Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  1/54

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  Huraian Sukatan Pelajaran

  MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIKTIKTIKTIKTIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHAN

  TINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

  MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIKTIKTIKTIKTIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHAN

  TINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  2/54

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

  Huraian Sukatan Pelajaran

  MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIKTIKTIKTIKTIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHAN

  TINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

  PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  2002

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  3/54

  iii

  KANDUNGAN

  Rukun Negara v

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii

  Kata Pengantar ix

  Pendahuluan 1

  A6. JANJANG 9

  A7. HUKUM LINEAR 14

  K2. PENGAMIRAN 16

  G2. VEKTOR 19

  T2. FUNGSI TRIGONOMETRI 24

  S2. PILIHATUR DAN GABUNGAN 28

  S3. KEBARANGKALIAN MUDAH 30

  S4. TABURAN KEBARANGKALIAN 33

  AST2. GERAKAN PADA GARIS LURUS 36

  KERJA PROJEK 39

  ASS2. PENGATURCARAAN LINEAR 41

  KERJA PROJEK 43

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  4/54

  RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adildi mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga

  dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

  KESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  5/54

  FALSAFAH PENDIDIKAN

  KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha

  ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  6/54

  KANDUNGAN

  Pendahuluan 1

  Organisasi Kandungan 3

  Skim Pengajaran 5

  Penekanan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 7

  A6. JANJANG 9

  A7. HUKUM LINEAR 14

  K2. PENGAMIRAN 16

  G2. VEKTOR 19

  T2. FUNGSI TRIGONOMETRI 24

  S2. PILIHATUR DAN GABUNGAN 28

  S3. KEBARANGKALIAN MUDAH 30

  S4. TABURAN KEBARANGKALIAN 33

  AST2. GERAKAN PADA GARIS LURUS 36

  KERJA PROJEK 39

  ASS2. PENGATURCARAAN LINEAR 41

  KERJA PROJEK 43

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  7/54

  Kata Pengantar

  Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangmemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untukmemenuhi cita-cita murni dan semangat FalsafahPendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid

  menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke 21.

  Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktivitimengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraianini akan dapat membantu guru merancang dan

  melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secaraberkesan.

  Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlumemberikan penekanan pada unsur seperti kemahiranberfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar carabelajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual,konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Disamping itu, nilai murni, semangat patriotik dan

  kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapatmengujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesanuntuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian dandunia pekerjaan.

  Kandungan Matematik Tambahan disusun dalam dua pakejpembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan. PakejTeras terdiri daripada tajuk-tajuk yang wajib diambil. PakejPilihan pula disediakan bagi memenuhi keperluanmatematik murid mengikut kecenderungan bidang yang

  ingin diceburi kelak. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi atau PakejAplikasi Sains Sosial. Satu unsur baru yang diperkenalkandalam kurikulum ini ialah kerja projek. Di samping itu,penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik danpenggunaan teknologi ditegaskan dalam proses pengajarandan pembelajaran.

  Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak

  pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan danindividu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semuapihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masadan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaranini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipenghargaan dan ucapan terima kasih.

  (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)PengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  8/54

  1

  PENDAHULUAN

  Matematik Tambahan merupakan satu matapelajaran elektif di peringkat sekolah menengah.Mata pelajaran ini bertujuan meningkatkan

  keterampilan matematik murid supaya merekamempunyai persediaan yang mencukupi untukmenghadapi atau menangani perubahan dancabaran masa depan, seterusnya dapatmerealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,masyarakat dan negara. Fokus MatematikTambahan adalah ke arah memenuhi keperluanmatematik murid yang cenderung kepada bidangsains dan teknologi serta murid yang cenderung

  kepada sains sosial. Oleh itu kandunganMatematik Tambahan telah diolah supayamencapai kehendak ini.

  Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telahdigubal dengan mengambil kira kandungan matapelajaran Matematik. Beberapa cabang matematikyang baru juga diperkenalkan dalam kurikulum iniselaras dengan perkembangan baru dalam fokuspendidikan matematik. Di samping itu penegasandiberikan kepada heuristik penyelesaian masalahdalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam aktiviti pembelajaran untuk membentukkemahiran penyelesaian masalah murid eloknya

  juga guru memperkenalkan masalah dari konteks

  kurikulum ini merupakan hasil semakan semulakurikulum Matematik Tambahan (1990).

  Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasibanyak metodologi pengajaran yang berdasarkanpenggunaan komputer dan perisian teknologi sertaINTERNET telah dibina untuk meningkatkan

  pembelajaran matematik. Oleh itu guru yangmengajar Matematik Tambahan digalakmengeksploitasi sumber yang wujud dalam bidangitu untuk meningkatkan pedagogi pengajaranmereka di bilik darjah secara berterusan. Hanyadengan usaha yang gigih dan ingin meneroka gurudapat meningkatkan tahap profesionalismemereka sebagai guru matematik. Ke arahmencapai hasrat ini, guru digalakkan mencari

  bahan dari laman web, menggunakan perisianmatematik atau pakej pembelajaran yang dapatmembantu murid menguasai konsep matematiktertentu dengan lebih berkesan berbanding dengankaedah tradisional yang digunakan sekarang.

  aktiviti manusia. Melalui penegasan ini, muridboleh membina kebolehan dan keyakinan merekauntuk menggunakan matematik apabilamenghadapi situasi yang baru. Walaupun terdapatunsur baru yang diperkenalkan sebahagian besar

  KerjayaMasa

  Depan

  PenyelesaianMasalah

  TeknologiMaklumatdanKomunikasi

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  9/54

  2

  Kerja projek adalah digalakkan dalam MatematikTambahan untuk memberi peluang kepada muridmenggunakan pengetahuan dan kemahiran yangtelah dipelajari dalam situasi sebenar danmencabar. Kerja projek merangkumi penerokaan

  sesuatu masalah matematik yang dijalankan olehmurid. Pengenalan kerja projek akan membawabeberapa faedah kepada murid sepertimerangsangkan minda murid, menjadikanpembelajaran matematik lebih bermakna,membolehkan murid mengaplikasikan konsep dankemahiran matematik yang telah dipelajari danmeningkatkan kemahiran berkomunikasi.

  Selain daripada memainkan peranan membentukketerampilan matematik murid, pemupukan nilaiintrinsik matematik dan nilai murni perlu dilakukan

  juga dalam penyampaian kurikulum ini. Dalamusaha membentuk warga Malaysia yang taat danbangga melalui sistem pendidikan negara,kurikulum Matematik Tambahan bolehmenyumbang kepada kejayaan usaha itu. Di manasesuai guru boleh juga mengaitkan aktivitipembelajaran dengan situasi yang wujud di negara

  kita dan tidak selalu merujuk kepada contoh di luarnegara semata-mata.

  Matlamat

  Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untukmempertingkatkan pengetahuan, keterampilandan minat murid dalam matematik. Dengan

  demikian, mereka akan berupaya menggunakanmatematik secara berkesan danbertanggungjawab untuk berkomunikasi danmenyelesaikan masalah serta mempunyaipersediaan yang mencukupi bagi melanjutkanpelajaran dan berfungsi secara produktif dalamkerjaya mereka.

  Objektif

  Kurikulum Matematik Tambahan membolehkanmurid:

  1. Memperluaskan keterampilan dalam bidangnombor, bentuk dan perkaitan sertamemperoleh pengetahuan dalam kalkulus,vektor dan pengaturcaraan linear.

  2. Memperkukuhkan kemahiran penyelesaianmasalah.

  Kerja

  Projek

  Nilai

  Murni

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  10/54

  3

  3. Memperkembangkan kebolehan untuk berfikirsecara kritis dan kreatif serta berhujah secaramantik.

  4. Membuat inferens dan pengitlakan yangmunasabah daripada maklumat yang diberi.

  5. Menghubungkaitkan pembelajaran matematikdengan aktiviti harian dan kerjaya.

  6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menterjemahkan danmenyelesaikan masalah kehidupan harian.

  7. Menghujahkan penyelesaian dalam bahasamatematik yang tepat.

  8. Menghubungkaitkan kewujudan ideamatematik dengan keperluan dan aktvitimanusia.

  9. Menggunakan perkakasan dan perisianteknologi untuk meneroka matematik.

  10. Mengamalkan nilai intrinsik matematik.

  Organisasi Kandungan

  Kandungan Matematik Tambahan untuk TingkatanLima disusun dalam dua pakej pembelajaran iaitu

  Pakej Teras dan Pakej Pilihan.

  Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semuamurid dan mengandungi 8 tajuk yang disusun dibawah 5 komponen iaitu:

  Komponen GeometriKomponen AlgebraKomponen Kalkulus

  Komponen TrigonometriKomponen Statistik

  Setiap komponen pengajaran mengandungitajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabangmatematik. Tajuk dalam suatu komponenpengajaran disusun mengikut satu hierarkisupaya suatu tajuk yang mudah dipelajaridahulu sebelum meneruskan kepada suatu

  tajuk yang lebih kompleks.

  Pakej Pilihan yang ditawarkan kepada muridterdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi

  Pakej

  Teras

  Pakej

  Pilihan

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  11/54

  4

  Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi SainsSosial. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan sahaja mengikut kecenderungan bidangyang ingin diceburi kelak.

  Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalamsatu format yang membantu guru menjalankanpengajaran sesuatu tajuk secara berkesan.Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam tigalajur iaitu:

  - Bidang Pembelajaran- Hasil Pembelajaran- Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  Bagi sesuatu tajuk, semua konsep dan kemahiranyang hendak disampaikan telah disusun dalambeberapa Unit Pembelajaran yang dinyatakandalam lajur Bidang Pembelajaran. Di samping itu,Unit Pembelajaran untuk sesuatu tajuk telahdisusun berdasarkan satu hierarki daripada konsepyang mudah kepada yang abstrak.

  Dalam lajur Hasil Pembelajaran, semua hasilpembelajaran yang berkaitan dengan konsep-

  konsep yang terkandung dalam satu UnitPembelajaran telah disenaraikan dengan terperincimengikut satu hierarki.

  Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

  Hasil pembelajaran tersebut dikategorikan kepadatiga aras iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 mengikuttahap kesukaran dan keabstrakan seperti padaJadual 1.

  Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan di

  bawah setiap Unit Pembelajaran perlu dikuasai olehmurid.

  Aras 1

  Aras 2

  Aras 3

  Mencakupi kemahiran asas dengankedalaman yang mencukupi.Kemahiran yang paling mudah atauasas dalam sesuatu UnitPembelajaran.

  Mencakupi kemahiran yang lebihmendalam dalam sesuatu Unit

  Pembelajaran.

  Mencakupi kemahiran yang lebihabstrak berbanding dengan Aras 2.

  Olahan

  Kandungan

  Bidang

  Pembelajaran

  Hasil

  Pembelajaran

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  12/54

  5

  Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaranmemberikan panduan kepada guru tentangbeberapa perkara yang perlu diambil kira dalampengajaran sesuatu Bidang Pembelajaran atausesuatu tajuk secara umumnya. Aspek-aspek

  yang diterangkan termasuk:a. Had kepada skop pengajaran sesuatu

  tajuk.b. Menghubungkaitkan idea matematik

  dalam Unit Pembelajaran denganpenggunaannya dalam sesuatu aktivitimanusia.

  c. Penegasan tertentu.d. Tatatanda.

  e. Rumus.f. Cadangan strategi pengajaran danpembelajaran.

  g. Nilai intrinsik matematik.

  Skim Pengajaran

  Bagi memudahkan proses pengajaran danpembelajaran, dua skim tahunan dicadangkan iaituSkim Komponen dan Skim Tajuk.

  Dalam Skim Komponen semua tajuk yangberkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelumditeruskan kepada komponen lain. Skimpengajaran ini mempersembahkan kandunganMatematik Tambahan daripada yang sudah diajarkepada yang baru.

  Pelajar dikehendaki mampu menerbitkan rumusyang dinyatakan kecuali rumus tertentu yanghanya diperlukan untuk pengiraan suatu kuantiti.

  Skim Tajuk memberikan guru lebih keluwesan

  memperkenalkan tajuk algebra dan tajuk geometrisebelum memperkenalkan cabang matematikbaru kepada murid seperti kalkulus.

  Antara dua skim pengajaran ini, guru bolehmemilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan dikelas mereka berdasarkan pengetahuan awalanmurid, stail pembelajaran murid dan stailpengajaran guru.

  CadanganAktiviti

  Pembelajaran

  Skim

  Komponen

  Skim

  Tajuk

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  13/54

  6

  Pakej Aplikasi Sains

  Dan TeknologiAST2. Gerakan Pada

  Garis Lurus

  Skim Komponen

  Komponen Algebra

  A6. JanjangA7. Hukum Linear

  Komponen Trigonometri

  T2. Fungsi Trigonometri

  Komponen Statistik

  S2. Pilihatur dan GabunganS3. Kebarangkalian MudahS4. Taburan Kebarangkalian

  Kerja Projek

  AST2. Gerakan Pada Garis LurusAtau

  ASS2. Pengaturcaraan Linear

  Kerja Projek

  Pakej Aplikasi Sains

  SosialASS2. Pengaturcaraan

  Linear

  Kerja Projek

  Komponen Kalkulus

  K2. Pengamiran

  Komponen Geometri

  G2. Vektor

  Skim Tajuk

  G2. Vektor

  S4. Taburan Kebarangkalian

  S3. Kebarangkalian Mudah

  S2. Pilihatur dan Gabungan

  T2. Fungsi Trigonometri

  K2. Pengamiran

  A6. Janjang

  A7. Hukum Linear

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  14/54

  7

  Penekanan dalam Proses Pengajarandan PembelajaranProses pengajaran dan pembelajaran dalamkurikululm ini menegaskan pembinaan konsep danpenguasaan kemahiran serta pembentukan sikap

  dan nilai. Selain daripada itu, terdapat unsur-unsurlain yang perlu diambil kira dan diserapkan kedalam proses pengajaran dan pembelajaran didalam bilik darjah secara yang terancang melaluitajuk-tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yangmerupakan penekanan dalam proses pengajarandan pembelajaran Matematik Tambahan adalah

  seperti berikut:

  Penyelesaian MasalahDalam kurikulum Matematik, kemahiranpenyelesaian masalah dan penggunaan strategipenyelesaian masalah seperti cuba-cuba, melukisgambar rajah, membuat jadual, mengenal pastipola, ujikaji/simulasi, menyelesaikan masalah yanglebih mudah, mencari analogi dan bekerja kebelakang telah dipelajari. Penggunaan strategipenyelesaian masalah ini harus diperkukuhkan dandilanjutkan dalam proses pengajaran danpembelajaran Matematik Tambahan. Selaindaripada soalan rutin, murid mesti menyelesaikanmasalah tak rutin dengan menggunakan strategipenyelesaian masalah. Dalam hal ini gurudigalakkan juga menunjukkan masalah yang boleh

  diselesaikan melalui lebih daripada satu strategipenyelesaian masalah.

  Komunikasi Secara MatematikKemahiran berkomunikasi secara matematik juga

  dititikberatkan semasa pembelajaran matematikberlaku. Murid dikehendaki menerangkan konsepdan hasil kerja mereka antara satu sama lain danguru berperanan sebagai fasilitator. Penekanankepada komunikasi matematik akan jugamengembangkan keterampilan murid men-terjemahkan sesuatu perkara ke dalam modelmatematik dan sebaliknya.

  Penggunaan TeknologiPenggunaan perkakasan dan perisian digalakkandalam proses pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi akanmemberi beberapa faedah kepada murid sepertimeningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberigambaran visual dan memudahkan pengiraankompleks. Penggunaan kalkulator, komputer,perisian pendidikan, laman-laman web dalamInternet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia

  ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikanpedagogi dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik Tambahan. Pihak sekolah digalakmelengkapkan guru Matematik Tambahan denganperisian teknologi yang bersesuaian dan berkesan.

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  15/54

  8

  Penggunaan perisian demikian akan membantumurid memodelkan masalah yang mereka terokaidengan lebih efektif.

  Penekanan yang dijelaskan dalam bahagian ini

  bukan sahaja membolehkan murid memahamisuatu tajuk dengan lebih mendalam tetapimelengkapkan murid untuk menjalankan kerjaprojek dengan lebih kukuh dan yakin. Namundemikian, teknologi seharusnya tidak dianggapsebagai pengganti kepada guru tetapi sebaliknyamempertingkatkan dan merangsang pembelajaransecara lebih berkesan.

  Kerja ProjekSetiap murid digalakkan menjalankan satu kerjaprojek Matematik Tambahan yang bertemakansains dan teknologi atau sains sosial semasa diTingkatan Lima. Murid boleh memilih satu tajukprojek berdasarkan senarai tajuk yang diberi. Kerjaprojek ini hanya boleh dijalankan seawal-awalnyapada semester kedua apabila murid telahmenguasai beberapa tajuk. Tugasan yangdiberikan dalam sesuatu kerja projek mestilah

  berdasarkan tajuk yang telah dipelajari sebelumnyadan merupakan sesuatu kerja yang boleh disiapkanoleh murid dalam tempoh tiga minggu. Kerjaprojek boleh dijalankan secara kumpulan atauindividu tetapi setiap murid digalakkan

  menyediakan satu laporan individu untuk kerja projekberkenaan. Ini bertujuan untuk membentuk muridyang mampu menyelesaikan masalah danberkomunikasi secara berkesan.

  Laporan kerja projek perlu mengandungi perkara-perkara seperti berikut:

  a. Tajuk.b. Latar belakang atau pengenalan.c. Kaedah strategi/prosedur.d. Dapatan.e. Perbincangan/penyelesaian.f. Kesimpulan/pengitlakan.

  PenilaianPenilaian berterusan hendaklah dijalankan supayamurid mempunyai maklum balas tentang kemajuanmereka dan pihak sekolah boleh menyediakanrancangan dalaman untuk membantu murid.Memandangkan kurikulum Matematik Tambahanmempunyai penekanan tertentu, penilaian yangdijalankan perlu merangkumi aspek berikut:

  a. Kefahaman konsep dan penguasaankemahiran.

  b. Soalan tak rut in (yang memerlukanpenggunaan pelbagai strategi penyelesaianmasalah).

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  16/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  9

  A1. JANJANG

  1. Janjang Aritmetik Aras 1

  1.1 Mengenal pasti ciri-ciri sesuatu janjangaritmetik.

  Untuk hasil pembelajaran 1.1 dan 1.2gunakan contoh:a. Mudah dan berangka.b. Berbentuk algebra.

  1.2 Menentukan sama ada sesuatujujukan yang diberi merupakan janjangaritmetik.

  Aras 2

  1.3 Menentukan:a. Sebutan tertentu dalam sesuatu

  janjang aritmetik.

  b. Bilangan sebutan dalam satujanjang aritmetik.

  Perkenalkan janjang aritmetik dan janjang geometri sebagai dua jenisjujukan nombor tertentu.

  1)d-(naTn +=

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  17/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  10

  1.4 Mencari:a. Hasil tambah n sebutan pertama

  dalam suatu janjang aritmetik.

  b. Hasil tambah n sebutan tertentudalam suatu janjang aritmetik.

  c. Bilangan sebutan apabila hasiltambah n sebutan pertamadiberi.

  Rumus hendaklahdiperkenalkan.

  1-nS-nSnT =

  )T(a2

  nS nn +=

  1)d](n[2a2

  nSn +=

  atau

  Aras 3

  1.5 Menyelesaikan pelbagai masalah

  yang melibatkan penggunaan rumusnT dan nS dalam sesuatu janjang

  aritmetik.

  Bincangkan kes-kes:

  a. Berbentuk algebra.b. Melibatkan situasi kehidupan

  harian.

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  18/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  11

  2. Janjang Geometri Aras 1

  2.1 Mengenal pasti ciri-ciri sesuatujanjang geometri.

  2.2 Menentukan sama ada sesuatujujukan yang diberi merupakanjanjang geometri.

  Aras 2

  2.3 Menentukan:a. Sebutan tertentu dalam sesuatu

  janjang geometri.

  b. Bilangan sebutan dalam sesuatujanjang geometri.

  2.4 Mencari:a. Hasil tambah n sebutan pertama

  dalam suatu janjang geometri.

  b. Hasil tambah n sebutan tertentu

  dalam suatu janjang geometri.

  c. Bilangan sebutan bila hasil tambahn sebutan pertama diberi.

  Untuk hasil pembelajaran 2.1 dan 2.2gunakan contoh:

  a. Mudah dan berangka.b. Berbentuk algebra.

  1nn arT

  =

  1r

  1)a(rS

  n

  n

  = , r > 1

  atau

  r1

  )ra(1S

  n

  n

  = , r < 1

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  19/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  12

  Aras 3

  2.5 Mencari:a. Hasil tambah sebutan-sebutan

  sesuatu janjang geometri hinggaketakterhinggaan(-1< nisbah sepunya < 1).

  Tunjukkan apabila n meningkat ke

  ketakterhinggaan, maka

  =Sr1

  a

  b. Sebutan pertama atau nisbahsepunya apabila hasil tambahsebutan sesuatu janjang geometrihingga ketakterhinggaan diberi.

  Kaitkan perpuluhan jadi semulasebagai hasil tambah sebutan janjanggeometri hingga ketakterhinggaan.

  Contoh:

  0.3333= 0.3 + 0.03 + 0.003 +

  =3

  1

  Tatatanda 0.3, 0.15 diperkenalkan.

  2.6 Menyelesaikan pelbagai masalahyang melibatkan penggunaan rumus

  nT dan dalam sesuatu janjanggeometri.

  nS

  Gunakan contoh:a. Berbentuk algebra.

  b. Melibatkan situasi kehidupanharian.

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  20/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  13

  Wujudkan kesedaran tentangkeindahan pola jujukan seperti yangterdapat dalam janjang aritmetik dan

  janjang geometri.

  Tajuk ini tidak harus termasuk jujukanberbentuk gabungan janjang aritmetikdan janjang geometri.Tidak harus termasuk jujukanterkumpul.Contoh:(1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10),

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  21/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  14

  A7. HUKUM LINEAR

  1. Garis lurus penyuaianterbaik

  Keseluruhan tajuk ini harus dikaitkandengan hukum dan petua daripadapelbagai bidang.

  Idea-idea yang dibincangkan dalamtajuk ini adalah pengenalan kepadateknik-teknik yang tepat untuk mewakilidata seperti garis regresi.

  Aras 1

  1.1 Melukis garis lurus penyuaian terbaiksecara pemerinyuan untuk data yangdiberi.

  Aras 21.2 Membentukkan persamaan daripada

  graf garis lurus penyuaian terbaik.

  1.3 Menentukan nilai pemboleh ubahtertentu melalui:a. Graf garis lurus penyuaian terbaik.b. Persamaan garis lurus penyuaian

  terbaik.

  Data uji kaji yang diberi terhad kepadakes di mana wujudnya hubungan lineardi antara mana-mana dua pembolehubah tanpa penukaran.

  2. Penggunaan kepada fungsitak linear

  Aras 32.1 Menukarkan persamaan tak linear

  kepada bentuk linear.Soalan atau situasi pada peringkat iniperlu melibatkan uji kaji yangpemboleh ubahnya mempunyaihubungan tak linear.

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  22/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  15

  2.2 Menentukan nilai pemalar bagipersamaan tak linear daripada grafgaris lurus penyuaian terbaik.

  2.3 Memperoleh maklumat daripada:a. Graf garis lurus penyuaian terbaik.b. Persamaan garis lurus penyuaian

  terbaik.

  Meliputi kes-kes:a. Garis lurus penyuaian terbaik diberi.b. Data sahaja diberi.

  KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  23/54

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  24/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  17

  3. Pengamiran melaluipenggantian

  Aras 2

  3.1 Menentukan kamiran untukungkapan berbentuk (ax+b)n ,

  ninteger, n 1 .

  4. Kamiran Tentu Aras 2

  4.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi f(x)dari x=ahingga x=b.

  Penggantian terhad kepada jenis

  dxun

  Kemahiran 1.1 hingga 3.1 melibatkankamiran tak tentu.

  Catatan:

  di mana u=ax+b.

  Pelajar tidak dikehendaki menerbitkanrumus ini.

  =b

  a

  b

  af(x)dxkkf(x)dx

  =b

  a

  a

  bf(x)dxf(x)dx

  5. Pengamiran sebagaipenghasiltambahan:luas dan isipadu

  Aras 3

  5.1 Mencari luas di bawah sesuatulengkung.

  Bincangkan konsep luas L sebagai

  L yx.Apabila xmenghampiri sifarL =

  Atau

  L xyApabila y menghampiri sifar

  xdyL =

  KOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUS

  ydx

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  25/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  18

  5.2 Menentukan luas di bawah sesuatulengkung yang dibatasi oleh x=a dan

  x=b sebagai

  b

  a

  ydx.

  Masalah ini terhad kepada luas antarasatu lengkung dengan paksi-x ataupaksi-y atau dengan satu garis lurus

  sahaja.

  Bincangkan pengertian tanda positifdan negatif bagi luas yang diperoleh.

  5.3 Mencari isipadu janaan apabilasesuatu lengkung dikisarkan padapaksi-x atau paksi-y.

  Bincangkan konsep isipadu I sebagai

  I y2xApabila xmenghampiri sifar

  I= y2dx

  Atau

  I x2yApabila ymenghampiri sifar

  I= x2 dy

  5.4 Menentukan isipadu janaan melaluikamiran tentu.

  Masalah ini terhad kepada isipadujanaan daripada kisaran satu lengkungsama ada pada paksi-x atau paksi-y.

  KOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUSKOMPONEN KALKULUS

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  26/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  19

  G2. VEKTORGunakan tatatanda berikut untuk tajukini.

  Vektor: a,AB

  Magnitud vektor: a, AB

  Dalam bahan bercetak, huruf tebaldigunakan juga untuk mewakili vektor.

  1. Pengenalan vektor Aras 1

  1.1 Membezakan kuantiti vektordaripada kuantiti skalar.

  1.2 Melukis dan melabel garis terarahuntuk mewakili sesuatu vektor.

  Takrif vektor perlu ditegaskan.

  Meliputi vektor positif dan vektornegatif.

  Vektor sifar: O

  Terangkan bahawa vektor sifarmempunyai magnitud sifar.

  ABBAVektor negatif : =

  1.3 Menentukan magnitud dan arahvektor yang diwakili oleh garisterarah.

  1.4 Menentukan sama ada dua vektorsecaman atau tidak.

  Tegaskan idea kesamaan dua vektor.

  KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  27/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  20

  Aras 2

  1.5 Menentukan magnitud dan arahvektor yang diperolehi apabila

  mendarab sesuatu vektor dengankuantiti skalar.

  1.6 Menentukan sama ada dua vektorselari atau tidak selari.

  a selari dengan b jika dan hanya jika

  a = b, = pemalar.Mulakan perbincangan dengan

  contoh-contoh di mana berangka.

  Hasil tambah dua vektor dinamakanvektor paduan.

  Aktiviti yang sesuai bolehdiperkenalkan untuk mengembangkankonsep penambahan vektor.

  2. Penambahan dan

  penolakan vektor

  Aras 1

  2.1 Menentukan vektor paduan apabilamenambahkan dua vektor selari.

  KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

  Ti k 5Ti k 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  28/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  21

  Aras 2

  2.2 Menentukan vektor paduan apabilamenambahkan dua vektor yang tidak

  selari dengan menggunakan:a. Hukum segi tiga vektor.b. Hukum segi empat selari vektor.

  2.3 Menentukan vektor paduan untukpenambahan tiga atau lebih vektordengan menggunakan hukumpoligon vektor.

  Aras 3

  2.4 Menentukan hasil penolakan diantara dua vektor apabila kedua-duavektor itu:a. selari; ataub. tidak selari;melalui proses penambahan vektornegatif.

  b a= b+ ( a)

  3. Pengungkapan suatuvektor sebagai gabunganlinear vektor yang lain

  Aras 23.1 Menentukan perkaitan antara vektor

  yang diwakili oleh gabungan dua ataulebih sisi suatu poligon.

  KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

  Ti k 5Ti k 5Ti k t 5Ti k t 5Ti k 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  29/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  22

  Aras 3

  3.2 Mewakili sesuatu vektor sebagaigabungan linear dua vektor yangtidak selari.

  3.3 Menyelesaikan pelbagai masalahyang melibatkan kesamaan vektor.

  KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

  4. Vektor dalam KoordinatCartesan

  Aras 1

  4.1 Mengungkapkan suatu vektor dalambentuk:

  a. xi+ yj

  b.

  y

  x

  4.2 Menentukan magnitud sesuatu vektoryang diberikan dalam bentuk

  xi+ yj atau

  y

  x.

  Hubungkaitkan vektor unit i dan j

  dengan koordinat Cartesan.

  Terangkan bahawa i =

  0

  1, j =

  1

  0

  Jika r = xi+ yj =

  y

  x, maka

  22 yxr +=

  Ti k t 5Ti k t 5Ti k t 5Ti k t 5Ti k t 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  30/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  23

  Aras 2

  4.3 Menentukan vektor unit dalam arahsesuatu vektor yang diberikan.

  ^r = r

  r= 22 yx

  1

  + ( xi+ yj)

  4.4 Menentukan hasil tambah dua ataulebih vektor.

  Bagi kemahiran 4.4 hingga 4.7 setiapvektor diberikan dalam bentuk

  x i+ yjatau

  y

  x.

  4.5 Menentukan hasil penolakan di antaradua vektor.

  4.6 Menentukan hasil apabila mendarabsesuatu vektor dengan sesuatukuantiti skalar.

  Aras 3

  4.7 Menentukan hasil di bawah gabunganbeberapa operasi serentak ke atasbeberapa vektor.

  Operasi serentak itu termasukpenambahan, penolakan danpendaraban sesuatu vektor denganskalar.

  KOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRIKOMPONEN GEOMETRI

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  31/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  24

  KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

  T2. FUNGSITRIGONOMETRI

  1. Sudut positif dan sudutnegatif dalam darjah danradian

  Aras 1

  1.1 Mewakili sesuatu sudut positif yangmelebihi 360 atau 2 radian padasuatu gambar rajah bulatan.

  1.2 Mewakili sesuatu sudut negatif padasuatu gambar rajah bulatan.

  2. Enam fungsi trigonometribagi sebarang sudut

  Aras 1

  2.1 Mentakrifkan sinus dan kosinus bagisebarang sudut dalam sebutan x, ydan j.

  Bulatan unit boleh digunakan untukmembaca nilai sinus dan kosinus.

  X

  Y

  j

  O

  P(x,y)

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  32/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  25

  KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

  2.2 Mentakrifkan tangen, kotangen,sekan, kosekan bagi sebarang sudutdalam sebutan fungsi sinus dan/ataukosinus.

  Hubungan sudut pelengkap perludibincangkan.sin= kos ( 90-)kosek = sek ( 90-)kos= sin ( 90-)sek= kosek ( 90-)tan= kot ( 90-)kot= tan ( 90-)

  Aras 2

  2.3 Mencari nilai enam fungsi trigonometribagi sebarang sudut.

  2.4 Menyelesaikan persamaantrigonometri yang mudah.

  Penentuan nilai fungsi trigonometri bagi30, 45 dan 60 melalui segi tiga khasperlu dibincangkan.

  Aras 2

  3.1 Melukis dan melakar graf untukfungsi trigonometri berikut:a. y = p sin qx

  b. y = p kos qx

  c. y = p tan qx.

  3. Graf fungsi sinus, kosinus,dan tangen Sudut diberikan dalam sebutan darjah

  atau radian.Sifat perkalaan bagi fungsi sinus,kosinus dan tangen perlu dibincangkan.Termasuk modulus fungsi trigonometri.

  Tidak termasuk gabungan graf fungsitrigonometri dalam bentuk hasilpembelajaran (a), (b) dan (c).

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKO O GO OO O GO OOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  33/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  26

  KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

  Aras 3

  3.2 Menyelesaikan pelbagai persamaanyang berkaitan dengan ciri-ciri graf

  fungsi trigonometri yang telah dilukisatau dilakarkan.

  4. Identiti Asas:sin2 A +kos2A = 1

  sek2 A = 1 +tan2A

  kosek2 A = 1 +kot2A

  Aras 3

  4.1 Membuktikan identiti asas berikut:sin2 A +kos2 A = 1

  sek2 A = 1 +tan2 A

  kosek2 A = 1 +kot2A

  4.2 Menggunakan identiti asas untukmembuktikan identiti trigonometriyang lain.

  4.3 Menyelesaikan persamaantrigonometri dengan menggunakanidentiti asas.

  Termasuk penggunaan fungsitrigonometri yang ditakrif dalam hasilpembelajaran 2.1 dan 2.2.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  34/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  27

  KKKKKOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMEOMPONEN TRIGONOMETRITRITRITRITRI

  5. Rumus bagisin(AB)

  kos(AB),tan(A B),

  sin 2A, kos 2A,tan 2A

  Aras 3

  5.1 Membuktikan sesuatu identititrigonometri yang melibatkan rumus

  bagi sin(AB), kos (AB),tan(A B), sin 2A, kos 2A,tan 2A.

  5.2 Menyelesaikan persamaan yangmelibatkan penggunaan rumussin(AB), kos (AB),

  tan(A B), sin 2A, kos 2A,tan 2A.

  Pelajar tidak dikehendaki menerbitkanrumus sin(AB), kos (AB),

  tan(A B)

  Termasuk kes-kes bagi rumus sudutseparuh.Penyelesaian persamaan jenisa kos x + b sin x = c ,c 0, tidak diperlukan.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  35/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  28

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  S2. PILIHATUR DANGABUNGAN

  Bagi seluruh tajuk ini:a. Konsep diperkenalkan melalui

  contoh berangka dahulu.b. Penggunaan kalkulator untuk

  mengira pilihatur dan gabunganhanya dibenarkan setelah pelajarmemahami konsepnya.

  1. Pilihatur Aras 1

  1.1 Menentukan bi langan caraberlakunya peristiwa A diikuti denganperistiwa B.

  Kes yang melibatkan unsur secamantidak dibenarkan.Prinsip pendaraban:Peristiwa A berlaku dalam r cara.Peristiwa B berlaku dalam s cara.

  Bilangan cara peristiwa A berlakudiikuti berlakunya peristiwa B = r s

  1.2 Menentukan bilangan pilihatur bagin benda.

  Kembangkan konsep pilihatur melaluipenyenaraian semua pilihatur yangmungkin bagi n benda.Gunakan bilangan benda yang kecil.

  n! = n(n-1)(n-2)..3.2.1

  0! = 1

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  36/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  29

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  Aras 2

  1.3 Menentukan bilangan pilihatur rbenda daripada n benda.

  Aras 3

  1.4 Menentukan bilangan pilihatur bagin benda dengan syarat tertentu.

  1.5 Menentukan bilangan pilihatur rbenda daripada n benda dengansyarat tertentu.

  nPr

  =r)!(n

  n!

  = n(n-1)...(n-r+1)

  =r)!(n

  n!

  Tidak termasuk kes susunan objekdalam bulatan.

  2. Gabungan Aras 2

  2.1 Menentukan bilangan gabunganrbenda daripada nbenda.

  Kembangkan konsep gabungan rbenda daripada n benda denganmenyenaraikan semua gabunganyang mungkin.Gunakan beberapa contoh untukkembangkan hubungan

  Aras 3

  2.2 Menentukan bilangan gabungan rbenda daripada nbenda dengansyarat tertentu. nC

  r 11)....3.2.r(r

  1)r.(n1)-n(n

  += =

  r!r)!(n

  n!

  nCrx r! = nP

  r

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  37/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  30

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  S3. KEBARANGKALIANMUDAH

  1. Kebarangkalian sesuatuperistiwa

  Aras 1

  1.1 Menghuraikan ruang sampel untuksesuatu uji kaji.

  1.2 Menentukan bilangan kesudahanyang mungkin bagi sesuatuperistiwa.

  1.3 Menentukan kebarangkalian

  sesuatu peristiwa.

  Penggunaan kebarangkalian dalamproses membuat keputusan dalamkehidupan seharian harusdibincangkan.

  Perkenalkan dan bincangkan idea

  kebarangkalian klasik, kebarangkaliansubjektif dan kebarangkalian kekerapanrelatif.Dalam tajuk ini, pendekatankebarangkalian klasik sahajadigunakan.Pendekatan kebarangkalian sebagaikekerapan relatif atau kebarangkaliansubjektif tidak perlu ditaksirkan.

  Tatatanda set perlu digunakan untukmenghuraikan kebarangkalian mudah.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  38/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  31

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  Aras 2

  1.4 Menentukan kebarangkaliangabungan dua peristiwa bila kedua-

  dua peristiwa dihubungi denganoperasi:a. Kesatuan.b. Persilangan.

  P(A )B = P(A) + P(B) - P(A B)

  2. Kebarangkalian peristiwasaling eksklusif

  Aras 2

  2.1 Menentukan sama ada dua peristiwasaling eksklusif atau tidak.

  Dalam Unit Pembelajaran ini, kes-kesyang dibincangkan melibatkan ruangsampel yang terdiri daripada gabunganperistiwa-peristiwa habisan dan salingeksklusif.

  Aras 3

  2.2 Menentukan kebarangkalian sesuatuperistiwa yang merupakan gabungandua atau lebih peristiwa salingeksklusif.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  39/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  32

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  3. Kebarangkalian peristiwatak bersandar

  Aras 3

  3.1 Menentukan peristiwa yang takbersandar dalam satu uji kaji.

  3.2 Menentukan kebarangkalian untuksesuatu peristiwa yang merupakangabungan dua peristiwa yang takbersandar.

  3.3 Menentukan kebarangkalian sesuatuperistiwa yang merupakan gabunganlebih daripada dua peristiwa tak

  bersandar.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  40/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  33

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  S4. TABURANKEBARANGKALIAN

  1. Taburan Binomial Aras 1

  1.1 Menyenaraikan unsur bagi sesuatupemboleh ubah rawak diskretbinomial.

  Guru perlu menerangkan maknapemboleh ubah rawak diskret terlebihdahulu.

  Aras 2

  1.2 Menentukan kebarangkalian bagisesuatu peristiwa dalam taburanbinomial.

  Bincangkan ciri-ciri cubaan Bernoulli.

  P(X=r) = rnrr

  n qpC , p+ q = 1, 0

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  41/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  34

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  2. Taburan Normal Aras 1

  2.1 Menghuraikan sesuatu pembolehubah rawak selanjar denganmenggunakan tatatanda set.

  Guru perlu menerangkan perkaraberikut:a. Makna pemboleh ubah rawak

  selanjar.b. Graf taburan normal dan ciri-cirinya.c. Graf taburan normal piawai dan ciri-

  cirinya.

  2.2 Mencari nilai kebarangkalian bagifungsi taburan normal piawai apabilaskor z diberi.

  Rumus fungsi taburan normal tidakperlu diperkenalkan.

  Aras 2

  2.3 Menukar pemboleh ubah suatutaburan normal kepada pembolehubah taburan normal piawai.

  Aras 3

  2.4 Mewakilkan kebarangkalian sesuatuperistiwa dalam tatatanda set.

  Z =

  X

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  42/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  35

  KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

  2.6 Menyelesaikan masalah harian yangmelibatkan taburan normal.

  Kes yang melibatkan pemboleh ubahrawak diskret dengan populasi yangcukup besar boleh diwakilkan olehtaburan normal.

  2.5 Menentukan kebarangkaliansesuatu peristiwa.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  43/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  36

  PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

  AST2. GERAKAN PADAGARIS LURUS

  1. Sesaran Aras 1

  1.1 Mengenal pasti arah untuk sesaransuatu zarah dari satu titik rujukanberdasarkan tandanya.

  Aras 2

  1.2 Menentukan sesaran suatu zarahdari satu titik rujukan.

  Simbol berikut digunakan di seluruhtajuk ini.s =sesaran, v= halaju, a= pecutan,

  t= masas, v, ahanya diberikan sebagai fungsimasa.

  Makna sesaran positif, negatif, sifarperlu dibincangkan.

  Perlu tegaskan perbezaan antarasesaran dan jarak.

  Aras 3

  1.3 Menentukan jumlah jarak yang dilaluioleh suatu zarah dalam sesuatutempoh masa tertentu melalui:a. Garis nombor.b. Kaedah graf.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  44/54

  Tingkatan 5Tingkatan 5ggg a a 5 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  37

  S S S OS S S O OGOG

  Aras 2

  2.1 Menentukan halaju seketika suatuzarah melalui kaedah pembezaan.

  2.2 Menentukan arah halaju seketikasuatu zarah.

  Aras 32.3 Menentukan sesaran suatu zarah

  daripada fungsi halaju melaluikaedah pengamiran.

  Bincangkan idea halaju seketikasebagai kadar perubahan sesaran.

  v =dtds

  Bincangkan makna:a. Halaju seragam.b. Halaju seketika sifar.c. Halaju positif dan negatif.

  s= vdt

  Termasuk:a. Pengiraan sesaran apabila halaju

  seketika sifar.b. Penggunaan graf fungsi halaju.

  2. Halaju

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  45/54

  ggggg Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  38

  3. Pecutan Aras 2

  3.1 Menentukan pecutan seketikasesuatu zarah melalui kaedahpembezaan.

  Bincangkan idea pecutan seketikasebagai kadar perubahan halaju.

  a=dtdv, a= 2

  2

  dtsd

  Bincangkan juga idea pecutanseragam.

  Aras 33.2 Menentukan halaju suatu zarah

  daripada fungsi pecutan seketikanya.

  3.3 Menentukan sesaran suatu zarahdaripada fungsi pecutan seketikanya.

  3.4 Menyelesaikan masalah yangmelibatkan gerakan pada garis lurus.

  Gunakan hubungan v= dtaTermasuk kes halaju maksimum atau

  minimum dalam sesuatu tempoh masatertentu.

  Gunakan hubungan berikut:

  v= dta dan s= dtv

  Tumpukan kepada kes-kes saintifik.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  46/54

  gg Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  39

  KERJA PROJEK

  1. Kes Sains dan Teknologi Aras 3

  1.1 Dalam menjalankan kerja projek,

  murid :a. Mentakrif masalah/perkara yang

  dikaji.b. Menggunakan heuristik

  penyelesaian masalah /Membuat konjektur danmembuktikannya.

  c. Mengitlakkan keputusan /Membuat kesimpulan.

  d. Mempersembahkan laporanbertulis yang teratur dan jelas.

  Panduan untuk menjalankan kerja

  projek:1. Dalam menggunakan heurist ik

  penyelesaian masalah ataumembuat konjektur atau kedua-duanya, murid boleh melakukanperkara berikut:

  a. Menerangkan beberapa kes mudah.b. Melanjutkan kepada beberapa kes

  lebih rumit.c. Membuat konjektur dan mengujikonjektur itu.

  d. Membuktikan sesuatu keputusan.e. Membuat kesimpulan yang

  disokong dengan hujah matematik.f. Mengitlakkan keputusan kepada

  kes lebih kompleks.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLASI SAINS DAN TEKNOLOGIOGIOGIOGIOGI

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  47/54

  Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  40

  [Walau bagaimana pun, pelajar tidaksemestinya melakukan semuaperkara tersebut di atas.]

  2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajianmereka di bilik darjah.

  3. Murid digalakkan menjawabpersoalan tentang hasil kajian.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  48/54

  Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  41

  ASS2. PENGATURCARAANLINEAR

  Bagi seluruh tajuk ini:a. Bincangkan kawasan dalam graf

  yang memenuhi tidak lebihdaripada tiga ketaksamaan linear

  selain daripada paksi-xdanpaksi-y.

  b. Bincangkan penggunaan ideapengaturcaraan linear dalambidang-bidang tertentu serta aktivitiharian manusia.

  c. Galakkan penggunaan perkakasandan perisian teknologi untukmempercepatkan pengiraan serta

  penerokaan idea pengaturcaraanlinear.

  1. Rantau yang memuaskanbeberapa ketaksamaanlinear

  Aras 2

  1.1 Mengenal pasti dan melorekkanrantau dalam graf yangmemuaskan suatu ketaksamaanatau sebaliknya.

  1.2 Melorekkan suatu rantau dalam grafyang memenuhi beberapaketaksamaan linear.

  Kemahiran melukis graf garis lurus perludiulangkaji.Gunakan garis penuh bagi kes , dangaris putus-putus bagi kes > , < .

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  49/54

  Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  42

  1.3 Mencari ketaksamaan-ketaksamaanyang mentakrifkan suatu rantau yangdiberi.

  2. Pentafsiran masalah danpembentukanketaksamaan ataupersamaan yangberkenaan

  Aras 3

  2.1 Menghasilkan sesuatu persamaanatau ketaksamaan yangmenghuraikan sesuatu situasi.

  2.2 Melukis suatu kawasan sebagai

  penyelesaian untuk suatu situasi.

  2.3 Menentukan fungsi optimum linearax+ by=k bagi suatu situasitertentu.

  2.4 Membentuk beberapa garis lurusyang selari dengan ax+ by=k

  2.5 Menentukan penyelesaian optimum

  suatu situasi dengan menggunakangraf.

  Galakkan perbincangan dalamkumpulan untuk menghasilkanketaksamaan bagi suatu situasi.Bincangkan bagaimana menentukanpemboleh ubah dalam suatu situasi.

  Hubungkaitkan penentuan nilai

  optimum kepada kos ataupengeluaran.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  50/54

  Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  43

  KERJA PROJEK

  1. Kes Sains Sosial Aras 3

  1.1 Dalam menjalankan kerja projek,murid:a. Mentakrif masalah/perkara yang

  dikaji.b. Menggunakan heuristik

  penyelesaian masalah /Membuat konjektur danmembuktikannya.

  c. Mengitlakkan keputusan /Membuat kesimpulan.

  d. Mempersembahkan laporan

  bertulis yang teratur dan jelas.

  Panduan untuk menjalankan kerjaprojek:

  1. Dalam menggunakan heurist ikpenyelesaian masalah ataumembuat konjektur atau kedua-duanya murid boleh melakukanperkara berikut:a. Menerangkan beberapa kes

  mudah.b. Melanjutkan kepada beberapa

  kes lebih rumit.c. Membuat konjektur dan

  menguji konjektur itu.d. Membuktikan sesuatu

  keputusan.e. Membuat kesimpulan yang

  disokong dengan hujahmatematik.

  f. Mengitlakkan keputusan

  kepada kes lebih kompleks.

  Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 5Bid P b l j H il P b l j C d Ak i i i P b l j

  PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  51/54

  Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

  44

  2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajianmereka di bilik darjah.

  3. Murid digalakkan menjawabpersoalan tentang hasil kajian.

  PENYUMBANG

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  52/54

  PENYUMBANG

  Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

  Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah

  Pusat Perkembangan Kurikulum

  Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong PengarahEditorial (Ketua Bidang Sains dan Matematik)

  Pusat Perkembangan Kurikulum

  Editor Rusnani Mohd. Sirin Penolong Pengarah(Ketua Unit Matematik)Pusat Perkembangan Kurikulum

  Rohana Ismail Penolong PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

  Panel Penggubal

  Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat PerkembanganKurikulum

  Rusnani Mohd. Sirin Pusat PerkembanganKurikulum

  Loh Kok Khuan Pusat PerkembanganKurikulum

  Rohana Ismail Pusat PerkembanganKurikulum

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  53/54

  Ding Hong Eng Pusat PerkembanganKurikulum

  Rosita Mat Zain Pusat PerkembanganKurikulum

  Abdullah Md Isa Pusat PerkembanganKurikulum

  Noor Azlan Ahmad Zanzali Fakulti Pendidikan(Ph.D) Universiti Teknologi

  Malaysia

  Ong Seng Huat (Ph.D) Institut Matematik,Universiti Malaya

  Abu Bakar Abdullah SMK Sungai PelekSelangor

  Atan Mat Lazi MRSM MuarJohor

  Bala a/l Sinnasamy SMK VictoriaKuala Lumpur

  Busro Md Said SMK Dato SulaimanKuala Terengganu

  Calsom Ibrahim SMK Datuk Haji AbdulKadir, P. Pinang

  Choo Kim Eng SMK St. TeresaSungai Petani, Kedah

  Khoo Soo Lee Bah. PendidikanMenengahMARA

  Khor Ah Tuck SMJK Tsung Wah

  Krisnan a/l Munusamy Jemaah Nazir SekolahPersekutuan,Kuala Lumpur.

  Lan Foo Huat SMK Bukit GohKuantan, Pahang

  Lee Choon Moi SM St. MichaelPenampang, Sabah

  Lee Kim Soo SMK Tinggi Port DicksonN. Sembilan

  Liao Yung Far SMK Tinggi PerempuanMelaka

 • 8/14/2019 Matematik - Matematik Tambahan Tingkatan 5

  54/54

  Mohd. Lazim Abdullah MRSM Muadzam ShahPahang

  Nor Ainun Amir SMK B. B. Sg. BulohSelangor

  Noraizan Mohammed SMK Puteri WilayahKuala Lumpur

  Norlia Ahmat SM TeknikCheras, Kuala Lumpur

  Normah Ismail SMK Penang FreePulau Pinang

  Prisca Teresa Wong SMK Tun Abdul RazakSe Ching Kuching, Sarawak

  Sharipuddin Shafie Jabatan PendidikanPerak

  Siti Hamizah Hassan SMK Jitra, Kedah

  Teo Jin Ghee SMK St. TeresaKuching, Sarawak

  Tan Kim Thang Jemaah Nazir SekolahPerlis

  Teoh Pai Teh SMK Kuala Ketil

  Yoong Kwee Soon Sek. Tuanku AbdulRahman,Perak.

  Yusof Adam SMK Seri TanjungMelaka

  Zahidi Yusuf Jabatan PendidikanPerak

  Ahmad Kamal Hj Yasin

  Ayub Mat Tahir

  Kwok Chee Yen

  Lim Lay Li

  Pengendali Sistem

  Mohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum