Click here to load reader

Obrazac JOPPD s primjerima

 • View
  265

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Obrazac JOPPD s primjerima

 • Sadraj, nain popunjavanja

  i rokovidostavljanja

  izvjea o primicima, porezu na dohodak

  i prirezu te doprinosima

  REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO FINANCIJA

  POREZNA UPRAVASREDINJI URED

  Srpanj, 2016.

  Sadr

  aj,

  nain

  pop

  unja

  vanj

  a i r

  okov

  i dos

  tavl

  janj

  a izv

  je

  a o

  prim

  icim

  a, p

  orez

  u na

  doh

  odak

  i pr

  irezu

  te

  dopr

  inos

  ima

  Obra

  zac J

  OPPD

  s pr

  imje

  rima

  Obrazac JOPPD

  s primjerima

  7a/2

  016.

 • UDK 336.2ISSN 1333-073X

  Poseban broj

  Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja izvjea

  o primicima, porezu na dohodak i prirezu te

  doprinosima Obrazac JOPPD s primjerima

  Priredili:Draen Opali i Iva Uljani kreblin

  Recenzentica:Ksenija Cipek

  [email protected] GLASILO POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

  Zagreb, srpanj 2016. godine

  7a2016

 • OsnivaMinistarstvo financija Republike Hrvatske

  Nakladnik:Institut za javne financije

  Za nakladnika:prof. dr. sc. Katarina Ott

  Glavna urednica:dr. sc. Mirjana Jerkovi

  Urednica:Ksenija Smenjak Ramov

  Ureivaki odbor:Zdravko Zrinui

  mr. sc. Marijana Vurai Kudeljanmr. sc. Martina Cigleviprof. dr. sc. Katarina Ottdr. sc. Mirjana Jerkovi

  Savjetodavni odbor:Igor Boroak, Ksenija Cipek

  Zoran Janiev, Gordana MariNada Petrovi

  Urednitvo:Institut za javne financije

  POREZNI VJESNIKZagreb, Smiiklasova 21, p. p. 320

  Tel: (01) 48 86 444, redakcija 48 86 443Fax: (01) 48 19 365E-mail: [email protected]

  Internet adresa: www.ijf.hr

  iro-raun Instituta: 2484008-1100661775

  Raunalni slog i tisak:Denona d.o.o., Zagreb, Getaldieva 1

  Naklada: 1710 primjeraka

 • Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja izvjea o primicima, porezu na dohodak... 3

  Sadr`aj

  1. Uvod 7

  2. Tko su obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD 19

  3. Rokovi dostavljanja Obrasca JOPPD 21 3.1 Pregled rokova dostavljanja Obrasca JOPPD 23

  4. Nain dostavljanja Obrasca JOPPD 25

  5. Obuhvat podataka koji se iskazuju u Obrascu JOPPD 26 5.1 Iskazivanje novanog iznosa i oznaivanje podataka 26 5.1.1 ifarnik podnositelja izvjea (prilog 1. Obrasca JOPPD) 26 5.1.2 ifarnik stjecatelja primitka/osiguranika

  (prilog 2. Obrasca JOPPD) 27 5.1.3 ifarnik primitka/obveze doprinosa (prilog 3. Obrasca JOPPD) 27 5.1.4 ifarnik neoporezivih primitaka/primitaka koji

  ne podlijeu oporezivanju (prilog 4. Obrasca JOPPD) 27 5.1.5 ifarnik naina isplate/izvrenja obveze

  (prilog 4. Obrasca JOPPD) 27 5.2 Obveza iskazivanja podataka o neoporezivim primicima 28 5.3 Neoporezivi primici koji se ne iskazuju na obrascu JOPPD 28

  6. Oblik i sadraj Obrasca JOPPD 30 6.1 Struktura Obrasca JOPPD 30 6.2 Vrste izvjea Obrasca JOPPD 30

  7. O ispravcima i dopunama Obrasca JOPPD 32 7.1 Kako se radi ispravak Obrasca JOPPD? 32 7.2 Da li se moe ispravljati Obrazac JOPPD koji nije proao kontrole

  (od poetka je neispravan)? 33 7.3 Kako se radi ispravak zbog zamjene opih podataka OIB-a,

  imena i prezimena (izraun je dobar, ali se odnosi na pogrenu osobu)? 33 7.4 to znai dopuna obrasca JOPPD? 33 7.5 Kako se radi dopuna Obrasca JOPPD? 33 7.6 Koji se podaci ne mogu mijenjati na Obrascu JOPPD? 34 7.7 Kako se postupa ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan

  pogrean OIB podnositelja i/ili OIB obveznika plaanja? 34 7.8 Kako ispraviti Obrazac JOPPD ukoliko je podnesen

  pod pogrenim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaanja a za ispravni OIB je ve podnesen drugi Obrazac s istom oznakom izvjea? 34

  3

 • 4 Porezni vjesnik 7a/2016

  7.9 Kako postupiti ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrean OIB primatelja? 35

  7.10 Kako postupiti ukoliko je potrebno za odreenog stjecatelja u potpunosti brisati podatke s B strane? 35

  7.11 Kako ispraviti podatke o naknadi utvrenoj sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom ili podatke o ukupnom iznosu neoporezivih primitaka isplaenih fizikim osobama nerezidentima Republike Hrvatske koje isplauje neprofitna organizacija do propisanog iznosa? 35

  7.12 Kako ispraviti obrazac JOPPD s oznakom 4, s iskazanom naknadom utvrenom sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom? 35

  8. Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD 37 8.1 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak

  od nesamostalnog rada (plae) 37 8.1.1 Redovita isplata plae za prethodni mjesec 37 8.1.2 Plaa za prethodni mjesec i plaa za mjesec dana rada u naravi 42 8.1.3 Plaa za prethodni mjesec nije isplaena 51 8.1.4 Isplata dvije plae u jednom mjesecu 55 8.1.5 Obraun doprinosa primjenom najvie mjesene i najvie

  godinje osnovice za obraun doprinosa 62 8.1.6 Plaa za prethodni mjesec i isplaena nagrada za navrene

  godine rada 68 8.1.7 Plaa radnika koji se zapoljava prvi put, a prva godina

  zaposlenja istjee tijekom mjeseca 72 8.1.8 Plaa radnika mlaeg od 30 godina 76 8.1.9 Plaa za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva

  poslodavca istovremeno 80 8.1.10 Plaa radniku koji je tijekom mjeseca boravio u inozemstvu,

  na slubenom putu izvan Europske unije 87 8.1.11 Plaa radniku HRVI 94 8.1.12 Plaa radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji strane

  drave u RH, kojem se u tekuem mjesecu isplauju dvije plae 98 8.1.13 Poduzetnika plaa: ne isplauje se 111 8.1.14 Plaa izaslanog radnika na radu u RH 115 8.1.15 Plaa za rad za poslodavca sa sjeditem u drugoj

  dravi lanici EU ili Europskog gospodarskog prostora 123 8.1.16 Inozemna mirovina 137 8.1.17 Naknada plae bivem radniku po osnovi ugovorene

  zabrane trine utakmice 144 8.1.18 Plaa radnika u kuanstvu, plaa nije isplaena

  do zadnjeg dana u mjesecu 148 8.1.19 Isplata plae i naknade plae radniku na bolovanju 152 8.1.20 Isplata plae izaslanim radnicima 156 8.1.21 Isplata oporezivog i neoporezivog dijela jubilarne nagrade 161 8.2 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak

  od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak 167 8.2.1 Primitak po osnovi dividendi 167

 • Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja izvjea o primicima, porezu na dohodak... 5

  8.2.2 Primitak po osnovi djelatnosti sportaa 171 8.2.3 Sportska stipendija iznad neoporezivog iznosa 175 8.2.4 Naknada za isporueno umjetniko djelo 179 8.2.5 Primitak po osnovi osiguranja 183 8.2.6 Primitak po osnovi imovinskih prava 187 8.3 Primjeri podnoenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke

  i za obvezu izvjeivanja o doprinosima 191 8.3.1 Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 191 8.3.2 Primitak po osnovi potpore za novoroene 195 8.3.3 Primici studenata za rad preko student servisa 199 8.4 Primjeri ispravaka i nadopuna Obrasca JOPPD 203 8.5 Obrauni po izvansudskim nagodbama i sudskim presudama 217 8.5.1 Obraun po izvansudskoj nagodbi 217 8.5.2 Obraun po sudskoj presudi u bruto iznosu 223 8.5.3 Obraun po sudskoj presudi u bruto iznosu razlika plae 228

  9. Promjena naina utvrivanja obveze doprinosa od 1. sijenja 2016. za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje 232

  9.1 Uvod 232 9.2 Koje su osobe od 1.1.2016. dune same za svoje osobno

  obvezno osiguranje podnositi Obrazac JOPPD i zaduivati se za doprinose? 232

  9.3 Na koje se brojane oznake (ifre) vrste prihoda uplauju doprinosi po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obraunati doprinose putem Obrasca JOPPD? 233

  9.4 Da li osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost moraju dostavljati Obrazac JOPPD za svoje osobno osiguranje? 236

  9.5 Da li supoduzetnici (ortaci) koji vode poslovne knjige temeljem Zakona o porezu na dohodak moraju dostavljati Obrazac JOPPD svaki za svoje osobno osiguranje ili nositelj moe iskazati obvezu pod svojim OIB-om za svoga supoduzetnika/ortaka? 236

  9.6 Osnovna pravila popunjavanja Obrasca JOPPD 236 9.7 Izbor vie osnovice 236 9.8 Ostala pravila popunjavanja Obrasca JOPPD kada samostalni

  obveznici plaanja doprinosa podnose Obrazac za svoje osobno osiguranje 237

  9.8.1 Pravila vezana uz popunjavanje A strane Obrasca JOPPD 237 9.8.2 Pravila vezana uz popunjavanje B strane Obrasca JOPPD 237 9.9 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD za samostalne o

  obveznike plaanja (obrtnike dohodae) 240 9.9.3 Primjer 1. 240 9.9.2 Primjer 2. 244 9.9.3 Primjer 3. 248 9.9.4 Primjer 4. 252 9.9.5 Primjer 5. 256

 • Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja izvjea o primicima, porezu na dohodak... 7

  1. Uvod

  Od prvoga sijenja 2014. godine na snazi je Obrazac JOPPD putem kojega su svi isplatitelji duni izvjetavati Poreznu upravu i Sredinji registar osiguranika (REGOS) o svim oporezivim i veini neoporezivih primitaka. Puni naziv Obrasca JOPPD je Izvjee o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, a skraeni naziv JOPPD nastao je ne samo kao kratica sadraja, ve i kako bi se naglasilo da se radi o jedinstvenom obrascu na kojem e se objedinjavati vie razliitih podataka. Obrazac JOPPD zamijenio je sljedee do tada vaee obrasce:

  mjeseno izvjee o dohotku od nesamostalnog rada ID, mjeseno izvjee o drugom dohotku IDD, mjeseno, odnosno tromjeseno izvjee o doprinosima za osobe osigurane u

  posebnim okolnostima IDD-1, godinje izvjee o drugom dohotku, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja

  i dohotku od imovinskih prava ID-1 i Obrazac R-Sm.

  Obrazac JOPPD djel