Spm 2009 Addmths k1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  1/25

  NO. KAD PENGENALAN

  LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9ADDITIONAL MATHEMATICSKertas INov./Dis.2 jam3472t1Dua jam

  ANGKA GILIRAN

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN1. Tul is nombor kad pengenalan danangka gi l i ran anda pada petakyang disediakan.2. Kertas soalan in idalam dwibahasa.

  Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadan dalambahasa Melayu.Calon dibenarkan menjawab keseluruhanatau sebahagiansoalan sama ada dalambahasa Inggeris atau bahasa Melayu.Calon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini.

  adalah

  3.

  4.

  5.

  INI SEHINGGA DIBERITAHUUntuk Kepunaan PemeriksaKod Pemeriksa:

  Soalan MarkahPenuh MarkahDiperoleh1 22 A?3 J4 3f, 26 J7 J8 J9 310 211 4L2 413 4L4 415 JL6 JL7 J18 319 +20 J21 2'r1 423 424 J25 4Jumlah 80

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.[Lihat halaman sebelah

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  2/25

  The following formulae may be helpful in answering he questions.The symbols givenare the ones commonly used.Rumus-rumusberikut boleh membantuanda menjawab soalan. Simbol-simbolyangdiberi adalah yang biasa digunakan.

  2aJ

  45

  -btx= 2a

  a* xan = a**n

  q* +a' = qrk-n

  (a*)n = qrn'fl

  / :ut ,

  ALGEBRA89

  CALCULUSKALKULUS

  Iogomn:logam+loganT2

  mlogai: logam-logont3logomn: nlogom

  loe- b___::-logaD: Iog"o

  Tn:o+(n- l)d

  s : l lza+(nlaln2'Tr: af - t

  , - o( , i i - " l t - ,"1 " y*1" r- l I - rs*=*, l " l ' t

  Area under a curveLuas di bawah lengkungb

  f-: I y dr or (atau)ab

  l-: lxc lya

  Volume of revolutionIsi padu kisaranb| )-: lny" dx or (atau)

  abf ) -Iz 'dvtJa Ilihat halaman sebelah

  10

  11

  6

  7

  dydvdu4:=U-+V-dx dx dx

  2 v:L. dY'vdx

  dv dv du3 - =:x--drdudr

  du dv=d"d"

  ,2

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  3/25

  STATISTICSSTATISTIKx- z1N 1 i -Lw' t,Zw,

  Fal=_tH"L .+_D

  nlP, :

  ,C, =(" - r)t

  nlt rF"'L J -Z1/ ru -'

  910l1t2I3T4

  (n-r) tv1r(,ewa) = P(,q)+ (n)- (7on)r (x : r) : "C, pr qn-r , p t q: IMean I Min , lt: npo : Jnpq

  Zf*' --z>f -"m:L. l+u e)cl r * ) , _

  x -wL- - o

  6 1:Qt xlooeoGEOMETRYGEOMETRI

  4

  Distance Jorak:MMidpoint I Titik tengah

  (*r+x. , vr*vr)(x, ): l. ,: '=-; )A point dividing a segmentof a lineTitik yang membahagisuatu temberenggaris

  ( nx,+mx-, nv,+my.r\6.vl : l - . I\ r?,r+n m+n )Area of triangle I Luas segi tiga r

  l t r: *l 6y, -rxzlt -r xzrt) (*tyt -txzlz+ xrv:) |

  Lr6-r)'Zr

  * '*y '

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  4/25

  TRIGONOMETRYTRIGONOMETRI

  Arc length, s: r0Panjang engkok, :./e

  Areaof sector, : |f ,1Luassektor, : ti'O

  sinz + cosz : Isin2 + kosz : Isec2A: I + tanzAset?A - I + tan2Acosec2A:1 cot2Akose&A:1+ kot2Asin2A:2 sinA cossin2A:2 sinA kosAcos2A : cos2 - sinzA:2cos2A - |:1 - 2sinzA

  kos2A : kos2 - sin2A= 2koszA 1: I - 2sin2A

  sin ,1t B) = sin,4 osB f cosAsirtBsin(AtB): sinAkos t kosAsinBcos(,1+B) cos,4cosB sinAsinBkos ,1+B) = kosAkos B T sinA sinB

  10 tan(At B) = tanA 1- tanB1 T tanAtan B

  11 tan2A= 2tan AI- : i : t r fA

  sinA sin.B sinC2

  13 a2a2

  +c2 - 2bccosA+c2 - 2bckosA

  Area of triangle / Luas segi tigaI: tob sinC

  :b2:b2

  I4

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  5/25

  ForExaminer's

  Use

  IE.l

  SULITAnswer all questions.Jawab semua soalan.

  L Diagram 1 shows he relation between setX and set f in the graphform.Rajah I menunjukkanhubungan antara set X dan set Y dalam bentukgraf.

  347211

  sr

  SetYnp

  2 4 ' ,6Set X

  Diagram 1Rajah 1

  StateNyatakan(a) the objects of 4,

  objek-objek bagi q,(b) the codomainof the relation.

  kodomainhubungan tu. f2 marksf[2 markah]

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  6/25

  SIILIT 72 Given the functions g,: x -+ 2x - 3 and h; x -+ 4x , find,

  Diberi fungsi g:x-+2x-3 dan h:x-)4x,cari

  347Ztl

  (a) hs(x),(b) thevalue f x if h/;;) =

  )rr*r.n i ta i ika hs'; ; ) )sf*1.14marksl14markahl

  Answer / Jawapan: (a) hg(x) =(b) x=

  3 Given he unction g : x->3x-1, f indDiberi fungsi g : x -+ 3x -I , cari

  (a) s(2),(b) the value of p wheng-t(p) = ll .

  nilai p apabilag-r(p) = 11. 13marksl13markahl

  Answer / Jawapan: (a) S(2) =' (b) p=

  ForExaminer's

  Use

  7G

  3E

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  7/25

  ForEraniner'sUse

  4

  G

  SULIT 82px - p2, where

  3472/1p is a constant,has two

  13marks)p ialah pemalar,

  [3 markah]

  The quadraticequation x2 + x =differentroots.Findtherangeof valuesof P'persamaan kuadratik x2 + x = 2px - P2, dengan keadaanmempunyaidua PuncaYangberbeza.Cari ulat nilai P.

  Answer / Jawapan;

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  8/25

  SULIT5 Diagram 5 shows he graphof a quadratic unctionare constants.

  Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik f(x)p dan q ialah pemalar.

  3472t1f(x) = -(* + p)2 + q, wherep and q- -(x + p)2 + q, dengankeadaan

  Diagram 5Rajah 5

  StateNyatakan(a) the value of p,

  nilai p,(b) the equation of the axis of symmetry.

  persamaanpaksi simetri. 12marksl12markahl

  (a )(b )

  y:f (x)

  Answer / Jawapan:

  [Lihat halaman sebelah

  ForExaminer's

  Use

  !Eo

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  9/25

  ForExaminer's

  Use

  6G

  7G

  347211SULIT6Thequadrat icfunct ion/(x)=-x2+4x+a2,wheteaisaconstant,hasmaximurnvalue 8.

  Find the valuesof a. 13marksfFungsi kuadratik f(x) = -x2 + 4x + a2,dengankeadaana ialahpemalar, mempunyainilai maksimum8.Cari nilai-nilai yang mungkinbagi a. 13markahl

  Answer / Jawapan: a=

  10

  Given 3n-3 x 27nDiberi 3r-3 x Zln

  = 243. find the value of n.= 243, cari nilai n.

  f3 marksl13markahl

  Answer / Jawapan;

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  10/25

  SULIT8 Given that 1og, -loEzq

  Diberi logrp-log, Q=0.

  11= 0, express in termsof q.ungkapkan dalamsebutan .

  34721113marksf

  13markahl

  Answer Jawapan:

  ForExaminer's

  Use

  8tE

  9

  Go

  9 Given the geometric progressionthe progression.Diberi janjang geometn 5,janjang itu.

  infinity of13marksl

  Y , -20 ,...,cari hasil tambahhinggaketakterhinggaan3 913markahl

  Answer / Jawapan:

  Lihat halaman sebelah

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  11/25

  ForUse

  l0ttr.

  SULIT 34721110 Diagram 10 shows hree squarecards.

  Rajah l0 menunjukkan iga keping kad berbentuksegi empatsama.

  Diagram 10Raiah lO

  The perimeters of the cards form an arithmetic progression. The terms of theprogressionare n ascendingorder.perimeter kad-kad tu membentuk uatu anjang aritmetik. Sebutan-sebutananiangitu adalah secaramenaik.(a) 'Write down the first threeterms of the progression'

  Tulis tiga sebutanpertama anjang itu.(b) Find the common difference of the progression.

  Cari bezasepunYaaniang itu. 12marl

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  12/25

  SULIT t3 3472t111 The first three ermsof a geometricprogressionare ,6, lZ.

  Tiga sebutanpertama.suatu anjang geometri ialah x,6, 12.FindCari(a) the value of x,

  nilai x.(b) the sum from the fourth term to the ninth term.

  hasil tambahdari sebutankeempathingga sebutankesembilan.14marksl[4 markah]

  Answer / Jawapan:

  [Lihat halaman sebelah^ - ^

  (a)(b)

  ForExaminer's

  Use

  l l

  G

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  13/25

  ForUse

  t2G.l

  SULIT 347211|2Diagram12showsaSectofBoCofacirclewithcentreo.

  Rajah L2 menunjukkansebuahsektorBOC bagi sebuahbulatan berpusatO'

  Diagtam 12Raiah 12

  It is given that I BOC = l. 42tadians,AD= 8 cm andoA = AB = OD = DC =5 cm'Diberi bahawa I BOC =1' 42 rad'ian,AD = 8 cm dan OA = AB = OD = DC = 5 cm'FindCari(a) the length, in cm, of arcBC,

  paniang, dalam cm,lengkok BC,(b) the area, n cm2,of the colouredregion'

  ruas,dalam cmz, kawasanberwarna. f4 marksl14markah)

  Answer / JawaPan: (a)

  t4

  cm

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  14/25

  sulrr ls13 Given hata = 13!+! and b=7i- frj, f ind

  Diberi a =l3i+ idan b=7i- ki , car i(a) q.-b. in the form ,i+ yi,

  a-b dalambentuk i+!!,(b) the valuesof ft f le-bl = tO.nilai-nilai k ika le-bl= tO.

  Answer / Jawapan: (a)

  14marksl[4 markah]

  (b) k-

  2A4rn ll,ihat halaman sehelal,r

  ForExaminer'sUse

  .13ttro

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  15/25

  ForExaminer's

  Use

  t4G

  SULIT14 Diagram 14 showsa triangle PQR.

  Rajah 14 menuniukkansegi tiSa PQR'

  34721r

  thatQS:,SR=2:1,

  QR dengan keadaan

  14marksl14markahl

  t tK - -. -. . . . .- 'dn -

  t6

  Diagram 14Rajah t4Given F0=3q, PR=6b 3nd point S l ies on QR suchexpress n terms of a and bDiberi PQ=3a, PR=6b dan t i t ik S ter letak di atas0S: SR=2: l, ungkapkan alamsebutana dan b(a) QR,(b) sP.

  Answer / Jawapan: (a)(b)

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  16/25

  SULIT n15 Diagram 15 showsa straight line AC.

  Rajah 15 menunjukkangaris lurus AC.

  Diagram 15Rajah 15

  The point B lies on AC such hatAB : BC = 3 : l.Find the coordinatesof B.Titik B terletak di atasAC dengankeadaanAB : BC = 3 : 1.Cari koordinat B.

  Answer / Jawapan:

  347ztr

  [3 marksl

  [3 markah)

  [Lihat halaman sebelah

  A(-2,3)

  ForExaminer's

  Use

  15ttro

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  17/25

  ForUse

  16

  t7E

  SULIT 18 3472t116 Solve he equation sin.r cos - cos.r= 0 for 0o

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  18/25

  SULIT 3472t118 Given hat f @)dx=6 and lft

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  19/25

  ForExaminer'sUse

  20G

  SULIT20 A block of ice in the form of

  20a cubewith sides cm, melts

  34721rat a rate of

  13markslpada kadar

  13markahl

  9.72 cm3Perminute.Find the rate of changeof x at the instant when x = t2 cm'Seketlu l ais berbentuk kubus dengan sisl x cff i ' mencair942 cm3 er minit.Cari kadar perubahan x pada ketika x = 12 cm'

  Answer / JawaPan:

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  20/25

  ULIT 2t 3472112t Diagram 21 showspart of the curve y = f(x) which passes hrough the points (h, 0)and (4,7).

  Rajah 2l menunjukkan sebahagian daripada lengkunSy = f(x) yang melaluit i t ik-t it ik(h,0) dan (4,7).

  Diagtam2IRaiah2IA

  Given har heareaof thecoloured egion s 22 unit2,ind thevalueof If G)d. -12marksl

  4

  Diberi uaskawasan erwarnaalah22unit2, ar i nilai Ir?)ar.12markahl

  Answer / Jawapan:

  (h,0)

  fl ihat halaman sebelah

  ForExatniner's

  Use

  21tEo

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  21/25

  Fo rExaminer's

  Use

  , )G

  SULIT 22

  Answer / JawaPan:

  34721122 There are 4 different science books and 3 different Mathematics books on a shelf'

  calculate the number of different ways to arrangeall the books in a row ifDalarn rak ada 4 buah buku sains yang berlainan dan 3 buah bukuMatematik yangberlainan.Hitungbi langanCarayansberlainanuntukmenyusunsemuabukuitudalamsatubaris ika(a) no condition is imPosed,

  tiada sY rat dikenakan,(b) al l the Mathematicsbooks are next to eachother'

  SemuabukuMatematikadalahbersebelahanantarasatusamalain.14marksl14markahf

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  22/25

  SULIT 3472tr23 The probability that a student is a librarian is 0.2 . Three students are chosenat random.

  Find the probability thatKebarangkalianbahawaseorangmurid adalahpustakawan alah 0.2. Tiga orangmurid dipilih seclra rawak.Cari kebarangkalian bahawa(a) all three are ibrarians,

  ketiga-ketigamurid itu ialah pustakawan,(b) only one of them is a librarian.

  hanya seorongdaripada murid-murid itu ialah pustakawan.[4 marksl[4 markah]

  Answer / Jawapan: (a)(b)

  [Lihat halaman sebelah

  ForExaminer's

  Use

  23[Eo

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  23/25

  ForUse

  24G.

  SULIT24 A set of 12 numbers

  24x1, x2, ... ' xr2, has a variance of 40

  3472/rand it is given that

  Z*' = 1 080' n-hnt t v .r, ' tns o d.an iberi bahawaSuatusetdata 12 nomborxy x2, ." , x1z, nempunyatvaruZ*' = 1080.FindCari(a) the mean,x,

  min, i ,(b) the valueof fx.

  n i la i )x.13marl

 • 8/9/2019 Spm 2009 Addmths k1

  24/25

  SULIT t