15
SULIT Nama Pelajar : ………………………………………………. Kelas: ………………… Kertas 1 Mei 1 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 SMK SERI KERAMAT TINGKATAN 4 MATEMATIK KERTAS 1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan. 2 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 3 Jawab semua soalan. 4 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 5 Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Disediakan oleh Disemak oleh, Disahkan oleh,

soalan matematik tingkatan 4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: soalan matematik tingkatan 4

SULIT

Nama Pelajar : ………………………………………………. Kelas: …………………

Kertas 1Mei1 jam 15 minit

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014SMK SERI KERAMAT

TINGKATAN 4MATEMATIK

KERTAS 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.2 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.3 Jawab semua soalan.4 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap

soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

5 Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Disediakan oleh Disemak oleh, Disahkan oleh,

............................ .......................... .................................( PN SITI FATIMAH ARIFFIN) (EN MOHD SAM B.MOHD SIDEK) (PN FAZLINA MOHD TAIB)

KETUA PANITIA MATEMATIK GKMP SAINS & MATEMATIK

Page 2: soalan matematik tingkatan 4

Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1. Bundarkan 70615 betul kepada tiga angka bererti.

A 70600B 70610C 70620D 70700

2. Ungkapkan 7.564 X 10-6 sebagai satu nombor tunggal.

A 0.007564B 0.00007564C 0.000007564D 0.0000007564

3. =

A

B CD

4. (3h + 4)(2h -5 )=

A 6h2 – 7h + 20B 6h2 – 7h – 20C 6h2 – 23h + 20D 6h2 – 23h - 20

5. Ungkapkan - sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.

A

B

C

D

2

Page 3: soalan matematik tingkatan 4

6. Diberi 10 – 3 (2 – w)=9w +2, hitung nilai w.

A

B

C

D

7. Ringkaskan (m2)4 ÷ m5 .

A mB m3

C m11

D m13

8. Rajah 1 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pokok buah-buahan dalam sebuah dusun.

Durian

Rambutan

Manggis

mewakili 25 pokokRajah 1

Nisbah bilangan pokok rambutan kepada pokok manggis ialah 3:2. Carikan jumlah pokok durian dan pokok manggis.

A 225B 275C 300D 400

9. Antara berikut,gambar rajah Venn yang manakah mewakili set R S dengan keadaan

set semesta = R S ?

A

3

RS

Page 4: soalan matematik tingkatan 4

B

S R

C R

D S

10. Rajah 2 ialah gambar rajah Venn dengan set semesta = P Q R.

Rajah 2

Antara kawasan A,B, C, dan D yang manakah mewakili set P’ Q’ R ?

11. 0.0000025 – 1.3 × 10-7 =

A 1.2 × 10 -6

B 1.2 × 10 -7

C 2.37 × 10 -6

D 2.37 × 10 -7

12. Suatu lantai yang berbentuk segiempat teapat mempunyai ukuran lebar 2400 cm dan panjang 3000 cm . Lantai itu akan ditutupin dengan jubin. Setiap jubin berbentuk segiempat sama bersisi 20 cm. Hitungkan bilangan jubin yang diperlukan untuk menuput keseluruhan lantai itu.

4

R

S

A B C D

P Q

R

Page 5: soalan matematik tingkatan 4

A 1.8 × 10 4

B 1.8 × 10 8

C 3.6 × 10 4

D 3.6 × 10 8

13. Diberi set semesta, , set P = dan set Q = . Cari nilai n ( ).

A 7B 6C 5D 4

14. 5pq – 2 (1 – pq) =

A 3pq − 2B 4pq − 2C 6pq − 2D 7pq − 2

15. Rajah 3 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta, = R S.

Rajah 3

Diberi n(R) = 95, n(S) = 78 dan n( R S ) =25, cari n ( ).

A 123B 148C 173D 198

16. Cari nilai ( 2 – 0.296 )÷30dan bundarkan jawapan betul kepada dua angka bererti.

A 0.05B 0.06

5

R S

Page 6: soalan matematik tingkatan 4

C 0.056D 0.057

17. 4.5 × 1015 + 5.0 ×1014 =

A 9.60 × 10 15

B 5.01× 10 15

C 9.60× 10 14

D 5.01 × 10 14

18.

Berdasarkan hujah, premis 2 ialah..

A x = 6

B x 7

C x 6

D 2x =12

19. Kesimpulan umum bagi senarai nombor 2,5,10,17,.... ialah

A 1 + (n +1)2, n=1,2,3,...B 1 + (n −1)2, n=1,2,3,...C 1 + n 2, n=1,2,3,...D 1 −n 2, n=0,1,2,,...

20. Selesaikan persamaan berikut:

3x =

A x =−4/ x =−9B x =−4/ x =9C x =−3/ x =12D x =3/ x =−12

6

Premis 1: Jika 2x – 5 = 7, maka x =6

Premis 2: .........................

Kesimpulan: 2x− 5 7

Page 7: soalan matematik tingkatan 4

21. Luas segiempat sama ialah (x2 + 8x + 16) cm2 . Cari perimeter dalam cm, segiempat sama itu.

A x−4B x + 4C 4x −16D 4x + 16

22. Punca-punca bagi persamaan kuadratik(x-3)2 = 16 ialah

A x =−7/ x =1B x =−1/ x =7C x =−4/ x =3D x =−3/ x =4

23. Rajah 4 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalan set R, set S dan set T.

Rajah 4

Diberi bahawa set semesta, = R S T dan n (S’) = n (S T). Carikan nilai x.

A 5B 6C 10D 11

24. 3x2 – x ( 1− x) =

A 2x2 − 1B 2x2 − x

7

x-4

x-3

3

5

1

8 9

SR

T

Page 8: soalan matematik tingkatan 4

C 4x2 − 1D 4x2 − x

25. Rajah 5 ialah carta palang yang menunjukkan jualan telefon bimbit . Jualan pada bulan Ogos tidak ditunjukkan.

Jualan pada bulan Ogos ialah 40% daripada jumlah jualan sepanjang empat bulan itu, dari bulan Mei hingga bulan Ogos. Berapakah bilangan telefon bimbit yang dijual pada bulan Ogos?

A 60B 72C 120D 140

26. Senaraikan semua subset bagi set A = { m, n}.

A {m},{n}B {m},{n},{ }C {m}, {n} , {m,n}D {m} , {n} , {m,n}, { }

8

Page 9: soalan matematik tingkatan 4

27. Jumlah populasi Malaysia dalam tahun 2000 ialah 23.27 juta. Diberi bilangan orang yang berumur 65 tahun dan ke atas adalah 3.9 % daripada jumlah populasi. Hitung bilangan orang yang bermur di bawah 65 tahun.{1 juta= 106}

A 1.42 × 105

B 1.42 × 107

C 2.24 × 105

D 2.24 × 107

28. Diberi bahawa set semesta, = P Q R, Q P dan P R = Ø.Gambar yang manakah

yang mewakili hubungan ini.

A

B

R

C

D

29. Diberi bahawa set P= {1,3,5,7,9,11}, set Q= { 2,4,6,8,10,12} dan set R ={ 2,3, 5, 7, 11}.

Senaraikan semua unsur set P ( R Q ).

A {2}B {3,5,7,11}C {1,2,3,5,7,9,11}D {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

30. (p –q )(p + q) + p (p – q) =

9

RQ

P

P Q

R

P

Q

R

P Q

Page 10: soalan matematik tingkatan 4

A 2p2− q2− qB 2p2− q2− pqC 2p2− q2 +pqD 2p2 + q2− pq

31. Hitungkan nilai bagi ( 3 – 0.296 ) ÷ 40 dan bundarkan jawapan betul kepada dua angka bererti.

A 0.06B 0.067C 0.068D 0.070

32. Faktorkan v(v +3) −4.

A (v + 4)( v −1)B (v − 4)( v + 1)C (v + 4)( v +1)D (v − 4)( v −1)

33. Rajah 6 menunjukkan sebuah segitiga ABC. Perimeter segitiga ABC ialah 24cm.

Rajah 6

Ungkapkan luas segitiga tersebut , dalam sebutan x.

A x(100 –x2)B

x(14 –x)

C x(14 − x)D

(14 –x)

10

x cm

A

BC

10 cm

Page 11: soalan matematik tingkatan 4

34. Diberi :

Set semesta, = { x : 1 ≤ x ≤ 20, x ialah integer }.Set M ={x : x ialah gandaan 4}.

Set R = { x: x ialah gandaan 8}. Antara yang berikut , yang manakah benar?

A M R

B R M

C M R = M

D M R = R

35. Antara yang berikut yang manakah bukan pernyataan?

A -5 > -2B 2x + y =4C 2 + 3 < 5D 1 adalah nombor perdana

36. Gabungkan dua pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan majmuk yang benar.Pernyataan I : 3 ialah nombor perdanaPernyataan II: 32 = 6

A 3 atau 6 ialah nombor perdanaB 3 dan 6 ialah nombor perdanaC 3 ialah nombor perdana atau 32 = 6D 3 ialah nombor perdana dan 32 = 6

37. Diberi 3 (2y – 7) = 8 – (1−y), maka y =

A

B

C

D

11

Page 12: soalan matematik tingkatan 4

38. boleh ditulis sebagi

A (m2)3

B (m3)2

C

D

39.

Carta pai menunjukkan bilangan pekerja di empat buah kilang, P,Q, R dan S. Keempat-empat buah kilang itu mempunyai sejumlah 2400 orang pekerja dan bilangan pekerja di kilang P ialah 800 orang. Cari bilangan pekerja di kilang S.

A 600B 650C 700D 750

40. Ungkapkan 1.305 × 104 sebagai satu nombor tunggal.

A 1305B 13050C 1305000D 13050000

12