Click here to load reader

1-2 Projektiranje mostova

  • View
    520

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

projektiranje mostova

Text of 1-2 Projektiranje mostova

Bosna i Hercegovina

DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH Sarajevo

Javno preduzee PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAENJE, ODRAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA

Knjiga I: PROJEKTOVANJE Dio 2: PROJEKTOVANJE MOSTOVA

Sarajevo/Banja Luka2005

Smjernice za projektovanje, graenje, odravanje i nadzor na putevima

SADRAJ1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 OPTA SMJERNICA ZA MOSTOVE NA CESTAMA RUBNI VIJENCI, IVINJACI I HODNICI OGRADE HIDROIZOLACIJA OBJEKATA NA PUTEVIMA ODVODNJAVANJE I KANALIZIRANJE OBJEKATA NA CESTAMA LEITA DILATACIJE PRELAZ SA PUTA NA MOST SPOJNICE U BETONSKIM MOSTOVIMA I KONSTRUKCIJAMA OPLATE, OBRADA I OBLAGANJE VIDNIH BETONSKIH POVRINA OPREMA ZA ODRAVANJE MOSTOVA INSTALACIJE NA MOSTOVIMA

RS-FB&H/3CS DDC 433/94

Knjiga 1 - dio 2

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAENJE, ODRAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA

Knjiga I: PROJEKTOVANJE Dio 2: PROJEKTOVANJE MOSTOVA PROJEKTANTSKA SMJERNICA (PS 1.2.1) Poglavlje 1: OPTA SMJERNICA ZA MOSTOVE NA CESTAMA

Smjernice za projektovanje, graenje, odravanje i nadzor na putevima

Opta smjernica za mostove

UVOD

Sastavni dio savremenih autocesta, brzih, magistralnih i regionalnih cesta su i brojni objekti na cestama (mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, propusti, tuneli, galerije, zidovi i drugi ininjerski objekti) koji bistveno utiu na cijenu i brzinu izgradnje. Od pouzdanosti, trajnosti i sigurnosti izgraenih objekata zavisi prometna sigurnost i trokovi eksploatacije. PS 1.2.1 uzima u obzir i ujedinjuje teoretska znanja i aktuelnu praksu projektanata, izvoaa i osoblja koje se bavi odravanjem objekata na cestama uz potivanje skladnosti sa zakonskim i podzakomskim aktima, pravilnicima, normama i standardima koji se odnose na ovu smjernicu. Sadraj PS 1.2.1 je iva, aktualna i isprobana u domaoj i inostranoj praksi. Sadraj PS 1.2.1 je podijeljen na dijelove koji se, u sluaju potrebe, mogu dopunjavati i mijenjati u skladu sa novim saznanjima ininjerske struke i promjerama u zakonima. Sadraj PS 1.2.1 preteno je namijenjen izgradnji novih objekata na autocestama, magistralnim i regionalnim cestama, u okviru graenja novih prometnica, ali je koncipirana u dovoljnoj mjeri openito sa ime se moe djelomino primjenjivati kod rekonstrukcije objekata. Svi objekti na cestama moraju biti projektovani i izgraeni tako da budu pouzdani, sigurni i trajni u toku izgradnje i u viegodinoj eksploataciji. Objekti na cestama moraju biti koncipirani, izgraeni, uvani i odravani na nain koji garantuje vijek trajanja od 80 do 120 godina.

RS-FB&H/3CS DDC 433/94

Knjiga 1 - dio 2 - poglavlje 1

Strana 3 od 79

Opta smjernica za mostove

Smjernice za projektovanje, graenje, odravanje i nadzor na putevima

SADRAJ1. 2. 3. 4. PREDMET PROJEKTANTSKE SMJERNICE .............................................................................. 6 REFERENTNI NORMATIVI .......................................................................................................... 6 TUMAENJE IZRAZA .................................................................................................................. 8 PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE OBJEKATA NA CESTAMA ................................................ 11 4.1 Uvodni dio ......................................................................................................................... 11 4.2 Prostorsko-urbanistike podloge.......................................................................................11 4.3 Prometne podloge ............................................................................................................. 11 4.4 Geodetske podloge ........................................................................................................... 11 4.5 Cestovne podloge ............................................................................................................. 11 4.6 Geoloko-geomehanike podloge..................................................................................... 11 4.7 Hidroloko-hidrotehnike (vodoprivredne) podloge .......................................................... 12 4.8 Meteoroloko-klimatske podloge....................................................................................... 12 4.9 Seizmoloki podaci............................................................................................................ 12 4.10 Projektni zadatak............................................................................................................... 12 5. GEOMETRIJA CESTE NA OBJEKTIMA .................................................................................... 13 6. SAOBRAAJNI I SLOBODNI PROFILI TE IRINE OBJEKATA NA CESTAMA..................... 14 6.1 Slobodni i saobraajni profili ............................................................................................. 14 6.2 Normalni popreni profili (irine) za objekte na autocestama i brzim cestama................. 19 6.3 Normalni popreni profili (irine) kod objekata za premoavanje na M/R/L cestama ..... 23 6.4 Normalni popreni profili (irine) objekata za premoavanje za mijeani cestovnoeljezniki saobraaj .........................................................................................................26 7. SVIJETLE IRINE I SVIJETLE (SIGURNOSNE) VISINE ISPOD OBJEKATA .......................... 27 7.1 Openito ............................................................................................................................ 27 7.2 Sigurnostna visina ispod mosta ........................................................................................ 27 7.3 Svijetle irine i svijetle visine podvoza .............................................................................. 28 7.4 Svijetle irine (otvori) i svijetle visine nadvoza preko autocesta i brzih cesta.................. 28 8. POUZDANOST I TRAJNOST MOSTOVA................................................................................. 31 9. OBLIKOVANJE MOSTOVA ........................................................................................................ 33 10. NOSIVI SISTEMI MOSTOVA ..................................................................................................... 34 10.1 Gredni sistemi mostova..................................................................................................... 34 10.2 Okvirni sistemi mostova .................................................................................................... 34 10.3 Luni sistemi mostova.......................................................................................................35 10.4 Visei sistemi mostova...................................................................................................... 36 10.5 Mostovi sa kosim zategama.............................................................................................. 36 11. KONSTRUKTORSKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE MOSTOVA .......................................... 37 11.1 Uvodni dio ......................................................................................................................... 37 11.2 Izbor nosivog sistema, analiza varijanti izabranog sistema, izbor raspona i ukupne duine objekta ................................................................................................................... 39 11.3 Optimiranje podupiranja konstrukcije ................................................................................ 41 11.4 Integralni mostovi .............................................................................................................. 42 11.5 Izbor materijala za nosive konstrukcije objekata............................................................... 44 11.6 Analiza i izbor tehnologije graenja .................................................................................. 45 11.7 Konstruisanje poprenog presjeka objekta ....................................................................... 46 11.8 Konstruktorski uslovi za potpore grednih i okvirnih sistema mostova.............................. 51 11.9 Minimalne dimenzije elemenata i zatitni slojevi kod betonskih mostova......................... 52 11.10 Konstruktorski uslovi za armiranje .................................................................................... 53 11.11 Konstruktorski uslovi za predna-penjanje AB cestovnih objekata .................................... 54 11.12 Materijal, radionika izrada, montaa i antikorozijska zatita spregnutih i elinih mostova............................................................................................................................. 55 11.13 Konstruktorski uslovi za opremu cestovnih objekata ........................................................ 60 11.14 Pokazatelji trokova osnovnih materijala na m2 povrine objekta.................................... 61 12. STATIKI PRORAUN (STATIKA I DINAMIKA ANALIZA) MOSTOVA (DOKAZ STABILNOSTI)............................................................................................................................ 62 12.1 Uvodni dio ......................................................................................................................... 62 12.2 Dinamika analiza mostova za optereenje potresa......................................................... 64 12.3 Raunanje, dimenzioniranje i dokazi.................................................................................64

Strana 4 od 79

Knjiga 1 - dio 2 - poglavlje 1

RS-FB&H/3CS DDC 433/94

Smjernice za projektovanje, graenje, odravanje i nadzor na putevima

Opta smjernica za mostove

13. SAVREMENE TEHNOLOGIJE IZGRADNJE MOSTOVA I VIADUKATA................................... 67 13.1 Uvodni dio ...........................................................................................