Click here to load reader

Računovodstvo Ulaganja u Dionice

 • View
  28

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulaganje u dionice

Text of Računovodstvo Ulaganja u Dionice

 • Raunovodstvo ulaganja u dioniceulaganja u dionice

  Dr. sc. Hrvoje Perevi

 • Okvir raunovodstva ulaganja u dionice

  MRS 32 Financijski instrumenti: Objavljivanje i prezentiranje

  MRS 39 Financijski instrumenti: MRS 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje

  MSFI 7 Financijski instrumenti: Objavljivanje

  HSFI 9 Financijska imovina

 • Definicija financijskog instrumenta

  Financijski instrument svaki ugovor uslijed kojeg nastaje financijska imovina jednog subjekta i financijska obveza ili vlasniki instrument drugog subjektavlasniki instrument drugog subjekta

  Komponente financijskog instrumenta:Financijska imovinaFinancijska obvezaVlasniki instrument

 • FINANCIJSKI INSTRUMENT

  FINANCIJSKA IMOVINA

  FINANCIJSKA OBVEZA ILIVLASNIKI

  INSTRUMENT

 • Financijska imovina Svaka imovina koja je:

  Novac Vlasniki instrument drugog subjekta Ugovorno pravo da se

  Primi novac ili druga financijska imovina od drugog subjekta iliRazmijeni financijska imovina ili financijske obveze s drugim Razmijeni financijska imovina ili financijske obveze s drugim subjektom prema uvjetima koji su potencijalno povoljniji za subjekt

  Ugovor koji e se namiriti ili se moe namiriti vlastitim vlasnikim instrumentima subjekta i predstavlja:

  Nederivativni instrument za kojeg e subjekt biti ili moe biti obvezan primiti promjenjiv broj vlastitih vlasnikih instrumenata drugog subjekta ili

  Derivativni instrument koji e se namiriti ili se moe namiriti na nain drugaiji od razmjene fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasnikih instrumenata

 • Klasifikacija financijske imovine

  1. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

  2. Ulaganja koja se dre do dospijea2. Ulaganja koja se dre do dospijea

  3. Zajmovi i potraivanja

  4. Financijska imovina raspoloiva za prodaju

 • Ulaganja u dionice

  Financijska imovina

  Mogu biti klasificirana u:Financijsku imovinu po fer vrijednosti koz Financijsku imovinu po fer vrijednosti koz

  dobit ili gubitak

  Financijsku imovinu raspoloivu za prodaju

  Klasifikacija ovisi o namjeri drutva

 • DUGOTRAJNA IMOVINA

  KRATKOTRAJNA IMOVINA

  KAPITAL I REZERVE

  OBVEZE

  ULAGANJA U DIONICE

  EMITIRANE DIONICE

 • Poetno priznavanje financijske imovine

  Poetak priznavanja kada subjekt postaje jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uvjeti instrumentase primjenjuju ugovorni uvjeti instrumenta

  Redovna kupnja financijske imovine

 • Prestanak priznavanja financijske imovine

  Ugovorna prava na novane tokove od financijske imovine su istekla

  Subjekt prenosi financijsku imovinu i svi Subjekt prenosi financijsku imovinu i svi rizici i koristi od vlasnitva financijske imovine su preneseni na drugog subjekta

 • Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak Klasificirana je kao imovina namijenjena

  trgovanju Kod poetnog priznavanja definirana je od

  strane subjekta po fer vrijednosti kroz raun strane subjekta po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka

  Kratkotrajna financijska imovina Ne ukljuuje ulaganja u dionice ija cijena ne

  kotira na aktivnom tritu i ija se fer vrijednost ne moe pouzdano utvrditi

 • Financijska imovina namijenjena trgovanju Steena je uglavnom radi prodaje u blioj

  budunosti,

  Dio je portfelja identificiranih financijskih Dio je portfelja identificiranih financijskih instrumenata kojima se zajedniki upravlja i za koje postoji dokaz o nedavnom stvarnom uzorku kratkoronog ostvarenja dobiti ili

  Derivativ Osim ugovora o financijskoj garanciji i instrumenta

  zatite

 • Poetno mjerenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

  Poetno mjerenje po fer vrijednosti

  Transakcijski trokovi se ne ukljuuju u Transakcijski trokovi se ne ukljuuju u troak stjecanja (fer vrijednost), ve se priznaju kao rashod u RDG u razdoblju nastanka

 • Naknadno mjerenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

  Fer vrijednost bez umanjenja za transakcijske trokove prilikom prodaje

  Efekti promjene fer vrijednosti priznaju se u dobit ili gubitak:Poveanje fer vrijedosti nerealizirana dobit

  (prihod)Smanjenje fer vrijednosti nerealizirani

  gubitak (rashod)

 • Prodaja (otuenje) financijske imovine po fer vrijednosti u RDG

  Prestanak priznavanja

  Razlika izmeu prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti priznaje se u knjigovodstvene vrijednosti priznaje se u RDG kao:Realizirana dobit (prihod) ili

  Realizirani gubitak (rashod)

 • Primjer 1. Evidentiranja financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitakTrgovako drutvo Alfa d.d. kupilo je 1000 dionica drutva Omega d.d. po

  cijeni od 150 kn po dionici. Drutvo Omega d.d. ukupno je emitiralo 10.000

  dionica. Nalog za kupnju dionica izvrila je brokerska kua Broker te

  zaraunala naknadu u iznosu od 2.000 kn koja. Plaena je brokerska provizija. zaraunala naknadu u iznosu od 2.000 kn koja. Plaena je brokerska provizija.

  Drutvo Alfa d.d ovo ulaganje je klasificiralo kao financijsku imovinu po fer

  vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka. Na datum bilance 31.12.20x1. Alfa

  d.d. svodi ulaganje u dionice Omega d.d. na fer vrijednost. Trina cijena

  dionice drutva Omega d.d. na datum sastavljanja bilance (31.12.20x1.)

  iznosila je 200 kn.

  Drutvo Alfa d.d. u sijenju 20x2. prodaje 500 dionica drutva Omega d.d

  po cijeni od 250 kn po dionici.

 • Poetno i naknadno mjerenje

  Poetno mjerenje ulaganja u dionice po fer vrijednosti kroz RDG

  fer vrijednost = 1000 dionica x 150 kn/dionici = 150.000 kn

  transakcijski trokovi = 2.000 kn

  Naknadno mjerenje ulaganja u dionice po fer vrijednosti kroz RDG

  fer vrijednost = 1000 dionica x 200 kn/dionici = 200.000 kn

  knjigovodstvena vrijednost = 150.000 kn

  nerealizirana dobit (prihod) = 50.000 kn

 • Kratkorona ulaganja u dioniceNovac na iro raunu

  Trokovi nakande brokerskih usluga

  152.000 1)1) 150.000So X

  1) 2.000

  Ispravak vrijednosti kratkoronih ulaganja u dionice

  Prihodi s osnove promjene fer vrijednosti dionica nerealizirani dobici

  2) 50.000 50.000 2)

 • Prodaja ulaganja

  Prodaja ulaganja u dionice po fer vrijednosti kroz RDG

  Prodajna vrijednost = 500 dionica x 250 kn/dionici = 125.000 kn

  Knjigovodstvena vrijednost

  -ulaganja u dionice = 150.000 / 1000 dionica x 500 dionica = 75.000 kn-ulaganja u dionice = 150.000 / 1000 dionica x 500 dionica = 75.000 kn

  -ispravak vrijednosti ulaganja u dionice = 50.000 /1000 dionica x 500 dionica = 25.000 kn

  Knjigovodstvena vrijednost prodanih dionica = 100.000 kn

  Realizirana dobit od prodaje dionica = 25.000 kn

 • Ispravak vrijednosti kratkoronih ulaganja u dionice

  Kratkorona ulaganja u dionice

  So 50.000 So 150.000

  Prihodi od prodaje dionica - Realizirani dobici

  75.000 3)25.000 3)

  Potraivanja za prodane dionice - Realizirani dobici

  3) 125.000 25.000 3)

 • Primjer 2

  Drutvo XY d.d. kupilo je 15.12.20x1. na financijskom tritu 100 dionica drutva Gama d.d. po trinoj cijeni od 200 kn po dionici. Plaeni su trokovi brokerske provizije su 2.000 kn. Dionice su klasificirane kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Na kraju 20x1. godine trina cijena dionice iznosila je 180 kn.

 • Poetno i naknadno mjerenje

  Poetno mjerenje100 dionica x 200 kn/dionici = 20.000 kn

  Naknadno mjerenje Naknadno mjerenje100 dionica x 180 kn/dionici = 18.000 kn

  Nerealizirani gubitak (rashod) = 2.000 kn

 • Kratkorona ulaganja u dioniceNovac na iro raunu

  Trokovi nakande brokerskih usluga

  22.000 1)1) 20.000So X

  1) 2.000

  Ispravak vrijednosti kratkoronih ulaganja u dionice

  Rashodi s osnove promjene fer vrijednosti dionica nerealizirani gubici

  2) 2.000 2) 2.000

 • Porezni tretman

  Nerealizirani dobici s osnove poveanja fer vrijednosti oporeziv prihod

  Nerealizirani gubici priznati su za porezne Nerealizirani gubici priznati su za porezne svrhe u razdoblju prodaje dionica ili u razdoblju nastanka nerealiziranog dobitkaPrivremeno porezno nepriznati nerealizirani

  gubici nisu predstavljaju odbitnu privremenu razliku

  Porezni uinak odgoena porezna imovina

 • Porezni tretman

  Nerealizirani gubitak priznat e se u porezne svrhe do visine nerealiziranog dobitka iz prethodnog razdoblja iskazanog dobitka iz prethodnog razdoblja iskazanog kao prihod u raunovodstvu i ukljuenog u poreznu osnovicu

  Porezno nepriznati nerealizirani gubici uveavaju raunovodstvenu dobit prilikom utvrivanja porezne osnovice

 • Nerealizirani gubitak iz primjera 2. = 2.000 kn odbitna privremena razlika

  Porezni uinak odbitne privremene razlike = 2.000 kn x 20% = 400 kn(odgoena porezna imovina)

  Raunovodstvena dobit + odbitna privremena razlika= Porezna osnovica = Porezna osnovica

  Odgoena porezna imovina Obveza za porez na dobit

  3) 400 400 3)

 • Financijska imovina raspoloiva za prodaju

  Rezidualna kategorija financijske imovine

  Nederivatna financijska imovina koja je raspoloiva za prodaju i nije klasificirana

Search related