Click here to load reader

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA TUZLANSKOG KANTONA 2019. · PDF file 2018-06-04 · Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine | 4 d) upravne organizacije odnosno

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA TUZLANSKOG KANTONA 2019. · PDF file 2018-06-04 ·...

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  TUZLANSKI KANTON

  VLADA TUZLANSKOG KANTONA

  PROGRAM JAVNIH

  INVESTICIJA TUZLANSKOG

  KANTONA 2019.-2021.

  godine Nacrt

  Tuzla, maj 2018. godine

 • Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine | 2

  Sadržaj

  1. Uvod .......................................................................................................................................... 3

  1.1. Razlozi izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ....................................... 4

  1.2. Definicije pojmova koji se koriste u Programu javnih investicija Tuzlanskog

  kantona 2019-2021. godine ..................................................................................................................... 5

  1.3. Metodologija izrade .............................................................................................................................. 6

  2. Pregled projekata Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019 - 2021. ........... 9

  3. Kandidovani projekti ............................................................................................................ 11

  4. Projekti u implementaciji..................................................................................................... 24

  5. Unaprjeđenje kapaciteta za razvojno planiranje u Tuzlanskom kantona ........................ 38

  Lista tabela Tabela 1. Zbirni pregled ulaganja u projekte po godinama i strukturi finansiranja (u KM) .. 10

  Tabela 2. Rang lista kandidovanih projekata po DAC sektorima ...................................................... 12

  Tabela 3. Pregled kandidovanih projekata za PJI Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine po

  strateškim ciljevima Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

  2016.–2020. godina ............................................................................................................................................ 15

  Tabela 4. Projekati kandidovani za PJI Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine po DAC

  sektorima ................................................................................................................................................................ 18

  Tabela 5. Ulaganja u projekte u implementaciji po DAC sektorima, zbirno (u KM) .................. 24

  Tabela 6. Pregled projekata u implementaciji po strateškim ciljevima

  Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina . 25

  Tabela 7. Pregled projekata u implementaciji po DAC sektorima, u KM ....................................... 28

 • Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine | 3

  1. Uvod U skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih investicija i Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju se programi javih investicija (Federacije BiH i kantona). Program javnih investicija (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) Federacije BiH donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija/financija, a Program javih investicija Tuzlanskog kantona donosi Vlada TK na prijedlog Ministarstva privrede kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton. Program javih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora. Program javih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po vrsti, načinu i izvorima finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2, po lokacijama na kojima se investicije realizuju, te podatke o realizaciji projekata po ciljevima utvrđenim strateškim okvirom. Programi javih investicija se pripremaju i donose u skladu sa: - Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije

  BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15). - Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa

  javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14). - Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva

  (od 01.01.2018.godine kao Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223- 1/15 od 20.04.2015.godine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15),

  - Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 4/16, 5/17, 11/17, 13/17 i 5/18).

  Program javnih investicija obuhvata:  projekte u implementaciji zа čiјu su rеаlizаciјu osigurani izvоri finаnsirаnjа ili je izvјеsnо

  dа ćе biti osigurana srеdstvа za njihovo finаnsirаnjе (u daljem tekstu: projekti u implementaciji) i

   priоritеtnе projekte zа kоје nisu osigurani izvоri finаnsirаnjа u mоmеntu izrаdе Programa javnih investicija (u daljem tekstu: kandidovani projekti).

  Program javnih investicija povezan je sa budžetskim ciklusom i služi kao osnov za godišnju izradu kapitalnog budžeta i finansijsko izvještavanje o implementaciji projekata i programa. Program javnih investicija ažurira se svake godine. Podnositelji prijedloga projekta i programa koji se kandidiraju u Program javnih investicija FBiH mogu biti:

  a) organi uprave Federacije, b) organi uprave kantona, c) jedinice lokalne samouprave, putem kantona,

 • Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine | 4

  d) upravne organizacije odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) i

  e) javna preduzeća iz nadležnosti Federacije putem resornog federalnog ministarstva, odnosno javna preduzeća iz nadležnosti kantona i općina putem kantona.

  1.1. Razlozi izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Kako se Program javnih investicija, pored kandidovanih projekata, sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku, isti služi i kao osnova za analizu javnih investicija. Kao takav, prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicionih odluka, treba za Vladu Kantona postati sredstvo za upravljanje razvojem i podizanje efikasnosti javnih investicija u Tuzlanskom kantonu. Također, treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja, obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata. Povezivanjem Programa javnih investicija sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta. Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se program ili projekat čiji je nosilac organ uprave Federacije ili kantona, jedinica lokalne samouprave, upravne organizacije, odnosno upravne ustanove u okviru uprave ili samostalne upravne ustanove (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl.) ili javno preduzeće. Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijom stvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, kojim se povećava konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru, koji znatno doprinosi stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice. Cilj izrade programa javnih investicija je omogućavanje postupnog ostvarivanja sljedećih ciljeva:

   Povezivanje s makroekonomskim i sektorskim strategijama i provođenje dogovorenih politika u programe i projekte;

   Koordinacija i stvaranje pretpostavki za usmjeravanje vanjskih izvora finansiranja, kako u prioritetne oblasti razvoja, tako i u prioritetne projekte i oblasti;

   Bolje upravljanje javnim finansijama kroz usklađenost s procesom planiranja budžeta;

   Stvaranje okvira za pripremu, implementaciju i praćenje projekata.

 • Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine | 5

  Procedure za identifikaciju i formulaciju projekata, tehniku bodovanja i rangiranja prioritetnih projekata kandidovanih u Program javnih investicija FBiH, propisuje Federalno ministarstvo finansija. Projekt koji se kandiduje u program javnih investicija formulira se na IP obrascu (Informacije o projektu) i unosi u Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama, softverski pa

Search related