of 14 /14
1 RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah SULIT MATEMATIK Kertas 1 015/1 September 2019 1 jam SOALAN RAMALAN UPSR 2019 Nama : ……………………………………………………… Kelas : ……………………… MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. 5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

  • Upload
    others

  • View
    94

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

1

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

SULIT

MATEMATIK

Kertas 1

015/1

September

2019

1 jam

SOALAN RAMALAN UPSR

2019

Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

MATEMATIK Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C

dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan

kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah

dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali

dinyatakan.

6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas

soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

Page 2: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

2

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

1. Antara berikut, yang manakah merupakan nombor perdana?

A. 1 C. 23

B. 12 D. 24

2. Bundarkan 160.5 kepada ratus terdekat.

A. 200 C. 160

B. 161 D. 150

3. Nyatakan nilai tempat bagi 7 dalam nombor 405.278.

A. Persepuluh C. Perseribu

B. Perseratus D. Persepuluh ribu

4. 1.01 juta - 0.313 juta =

A. 0.697 juta C. 0.737 juta

B. 0.707 juta D. 0.978 juta

5. 5 128 x ____________ = 41 024

A. 2 C. 6

B. 4 D. 8

6. 3 482 + 19 - 298 =

A. 1 203 C. 3 003

B. 2 203 D. 3 203

7. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.

Hitung jumlah nilai X dan Y.

A. 55 C. 141

B. 125 D. 145.5

Page 3: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

3

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

8. 57 78 kg =

A. 5 780 g C. 57 780 g

B. 57 125 g D. 57 875 g

9. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.

Tentukan nilai x + y.

A. 1 56 C. 1

16

B. 1 23 D. 1

13

10. 6.215 =

A. 6 + 21 000 +

11 000 + 51 000 C. 6 +

21 000 + 110 +

5100

B. 6 + 21 000 +

1100 + 510 D. 6 +

210 + 1100 +

51 000

11. Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan peratusan keputusan

ujian Matematik murid tahun 6 di sebuah sekolah mengikut gred A, B dan C.

Jumlah murid tahun 6 di sekolah tersebut ialah 120 orang. Hitung beza antara

bilangan murid yang mendapat gred A dengan gred B dalam ujian

Matematik.

A. 18 C. 54

B. 30 D. 72

Page 4: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

4

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

12. 40% x (6.5 m - 82 cm) =

A. 227.2 cm C. 207.2 cm

B. 217.2 cm D. 2 272 cm

13. Jadual di bawah menunjukkan wang simpanan yang disimpan oleh Encik

Fairus.

Nilai 20 sen 50 sen RM5 RM20

Kuantiti

(keping)

10

15

10

5

Hitung jumlah wang simpanan tersebut.

A. RM90.50 C. RM172.50

B. RM159.50 D. RM183.50

14. Rajah di bawah menunjukkan harga asal bagi sebuah kereta di suatu

pameran jualan kereta.

Hitung harga yang dapat dikurangkan jika Aidill membeli sebuah kereta

tersebut.

A. RM1 228.40 C. RM2 520.60

B. RM1 528.50 D. RM3 060.90

15. Rajah di bawah menunjukkan sebuah komputer riba yang dipamerkan di

dalam kedai Micro Sun.

Hitung harga selepas diskaun bagi komputer riba tersebut.

A. RM840 C. RM1 000

B. RM960 D. RM1 200

Page 5: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

5

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

16. Rajah di bawah menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.

Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam.

A. 12:25 p.m. C. 12:25 a.m.

B. 8:25 a.m. D. 8:25 p.m.

17. Rajah di bawah menunjukkan waktu Ridzuan masuk tidur pada waktu

malam.

Pukul berapakah dia akan bangun jika dia tidur selama 7 13 jam?

A. 5:00 a.m. C. 5:30 a.m.

B. 5:15 a.m. D. 6:00 a.m.

18. 3 abad 8 dekad - 9 dekad =

A. 290 tahun C. 320 tahun

B. 300 tahun D. 350 tahun

19. Jisim seguni beras ialah 50 kg. Berapakah jisim setiap peket jika beras itu

dibahagi kepada 8 peket secara sama rata?

A. 5 250 g C. 6 550 g

B. 6 250 g D. 7 250 g

20. Dahlia menganyam sehelai tikar mengkuang dengan menggunakan 20.5 m

mengkuang. Dia telah menganyam 3 helai tikar mengkuang. Berapakah

panjang mengkuang yang telah digunakan olehnya?

A. 6.15 m C. 61.5 cm

B. 0.615 m D. 6 150 cm

Jam 0025

Page 6: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

6

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

21. 1 15 km + 600 m =

A. 1 200 m C. 1 200 km

B. 1 800 m D. 1 800 km

22. Rajah di bawah menunjukkan isi padu air oren di dalam sebuah bekas.

Air oren tersebut telah dituangkan ke dalam 9 biji cawan dengan isi padu

yang sama. Hitung jumlah isi padu, dalam mℓ, air oren di dalam 3 biji cawan.

A. 910 mℓ C. 450 mℓ B. 690 mℓ D. 420 mℓ

23. Rajah di bawah menunjukkan isi padu cecair di dalam dua bekas, P dan Q.

Hitung isi padu, dalam mℓ, air yang perlu dituang dari bekas Q ke bekas P supaya isi padu air di dalam kedua-dua bekas tersebut adalah sama

banyak.

A. 375 mℓ C. 1 055 mℓ B. 705 mℓ D. 2 055 mℓ

24. Diberi nisbah bilangan rambutan kepada manggis ialah 3 : 2. Tentukan

bilangan rambutan jika bilangan manggis ialah 6 biji.

A. 4 C. 8

B. 5 D. 9

Page 7: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

7

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

25. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua botol, Q dan R.

Botol Q R

Isi padu air 3 600 mℓ 1.25 ℓ

Selepas 300 mℓ air dari botol R dituang ke dalam botol Q, hitung beza, dalam mℓ, antara isi padu air di dalam botol Q dengan R.

A. 1 950 mℓ C. 2 950 mℓ B. 2 050 mℓ D. 3 050 mℓ

26. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bentuk segi empat sama dan luasnya.

Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah tersebut.

A. 10 cm C. 32 cm

B. 16 cm D. 64 cm

27. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bentuk segi tiga.

Apakah sudut x?

A. 30º C. 40º

B. 80º D. 90º

Page 8: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

8

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

28. Antara berikut, bentuk yang manakah boleh menghasilkan bentuk simetri?

A. C.

B. D.

29. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid.

Hitung nilai x, dalam cm, jika isi padu bagi kuboid tersebut ialah 180 cm3.

A. 5 cm C. 10 cm

B. 9 cm D. 12 cm

30. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

A. 25 cm2 C. 52 cm2

B. 45 cm2 D. 65 cm2

Page 9: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

9

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

31. Antara berikut, yang manakah garisan yang selari dengan garis G?

32. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan titik W pada satah Cartes.

Nyatakan koordinat titik W.

A. (1 , 6) C. (6 , 2)

B. (6 , 1) D. (2 , 6)

33. Bulan Februari mempunyai 31 hari. Apakah kebolehjadian bagi situasi

tersebut?

A. Besar kemungkinan C. Mustahil

B. Kecil kemungkinan D. Pasti

Page 10: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

10

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

34. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan dua buah rumah, M dan N.

Hitung jarak antara rumah M dengan N.

A. 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang

B. 3 unit mengufuk, 4 unit mencancang

C. 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang

D. 7 unit mengufuk, 5 unit mencancang

35. Rajah di bawah menunjukkan beberapa bentuk yang dilukis di atas sekeping

kertas.

Nyatakan nisbah bilangan bentuk bintang kepada bilangan bentuk yang

bukan bintang.

A. 4 : 11 C. 11 : 4

B. 4 : 5 D. 4 : 10

36. Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan data.

Diberi purata bagi nombor-nombor tersebut ialah 5. Cari nilai M.

A. 8 C. 10

B. 9 D. 12

3 6 5 M 4 2

Page 11: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

11

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

37. Rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan jualan belimbing dalam

empat hari.

Hitung purata jualan belimbing yang telah dijual dalam empat hari tersebut.

A. 200 C. 250

B. 210 D. 310

38. Rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pensel yang

dijual di koperasi sekolah dalam empat hari.

Jumlah pensel yang dijual dalam empat hari tersebut ialah 195 batang.

Hitung beza antara bilangan pensel yang terbanyak dan tersedikit dijual

dalam empat hari.

A. 48 C. 70

B. 52 D. 195

39. Jadual di bawah menunjukkan bilangan ahli keluarga beberapa orang

murid.

Bilangan ahli keluarga 3 4 5 6 7

Kekerapan 7 13 11 4 3

Tentukan mod bagi bilangan ahli keluarga tersebut.

A. 4 C. 11

B. 7 D. 13

Page 12: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

12

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

40. Jadual di bawah menunjukkan tinggi empat orang murid.

Murid

Tinggi (cm)

Fairus 155

Aidill 165

Othman 169

Ridzuan 172

Siapakah yang mempunyai tinggi yang hampir sama dengan purata tinggi

empat orang murid itu?

A. Ridzuan C. Aidill

B. Othman D. Fairus

Kertas soalan tamat

Page 13: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

13

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

SKEMA JAWAPAN

1. C

2. A

3. B

4. A

5. D

6. D

7. C

8. D

9. C

10. D

11. C

12. A

13. B

14. B

15. A

16. C

17. D

18. A

19. B

20. D

21. B

22. B

23. A

24. D

25. C

26. C

27. A

28. C

29. B

30. C

31. C

32. D

33. C

34. C

35. A

36. C

37. B

38. B

39. A

40. C

Page 14: SOALAN RAMALAN UPSR 2019 MATEMATIK · MATEMATIK Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan

14

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

ISI KANDUNGAN SOALAN

No. Soalan

Topik

1 Nombor perdana

2 Bundar

3 Nilai tempat

4 Operasi tolak

5 Operasi darab

6 Operasi bercampur

7 Nombor perpuluhan

8 Jisim / Nombor bercampur

9 Pecahan

10 Nombor perpuluhan

11 Peratusan

12 Peratusan / Panjang

13 Wang

14 Wang / Peratusan

15 Wang / Peratusan

16 Masa & waktu

17 Masa & waktu

18 Masa & waktu

19 Jisim

20 Panjang

21 Panjang / Nombor bercampur

22 Isipadu cecair

23 Isipadu cecair

24 Nisbah & kadaran

25 Isipadu cecair

26 Ruang

27 Ruang

28 Ruang

29 Ruang

30 Ruang

31 Ruang

32 Koordinat

33 Kebolehjadian

34 Koordinat

35 Nisbah & kadaran

36 Perwakilan data

37 Perwakilan data

38 Perwakilan data

39 Perwakilan data

40 Perwakilan data