SPM 3756 2009 PA K1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  1/18

  LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9 37s6l1PRINSIP PERAKAI.INANKertas1Nov./Dis.17jam Satu am lima belasminit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalandiikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A,B, C danD. Bagi setiapsoalan,pilih satu awapan sahaja. Hitamkan jawapan andapada kertas awapanobj ekt f yang di sediakan.4. Jika anda hendakmenukar awapan, padamkantandayang telah dibuat. Kemudianhitamkan awapan yang baru.5. Anda dibenarkan menggunakan alkulator saintffikyang tidak boleh diprogram.

  Kertassoalan ni mengandungi18 halamanbercetak dan2 halaman idak bercetak.

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  2/18

  1 Pilih padananciri organisasiperniagaanyangtidak benar.

  Rajah 1 menunjukkanKitaran Perakaunan ang tidak lengkap.Dokumen Sumber

  CatatanPenutup

  Lejar

  Rajah 1Apakah Q?A PelarasanB ImbanganDugaC PenyataKewanganD ImbanganDuga Terlaras

  3756t1

  ABCD

  - \@ J

  Ciri Perkongsian Syarikat BerhadLiabilitiModalPercukaianPembahagiankeuntungan

  Sumbangan akan kongsiCukai pendapatan erseoranganBerdasarkan Ikatan Perkongsian

  Tidak terhadPelaburanpemegangsahamCukai pendapatansyarikatBerdasarkan adardividen

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  3/18

  33 Maklumatberikutdiperoleh aripada ebuah erniagaan.

  3756t1

  RMUntungkasar 6 000Sewadibayar 1000srok akhir 800Kadar bayaran 600Komisenditerima 300

  Berapakahuntung bersih?A RM3 600B RM3 9OOC RM41OOD RM4 7OO

  Butiran manakahyangdicatat dalamkunci kira-kira bentukpenyata?I Stok akhir

  tr Modal kerjam Untung kasarIV Susutnilai perabotA IdanIIB I dan IIIC II dan IVD II IdanIV

  PuanRohanipemilik Kedai Buku layatelahmemulangkan enambuah buku matematikkepadapembekalkerana osak.Apakah kesan urus niaga ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik perniagaanPuanRohani?

  Aset Liabiliti Ekuiti PemilikBertambahBerkurangBertambahBerkurang

  BertambahBerkurangTiada kesanTiada kesan

  Tiada kesanTiada kesanBertambahBerkurang

  ABCD

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  4/18

  sulrr 4 3756t16 Maklumat berikut diperolehdaripadabuku sebuahperniagaan.

  Kedai PerabotCeria menjual almari bernilai RM2 800 denganhargaRM3 500 secara redit kepadapelanggan.Apakah kesanurus niaga ersebut erhadappersamaan erakaunan?Stok Penghutang Modal

  (2800)3 5002 8002 800

  3 500(700)700

  (3s00)

  7002 8003 500(700)

  7 Kedai Komputer AZN menawarkanperkhidmatanmembaiki komputerdi PekanJejawi,Perlis sejakdua tahunyang lepas.Apakah butiran yang terdapatdalam Akaun Untung Rugi?A Upahmembaiki, insuransdan alat tulisB Upah membaiki, kadarbayarandan alatanpejabatC Upah membaiki, bank dan kadar bayaranD Upah membaiki, tunai dangaji

  ABCD

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  5/18

  SULIT 58 Dokumen erikutditerimaolehCik Ani seorangeraniakaun.

  Bagaimanakah rusniaga ersebutdicatatkandalam urnal am?

  37s6tl

  ABCD

  Debit KreditAmbilanPerabotPerabotAmbilan

  PerabotBelianAmbilanBelian

  PetikanBuku Tunai berikut diperolehdaripadaKedai Buku Mas.

  Apakah M?A ModalB JualanC BelianD Dividen

  MEMOKedai PerabotSiti Murni

  Tarikh:7 Mac 2008Peringatan:Pemilik SitiMurni) elahmengeluarkanebuahmejadankerusiuntukkegunaannaknyaernilaiRM 180.00(RinggitMalaysia:eratusapan uluhsahaja)

  tu;Pengurus

  Buku TunaiTarikh Butir Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Diskaun Tunai BankRM RM RM 2007

  Jan.11 MRM RM RM

  3000

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  6/18

  SULIT 610 Perbualanerikutberlakuantarapeniagaengan ekerjanya.

  3756t1

  Apakah buku catatanpertamayang terlibat dalam urus niaga yang dinyatakan?A JurnalJualanB Jurnal BelianC Jurnal PulanganBelianD JurnalPulansanJualan

  11 Peniagamembayarsewakediamannyadenganmenggunakanwangperniagaan.Apakah catatanejar untuk urus niaga ersebut?

  Debit KreditAkaun SewaAkaun TunaiAkaun AmbilanAkaun Sewa

  Akaun TunaiAkaun SewaAkaun TunaiAkaun Modal

  ABCD

  Zaini, tolong rekodkan nvoisdan nota debit yang baru saya erimaini daripadaPembekalLim.

  Baiklah Encik Adi.

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  7/18

  SULIT12 Antara yang berikut, yangLejar Belian?

  7manakah enar entang

  3756t1perbezaanLejar Jualan dengan

  Itrru

  IVABCD

  I dan III dan IVII dan IIIIII dan IV

  Petikanberikut diperolehdaripadabuku perniagaanJohanSetiaEnterprise.

  Berapakaheliankredit?A RM2 2OOB RM2 600C RM5 120D F'I0i.I720

  Lejar Jualan Lejar BelianMengandungisemuaakaunhasilMencatatsemuaakaunpenghutangMerekod urus niaga ualan kreditMelibatkan urus niaga ualan tunai

  MengandungisemuaakaunbelanjaMencatatsemuaakaunpemiutangMerekod urus niagabelian kreditMelibatkan urusniaqabelian tunai

  2008Jan.31

  2008Jan.1 Baki b/b

  Diskaun diberiBaki h/b

  5200320

  2200

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  8/18

  SULIT 8 37561I1,4 Baki akaunmanakahyang dicatat di sebelahdebit imbanganduga?

  A Overdraf bankB PemiutangC PulanganualanD Diskaun diterima

  15 Jualanbarangniaga RM2 300 kepadaAisyah telah didebitkandalam akaunAsiah.Bagaimanakah esilapan ni diperbetulkandalam Jurnal Am?

  Jurnal AmButir Debit KreditAisyah

  JualanRM2300

  RM

  2300

  Jurnal AmButir Debit KreditAisyah

  AsiahRM2300

  RM2300

  Jurnal AmButir Debit KreditAsiah

  Jualan

  RM2300

  RM2300

  Jurnal AmButir Debit KreditAsiah

  Aisyah

  RM2300

  RM2300

  B

  C

  D

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  9/18

  SULIT 9 37561I16 Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Nabilah pada31 Disember2008.

  RMSewa erakru1Januari 008 1200Bayaran ewa 7 600Sewa ahunan 7 20O

  Berapakahsewa erakrubagi tahuntersebut?A RM4OOB RM8OOC RMl2OOD RMl600

  17 Di bahagianmanakahgaji terakru direkodkandalampenyatakewangan?A Liabiliti semasaB Aset semasaC BelanjaD Hasil

  18 Apakah rumus untuk mengirasusutnilai menggunakan aedahgaris urus?

  A Kosasal UsiagunaNilai skrapB Nilai skrap Usia gunaKosasalC Nilai skrap Kos asalUsia gunaD Kos asal Nilai skrapUsiaguna

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  10/18

  sulrT 10 37s6ll19 Akaun di bawah diperoleh daripadabuku sebuahperniagaan.

  2008Jan.1Dis.31

  PBaki h/b

  RM850150

  2008Dis.31

  2009Jan.1 Bakib/b

  Apakah yang diwakili oleh P dan Q?

  ABCD

  P 0BankPerdaganganBankUntung Rugi

  PerdaganganBankUntungRugiBank

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  11/18

  SULIT20 Berikut adalahpetikanKunci Kira-kira perniagaanKita SamaEnterprise.

  KunciKira-kirapada30April2008RM RM

  Aset Bukan SemasaKenderaan 20000(-) Peruntukanusut ilai 5 000

  15000AsetSemasaBank 5 000Penghutang 2000

  7 0001500

  5 50020500

  Liabiliti SemasaPemiutangZ

  Apakah bluttrZ?A Modal awalB Modal akhirC Modal kerjaD Modal tambahan

  1,1 3756t1

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  12/18

  sulrT 12 375611'2l Petikan Lembaran Kerja berikut diambil daripadaPerniagaanAiman'

  PerniagaanAimanLembaranKerjabagi tahunberakhir3 lJanuar i2009

  Maklumat tambahan:Nilai stok akhir pada harga kos ialah RM10600 dan nilai pada harga pasaranialahRMl1000.Berapakahuntungbersihperniagaantu?A RM23 700B RM23 900c RM24100D RM24 00

  22 Apakah tujuan PenyataPenyesuaianBank disediakan?A Merekod semuawang masukdan wang keluar perniagaanB Mengawal penerimaandanpembayaranwang dengancekC Menentukankeupayaanbank mengawal alitankeluar masukwangD Menvelarasbaki Buku Tunai denganbaki PenyataBank

  Butiran ImbanganDuga Pelarasan ImbanganDugaTerlarasAkaunPerdagangandanUntung Rugi

  KunciKira-kira

  JualanBelianStok awalAngkutan masukInsuransGaji

  Dt. Kr. Dr. Kt. Dt. Kt. Dt. Kt. Dt. Kr.RM

  151501 200300250

  1400

  RM37400

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  13/18

  SULIT t3 s716tl23 Apakah yang dimaksudkandenganbelanjawan?

  A Satu sistem yang mengandungi prosedur untuk mengawal penerimaan danpembayaran unaiB Satu penyata yang digunakan untuk merekod urus niaga penerimaan danpembayaran unaiC Satu penyata yang disediakan untuk memastikan tunai perniagaan sentiasamencukupiD Satuanggaranpenerimaandan pembayaran unai dalam sesuatu empoh tertentu

  24 Butiran manakahyangdiambil kira dalam penyediaanbelanjawan unai?I Pinjaman bank

  tr Kadar bayaran"ru Peruntukanhutang raguIV SusutnilaialaranpejabatA IdanIIB IdanIVC II danIIID III dan IV

  25 Apakah fungsi belanjawan unai kepadapeniaga?A Menunjukkan keadaansebenar ewanganperniagaanB Menunjukkan kedudukananggaran unai padamasahadapanc Menjadi panduankepadapemiutanguntuk menuntuthutangD Membantupeniagamengehadkan erbelanjaan emasa

  26 Butiran manakahyang direkod di bahagiankredit Akaun Semasa ekongsi?A FaedahataspinjamanB FaedahatasambilanC Kongsi rugiD Ambilan

  27 Butiran manakahyang didebitkanke Akaun pengasinganUntung Rugi?A Faedahatasmodal, gaji pekongsidanambilanB Faedahatasmodal, gaji pekongsidanbonus pekongsiC Faedahataspinjaman,gaji pekongsidan untungbersihD Faedahataspinjaman, faedahatasambilandanbonuspekongsi

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  14/18

  30

  SULIT T4 37561r28 Apakah enis keuntunganyang diagihkankepadapemegangsahamsyarikat?

  A FaedahB DebenturC DividenD Bonus

  Persatuan Penduduk Set ia Alam telahbangunanpersatuan.Apakahkesanurus niagatersebut?A MenambahkanPendaPatanasilB MengurangkanPendaPatanasilC MenambahkanPendaPatan odalD Mengurangkan PendaPatanmodal

  menerima derma untuk membina

  Apakah istilah Yang digunakandanpersatuan?A LebihanB Modal awalC Modal akhirD Dana terkumPul

  untuk mewakili ekuiti pemilik bagi sebuahkelab

  31 Maklumat berikut diperoleh daripada Buku Tunai Kelab Sukan Sihat pada31 Januari2008.

  Yuran AhliKadarbayaranUpah cuci gimnasiumBayaranmasuk

  RM4 000150

  200300

  Berapakah aki akhirtunai?A RM3350B RM3750C RM3950D RM4650

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  15/18

  sul-rT 1s 3756t132 Apakah yang dimaksudkandenganYuran TertunggakAwal?

  A Yuran tahunsemasa angbelum diterimaB Yuran tahun epasyangbelum diterimaC Yuran tahun hadapanyang diterima awalD Yuran tahun hadapanyang belum diterima

  33 Maklumat berikut berkaitandensanPerniasaanKaar Ell.

  Modal pada I Mei200lModal pada30 April2008Modal tambahanAmbilan

  RMs0000610005 000500

  BerapakahpulanganPerniagaanKaar Ell?A Untung bersih RM15 500B Untung bersih RM6 500C Rugi bersihRM15 500D Rugi bersih RM6 500

  34 Apakah tujuan Akaun Pengeluaran isediakan?A MerancangprosespengeluaranB Mengira untung atau ugi pengeluaranC Menunjukkan kos yang terlibat dalampengeluaranD Menyatakankedudukankewangan irma pengeluaran

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  16/18

  L6 37561rSULIT35 Maklumat berikut ialah kos yang terlibat dalam pengeluaranbiskut LITE'

  ABCD

  Kosberubah erunit RM0'80Jumlah os etaP RM4000'00

  Berapakah ntungyangdiperolehika 12000unit biskutLITE dijual padahargaRM1.20 eunit?A RM10400B RM5600C RM48OOD RM8OO

  36 Rajah berikut digunakan untuk mengukur kecairan sesuatupernlagaan'

  ModalKer ja:P-Q

  Ukuran Kecairan

  PNisbah Semasa= O

  Apakah P dan Q?P aAset

  AsetSemasaAsetSemasaAsetBukanSemasa

  LiabilitiLiabiliti SemasaAsetBukanSemasaLiabiliti BukanSemasa

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  17/18

  suljrr 17 37561t37 Pilih padananyangbetul bagi kegunaannisbahberikut.

  Nisbah KegunaanKadarpusing ganti stokPulanganatasmodalNisbah semasaMargin

  Mengukur kecekapanpengurusan tokMengukurkadaruntungkasaratassetiap inggitmodal yang dilaburkanMengukur kemampuan irma menjelaskanhutangjangkapanjangMengukur peratusuntung bersih bagi setiapringgit jualan

  38 Maklumat berikut diperolehdaripadabuku Kedai Shamsuddinpada31 Disember 2008.

  JualanStok pada 1Januari2008Stokpada3l Disember 008Untung kasar adalah257o daripadaualan.

  RM200004 0002000

  Berapakahkadarpusingganti stokperniagaanberkenaan?A 7.50kaliB 5 kaliC 4kaliD 3.75kali

  39 Maklumat berikut diperoleh daripadaSyarikat SejahteraBerhad.Tahun NisbahSemasa20012008

  2:32:I

  Tafsirkan prestasisyarikat bagi tahun2008 berbanding ahun2007.A Merosot dan tidak mampu membayarhutangB Meningkat ke tahapkecairanyang paling baikC Merosot tetapi masih mampu membayarhutangD Meningkat terlalu tinggi dan kurahgmemberipulangan

  ABCD

 • 8/2/2019 SPM 3756 2009 PA K1

  18/18

  SULIT 18 3756111'40 Maklumatberikutmerujukkepada atukomponenasas embaranHamparanEleknonikdalamPerisianMicrosoftExcel'

  t RuangYangmenegakt Ditandakan denganabjad

  ApakahkomPonen sasersebut?A SelB BarisC LajurD Formula

  KERTAS SOALAN TAMAT