10
:VINISTERUL EDUCATIEI NATI01"ALE DIRECTIA GENERAL,.\ INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR ~I EDUCATIE PERMANENTA Nr. ~3~O/ dtJ. (D,2017 Se aproba, REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA OLiMPIADEI NATIONALE DE LlMBA ENGLEZA CLASELE IX-XII CAPITOLUL I PREVEDERIGENERALE Art. 1 Prezentul regulament, elaborat In baza prevederilor Metodotoqiei-cadru de orqanizore si desfiisurare a competitiilor scolare In Invatamantu/ preuniversitar, aprobata prin OM nr. 3035/10.01.2012, deflneste cadrul specific de organizare $i desfasurarc a olimpiadei scolare nationale la disciplina lirnba erigleza, organizate ln I'nva}al11antul preuniversitar, nivelliceal Art. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare inalte. care au interes $i aptitudini deosebite I'n dorneniul cornpetentelor lingvistice ~i interculturale In lirnba erigleza. Standardele de perforrnanta ale olimpiadci rcflccta standardclc inscrise in Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi, numit in continuare CECRL. (2) Corespondenta dintre anii de studiu ~i nivelurile CECRL pentru olirnpiada de limba engleza. nivelliceal, este urrnatoarea: SECTIUNEA A - 1-3 ore /sapt. (regim de predare standard) clasa a IX-a - nivelul A2+ - B1 clasa a X-a - nivelul B1 - B1 + clasa a XI-a - nivelul B1+ - B2 clasa a XII-a - nivelul B2+ - C1

Se - · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

 • Upload
  voduong

 • View
  238

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

:VIINISTERUL EDUCATIEI NATI01"ALE DIRECTIA GENERAL,.\ INVATAMANT SECUNDARSUPERIOR ~I EDUCATIE PERMANENTA

Nr. ~3~O/ dtJ. (D,2017

Se aproba,

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA OLiMPIADEI NATIONALE DE LlMBAENGLEZA

CLASELE IX-XII

CAPITOLUL I

PREVEDERIGENERALE

Art. 1 Prezentul regulament, elaborat In baza prevederilor Metodotoqiei-cadru de orqanizore si

desfiisurare a competitiilor scolare In Invatamantu/ preuniversitar, aprobata prin OM nr.3035/10.01.2012, deflneste cadrul specific de organizare $i desfasurarc a olimpiadei scolarenationale la disciplina lirnba erigleza, organizate ln I'nva}al11antul preuniversitar, nivelliceal

Art. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolareinalte. care au interes $i aptitudini deosebite I'n dorneniul cornpetentelor lingvistice ~iinterculturale In lirnba erigleza. Standardele de perforrnanta ale olimpiadci rcflccta standardclcinscrise in Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi, numit in continuare CECRL.

(2) Corespondenta dintre anii de studiu ~i nivelurile CECRL pentru olirnpiada de limbaengleza. nivelliceal, este urrnatoarea:

SECTIUNEA A - 1-3 ore /sapt. (regim de predare standard)

• clasa a IX-a - nivelul A2+ - B1

• clasa a X-a - nivelul B1 - B1 +

• clasa a XI-a - nivelul B1+ - B2

• clasa a XII-a - nivelul B2+ - C1

Page 2: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

:vIINISTERUL EDUCATI EI NATIOl\ALE DIRECTIA GENERAL.\ INVATAMANT SECUNDARSUPERIOR SI EDUCATIE PERMANENTA.

SECTIUNEA B - 4-6 ore/sapt, (regim de predare intensiv $i bilingv)

• clasa a IX-a - nivelul B1

• clasa a X-a - nivelul B1 + - B2

• clasa a XI-a - nivelul B2 - C1

• c1asa a XII-a - nivelul C1

(3) Olimpiada de lirnba engleza urrnareste sa evalueze cornpetentele de comunicare,de receptare ~i de producere a mesajelor scrise ~i orale, precum $i cornpetentele decomunicare interculturala.

Art. 3 (1) Olimpiada nationala de limba erigleza se desfasoara pe doua sectiuni, A $i B, la toateetapele, incepand cu etapa pe scoala $i finalizand cu etapa nationala, Cele doua sectiuni,mentionate la art. 2.2, se organizeaza conform nivelurilor de referinta CECRL $i au drept cadruconceptual prcgramele scolare pentru stucliullimbii engleze ca limba moderns I. aflate la bazaprogramelor pentru olirnpiada elaborate de grupul de lucru al Comisiei Nationals de lirnbaengleza. Ambele sectiuni se adreseaza atat elevilor din Invaramantul public, cat $i celor dininvatarnantul particular $i confesional.

(2) Elevii se VOl' inscrie la una dintre cele doua sectiuni. conform nurnarului de ore destudiu de limba engleza pe saptamana.

(3) Elevii care studiaza In alta limba materna decat limba romana VOl' respectaprevederile programelor scolare In vigcare. adica VOl' folosi doar limba rornanji ca limba detraducere In sau din limba engleza.

Art. 4 (1) Structura Comisiei Centrale a olimpiadei de limbo enqiez« oste cea prevazuta IIIMetodologia-cadru de organizare si desfiisurare a competitiilor scotare In Invatamantulpreuniversitar, aprobata prin OM nr. 3035 din 10.01.2012.

(2) Comisia Centrale a olimpiadei de limbo enqlezii se constitute prin nota elaborata deinspectorul responsabil din cadrul MEN, avizata de directorul general al Directia Cenerala[nvatarnant Secundar Superior $i Educatie Perrnanenta si aprobata de Secretarul de Stat pentruInvatamant preuniversitar.

CAPITOLUL II

ETAPELE SI STRUCTURA SUBIECTELOR iN FUNCTIE DE ETAPELE OLIMPIADEI

Art. 5 (1) Etape!e olimpiadei de limba engleza, sectiunile A $i B, sunt urmatoarclc:

Page 3: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

VI[ 'IS ri::.RUL I~[)LJ('A 111:1NA 110 ALE nIRl'.cpA GENERALt\ iNV ATAMANT SECUNDARSlJPERIOR SI EDlJCATIE PEHMANENTA

• etapa pe scoala:• etapa locala/pe sector (pentru municipiul Bucuresti):• etapa iudeteana/pe municipiul Bucurcsti:• etapa nationala.

(2) Datele /pericadelc sustinerli probelor la fiecare etapa sunt stabilitc prin Calendarulcornpetitiilor scolare nationale, aprobat pcntru ficcare an scolar.

Art. 6 (1) Pentru etapelc pe ~coaH\ ~i localeVpe sector (pentru muujcipiul Bucuresti) sc Vel

organiza numai 0 proba scrjsa. avand. pentru fiecare sectiune, formatul deserts la art. 8.

(2) Pentru etapa judeteana/municipiul Bucure~ti. probele pentru fiecare sectiunesunt:

- probe scrisa (cu formatul corespunziitor etapei judetene/pe municipiul Bucuresti- 100 puncte;

- probe oralii (speaking) -100 puncte;

(3) a) Proba orala constituie etapa a doua de sclcctie a celor doua loturi ce urmeaza s~participe la sectiunile A $i B la etapa nationala. Ea se organizeaza dupa afisarca rczultatelor 1;1

proba sensa ~i la aceasta proba VOl' participa tot: elevii care au obtinut punctate eel putin egaleeu 95 puncte la proba sensa.

b) La etapa judetcana/pe municipiul Bucuresti a olimpiaclei de lirnba cngleza punctajulfinal este calculat ca medie aritrnetica a punctajclor obtinute la fiecarc proba (I etapei.

(4) a) Pentru etapa natiouala. probele pentru fieeare sectiunc sunt:

- proba scrisa (Use of EnglishJ cu formatul corespunziitor etapei notiono!e - 40 puncte;

- probii inteqratd (de tnteteqere a unui text audiat si elaborarea unui eseu} - 60 puncte;

- probii oralii (speaking) -100 puncte;

b) Nota finala la etapa nationala este media aritrnetica dintrc suma punctajclor obtinutcla proba sensa (A) si proba integrata (B) (A+B = Nota X, Insernnand maxim 100 puncic) ~ipunctajul obtinut la proba orala (Nota Y, insemnand maxim 100 punetc), conform forrnuleiX+Y/2= nota flnala.

Art. 7 Pentru fiecare etapa a olimpiadei de limba engleza, probclc de concurs sunt probeindividuale.

Art. 8 (1) Formatul subiectelor pentru ambele sectiuni l~i propune cvaluarca clcvilor prinitemi de tip obiectiv, semi-obiectiv ~i subiectiv. Subieetele pentru probele sense VOl' contineurmatoarele tipuri de itcmi ~i VOl' fi structurate cu respectarea urrnatoarclor proportii:

1. Etapa pe scoala, ambele sectiuni:

• itemi de tip obiectiv /semi-obiectiv pcntru testarea compctontoi grarnaticale (Uscof English) - 75 puncte

• redactarea unui paragraf - 25 puncto

Page 4: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

I) Y1INISTERUI. EDUCATIEI NATIONALE DIRECTIA GENERALA INVATAMANT SECUNDARSUPERIORSI EDUCATIE PERMANENTA

2. Etapa locala/ pe sector (pentru municipiului Bucuresti}:

Sectiunea A• itemi de tip obiectiv /semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of

English) (40 p)• Proba integrata (Integrated skills) - Reading comprehension ~iEssay writing (eseu narativ

- clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipulfor& against- clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa aXil-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) (60p)

Sectiunea B• itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea cornpetentei grarnaticale (Use or

English) (40 p)• Proba integrate (Integrated skills) - Reading comprehension $i Essay writing (eseu

narativ - clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against-clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport)(60p)

3. Etapa judeteana/pe municipiul BucurestiSectiunea A

• itemi de tip obiectiv /semi-obiectiv pentru testa rea competentei gramaticale (Use ofEnglish) (40 p)

• Proba integrata (Integrated skills) - Reading comprehension $i Essay writing (eseu narativ- clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipulfor& against- clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) (60p)

Sectiunea B

• itemi de tip obiectiv /semi-obiectiv pentru testarea cornpetentei gramaticale (Use ofEnglish) (40 p)

• Proba integrate (Integrated skills) - Reading comprehension ~i Essay writing (cseunarativ - clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against -clasa a XI-a; eseu de opinie - c1asa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suporr)(60p)

4. Etapa nationals:

Sectiunea A• itemi de tip obiectiv/serni-obiectiv pentru testarea cornpetentei grarnaticale (Use of

English) (40 p)• Proba integrata (Integrated skills) - Listening ~i Essay writing (eseu narativ - clasa a lX-a;

eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu deopinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi suport audio-video) (60p)

Page 5: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

YlINISTERUL 1-_DueAI H:.INATIOl\ALE DIRECTIA GENF.RALA iNVATAMANT SECUNDARSUPERlon SJ EDUCATIE PERMANENTA

Sectiunea B

• itemi de lip obiectiv/serni-obiectiv pentru tcstarca competcntei grarnaticale (Usc ofEnglish) (40 p)

• Proba intcgr,lta (Integrated skills) - Listening $i Essoy wriLing (oscu narativ-descriptiv-clasa a IX-a; cscu de tipul for & against - clasa a X-a; cscu de opinle - clasa a XI-a; escureflexiv - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acclasi suport audio-video) (60p)

(2) Proba scrisf durcaza 3 ore, La etapele pe scoala, locala/pc sector- (pentru municipiulBucuresti) !ji jude~eana/pe munieipiul Bucuresti, proba sensa so dcsfasoara fara intreruperc. Laetapa nationala proba de Use of Eng/ish dureaza 90 de minute, urrnata de pauza $i de proba deIntegrated Skills. carcia i se aloes 90 de minute.

(3) Proba orala (speaking) va consta In prezcntarc/discurs pe 0 tema data. Timpul alocatpentru prcgatirca subiectului este de 20 de minute. Timpul alocat pentru expunere este dupiicum urrneaza:

• clasele a IX-a - a X-a - 2-3 minute• clasele a XI-a - a XII-a - 3-4 minute

CAPITOLUL III

CALIFICAREA LA ETAPELE OLIMPIADEI DE LlMBA ENGLEZ/\

Art. 9 (1) Sclcctia participantilor la olirnpiada, inclifcrent de ctapa salt scctiunca olimpiadci, scva face obiectiv $i impartial, pe clase, cu respectarea prcvcdcrilor din Metodoloqia-cadru ~i aleprezentului regulament specific. La oricare etapa a olimpiadei de lirnba engleza, un clcvparticipant poate curnula maximum 100 puncte. La prirnclc doua crape - pc scoala si locala/pesector (pcntru municipiul Bucuresti), calificarea la ctapa supcrioara se face prin acurnularca ,1

minimum 85 $i rcspcctiv 90 de puncte, la proba scrisa a ficcaroi crape. La etapa judetcana/pcmunicipiul Bucurcsti se califlca pentru etapa a doua dc sclccjic, rospcctiv proba orala, elevii careobtin cel putin 95 puncte la proba sensa. La etapa nationala a olimpiadci de limba engleza sepot califica participantii la etapa judeteana/pe municipiul Bucuresti care au un puncta] final(media aritrnctica a notclor de la proba scrisa $i proba orala] dc minimum 90 de puncte, In limitalocurilor alocate judetului respectiv pentru fiecare dintre cele dous scctiuni.

(2) La etapele pe scoala, locala/pe sector (pentru municipiul Bucurcsti) $i judetcana/pcmunieipiul Bucuresti, 111eazul egalitati: de puncte lntrc candidaui aflati pe ultirnul/ulurnclclocuri califlcabil/califlcabi!c, comisia de organizare ~i cvaluarc pcntru ctapa respectiva va stabili$i va afisa, eu cel putin einci zile inamte de desfasurarea ficcarci probe, criterii specifiec dedepartajare. [n cazul in care $i dupa aplicarea acestor criterii cgalitatca se mcntine, se va proccdala organizarea unei probe de bara], eLI 0 structura idcntics eelei spccifice pentru testarcacompetentei grarnaticalc (Use of English).

Art. 10 (1) La etapa nationala a olimpiadei de limb5 englcza so aloca. conform Metodotoqiei-cadru de orqanizare si desfiisurare a competitiilor scolare 111 Invaj.cimontu/ preuniversitar,aprobata prin OM I1r. 3035/10.01.2012, pentru fiecare iudct, catc un Ioc/fiecare an de studiupentru fiecare seqiune. Vor fi seleqiona~i participan~ii Itl ctClpa jude~canc:l, I'll orcline;l

Page 6: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

NlIl'\IS II·RLJI. I·I)UCATII:I NATIO 'ALE DIRECTIA GENERALA iNVATAMANT SECUNDARSlJPEIHOR ~I EDUCATIE PERMANENTA

descrescatoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului minim prevazut de precizarileprezentului rcgularnont.

(2) Municipiului Bucuresti i se aloca potrivlt Metodoloqiei-codru de orqanizare ,')idesfiisurare a competitiiior scolare in fnvatamontul preuniversitar, aprobata prin OM Ill'.

3035/10.01.2012 (art. 30 (2)) un nurnar de 6 (sase) locuri/an de studiu pentru fiecare sectiunc.

Art. 11 Numarul profcsorilor lnsotitori ai lotului rcprczcntativ al fiecarui judet/al rnunicipiuluiBucuresti la etapa nationala va fi calculat astfel incftt sa fie rcspcctata norma legala in vigoarc,respectiv un profcsor pentru 10 elevi.

Art. 12 (1) Costurile aferente participarii elevilor ~i profesorilor Insotitori VOl' fi suportate deMEN, din bugetul concursului/olimpiadei (cazare ~i masa). respcctiv dill bugetul inspectoratclorscolare judetene (transport).

(2) Costurile aferente participarii profesorilor mcrnbri ai Comisiei Centrale a olimpiadeide timbo enqlezii (transport, cazare, diurna) VOl' fi suportatc de MEN, din bugetul inspectoratclorscolare [udetene de la care acestia provin. lnspectoratul scolar aJ judetului organlzator vasuporta cheltuielile legate de transport, cazare $i diurna pcntru mernbrul Comisiei Centrale aolimpiadei de limbo enqlezii, cadru didactic universitar.

CAPITOLUL IV

ELABORAREA SUBIECTELOR ~I EVALUAREA PROBELOR

Art. 13 (1) Subiectele pentru proba sensa ~i proba orala (ultima proba conforrnandu-scformatului subiectclor pentru etapele judeteana st, respectiv, nationala) VOl' fi elaborate,conform nivelurilor stabilite la art. 2.2, dupa cum urrneaza:

• pentru etapa pe scoala - de catre un grup de lucru format din cadre c1idactice despeciaJitate din unitatea de lnva~amant, din cadrul Comisiei de orqanizare si evaluarepentru etapa pe scoala:

• pentru etapa locala/pe sector (pentru municipiul Bucurcsti) - de catrc un grup de cadredidactice de specialitate din cadrul Comisiei de organizare ~i evaluare pentru etapa tocatii/pe sector al municipiului Bucuresti;

• pentru etapa judeteana/ pe municipiul Bucurcsti $i la ctapa nationala de catre CNEE ~iun grup de lucru pentru elaborarea subiectelor organizat sub coordonarea presedintcluiComisiei Centrale a olimpiadei de limbo englezii, cu avizul presedintclui executiv (IIComisiei. inspectorul responsabil din MEN.

Art. 14 (1) In vederea realizarii unei baze de iterni pcntru etapa [ocala, in ficcarejudet/rnunicipiul Bucurcsti se constituie un grup de lucru format din 3-5 cadre didacticc dcspecialitate, coordonat de inspectorul scolar, care va elabora itcrni pentru toate probelcconcursului. Accst grup de lucru va formula cel putin 1-2 variantc pentru (lecarc an destudiu/riivel.

Page 7: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

It ;VIINl$TERUL EDUCI\TIEI NI\TIONALE DIRECTIA GENERAL.4.INVATAMANT SECUNDARSUPERIOR Sf EDUCATIE PERMANENTA

(2) Odata cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapa, grupurile de lucru VOl' elabora~i barernele de corectare ~i descriptorii pentru evaluare,

Art. 15 (1) La proba scrisa a tuturor etapelor din cadrul sectiunilor A ~i B care includ iternisubiectivi, evaluarea itemilor subiectivi (eseu) se va efectua conform unei grile de notarcgenerale care va fi I'nso~ita de 0 grila de notare cu detalieri specifice, elaborate de comisiile decorectori, Baremele de corectare ~i descriptorii pentru probele scrise se vor afisa cu 90 minuteinaintea I'ncheierii probei scrise.

(2) a) La proba o ..ala (speaking) vor fi prezenti In sal5 5 candidati, care VOl' faceprezentarea orals pe rand, ill prezenta celorlalti candidati, Pentru pregatirea probei. fiecare elcv.In ordinea alfabetica afisata, va extrage un bilet cu subiectul de cxarnen. pe care-t va pregati intr-o sala separata de sala de exarninare. Biletul tras nu poate fi schirnbat.

b) Evaluarea perforrnantei la proba orala se va efectua conform unei grile de notarespecifice probei. Fiecare candidat va fi exarninat de doi evaluatori, iar punctajul final este mediaaritrnetica a punctajelor individuals acordate de cei doi exarninatori.

(3) Dupa sustinerea probe: orale (separat organizate pentru sectiunea A ~i sectiunea B)de catre elevii care au obtinut cel putin 95 puncte la proba sensa a etapei judetenc/pemunicipiul Bucuresti, se va face, pentru fiecare elev, media aritmenca a punctelor obtinutc lacele doua probe (scrisa si or-ala).

Art. 16 (1) Evaluarea la etapa nationala a olimpiadei de limba engleza va fi realizata de catreprofesori evaluator: instruiti in sesiunile organizate anterior sustirietii probelor.

(2) La toate etapele olimpiadei de limba engleza, fiecare lucrare va fi cvaluata de catredoi profesori evaluator: care nu au elevi califlcati la clasa respectiva. rude ~i afini pall~ lagradul al III-lea inclusiv.

(3) La etapele judeteana/pe municipiul Bucuresti $i natlonala, care au atat proba sensa.cat ~i proba orala, Comisia judeteana/ Centrala include subcomisii pe clase/ani de studiu (0subcomisie avand doi profesori evaluatori).

(4) Profesorii evaluator: VOl' sublinia pe lucrare grcselilc de vocabular ~i gramatica de 1(1proba scrisa.

(5) In cazul unei diferente rnai mari de 10 puncte lntre cei doi evaluatori, presedinu:comisiilor corespunzatoare fiecare: etape numesc dintre membrii acestor comisil alti cloiprofesori care sa evalueze lucrarea. Punctajul acordat de cea de-a doua cornisie ramanedefinitiv.

(6) Dupa finalizarea probei scrise a fiecarei etape, Comisiile de orqanizare ~'i evaluarecorespunzatoare fiecarei etape VOl' afisa rezultatele evaluarii, In ordinea descrescatoare arnediilor.

(7) La etapa nationala, vicepresedintele fiecarei subcomisf va oferi feed-back elcvilorparticipan]i Tn ceea ce priveste rezolvarea subiectelor aferente probei scrise, pentru ficcarc nivcl

Page 8: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

• ,VIINISTERUL EDUCATIEI NATIOI\:ALE DIRECTIA GENERAL4. INV ATAMANT SECUNDARSUPERIOR SI EDUCATIE PERMANENTA

de studiu, Inaintea afisarf rezultatelor initiate, In urrna colectarii observatiilor primite de laprofesorii evaluatori.

(8) La etapa nationala a olimpiadei de lirnba engleza, dupa finalizarea tuturor probelor.inaintea coritestatiilor, Comtsia Centrale a olimpiadei de limba enqlezii va afisa rezultatelcinitiate ale evaluarii, numai In ordine alfabetica,

CAPITOLUL V

CONTESTATIILE

Art. 17 (1) Rezultatele obtinute de ccncurenti la proba sensa de la toate etapele olirnpiadei potfi contestate.

(2) La proba orala (speaking) nu se admit contestatii.

Art. 18 (1) Elevii participant] pot contesta nurnai punctajul initial al propriei lucrari sense.

(2) Elevii participant! pot solicita sa-$i vada propria lucrare. In prezenta unui mernbrual Comisiei de orqanizare si evaluare de la fiecare etapa, respectiv al Comisiei Centrale aolimpiadei de limba enqteza, lnainte de a depune contestatie, fadi a Ii se elibera copii alelucrarilor sau a Ii se da explicatii privind evaluarea lucrarii.

Art. 19 (1) Termenul de depunere a contestatiilor $i termenul de analiza $i raspuns la contestatiisunt stabilite de Comisia de orqanizare si evaluare de la fiecare etapa, respectiv de ComisiaCentrale a olimpiadei de limba enqlezo, la etapa nationala. Acestea sunt afisate irnpreuna ClI

rezultatele initiale.

(2) Termenul de analiza $i raspuns la contestatii nu poate depasi 21)· de ore de 1<1incheierea depunerii contestatiilor.

Art. 20 (1) Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate etapele olimpiadci de limba engleza,presedintele comisiei respective nurneste cate 0 subcomisie pentru fiecare an de studiu,alcatuita din 2-4 profesori evaluatori, altii decat cei care au evaluat initial.

(2) Indiferent de diferenta de punetaj dintre cele doua evaluari, punetajul final estc cclaeordat de eomisia de contestatii,

(3) Rezultatele finale ale olimpiadei sunt afisate inainte de festivitatea de premiere.

Art. 21 La etapa nationala, In cazul egalitatii de punetaj la acordarea prerniilor $i rnentiunilor. scvor apliea urmatoarele eriterii de departajare, In ordinea urrnatoare:- punetajul de la proba sensa (Use of English)- punetajul de la proba integrata - eseu- punctajul de la proba integrata - listening- punetajul de la proba de speakingIn cazul in care egalitatea se rnentine, Comisia Centrale a olimpiadei de limbo enqtezo va proccdala organizarea unei probe de baraj, eu 0 structura identica eelei speeifiee pentru testareacornpetentei gramatieale (Use of English).

Page 9: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

• VIINISTERUL EDUCATIEI NATIOi\ALE DIRECTIA GENERALA.INVATAMANT SECUNDARSUPERIOR SI EDUCATIE PERMANENTA

CAPITOLUL VI

PREMIEREA

Art.22 La toate etapele, ierarhia se stabileste In ordinea descrescatoare a punctajclor obtinute.

Art. 23 La etapele locala/pe sector (pentru municipiul Bucuresti), judeteana/pc municipiulBucuresti, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape alecornpetitiei.

Art. 24 La etapa judeteana/pe municipiul Bucuresti a olimpiadei de limba engleza, grila deacordare a premiilor va f stabilita de comisia judeteana, cu respectarea ordinii descresciitoarea punctajului obtinut ~i a precizarilor din Metodoloqiei-cadru de orqanizare si desfasurare (I

competitiilor scolare in inviitiirruintul preuniversitar, aprobata prin OM nr. 3035/ 10.01.20J 2.

Art. 25 (1) Certificarea premiilor ~i rnentiunilor acordate de MEN la etapa nationala aolimpiadei de lirnba engleza se face prin diploma inregistrata.

(2) La etapa nationala a olimpiadei de lirnba engleza, pentru fiecare .sec~iune, MENacorda. pentru fiecare clasa/an de studiu, maximum 3 premii (de regula un prerniu I, un prerniuII si un prerniu III) ~i un numar de meritiuni reprezentand 15% din nurnarul participantilor(rotunjit la nurnarul intreg imediat superior, In cazul unui nurnar fracticnar), cu respectareaierarhiei valorice ~i a conditiei de puncta] stabilita prin regulamentul specific, conform OM 376B20.04.2017. Fac exceptie situatiile In care doi sau mai multi participant! obtin acelasi puncta] IIIconcurs, fara posibilitatea de departajare, caz In care comisia poate decide acordarea aceluiasipremiu pentru punctaje egale.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art. 26 Prograrnul desfasurarii etapei nationals a olimpiadei de limba engleza va fi conceput decatre presedintele Comisiei de orqanizare a competitiei nationo!e din judetul gazda ~i avizat deinspectorul responsabil din MEN.

Art. 27 La etapa nationals a olimpiadei de limba engleza se elaboreaza revista concursului, Informat tiparit sau In format electronic, precum ~i site-ul olimpiadei, In elaborarea $i gestionarcacarora VOl' fi implicati elevii, sub indrumarea profesorilor coordonatori. selectlonatl de Comisiode orqanizare a olimpiadei de limba enqleza, de la nivelul judetului gazda.

Art.28 (1) Toti elevii participanti la etapa nationala VOl' primi 0 diploma de participate,conceputa ~i realizata de inspectoratul scolar judetean gazda.

Page 10: Se -  · PDF fileArt. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stirnularea elevilor cu perforrnante scolare ... comunicare interculturala. Art. 3 (1)

• :VIINISTERUL EDUC/\ TIEl N/\ TIONALE DIRECTIA GENERAL" INVATAMANT SECUNDI\RSUPERIOR $1EDUCATIE PERMANENTA

(2) Profesorf care insotesc grupurile de elevi din fiecare judet/rnunicipiul Bucuresti 1<-1etapa naticnala VOl' prirni 0 adeverinta de participare, eliberata de inspectoratul scolar judeteangazda.

DIRECTOR GENERAL,corina;fDIRECTOR,Adrian Mariu RBULESCU

INSPECTOR GENERAL,Rodica Diana CHERCIU