Click here to load reader

S PRIMJERIMA IZ PRAKSE · PDF file 1 IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016.ZA JAVNE NARUČITELJE -S PRIMJERIMA IZ PRAKSE Zakon o javnoj nabavi1 (dalje u tekstu: ZJN 2016, ZJN), obvezni su

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S PRIMJERIMA IZ PRAKSE · PDF file 1 IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016.ZA JAVNE NARUČITELJE -S...

 • 1

  IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016. ZA JAVNE NARUČITELJE

  - S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

  Zakon o javnoj nabavi1 (dalje u tekstu: ZJN 2016, ZJN), obvezni su primjenjivati javni i sektorski

  naručitelji. Međutim, ZJN 2016. propisuje izuzeća od njegove primjene kada naručitelji nisu obvezni za

  nabavu robe, radova ili usluga provesti postupak javne nabave. ZJN u člancima 29. i 30. propisuje opća

  izuzeća, zatim u člancima 31-35. posebna izuzeća za javne naručitelje, te u člancima 36-38. posebna

  izuzeća za sektorske naručitelje.

  ZJN u članku 410. propisuje poseban rok za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od

  primjene Zakona. Ako nisu ispunjeni uvjeti propisani ZJN-om 2016. za izuzeće, a naručitelji ne provedu

  postupak javne nabave, postoji opasnost od počinjenja prekršaja.

  U ovom članku se navode i analiziraju odredbe ZJN-a 2016. o izuzeću koje mogu primjenjivati javni

  naručitelji te se navode mišljenja središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave temeljem

  članka 436. ZJN-a 2016. o pojedinim pitanjima u vezi izuzeća koja su se pojavila u praksi nakon stupanja

  na snagu ZJN-a 2016.2

  1 Opća izuzeća od primjene ZJN-a 2016.

  U nastavku su navedena opća izuzeća od primjene ZJN-a 2016, i to: u slučaju dodjele ugovora o javnoj

  nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima; u slučaju dodjele ugovora o javnoj

  nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima te izuzeća za ugovore o javnoj nabavi iz

  članka 30. ZJN-a 2016.

  1.1 Dodjela ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim

  pravilima

  Sukladno članku 29. ZJN 2016. se ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje

  naručitelj mora dodijeliti ili provesti u skladu s postupcima nabave koji se razlikuju od postupaka

  propisanih ZJN-om 2016, a koji su propisani na jedan od sljedećih načina:

  1. pravnim instrumentom koji stvara međunarodne pravne obveze, poput međunarodnog

  sporazuma sklopljenog u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne ili više

  trećih država ili njihovih dijelova, a koji obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj

  provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Republika Hrvatska obavještava

  Europsku komisiju o svim takvim pravnim instrumentima;

  2. u okviru međunarodne organizacije.

  1 Narodne novine, br. 120/16,

  2 Autor: Zoran Vuić, dipl. iur, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Stavovi iznijeti u članku osobni su stavovi autora i ne odražavaju stavove institucije u kojoj je zaposlen.

 • 2

  Nadalje, u istom članku je propisano da se ZJN 2016. ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi i

  projektne natječaje koje naručitelj dodjeljuje ili provodi u skladu s pravilima o nabavi koje određuje

  međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u

  cijelosti financira dotične ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje. U slučaju ugovora o javnoj

  nabavi i projektnog natječaja koje u iznosu većem od 50% sufinancira međunarodna organizacija ili

  međunarodna financijska institucija, ugovorne strane sporazumijevaju se o primjenjivim postupcima

  nabave.

  1.2 Izuzeća za ugovore o javnoj nabavi

  ZJN 2016. u članku 30. propisuje izuzeća za ugovore o javnoj nabavi. Vezano uz ista izuzeća, u praksi su

  se nakon stupanja na snagu ZJN-a pojavila određena pitanja o kojima su dana mišljenja središnjeg tijela

  državne uprave nadležnog za politiku javne nabave,3 koja mišljenja (relevantni dijelovi) se navode u

  nastavku. Za pojedina izuzeća, u svrhu pojašnjenja navode se i odredbe uvodnog dijela Direktive

  2014/24/EU.

  ZJN 2016. ne primjenjuje se za:

  1. stjecanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava

  koja se njih tiču;

  → Mišljenje – najam nepokretne i pokretne imovine – članak 30. stavak 1. točka 1. ZJN-a 2016.

  Naručitelj je tražio mišljenje koje se odnosi na primjenu članka 30. stavka 1. točke 1. ZJN-a

  2016. vezano uz uzimanje u najam nepokretne imovine i s njom povezane pripadajuće

  pokretne imovine koja predstavlja opremu i uređaje potrebne za funkcioniranje djelatnosti

  tržnice na malo. Oprema i uređaji obuhvaćaju štandove u zatvorenim prostorima i štandove

  na otvorenom prostoru s pripadajućom opremom i uređajima kao što su rashladne vitrine,

  police, vage, utezi i slično, a što čini nedjeljivu cjelinu.

  Postavljeno je pitanje je li najam (zakup) opreme za obavljanje poslova prodaje na malo na

  tržnici, koji predmet zakupa predstavljaju štandovi u zatvorenim paviljonima koji su betonski

  dijelovi zgrade zajedno s opremom za rad (rashladne vitrine, vage, police i dr) i pokretni

  štandovi na otvorenom sa pripadajućom opremom (rashladne vitrine, vage i dr), kao i skladišni

  prostor, izuzeće u smislu članka 30. stavka 1. točke 1. ZJN-a 2016.

  Članak 30. stavak 1. točka 1. ZJN-a 2016. propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na

  ugovore o javnoj nabavi za stjecanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge

  nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču.

  U odnosu na pitanje potpada li najam (zakup) opreme za obavljanje poslova prodaje na malo

  na tržnici, pod izuzeće od primjene Zakona sukladno članku 30. stavku 1. točki 1. ZJN-a 2016,

  Ministarstvo je odgovorilo da se izuzeće između ostalog odnosi na nepokretnu imovinu, dok se

  na pripadajuću pokretnu imovinu može odnositi samo ako ista, sukladno posebnom propisu

  3 Temeljem članka 436. ZJN-a 2016 – stručna pomoć u vezi s primjenom ZJN-a 2016. i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja.

 • 3

  (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), predstavlja pripadak ili pobočnu stvar

  (pertinencija), koja kao uzgredna stvar treba trajno služiti gospodarskim svrhama glavne stvari.

  2. stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za

  audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje sklapaju pružatelji audiovizualnih

  ili radijskih medijskih usluga;

  3. termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s pružateljima

  audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga;

  ZJN određuje da, za potrebe prethodno navedenih odredbi, pojam „program“ kako je definiran

  posebnim zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih medija, uključuje i radijske programe

  te materijale za radijske programe, a pojam „programski materijal“ ima isto značenje kao i pojam

  „program“.

  Pojašnjenje navedenih odredbi (točke 2. i 3) može se pronaći u uvodnom dijelu Direktive

  2014/24/EU, (točka 23). Navodi se da bi pri dodjeli javnih ugovora za određene audiovizualne i

  radijske usluge u okviru djelatnosti pružatelja medijskih usluga trebalo biti moguće uzeti u obzir

  aspekte od kulturnog ili društvenog značaja koji čine primjenu pravila o nabavama neprikladnom.

  Zbog tih razloga bilo bi potrebno uvesti iznimku za ugovore o javnim uslugama koje dodjeljuju sami

  pružatelji medijskih usluga za kupnju, razvoj, produkciju i koprodukciju programa iz redovite

  proizvodnje i drugih pripremnih usluga poput onih koji se odnose na scenarije i umjetničke izvedbe

  nužne za produkciju programa. Trebalo bi također pojasniti da bi se ta iznimka trebala jednako

  primjenjivati na medijske usluge emitiranja i usluge na zahtjev (nelinearne usluge). Međutim, ta se

  iznimka ne bi trebala primjenjivati na opskrbu tehničkom opremom nužnom za produkciju,

  koprodukciju i emitiranje takvih programa.

  → Mišljenje: termini pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja – članak 30. stavak 1.

  točka 3. ZJN-a 2016.

  ZJN 2016. u članku 30. stavku 1. točki 3. propisuje da se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj

  nabavi za termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s

  pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga.

  S obzirom na to da naručitelj u upitu navodi da za potrebe provedbe kampanje u okviru projekta

  X namjeravaju objaviti spotovi na televiziji, iz čega se može zaključiti da spotovi već postoje kao

  proizvod, sukladno gore iznesenome Ministarstvo je mišljenja da u konkretnom slučaju

  „ugovaranju termina za emitiranje spotova“ nema zapreke za primjenu odredbe članka 30. stavka

  1. točke 3. Zakona.

  → Mišljenje: termini pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja – članak 30. stavak 1.

  točka 3. ZJN-a 2016.

  Člankom 30. stavkom 1. točkom 3. ZJN-a 2016. propisano je da se Zakon ne primjenjuje na

  ugovore o javnoj nabavi za termine pružanja radiotelevizijskog emitiranja koji se sklapaju s

  pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga. U odnosu na postavljeni upit

  Ministarstvo je odgovorilo da ZJN 2016. ne određuje pobliže pojam „usluga termina pružanja