of 83 /83
IZDAVAČI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.......1 DRŽAVNE INSTITUCIJE...............31 PRIVREDNA DRUŠTVA................37 DRUŠTVA......................................43 INDIVIDUALNI IZDAVAČI.............65 TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET....................................71

Reference 15. nov - bg.ac.rs · PDF fileNASLOV: Tehnička fi zika-zbirka rešenih zadataka sa ispitnih rokova ... NASLOV: Statika konstrukcija II - zbirka zadataka sa izvodima iz teorije

Embed Size (px)

Text of Reference 15. nov - bg.ac.rs · PDF fileNASLOV: Tehnička fi zika-zbirka rešenih...

 • IZDAVAI

  VISOKOKOLSKE USTANOVE.......1 DRAVNE INSTITUCIJE...............31

  PRIVREDNA DRUTVA................37

  DRUTVA......................................43

  INDIVIDUALNI IZDAVAI.............65

  TEHNOLOKO-METALURKI FAKULTET ....................................71

 • 1

  VISOKOKOLSKE USTANOVE

  UNIVERZITET U BEOGRADU Fakulteti1. Arhitektonski fakultet2. Farmaceutski fakultet3. Rudarsko-geoloki fakultet4. Graevinski fakultet5. Poljoprivredni fakultet6. Matematiki fakultet7. Hemijski fakultet

  Instituti i zavodi1. Institut za fi ziku2. Institut za ispitivanje materijala3. Institut Kirilo Savi4. LOLA Institut5. Zavod za fi ziku tehnikih fakulteta6. ITNMS7. Inovacioni centar mainskog fakulteta

  Tehnikum Taurunum-Visoka mainska kola strukovnih studijaUniverzitet umetnosti u Beogradu Fakultet primenjenih umetnosti

  Univerzitet Singidunum Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

  Univerzitet Kosovska Mitrovica Filozofski fakultet

  Visoka tehnoloka kola strukovnih studija Aranelovac

 • 3

  Izdava: UNIVERZITET U BEOGRADU

  NASLOV: UNIVERZITET U BEOGRADU - broura o univerzitetu, engleski jezik GODINA IZDANJA: 2010.

  NASLOV: Glasnik univerziteta

  GODINA IZDANJA: izlazi mesenoISSN: 0409-0144

  NASLOV: UNIVERZITET U BEOGRADU - broura o univerzitetu GODINA IZDANJA: 2010.

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 4

  Izdava: ARHITEKTONSKI FAKULTET

  NASLOV: Zbirka zadataka sa prijemnih ispita za upis na Arhitektonski fakultet

  AUTOR: Za izdavaa prof. Mihailo TimotijeviGODINA IZDANJA: 2006.ISBN: 86-80095-82-6

  NASLOV: Osvetljenje u arhitekturi

  AUTOR: Lidija okiGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7924-002-6

  NASLOV: Osvetljenje urbanih elemenata i prostora

  AUTOR: Lidija okiGODINA IZDANJA: 2012.ISBN: 978-86-7924-076-7

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 5

  Izdava: FARMACEUTSKI FAKULTET

  NASLOV: Opta hemija I

  AUTOR: Mira akar, Gordana PopoviGODINA IZDANJA: 2006ISBN: 978-86-80263-31-1

  NASLOV: Radna sveska za vebe iz bromatologije VII semestar

  AUTOR: Aleksandra Cerovi-Radusinovi, Ivana urii, Bojana Vidovi, Jelena Slavkovi, Aleksandra Koni-RistiGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-80263-45-8

  NASLOV: Praktikum iz opte i neorganske hemije

  AUTOR: Zagorka Korianac, Tatjana Jovanovi,Gordana Popovi, Mira akar GODINA IZDANJA: 2006ISBN: 86-80263-32-X

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 6

  Izdava: FARMACEUTSKI FAKULTET

  NASLOV: Radna sveska za vebe iz bromatologije VIII semestar

  AUTOR: Aleksandra Cerovi-Radusinovi, Ivana urii, Bojana Vidovi, Jelena Slavkovi, Aleksandra Koni-RistiGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-80263-47-2

  NASLOV: Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

  AUTOR: Vesna KuntiGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-61-8

  NASLOV: Farmaceutska praksa

  AUTOR: Ljiljana Tasi, Duanka Krajnovi, Marina Petri, Dragana Laki, Ivana TadiGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-63-2

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 7

  Izdava: FARMACEUTSKI FAKULTET

  NASLOV: Praktikum iz toksikoloke hemije

  AUTOR: Vesna Matovi, Mirjana uki, Biljana Antonijevi, Dragana Vujanovi, Zorica Plamenac BulatGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-57-1

  NASLOV: Praktikum iz kliniko-toksikolokih analiza AUTOR: Vesna Matovi, Mirjana uki, Biljana AntonijeviGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-38-0

  NASLOV: Farmaceutska tehnologija I - praktikum

  AUTOR: Dragana Vasiljevi, Danina Krajinik, Sandra Grbi, Ljiljana ekiGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-64-9

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 8

  Izdava: FARMACEUTSKI FAKULTET

  NASLOV: Praktikum iz farmakologije

  AUTOR: Miroslav Savi, Maja Tomi, Aleksandra Novakovi, Katarina Ili, Radica Stepanovi-PetroviGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-80263-69-4

  NASLOV: Praktikum za vebe iz opte biohemije

  AUTOR: Aleksandra Topi, Nataa Bogavac Stanojevi, Jelena Kotur StevuljeviGODINA IZDANJA: 2009ISBN: 978-86-80263-70-0

  NASLOV: Praktikum iz fi zike hemije

  AUTOR: Vesna Kunti, Mara Aleksi, Nataa Peji, Slavica BlagojeviGODINA IZDANJA: 2010.ISBN: 978-86-80263-72-4

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 9

  Izdava: FARMACEUTSKI FAKULTET

  NASLOV: Farmaceutska tehnologija II -praktikum

  AUTOR: Dragana Vasiljevi, Danina Krajinik,Sandra Grbi, Ljiljana ekiGODINA IZDANJA: 2010. ISBN: 978-86-80263-75-5

  NASLOV: Farmakoterapija za farmaceute

  AUTOR: glavni urednik Nenad Ugreiurednici: Radica Stepanovi-Petrovi, Miroslav SaviGODINA IZDANJA: 2011.ISBN: 978-86-80263-76-2

  NASLOV: Patoloka fi ziologija

  AUTOR: Gordana LeposaviGODINA IZDANJA: 2010.ISBN: 987-86-80263-74-8

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 10

  Izdava: RUDARSKO-GEOLOKI FAKULTET

  NASLOV: Praktikum opte hemije sa kvalitativnom analizom

  AUTOR: Slavko Nei, Aleksandra Kosti-Pulek,Slobodanka Marinkovi, Radmila Bulaji, Vasilije Manovi GODINA IZDANJA: 2006. ISBN: 86-7352-124-6

  NASLOV: Zadaci i vebe iz Opte hemije

  AUTOR: N. L. GlinkaGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 86-7352-173-4

  NASLOV: Opta i neorganska hemija

  AUTOR: Slavko Nei, Slobodanka Marinkovi,Aleksandra Kosti-PulekGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7352-178-7

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 11

  Izdava: RUDARSKO-GEOLOKI FAKULTET

  NASLOV: Hemijski praktikum za studente studijskog programa inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu

  AUTOR: Slobodanka MarinkoviGODINA IZDANJA: 2011.ISBN: 978-86-7352-229-6

  NASLOV: Praktikum hemije za studente Rudar-skog odseka Rudarsko-geolokog fakulteta

  AUTOR: Slobodanka MarinkoviGODINA IZDANJA: ISBN: 978-86-7352-183-1

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 12

  Izdava: GRAEVINSKI FAKULTET

  NASLOV: Informator za studente prve godine studija 2006/2007

  GODINA IZDANJA: 2006.

  NASLOV: Praktikum za vebe iz graevinskih materijala

  AUTOR: Mihailo Muravljov i dr.GODINA IZDANJA: 2006.ISBN: 86-7518-054-3

  NASLOV: Statika linijskih nosaa u ravni

  AUTOR: Gligor RadenkoviGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7581-073-9

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • Izdava: GRAEVINSKI FAKULTET

  NASLOV: Tehnika fi zika-Izabrana poglavlja

  AUTOR: Veljko GligorijeviGODINA IZDANJA: 2006.ISBN: 86-7518-035-7

  NASLOV: Tehnika fi zika-zbirka reenih zadataka sa ispitnih rokova

  AUTOR: V. Georgijevi, G. Todorovi, Lj. Brajovi, R. Gospavi, M. Malovi, D. Golubovi, M. Davidovi GODINA IZDANJA: 2006.ISBN: 86-7518-044-6

  NASLOV: Workshop for joung engineers

  AUTOR: urednici: Mira Petronijevi, Rdiger Hoeff er GODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7518-082-1

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta 13

 • 14

  Izdava: GRAEVINSKI FAKULTET

  NASLOV: Geodetske referentne mree-zbirka reenih zadataka

  AUTOR: Sinia DelevGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-7518-094-4

  NASLOV: Statika konstrukcija II - zbirka zadataka sa izvodima iz teorije

  AUTOR: Mira Petronijevi, Marija Nefovska-DaniloviGODINA IZDANJA: 2009. ISBN: 978-86-7518-093-7

  NASLOV: Otpornost materijala

  AUTOR: Biljana Dereti-Stojanovi, erif DunicaGODINA IZDANJA: 2009. ISBN: 978-86-7518-083-8

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 15

  Izdava: GRAEVINSKI FAKULTET

  NASLOV: Zbornik radova naunog skupa-GEO2012

  AUTOR: grupa autoraGODINA IZDANJA: 2012.ISBN: 978-86-7518-154-5

  NASLOV: Statika linijskih nosaa

  AUTOR: Gligor RadenkoviGODINA IZDANJA: 2010.ISBN: 978-86-7518-128-6

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 16

  Izdava: POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  NASLOV: Navodnjavanje - Osnove projektovanja i upravljanja sistemima

  AUTOR: Ruica StrieviGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7834-037-6

  NASLOV: Dobrobit ivotinja i biosigurnost na farmama-zbornik sa meunarodne konferencije

  AUTOR: Grupa autoraGODINA IZDANJA: 2007.ISBN: 978-86-7834-042-0

  NASLOV: Biosigurnosne mere u proizvodnji semena nerastova

  AUTOR: Branislav Stankovi i dr.GODINA IZDANJA: 2007.

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 17

  Izdava: POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  NASLOV: Minimalni standardi uslova gajenja i dobrobiti goveda

  AUTOR: Slava Hristov i dr.GODINA IZDANJA: 2007.

  NASLOV: Biosigurnost u proizvodnji svinja na imanjima malih proizvoaa

  AUTOR: Branislav Stankovi i dr.GODINA IZDANJA: 2007.

  NASLOV: Organska hemija

  AUTOR: Evica IvanoviGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-7834-064-2

  Razvojno-istraivaki centar grafi kog inenjerstva Tehnoloko-metalurkog fakulteta

 • 18

  Izdava: MATEMATIKI FAKULTET

  NASLOV: Sluajni procesi i vremenske serije

  AUTOR: Jovan Malii, Vesna JevremoviGODINA IZDANJA: 2008.ISBN: 978-86-7589-069-0

  NASLOV: Verovatnoa i statistika

  AUTOR: Vesna JevremoviGODINA IZDANJA: 2009.ISBN: 978-86-7589-077-5

  NASLOV: Zbornik radova II knjiga - Simpozijum matematika i primene

  AUTOR: Grupa autoraGODINA IZDANJA: 2012.ISBN: 978-86-7589-084-3

  Razvojno-istraivaki centar grafi