Click here to load reader

[email protected] NOVINE - Skupština Tuzlanskog · PDF file sluŽbene novine tuzlanskog kantona broj 3 - strana 191 SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of [email protected] NOVINE - Skupština Tuzlanskog · PDF file sluŽbene novine tuzlanskog kantona...

 • 280 Na temelju članka 60. stavak (2), Zakona o unutarnjim

  poslovima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18 ), i članka 10. stavak (2) Uredbe o Odboru za žalbe građana (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/11 i 6/12), na zahtjev Nevresa Šiljegovića, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 20.03.2020. godine, donosi

  O D L U K U o razrješenju člana Odbora za žalbe građana

  I. Nevres Šiljegović, dipl.ing. saobraćaja iz Tuzle razrješava

  se dužnosti člana Odbora za žalbe građana sa danom 1.2.2020. godine zbog vršenja dužnosti ravnatelja Uprave policije.

  II.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

  B o s n a i H e r c e g o v i n a Predsjednik - Federacija Bosne i Hercegovine - Komisije za izbor i imenovanja T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Lejla Vuković,v.r. -Komisija za izbor i imenovanja-

  Broj: 02-02-295-15/16 Tuzla, 20.03.2020. godine

  281 Na temelju članka 45. Ustava Tuzlanskog kantona

  („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), a u svezi sa Zaključkom Kolegija Skupštine broj: 02-02-216-2/20 od 26.03.2020. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 31.03.2020. godine, donosi

  O D L U K U o davanju suglasnosti

  Članak 1. Daje se suglasnost na Financijski plan Zavoda zdravstvenog

  osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

  Članak 2. Sastavni dio Financijskog plana Zavoda zdravstvenog

  osiguranja za 2020. godinu je Operativni program zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu.

  Članak 3. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i

  Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da, u roku od 30 dana, pripreme Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, uvažavajući trenutnu situaciju na Tuzlanskom kantonu.

  Članak 4. Nalaže se Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog

  osiguranja Tuzlanskog kantona da iz sredstava tekuće rezerve financira aktivnosti u cilju zaštite zdravstvenog stanja stanovništva sa područja Tuzlanskog kantona.

  Članak 5. Finanijcki plan iz točke I. ove odluke, dostavit će se

  Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrđivanje, čim se stvore uvjeti za sazivanje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

  Članak 6. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena

  u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

  BOSNA I HERCEGOVINA PREMIJER KANTONA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Prof. dr. Denijal Tulumović,v.r. V L A D A

  Broj: 02/1-11-7363/20 Tuzla, 31.03.2020. godine

  282 Na temelju dogovora postignutog između predstavnika

  Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika reprezentativnog sindikata za oblast visoke naobrazbe na području Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat

  GODINA 27 • TUZLA, UTORAK, 07. TRAVNJA 2020. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 3

  TUZLANSKOG KANTONA [email protected] NOVINE

 • Broj 3 - Strana 190 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Utorak, 07. tavnja 2020. god.

  visoke naobrazbe i znanosti BiH – Kantonalni odbor Tuzla, dana 18.02.2020. godine, zaključuju

  S P O R A Z U M o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, uvećanju

  koeficijenata za obračun plaće, utvrđivanje naknade za ishranu u tijeku rada (topli obrok) te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za uposlene u javnim ustanovama visoke naobrazbe Tuzlanskog

  kantona za 2020. godinu

  I. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se obračun

  plaće za period siječanj-prosinac 2020. godine, uposlenicima u oblasti visoke naobrazbe kod korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona vrši po osnovici za obračun plaće u visini 404,00 KM (slovima: četiristotinečetiri konvertibilne marke).

  II. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se

  obračun plaće za period travanj-prosinac 2020. godine, svih uposlenih u oblasti visoke naobrazbe kod korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona vrši po koeficijentima utvrđenim za uposlene iz navedenih oblasti, uvećanim za 6,87%, a što će se posebno urediti Pravilnikom o grupama poslove i zadataka, uvjetima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visoke naobrazbe.

  III. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da će

  važeće odredbe članka 49. Zakona o porezu na dohodak biti ugrađene u koeficijente iz točke II. ovog sporazuma, i da će se isto primjenjivati od dana primjene Pravilnika iz točke II. ovog sporazuma.

  IV. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se

  naknada za ishranu u tijeku rada (topli obrok) za sve uposlene u oblasti visoke naobrazbe kod korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona za 2020.godinu obračunava u iznosu 9,00 KM (slovima: devet konvertibilnih maraka) po izrađenom danu.

  V. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da će

  se naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2020. godinu za sve uposlene u oblasti visoke naobrazbe kod korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona, isplatiti u iznosu 50% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

  VI. Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da će se

  nakon podnošenja i razmatranja Izvješća o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za period siječanj-lipanj 2020. godine i sagledavanja stanja prihoda u Proračunu Tuzlanskog kantona za isti period procijeniti uvjeti za nastavak razgovora sporazumnih strana na temu moguće korekcije osnovice za obračun plaća uposlenih u oblasti visoke naobrazbe kod korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona za period srpanj-prosinac 2020. godine.

  VII. Ovaj sporazum će se objaviti u „Službenim novinama

  Tuzlanskog kantona“.

  Samostalni sindikat visoke naobrazbe Premijer i znanosti BiH – Kantonalni odbor Tuzla Tuzlanskog kantona Prof. dr. Adnan Hodžić,v.r. Prof. dr. Denijal Tulumović,v.r.

  Broj: 01-3/2020 Broj: 02/1-30-1650-1/20 Tuzla, 18.02.2020. godine Tuzla, 18.02.2020. godine

  283 Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog

  kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u svezi s člankom 8. stavak 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), na prijedlog ministrice zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 25.02.2020. godine, d o n o s i

  O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi

  lijekova Tuzlanskog kantona

  Članak 1. U Odluci o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona

  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/19 i 1/20), u A listi lijekova, u tabelarnom pregledu, vrše se sljedeće izmjene i dopune:

  - Pod rednim brojem 158 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „43,25“ zamjenjuje se brojem „41,75“.

  - Pod rednim brojem 159 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „30,20“ zamjenjuje se brojem „24,20“.

  - Pod rednim brojem 816 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „7,70“ zamjenjuje se brojem „14,00“.

  - Pod rednim brojem 821 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „14,75“ zamjenjuje se brojem „14,40“.

  - Pod rednim brojem 859 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „23,95“ zamjenjuje se brojem „20,20“.

  - Pod rednim brojem 860 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „23,95“ zamjenjuje se brojem „20,20“.

  - Pod rednim brojem 1074 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „90,45“ zamjenjuje se brojem „87,40“.

  - Pod rednim brojem 1092 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „2,75“ zamjenjuje se brojem „4,55“.

  - Pod rednim brojem 1093 u koloni „Cijena sa PDV“ broj „2,95“ zamjenjuje se brojem „4,90“.

  - Pod rednim brojevima 543, 544 i 545 u koloni „Indikacija“, mijenja se tekst i glasi: „Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejekcionom frakcijom

 • SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONAUtorak, 07. travnja 2020. god. Broj 3 - Strana 191

  SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije utemeljena je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na temelju mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.“

  - Pod rednim brojevima 852 do 860 u koloni „Indikacija“, dodaje se tekst koji glasi: „10. Kalcifilaksa kod dijaliznih pacijenata“, a u koloni „Napomena“, dodaje se tekst i glasi: „Za indikaciju pod 10. lijek se uvodi na temelju mišljenja specijalis

Search related