19
SEKOLAH TINGGI KLUANG SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1249/1 SEJARAH KERTAS 1 OGOS 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objekif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Disediakan oleh; Disemak oleh; 1249/1 @ 2014 Hak Cipta Sekolah Tinggi Kluang [Lihat Halaman Sebelah SULIT

Sej k1 Trial Spm 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Citation preview

15

SEKOLAH TINGGI KLUANGSEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 20141249/1SEJARAHKERTAS 1OGOS

1 JamSatu jamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objekif yang disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Disediakan oleh;Disemak oleh;

. (Pn Hjh. Mariam bt Mohd Noor)(Pn. Noor Azah bt Ismail)Guru Mata pelajaran Sejarah Ketua Panitia SejarahSekolah Tinggi KluangSekolah Tinggi Kluang

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak.1. Gambar di bawah berkaitan dengan Kod Undang-Undang Hammurabi.

Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada rakyat Mesopotamia?

AMerangsang aktiviti perdagangan

BMenggalakkan mobiliti sosial

CMencatatkan urusan pentadbiran

DMenggukuhkan sistem organisasi masyarakat

2. Apakah kesan peristiwa Perang Kalinga pada tahun 261 S.M terhadap Maharaja Asoka?

AMemeluk agama Hindu

BMemerintah empayar Maurya secara diktator

CMengutamakan perdamaian dalam perluasan kuasa

DMenggunakan agama Hindu untuk meluaskan wilayah

3. Penemuan tembikar Qing Pai menunjukkan Kedah Tua sebagaiA sebuah pelabuhan entrepot Bpusat pengumpulan barangCtempat perusahaan tembikarDkerajaan tertua di Tanah Melayu

4. Maklumat berikut terdapat dalam monument keagamaan kerajaan awal Asia Tenggara

SilaSamadhiPanna

Apakah kaitan setiap tingkat tersebut?ATahap kehidupanBTahap KekayaaanCTahap KeseniaanDTahap kesetiaan

5. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?

IMengamalkan amalan riba

IIMenjalankan pemerintahan berpusat

IIIMenjalin kerjasama antara kabilah

IVMengamalkan perkahwinan bebas

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

6 Pernyataan berikut menerangkan cara dakwah Islamiah disebarkan di Makkah.

Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan ajaran Islam secara rahsia selama tiga tahun

Mengapakah baginda berbuat demikian?AAncaman kuasa asingBBilangan penganut Islam kecilCArahan pemimpin tempatanDKekurangan sumber kewangan

7. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan reaksi penentangan daripada masyarakat Arab Quraisy. Bagaimanakah cara masyarakat Arab Quraisy melakukan penentangan?Amembuat tembok sempadan Bmemulaukan keluarga RasulullahCmelancarkan peperanganDmengadakan perjanjian dengan baginda

8. Jadual di bawah merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w

Tahun621 Hijrah

PeristiwaPerjanjian Aqabah Pertamaditandatangani

Antara berikut, yang manakah merupakan isi perjanjian tersebut?ISuku Arab Madinah meninggalkan amalan JahilliahIISuku Arab Madinah beriman kepada Allah dan rasulIIISuku Arab Madinah membantu Nabi Muhammad s.a.w berhijrahIVSuku Arab Madinah menolong Nabi Muhammad s.a.wmenentang Arab Quraisy

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

9. Orientalis Barat mentafsirkan hijrah sebagai suatu pelarian. Apakah hujah yang dapat menyangkal pendapat orientalis barat itu?

IPenghijrahan orang Islam ke Madinah adalah atas jemputan orang Arab MadinahIINabi Muhammad tidak mahu meneruskan dakwah baginda di Makkah.IIIOrang Islam tidak mahu berperang dengan orang Arab Quraisy di Makkah.IVKetibaan orang Islam Makkah telah disambut dengan rela dan meriah.

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

10 Maklumat menunjukkan sistem perundangan di Madinah dan Malaysia.

MadinahMalaysia

Piagam MadinahPerlembagaan Malaysia

Apakah persamaan tersebut?

Akekebalan ketua NegaraBpemisahan kaumCPengagihan kuasaDKebebasan beragama

11 Jadual di bawah berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah.

PeristiwaTahunPihak yang menang

Perang Khandak627 MasihiTentera Islam

Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?

APeralatan perang yang lengkapBBilangan tentera ramaiCStrategi perang yang mantapDBantuan dari luar

12 Pada 628 Masihi, Nabi Muhammad ingin menziarahi Makkah untuk melakukan umrah. Kedatangan orang Islam Madinah telah disekat oleh orang Arab Quraisy di Hudaibiyah. Uthman bin Affan telah dihantar ke Kota Makkah untuk berunding.

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w memilh Uthman bin Affan untuk berunding dengan orang Arab Quraisy?

ABeliau merupakan sahabat Nabi Muhammad s.a.w yang paling bijakBBeliau satu-satunya wakil Islam yang dirsetujui oleh Arab QuraisyCBeliau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin Arab QuraisyDBeliau memiliki sifat lemah lembut dan bertolak ansur.

13 Khalifah Abu Bakar al-Siddq digelar Penyelamat Umat Islam Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut?

Amendamaikan suku Aus dan KhazrajBmembanteras gerakan al-RiddahCmembentuk sistem ketenteraan IslamDmengembangkan pengajaran al-Quran

14

Baitulhikmah telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan berkembang semasa pemerintahan Khalifah al-Makmun.Apakah peranan institusi tersebut?

A Ibu kota pentadbiran

BCDKubu pertahananPusat penterjemahanPelabuhan antarabangsa

15

ABCD

16Rajah di bawah menerangkan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

S.Q Fatimi

Islam datang dari China

Apakah bukti yang menyokong teori di atas.Batu bersuratPenemuan tembikarKarya kesusasteraanPersamaan budaya

Ramai pedagang Islam dilantik sebagai Syahbandar di beberapa bandar pelabuhan di Asia Tenggara.Apakah kesan pelantikan tersebut kepada Asia Tenggara?

A Membantu menyebarkan IslamB Mengharamkan riba dalam perdaganganC Meningkatkan kedatangan pedagang asingD Mewujudkan sistem percukaian yang sistematik

17

18

19

20 Keadaan yang tidak menentu dalam zaman Gelap menyebabkan kemunculan golongan Baron (tuan tanah)Apakah situasi yang dialami oleh golongan petani ketika zaman Gelap tersebut?I membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanahII mendapat perlindungan daripada pihak gerejaIII melibatkan diri dalam perdaganganIV mencari pelindungan daripada tuan tanah

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IVMaklumat berikut merujuk kepada Imperialisme Barat di Asia.

Mengubah ekonomi Negara yang dijajah supaya secocok dengan keperluan perindustrian mereka

Mengapakah Negara Britain dan Belanda mempunyai dasar tersebut semasa zamanRevolusi Perindustrian?

A. Meningkatkan taraf hidup rakyat peribumiB Mengelakkan persaingan kuasa lainC Menjamin bekalan bahan mentahD Menjaga kestabilan politik

Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Tanah Melayu.

Sistem Ekonomi Tradisional

Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional?I Melibatkan pemodal dari Eropah dan ChinaII Sektor pertanian berasaskan eksportIII Tidak melibatkan pemasaranIV Menggunakan teknologi mudah

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Maklumat berikut berkaitan usaha British mengawal perkembangan sekolah Cina diTanah Melayu.TahunTindakan

1920Memperkenalkan Enakmen PendaftaranSekolah

Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian?

AMengatasi kekurangan guruBMewujudkan perasaan kekitaanCMembendung masalah jenayahDmenyekat pengaruh Komunis 21 Jadual berikut menunjukkan Negara yang dijajah oleh kuasa Barat

Kuasa BaratNegara Jajahan

BritishBurma

BelandaIndonesia

Apakah ciri pentadbiran birokrasiBarat di Negara tersebut?I Undang-undang Barat diperkenalkanII Pentadbiran dijalankan melalui jabatanIII Sistem pemerintahan beraja dikekalkanIV Pembesar tempatan berhak mengutip cukai

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

22Rajah berikut merupakan kesan dasar penjajahan Barat di Negara-negara Asia Tenggara.

Tidak memberi peluang penduduk tempatan dalam pentadbiranMewujudkan jurang sosial antara penjajah dengan pribumiX

X tersebut mungkin sekaliAkemasukan barangan importBperkahwinan campur digalakkanCmenyisihkan penduduk pribumi dalam ekonomi modenDamalan keagamaan penduduk tempatan disekat

23Senarai berikut merujuk kepada tokoh-tokoh pejuang Negara menentang British.

Dol SaidTok JanggutHaji Abdul Rahman Limbong

Apakah nilai yang dapat dicontohi daripada perjuangan mereka?

ASaling membantuBSetia kepada pemerintahCBerjuang menegakkan agamaDBerani mempertahankan kedaulatan

24Pada awal abad ke-20, kegiatan berpesatuan di sabah tidak menonjol.Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

AHalangan dariada pemerintahBKelemahan sistem perhubungan CMenghadapi masalah kewanganDPerbezaan taraf hidup antara etnik

25Apakah kepentingan prinsip berikut terhadap pembinaan Negara Itali dan Jerman?

Realpolitik Buku The Prince

AMewajarkan pemimpin menggunakan apa-apa cara sekalipun untuk mencapai matlamat politik.BMembangkitkan nasionalisme dalam kalangan rakyat kedua-dua NegaraCMengeratkan hubungan antara bangsa Itali dan bangsa Jerman.DMengandungi strategi politik dalam pembangunan Negara.

26Rajah berikut menerangkan konsep daulat dalam kerajaan Melayu tradisional.

Kekuasaan

KerajaanDaulat

Kebebasan

Apakah kepentingan konsep daulat tersebutI Menentukan bidang kuasa pembesarIIMemperkukuh kedudukan rajaIIImenjamin keutuhan pemerintahIVmenjadi panduan pembentukan Negara

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

27Mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Raja berkuasa memilih Menteri Besar.Siapakah pula yang melantik Naib Menteri Besar?

AJemaah Menteri BMenteri BesarCMajlis Mesyuarat NegeriDMajlis Perundangan Negeri

28Rajah berikut menjelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union.

Pentadbiran Malayan Union

Penguasaan oleh pemerintah pusatPewujudan sebuah kesatuan

Apakah implikasi daripada ciri pentadbiran tersebut?

AMengukuhkan kuasa sultanBMenjaga kedudukan orang MelayuCMembincangkan soal agama IslamDMenolak tradisi dan sistem politik Melayu

29Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

AKebebasan berpolitikBMenguasai pentadbiranCKedudukan istimewa dilindungiDMenentukan kerakyatan

30Maklumat di bawah merujuk persetujuan yang dicapai hasil rundingan UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum.

Memberi kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran yang dilahir kan di Persekutuan Tanah Melayu.

Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada persetujuan tersebut?

APenduduk bersatu dalam menghadapi ancaman musuh.BKerjasama antara kaum menuntut berkerajaan sendiri.CBersikap toleransi antara kaum demi kepentingan NegaraDmewujudkan parti politik berasaskan perjuangan kaum

31Maklumat berikut berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan kepada Sarawak dan Sabah.

Tokoh A: Kita Berjaya mendapat kuasa mengawal hal imigresen.Tokoh B: Kita juga diberi kuasa mengawal perkhidmatan awam.Tokoh C: Nampaknya tindakan kita tepat.

Perbincangan tersebut merujuk kepada

ASuruhanjaya ReidBSuruhanjaya CobboldCPerjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957DPerjanjian Malaysia 1963

32Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di Negara kita sekiranya wakli rakyat

Adipecat daripada partiBmeninggal duniaCmenyertai parti lainDhilang sokongan

33Rajah berikut menerangkan Senarai Bersama antara kuasa kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Perhubungan

Senarai BersamaPemulihan

X

Apakah X?

ABiasiswaBTanahCKesihatanDPertahanan

34Senarai berikut merupakan lambang-lambang Negara Malaysia

Jata NegaraLagu NegarakuBendera Jalur Gemilang

Mengapakah lambang tersebut penting kepada rakyat Malaysia?IMeningkatkan taraf hidupIIMenyuburkan sifat taat setia IIIMenerapkan semangat patriotismeIVMenghadapi cabaran globalisasi

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

35Apakah masalah yang dikenal pasti dalam Kajian Dasar Perindustrian Malaysia?

AKelemahan dalam struktur perindutrianBKelemahan dalam pemilikan modalCKekurangan tanaga kerja mahirDKelebihan guna tenaga kerja

36Tokoh berikut merupakan pemimpin yang bertanggungjawab memperkenalkan Dasar penswastaan di Malaysia pada tahun 1983.

Tun Mahathir bin Mohamad

Apakah tujuan dasar tersebut dilaksanakan?

AMenggalakan penyelidikanBMemperluas industri desaCMenambah pemilikan kerajaanDMeningkatkan mutu perkhidmatan

37Maklumat berikut merupakan gagasan Negara untuk menjadi sebuah Negara yang maju pada tahun 2020.

WAWASAN 2020

Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri.

Bagaimanakah matlamat tersebut boleh dicapai?AMengatasi pengangguranBMeningkatkan kualiti pendidikanCMemperkukuh hubungan antarabangsaDMengatasi Sembilan cabaran

38Jadual merujuk kepada pembentukan pakatan semasa Perang Dunia Pertama.

Perang Dunia Pertama

Pakatan BertigaPerikatan Kuasa Tengah

BritainJerman

PerancisAustria-Hungary

RusiaItali

Apakah kesan daripada terbentuknya pakatan tersebut?

AMemperkukuh perpaduan duniaBMenganjurkan rundingan damaiCMemulakan persaingan kuasa besarDMenyekat pengaruh komunis

39Jadual di bawah merujuk Peristiwa Perang Dingin.Jangka masaSelepas Perang Dunia Kedua hingga 1989

PeristiwaPerang Dingin

Apakah punca dunia terpaksa berdepan dengan konflik tersebut

APerebutan tanah jajahanBPerbezaan fahaman politikCPembinaan Negara bangsa modenDPersaingan teknologi persenjataan

40Maklumat di bawah merujuk kepada penubuhan ASEAN.TarikhPeristiwa

November 1971Mesyuarat Menteri-menteri Luar ASEANDi Kuala Lumpur.

Apakah ketetapan yang dicapai dalam mesyuarat di atas?

APengisytiharan AFTABPengisytiharan ZOPFANCPenubuhan RECSAMDPenubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014SKEMA JAWAPAN

NO SOALANM/SNO. SOALANM/S

1D1421A8-9

2C4922C15

3A8123D31

4A9024B56

5B10125A68

6B10926C76

7B11227A81

8A11828D95

9B12029C108

10D12630C120

11C13031D155

12D13232B178

13B14533A185

14C15634C187

15A17735A204

16A18036D207

17B21537D219

18C23738C229

19D24539B234

20D26540B258

A=10B=10C=10D=101249/1 @ 2014 Hak Cipta Sekolah Tinggi Kluang[Lihat Halaman SebelahSULIT1249/1 @ 2014 Hak Cipta Sekolah Tinggi Kluang[Lihat Halaman SebelahSULIT