54
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran MA MA MA MA MATEMA TEMA TEMA TEMA TEMATIK TIK TIK TIK TIK TAMB AMB AMB AMB AMBAHAN AHAN AHAN AHAN AHAN TINGKA TINGKA TINGKA TINGKA TINGKATAN 5 AN 5 AN 5 AN 5 AN 5 MA MA MA MA MATEMA TEMA TEMA TEMA TEMATIK TIK TIK TIK TIK TAMB AMB AMB AMB AMBAHAN AHAN AHAN AHAN AHAN TINGKA TINGKA TINGKA TINGKA TINGKATAN 4 AN 4 AN 4 AN 4 AN 4

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHANTINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 5AN 5AN 5AN 5AN 5

MAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHANTINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 4AN 4AN 4AN 4AN 4

Page 2: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan PelajaranMAMAMAMAMATEMATEMATEMATEMATEMATIK TIK TIK TIK TIK TTTTTAMBAMBAMBAMBAMBAHANAHANAHANAHANAHAN

TINGKATINGKATINGKATINGKATINGKATTTTTAN 4AN 4AN 4AN 4AN 4

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2002

Page 3: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

iii

KANDUNGAN

Rukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan 1A1. FUNGSI 9A2. PERSAMAAN KUADRATIK 12A3. FUNGSI KUADRATIK 15A4. PERSAMAAN SERENTAK 17A5. INDEKS DAN LOGARITMA 18G1. GEOMETRI KOORDINAT 21S1. STATISTIK 26T1. SUKATAN MEMBULAT 31K1. PEMBEZAAN 33AST1. PENYELESAIAN SEGI TIGA 38KERJA PROJEK 40ASS1. PENGGUNAAN NOMBOR INDEKS 42KERJA PROJEK 44

Page 4: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adildi mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 5: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usahaini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Page 6: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yangmemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untukmemenuhi cita-cita murni dan semangat FalsafahPendidikan Kebangsaan, dan menyediakan muridmenghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke 21.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran danpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti danpenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktivitimengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraianini akan dapat membantu guru merancang danmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran secaraberkesan.

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlumemberikan penekanan pada unsur seperti kemahiranberfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar carabelajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual,konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Disamping itu, nilai murni, semangat patriotik dankewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapatmengujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesanuntuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian dandunia pekerjaan.

Kandungan Matematik Tambahan disusun dalam dua pakejpembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan. PakejTeras terdiri daripada tajuk-tajuk yang wajib diambil. PakejPilihan pula disediakan bagi memenuhi keperluanmatematik murid mengikut kecenderungan bidang yangingin diceburi kelak. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi atau PakejAplikasi Sains Sosial. Satu unsur baru yang diperkenalkandalam kurikulum ini ialah kerja projek. Di samping itu,penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik danpenggunaan teknologi ditegaskan dalam proses pengajarandan pembelajaran.

Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyakpihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan danindividu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semuapihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masadan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaranini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipenghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)PengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia

Page 7: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

1

PENDAHULUAN

Matematik Tambahan merupakan satu matapelajaran elektif di peringkat sekolah menengah.Mata pelajaran ini bertujuan meningkatkanketerampilan matematik murid supaya merekamempunyai persediaan yang mencukupi untukmenghadapi atau menangani perubahan dancabaran masa depan, seterusnya dapatmerealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,masyarakat dan negara. Fokus MatematikTambahan adalah ke arah memenuhi keperluanmatematik murid yang cenderung kepada bidangsains dan teknologi serta murid yang cenderungkepada sains sosial. Oleh itu kandunganMatematik Tambahan telah diolah supayamencapai kehendak ini.

Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telahdigubal dengan mengambil kira kandungan matapelajaran Matematik. Beberapa cabang matematikyang baru juga diperkenalkan dalam kurikulum iniselaras dengan perkembangan baru dalam fokuspendidikan matematik. Di samping itu penegasandiberikan kepada heuristik penyelesaian masalahdalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam aktiviti pembelajaran untuk membentukkemahiran penyelesaian masalah murid eloknyajuga guru memperkenalkan masalah dari konteks

Penyelesaian

Masalah

unsur baru yang diperkenalkan sebahagian besarkurikulum ini merupakan hasil semakan semulakurikulum Matematik Tambahan (1990).

Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasibanyak metodologi pengajaran yang berdasarkanpenggunaan komputer dan perisian teknologi sertaINTERNET telah dibina untuk meningkatkanpembelajaran matematik. Oleh itu guru yangmengajar Matematik Tambahan digalakmengeksploitasi sumber yang wujud dalam bidangitu untuk meningkatkan pedagogi pengajaranmereka di bilik darjah secara berterusan. Hanyadengan usaha yang gigih dan ingin meneroka gurudapat meningkatkan tahap profesionalismemereka sebagai guru matematik. Ke arahmencapai hasrat ini, guru digalakkan mencaribahan dari laman web, menggunakan perisianmatematik atau pakej pembelajaran yang dapatmembantu murid menguasai konsep matematiktertentu dengan lebih berkesan berbanding dengankaedah tradisional yang digunakan sekarang.

KerjayaMasaDepan

TeknologiMaklumatdanKomunikasi

aktiviti manusia. Melalui penegasan ini, muridboleh membina kebolehan dan keyakinan merekauntuk menggunakan matematik apabilamenghadapi situasi yang baru. Walaupun terdapat

Page 8: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

2

KerjaProjek

Kerja projek adalah digalakkan dalam MatematikTambahan untuk memberi peluang kepada muridmenggunakan pengetahuan dan kemahiran yangtelah dipelajari dalam situasi sebenar danmencabar. Kerja projek merangkumi penerokaansesuatu masalah matematik yang dijalankan olehmurid. Pengenalan kerja projek akan membawabeberapa faedah kepada murid sepertimerangsangkan minda murid, menjadikanpembelajaran matematik lebih bermakna,membolehkan murid mengaplikasikan konsep dankemahiran matematik yang telah dipelajari danmeningkatkan kemahiran berkomunikasi.

Selain daripada memainkan peranan membentukketrampilan matematik murid, pemupukan nilaiintrinsik matematik dan nilai murni perlu dilakukanjuga dalam penyampaian kurikulum ini. Dalamusaha membentuk warga Malaysia yang taat danbangga melalui sistem pendidikan negara,kurikulum Matematik Tambahan bolehmenyumbang kepada kejayaan usaha itu. Di manasesuai guru boleh juga mengaitkan aktivitipembelajaran dengan situasi yang wujud di negarakita dan tidak selalu merujuk kepada contoh di luarnegara semata-mata.

Matlamat

Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untukmempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan danminat murid dalam matematik. Dengan demikian,mereka akan berupaya menggunakan matematiksecara berkesan dan bertanggungjawab untukberkomunikasi dan menyelesaikan masalah sertamempunyai persediaan yang mencukupi bagimelanjutkan pelajaran dan berfungsi secaraproduktif dalam kerjaya mereka.

Objektif

Kurikulum Matematik Tambahan membolehkanmurid:

1. Memperluaskan ketrampilan dalam bidangnombor, bentuk dan perkaitan sertamemperoleh pengetahuan dalam kalkulus,vektor dan pengaturcaraan linear.

2. Memperkukuhkan kemahiran penyelesaianmasalah.

NilaiMurni

Page 9: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

3

3. Memperkembangkan kebolehan untuk berfikirsecara kritis dan kreatif serta berhujah secaramantik.

4. Membuat inferens dan pengitlakan yangmunasabah daripada maklumat yang diberi.

5. Menghubungkaitkan pembelajaran matematikdengan aktiviti harian dan kerjaya.

6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menterjemahkan danmenyelesaikan masalah kehidupan harian.

7. Menghujahkan penyelesaian dalam bahasamatematik yang tepat.

8. Menghubungkaitkan kewujudan ideamatematik dengan keperluan dan aktvitimanusia.

9. Menggunakan perkakasan dan perisianteknologi untuk meneroka matematik.

10. Mengamalkan nilai intrinsik matematik.

Organisasi Kandungan

Kandungan Matematik Tambahan untuk TingkatanEmpat disusun dalam dua pakej pembelajaraniaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan.

Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semuamurid dan mengandungi 9 tajuk yang disusun dibawah 5 komponen iaitu:

Komponen GeometriKomponen AlgebraKomponen KalkulusKomponen TrigonometriKomponen Statistik

Setiap komponen pengajaran mengandungitajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabangmatematik. Tajuk dalam suatu komponenpengajaran disusun mengikut satu hierarkisupaya suatu tajuk yang mudah dipelajaridahulu sebelum meneruskan kepada suatutajuk yang lebih kompleks.

Pakej Pilihan yang ditawarkan kepada muridterdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi

PakejTeras

PakejPilihan

Page 10: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

4

Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi SainsSosial. Murid hanya perlu memilih satu pakejpilihan sahaja mengikut kecenderungan bidangyang ingin diceburi kelak.

Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalamsatu format yang membantu guru menjalankanpengajaran sesuatu tajuk secara berkesan.Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam tigalajur iaitu:

- Bidang Pembelajaran- Hasil Pembelajaran- Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Bagi sesuatu tajuk, semua konsep dan kemahiranyang hendak disampaikan telah disusun dalambeberapa Unit Pembelajaran yang dinyatakandalam lajur Bidang Pembelajaran. Di samping itu,Unit Pembelajaran untuk sesuatu tajuk telahdisusun berdasarkan satu hierarki daripada konsepyang mudah kepada yang abstrak.

Dalam lajur Hasil Pembelajaran, semua hasilpembelajaran yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam satu UnitPembelajaran telah disenaraikan dengan terperincimengikut satu hierarki.

BidangPembelajaran

OlahanKandungan

HasilPembelajaran

Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

Hasil pembelajaran tersebut dikategorikan kepadatiga aras iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 mengikuttahap kesukaran dan keabstrakan seperti padaJadual 1.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan dibawah setiap Unit Pembelajaran perlu dikuasai olehmurid.

Aras 1

Aras 2

Aras 3

Mencakupi kemahiran asas dengankedalaman yang mencukupi.Kemahiran yang paling mudah atauasas dalam sesuatu UnitPembelajaran.

Mencakupi kemahiran yang lebihmendalam dalam sesuatu UnitPembelajaran.

Mencakupi kemahiran yang lebihabstrak berbanding dengan Aras 2.

Page 11: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

5

Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaranmemberikan panduan kepada guru tentangbeberapa perkara yang perlu diambil kira dalampengajaran sesuatu Bidang Pembelajaran atausesuatu tajuk secara umumnya. Aspek-aspekyang diterangkan termasuk:

a. Had kepada skop pengajaran sesuatutajuk;

b. Menghubungkaitkan idea matematikdalam Unit Pembelajaran denganpenggunaannya dalam sesuatu aktivitimanusia;

c. Penegasan tertentu;d. Tatatanda;e. Rumus;f. Cadangan strategi pengajaran dan

pembelajaran; dang. Nilai intrinsik matematik.

CadanganAktivitiPembelajaran

Skim Pengajaran

Bagi memudahkan proses pengajaran danpembelajaran, dua skim tahunan dicadangkan iaituSkim Komponen dan Skim Tajuk.

Dalam Skim Komponen semua tajuk yangberkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelumditeruskan kepada komponen lain. Skimpengajaran ini mempersembahkan kandunganMatematik Tambahan daripada yang sudah diajarkepada yang baru.

Pelajar dikehendaki mampu menerbitkan rumusyang dinyatakan kecuali rumus tertentu yanghanya diperlukan untuk pengiraan suatu kuantiti.

SkimKomponen

Skim Tajuk memberikan guru lebih keluwesanmemperkenalkan tajuk algebra dan tajuk geometrisebelum memperkenalkan cabang matematikbaru kepada murid seperti kalkulus.

Antara dua skim pengajaran ini, guru bolehmemilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan dikelas mereka berdasarkan pengetahuan awalanmurid, stail pembelajaran murid dan stailpengajaran guru.

SkimTajuk

Page 12: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

6

Pakej Aplikasi SainsDan TeknologiAST1. Penyelesaian Segi

Tiga

Skim Komponen

Komponen AlgebraA1.FungsiA2.Persamaan KuadratikA3.Fungsi KuadratikA4.Persamaan SerentakA5. Indeks dan Logaritma

Komponen GeometriG1. Geometri Koordinat

Komponen StatistikS1. Statistik

Komponen TrigonometriT1. Sukatan Membulat

Komponen KalkulusK1. Pembezaan

Skim Komponen

A2. Persamaan Kuadratik

G1. Geometri Koordinat

S1. Statistik

K1. Pembezaan

Kerja Projek

T1. Sukatan Membulat

A5. Indeks dan Logaritma

A3. Fungsi Kuadratik

A4. Persamaan Serentak

A1. Fungsi

AST. Penyelesaian Segi TigaAtau

SS1. Penggunaan Nombor Indeks

Kerja Projek

Pakej Aplikasi SainsSosialAST1. Penggunaan

Nombor Indeks

Kerja Projek

Page 13: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

7

Penekanan dalam Proses Pengajarandan PembelajaranProses pengajaran dan pembelajaran dalamkurikululm ini menegaskan pembinaan konsep danpenguasaan kemahiran serta pembentukan sikapdan nilai. Selain daripada itu, terdapat unsur-unsur lain yang perlu diambil kira dan diserapkanke dalam proses pengajaran dan pembelajaran didalam bilik darjah secara yang terancang melaluitajuk-tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yangmerupakan penekanan dalam proses pengajarandan pembelajaran Matematik Tambahan adalahseperti berikut:

Penyelesaian MasalahDalam kurikulum Matematik, kemahiranpenyelesaian masalah dan penggunaan strategipenyelesaian masalah seperti cuba-jaya, melukisgambar rajah, membuat jadual, mengenal pastipola, ujikaji/simulasi, menyelesaikan masalah yanglebih mudah, mencari analogi dan bekerja kebelakang telah dipelajari. Penggunaan strategipenyelesaian masalah ini harus diperkukuhkan dandilanjutkan dalam proses pengajaran danpembelajaran Matematik Tambahan. Selaindaripada soalan rutin, murid mesti menyelesaikanmasalah tak rutin dengan menggunakan strategipenyelesaian masalah. Dalam hal ini gurudigalakkan juga menunjukkan masalah yang boleh

diselesaikan melalui lebih daripada satu strategipenyelesaian masalah.

Komunikasi Secara MatematikKemahiran berkomunikasi secara matematik jugadititikberatkan semasa pembelajaran matematikberlaku. Murid dikehendaki menerangkan konsepdan hasil kerja mereka antara satu sama lain danguru berperanan sebagai fasilitator. Penekanankepada komunikasi matematik akan jugamengembangkan keterampilan murid men-terjemahkan sesuatu perkara ke dalam modelmatematik dan sebaliknya.

Penggunaan TeknologiPenggunaan perkakasan dan perisian digalakkandalam proses pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi akanmemberi beberapa faedah kepada murid sepertimeningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberigambaran visual dan memudahkan pengiraankompleks. Penggunaan kalkulator, komputer,perisian pendidikan, laman-laman web dalamInternet serta pakej-pakej pembelajaran yang sediaada boleh meningkatkan dan mempelbagaikanpedagogi dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik Tambahan. Pihak sekolah digalakmelengkapkan guru Matematik Tambahan denganperisian teknologi yang bersesuaian dan berkesan.

Page 14: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

8

Penggunaan perisian demikian akan membantumurid memodelkan masalah yang mereka terokaidengan lebih efektif.

Penekanan yang dijelaskan dalam bahagian inibukan sahaja membolehkan murid memahamisuatu tajuk dengan lebih mendalam tetapimelengkapkan murid untuk menjalankan kerjaprojek dengan lebih kukuh dan yakin. Namundemikian, teknologi seharusnya tidak dianggapsebagai pengganti kepada guru tetapi sebaliknyamempertingkatkan dan merangsang pembelajaransecara lebih berkesan.

Kerja ProjekSetiap murid digalakkan menjalankan satu kerjaprojek Matematik Tambahan yang bertemakansains dan teknologi atau sains sosial semasa diTingkatan Empat. Murid boleh memilih satu projekberdasarkan senarai tajuk yang diberi. Kerja projekini hanya boleh dijalankan seawal-awalnya padasemester kedua apabila murid telah menguasaibeberapa tajuk. Tugasan yang diberikan dalamsesuatu kerja projek mestilah berdasarkan tajukyang telah dipelajari sebelumnya dan merupakansesuatu kerja yang boleh disiapkan oleh muriddalam tempoh tiga minggu. Kerja projek bolehdijalankan secara kumpulan atau individu tetapisetiap murid digalakkan menyediakan satu laporan

individu untuk kerja projek berkenaan. Ini bertujuanuntuk membentuk murid yang mampumenyelesaikan masalah dan berkomunikasi secaraberkesan.

Laporan kerja projek perlu mengandungi perkara-perkara seperti berikut:

a. Tajuk.b. Latar belakang atau pengenalan.c. Kaedah strategi/prosedur.d. Dapatan.e. Perbincangan/penyelesaian.f. Kesimpulan/pengitlakan.

PenilaianPenilaian berterusan hendaklah dijalankan supayamurid mempunyai maklum balas tentang kemajuanmereka dan pihak sekolah boleh menyediakanrancangan dalaman untuk membantu murid.Memandangkan kurikulum Matematik Tambahanmempunyai penekanan tertentu, penilaian yangdijalankan perlu merangkumi aspek berikut:

a. Kefahaman konsep dan penguasaankemahiran; dan

b. Soalan tak rutin (yang memerlukanpenggunaan pelbagai strategi penyelesaianmasalah).

Page 15: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

9

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

A1. FUNGSI

1. Hubungan Aras 11.1 Mewakilkan sesuatu hubungan. Pendedahan idea tentang set diperlukan.

Contoh-contoh hubungan dalamkehidupan harian perlu dibincangkan.

Aras 21.2 Menentukan domain, kodomain, objek,

imej dan julat bagi sesuatu hubungan.

Aras 31.3 Mengelaskan sesuatu hubungan yang

ditunjukkan dalam rajah pemetaansebagai jenis: satu kepada satu,banyak kepada satu, satu kepadabanyak dan banyak kepada banyak.

Kes hubungan meliputi gambar rajahanak panah, pasangan bertertib dangraf.

2. Fungsi Aras 12.1 Mengenal pasti fungsi sebagai

sejenis hubungan khas.Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambarrajah anak panah, pasangan bertertibatau graf.

Page 16: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

10

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

2.3 Menentukan domain, julat, objek danimej sesuatu fungsi.

Aras 22.2 Menulis sesuatu fungsi dengan

menggunakan tatatanda fungsi.Contoh : f: x → 2x f(x) = 2x“f: x → 2x” boleh dibaca sebagai “fungsif yang memetakan x kepada 2x”.Contoh fungsi yang bukan berasaskanmatematik diberikan juga.

Contoh fungsi meliputi fungsi algebradan trigonometri, termasuk fungsi nilaimutlak f:x → | f(x) |, f(x) ialah fungsilinear, kuadratik atau trigonometri.

Aras 32.4 Menentukan imej sesuatu fungsi

apabila objek diberi dan sebaliknya.

3. Fungsi gubahan Aras 23.1 Menentukan gubahan dua fungsi. Fungsi yang terlibat terhad kepada

fungsi algebra.fg(x) bermakna f(g(x) ).Kaedah gambar rajah anak panah ataualgebra boleh digunakan.

Nama jenis-jenis fungsi tidak perluditegaskan.

Page 17: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

11

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

3.2 Menentukan imej sesuatu fungsigubahan apabila objek diberi dansebaliknya.

Imej fungsi gubahan termasuk nilaitunggal atau sesuatu julat.

Aras 33.3 Mencari satu fungsi berkaitan apabila

diberi fungsi gubahan dan salah satufungsinya.

4. Fungsi songsangan Aras 24.1 Mencari nilai dalam domain yang

sepadan dengan sesuatu nilai dalamjulat melalui pemetaan songsanganapabila fungsinya diberi.

Aras 34.2 Menentukan fungsi songsangan

secara algebra.

4.3 Menentukan dan menyatakan syaratuntuk kewujudan fungsi songsangan.

Fungsi yang terlibat terhad kepadafungsi algebra.Songsangan bagi fungsi gubahan tidakdiperlukan.

Perlu diterangkan bahawa songsangansesuatu fungsi itu tidak semestinyasuatu fungsi juga.

Page 18: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

12

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

A2. PERSAMAANKUADRATIK

1. Persamaan kuadratik danpuncanya

Aras 11.1 Mengenal pasti sesuatu persamaan

kuadratik dan menyatakannya dalambentuk am.

1.2 Menentukan sama ada nilai yangdiberikan adalah punca suatupersamaan kuadratik atau tidak melaluikaedah:a. Penggantian.b. Pemerinyuan.

1.3 Menentukan punca suatu persamaankuadratik dengan kaedah cuba-jaya.

Bentuk am persamaan kuadratik:ax2 + bx + c = 0, a,b,c adalah pemalar,a ≠ 0.

Soalan diberikan dalam bentuk(x + a)(x + b) = 0, a, b adalah nilaiberangka.

Page 19: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

13

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

x =

2. Penyelesaian persamaankuadratik

Aras 22.1 Menentukan punca persamaan

kuadratik melalui:a. Pemfaktoran.b. Penyempurnaan kuasa dua.c. Rumus.

Penerangan tentang (x - a)(x - b) = 0,maka x - a = 0 atau x - b = 0 ataux - a = 0, x - b = 0 bila a = b perludibincangkan.

2a4acb2b −±−

Pelajar tidak perlu menerbitkan rumusbagi 2.1c.

2.2 Membentuk persamaan kuadratikdaripada punca.

Apabila diberi x = a dan x = b adalahpunca, persamaan kuadratik adalah(x − a)(x − b) = 0, iaitux2 − (a + b) x + ab = 0.Kes-kes yang melibatkan penggunaan

βα , adalah punca persamaankuadratik tidak diperlukan.

ac

ab =−=+ αββα ,hubungan

Page 20: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

14

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

3. Syarat untuk persamaankuadratik mempunyaia. dua punca berbezab. dua punca samac. tiada punca

Aras 23.1 Menentukan jenis punca sesuatu

persamaan kuadratik daripada nilaib2 − 4ac.

b2 - 4ac > 0b2 - 4ac = 0b2 - 4ac < 0Terangkan bahawa “tiada punca”bermaksud “tiada punca nyata”.Istilah pembezalayan tidak perludiperkenalkan kepada murid.

Aras 33.2 Menggunakan syarat b2 − 4ac dalam

persamaan kuadratik untuk:a. Mencari sesuatu nilai yang tidak

diketahui.b. Menerbitkan sesuatu perkaitan.

Contoh:Diberi 3x2 + bx + c = 0 mempunyaipunca yang sama. Apakah hubunganantara b dan c?

Page 21: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

15

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

A3. FUNGSI KUADRATIK

1. Fungsi kuadratik dangrafnya

Aras 11.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik. Bentuk am fungsi kuadratik:

f(x)= ax2+bx+c, a, b dan c adalahpemalar, a ≠ 0.Dicadangkan pelbagai contoh fungsialgebra diberikan.

1.2 Memplot graf sesuatu fungsikuadratik dengan:a. Jadual yang diberi.b. Membina jadual.

Perkenalkan istilah titik minimum, titikmaksimum dan paksi simetri.

Aras 21.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi

fungsi kuadratik.Perkenalkan istilah parabola sebagainama bagi bentuk graf fungsi kuadratik.Perbincangan bentuk graf fungsikuadratik perlu meliputi kes a>0 dan a<0.

1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graffungsi kuadratik f(x)=ax2+bx+cdengan jenis punca persamaanf(x)=0.

Page 22: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

16

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

2. Nilai maksimum dan nilaiminimum fungsi kuadratik

Aras 32.1 Menentukan nilai maksimum atau

nilai minimum fungsi kuadratikdengan cara menyempurnakankuasa dua.

Tegaskan bentuk umumpenyempurnaan kuasa dua f(x) = a(x+p)2+q

3. Lakaran graf fungsikuadratik

Aras 33.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik

dengan mencari titik maksimum atautitik minimum dan dua titik lain untukmendapat bentuk yang betul.

Utamakan penentuan titik persilangan(jika wujud) dengan paksi-paksi sebagaidua titik lain itu.

Tegaskan titik minimum atau titikmaksimum dan dua titik lain ditandakanpada graf.

Terangkan bahawa graf fungsi kuadratikadalah simetri pada garis mencancangyang melalui titik maksimum atauminimum.

4. Ketaksamaan kuadratik Aras 34.1 Menentukan julat nilai x yang

memenuhi sesuatu ketaksamaankuadratik.

Kaedah lakaran graf diutamakan dalamkemahiran ini.

Page 23: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

17

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

A4. PERSAMAANSERENTAK

1. Persamaan serentak dalamdua anu: satu persamaanlinear dan satu persamaantak linear

Aras 21.1 Menyelesaikan persamaan serentak

melalui kaedah penggantian.Persamaan tak linear terhad kepadajenis darjah kedua sahaja.Contoh:a. 3x2 + 4y2 + 5 = 0

b.x

4y+ y

3x = -4

c. 2xy - 6x2 = 5

Aras 31.2 Menyelesaikan persamaan serentak

yang melibatkan masalah harian.Contoh masalah adalah seperti yangberkaitan dengan luas, perimeter,persilangan garis lengkung dengan garislurus dan masalah harian.

Page 24: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

18

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagiatau kuasa untuk nombor indeksdengan menggunakan hukum indeks.

Aras 21.3 Mengolah ungkapan algebra dengan

menggunakan hukum indeks.

Hukum indeks meliputi:a. am x an = am + n

b. am ÷ an = am – n

c. (am)n = amn

2. Logaritma dan hukumlogaritma

Aras 12.1 Mengungkapkan nombor indeks kepada

bentuk logaritma dan sebaliknya.Takrif logaritma perlu diterangkan.N=ax ⇔ logaN=x dengan a >0, a≠1Tegaskan bahawaloga 1 = 0, loga a = 1

2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor. Termasuk kes-kes di mana nombor itudiberikan dalam bentuk:a. Indeks.b. Berangka.

A5. INDEKS DANLOGARITMA

1. Indeks dan hukum indeks Aras 11.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor

yang diungkapkan dalam bentuk:a. Indeks integer.b. Indeks pecahan.

Indeks sifar dan indeks negatif perluditerangkan.

Page 25: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

19

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

Aras 22.3 Mencari logaritma sesuatu nombor

dengan menggunakan hukumlogaritma.

Hukum-hukum logaritma meliputi:a. loga xy = loga x + logay

yxb. loga = loga x − logay

c. loga bm = m logab

2.4 Meringkaskan ungkapan logaritmakepada bentuk termudah.

3. Penukaran asas logaritma Aras 13.1 Mencari logaritma sesuatu nombor

dengan menukar kepada asas yangsesuai.

Aras 23.2 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan manipulasi algebra danmeringkaskan ungkapan.

logab =

Tegaskan juga keputusan

logab =

Khusus untuk kes-kes yang melibatkanhukum logaritma dan /atau penukaranasas logaritma.

logba

logcblogca

1

Tegaskan bahawa:a. logaritma bagi suatu nombor negatif

tidak tertakrif.b. logaritma sifar tidak tertakrif.

Page 26: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

20

KOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRAKOMPONEN ALGEBRA

4. Persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma

Aras 24.1 Menyelesaikan persamaan yang

melibatkan indeks.Persamaan yang melibatkan indeksdiselesaikan melalui:a. Perbandingan indeks dan asas.b. Penggunaan logaritma.

Aras 34.2 Menyelesaikan persamaan yang

melibatkan logaritma.Persamaan yang melibatkan indeks danlogaritma terhad kepada persamaanyang menghasilkan satu jawapansahaja.

Page 27: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen Geometri

21

G1. GEOMETRI KOORDINAT

1. Jarak di antara dua titik Aras 11.1 Mencari jarak antara dua titik (x1 , y1)

dan (x2 , y2) dengan menggunakanrumus.

Jarak = 221

221 )y(y)x(x −+−

Aras 12.1 Menentukan titik tengah antara dua titik.

Aras 22.2 Menentukan koordinat titik yang

membahagikan sesuatu temberenggaris dengan nisbah m : n.

Titik tengah =

++

2yy,

2xx 2121

2. Pembahagian temberenggaris

Terhad kepada kes m dan n positifsahaja.Pelajar tidak dikehendaki menerbitkanrumus.

++

++

n mmyny,

n mmxnx 2121

Aras 13.1 Menentukan luas sesuatu segi tiga

berasaskan luas bentuk-bentukgeometri tertentu.

3. Luas poligonPengiraan melibatkan masalahberangka sahaja.

Page 28: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen Geometri

22

Aras 23.2 Mencari luas segi tiga dengan

mengunakanTegaskan hubungan antara tertib bucudan tanda luas.

Murid tidak dikehendaki menerbitkanmnemonik ini.

3.3 Mencari luas sisi empat denganmenggunakan kaedah dalam 3.2.

Tegaskan bahawa apabila luas poligonialah sifar, titik-titik berkenaan adalahsegaris.

Aras 14.1 Menentukan pintasan−x dan

pintasan−y sesuatu garis lurus.

4.2 Mencari kecerunan sesuatu garis lurusyang melalui dua titik.

4.3 Mencari kecerunan sesuatu garis lurusberdasarkan pintasan−x danpintasan −y.

4. Persamaan garis lurus

Aras 24.4 Membentuk persamaan garis lurus

apabila diberi :a. Kecerunan dan satu titik.

m = - pintasan-ypintasan-x

mxx

yy

1

1 =−

12

12

xxyym

−−

=

1321

1321

2

1

yyyy

xxxx

Page 29: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen Geometri

23

b. Dua titik.

Jawapan untuk hasil pembelajaran 4.4adan 4.4b hendaklah diberikan dalambentuk termudah.

1by

ax

=+c. Pintasan−x dan pintasan−y.

4.5 Menentukan kecerunan dan pintasansesuatu garis lurus yang persamaanyadiberi.

Melibatkan penukaran persamaan garislurus daripada bentuk asal kepadabentuk kecerunan y = mx + c atau

bentuk pintasan 1by

ax

=+

4.6 Menurunkan persamaan garis luruskepada bentuk am.

4.7 Mencari koordinat titik persilangan duagaris lurus.

ax + by + c = 0

12

12

1

1

xxyy

xxyy

−−=

−−

Page 30: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen Geometri

24

Aras 25.1 Menentukan sama ada dua garis lurus

selari atau tidak melalui perbandingankecerunan kedua-dua garis lurus itudan sebaliknya.

5.2 Membentuk persamaan garis lurusyang melalui satu titik tertentu danselari dengan garis lurus yang diberi.

5.3 Menentukan sama ada dua garis lurusserenjang atau tidak apabila kecerunankedua-dua garis lurus itu diketahui dansebaliknya.

5.4 Menentukan persamaan suatu garislurus yang melalui satu titik tertentu danberserenjang dengan garis lurus yangdiberi.

Aras 35.5 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan persamaan garis lurus.

5. Garis lurus selari dan garislurus serenjang Tegaskan bagi dua garis lurus selari

m1 = m2

Tegaskan penggunaan hubunganm1 m2 = −1untuk dua garis serenjang.Hubungan ini ditunjukkan melalui contoh-contoh.Murid tidak perlu menerbitkanm1 m2 = −1

Page 31: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen GeometriKomponen Geometri

25

Aras 26.1 Membentuk persamaan lokus yang

memenuhi syarat:a. Jarak titik bergerak dari suatu titik

tetap adalah malar.

b. Nisbah jarak titik bergerak dari duatitik tetap adalah malar.

Aras 36.2 Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan lokus.

6. Persamaan lokus yangmelibatkan jarak antara duatitik

Bentuk lokus boleh diterangkan melaluilakaran.

Page 32: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

26

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

S1. STATISTIK Makna data terkumpul dan data takterkumpul perlu dibincangkan.Makna sukatan kecenderungan memusatsebagai pewakilan data perludibincangkan.

Aras 11.1 Mengira min untuk data tak terkumpul.

1.2 Menentukan mod untuk data takterkumpul.

1.3 Menentukan median untuk data takterkumpul.

1.4 Menentukan kelas mod daripadajadual kekerapan bagi data terkumpul.

1.5 Mencari nilai mod daripada histogram.

Nxx ∑=Min

Hanya melibatkan kes dengan selangkelas yang seragam.

1. Sukatan kecenderunganmemusat

Page 33: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

27

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

Aras 21.6 Mengira min bagi data terkumpul. Hanya melibatkan kes dengan selang

kelas yang seragam

Min

x = tanda kelasf = kekerapan

1.7 Menentukan median daripada jadualkekerapan longgokan bagi dataterkumpul.

Median

ƒ

L = Sempadan bawah kelas medianN = Jumlah kekerapanC = Saiz kelas median m= Kekerapan kelas medianF = Kekerapan longgokan sebelum kelas median

Bukti untuk menerbitkan rumus mediantidak diperlukan.

ffxx

∑∑=

Cf

FNLm

m

−+= 2

1

Page 34: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

28

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

1.8 Mencari median daripada ogif bagidata terkumpul.

Aras 31.9 Menghuraikan kesan ke atas min,

mod dan median untuk sesuatu setdata apabila:a. Setiap data ditukar secara

seragam.b. Ada nilai ekstrim.c. Sesuatu data dikeluarkan atau

dimasukkan.

1.10Menganalisis kecenderunganmemusat data.

Analisis situasi yang dibincangkan perlumenghuraikan kelebihan dan kekurangansesuatu sukatan kecenderunganmemusat yang digunakan.

Perbincangan harus melibatkan kes datatak terkumpul atau data terkumpul.Pelajar dikehendaki memilih kaedah yangberkenaan untuk menjalankan analisis.

2. Sukatan Serakan Aras 12.1 Mencari julat sesuatu set data tak

terkumpul.

2.2 Mencarikan julat antara kuartil untuksesuatu set data tak terkumpul.

Makna serakan bagi sesuatu set dataperlu dibincangkan.

Page 35: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

29

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

2.3 Mencari julat bagi sesuatu set dataterkumpul.

Aras 22.4 Mencari julat antara kuartil bagi

sesuatu set data terkumpul daripadajadual kekerapan longgokan.

2.5 Menentukan julat antara kuartil bagisesuatu set data terkumpul daripadaogif.

2.6 Menentukan varians untuk:a. Data tak terkumpul.b. Data terkumpul.

Penentuan kuartil pertama dan kuartilketiga perlu dikembangkan melaluiprinsip pertama.

Bagi data tak terkumpul:f = kekerapan sesuatu kuantitix = nilai sesuatu kuantiti

Bagi data terkumpul:f = kekerapan sesuatu selang kelasx = tanda kelas

= ∑∑

∑∑ =−

ffx

xxffx

,22

Page 36: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

30

KKKKKOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STOMPONEN STAAAAATISTIKTISTIKTISTIKTISTIKTISTIK

2.7 Menentukan sisihan piawai untuk:a. Data tak terkumpul.b. Data terkumpul.

σ =

Bagi data tak terkumpul:f = kekerapan sesuatu kuantitix = nilai sesuatu kuantiti

Bagi data terkumpul:f = kekerapan sesuatu selang kelasx = tanda kelas

Aras 32.8 Menghuraikan kesan ke atas julat,

julat antara kuartil, varians dansisihan piawai untuk sesuatu setdata apabila:a. Setiap data ditukar secara

seragam.b. Ada nilai ekstrim.c. Sesuatu data dikeluarkan atau

dimasukkan.

2.9 Membandingkan kecenderunganmemusat dan serakan antara duaset data.

Situasi yang dibincangkan perlumenghuraikan kelebihan dan kekurangansesuatu sukatan serakan yangdigunakan.

Perbandingan dua set data berdasarkansukatan kecenderungan memusat sahajatidak mencukupi.

22

xffx

−∑

Page 37: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen Trigonometri

31

T1. SUKATAN MEMBULAT

1. Radian Aras 11.1 Menukarkan ukuran dalam radian

kepada darjah dan sebaliknya.

Aras 12.1 Menentukan :

a. panjang lengkok;b. jejari;c. sudut tercangkum di pusat bulatan;berdasarkan maklumat yangmencukupi.

2. Panjang lengkok sesuatubulatan

Aras 22.2 Mencari perimeter tembereng

sesuatu bulatan.

Takrif satu radian perlu dibincangkandengan murid.Rad. ialah singkatan untuk radian.Penukaran dibuat melalui hubungan rad. = 180o

Sukatan dalam radian bolehdiungkapkan:a. Dalam sebutan .b. Tanpa melibatkan .

π

ππ

s = j , dalam radian.θ θ

Page 38: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen TrigonometriKomponen Trigonometri

32

Aras 32.3 Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan panjang lengkok.

Aras 13.1 Menentukan:

a. luas sektor;b. jejari;c. sudut tercangkum di pusat

bulatan;berdasarkan maklumat yangmencukupi.

3. Luas sektor sesuatubulatan θθ,j

21

L 2= dalam radian.

Aras 23.2 Mencari luas tembereng sesuatu

bulatan.

Aras 33.3 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan luas sektor.Kaitkan dengan situasi yang sesuai.

Page 39: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen Kalkulus

33

K1. PEMBEZAAN

1. Idea tangen kepadalengkung dan hubungannyadengan pembezaan

Aras 11.1 Menentukan nilai fungsi apabila

pembolehubahnya menuju kepadasesuatu nilai tertentu.

1.2 Mencari kecerunan perentasdi antara dua titik pada sesuatu garislengkung.

Idea had sesuatu fungsi bolehdikembangkan melalui kaedah graf.

Aras 21.3 Mencari terbitan pertama sesuatu

fungsi sebagai kecerunan tangenkepada graf fungsi y = f (x).

1.4 Menentukan terbitan pertama untukpolinomial mudah.

Konsep terbitan pertama sesuatufungsi perlu diterangkan sebagaitangen kepada sesuatu lengkung.Penerangan terbitan pertama kepada:a. titik tertentu;b. sebarang titik;

pada sesuatu lengkung harusdisokong dengan lakaran graf.

y = axn di mana a ialah nilaiberangka,n = 1, 2, 3.

Page 40: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen Kalkulus

34

Aras 22.1 Menentukan terbitan pertama untuk

fungsi y = axn.

2. Terbitan pertama untukfungsi polinomial

1.5 Mendeduksikan rumus untuk terbitanpertama bagi fungsi y = axn

secara aruhan.

Tatatanda bahawa f ‘(x) setara dengan

dxdy

apabila y = f (x)

Gunakan rumus:Apabila y = axn,

maka dxdy

= n a xn-1

a, n adalah pemalar dengan n integer.y adalah satu fungsi pembolehubah x.Rumus untuk terbitan pertamapolinomial mudah harus digunakanmulai unit pembelajaran ini.

2.2 Menentukan nilai terbitan pertamauntuk fungsi y = axn bagi nilaitertentu pembolehubahnya.

2.3 Menentukan terbitan pertama untuksesuatu fungsi yang merupakan:a. hasil tambah;b. hasil beza;dua sebutan algebra.

Cari dxdy

apabila y = f(x) + g(x),

atau y = f(x) - g(x), f(x) dan g(x) diberi.

Page 41: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen Kalkulus

35

2.4 Menentukan terbitan pertama hasildarab dua polinomial.

2.5 Menentukan terbitan pertama hasilbahagi dua polinomial.

2.6 Menentukan terbitan pertama fungsigubahan dengan menggunakanpetua rantai.

Aras 32.7 Menentukan kecerunan tangen

kepada sesuatu titik pada suatulengkung.

2.8 Menentukan persamaan tangenkepada sesuatu titik pada suatulengkung.

2.9 Menentukan persamaan normalkepada sesuatu titik pada suatulengkung.

Apabila y = uv, makadxduv

dxdvu

dxdy +=

Apabila y = , maka2v

dxdvu

dxduv

dxdy −

=

dxdu

dudy

dxdy x=

Apabila y = f(u), dan u = g(x),

Kes-kes yang dibincangkan di bawahhasil pembelajaran 2.7 - 2.9 terhadkepada petua-petua yangdiperkenalkan di bawah 2.4 - 2.6.

vu

Page 42: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen Kalkulus

36

3. Nilai minimum dan nilaimaksimum

Aras23.1 Mencari koordinat titik pusingan pada

suatu lengkung.

3.2 Menentukan sesuatu titik pusinganadalah maksimum atau minimum.

Perlu ditegaskan peranan terbitanpertama dalam penentuan titikpusingan.

Aras33.3 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan nilai maksimum atauminimum.

Aras24.1 Menentukan kadar perubahan bagi

kuantiti yang terhubung.

4. Kadar perubahan yangterhubung

Tidak meliputi titik lengkok balas.

Masalah yang berkenaan terhadkepada dua pemboleh ubah sahaja.

Masalah yang berkenaan terhadkepada tiga pemboleh ubah.

Page 43: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Komponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen KalkulusKomponen Kalkulus

37

Aras25.1 Menentukan perubahan kecil untuk

sesuatu kuantiti.

5.2 Mencari nilai hampir melalui kaedahpembezaan.

5. Tokokan kecil danpenghampiran

Aras26.1 Menentukan terbitan kedua untuk

fungsi y = f(x).

6.2 Menentukan titik pusingan sesuatulengkung maksimum atau minimumdengan menggunakan kaedahpembezaan peringkat kedua.

6. Pembezaan peringkatkedua

Tidak melibatkan kes perubahanperatusan.

Idea sebagai atau

[ ])(')(" xfdxdxf = perlu diperkenalkan.

dxdy

xy ≈

δδ

2

2

dxyd

dxdy

dxd

Page 44: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan Teknologieknologieknologieknologieknologi

38

AST1. PENYELESAIANSEGI TIGA

1. Petua Sinus Aras 11.1 Membentuk Petua Sinus. Petua Sinus

Aras 21.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak

diketahui dalam sesuatu segi tigadengan menggunakan Petua Sinus.

Aras 31.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak

diketahui dalam sesuatu segi tiga bagikes berambiguiti.

1.4 Menyelesaikan masalah yangmelibatkan Petua Sinus.

Segi tiga bersudut tirus dan segi tigabersudut cakah perlu dibincangkan.

sinCc

sinBb

sinAa ==

2. Petua Kosinus Aras 12.1 Membentuk Petua Kosinus. Petua Kosinus

c2 = a2 + b2 - 2ab kos C

Page 45: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan Teknologieknologieknologieknologieknologi

39

Aras 22.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak

diketahui dalam sesuatu segi tigadengan menggunakan Petua Kosinus.

2.3 Menyelesaikan masalah yangmelibatkan Petua Kosinus.

Aras 32.4 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan Petua Sinus dan PetuaKosinus.

Segi tiga bersudut tirus dan segi tigabersudut cakah perlu dibincangkan.

3. Luas Segi Tiga Aras 23.1 Mengira luas segi tiga dengan

menggunakan rumus ½ ab sin Catau setaranya.

Luas = ½ ab sin C

Aras 33.2 Menyelesaikan pelbagai masalah tiga

matra.Kaitkan dengan konteks yang sesuai.

Page 46: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan Teknologieknologieknologieknologieknologi

40

KERJA PROJEK

1. Kes Sains dan Teknologi Aras 31.1 Dalam menjalankan kerja projek

murid:a. Mentakrif masalah/perkara yang

dikaji.b. Menggunakan heuristik

penyelesaian masalah/membuatkonjektur dan membuktikannya.

c. Mengitlakkan keputusan/membuat kesimpulan.

d. Mempersembahkan laporanbertulis yang teratur dan jelas.

Panduan untuk menjalankan kerjaprojek:

1. Dalam menggunakan heurisitikpenyelesaian masalah ataumembuat konjektur atau kedua-duanya murid boleh melakukanperkara seperti berikut:

a. Menerangkan beberapa kesmudah.

b. Melanjutkan kepada beberapakes lebih rumit.

c. Membuat konjektur dan mengujikonjektur itu.

d. Membuktikan sesuatu keputusan.e. Membuat kesimpulan yang

disokong dengan hujahmatematik.

f. Mengitlakkan keputusan kepadakes lebih kompleks.

Page 47: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan TPakej Aplikasi Sains dan Teknologieknologieknologieknologieknologi

41

2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajian merekadi bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawabpersoalan tentang hasil kajian.

4. Kerja projek murid boleh dinilaiberdasarkan perkara 1.1a hingga1.1d.

Page 48: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

42

ASS1. PENGGUNAANNOMBOR INDEKS

1. Nombor Indeks Aras 11.1 Mengira nombor indeks. Makna nombor indeks perlu diterangkan.

100x0

1

Q

QI =

Q0 = kuantiti pada masa asasQ1 = kuantiti pada masa tertentu

1.2 Mengira indeks harga.

Aras 21.3 Mencari Q0 atau Q1 jika diberi

maklumat yang berkaitan.

Aras 22.1 Mengira nombor indeks gubahan.

2. Nombor Indeks Gubahan Makna pemberat dan nombor indeksgubahan perlu diterangkan.

∑∑=

i

ii

WIW

I Wi = pemberat

Ii = nombor indeks

Page 49: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

43

2.2 Mencari nilai indeks atau pemberatjika diberi maklumat yang berkaitan.

Penggunaan statisitik dalam pelbagaisituasi kehidupan harian dan bidang ilmuyang lain hendaklah dibincangkan.Tegaskan kejujuran dalam pengendaliandata statistik.

Aras 32.3 Menyelesaikan masalah yang

melibatkan nombor indeks dannombor indeks gubahan.

Page 50: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

44

KERJA PROJEK

1. Kes Sains Sosial Aras 31.1 Dalam menjalankan kerja projek murid:

a. Mentakrif masalah perkara yangdikaji.

b. Menggunakan heuristikpenyelesaian masalah/Membuatkonjektur dan membuktikannya.

c. Mengitlakkan keputusan/Membuatkesimpulan.

d. Mempersembahkan laporan bertulisyang teratur dan jelas.

Panduan untuk menjalankan kerjaprojek:1. Dalam menggunakan heuristik

penyelesaian masalah atau membuatkonjektur atau kedua-duanya muridboleh melakukan perkara berikut:

a. Menerangkan beberapa kesmudah.

b. Melanjutkan kepada beberapa keslebih rumit.

c. Membuat konjektur dan mengujikonjektur itu.

d. Membuktikan sesuatu keputusane. Membuat kesimpulan yang

disokong dengan hujah matematik.f. Mengitlakkan keputusan kepada

kes lebih kompleks.

Page 51: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

PPPPPAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKAKEJ APLIKASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIALASI SAINS SOSIAL

45

2. Murid perlu diberi peluang untukmembentangkan hasil kajian merekadi bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawab persoalantentang hasil kajian.

4. Kerja projek boleh dinilai berdasarkanperkara 1.1a hingga 1.1d.

Page 52: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong PengarahEditorial (Ketua Bidang Sains dan Matematik)

Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Rusnani Mohd. Sirin Penolong Pengarah(Ketua Unit Matematik)Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohana Ismail Penolong PengarahPusat Perkembangan Kurikulum

Panel Penggubal

Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat PerkembanganKurikulum

Rusnani Mohd. Sirin Pusat PerkembanganKurikulum

Loh Kok Khuan Pusat PerkembanganKurikulum

Rohana Ismail Pusat PerkembanganKurikulum

Page 53: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Ding Hong Eng Pusat PerkembanganKurikulum

Rosita Mat Zain Pusat PerkembanganKurikulum

Abdullah Md Isa Pusat PerkembanganKurikulum

Noor Azlan Ahmad Zanzali Fakulti Pendidikan(Ph.D) Universiti Teknologi

Malaysia

Ong Seng Huat (Ph.D) Institut Matematik,Universiti Malaya

Abu Bakar Abdullah SMK Sungai PelekSelangor

Atan Mat Lazi MRSM MuarJohor

Bala a/l Sinnasamy SMK VictoriaKuala Lumpur

Busro Md Said SMK Dato SulaimanKuala Terengganu

Calsom Ibrahim SMK Datuk Haji AbdulKadir, P. Pinang

Choo Kim Eng SMK St. TeresaSungai Petani, Kedah

Khoo Soo Lee Bah. PendidikanMenengahMARA

Khor Ah Tuck SMJK Tsung Wah

Krisnan a/l Munusamy Jemaah Nazir SekolahPersekutuan,Kuala Lumpur.

Lan Foo Huat SMK Bukit GohKuantan, Pahang

Lee Choon Moi SM St. MichaelPenampang, Sabah

Lee Kim Soo SMK Tinggi Port DicksonN. Sembilan

Liao Yung Far SMK Tinggi Perempuan Melaka

Page 54: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah - Malaysian Ghost ... · PDF filematematik tambahan tingkatan 5 matematik tambahan tingkatan 4an 4. kementerian pendidikan malaysia ... kerja projek

Mohd. Lazim Abdullah MRSM Muadzam ShahPahang

Nor Ainun Amir SMK B. B. Sg. BulohSelangor

Noraizan Mohammed SMK Puteri WilayahKuala Lumpur

Norlia Ahmat SM TeknikCheras, Kuala Lumpur

Normah Ismail SMK Penang FreePulau Pinang

Prisca Teresa Wong SMK Tun Abdul RazakSe Ching Kuching, Sarawak

Sharipuddin Shafie Jabatan PendidikanPerak

Siti Hamizah Hassan SMK Jitra, Kedah

Teo Jin Ghee SMK St. TeresaKuching, Sarawak

Tan Kim Thang Jemaah Nazir SekolahPerlis

Teoh Pai Teh SMK Kuala Ketil

Yoong Kwee Soon Sek. Tuanku AbdulRahman,Perak.

Yusof Adam SMK Seri TanjungMelaka

Zahidi Yusuf Jabatan PendidikanPerak

Ahmad Kamal Hj Yasin

Ayub Mat Tahir

Kwok Chee Yen

Lim Lay Li

Pengendali SistemMohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum