SPM PERCUBAAN 2009 K1.doc

Embed Size (px)

Citation preview

DocumentSULIT 2280/1 SULIT2280/2GEOGRAFIFeb 20121 jamPEPERIKSAAN UJIAN BULANAN 1SPM GEOGRAFIKertas 1Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan2. Jawab semua soalan3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telahdibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.6. Anda boleh menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan danalatan geometri. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak[Lihat sebelah2280/1 @ 2012 panitia geografiSULIT1.Antara berikut manakah benar tentang lapisan-lapisan bumi?A.Biosfera ialah bahagian bumi yang menampung pelbagai hidupanB. Atmosfera merupakan bahagian bumi yang bersifat pepejalC.Biosfera mengandungi gas yang banyakD.Hidrosfera meliputi 36.7 peratus daripada sistem bumi Ketebalan 30-50 kmKetumpatan 2.7g/cmBatuan granit2.Pernyataan di atas merujuk kepadaA. simaB. sialC. astenosferaD. mantel3.Antara berikut, pernyataan manakah yang benar?Pertembungan PlatMuka bumi yangdihasilkan A.Plat Nazca dan PlatAmerika SelatanB.Plat Afrika dan Plat ArabC.Plat Indo-Australia danIndo-SinianD.Plat Indo Australia danPlat EurasiaBanjaran HimalayaKepulauan HawaiBanjaran TitiwangsaKepulauan Jepun 4.Antara berikut yang manakah kesan-kesan gelangsar tanah pada bentukmuka bumi?I.TeresIII. Jatuhan batuII. Gelongsor puingIV. Lekukan cerunA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IVSULIT5.Bentuk muka bumi di atas terjadi disebabkan oleh tindakan A.hakisanB. lompatanC. pemendapanD. seretan6.Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang taman laut?A.Mengurangkan pencemaran lautB.Kawasan pinggir laut yang selamatC. Merupakan sumber ekonomi utama negaraD.Membolehkan hidupan laut terpeliharaLaut Suhu airKedalaman lautKeadaan air I !6 C30 meterBanyak mendapan kelodak II 23 C40 meterAirnya jernih III 24 C45 meterMengalami ombak dantindakan pasang surut IV 25 C65 meterDipengaruhi oleh arus sejuk 7.Berdasarkan jadual di atas, manakah keadaan laut yang menggalakkanpembentukan terumbu karang?A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IVSULIT8.Putaran bumi menyebabkan berlakunyaI.kejadian empat musimII. kejadian siang dan malamIII. kejadian pasang surut.IV. kejadian gerhanaA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV9.Alat yang digunakan untuk mengukur halaju angin ialahA. termometerB. kompasC. penunjuk arah anginD. anemometer * Wayar telefon berbunyi* Dahan pokok bergoyang10. Pernyataan di atas merujuk kepada keadaanA. bayu sederhanaB. angin ribut kencangC. bayu kencangD. ribut taufan11. Merujuk kepada jadual di bawah, pilih pernyataan yang betulBentuk muka bumiSuhu (C)Jenis tanaman A. Pamah27Teh B.Pamah27Padi sawah C. Bukit20Kelapa sawit D.Bukit20Koko SULITSULIT 2280/1 5 X- Debu dan asap diudara.-Bangunan tinggi, udarasukar bergerak12. Antara berikut yang manakah kesan kejadian X di atas?A.Menyebabkan bangunan cepat rosakB.Memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhanC.Penglihatan di kawasan itu tidak kaburD.Menyebabkan penyakit mata dan paru-paru 13. Antara berikut, kawasan manakah terdapatnya tumbuhan di atas?A.I dan IIB.II dan IIIC III dan IVD I dan IVSULITSULIT 2280/1 6 14. Antara berikut, yang manakah kepentingan tumbuhan semulajadi di atas?I.Banyak membekalkan makananII.Menjadi tempat pembiakan ikan, udang dan ketamIII. Melindungi pantai daripada hakisan ombakIV.Banyak membekalkan karbon dioksidaA. I,II dan IIIB.I,II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV * Taman Negara Endau-Rompin, Johor* Hutan Simpan Hulu Gombak, Selangor15. Antara berikut yang manakah kepentingan sumber di atas?I.Bahan mentah industriII. Mengawal imbangan gas dalam udaraIII. Kawasan tadahanIV. PelanconganA.I,II dan IIIB.I,II dan IVC I,III dan IVD II,III dan IVSULITSULIT 2280/1 7 16. Kesan keadaan di atas terhadap alam sekitar ialahI.tanih hilang kesuburanII. suhu setempat meningkatIII hakisan permukaan giatIV. tanah banyak menyerap airA.I,II dan IIIB.I,II dan IVC I,III dan IVD II, III dan IV17. Antara usaha mengekalkan sumber hutan di Malaysia ialahI penghutanan semulaII mewartakan hutan simpanIII menggalakkan kegiatan pertanianIV kempen pemeliharaan alam sekitarA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IVSULITSULIT 2280/1 8 Faktor I. PusatPerindustrian III. Urbanisasi IV. Tanahpamah luas II. Jaringanpengangkutan18. Dalam rajah di atas, manakah merupakan faktor fizikal yangmempengaruhi taburan penduduk di St. Lawrence, Kanada?A. IB. IIC IIID IV19. Kepadatan penduduk bermaksudA jumlah penduduk dalam sesebuah negaraB perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematianC jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempatD perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar 20. Kawasan yang manakah dalam peta di atas mempunyai kepadatanpenduduk yang tinggi?A.I dan IIB. II dan IIIC.III dan IVD.I dan IVSULITSULIT 2280/1 9Ciri-ciri Penduduk Pendudukberlebihan berkurangan I. Peratus pertumbuhan penduduktinggirendah II. Pendapatan per kapitarendahtinggi III. Taraf kesihatanrendahtinggi IV. Taraf pendidikan tinggi rendah 21. Berdasarkan jadual di atas, kombinasi jawapan manakah yang benar?A. I,II dan IIIB.I,II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV Seorang pekebun kelapa sawitberpindah bersama keluarganya kekawasan pembangunan tanah22. Pernyataan di atas menunjukkan migrasiA. luar bandar ke bandarB. luar bandar ke luar bandarC bandar ke luar bandarD bandar ke bandar23. Antara berikut yang manakah benar tentang sumbangan petempatan luarbandar kepada petempatan bandar?A Menyediakan tenaga kerjaB Mengumpulkan hasil pertanianC Menyediakan kemudahan kewanganD Menyediakan kemudahan pendidikanSULITSULIT 2280/1 10 * Arau, Perlis* Kuala Kangsar.,Perak* Pekan , Pahang24. Ketiga-tiga bandar di atas mempunyai fungsi yang sama sebagaiA. bandar industriB. bandar pentadbiran negeriC bandar dirajaD bandar satelit25. Hierarki bandar yang paling tinggi pada masa kini ialahA. megalopolisB. metropolisC bandar rayaD bandar ibu negara Proses pembandarannyateratur dan terkawalKadar pembandarannyaperlahan26. Pernyataan di atas merujuk kepada proses pembandaran yang di alamiolehA negara-negara Asia TenggaraB negara-negara sedang membangunC negara-negara majuD negara-negara dunia ketiga27. Kerajaan telah memperkenalkan sistem pengangkutan LRT dan komuter didalam bandaraya Kuala Lumpur untukI.mengatasi masalah kesesakanII.mempercepat kewujudan bandar-bandar satelitIII.mempercepat pembangunan pinggir bandarIV.mengurangkan masalah pencemaran udaraA.I dan IIB.II dan IIIC III dan IVD I dan IVSULITSULIT 2280/1 11 * e-rate* e-governan* e-komuniti28. Ketiga-tiga konsep di atas diperkenalkan oleh Amerika Syarikat yangbertujuan untukA.meningkatkan perdagangan antarabangsaB.memperluas pasaran dalam dan luar negaraC.mempercepat komunikasi dan penyebaran maklumatD.mengukuhkan pertahanan negara29. Antara berikut,yang manakah kesan pembinaan lebuh raya ?A.Kemusnahan kawasan tadahan airB.Kemusnahan habitatC.Hakisan tanah dan tanah runtuhD.Pencemaran air khususnya sungai Pembinaan lebuh rayaKerja pemotongan danpenarahan bukit30. Langkah yang paling sesuai untuk mengurangkan kesan aktiviti di atas ialahA.memindahkan hidupan liar ke habitat lainB.menyediakan laporan penyenggaraan yang lengkapC.membersihkan air sungai yang tercemarD.membina benteng dan menanam rumput di cerun bukit SULIT