Click here to load reader

Skautų aidas, ruduo 2011

  • View
    310

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lietuvos skautijos leidžiamo el. žurnalo rudeninis numeris

Text of Skautų aidas, ruduo 2011

8-tas numeris

2011 m. ruduo

TurinysNumerio sveias brolis Tomas Dundzila 4 Tarnavimas bendruomenei 14 tobulesn visuomen 17 Sistemikas vaik saviugdos nuotykis 19 Skautai ir bendruomenikumas 22 Skautai stipri visuomenin jga 26 O! Js, matyt, pionieriai! 31 Metas ilsti dienos vies 33 Skautika vaistinl 35

Skaut aid leidia Lietuvos skautija. urnalas ieina kas ketvirt. Vyr. redaktor: Jor Astrauskait ([email protected]). Kalbos redaktor: Giedr Zurbait. Maketuotoja: Rasa Branait. Straipsni autoriai: Migl Laurinaviit, Juozas Klumbys, Vytautas Mazirskas, Pavel Mikriukov, Migl Survilait, Birut Taraskeviit. Nuotraukos: Povilo Baranovo, i Tomo Dunzilos asm. archyvo, Anders Kongsted, Kstuio Kulikausko, i Lietuvos skautijos archyvo, Giedriaus Masalskio, Jakob Vibe.

redakcijos skiltis

Tvirtovje j visi inojo pravarde maasis viso pasaulio draugas Kimo nuotykiaiRudens proga noriau visus pakviesti... ...apsiirti aplink ir savo skiltis pakviesti labiausiai padkusius bernikius ir mergiotes. ...sijungti skautatinkl, isirinkti vienet, kurio skautavimas atrodo neprasiausias (gal net netinkamiausias), ir prisiadti sau, kad iais metais sudalyvausi viename jo renginyje. ...rasti vadov, kurio metodai ir poiris skautavim nuo tavojo skiriasi kaip diena nuo nakties ir nueiti su juo igerti arbatos. ...besti pirtu pasaulio emlap ir susirasti susirainjimo draug skaut i alies, kuri pataikei. Kiekviena minut, kuri praleidiame skaiiuodami tarpusavio skirtumus, mtydami akmenis vieni kitiems darus ar skirstydamiesi tikrus ir netikrus skautus yra aukso verts ir galt bti ymiai geriau inaudota. Nesakyk nieko apie

kit mog, jei prie tai nepagalvojai apie j bent metus, juk taip sak BP. Surizikuokime ir bkime atvir irdi judjimu! ses Jor

numerio sveias

Numerio sveias brolis Tomas DuNDzilaIskirtinis interviu Skaut aidui

K susitik kalbasi brolis vytis ir vyr. skaut? aiku, kad apie lietuvik disneilend, skautaujant nejuiomis ant nosies atsirandanius roinius akinius ir rusns bobutes... ne? js taip nedarote?Esu girdjusi, kad Tomas turi labai rimtas pareigas, bet man labiausiai norisi pristatyti j kaip brol vyt, iuo metu gyvenant Australijoje ir vasar viejus Lietuvoje. Jei nespjote su juo paben-4-

drauti gyvai ir visk susiinoti patys, is interviu kaip tik jums. Ar tikrai Australijoje visi aikto auktyn kojomis?

numerio sveias

Gaila, kad neatsiveiau savo emlapio, nes i Australijos perspektyvos viskas yra kitaip, negu ia, Europoje, Lietuvoje. Yra ileistas toks emlapis js manytumte, kad viskas auktyn kojomis. Australija yra pasaulio centre ir viruje, o Europa kur nors apaioje, kampe. Amerika irgi apaioje, kitame kampe. Tai ar mes vaiktome auktyn kojomis, ar ia esantys? Nelabai aiku. Rimtai, yra toki emlapi. Pasiiri juos, atrodo, kad kakas ne taip, bet vliau pripranti ir gali orientuotis. Bet tokie emlapiai yra labiau posas. Visi rimti emlapiai orientuojasi iaur. Bdamas Lietuvoje turbt jau aug kart pasakojai apie save, et papasakok dar syk. Mano mona, kuri dabar liko Australijoje, dirba Gynybos ministerijoje, yra civil. Jai gavus paskyrim Australij, meiau darb Vaingtome ir mes persikraustme ia trejiems metams. Liko kokie 18 mnesi ir grime Vaington. Prabgo 18 met nuo tada, kai paskutin kart lankiausi Lietuvoje. Pradjs rimtai galvoti apie i kelion nutariau,-5-

kad reikia jai skirti nemaai laiko. Taip pat norjau pasinaudoti proga ir aplankyti skaut stovykl Anglijoje, kuri prasids po poros dien. Ms Skaut sjungoje a einu Vyriausiosios skautininks avaduotojo ir Brolijos vado pareigas. Kai permiau tas

numerio sveias

Orientavimo varzybose palangoje 2011 m. birzelio men.

pareigas, viena i mano svajoni, tiksl buvo aplankyti kiekvien Sjungos rajon. Nebtinai ten stovyklauti, bet bent aplankyti. Atvyks ia, Europ, ypa kit savait, galsiu pasiymti, kad tai atlikau. Ar galtum plaiau papasakoti apie skautavim ieivijoje? Lietuvoje tikrai ne visi ino apie js veikl, kiti tik puse ausies k nors yra girdj. Man smagu, kad yra susidomjimas ir noras suinoti apie ieivijoje esanius lietuvius skautus. Jaunesni apie tai gal dar nemsto, bet jau patyr skautai ir studentai turt inoti apie ieivijos skautus. Dabar, kai daug kas emigruoja,-6-

ivyksta studijoms, manau, kad jie turt bti bent girdj apie skautus Anglijoje, artimiausi ieivijos vienet. Ieivijos skautavimo pradia buvo tarpukario laikais, kai dauguma eim pasitrauk vakarus ir gyveno DP stovyklose. Jie gyveno ten po kelerius metus nuo 1944 iki 19471948, todl laikui bgant atsirado poreikis uimti vaikus, buvo atkurti skautai. Prasidjus emigracijai Anglij, Amerik, Australij, skaut vadovai ten vl atkr savo veikl. Ms veikla, manau, yra panai js. Mes vis tiek skaitome Skautyb berniukams, neiojame uniformas, odis tas pats. Js sakote priesakai, mes juos vadiname statais tai tik smulks skirtumai. Ieivijoje bandome pabrti, kad mes esame lietuviai skautai. Ms kalba kartais silpnesn, dabar daug kas net nebekalba lietuvikai. Ir mano amiaus yra nekalbani. Bet jeigu vilkui yra 10 met, ar net eeri, negalima tiktis, kad jis btinai kalbs lietuvikai, nes tai yra jau antra, treia ieivi karta. Nors esame praturtj imigrantais, kurie atvyko per paskutinius 1020 met.

numerio sveias

Vyksta stovyklos, vienuose vienetuose savaits, kituose 1012 dien trukms, itisus metus organizuojamos vairios ikylos. Mes (ypa iaurs Amerikoje, Kanadoje ir JAV) stengiams suburti visus kartu, kad bt proga visiems, tarkim, kas dvejus metus susieiti draugn. Kad bt tas skautikas, lietuvikas ryys. inau, kad Lietuvi skaut sjunga yra suskirstyta rajonus. Turbt pagrindinis skirtumas nuo ms atskirai veikianios Seserija ir Brolija. Ms organizacijoje aukiausias pareigas eina Pirmija ir Pirmijos pirmininkas. Pagrindinis organas, priirintis veikl yra Taryba, joje yra rajon vadai. Sjung sudaro rajonai: trys yra Jungtinse Amerikos Valstijose, po vien Kanadoje, Europoje, Australijoje ir Piet Amerikoje. Ryiai su Piet Amerika nutrko, ten skautai, galima sakyti, jau yra inyk. Ir labai gaila. Ten gyvenantieji gali bti jau penkta karta, j tvai ivyko 1920, 1925, 1930 metais. Kai suskaiiuoji, kiek met prabgo ir kiek t generacij... eimos darosi vis miresns, vyksta-7-

nutautjimas. Bet, manau, tai yra natralus procesas. Skaut branduolys buvo Brazilijoje, prie 3040 met skaut dar buvo Urugvajuje, keliose kitose alyse, bet dl to nesu tikras. Gaila, nes tai yra mano inioje, bet nra ryi. Su Tvu Saulaiiu reikia pasikalbti, jis yra saks, kad yra tokie ir tokie mons. Siunti meil, ar laik neatsako. Kas nors nuvyksta, igirsta, kad, gaila, iais metais nepavyko suruoti stovyklos. Na, iiro. Gal toks likimas ms. Amerikoje, Los Andele, yra du tuntai: broli ir sesi. Jie turi savo em kalnuose ir ten kasmet stovyklauja. iemos metu tie kalnai bna usnigti ir vyiai eina ygius, bando pasiekti stovyklaviet, bet ne visada pasiseka. Vidurio Amerikos rajone, ikagoje, yra trys pagrindiniai tuntai: Auros vart Kernavs sesi tuntas, Nerijos jr skaui tuntas ir Lituanikos broli tuntas. Ir dar visi tie seneliai ir t. t., jie gal neprisira prie tunt, bet buriasi atskiruose savo rateliuose. Manau, kad ikagoje yra 400, gal 500 skaut nari, ketvirtadalis visos ms Sjungos. Ir ta ikagos jga jauiasi. K ikaga

numerio sveias

Tarp oro skaut liepos mn.

nutaria, visi turi su tuo gyventi. Be to, dar yra du sesi ir broli tuntai Detroite, iek tiek maesnis vienetas Klivlende. Rytiniame pakraty, Atlanto rajone, yra Bostonas, Niujorkas, Vaingtonas ir isibarst dar keli maesni vienetai. Kanadoje pagrindiniai vienetai yra Toronte. Monrealyje prie deimtmet dar buvo skaut, bet jie irgi jau uauga, ieina universitetus, darbus ir taip truput ibyra. Tad daugiausia skaut yra Toronte ir jo priemiestyje Hamiltone. Sakyiau, Kanadoje i viso yra apie 200-8-

skaut. Didiojoje Britanijoje irgi yra apie 200 registruot skaut, su jais dar susipainsiu. Galsiu gal tada tiksliau papasakoti. Australijoje irgi iek tiek daugiau nei 200 skaut yra. Australija, kaip emynas, yra tokio pat dydio kaip JAV. Atstumas gan panaus tarp Vilniaus ir Londono yra tas pats atstumas kaip tarp Sidnjaus ir Melburno. Galima nuvaiuoti per 812 valand arba nuskristi per por valand. Daugiausia skaut yra Sidnjuje ir

numerio sveias

Melburne. i Australijos vasar, sausio mnes, stovykla vyko prie Melburno, j buvo atvyk Tomas ir Indr . Po dvej met vl bus Australijos rajono stovykla, ji turt bti kur nors ariau Sidnjaus. Taip ir kaitaliojasi. Nors ir kituose miestuose yra maesni vienet po kelias eimas. Tokie tie rajonai. Kiekvienas rajonas turi savo rajono vad. Praeityje kiekviename rajone buvo daugiau negu vienas tuntas, bet dabar ms irgi truput maja. Sakyiau, i viso ms Sjungoje yra apie 2000 nari. I j, galimas dalykas, ketvirtadalis jau yra vyresnio, mano tv, amiaus, jau ij pensij. Arba suaugusij, kurie jau nebelabai aktyvs, bet dar nori dalyvauti Skaut sjungoje, renginiuose, tokiuose kaip Kaziuko mug. Jiems patinka usidti uniform, kaklarait ir prisiminti, kad A, a irgi skautavau. J vaikai skautauja, ankai ir, galimas dalykas, proanki jau ma irgi yra. ia yra dalis j gyvenimo. Jie vis gyvenim buvo skautai ir iki iol skautai yra svarbi j gyvenimo dalis. Istorikai ms organizacijoje yra Brolija, Seserija ir akademikai trys-9-

atskiros akos. Seserijoje yra daugiausiai nari, apie 1000, Brolijoje 800900 ir akademik dar koks 100. I to ir susideda 2000 nari. Skiriasi ms programos, bet pagrindas tas pats: patyrimo laipsniai ir specialybs. Broliai turi daug daugiau specialybi negu sess, tad sess kartais pasiskolina i broli ir vykdo tas paias specialybes. Niekas nekelia skandal, visiems viskas gerai. Yra kalb, kad gal mums jau laikas sujungti broli ir sesi programas. I esms, jeigu yra maas vienetas, taip daug patogiau. Tokia yra mano patirtis i Vaingtono, kur turime vairaus amiaus broli ir sesi. Nepajgme vykdyti dviej atskir program, nes sesi ir broli reikalavimai truputl skiriasi. Todl vykdome

Search related