih križanja

Dimenzije stupova:• iz proračuna nosivosti i uporabljivosti. • prostor za smještaj ležajeva

UobiUobiččajeni popreajeni popreččni presjeci uskih stupovani presjeci uskih stupova

Page 25: Stubovi mostova

Oblikovanje

Primjeri stupova konstantnog presjekaPrimjeri stupova konstantnog presjeka

Page 26: Stubovi mostova

Oblikovanje

Primjeri stupova promjenjivog poprePrimjeri stupova promjenjivog popreččnog presjekanog presjeka

Page 27: Stubovi mostova

stupovi s poprestupovi s popreččnim istakamanim istakama

Page 28: Stubovi mostova

stupovi s uzdustupovi s uzdužžnim istakamanim istakama

Page 29: Stubovi mostova

razgranati stupovirazgranati stupovi

Primjeri poprečno razgranatih stupova

Page 30: Stubovi mostova

razgranati stupovirazgranati stupoviPrimjeri uzdužno razgranatih stupova

Page 31: Stubovi mostova

razgranati stupovirazgranati stupovi

Primjeri prostorno razgranatih stupova

Page 32: Stubovi mostova

Načini oslanjanja rasponske konstrukcije na stupove i stupišta

Pojedinačni stupovi

- kruti na savijanje u poprečnim smjeru- rasponska konstrukcija torzijski kruta

Page 33: Stubovi mostova

Pojedinačni stupovi s poprečnim istakama

- montažne rasponske konstrukcije

Page 34: Stubovi mostova

Stupišta

- niz stupova na koje se konstrukcija oslanja u poprečnom smjeru

skrivena naglavna greda vidljiva naglavna greda

Page 35: Stubovi mostova

StupiStupišštete s puno vitkih stupovas puno vitkih stupova

Okvirno Okvirno stupistupišštete s s naglanaglaššenom naglavnom gredomenom naglavnom gredom

StupiStupišštete s upus upušštenom naglavnom gredomtenom naglavnom gredom

StupiStupišštete s vidljivom naglavnom gredoms vidljivom naglavnom gredom

StupiStupišštete s s nevidljivom nevidljivom naglavnom naglavnom gredomgredom

Page 36: Stubovi mostova

Oslanjanje kod lučnih mostova s kolnikom gore

StupiStupišštete bez naglavne gredebez naglavne grede

StupiStupišštete s s naglavnom naglavnom gredomgredom

Page 37: Stubovi mostova

stupovi s prestupovi s preččkamakama

Page 38: Stubovi mostova

3.3. PILONIPILONIOblikovanje pilona ovisi o:

odabranoj dispoziciji, tipu objekta, estetskim kriterijima

Uzdužna dispozicija:

• vertikalni piloni• kosi piloni

restoran

Page 39: Stubovi mostova

U poprečnoj dispoziciji oblik pilona ovisi o:

• rasponu mosta• ovješenju u jednu ili dvije ravnine

(a) (b) (c) (a) (b) (c) (d)

Oblici pilona s ovjeOblici pilona s ovješšenjem enjem u dvije ravnineu dvije ravnine

Oblici pilona s ovjeOblici pilona s ovješšenjem enjem u jednoj ravniniu jednoj ravnini

Page 40: Stubovi mostova

Piloni u obliku jednog ili dva nezavisna stupa najjednostavnija su rješenja i valja ih stoga primijeniti uvijek, kad se može ostvariti njihova poprečna otpornost i stabilnost. Međutim, za objekte u seizmičkim područjima, ovakvi piloni nisu prihvatljivi.

Piloni oblika "A” prikladni su za mostove vrlo velikih raspona.

Page 41: Stubovi mostova

izvedeni piloni s ovjeizvedeni piloni s ovješšenjem enjem u jednoj ravniniu jednoj ravnini

Page 42: Stubovi mostova

izvedeni piloni s ovjeizvedeni piloni s ovješšenjem enjem u dvije ravnineu dvije ravnine