Matematik Tingkatan 1

Embed Size (px)

Citation preview

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik, iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah, Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina, menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. vii

Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Justeru, usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik, untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. Oleh yang demikian, bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. Sebagai bidang pembelajaran, Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran, justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Ke arah matlamat ini, strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Oleh itu, kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal, membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan ix

pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang, ukuran, geometri, algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain, matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan, murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik; menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual, graf, rajah, persamaan atau ketaksamaan; dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat, tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik, contohnya kalkulator, seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting, yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik.

Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik, tepat, menyeluruh, tekun dan yakin, yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. Selain itu, nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. Pentaksiran, dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan, hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran, dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:1 Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan

2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab

dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:

4 5 6 7

membuat anggaran dan penghampiran; mengukur dan membina; memungut dan mengendali data; mewakilkan dan mentafsir data; mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik; menggunakan algoritma dan perkaitan; menyelesaikan masalah; dan membuat keputusan. Berkomunikasi secara matematik; Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; matematik dalam

Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain; Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik; Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab; Bersikap positif terhadap matematik; dan

8 9

10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama, iaitu: Nombor; Bentuk dan Ruang; dan Perkaitan. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x

dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;

asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan, kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur, seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran; dan Lajur 4 : Catatan. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah, teknik, strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain, menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. xi

Dalam lajur Catatan, perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar. Pada masa yang sama, adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain, perkara berikut perlu diberi pertimbangan: Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu; Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya; dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak.

Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. Selain daripada itu, terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran

perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Kemahiran yang terlibat ialah: Memahami dan mentafsirkan masalah; Merancang strategi penyelesaian; Melaksanakan strategi tersebut; dan Menyemak semula penyelesaian.

pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. Dengan cara komunikasi yang berkesan, murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah, menginterpretasi gambar rajah atau graf, menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri, dalam bentuk gambar dan gambar rajah, serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut: xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid; Mengenal pasti minat murid; Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai; Memastikan pembelajaran aktif berlaku;

Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Melalui aktiviti sebegini, murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah: Mencuba kes lebih mudah; Cuba jaya; Melukis gambar rajah; Mengenal pasti pola; Membuat jadual, carta atau senarai secara bersistem; Membuat simulasi; Menggunakan analogi; Bekerja ke belakang; Menaakul secara logik; dan Menggunakan algebra.

2. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. Melalui komunikasi, idea matematik menjadi objek refleksi, diskusi, pemurnian dan pengubahsuaian. Proses

Merangsang kemahiran metakognitif; Memupuk sikap positif; dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat, mendengar, menyentuh, merasa dan menghidu. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan bahan. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut: bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum, seminar, perbahasan sumbangsaran dan sebagainya; dan pembentangan dapatan tugasan

Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis

3. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Contohnya; 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya, 2x dan 3y. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. 3. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit, kalkulator, komputer, perwakilan matematik dan sebagainya. xiii

2. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran, perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut:

Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal, membina dan menilai telahan dan hujah matematik. 4. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural, dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik, geometri, algebra, pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini, murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Dengan membuat kaitan, murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Selain daripada itu, murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. 5. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam, bermakna dan tepat, serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak, menjadi kreatif, berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv

pembelajaran akses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Sungguhpun begitu, teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Murid perlu berupaya untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. Justeru, penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. Walau apa tanggapan guru, hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. Oleh itu, penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman, membantu murid membina idea-idea yang abstrak, merekacipta, membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik, nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan, keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Misalnya, pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial, memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap

matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung, pembelajaran secara penemuan, penyiasatan, penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut: Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan, sesuai dan berkesan, dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi, guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. Dengan itu, membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan, pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid.

Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah: Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan; dan Pembelajaran masa depan.

xv

1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULATOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.1 Memahami konsep nombor bulat. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. Contoh: Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat.

TINGKATAN 1CATATAN

Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan.

Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

1

1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULATOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. 1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat.

TINGKATAN 1CATATAN

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan.

Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif . b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULATOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

3

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.1 Mengenal dan melanjutkan Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor), meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

TINGKATAN 1CATATAN

Tidak melibatkan nombor negatif

(ii) Melanjutkan urutan nombor. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut.

(i)

Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.

(ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.

4

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

TINGKATAN 1CATATAN

Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana

(iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor

2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.

2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.

Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. (ii)

(iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.

5

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan gabungan. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. 2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12, ... Gandaan bagi 6 : 6, 12, 18, ... Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12, 24, 36, 48, ... merupakan gandaan bagi 12 Guna kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

TINGKATAN 1CATATAN

(ii)

Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep

(i)

(ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4, 6 2, 3 1, 3 1, 1 2.8 Memahami dan menggunakan Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. setiap nombor. Murid meneroka, mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. Meneroka, mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

(iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

7

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6 Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

8

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.1 Memahami dan menggunakan Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. c) Melipat kertas. 3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2 Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.4 5

TINGKATAN 1CATATAN

dibaca sebagai :

(iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.

empat per lima15 dibaca sebagai : 22

lima belas per dua puluh dua

Gunakan garis nombor, bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. membandingkan pecahan.

(iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.

9

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.

TINGKATAN 1CATATAN

(iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.

3.4

Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.

(ii)

(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

10

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dan nombor bercampur. Nombor bercampur.

TINGKATAN 1CATATAN

Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.

Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dan nombor bercampur. Nombor bercampur.

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.

11

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.

TINGKATAN 1CATATAN

Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. Libatkan nombor bercampur.

3

3 4

3

3 9 4 4 2 1 4

12

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. b) Pecahan dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.1 3 4 1 4 2 2 12 2 6

TINGKATAN 1CATATAN

41

1 2

Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat, pecahan dan nombor bercampur.

c) Pecahan didarab dengan pecahan.

13

3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

5 3 15 6 4 24 5 83.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.

14

4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah, kalkulator, dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

0.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and sifar perpuluhan tiga sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga perseribu. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. 0.05 dibaca sebagai: sifar perpuluhan sifar lima 3.29 dibaca sebagai: tiga perpuluhan dua sembilan

4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan.

Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran.

15

4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.

TINGKATAN 1CATATAN

Libatkan nombor bulat. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan.

4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas, kalkulator dan komputer. Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak. Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak. 16

(i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. b) Perpuluhan dengan perpuluhan.

Libatkan nombor bulat. Mulakan dengan satu digit nombor bulat.

4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10, 100, dan 1000 secara congak. Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak. 4.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

TINGKATAN 1CATATAN

(i)

Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.

Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.

(ii)

17

5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0.5, dan 0.5 setara dengan 50%. ( 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.

TINGKATAN 1CATATAN

Gunakan simbol % untuk mewakili peratus. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100.

(ii)

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian, faedah mudah, dividen, komisen dan diskaun.

(ii)

(iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.

Berapa nilai keseluruhan, jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan?

18

5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSANOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

TINGKATAN 1CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.

19

6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGEROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu, aras laut dan aras bangunan. Murid melengkapkan urutan integer, melengkapkan sebutan yang hilang, dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. Mewakilkan integer pada garis nombor. Membandingkan nilai dua integer. Menyusun integer dalam urutan. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.

TINGKATAN 1CATATAN -32 dibaca sebagai : negatif tiga puluh dua -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : Negatif lapan tolak negatif tujuh -4 2 dibaca sebagai : Negatif empat tolak dua

6.2

Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna), gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. 20

(iii) Menolak integer. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.

6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGEROBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN

Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5, -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4), (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan.

21

7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRAOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.1 Memahami konsep pembolehubah. Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7.2 Memahami konsep sebutan algebra. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.

TINGKATAN 1CATATAN

Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai , bukan ; dan b) Suatu nombor, contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. ialah suatu sebutan. : Pekali ialah 7.

(iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

22

7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRAOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k 3 = 3k + 6k + 4 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.

TINGKATAN 1CATATAN

4p = p + p + p + p

(iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.

23

8. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASASOBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km). Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Mengukur jisim objek. Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan). Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun).

TINGKATAN 1CATATAN

Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. Perkenalkan unit inci, kaki, ela, batu dan batu nautikal.

8.2

Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah

(i) (ii) (iii) (iv)

Kaitkan dengan situasi harian.

8.3 Memahami konsep Menggunakan kalendar, jam atau jam masa dalam saat, minit, randik untuk membincangkan ukuran jam, hari, minggu, bulan masa bagi sesuatu peristiwa. dan tahun. Mencadangkan satu unit untuk 24

(i) (ii)

1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun

8. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASASOBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. b) Umur seseorang. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa.

TINGKATAN 1CATATAN

1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting.

8.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah.

Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api.

(i) (ii)

Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.

Gunakan jam digital dan jam analog. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. Perkenalkan a.m. (ante meridian) dan p.m.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam.

(iii)

(iv) (v)

25

9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARISOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9.1 Memahami konsep sudut. Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. Contohnya penjuru meja, papan hitam, tingkap, jarum jam dan pintu yang terbuka. . Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. Menanda dan melabel sudut.

TINGKATAN 1CATATAN

(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. (v) Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks.

Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. B Garis Bucu, A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BC. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. Sudut

(vi) Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360..

9.2

Memahami konsep garis selari dan garis serenjang.

Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. Contohnya tepi buku, tingkap dan pintu.

(i) (ii)

Mengenal pasti garis selari. Mengenal pasti garis serenjang.

(iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90.

26

9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARISOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

TINGKATAN 1CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o

9.3

Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.

Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

(i) (ii)

Mengenal pasti garis bersilang. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan penggenap. A a C

b B

D c

d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180

27

10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGONOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10.1 Memahami konsep poligon. Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor, pembaris, kertas grid, geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. Murid meneroka hubungan antara sisi, pepenjuru dan bucu poligon. 10.2 Memahami konsep simetri. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. Menamakan poligon (segitiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon).

TINGKATAN 1CATATAN

Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu.

(iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (iv) (i) Melakar poligon. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. Bentuk-bentuk termasuk poligon.

Murid meneroka simetri dengan cermin, blok pola, melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. (ii) Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.

10.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.

Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus, menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.

(iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris.

Jenis-jenis segitiga: Segitiga sama kaki Segitiga sama sisi Segitiga tak sama kaki Segitiga bersudut tirus Segitiga bersudut tegak Segitiga bersudut cakah

(iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180.

28

10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGONOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.

TINGKATAN 1CATATAN

10.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.

Mengkaji hubungan antara sudut, sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik, menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.

(i) (ii)

Jenis-jenis sisi empat : Segiempat sama Segiempat tepat Rombus Segiempat selari Trapezium

(iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.

29

11. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUASTINGKATAN 1OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan cip segiempat sama, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. Menggunakan segiempat sama unit, grid teselasi, geobod, kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. (i) Menganggar luas suatu bentuk. cm2 dibaca sebagai sentimeter persegi Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. Hadkan kepada garis lurus.

11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah.

(ii) Menentukan luas segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

30

11. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUASTINGKATAN 1OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium. Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium. CATATAN

(ii)

(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari.

31

12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRIOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. Permainan: Mencari pepejal. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Meneroka hubungan antara muka, tepi dan bucu kubus dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama, b) Kertas kosong. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi.

TINGKATAN 1CATATAN

Pepejal geometri termasuk: Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera

12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRIOBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. Menentukan isi padu kuboid.

TINGKATAN 1CATATAN

cm3 dibaca sebagai: sentimeter padu Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

33

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

MATEMATIK TINGKATAN 1PANEL PENTERJEMAH

Penasihat

Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum

Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin, Seri Menanti, Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa, Batang Berjuntai, Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penasihat Editorial Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

34