54
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran MA MA MA MA MATEMA TEMA TEMA TEMA TEMATIK TIK TIK TIK TIK TAMB AMB AMB AMB AMBAHAN AHAN AHAN AHAN AHAN TINGKA TINGKA TINGKA TINGKA TINGKATAN 5 AN 5 AN 5 AN 5 AN 5 MA MA MA MA MATEMA TEMA TEMA TEMA TEMATIK TIK TIK TIK TIK TAMB AMB AMB AMB AMBAHAN AHAN AHAN AHAN AHAN TINGKA TINGKA TINGKA TINGKA TINGKATAN 5 AN 5 AN 5 AN 5 AN 5

493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHANTINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHANTINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

Page 2: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan PelajaranMAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHAN

TINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2002

Page 3: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

iii

KANDUNGAN

Rukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1A6. JANJANG 9A7. HUKUM LINEAR 14K2. PENGAMIRAN 16G2. VEKTOR 19T2. FUNGSI TRIGONOMETRI 24S2. PILIHATUR DAN GABUNGAN 28S3. KEBARANGKALIAN MUDAH 30S4. TABURAN KEBARANGKALIAN 33AST2. GERAKAN PADA GARIS LURUS 36KERJA PROJEK 39ASS2. PENGATURCARAAN LINEAR 41KERJA PROJEK 43

Page 4: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adildi mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 5: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usahaini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Page 6: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

KANDUNGAN

Pendahuluan 1Organisasi Kandungan 3Skim Pengajaran 5Penekanan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 7A6. JANJANG 9A7. HUKUM LINEAR 14K2. PENGAMIRAN 16G2. VEKTOR 19T2. FUNGSI TRIGONOMETRI 24S2. PILIHATUR DAN GABUNGAN 28S3. KEBARANGKALIAN MUDAH 30S4. TABURAN KEBARANGKALIAN 33AST2. GERAKAN PADA GARIS LURUS 36KERJA PROJEK 39ASS2. PENGATURCARAAN LINEAR 41KERJA PROJEK 43

Page 7: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangmemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untukmemenuhi cita-cita murni dan semangat FalsafahPendidikan Kebangsaan, dan menyediakan muridmenghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke 21.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktivitimengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraianini akan dapat membantu guru merancang danmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran secaraberkesan.

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlumemberikan penekanan pada unsur seperti kemahiranberfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar carabelajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual,konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Disamping itu, nilai murni, semangat patriotik dankewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapatmengujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesanuntuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian dandunia pekerjaan.

Kandungan Matematik Tambahan disusun dalam dua pakejpembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan. PakejTeras terdiri daripada tajuk-tajuk yang wajib diambil. PakejPilihan pula disediakan bagi memenuhi keperluanmatematik murid mengikut kecenderungan bidang yangingin diceburi kelak. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi atau PakejAplikasi Sains Sosial. Satu unsur baru yang diperkenalkandalam kurikulum ini ialah kerja projek. Di samping itu,penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik danpenggunaan teknologi ditegaskan dalam proses pengajarandan pembelajaran.

Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyakpihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan danindividu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semuapihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masadan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaranini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipenghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)PengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia

Page 8: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

1

PENDAHULUAN

Matematik Tambahan merupakan satu matapelajaran elektif di peringkat sekolah menengah.Mata pelajaran ini bertujuan meningkatkanketerampilan matematik murid supaya merekamempunyai persediaan yang mencukupi untukmenghadapi atau menangani perubahan dancabaran masa depan, seterusnya dapatmerealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,masyarakat dan negara. Fokus MatematikTambahan adalah ke arah memenuhi keperluanmatematik murid yang cenderung kepada bidangsains dan teknologi serta murid yang cenderungkepada sains sosial. Oleh itu kandunganMatematik Tambahan telah diolah supayamencapai kehendak ini.

Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telahdigubal dengan mengambil kira kandungan matapelajaran Matematik. Beberapa cabang matematikyang baru juga diperkenalkan dalam kurikulum iniselaras dengan perkembangan baru dalam fokuspendidikan matematik. Di samping itu penegasandiberikan kepada heuristik penyelesaian masalahdalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam aktiviti pembelajaran untuk membentukkemahiran penyelesaian masalah murid eloknyajuga guru memperkenalkan masalah dari konteks

kurikulum ini merupakan hasil semakan semulakurikulum Matematik Tambahan (1990).

Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasibanyak metodologi pengajaran yang berdasarkanpenggunaan komputer dan perisian teknologi sertaINTERNET telah dibina untuk meningkatkanpembelajaran matematik. Oleh itu guru yangmengajar Matematik Tambahan digalakmengeksploitasi sumber yang wujud dalam bidangitu untuk meningkatkan pedagogi pengajaranmereka di bilik darjah secara berterusan. Hanyadengan usaha yang gigih dan ingin meneroka gurudapat meningkatkan tahap profesionalismemereka sebagai guru matematik. Ke arahmencapai hasrat ini, guru digalakkan mencaribahan dari laman web, menggunakan perisianmatematik atau pakej pembelajaran yang dapatmembantu murid menguasai konsep matematiktertentu dengan lebih berkesan berbanding dengankaedah tradisional yang digunakan sekarang.

aktiviti manusia. Melalui penegasan ini, muridboleh membina kebolehan dan keyakinan merekauntuk menggunakan matematik apabilamenghadapi situasi yang baru. Walaupun terdapatunsur baru yang diperkenalkan sebahagian besar

KerjayaMasaDepan

PenyelesaianMasalah

TeknologiMaklumatdanKomunikasi

Page 9: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

2

Kerja projek adalah digalakkan dalam MatematikTambahan untuk memberi peluang kepada muridmenggunakan pengetahuan dan kemahiran yangtelah dipelajari dalam situasi sebenar danmencabar. Kerja projek merangkumi penerokaansesuatu masalah matematik yang dijalankan olehmurid. Pengenalan kerja projek akan membawabeberapa faedah kepada murid sepertimerangsangkan minda murid, menjadikanpembelajaran matematik lebih bermakna,membolehkan murid mengaplikasikan konsep dankemahiran matematik yang telah dipelajari danmeningkatkan kemahiran berkomunikasi.

Selain daripada memainkan peranan membentukketerampilan matematik murid, pemupukan nilaiintrinsik matematik dan nilai murni perlu dilakukanjuga dalam penyampaian kurikulum ini. Dalamusaha membentuk warga Malaysia yang taat danbangga melalui sistem pendidikan negara,kurikulum Matematik Tambahan bolehmenyumbang kepada kejayaan usaha itu. Di manasesuai guru boleh juga mengaitkan aktivitipembelajaran dengan situasi yang wujud di negarakita dan tidak selalu merujuk kepada contoh di luarnegara semata-mata.

Matlamat

Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untukmempertingkatkan pengetahuan, keterampilandan minat murid dalam matematik. Dengandemikian, mereka akan berupaya menggunakanmatematik secara berkesan danbertanggungjawab untuk berkomunikasi danmenyelesaikan masalah serta mempunyaipersediaan yang mencukupi bagi melanjutkanpelajaran dan berfungsi secara produktif dalamkerjaya mereka.

Objektif

Kurikulum Matematik Tambahan membolehkanmurid:

1. Memperluaskan keterampilan dalam bidangnombor, bentuk dan perkaitan sertamemperoleh pengetahuan dalam kalkulus,vektor dan pengaturcaraan linear.

2. Memperkukuhkan kemahiran penyelesaianmasalah.

KerjaProjek

NilaiMurni

Page 10: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

3

3. Memperkembangkan kebolehan untuk berfikirsecara kritis dan kreatif serta berhujah secaramantik.

4. Membuat inferens dan pengitlakan yangmunasabah daripada maklumat yang diberi.

5. Menghubungkaitkan pembelajaran matematikdengan aktiviti harian dan kerjaya.

6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menterjemahkan danmenyelesaikan masalah kehidupan harian.

7. Menghujahkan penyelesaian dalam bahasamatematik yang tepat.

8. Menghubungkaitkan kewujudan ideamatematik dengan keperluan dan aktvitimanusia.

9. Menggunakan perkakasan dan perisianteknologi untuk meneroka matematik.

10. Mengamalkan nilai intrinsik matematik.

Organisasi Kandungan

Kandungan Matematik Tambahan untuk TingkatanLima disusun dalam dua pakej pembelajaran iaituPakej Teras dan Pakej Pilihan.

Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semuamurid dan mengandungi 8 tajuk yang disusun dibawah 5 komponen iaitu:

Komponen GeometriKomponen AlgebraKomponen KalkulusKomponen TrigonometriKomponen Statistik

Setiap komponen pengajaran mengandungitajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabangmatematik. Tajuk dalam suatu komponenpengajaran disusun mengikut satu hierarkisupaya suatu tajuk yang mudah dipelajaridahulu sebelum meneruskan kepada suatutajuk yang lebih kompleks.

Pakej Pilihan yang ditawarkan kepada muridterdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi

PakejTeras

PakejPilihan

Page 11: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

4

Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi SainsSosial. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan sahaja mengikut kecenderungan bidangyang ingin diceburi kelak.

Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalamsatu format yang membantu guru menjalankanpengajaran sesuatu tajuk secara berkesan.Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam tigalajur iaitu:

- Bidang Pembelajaran- Hasil Pembelajaran- Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Bagi sesuatu tajuk, semua konsep dan kemahiranyang hendak disampaikan telah disusun dalambeberapa Unit Pembelajaran yang dinyatakandalam lajur Bidang Pembelajaran. Di samping itu,Unit Pembelajaran untuk sesuatu tajuk telahdisusun berdasarkan satu hierarki daripada konsepyang mudah kepada yang abstrak.

Dalam lajur Hasil Pembelajaran, semua hasilpembelajaran yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam satu UnitPembelajaran telah disenaraikan dengan terperincimengikut satu hierarki.

Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

Hasil pembelajaran tersebut dikategorikan kepadatiga aras iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 mengikuttahap kesukaran dan keabstrakan seperti padaJadual 1.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan dibawah setiap Unit Pembelajaran perlu dikuasai olehmurid.

Aras 1

Aras 2

Aras 3

Mencakupi kemahiran asas dengankedalaman yang mencukupi.Kemahiran yang paling mudah atauasas dalam sesuatu UnitPembelajaran.

Mencakupi kemahiran yang lebihmendalam dalam sesuatu UnitPembelajaran.

Mencakupi kemahiran yang lebihabstrak berbanding dengan Aras 2.

OlahanKandungan

BidangPembelajaran

HasilPembelajaran

Page 12: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

5

Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaranmemberikan panduan kepada guru tentangbeberapa perkara yang perlu diambil kira dalampengajaran sesuatu Bidang Pembelajaran atausesuatu tajuk secara umumnya. Aspek-aspekyang diterangkan termasuk:

a. Had kepada skop pengajaran sesuatutajuk.

b. Menghubungkaitkan idea matematikdalam Unit Pembelajaran denganpenggunaannya dalam sesuatu aktivitimanusia.

c. Penegasan tertentu.d. Tatatanda.e. Rumus.f. Cadangan strategi pengajaran dan

pembelajaran.g. Nilai intrinsik matematik.

Skim Pengajaran

Bagi memudahkan proses pengajaran danpembelajaran, dua skim tahunan dicadangkan iaituSkim Komponen dan Skim Tajuk.

Dalam Skim Komponen semua tajuk yangberkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelumditeruskan kepada komponen lain. Skimpengajaran ini mempersembahkan kandunganMatematik Tambahan daripada yang sudah diajarkepada yang baru.

Pelajar dikehendaki mampu menerbitkan rumusyang dinyatakan kecuali rumus tertentu yanghanya diperlukan untuk pengiraan suatu kuantiti.

Skim Tajuk memberikan guru lebih keluwesanmemperkenalkan tajuk algebra dan tajuk geometrisebelum memperkenalkan cabang matematikbaru kepada murid seperti kalkulus.

Antara dua skim pengajaran ini, guru bolehmemilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan dikelas mereka berdasarkan pengetahuan awalanmurid, stail pembelajaran murid dan stailpengajaran guru.

CadanganAktivitiPembelajaran

SkimKomponen

SkimTajuk

Page 13: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

6

Pakej Aplikasi SainsDan TeknologiAST2. Gerakan Pada

Garis Lurus

Skim Komponen

Komponen AlgebraA6. JanjangA7. Hukum Linear

Komponen TrigonometriT2. Fungsi Trigonometri

Komponen StatistikS2. Pilihatur dan GabunganS3. Kebarangkalian MudahS4. Taburan Kebarangkalian

Kerja Projek

AST2. Gerakan Pada Garis Lurus AtauASS2. Pengaturcaraan Linear

Kerja Projek

Pakej Aplikasi SainsSosialASS2. Pengaturcaraan

Linear

Kerja Projek

Komponen KalkulusK2. Pengamiran

Komponen GeometriG2. Vektor

Skim Tajuk

G2. Vektor

S4. Taburan Kebarangkalian

S3. Kebarangkalian Mudah

S2. Pilihatur dan Gabungan

T2. Fungsi Trigonometri

K2. Pengamiran

A6. Janjang

A7. Hukum Linear

Page 14: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

7

Penekanan dalam Proses Pengajarandan PembelajaranProses pengajaran dan pembelajaran dalamkurikululm ini menegaskan pembinaan konsep danpenguasaan kemahiran serta pembentukan sikapdan nilai. Selain daripada itu, terdapat unsur-unsurlain yang perlu diambil kira dan diserapkan kedalam proses pengajaran dan pembelajaran didalam bilik darjah secara yang terancang melaluitajuk-tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yangmerupakan penekanan dalam proses pengajarandan pembelajaran Matematik Tambahan adalahseperti berikut:

Penyelesaian MasalahDalam kurikulum Matematik, kemahiranpenyelesaian masalah dan penggunaan strategipenyelesaian masalah seperti cuba-cuba, melukisgambar rajah, membuat jadual, mengenal pastipola, ujikaji/simulasi, menyelesaikan masalah yanglebih mudah, mencari analogi dan bekerja kebelakang telah dipelajari. Penggunaan strategipenyelesaian masalah ini harus diperkukuhkan dandilanjutkan dalam proses pengajaran danpembelajaran Matematik Tambahan. Selaindaripada soalan rutin, murid mesti menyelesaikanmasalah tak rutin dengan menggunakan strategipenyelesaian masalah. Dalam hal ini gurudigalakkan juga menunjukkan masalah yang boleh

diselesaikan melalui lebih daripada satu strategipenyelesaian masalah.

Komunikasi Secara MatematikKemahiran berkomunikasi secara matematik jugadititikberatkan semasa pembelajaran matematikberlaku. Murid dikehendaki menerangkan konsepdan hasil kerja mereka antara satu sama lain danguru berperanan sebagai fasilitator. Penekanankepada komunikasi matematik akan jugamengembangkan keterampilan murid men-terjemahkan sesuatu perkara ke dalam modelmatematik dan sebaliknya.

Penggunaan TeknologiPenggunaan perkakasan dan perisian digalakkandalam proses pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi akanmemberi beberapa faedah kepada murid sepertimeningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberigambaran visual dan memudahkan pengiraankompleks. Penggunaan kalkulator, komputer,perisian pendidikan, laman-laman web dalamInternet serta pakej-pakej pembelajaran yang sediaada boleh meningkatkan dan mempelbagaikanpedagogi dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik Tambahan. Pihak sekolah digalakmelengkapkan guru Matematik Tambahan denganperisian teknologi yang bersesuaian dan berkesan.

Page 15: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

8

Penggunaan perisian demikian akan membantumurid memodelkan masalah yang mereka terokaidengan lebih efektif.

Penekanan yang dijelaskan dalam bahagian inibukan sahaja membolehkan murid memahamisuatu tajuk dengan lebih mendalam tetapimelengkapkan murid untuk menjalankan kerjaprojek dengan lebih kukuh dan yakin. Namundemikian, teknologi seharusnya tidak dianggapsebagai pengganti kepada guru tetapi sebaliknyamempertingkatkan dan merangsang pembelajaransecara lebih berkesan.

Kerja ProjekSetiap murid digalakkan menjalankan satu kerjaprojek Matematik Tambahan yang bertemakansains dan teknologi atau sains sosial semasa diTingkatan Lima. Murid boleh memilih satu tajukprojek berdasarkan senarai tajuk yang diberi. Kerjaprojek ini hanya boleh dijalankan seawal-awalnyapada semester kedua apabila murid telahmenguasai beberapa tajuk. Tugasan yangdiberikan dalam sesuatu kerja projek mestilahberdasarkan tajuk yang telah dipelajari sebelumnyadan merupakan sesuatu kerja yang boleh disiapkanoleh murid dalam tempoh tiga minggu. Kerjaprojek boleh dijalankan secara kumpulan atauindividu tetapi setiap murid digalakkan

menyediakan satu laporan individu untuk kerja projekberkenaan. Ini bertujuan untuk membentuk muridyang mampu menyelesaikan masalah danberkomunikasi secara berkesan.

Laporan kerja projek perlu mengandungi perkara-perkara seperti berikut:

a. Tajuk.b. Latar belakang atau pengenalan.c. Kaedah strategi/prosedur.d. Dapatan.e. Perbincangan/penyelesaian.f. Kesimpulan/pengitlakan.

PenilaianPenilaian berterusan hendaklah dijalankan supayamurid mempunyai maklum balas tentang kemajuanmereka dan pihak sekolah boleh menyediakanrancangan dalaman untuk membantu murid.Memandangkan kurikulum Matematik Tambahanmempunyai penekanan tertentu, penilaian yangdijalankan perlu merangkumi aspek berikut:

a. Kefahaman konsep dan penguasaankemahiran.

b. Soalan tak rutin (yang memerlukanpenggunaan pelbagai strategi penyelesaianmasalah).

Page 16: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

9

A1. JANJANG

1. Janjang Aritmetik Aras 11.1 Mengenal pasti ciri-ciri sesuatu janjang

aritmetik.Untuk hasil pembelajaran 1.1 dan 1.2gunakan contoh:a. Mudah dan berangka.b. Berbentuk algebra.

1.2 Menentukan sama ada sesuatujujukan yang diberi merupakan janjangaritmetik.

Aras 21.3 Menentukan:

a. Sebutan tertentu dalam sesuatujanjang aritmetik.

b. Bilangan sebutan dalam satujanjang aritmetik.

Perkenalkan janjang aritmetik danjanjang geometri sebagai dua jenisjujukan nombor tertentu.

1)d-(naTn +=

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 17: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

10

1.4 Mencari: a. Hasil tambah n sebutan pertama dalam suatu janjang aritmetik.

b. Hasil tambah n sebutan tertentu dalam suatu janjang aritmetik.

c. Bilangan sebutan apabila hasil tambah n sebutan pertama

diberi.

Rumus hendaklahdiperkenalkan. 1-nS-nSnT =

)T(a2nS nn +=

1)d](n[2a2nSn −+=

atau

Aras 31.5 Menyelesaikan pelbagai masalah

yang melibatkan penggunaan rumus

nT dan nS dalam sesuatu janjangaritmetik.

Bincangkan kes-kes:a. Berbentuk algebra.b. Melibatkan situasi kehidupan

harian.

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 18: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

11

2. Janjang Geometri Aras 12.1 Mengenal pasti ciri-ciri sesuatu

janjang geometri.

2.2 Menentukan sama ada sesuatujujukan yang diberi merupakanjanjang geometri.

Aras 22.3 Menentukan:

a. Sebutan tertentu dalam sesuatujanjang geometri.

b. Bilangan sebutan dalam sesuatujanjang geometri.

2.4 Mencari:a. Hasil tambah n sebutan pertama

dalam suatu janjang geometri.

b. Hasil tambah n sebutan tertentudalam suatu janjang geometri.

c. Bilangan sebutan bila hasil tambahn sebutan pertama diberi.

Untuk hasil pembelajaran 2.1 dan 2.2gunakan contoh:a. Mudah dan berangka.b. Berbentuk algebra.

1nn arT −=

1r1)a(rS

n

n −−= , r > 1

atau

r1)ra(1S

n

n −−= , r < 1

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 19: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

12

Aras 32.5 Mencari:

a. Hasil tambah sebutan-sebutansesuatu janjang geometri hinggaketakterhinggaan(-1< nisbah sepunya < 1).

Tunjukkan apabila n meningkat keketakterhinggaan, maka

=∞Sr1

a−

b. Sebutan pertama atau nisbahsepunya apabila hasil tambahsebutan sesuatu janjang geometrihingga ketakterhinggaan diberi.

Kaitkan perpuluhan jadi semulasebagai hasil tambah sebutan janjanggeometri hingga ketakterhinggaan.

Contoh:0.3333…= 0.3 + 0.03 + 0.003 + …

= 31

Tatatanda 0.3, 0.15 diperkenalkan.

2.6 Menyelesaikan pelbagai masalahyang melibatkan penggunaan rumus

nT dan dalam sesuatu janjanggeometri.

nS

Gunakan contoh:a. Berbentuk algebra.b. Melibatkan situasi kehidupan

harian.

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 20: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

13

Wujudkan kesedaran tentangkeindahan pola jujukan seperti yangterdapat dalam janjang aritmetik danjanjang geometri.

Tajuk ini tidak harus termasuk jujukanberbentuk gabungan janjang aritmetikdan janjang geometri.Tidak harus termasuk jujukanterkumpul.Contoh:(1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), …

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 21: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

14

A7. HUKUM LINEAR

1. Garis lurus penyuaian terbaik

Keseluruhan tajuk ini harus dikaitkandengan hukum dan petua daripadapelbagai bidang.Idea-idea yang dibincangkan dalamtajuk ini adalah pengenalan kepadateknik-teknik yang tepat untuk mewakilidata seperti garis regresi.

Aras 11.1 Melukis garis lurus penyuaian terbaik

secara pemerinyuan untuk data yangdiberi.

Aras 21.2 Membentukkan persamaan daripada

graf garis lurus penyuaian terbaik.

1.3 Menentukan nilai pemboleh ubahtertentu melalui:a. Graf garis lurus penyuaian terbaik.b. Persamaan garis lurus penyuaian

terbaik.

Data uji kaji yang diberi terhad kepadakes di mana wujudnya hubungan lineardi antara mana-mana dua pembolehubah tanpa penukaran.

2. Penggunaan kepada fungsi tak linear

Aras 32.1 Menukarkan persamaan tak linear

kepada bentuk linear.Soalan atau situasi pada peringkat iniperlu melibatkan uji kaji yangpemboleh ubahnya mempunyaihubungan tak linear.

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 22: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

15

2.2 Menentukan nilai pemalar bagipersamaan tak linear daripada grafgaris lurus penyuaian terbaik.

2.3 Memperoleh maklumat daripada:a. Graf garis lurus penyuaian terbaik.b. Persamaan garis lurus penyuaian

terbaik.

Meliputi kes-kes:a. Garis lurus penyuaian terbaik diberi.b. Data sahaja diberi.

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Page 23: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

16

K2. PENGAMIRAN

1. Pengamiran sebagai songsangan bagi pembezaan

1−≠

Aras 11.1 Menentukan kamiran melalui proses

mencari songsangan kepadapembezaan.

Perkenalkan idea pengamiran sebagaiproses songsangan kepadapembezaan melalui beberapapolinomial mudah.Tatatanda pengamiran: ∫ f(x)dx

Aras 12.1 Menentukan kamiran pemalar.

2.2 Menentukan kamiran axn.

2.3 Menentukan kamiran bagi fungsiyang berbentuk hasil tambahsebutan algebra.

∫ = c dx0 Termasuk kes , 2. Pengamiran axn

(n integer, tetapi n ) ; Pengamiran hasil tambah

sebutan algebra

∫ +=

+

1naxdxax

1nn + c, n adalah integer,

n 1.−≠

Aras 22.4 Mencari nilai pemalar c dalam

kamiran tak tentu.

2.5 Menentukan persamaan lengkungdaripada fungsi kecerunan.

c adalah pemalar.

KOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUS

Page 24: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

17

3. Pengamiran melaluipenggantian

Aras 23.1 Menentukan kamiran untuk

ungkapan berbentuk (ax+b)n ,n integer, n 1−≠ .

4. Kamiran Tentu Aras 24.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi f(x)

dari x=a hingga x=b.

Penggantian terhad kepada jenis

∫ dxun

Kemahiran 1.1 hingga 3.1 melibatkankamiran tak tentu.

Catatan:

di mana u=ax+b.

Pelajar tidak dikehendaki menerbitkanrumus ini.

∫∫ =b

a

b

af(x)dxkkf(x)dx

∫ ∫−=b

a

a

bf(x)dxf(x)dx

5. Pengamiran sebagaipenghasiltambahan:luas dan isipadu

Aras 35.1 Mencari luas di bawah sesuatu

lengkung.Bincangkan konsep luas L sebagaiL ≈ ∑ y δ x.Apabila δ x menghampiri sifarL =

AtauL ≈ Σ xδ yApabila δy menghampiri sifar

∫ xdyL =

KOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUS

∫ ydx

Page 25: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

18

5.2 Menentukan luas di bawah sesuatulengkung yang dibatasi oleh x=a danx=b sebagai ∫

b

aydx .

Masalah ini terhad kepada luas antarasatu lengkung dengan paksi-x ataupaksi-y atau dengan satu garis lurussahaja.

Bincangkan pengertian tanda positifdan negatif bagi luas yang diperoleh.

5.3 Mencari isipadu janaan apabilasesuatu lengkung dikisarkan padapaksi-x atau paksi-y.

Bincangkan konsep isipadu I sebagaiI ≈ ∑ π y2 δ xApabila δ x menghampiri sifar

I = ∫ π y2 dx

Atau

I ≈ ∑ π x2 δ yApabila δy menghampiri sifar

I = ∫ π x2 dy

5.4 Menentukan isipadu janaan melaluikamiran tentu.

Masalah ini terhad kepada isipadujanaan daripada kisaran satu lengkungsama ada pada paksi-x atau paksi-y.

KOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUS

Page 26: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

19

G2. VEKTOR Gunakan tatatanda berikut untuk tajukini.Vektor: a , AB

Magnitud vektor: a , AB

Dalam bahan bercetak, huruf tebaldigunakan juga untuk mewakili vektor.

1. Pengenalan vektor Aras 11.1 Membezakan kuantiti vektor

daripada kuantiti skalar.

1.2 Melukis dan melabel garis terarahuntuk mewakili sesuatu vektor.

Takrif vektor perlu ditegaskan.

Meliputi vektor positif dan vektornegatif.Vektor sifar: OTerangkan bahawa vektor sifarmempunyai magnitud sifar.

ABBAVektor negatif : = −

1.3 Menentukan magnitud dan arahvektor yang diwakili oleh garisterarah.

1.4 Menentukan sama ada dua vektorsecaman atau tidak.

Tegaskan idea kesamaan dua vektor.

KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

Page 27: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

20

Aras 21.5 Menentukan magnitud dan arah

vektor yang diperolehi apabilamendarab sesuatu vektor dengankuantiti skalar.

1.6 Menentukan sama ada dua vektorselari atau tidak selari.

a selari dengan b jika dan hanya jika

a = λ b , λ = pemalar.Mulakan perbincangan dengancontoh-contoh di mana λ berangka.

Hasil tambah dua vektor dinamakanvektor paduan.

Aktiviti yang sesuai bolehdiperkenalkan untuk mengembangkankonsep penambahan vektor.

2. Penambahan dan penolakan vektor

Aras 12.1 Menentukan vektor paduan apabila

menambahkan dua vektor selari.

KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

Page 28: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

21

Aras 22.2 Menentukan vektor paduan apabila

menambahkan dua vektor yang tidakselari dengan menggunakan:a. Hukum segi tiga vektor.b. Hukum segi empat selari vektor.

2.3 Menentukan vektor paduan untukpenambahan tiga atau lebih vektordengan menggunakan hukumpoligon vektor.

Aras 32.4 Menentukan hasil penolakan di

antara dua vektor apabila kedua-duavektor itu:a. selari; ataub. tidak selari;melalui proses penambahan vektornegatif.

b − a = b + (− a )

3. Pengungkapan suatu vektor sebagai gabungan linear vektor yang lain

Aras 23.1 Menentukan perkaitan antara vektor

yang diwakili oleh gabungan dua ataulebih sisi suatu poligon.

KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

Page 29: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

22

Aras 33.2 Mewakili sesuatu vektor sebagai

gabungan linear dua vektor yangtidak selari.

3.3 Menyelesaikan pelbagai masalahyang melibatkan kesamaan vektor.

KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

4. Vektor dalam KoordinatCartesan

Aras 14.1 Mengungkapkan suatu vektor dalam

bentuk:a. x i + y j

b.

yx

4.2 Menentukan magnitud sesuatu vektoryang diberikan dalam bentuk

x i + y j atau

yx

.

Hubungkaitkan vektor unit i dan jdengan koordinat Cartesan.

Terangkan bahawa i =

01

, j =

10

Jika r = x i + y j =

yx

, maka

22 yxr +=

Page 30: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

23

Aras 24.3 Menentukan vektor unit dalam arah

sesuatu vektor yang diberikan.

^r = r

r = 22 yx

1+ ( x i + y j )

4.4 Menentukan hasil tambah dua ataulebih vektor.

Bagi kemahiran 4.4 hingga 4.7 setiapvektor diberikan dalam bentuk

x i + y j atau

yx

.

4.5 Menentukan hasil penolakan di antaradua vektor.

4.6 Menentukan hasil apabila mendarabsesuatu vektor dengan sesuatukuantiti skalar.

Aras 34.7 Menentukan hasil di bawah gabungan

beberapa operasi serentak ke atasbeberapa vektor.

Operasi serentak itu termasukpenambahan, penolakan danpendaraban sesuatu vektor denganskalar.

KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

Page 31: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

24

KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

T2. FUNGSITRIGONOMETRI

1. Sudut positif dan sudut negatif dalam darjah dan radian

Aras 11.1 Mewakili sesuatu sudut positif yang

melebihi 360° atau 2π radian padasuatu gambar rajah bulatan.

1.2 Mewakili sesuatu sudut negatif padasuatu gambar rajah bulatan.

2. Enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut

Aras 12.1 Mentakrifkan sinus dan kosinus bagi

sebarang sudut dalam sebutan x, ydan j.

Bulatan unit boleh digunakan untukmembaca nilai sinus dan kosinus.

X

Y

j

θ

O

P(x,y)

Page 32: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

25

KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

2.2 Mentakrifkan tangen, kotangen,sekan, kosekan bagi sebarang sudutdalam sebutan fungsi sinus dan/ataukosinus.

Hubungan sudut pelengkap perludibincangkan.sin θ = kos ( 90° - θ )kosek θ = sek ( 90° - θ )kos θ = sin ( 90° - θ )sek θ = kosek ( 90° - θ )tan θ = kot ( 90° - θ )kot θ = tan ( 90° - θ )

Aras 22.3 Mencari nilai enam fungsi trigonometri

bagi sebarang sudut.

2.4 Menyelesaikan persamaantrigonometri yang mudah.

Penentuan nilai fungsi trigonometri bagi30°, 45° dan 60° melalui segi tiga khasperlu dibincangkan.

Aras 23.1 Melukis dan melakar graf untuk

fungsi trigonometri berikut:a. y = p sin qxb. y = p kos qxc. y = p tan qx.

3. Graf fungsi sinus, kosinus,dan tangen Sudut diberikan dalam sebutan darjah

atau π radian.Sifat perkalaan bagi fungsi sinus,kosinus dan tangen perlu dibincangkan.Termasuk modulus fungsi trigonometri.Tidak termasuk gabungan graf fungsitrigonometri dalam bentuk hasilpembelajaran (a), (b) dan (c).

Page 33: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

26

KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

Aras 33.2 Menyelesaikan pelbagai persamaan

yang berkaitan dengan ciri-ciri graffungsi trigonometri yang telah dilukisatau dilakarkan.

4. Identiti Asas:sin2 A + kos2 A = 1sek2 A = 1 + tan2 Akosek2 A = 1 + kot2A

Aras 34.1 Membuktikan identiti asas berikut:

sin2 A + kos2 A = 1sek2 A = 1 + tan2 Akosek2 A = 1 + kot2A

4.2 Menggunakan identiti asas untukmembuktikan identiti trigonometriyang lain.

4.3 Menyelesaikan persamaantrigonometri dengan menggunakanidentiti asas.

Termasuk penggunaan fungsitrigonometri yang ditakrif dalam hasilpembelajaran 2.1 dan 2.2.

Page 34: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

27

KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

5. Rumus bagi sin(A ± B)kos(A ± B), tan(A ± B),sin 2A, kos 2A, tan 2A

Aras 35.1 Membuktikan sesuatu identiti

trigonometri yang melibatkan rumusbagi sin(A ± B), kos (A ± B),tan(A ± B), sin 2A, kos 2A, tan 2A.

5.2 Menyelesaikan persamaan yangmelibatkan penggunaan rumussin(A ± B), kos (A ± B),tan(A ± B), sin 2A, kos 2A, tan 2A.

Pelajar tidak dikehendaki menerbitkanrumus sin(A ± B), kos (A ± B),tan(A ± B)

Termasuk kes-kes bagi rumus sudutseparuh.Penyelesaian persamaan jenisa kos x + b sin x = c ,c ≠ 0, tidak diperlukan.

Page 35: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

28

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

S2. PILIHATUR DAN GABUNGAN

Bagi seluruh tajuk ini:a. Konsep diperkenalkan melalui

contoh berangka dahulu.b. Penggunaan kalkulator untuk

mengira pilihatur dan gabunganhanya dibenarkan setelah pelajarmemahami konsepnya.

1. Pilihatur Aras 11.1 Menentukan bilangan cara

berlakunya peristiwa A diikuti denganperistiwa B.

Kes yang melibatkan unsur secamantidak dibenarkan.Prinsip pendaraban:Peristiwa A berlaku dalam r cara.Peristiwa B berlaku dalam s cara.∴ Bilangan cara peristiwa A berlaku

diikuti berlakunya peristiwa B = r × s

1.2 Menentukan bilangan pilihatur bagin benda.

Kembangkan konsep pilihatur melaluipenyenaraian semua pilihatur yangmungkin bagi n benda.Gunakan bilangan benda yang kecil.

n! = n(n-1)(n-2)…..3.2.10! = 1

Page 36: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

29

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

Aras 21.3 Menentukan bilangan pilihatur r

benda daripada n benda.

Aras 31.4 Menentukan bilangan pilihatur bagi

n benda dengan syarat tertentu.

1.5 Menentukan bilangan pilihatur rbenda daripada n benda dengansyarat tertentu.

nPr = r)!(nn!− = n(n-1)...(n-r+1)

= r)!(nn!−

Tidak termasuk kes susunan objekdalam bulatan.

2. Gabungan Aras 22.1 Menentukan bilangan gabungan

r benda daripada n benda.Kembangkan konsep gabungan rbenda daripada n benda denganmenyenaraikan semua gabunganyang mungkin.Gunakan beberapa contoh untukkembangkan hubungan

Aras 32.2 Menentukan bilangan gabungan r

benda daripada n benda dengansyarat tertentu. nCr 11)....3.2.r(r

1)r.(n1)-n(n−

+−…= = r!r)!(n

n!−

nCr x r! = nPr

Page 37: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

30

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

S3. KEBARANGKALIANMUDAH

1. Kebarangkalian sesuatuperistiwa

Aras 11.1 Menghuraikan ruang sampel untuk

sesuatu uji kaji.

1.2 Menentukan bilangan kesudahanyang mungkin bagi sesuatuperistiwa.

1.3 Menentukan kebarangkaliansesuatu peristiwa.

Penggunaan kebarangkalian dalamproses membuat keputusan dalamkehidupan seharian harusdibincangkan.

Perkenalkan dan bincangkan ideakebarangkalian klasik, kebarangkaliansubjektif dan kebarangkalian kekerapanrelatif.Dalam tajuk ini, pendekatankebarangkalian klasik sahajadigunakan.Pendekatan kebarangkalian sebagaikekerapan relatif atau kebarangkaliansubjektif tidak perlu ditaksirkan.Tatatanda set perlu digunakan untukmenghuraikan kebarangkalian mudah.

Page 38: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

31

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

Aras 21.4 Menentukan kebarangkalian

gabungan dua peristiwa bila kedua-dua peristiwa dihubungi denganoperasi:a. Kesatuan.b. Persilangan. P(A )B∪ = P(A) + P(B) - P(A B)∩

2. Kebarangkalian peristiwasaling eksklusif

Aras 22.1 Menentukan sama ada dua peristiwa

saling eksklusif atau tidak.Dalam Unit Pembelajaran ini, kes-kesyang dibincangkan melibatkan ruangsampel yang terdiri daripada gabunganperistiwa-peristiwa habisan dan salingeksklusif.

Aras 32.2 Menentukan kebarangkalian sesuatu

peristiwa yang merupakan gabungandua atau lebih peristiwa salingeksklusif.

Page 39: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

32

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

3. Kebarangkalian peristiwatak bersandar

Aras 33.1 Menentukan peristiwa yang tak

bersandar dalam satu uji kaji.

3.2 Menentukan kebarangkalian untuksesuatu peristiwa yang merupakangabungan dua peristiwa yang takbersandar.

3.3 Menentukan kebarangkalian sesuatuperistiwa yang merupakan gabunganlebih daripada dua peristiwa takbersandar.

Page 40: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

33

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

S4. TABURANKEBARANGKALIAN

1. Taburan Binomial Aras 11.1 Menyenaraikan unsur bagi sesuatu

pemboleh ubah rawak diskretbinomial.

Guru perlu menerangkan maknapemboleh ubah rawak diskret terlebihdahulu.

Aras 21.2 Menentukan kebarangkalian bagi

sesuatu peristiwa dalam taburanbinomial.

Bincangkan ciri-ciri cubaan Bernoulli.P(X=r) = rnr

rn qpC − , p + q = 1, 0<p<1,

r = 0,1,…n

1.3 Memplotkan graf untuk taburanbinomial.

Kes-kes yang diberi tidak harusmelibatkan n yang terlalu besar.

1.4 Menentukan min, varians dan sisihanpiawai bagi sesuatu taburan binomial.

Min = npVarians = npq

Sisihan piawai = npqn = bilangan percubaanp = kebarangkalian bagi kejayaanq = kebarangkalian bagi kegagalan

Aras 31.5 Menyelesaikan masalah harian

yang melibatkan taburan binomial.

Page 41: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

34

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

2. Taburan Normal Aras 12.1 Menghuraikan sesuatu pemboleh

ubah rawak selanjar denganmenggunakan tatatanda set.

Guru perlu menerangkan perkaraberikut:a. Makna pemboleh ubah rawak

selanjar.b. Graf taburan normal dan ciri-cirinya.c. Graf taburan normal piawai dan ciri-

cirinya.

2.2 Mencari nilai kebarangkalian bagifungsi taburan normal piawai apabilaskor z diberi.

Rumus fungsi taburan normal tidakperlu diperkenalkan.

Aras 22.3 Menukar pemboleh ubah suatu

taburan normal kepada pembolehubah taburan normal piawai.

Aras 32.4 Mewakilkan kebarangkalian sesuatu

peristiwa dalam tatatanda set.

Z = σµ−X

Page 42: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

35

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

2.6 Menyelesaikan masalah harian yangmelibatkan taburan normal.

Kes yang melibatkan pemboleh ubahrawak diskret dengan populasi yangcukup besar boleh diwakilkan olehtaburan normal.

2.5 Menentukan kebarangkaliansesuatu peristiwa.

Page 43: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

36

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

AST2. GERAKAN PADAGARIS LURUS

1. Sesaran Aras 11.1 Mengenal pasti arah untuk sesaran

suatu zarah dari satu titik rujukanberdasarkan tandanya.

Aras 21.2 Menentukan sesaran suatu zarah

dari satu titik rujukan.

Simbol berikut digunakan di seluruhtajuk ini.s = sesaran, v = halaju, a = pecutan,t = masas, v, a hanya diberikan sebagai fungsimasa.

Makna sesaran positif, negatif, sifarperlu dibincangkan.

Perlu tegaskan perbezaan antarasesaran dan jarak.

Aras 31.3 Menentukan jumlah jarak yang dilalui

oleh suatu zarah dalam sesuatutempoh masa tertentu melalui:a. Garis nombor.b. Kaedah graf.

Page 44: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

37

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

Aras 22.1 Menentukan halaju seketika suatu

zarah melalui kaedah pembezaan.

2.2 Menentukan arah halaju seketikasuatu zarah.

Aras 32.3 Menentukan sesaran suatu zarah

daripada fungsi halaju melaluikaedah pengamiran.

Bincangkan idea halaju seketikasebagai kadar perubahan sesaran.

v = dtds

Bincangkan makna:a. Halaju seragam.b. Halaju seketika sifar.c. Halaju positif dan negatif.

s = ∫vdtTermasuk:a. Pengiraan sesaran apabila halaju

seketika sifar.b. Penggunaan graf fungsi halaju.

2. Halaju

Page 45: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

38

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

3. Pecutan Aras 23.1 Menentukan pecutan seketika

sesuatu zarah melalui kaedahpembezaan.

Bincangkan idea pecutan seketikasebagai kadar perubahan halaju.

a = dtdv

, a = 2

2

dtsd

Bincangkan juga idea pecutanseragam.

Aras 33.2 Menentukan halaju suatu zarah

daripada fungsi pecutan seketikanya.

3.3 Menentukan sesaran suatu zarahdaripada fungsi pecutan seketikanya.

3.4 Menyelesaikan masalah yangmelibatkan gerakan pada garis lurus.

Gunakan hubungan v = ∫ dt a

Termasuk kes halaju maksimum atauminimum dalam sesuatu tempoh masatertentu.

Gunakan hubungan berikut:

v = ∫ dt a dan s = ∫ dt v

Tumpukan kepada kes-kes saintifik.

Page 46: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

39

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

KERJA PROJEK

1. Kes Sains dan Teknologi Aras 31.1 Dalam menjalankan kerja projek,

murid :a. Mentakrif masalah/perkara yang

dikaji.b. Menggunakan heuristik

penyelesaian masalah /Membuat konjektur danmembuktikannya.

c. Mengitlakkan keputusan /Membuat kesimpulan.

d. Mempersembahkan laporanbertulis yang teratur dan jelas.

Panduan untuk menjalankan kerjaprojek:1. Dalam menggunakan heuristik

penyelesaian masalah ataumembuat konjektur atau kedua-duanya, murid boleh melakukanperkara berikut:

a. Menerangkan beberapa kes mudah.b. Melanjutkan kepada beberapa kes

lebih rumit.c. Membuat konjektur dan menguji

konjektur itu.d. Membuktikan sesuatu keputusan.e. Membuat kesimpulan yang

disokong dengan hujah matematik.f. Mengitlakkan keputusan kepada

kes lebih kompleks.

Page 47: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

40

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

[Walau bagaimana pun, pelajar tidaksemestinya melakukan semuaperkara tersebut di atas.]

2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajianmereka di bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawabpersoalan tentang hasil kajian.

Page 48: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

41

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

ASS2. PENGATURCARAANLINEAR

Bagi seluruh tajuk ini:a. Bincangkan kawasan dalam graf

yang memenuhi tidak lebihdaripada tiga ketaksamaan linearselain daripada paksi-x dan

paksi-y.b. Bincangkan penggunaan idea

pengaturcaraan linear dalambidang-bidang tertentu serta aktivitiharian manusia.

c. Galakkan penggunaan perkakasandan perisian teknologi untukmempercepatkan pengiraan sertapenerokaan idea pengaturcaraanlinear.

1. Rantau yang memuaskanbeberapa ketaksamaanlinear

Aras 21.1 Mengenal pasti dan melorekkan

rantau dalam graf yangmemuaskan suatu ketaksamaanatau sebaliknya.

1.2 Melorekkan suatu rantau dalam grafyang memenuhi beberapaketaksamaan linear.

Kemahiran melukis graf garis lurus perludiulangkaji.Gunakan garis penuh bagi kes ≤ , ≥ dangaris putus-putus bagi kes > , < .

Page 49: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

42

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

1.3 Mencari ketaksamaan-ketaksamaanyang mentakrifkan suatu rantau yangdiberi.

2. Pentafsiran masalah danpembentukanketaksamaan ataupersamaan yangberkenaan

Aras 32.1 Menghasilkan sesuatu persamaan

atau ketaksamaan yangmenghuraikan sesuatu situasi.

2.2 Melukis suatu kawasan sebagaipenyelesaian untuk suatu situasi.

2.3 Menentukan fungsi optimum linearax + by = k bagi suatu situasitertentu.

2.4 Membentuk beberapa garis lurusyang selari dengan ax + by = k

2.5 Menentukan penyelesaian optimumsuatu situasi dengan menggunakangraf.

Galakkan perbincangan dalamkumpulan untuk menghasilkanketaksamaan bagi suatu situasi.Bincangkan bagaimana menentukanpemboleh ubah dalam suatu situasi.

Hubungkaitkan penentuan nilaioptimum kepada kos ataupengeluaran.

Page 50: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

43

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

KERJA PROJEK

1. Kes Sains Sosial Aras 31.1 Dalam menjalankan kerja projek,

murid:a. Mentakrif masalah/perkara yang

dikaji.b. Menggunakan heuristik

penyelesaian masalah /Membuat konjektur danmembuktikannya.

c. Mengitlakkan keputusan /Membuat kesimpulan.

d. Mempersembahkan laporanbertulis yang teratur dan jelas.

Panduan untuk menjalankan kerjaprojek:

1. Dalam menggunakan heuristikpenyelesaian masalah ataumembuat konjektur atau kedua-duanya murid boleh melakukanperkara berikut:a. Menerangkan beberapa kes

mudah.b. Melanjutkan kepada beberapa

kes lebih rumit.c. Membuat konjektur dan

menguji konjektur itu.d. Membuktikan sesuatu

keputusan.e. Membuat kesimpulan yang

disokong dengan hujahmatematik.

f. Mengitlakkan keputusankepada kes lebih kompleks.

Page 51: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

44

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajianmereka di bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawabpersoalan tentang hasil kajian.

Page 52: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong PengarahEditorial (Ketua Bidang Sains dan Matematik)

Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Rusnani Mohd. Sirin Penolong Pengarah(Ketua Unit Matematik)Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohana Ismail Penolong PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Panel Penggubal

Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat PerkembanganKurikulum

Rusnani Mohd. Sirin Pusat PerkembanganKurikulum

Loh Kok Khuan Pusat PerkembanganKurikulum

Rohana Ismail Pusat PerkembanganKurikulum

Page 53: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Ding Hong Eng Pusat PerkembanganKurikulum

Rosita Mat Zain Pusat PerkembanganKurikulum

Abdullah Md Isa Pusat PerkembanganKurikulum

Noor Azlan Ahmad Zanzali Fakulti Pendidikan(Ph.D) Universiti Teknologi

Malaysia

Ong Seng Huat (Ph.D) Institut Matematik,Universiti Malaya

Abu Bakar Abdullah SMK Sungai PelekSelangor

Atan Mat Lazi MRSM MuarJohor

Bala a/l Sinnasamy SMK VictoriaKuala Lumpur

Busro Md Said SMK Dato SulaimanKuala Terengganu

Calsom Ibrahim SMK Datuk Haji AbdulKadir, P. Pinang

Choo Kim Eng SMK St. TeresaSungai Petani, Kedah

Khoo Soo Lee Bah. PendidikanMenengahMARA

Khor Ah Tuck SMJK Tsung Wah

Krisnan a/l Munusamy Jemaah Nazir SekolahPersekutuan,Kuala Lumpur.

Lan Foo Huat SMK Bukit GohKuantan, Pahang

Lee Choon Moi SM St. MichaelPenampang, Sabah

Lee Kim Soo SMK Tinggi Port DicksonN. Sembilan

Liao Yung Far SMK Tinggi Perempuan Melaka

Page 54: 493856 Matematik Matematik Tambahan Tingkatan 5

Mohd. Lazim Abdullah MRSM Muadzam ShahPahang

Nor Ainun Amir SMK B. B. Sg. BulohSelangor

Noraizan Mohammed SMK Puteri WilayahKuala Lumpur

Norlia Ahmat SM TeknikCheras, Kuala Lumpur

Normah Ismail SMK Penang FreePulau Pinang

Prisca Teresa Wong SMK Tun Abdul RazakSe Ching Kuching, Sarawak

Sharipuddin Shafie Jabatan PendidikanPerak

Siti Hamizah Hassan SMK Jitra, Kedah

Teo Jin Ghee SMK St. TeresaKuching, Sarawak

Tan Kim Thang Jemaah Nazir SekolahPerlis

Teoh Pai Teh SMK Kuala Ketil

Yoong Kwee Soon Sek. Tuanku AbdulRahman,Perak.

Yusof Adam SMK Seri TanjungMelaka

Zahidi Yusuf Jabatan PendidikanPerak

Ahmad Kamal Hj Yasin

Ayub Mat Tahir

Kwok Chee Yen

Lim Lay Li

Pengendali SistemMohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum