7
INV BADICU GEORGANA ALICE

0 Ed Interculturala

Embed Size (px)

Citation preview

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 1/7

INV BADICU GEORGANA ALICE

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 2/7

 

În ultimile decenii societatea tinde tot mai mult să  depăşească graniţele  impuse de frontiere, de mondializează.La acesta se adaugă fenomenul imigraţiei, ce impune creşterea demografică în unele zone alelumii, precum şi fenomenul de polarizare a bogăţiei/sărăciei.

Astfel,pentru o  bună  convieţuire,  în Europa a devenit necesară 

implementarea educaţiei  interculturale în programul educaţional  din perspectiva desfinţării graniţelor, pentru că este necesar să se prevină şi să se evite conflicte interetnice şi de altă natură, prin promovarea toleranţei, a bunei înţelegeri şi egalităţii de şanse între membrii aceleiaşi comunităţi.Şi  în România se urmărete  implementarea unui program educaţional intercultural ce trebuie început încă de la grădiniţă, pentru că şi aici există copii din diferite state( italieni, moldoveni, chinezi etc) alături  de copiiiminorităţilor  din România (lipoveni, maghiari, rromi etc).

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 3/7

 Educaţia interculturală poate să îmbrace mai multe forme, să ia mai

multe direcţii: etnică, religioasă, profesională, rasială ş.a. 

Sistemul de învăţământ pentru minorităţile naţionale-corespondentcelui pentru populaţia majoritară a ţării-cuprinde grădiniţe,şcoli

 primare, gimnaziale, licee, şcoli profesionale, învăţămnt postliceal,

universităţi. 

  Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se

formează din primii ani ai vieţii, astfel spus, în cei ,,şapte ani deacasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.Iată de ce

revine educatoarelor, sistemului de învăţământ preşcolar, în

ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi de

educare şi formare multiculturală a copiilor. 

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 4/7

 Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului sepoate face prin : -Activităţi de informare şi consiliere a părinţilor, care pot fi

zilnice, după orele de curs; -Vizite la domiciliu de câte ori e nevoie ;- Lectoratele cu părinţii – lunar ;-Adunările comune părinţi – elevi ;- Întruniri ale comitetului de părinţi pe clase ; -Comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii) sau prin poşta electronică ; -Comunicarea prin telefon .

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 5/7

  Obiectivele educaţiei interculturale  Deschiderea spre altul, spre străin, spre necunoscut. 

Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin.  Acceptarea celuilalt ca fiind altul. Trăirea situaţiilor ambivalente.  Aptitudinea favorabilă de a experimenta.  Alungarea fricii faţă de altul. 

Capacitatea de a pune în discuţie propriile norme.  Aptitudinea de a-ţi asuma conflictele  Dezvoltarea capacităţii de a comunica cu semenii  Deschiderea spre acceptarea diferenţelor etnice ( limbă, obiceiuri, tradiţii). 

Stimularea curiozităţii copiilor pentrudiferenţele dintre ei în plan cultral.  Acceptarea celuilalt ca fiind altul. Educarea toleranţei. 

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 6/7

“ Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic cât prin

ceea ce fac” (Mihai Eminescu )

omunitatea este cea care oferă mediul prielnicpentru desfăşurarea unor activităţi comune : -Vizite la muzee, expoziţii ; -Vizionarea de filme, spectacole ;-Excursii şi vizite organizate în oraş sau în afaraoraşului ; - Însoţirea elevilor la concursuri şcolare, festivaluriartistice ;-Simpozioane, seminarii având ca temă relaţiile şcoală –

familie –comunitate În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire arolului social al educaţiei, în contextul unui ” parteneriatpentru educaţie ”, un dialog deschis, lucid , responsabil,

 între toţi factorii educaţionali: 

7/22/2019 0 Ed Interculturala

http://slidepdf.com/reader/full/0-ed-interculturala 7/7

BIBLIOGRAFIE: ,,Revista ÎnvăţământuluiPreşcolar’’, nr. 3-4/2005;

Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom Iaşi,2006

Valentin Dogaru-Ulieru,LuminitaDraghicescu(coord),’’Educatie si dezvoltareprofesionala’,’Editura “Scrisul Romanesc”.