Quy chế học vụ Đại học Bách Khoa TPHCM

Embed Size (px)

Text of Quy chế học vụ Đại học Bách Khoa TPHCM

I HC QUC GIA TP. H CH MINH

TRNG I HC BCH KHOA ---------

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c Lp - T Do - Hnh Phc -----------------------------------------Tp. H Ch Minh, ngy 25 thng 06 nm 2012

S : /Q-HBK-T

QUYT NH CA HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA

V/v ban hnh qui ch hc v bc i hc Cao ngHIU TRNG TRNG I HC BCH KHOACn c quyt nh s 15/2001/Q-TTg ngy 12/02/2001 ca Th tng Chnh ph v vic t chc li i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh; Cn c vo Quy ch v t chc v hot ng ca i hc Quc gia ban hnh theo quyt nh s 16/2001/Q-TTg ngy 12/02/2001 ca Th tng Chnh ph; Theo ngh ca Hi ng hc v trng i Hc Bch Khoa.

QUYT NHiu 1 : iu 2 : Ban hnh km theo quyt nh ny qui ch hc v bc i hc v cao ng ca trng i hc Bch Khoa. Quy ch ny c hiu lc k t hc k 01 nm hc 2012-2013 v thay th cho quy ch hc v ban hnh theo Q s 1871/Q-BKT ngy 31/10/2005 ca Hiu trng p dng v l quyt nh cui cng i vi tt c cc hnh thc o to bc i hc v cao ng ti trng i hc Bch Khoa. Ring iu 2 v ton b ph lc 1, 2 ch p dng i vi cc sinh vin t kha 2009 i hc v t kha 2010 cao ng. i vi cc sinh vin thuc cc kha trc cc iu khon ny p dng theo cc quy nh cng b trc y. iu 3 : Cc ng/b trng phng o to, trng cc phng ban, trng khoa, gim c trung tm, cc ging vin v ton th sinh vin bc i hc cao ng ca trng chu trch nhim thi hnh quyt nh ny.

HIU TRNG

Ni nhn : - Cc n v (trng HBK) - HQG bo co - Lu VT (PT)

TRNG I HC BCH KHOA - I HC QUC GIA TP..H CH MINH -------------------------------------

QUI CH HC V BC I HC V CAO NG THEO HC CH TN CH(Ban hnh theo Q s /Q-HBK-T ngy 25 thng 06 nm 2012)Quy ch ny quy nh nhng vn chung nht v t chc quy trnh o to, nh gi kt qu hc tp, x l hc v v cp vn bng tt nghip i vi sinh vin bc i hc v cao ng ti trng i hc Bch Khoa - HQG Tp HCM. Cc vn lin quan ti ging vin, quy trnh xy dng h s chng trnh gio dc v t chc ging dy c quy nh trong quy ch ging dy, cc vn lin quan ti qun l sinh vin trong sinh hot v rn luyn c quy nh trong quy ch cng tc sinh vin ca trng.

Chng I. QUY NH CHUNGiu 1 : Mc tiu o to v hc ch tn ch 1.1. Mc tiu o to bc i hc cao ng Mc tiu v nhim v ca trng l o to ngun nhn lc cht lng cao phc v nhu cu pht trin kinh t x hi, s nghip cng nghip ha hin i ha t nc - c bit l cho khu vc pha Nam; tng bc tip cn vi chun mc cht lng ca cc trng c trnh o to tin tin trong khu vc ng Nam v trn th gii. H i hc cao ng nhm o to ra nhng k s, c nhn c phm cht chnh tr, o c, c thc phc v nhn dn, c kin thc v nng lc thc hnh ngh nghip tng xng vi trnh o to, c sc khe, p ng yu cu xy dng v bo v T quc. Mc tiu o to c c th ha trong ni dung chng trnh gio dc ca tng ngnh hc c th v phn nh nh gi qua cc tiu ch u ra ca chng trnh. 1.2. Hc ch tn ch Hc ch tn ch l phng thc o to trong sinh vin ch ng la chn hc tng mn hc (tun th theo cc rng buc c quy nh trc) hay tng khi kin thc cc chng ch nhm tch ly v tin ti hon tt ton b chng trnh ca mt ngnh o to c cp vn bng tt nghip. y l quy trnh o to ang c p dng thng nht cho bc i hc v cao ng ti HBK. Trn c s lng ha quy trnh o to thng qua khi nim s tn ch, hc ch tn ch to iu kin c nhn ha quy trnh o to, trao quyn cho sinh vin trong vic ng k sp xp lch hc, tch ly cc hc phn v cho ti sp xp thi gian hc trng, thi gian tt nghip ra trng. V pha mnh, ngi sinh vin cn pht huy tnh tch cc, ch ng thch ng vi quy trnh o to ny v t nhng kt qu tt nht trong hc tp, rn luyn. iu 2 : Chng trnh gio dc v thi gian hc 2.1. Chng trnh gio dc Chng trnh gio dc (CTGD) h i hc cao ng gm hai khi kin thc: a) Khi kin thc gio dc i cng (gm cc mn hc thuc cc lnh vc khoa hc x hi, khoa hc nhn vn, khoa hc t nhin v ton) nhm trang b cho ngi hc nn hc vn rng; th gii quan khoa hc v nhn sinh quan ng n; hiu bit v t nhin, x hi v con ngi; nm vng phng php t duy khoa hc; bit trn trng cc di sn vn ho ca dn tc v nhn loi; c o c, nhn thc trch nhim cng dn; c nng lcTr.1 Quy ch Hc v 2005

xy dng v bo v t nc. b) Khi kin thc gio dc chuyn nghip c th hin theo 2 nhm kin thc: nhm kin thc c s (kin thc c s ca ngnh hoc lin ngnh) v nhm kin thc chuyn ngnh qua ngi hc c trang b nhng kin thc v k nng ngh nghip cn thit tham gia vo th trng lao ng. CTGD l mt b h s y cng b cho ngi hc v t chc o to ton vn mt vn bng theo mt ngnh hc c th. Cc thng s c bn nht trong mi CTGD l : s tn ch bt buc phi tch ly theo chng trnh danh sch tt c cc mn hc, hc phn (modul) hay cc chng ch bt buc phi hon tt. chng trnh o to (CTT) k hoch l mt cch sp xp cc mn hc v cc hc phn cu thnh ca CTGD theo trnh t hc k c trng cng b cho tng kha-ngnh o to. CTT k hoch ny l trnh t ng k hc tp m nh trng khuyn co sinh vin nn tun theo nhm to iu kin thun li nht cho vic ng k hc - tip thu kin thc. Khi nim hc k, tn ch, kha-ngnh, CTT k hoch, khi nim v cc loi mn hc, cc loi iu kin rng buc lin quan ti trnh t hc c nh ngha v gii thch ti iu 3 di y. 2.2. Thi gian hc tp quy chun v thi gian ti a c theo hc mt CTGD 2.2.1. Thi gian hc tp quy chun l s hc k (ch tnh cc hc k chnh) m mt sinh vin trung bnh cn hon tt mt CTGD theo mt ngnh hc c th. i vi cc chng trnh chnh quy ton thi gian (i tr), p dng cch quy chun hc k theo s tn ch (TC) vi mc tnh trung bnh 15TC cho 01 hc k (hay 30TC cho 01 nm hc). Cc chng trnh lin kt hp tc quc t c php p dng cc quy tc quy i c th khc nhm ph hp vi ngun gc ca cc chng trnh ny. S hc k quy chun Nkh c quy nh trong ph lc 1, l thng s vn hnh c bn ca mt CTGD ang c t chc o to ti trng, theo mt hnh thc o to v loi bng cp c th. 2.2.2. Nmax thi gian hc ti a hon tt mt CTGD l s hc k ti a m mt sinh vin c th theo hc chnh kha ti trng tnh t khi nhp hc c quyt nh u vo din sinh vin chnh kha vo mt CTGD c cp bng. Cc hc k c php tm dng hc v cc hc k hc trng khc trc khi chuyn v trng i hc Bch Khoa (nu c) u c tnh chung vo thi gian hc ti trng, so snh vi Nmax. Ring din tm dng do thi hnh ngha v qun s th thi gian phc v trong qun ng khng tnh vo thi gian hc s hc k tm dng v l do ny s c quy i v cng thm vo Nmax (ko di) ghi r trong quyt nh thu nhn (iu 22.3). Cc nguyn tc xc nh Nmax theo s hc k quy chun Nkh (mc 2.2.1) Sinh vin h chnh quy ton thi gian c thi gian hc ti a Nmax = 1,4 x Nkh vi s hc k tnh l s nguyn (quy trn). Sinh vin bng 2 (din tuyn sinh u vo ring) c thi gian hc ti a Nmax = Nkh, Nkh l s HK quy chun theo CTGD ton vn tng ng - tnh khi hc bng 1. Thi gian hc ti a h khng chnh quy (VLVH & TTXa): Nmax = 2 x Nkh. Thng s Nmax p dng cho cc bc-h, loi hnh o to ca trng c quy nh c th trong ph lc 1 ca quy ch ny. Cc trng hp c ko di thi gian hc tp ti a - Nmax, cc din sau: a) c cng thm 01 HK hc tp hon tt chng trnh bng 2 i vi sinh vin c quyt nh cho hc bng th hai song song - cng u vo vi bng 1.Tr.2 Quy ch Hc v 2005

Nu c l do khch quan, sinh vin bt buc phi ko di thm +01 hc k na hon thnh CTGD bng 2 th Hiu trng s xem xt h s ring cho tng trng hp ra quyt nh. b) c cng thm 01 HK hc tp cho cc din sinh vin : sinh vin ngi nc ngoi, bn thn l ngi khuyt tt (xc nhn mc ?!), din chnh sch - i tng u tin 01 hoc/v hc sinh khu vc 01 theo quy ch tuyn sinh. c) c tham gia thi vt 01 ln trong hc k Nmax+1 khi tha mn ng thi tt c cc iu kin sau: sinh vin din hon tt n tt nghip (LVTN hay TLTN) thuc cc kha hc khng c t chc thi li (iu 9); ng k thi li 01 ln thi vt, tt c cc mn hc cn n theo CTGD vi iu kin tt c cc mn cha t ny phi thuc din sinh vin tng hc qua v c kt qu nh gi khc khng (trong bng im hc k); tha mn tt c cc iu kin v quy trnh c th khc do hi ng hc v thng qua v c cng b trong thng bo thi vt mi k. Thi vt l c hi duy nht v cui cng ca sinh vin din ny ti trng nu khi thi vt vn cn kt qu khng t (k c khi sinh vin b qua c hi thi vt) th s b xa tn v ht thi gian o to (iu 21.2). Thi vt khng c phc tra mi khiu kin c gii quyt thng qua c ch lp hi ng chuyn mn nh gi li. Khi ht thi gian hc Nmax ( bao gm c thi gian ko di theo mc a,b) hoc qua Nmax+1 i vi din c thi vt mc c, nu sinh vin vn cha iu kin tt nghip th s b xa tn v ht thi gian hc tp (iu mc 21.2). iu 3 : Cc nh ngha khi nim chung 3.1. Khi nim "Kha-ngnh" : kha hc, ngnh o to. Kha-ngnh l thut ng dng ch nhm tt c cc sinh vin cng mt kha tuyn sinh - cng nhp hc v cng hc theo mt CTGD ca mt ngnh c th vi cng mt hnh thc o to nhn cng mt loi bng cp. Mi kha-ngnh c mt m s xc nh theo khoa, ngnh, hnh thc hc v nm/t nhp hc. 3.1. Khi nim Chng trnh o to k hoch - CTT k hoch Trong hc ch tn ch, CTGD c ph duyt - cng b a vo vn hnh, c b sung, iu chnh p dng ring cho tng kha-ngnh. CTGD kha-ngnh c th hin qua mt s tin trnh sp xp cc mn hc theo tng hc k vi y cc rng buc c bn (xem cc mc t 3.7 ti 3.13) trong vn bn CTT k hoch - cng b trong nin gim pht cho sinh vin ngay khi nhp hc. to iu kin cho sinh vin y nhanh tin hc tp, s hc k trong CTT k hoch thng c xp t hn so vi s hc k quy chun Nkh (nn li t 1-2 hc k). Sau khi cng b, trng m bo s c m cc mn hc theo ng tin trnh vo hc k ghi trong bn CTT k hoch mi thay i c cng b trc trong s tay sinh vin hc k. CTT k hoch l bn k hoch m trng ngh sinh vin tun theo thun tin cho vic tip thu kin thc v sp xp lch hc chung. Trn c s tham kho CTT k hoch ny, c nhn mi sinh vin c trch nhim t sp xp mt tin trnh hc ph hp nht vi cc iu kin ring ca mnh. 3.2. Hc k v Biu nm hc Hc k l n v t chc o to trn vn ti trng i hc Bch khoa l mt khong thi gian gm mt s tun nht nh dnh cho cc hot ng ging dy hc tp cc mn hc, mt s tun dnh cho vic nh gi kin thc tp trung (kim tra, thi, bo v, ...) v cc sinh hot khcTr.3 Quy ch Hc v 2005

bao gm c thi gian ng k mn hc. Trng i hc Bch Khoa t chc 02 hc k chnh bt buc mi nm. Mi hc k chnh c quy chun gm 15 tun dnh cho cc hot ng ging dy v nh gi trn lp bao gm c kim tra tp trung gia k, cc tun d tr v t nht 02 tun dnh cho nh gi tp trung cui k (thi, bo v). Ngoi 02 hc k chnh, hng nm trng t chc cc hc k khng bt buc (d thnh hc li ngoi gi) song song vi hc k chnh hoc trong cc t ngh - k ngh h nhm to thm c hi hc tp cho mt s i tng sinh vin c th. Sinh vin ng k tham gia hc trong cc hc k ny trn c s hon ton t nguyn tun th theo cc thng bo m lp, cc hng dn ca phng o to p dng ring cho k tng ng. Thi gian biu tin hnh cc hot ng hc tp ging dy v lch t chc nh gi trong cc hc k chnh k c cc ngy ngh l, ngh h, ngh Tt c quy nh trong biu k hoch hc tp p dng cho tt c cc bc-h v hnh thc o to ca trng. Biu do cc phng o to t chc xy dng trnh Hiu trng ra quyt nh ban hnh hng nm. 3.3. Tn ch Tn ch (Tc) l n v quy chun dng lng ho khi lng kin thc v khi lng hc tp ging dy trong quy trnh o to. Tn ch cng l n v o lng tin hc tp ca sinh vin tng kt nh gi kt qu hc tp da trn s lng tn ch sinh vin tch ly c (mc 3.4). Mt tn ch c tnh bng : 01 gi ging l thuyt trn lp trong mi tun ca mt hc k chnh (15 tun); 2 n 3 gi bi tp, tho lun, thc hnh, th nghim mi tun (x 15 tun); hay mt khi lng kin thc v hot ng quy chun tng ng. hon thnh khi lng kin thc ca 01 tn ch sinh vin trung bnh cn c 2-4 gi chun b v t hc mi tun (ngoi cc gi tip xc vi ging vin - trn lp, v bao gm c thi gian chun b cho cc k kim tra/thi tp trung). 3.4. Sinh vin v nm hc Vic xc nh mt sinh vin ang hc giai on no - nm th my, trong qu trnh o to c tnh theo mc tch ly tn ch ca sinh vin. T s tn ch m sinh vin thc hc ti trng t khi nhp hc mt kha-ngnh o to bao gm c cc tn ch c chuyn i, xt min - s tnh quy chun theo 30 TC/nm hc (mc 2.2.1) nh sau: L sinh vin nm th nht nu ch tch ly di 30 tn ch; Sinh vin nm th hai nu tch ly t 30 ti di 60 tn ch; Tng qut th l sinh vin nm th Sk nu tch ly t 30*(Sk-1) ti di 30*Sk tn ch; Trong trng hp sinh vin hc v tch ly c cc mn hc ngoi ngnh th Sk cng ch c th nhn gi tr ln nht bng nm cui - Ymax, quy nh ti ph lc 1. Mt s cc chng trnh lin kt hp tc quc t c th c php s dng thng s TC/HK ln hn 15 (mt nm hc >30 TC) quy nh c th trong Ph lc 1. Trong qu trnh theo hc ti trng i hc Bch khoa sinh vin s c xc nhn v p dng mt s ch quyn li v ngha v khc nhau theo 03 din sinh vin: Sinh vin mi l cc sinh vin mi nhp hc v ang hc nm th nht - khng bao gm din sinh vin hc bng 2 hay hon chnh i hc; Sinh vin nm trn cc nm hc cho ti trc nm cui theo k hoch CTGD; Sinh vin nm cui l cc sinh vin ang trong nm chun b tt nghip sp hon thnh CTGD. Nm cui Ymax trong qu trnh o to c quy nh ti Ph lc 1 cho tt c cc CTGD ang vn hnh ti trng.Tr.4 Quy ch Hc v 2005

3.5. Khi nim Mn hc v Hc phn (khi kin thc) Mn hc v hc phn l cc n v cu thnh chnh ca cc CTGD. Mn hc l tp hp nhng tri thc v mt lnh vc chuyn mn v l mt n nguyn trn vn c t chc ging dy ni trong mt hc k. Hot ng hc tp ging dy ca mt mn hc bao gm mt hay kt hp mt s trong cc hnh thc sau: a. _Ging dy l thuyt t chc thnh cc lp mn hc; b. _Ging dy, hng dn thc hnh, bi tp t chc theo lp hay theo tng nhm; c. _Ging dy th nghim, thc hnh ti phng th nghim, xng; d. _Hng dn thc tp, thc tp tt nghip ti cc c s bn ngoi; e. _Hng dn n, bo co tiu lun, bi tp ln f. _Hng dn v nh gi lun vn tt nghip. Mn hc c m s ring v s tn ch hon ton xc nh. Mt s mn hc c cc mn hc tin quyt, mn hc trc hay mn hc song hnh (xem nh ngha phn tip sau). Mi mn hc u c cng chi tit th hin cc ni dung sau: gii thiu tm tt mn hc; cc mn hc tin quyt, mn hc trc, mn hc song hnh; cch nh gi mn hc; ni dung chnh cc chng mc; cc gio trnh, ti liu tham kho;... cng c ph duyt v cng b cng vi CTGD CTT k hoch. Ni dung cng chi tit c ging vin thng bo ti ngi hc trong cc bui hc u tin ca mn hc. Mt s mn hc hay thnh phn cu thnh CTGD gn gi nhau c th c tp hp trong mt khi c tnh ton vn v c lp tng i vi phn cn li ca CTGD mt hc phn (modul). Thng thng sinh vin s c cp mt chng ch (CC) xc nhn hon thnh ton b mt hc phn nh vy (v d trng hp CC Gio dc Quc phng, Gio dc Th cht,). Hc phn tt nghip l mt trng hp ring khi c th t chc : dng kt hp gia mn TTTN vi LVTN (hoc TLTN); dng cc mn ring c lp tng i; dng kt hp thc tp vi mt nhm cc chuyn v thi tt nghip, ... 3.6. Mn hc bt buc y l cc mn hc trong CTGD cha ng nhng ni dung chnh yu ca nhm ngnh, ngnh v chuyn ngnh o to m sinh vin bt buc phi hon tt t yu cu c xt tt nghip. 3.7. Mn hc bt buc theo la chn chuyn ngnh hoc hng chuyn mn y l nhm cc mn hc trong CTGD cha ng nhng ni dung c bn ca mt ngnh/chuyn ngnh hay hng chuyn mn, m tt c cc sinh vin sau khi t nguyn ng k la chn hoc c phn ngnh/chuyn ngnh u bt buc phi hon tt trn vn - t yu cu c xt tt nghip. 3.8. Mn hc v nhm mn hc t chn y l cc mn hc trong CTGD cha ng nhng ni dung cn thit cho nhiu nh hng ngh nghip (ngnh / chuyn ngnh) m sinh vin c th t do la chn ng k hc. Mn hc t chn c xp theo tng nhm vi cc quy nh ring lin quan. iu kin tt nghip, sinh vin phi hon tt t yu cu mt s mn nht nh trong tng nhm nhm tch ly s tn ch ti thiu quy nh cho nhm mn hc t chn tng ng. i vi mt mn hc t chn nu khng t sinh vin c quyn chn ng k hc li chnh mn hc hoc la chn hc cc mn t chn khc cng nhm nhm m bo tch ly s tn ch quy nh cho nhm t chn. Sinh vin khng nht thit phi hc li mn hc t chn cha t nu tch ly s tn ch ca nhm. 3.9. Mn hc thay th, mn hc tng ng Mn tng ng c hiu l mt hay mt nhm mn hc thuc CTGD mt kha-ngnh khc ang t chc o to ti trng c ni dung tng ng hoc bao trm su-rng hn, cTr.5 Quy ch Hc v 2005

php tch ly thay cho mt mn hc hay mt nhm mn hc trong CTGD ca ngnh o to. Khi nim mn hc thay th c s dng khi mt mn hc c trong CTGD nhng nay khng cn t chc ging dy na v c thay th bng mt mn hc khc ang cn t chc ging dy cho cc kha-ngnh khc ti trng, v k c trng ngoi. Mn hc thay th nhn chung phi c thi lng tng ng nhng c th c ni dung khc vi mn hc hin khng cn t chc ging dy. Trng hp mn thay th c s tn ch t hn mn c (l mt mn trong phn bt buc ca CTGD) th sinh vin phi hc thm cc mn t chn (3.8) m bo tch ly s TC theo quy nh ca CTGD kha-ngnh. Cc mn hc hay nhm mn hc thay th hoc tng ng do n v qun l chuyn mn xut v l phn b sung cho CTGD trong qu trnh vn hnh. Mn hc thay th hoc tng ng c th c p dng cho tt c cc kha, cc ngnh hoc ch c p dng hn ch cho mt s kha-ngnh c th (thng bo v cp nht trong s tay sinh vin hc k). 3.10. Mn hc tin quyt Mn hc A l mn tin quyt ca mn hc B, khi iu kin bt buc ng k hc mn hc B l sinh vin ng k hc v hon tt t mn A (theo thang im nh gi trong chng 3 ca quy ch ny). 3.11. Mn hc trc Mn hc A l mn hc trc ca mn hc B, khi iu kin bt buc ng k hc mn hc B l sinh vin ng k v c xc nhn hc xong hon tt phn c bn ca mn A (c th cha t). Sinh vin c php ng k hc mn B vo hc k tip sau hc k hc mn A. Trng hp khi kim tra li, sinh vin b cm thi hoc nhn im tng kt bng 0 th s b coi nh cha hon tt mn A (tng ng cha hc mn hc ny) v s b hy mn B trong thi kha biu (nu ng k) v thiu iu kin hc trc. 3.12. Mn hc song hnh Mn hc A l mn hc song hnh ca mt mn hc B, khi iu kin bt buc ng k hc mn hc B l sinh vin ng k hc mn A. Sinh vin ng c php k hc mn B vo cng hc k ng k hc mn A hoc vo cc hc k tip sau. 3.13. Mn hc ct li trong CTGD Mn hc ct li l cc mn c sp xp vo giai on u ca CTGD cha ng nhng ni dung quan trng, tin quyt cn c gip sinh vin c th tip thu tt cc kin thc chuyn mn trong CTGD. Sinh vin c trch nhim ch ng k v hon tt sm nht c th cc mn hc ny. Khi sinh vin ng k hc nhng khng t mt mn ct li th phi ng k li ngay khi mn hc c m - trng c quyn b tr cng mn hc ny trong thi kha biu ca sinh vin trong na sau ca CTGD. Phn ra 02 loi mn hc ct li: (1) cc mn c bn chung do hi ng hc v la chn v cng b p dng; (2) cc mn c s ngnh do khoa xut p dng cho kha-ngnh o to c th. 3.14. Tn ch Hc ph v Hc ph Tn ch hc ph (TcHp) l mt n v dng lng ho chi ph ca cc hot ng ging dy hc tp thng thng tnh cho tng mn hc. Phng o to cn c vo cng v cch thc t chc mn hc tnh ton s TcHp (tnh tng cc phn v lm trn ti 0,5) c th nh sau: Phn Ging dy L thuyt tnh 15 tit tng ng vi 01 TcHP; Phn Bi tp v cc phn ln lp tng ng nh BT (tho lun, trnh by bo co, k c dy ngoi ng,) tnh 15 tit c tng ng vi 01 TcHP. Phn th nghim thc hnh ti cc PTN, Xng TT trong trng tnh 15 tit l 01 TcHP,Tr.6 Quy ch Hc v 2005

p dng cho c phn th nghim nm trong cc MH l thuyt; n mn hc tnh 02 TcHp cho mi tn ch (15 tit) k c cc n nm trong mn hc l thuyt; Bi tp ln tnh 0,5 TcHp (tnh thay th tng ng 05 tit bi tp) Mt s mn hc c bit c quy nh s TcHp (hay mc hc ph) ring bao gm : phn GDQP, cc mn thc tp ngoi trng, TTTN, LVTN hay TLTN, thng tin ny c phng o to cng b trong s tay cc hc k (mc 3.16). Hc ph tnh theo mi hc k m sinh vin theo hc ti trng tnh ring v np ring cho hc k chnh kha (bt buc) theo thng bo ca phng KH-TC v np ring cho cc phn hc thm (d thnh-hc li) theo cc thng bo m lp v hng dn ca phng o to. Thng thng, hc ph c xc nh cn c trn s mn hc m sinh vin c xp thi kha biu trong k v bng tng s tn ch hc ph (TcHp) ca cc mn hc nhn vi mc tin hc ph/1 TcHp. Mc hc ph do Hiu trng nh trng quy nh cho tng bc hc v tng h o to hnh thc o to ca hc k tng ng. i vi mt s chng trnh c bit Hiu trng quyt nh vic thu hc ph trn gi vi mt s tin (hoc s TcHp) c nh cho mi hc k m khng ph thuc vo s mn hc sinh vin ng k trong hc k dng hc ph ny ch dnh cho hc k chnh kha. 3.15. Lp mn hc v cc iu kin m lp mn hc Lp mn hc l lp ca cc sinh vin cng ng k mt mn hc, c cng thi kho biu ca mn hc trong cng mt hc k. Mi lp mn hc c gn mt m s ring. S lng sinh vin ca mt lp mn hc c gii hn bi sc cha ca phng hc/phng th nghim hoc c sp xp theo cc yu cu ring c th ca mn hc cc yu cu ring ny c n v chuyn mn xut v ghi c th trong cng mn hc. Quy nh chung v s lng ti thiu sinh vin trong lp mn hc l thuyt l : o t nht 60 sinh vin cho cc mn hc c bn chung, cc mn c s ca cc nhm ngnh ln mn ton khoa; o t nht 30 sinh vin ng k cho cc mn hc cn li; o Khoa qun l ngnh c th ngh sp xp lp c s s di 30 sinh vin - nhng khng di 6 SV, trong trng hp mn chuyn ngnh hp (c di 40 SV) hay ngnh tuyn sinh khng lin tc; o Trong trng hp khch quan bt kh khng, Hiu trng duyt cho php m cc lp di 6 sinh vin theo vn bn xut ring ca khoa. Cc lp din ny phi tun th theo mt quy trnh t chc - gim st ring do phng o to hng dn c th. Cc mn hc n bao gm c lun vn tt nghip / TLTN v nguyn tc s c m khng hn ch vo mi hc k chnh nu n v b tr ngi hng dn. Cc mn th nghim, thc tp c m theo kh nng sp xp m nhn ca n v chuyn mn, phng th nghim. 3.16. Lp sinh vin v Gio vin ch nhim (GVCN) Lp sinh vin c t chc theo Quy ch Cng tc sinh vin. Mi lp sinh vin c mt tn ring gn vi khoa, kha o to v do mt GVCN ph trch. GVCN ng thi m nhim vai tr c vn cho sinh vin trong lp v cc vn hc v, gip sinh vin lp k hoch hc tp sinh hot trong tng hc k v k hoch cho ton b kha o to. T chc hot ng ca lp sinh vin, vai tr v trch nhim ca gio vin ch nhim c quy nh trong quy ch Cng tc sinh vin ca trng i hc Bch Khoa. 3.17. Nin gim, S tay sinh vin Nin gim l ti liu chnh thc gii thiu cho sinh vin v nh trng, v tt c cc CTGD (mc CTT k hoch) v ni dung tm tt tt c cc mn hc ang c ging dy cho ti bc i hc cao ng ca trng.Tr.7 Quy ch Hc v 2005

S tay sinh vin l ti liu chnh thc do phng o to nh trng pht hnh mi hc k vi mc ch cung cp thng tin v lch trnh k hoch ging dy hc k, thng tin cp nht v thay i trong cc CTGD cng cc thng bo, hng dn cn thit nht gip sinh vin lp k hoch hc tp trong hc k tng ng cng nh gii quyt cc vn vng mc thng gp.

Tr.8

Quy ch Hc v 2005

Chng II. QUY TRNH O TOiu 4 : Cc din sinh vin 4.1. Sinh vin chnh qui tp trung bng 1 Hng nm trng tuyn sinh vo h i hc cao ng chnh quy mt ln qua k thi tuyn sinh quc gia. Th sinh trng tuyn phi lm cc th tc nhp hc theo hng dn v thi hn ghi trong giy gi nhp hc ca trng. Sau khi hon tt th tc nhp hc, th sinh tr thnh sinh vin chnh thc h chnh quy tp trung thuc mt kha-ngnh o to ca trng. Sinh vin khng c php thay i ngnh trng tuyn v phi tuyt i tun th cc quy nh hc v p dng ng cho kha-ngnh nhp hc. Mt s trng hp c bit c th c xem xt thu nhn vo h chnh qui tp trung trn c s cc qui nh ca B Gio dc v o to, ca i hc Quc gia Tp.HCM v ca Trng gm: Sinh vin ang hc du hc nc ngoi c nguyn vng v c gii thiu v nc hc tip - xem xt ring tng trng hp c th; Sinh vin h chnh quy cc trng i hc khc trong nc c nguyn vng chuyn trng nu hi cc iu kin chung do B Gio dc v o to quy nh. 4.2. Sinh vin chnh qui bng 2 v hon chnh i hc Hng nm trng t chc 1 hoc 2 t tuyn sinh bng 2 v hon chnh i hc dnh cho sinh vin c bng 1 i hc cng lp cng khi (bng 2) hoc c bng tt nghip cao ng ngay ti trng (hon chnh i hc). Hi ng tuyn sinh cn c vo tnh hnh thc t ban hnh cc thng bo tuyn sinh v hng dn cn thit cho mi t. Sinh vin bng 2 sau khi nhp hc c chn hnh thc theo hc trong lp bng 1 hoc theo lp m ngoi gi (bui ti) khi c iu kin s s m lp. Sinh vin bng 2 c min hc cc mn hc trc y ti trng (trong bng 1) hoc cc mn c xt thay th tng ng bi mn hc hc trong bng 1 ti mt c s o to khc cc phn theo quy nh ti ph lc 2. Sinh vin bng 2 c hng y quyn li, cc dch v chung ca trng tuy nhin khng hng hc bng khuyn khch hc tp v p dng ch khen thng h tr ring. Sinh vin hon chnh i hc t h cao ng ca trng, sau khi nhp hc c hc chung v hng quyn li hon ton nh sinh vin chnh quy bng 1 ti khoa. 4.3. Sinh vin khng chnh qui : Va lm va hc (VLVH) v o to t xa (TTXa) Hng nm trng t chc nhiu t tuyn sinh khng chnh quy p ng theo nhu cu hc tp rng ri ca ngi hc, cc din th sinh c bng tt nghip THPT. Hnh thc o to VLVH c th t chc lin tc ngoi gi (bui ti) ti trng hay theo nhiu hnh thc khc nhau ti cc c s lin kt o to a phng. Sinh vin VLVH hc cng CTGD ca sinh vin chnh quy nhng c th c b m s mn hc ring - danh mc quy i do phng o to thngbo c th trong nin gim. Sinh vin VLVH cng c php theo hc trong lp chnh quy tch ly cc mn hc c trong CTGD ca mnh. Sinh vin VLVH c hng y cc dch v chung ca trng v c ch khen thng, h tr ring - khng hng hc bng khuyn khch hc tp theo hc k. Hnh thc TTXa qua mng t chc ng k theo a im ti trng hay ti cc c s lin kt o to a phng. Sinh vin TTXa c th hc theo cng CTGD ca sinh vin chnh quy (c b m s mn hc ring) nhng cng c th hc theo mt CTGD c xy dng p ng ring cho hnh thc o to qua mng ny. Sinh vin TTXa c hng y cc dch v chung ca trng, c ch khen thng, h tr ring v khng hng hc bng khuyn khch hc tp theo hc k. 4.4. Sinh vin d thnh Ngoi cc hnh thc chnh kha nu trn, trng i hc Bch Khoa cho php thu nhn cc sinhTr.9 Quy ch Hc v 2005

vin theo hnh thc hc d thnh. Sinh vin d thnh ch c cp chng nhn kt qu hc tp cho mn hc hc, khng c cng nhn l sinh vin chnh thc ca trng v do khng c hng cc ch v quyn li v mt x hi. Sinh vin d thnh khng c quyn chuyn sang h chnh qui, khng c xem xt cp vn bng tt nghip. i tng hc d thnh bao gm cc sinh vin ang hc mt trng i hc khc (trong v ngoi nc) v cc cn b ang cng tc cc c quan, x nghip, vin nghin cu c nguyn vng xin ng k theo hc mt s hn ch cc mn hc. c thu nhn vo lm sinh vin d thnh, cc i tng ny phi c mt trnh ti thiu m bo cho vic hc tp c hiu qu. Trong mt s trng hp sinh vin phi qua kim tra trnh trc khi c theo hc - Hiu trng ra quyt nh thu nhn cho tng trng hp c th. Sinh vin d thnh phi thc hin y cc qui nh v ng k mn hc nh sinh vin chnh quy tp trung tuy nhin khng c php ng k mn thc tp tt nghip, lun vn tt nghip, tiu lun tt nghip v thi tt nghip nu c. Hc ph cho sinh vin d thnh c quy nh theo mc ring theo din ngoi k hoch ngha v. iu 5 : Thng tin o to dnh cho sinh vin 5.1. Thng tin khi nhp hc, sinh vin c cung cp ngay cc thng tin sau: _Cc vn bn php quy ca B GD&T, ca i hc Quc gia TP.HCM, v ca Trng lin quan n vic hc tp v sinh hot rn luyn ca sinh vin; _Chng trnh, k hoch o to ca kha-ngnh bao gm c ni dung tm tt cc mn hc c trong CTGD; _Cc khon hc ph, l ph phi np. Danh mc cc ti liu, hc liu c cp pht; _Hng dn v trch nhim v quyn li c bn ca sinh vin. 5.2. Thng tin chun b mt hc k mi Sinh vin c cp S tay sinh vin hc k vi cc thng tin c bn sau: _Cc quy trnh c bn trong t chc hc k, lch hc v hc k; _K hoch t chc ging dy hc k, danh sch cc mn hc v thi kha biu d kin cc mn hc c m trong hc k; _Mc hc ph, danh mc ti liu, hc liu d kin c cp pht; _Cc thay i (nu c) trong x l hc v, trong CTGD cc kha-ngnh; _Cc thng tin hng dn cn thit khc sp xp k hoch hc tp. 5.3. Thng tin cung cp trong tng hc k Sinh vin c cp mt bn chnh kt qu ng k mn hc hc k. Kt qu ng k mn hc cha ng thng tin chi tit v thi kha biu hc ca c nhn sinh vin trong hc k Khi bt u hc mt mn hc, sinh vin c ging vin gii thiu cng chi tit ca mn hc, c hng dn v mc ch yu cu ca mn hc, cch hc, cch kim tra nh gi, danh sch cc gio trnh, ti liu tham kho, cc hc liu lin quan phc v cho vic ging dy v hc tp mn hc. Cc thng tin hc v cn ch theo di thng bo: _Vi mt s mn hc th nghim, thc tp, n, cc mn ging dy ngoi tri, ... lch ging dy chi tit c cng b vo u hc k ti n v t chc ging dy (b mn, phng th nghim hoc ti vn phng khoa qun l mn hc). _Lch kim tra tp trung gia k c cng b t nht 02 tun trc khi kim tra ti cc bng thng bo ca phng o to v ti vn phng khoa qun l mn hc. Cn b ph trch mn hc c trch nhim thng bo ngy gi kim tra trn lp. _Lch thi tp trung cui k c cng b t nht 04 tun trc khi thi ti cc bng thng bo ca phng o to v ti vn phng khoa qun l mn hc. Vic cung cp thng tin v cc hc k hc thm (d thnh-hc li) cn c theo cc thng bo m lp tng ng, thng tin v kt qu hc tp quy nh ti iu 17.Tr.10 Quy ch Hc v 2005

iu 6 : Trch nhim ca sinh vin _Tm hiu, nghin cu nm vng CTGD ca kha-ngnh o to, k hoch hc tp mi hc k v nhng quy nh, ch lin quan ca trng. Khi cn thit, sinh vin lin lc vi gio vin ch nhim, khoa, cc phng ban chc nng hay cn b ging dy mn hc c hng dn v gip v cc vn nu trn; _Thng xuyn theo di cc thng bo, c k cc ti liu hng dn c pht mi hc k thc hin cc cng vic hc v theo ng trnh t v ng thi hn; _Thc hin vic ng k hc v nhn thi kha biu chnh thc mi hc k theo ng quy nh, quy trnh; _Thc hin y v nghim tc tt c cc yu cu ca mn hc ng k hc, tham d cc k kim tra thng k, thi kt thc mn hc, cc phn thc thnh th nghim. _Tham gia cc hot ng hc tp, tham gia th nghim, kim tra v thi ng nhm lp c xp. Nghim cm cc trng hp thi, kim tra khng ng nhm, tham gia thi ti phng thi m khng c tn trong danh sch d thi. _Tham gia cc hot ng on th, hot ng ngoi kha, khng ngng rn luyn o c li sng v th cht ph hp vi mc tiu o to. _Bo mt cc thng tin c nhn, ti khon c nhn c nh trng cung cp. iu 7 : ng k hc Sinh vin (chnh kha) phi tin hnh quy trnh ng k hc hc k chnh theo cc thng bo v hng dn ca trng c thi kha biu theo hc trong cc hc k chnh theo cc quy nh di y. Ngoi cc hc k chnh, sinh vin hon ton t nguyn ng k tham gia vo cc hc k ph (d thnh-hc li) theo quy trnh ring ghi c th trong thng bo m lp tng ng. 7.1. Cc rng buc trong ng k mn hc Sinh vin c php ng k v theo hc bt c mt mn hc no c m trong hc k nu tha mn cc iu kin rng buc ring ca mn hc (mn tin quyt, hc trc, song hnh, v cc rng buc ring v i tng c theo hc). Sinh vin s c xem xt chp nhn - xp thi kha biu khi lp mn hc tng ng cn kh nng tip nhn sinh vin, khng b trng thi kha biu v khng vi phm gii hn v s tn ch (mc 7.3). Mi hc k - bao gm hc k chnh v cc hc k ph i km (d thnh-hc li), sinh vin ch c php ng k hc v tham gia hc - nh gi mt mn hc (theo m s mn hc) duy nht 01 ln. Khng cho php tn ti 02 im tng kt ca cng 01 mn hc trong bt c bng im hc k no (bao gm c bng im bo lu). 7.2. Quy trnh c bn ng k hc trong hc k chnh ti trng HBK Sinh vin c cung cp thng tin v k hoch t chc ging dy hc k, cc thng tin v CTGD v cp nht tin - kt qu hc tp c nhn lm c s ng k; Sinh vin mi c xp sn TKB theo CTT k hoch v c th thc hin iu chnh trong mt khun kh cc mn t chn hn hp. Sinh vin nm trn phi t ng k tt c cc mn hc, hc phn c nhu cu hc ngay trong t ng k u tin - theo lch v di s hng dn, xt duyt ca gio vin ch nhim; Trn c s d liu ng k hc ca sinh vin ni dung CTGD v ngun ti nguyn ca trng, n v chc nng tin hnh sp xp lch hc - thng bo rng ri cho sinh vin; Sau khi c bn kt qu KMH u tin, sinh vin c php tham gia cc t b sung iu chnh c mt thi kha biu ph hp nht vi nhu cu c nhn;Tr.11 Quy ch Hc v 2005

Sinh vin nhn bn chnh kt qu ng k mn hc ca hc k. Kt thc quy trnh. 7.3. Cc gii hn s tn ch khi sinh vin ng k hc hc k chnh Trng i hc Bch khoa ch quy nh s tn ch ti a (STCmax) m mt sinh vin c php ng k trong mt hc k chnh kha. Con s ny c tnh ton trn c s m bo cho sinh vin c thi gian hon tt khi lng hc tp v c dnh mt phn thi gian tham gia cc hot ng x hi, ngoi kha khc. Khi nim s tn ch ti thiu ch l iu kin cn m t mi sinh vin phi quan tm sp xp kin tch ly ti thiu nhn hc bng khuyn khch hc tp (iu 27). Trung bnh mt sinh vin chnh quy ton thi gian c ng k hc khng qu STCmax=21 tn ch trong mt hc k chnh (khng tnh cc phn thc tp ngoi trng t chc ngoi gi / trong h). p dng cc iu kin ring cho cc hc k c ng k cc mn hc c bit nh TTTN - LVTN / TLTN theo quy nh ti iu 8. Sinh vin kh gii - c TBTL 7,0 (xem cch tnh TBTL ti iu 15), c ng k hc thm 04 TC ngoi s STCMax ca hc k. Sinh vin yu din ang trong danh sch b cnh co hc v th buc phi ng k t hn 04 tn ch trong hc k k tip. i vi cc bc-h v hnh thc o to khc, thng s STCmax v cc rng buc khi ng k mn hc c quy nh c th trong ph lc 1. Trong cc hc k khng bt buc (d thnh-hc li) t chc ngoi gi / trong thi gian h, sinh vin c php ng k ti a t 10-12 tn ch c quy nh c th trong thng bo m lp. Cc trng hp c bit c xt ring trn c s kt qu hc tp v s tn ch m sinh vin ang hc trong hc k chnh tng ng. Cc nguyn tc v quy nh trn y p dng y cho sinh vin i hc chnh quy bng 1 din ton thi gian. Trn c s cc quy nh ny nh trng ban hnh quy nh, hng dn ring cho cc din sinh vin thuc cc bc h khc. 7.4. Kt qu ng k mn hc chnh thc trong hc k chnh Sinh vin bt buc phi tun th cc quy trnh v tin hnh ng k mn hc c thi kha biu c nhn trong mi hc k chnh. Ch c cc sinh vin c xp v nhn thi kha biu hc k chnh ng hn mi c y quyn li ca mt sinh vin h i hc chnh quy trng i hc Bch khoa, HQG Tp.HCM trong hc k tng ng (xem thm iu 19). iu 8 : Cc mn hc hc phn c bit Trong chng trnh gio dc bc i hc v cao ng ti trng HBK c nhng mn hc v hc phn c dng t chc c bit gm 02 nhm: Cc loi yu cu chung c bit c quy nh ti Ph lc 2 lin quan ti iu kin nhn bng bao gm cc chng ch gio dc th cht, gio dc quc phng, phn mn hc v chng ch ngoi ng (ting Anh) tng qut, Cc mn hc hc phn thc hin bn ngoi trng ch yu l cc mn thc tp, v cc hc phn cui cng phn kt thc ca cc CTGD: Thc tp tt nghip (TTTN), Lun vn tt nghip (LVTN), Tiu lun tt nghip (TLTN) v cc chuyn thi tt nghip.

-

Sinh vin mun ng k cc mn hc hc phn ny phi tha mn mt s iu kin c bit bao gm c cc yu t lin quan ti quy trnh t chc v nh gi c bit theo cc quy nh chi tit do Hiu trng ban hnh ring cho tng trng hp. 8.1. Hc phn gio dc quc phng v gio dc th cht Hc phn gio dc quc phng v gio dc th cht bao gm cc mn c xp 00 tn ch, vicTr.12 Quy ch Hc v 2005

nh gi kt qu ca cc mn hc ny l iu kin cp chng ch mn hc tun theo quy nh chung - im cc mn hc ny dng thang im 10 hoc ch dng im t/khng t (iu 12). _ Mn hc gio dc quc phng c t chc tp trung vo nm th nht theo k hoch ca trung tm Gio dc quc phng. Vic hc li mn hc ny (nu c) do sinh vin ng k trc tip vi trung tm Gio dc quc phng. Hc ph mn hc ny trng ch thu h theo mc do TT GDQP thng bo hng nm _ Hc phn gio dc th cht cc mn GDTC i tr c t chc trong cc hc k chnh ti trng. Hc ph cc mn GDTC ny tnh theo s tit nh phn thc tp trong trng. Ngoi hnh thc hc mn hc ti trng HBK, sinh vin c th tch ly v nhn chng chi GDTC mt n v bn ngoi hoc c xt tng ng (min hc) khi l thnh vin tham gia thng xuyn cc cu lc b TDTT tham gia mt trong cc i tuyn TDTT ca trng. Hi ng hc v ban hnh hng dn c th p dng ch c cch cng nhn t chng ch GDTC cho trng hp cui cng ny. 8.2. Cc mn hc thc tp tham quan ngoi trng Mt s mn hc thc tp c t chc bn ngoi trng (bao gm c mn TTTN) cch thc, thi gian t chc c th cc mn hc ny do khoa cng b cho mi nm hc mi hc k. Cc mn thc tp tham quan c mc tiu gip sinh vin tip xc vi thc t trong mi trng doanh nghip ng thi l c hi sinh vin rn luyn cc k nng x hi v ngh nghip cn thit. Nhn chung, thi gian thc tp s c b tr ngoi lch hc-kim tra-thi trng nn s tn ch ca mn hc thc tp ngoi trng s khng b tnh vo STCmax m sinh vin c ng k trong hc k chnh. Danh mc cc mn thc tp tham quan bn ngoi c cng b rng ri cng vi mc hc ph p dng ring cho tng mn. Hc ph ny c tnh trn c s b p cc chi ph lin h, t chc hng dn thc tp, cc chi ph trc tip khc, - khng bao gm cc loi chi ph i li, n ca ging vin v sinh vin. 8.2. Mn hc thc tp tt nghip Mn TTTN c t chc theo k hoch - ghi r trong biu k hoch ging nm hc. Mn hc thc tp tt nghip l loi mn thc tp bn ngoi doanh nghip - tun th cc quy nh chung ti phn 8.2 v mt s quy nh ring sau y. 8.3.1. Cc quy nh c th p dng cho i hc chnh quy i tr bng 1 (ton thi gian): a. iu kin ng k TTTN Khi ng k TTTN lm vo thi gian ghi trong biu (thng thng l trong h sau hc k 2), sinh vin phi c s tn ch cha t (cn n) trong CTGD ngnh/chuyn ngnh khng vt qu 50 TC - tnh ti thi im ng k. S 50 TC ny c bao gm ton b cc mn trong thi kha biu ca hc k ng k TTTN. Khi ng k lm thc tp ngay trong thi gian hc k chnh c bit l trong hc k 1, sinh vin ch c php n khng qu 30 TC. Khi ng k lm sm ngay trong hc k chnh (vo thi gian khc vi ghi trong biu , sinh vin phi lm th tc ng k ring c xc nhn ng t chc thc tp ca Khoa. Sinh vin phi tha cc iu kin rng buc khc (iu kin tin quyt + song hnh + hc trc) do khoa v hi ng hc v quy nh - c ghi trong h s CTGD kha-ngnh tng ng (nin gim) v b sung iu chnh trong cc thng bo c ghi nhn trong cc s tay sinh vin hc k. Cc chng trnh o to lin kt c bit c cc quy nh ring v t chc TTTN. b. Quy nh v gii hn ng k cc mn hc khc cng hc k vi TTTNTr.13 Quy ch Hc v 2005

Khi ng k vo hc k 2 mc nh l lm TTTN trong h (khng c hc h) th SV c ng k hc bnh thng trong hc k ny theo quy nh STCmax ti iu 7. Khi ng k TTTN v c n ring (trong 03 tun u HK) c xt lm TTTN ngay trong HK chnh th SV phi m bo s TC ng k cng TTTN l khng qu 12 TC nu ng k trong HK chn (khi TTTN s c th ko di v bo v vo cui h) hoc khng qu 09 Tc nu l trong HK l. Nu ng k qu s tn ch trn th SV cn lm n xin hy mt s mn hc km vi xc nhn ng cho thc tp ca khoa. 8.4.2. iu kin ng k TTTN cho bc h v hnh thc o to khc iu kin v s tn ch n khi ng k TTTN p dng cho bc cao ng: N khng qu ?? TC khi ng k theo biu k hoch bao gm c cc tn ch cc mn ng k cng TTTN v ?? TC nu lm khc k chnh ny. Cc iu kin khc p dng tng t nh i hc chnh quy - mc 8.3.1. Cc lp i hc Bng 2 (bui ti) v i hc KCQ-VLVH hin khng c hn ch v s mn s tn ch c ng k cng TTTN. Yu cu bt buc l phi c s chp thun b tr thc tp ca Khoa trong n ng k - trn c s cc iu kin chung cho i hc chnh quy nu trong mc 8.3.1. 8.5. Hc phn tt nghip : Lun vn tt nghip (LVTN), Tiu lun tt nghip (TLTN) v thi hc phn tt nghip. Lun vn tt nghip l mn hc bt buc phn kt thc trong tt c cc chng trnh gio dc cp bng k s v l mt la chn trong CTGD i hc cp bng c nhn. Tiu lun tt nghip l mt la chn trong CTGD cp bng c nhn cao ng. Ngoi hnh thc lm LVTN/TLTN th mt s CTGD c th p dng hc phn tt nghip di hnh thc hc v thi tt nghip - cc mn chuyn . Trong mt s CTGD, mn TTTN c ghp chung cng vi (l phn u ca) LVTN/TLTN hoc l iu kin thi tt nghip vi cc rng buc iu kin ng k chung. Hc phn tt nghip ch t chc trong cc hc k chnh v ch dnh cho sinh vin c u vo chnh thc ca ngnh/chuyn ngnh - ca CTGD tng ng. Cc chi tit v t chc thc hin LVTN/TLTN, v cn b hng dn, cch trnh by bn bo co, t chc hi ng nh gi, c quy nh trong mt vn bn ring ca trng. iu kin ng k mn hc lun vn tt nghip bc i hc: Ti thi im ng k, sinh vin c s tn ch cha t (cn n) trong CTGD ngnh/chuyn ngnh khng vt qu 21 tn ch tnh bao gm c s tn ch ca LVTN. Hon tt t yu cu tt c cc mn n, mn thc hnh - thc tp c trong phn bt buc ca CTGD ca ngnh/chuyn ngnh bao gm c mn TTTN. Cc iu kin rng buc b sung khc do khoa xut, c hi ng hc v thng qua v c thng bo trc cho sinh vin bng vn bn. Khi ng k lm LVTN sinh vin c php ng k trong cng hc k chnh ti a 07 tn ch cc mn hc khc. iu kin ng k mn hc tiu lun tt nghip bc cao ng: iu kin s tn ch c php cn n (cha t) ti thi im ng k l ?? TC; cc quy nh khc p dng tng t nh cho mn LVTN i hc. S mn chuyn v cch thc hc v t chc thi tt nghip nu c p dng, c ghi r trong h s CTGD ca ngnh o to.

Tr.14

Quy ch Hc v 2005

iu 9 : Hc li - Thi li v Hc ci thin im i vi mn hc bt buc hoc mn hc la chn bt buc theo ngnh/chuyn ngnh, nu sinh vin c im tng kt mn hc khng t th bt buc phi ng k hc li khi mn hc c t chc ging dy. Trng i hc Bch khoa p dng cch nh gi theo nhiu ct im v khng c thi li khng t chc thi li cho tng ct im ring cha t cng nh khng t chc thi li cho c mn hc khi im tng kt l khng t (xem quy nh v nh gi ti chng 3). i vi mn hc t chn nu khng t sinh vin c quyn chn ng k hc li chnh mn hc hoc la chn hc cc mn t chn khc cng nhm m bo tch ly s tn ch. Sinh vin khng nht thit phi hc li mn hc t chn cha t nu tch ly s tn ch ca nhm tng ng. i vi mn hc bt k c kt qu t, sinh vin c php ng k hc li ci thin im. im ca tt c cc ln hc c ghi trong bng im cc hc k v trong bng im tt nghip. Kt qu cao nht trong cc ln hc s c chn tnh vo im trung bnh tch ly. Th tc ng k hc li hoc ng k hc ci thin im hon ton ging nh th tc ng k mn hc ln u. Sinh vin c th ng k vo bt k hc k no m mn hc c m lp. Cc trng hp c xt c cch thi li 01 ln ly im lm im tng kt mn hc: _ Hiu trng quyt nh cho php thi li 01 ln tt c cc mn hc trong trng hp chng trnh t chc hc theo mt chun ring trong vic hc li l c bit kh khn. Cc chng trnh hin c p dng thi li c quy nh trong Ph lc 1. _ Hi ng hc v xem xt v cho php thi vt mt loi thi li i vi din sinh vin quy nh ti mc 2.2.2c ca quy ch ny.

Chng III. NH GI KT QU HC TPiu 10 : Thang im nh gi im c cho theo thang im 10,0. Thang im ch (thng c quy i sang h 4,0) ch mang tnh tham kho so snh, khng dng khi chnh thc ghi v phn loi kt qu nh gi. Thang im h 10,0 cng cch xp loi kt qu hc tp c quy nh theo bng 1. Bng 1 Xp loi Xut sc t Gii (Tch Kh ly) TB kh Trung bnh Yu Khng Km t Thang im chnh thc h 10 t t t t t t t t 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 0,0 n n cn n cn n cn n cn n cn n cn n cn 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0Thang im h 4 (tham kho) im ch im s

A+ A B+ B C D+ D F

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,0

iu 11 : nh gi kt qu hc tp mn hc 11.1. im thnh phn Vic nh gi kt qu hc tp mt mn hc trong hc ch tn ch mang tnh cht nh gi qu trnh v c c th ha qua cc im thnh phn ca mn hc. S lng cc ct im thnh phn, phng thc nh gi cho tng loi im thnh phn (bo co, bi t lun, bi trc nghim, vn p,...) c quy nh trong cng chi tit mn hc.Tr.15 Quy ch Hc v 2005

im thnh phn l cc ct im thuc mt s trong cc dng nh gi sau: _Cc ct im nh gi qu trnh, mc tch cc tham gia hot ng ging dy hc tp; _Cc im thc hnh ca tng bi/cc phn th nghim v/hoc im thi th nghim. _Cc im bi kim tra nh trn lp, im bi tp ln, im bo co tiu lun; _01 im kim tra - t chc tp trung vo gia k; _01 im thi (tp trung) cui k hay im bo v mn thc tp, bo v mn n, bo v lun vn tt nghip. 11.2. Bng im Danh sch nh gi chnh thc. Mi mn hc c 01 hoc 02 bng im chnh thc c tnh t cc im thnh phn (mc 11.1) theo t l v cch thc do ging vin cng b cho sinh vin vo u hc k - cn c theo ni dung cng mn hc. 11.2.1. Cc quy nh v cch t chc nh gi: Cch nh gi chnh thc phi hon ton thng nht gia cc lp ca cng mt mn hc dy cho cng mt loi hnh o to (cng din sinh vin) trong cng mt hc k. Hc k theo ngha rng bao gm 01 hc k chnh v cc hc k ghp vo hc k chnh (cc lp d thnh-hc li,...). Mi thay i trong cch nh gi chnh thc phi c khoa/b mn thng bo bng vn bn gi cho phng o to khng tr hn tun th 2 ca hc k - cng vi bn cng chi tit c duyt mi. 11.2.2. Nguyn tc tnh s lng bng im chnh thc ca mt mn hc: a. C 01 bng im chnh thc (im tng kt - 100%) khi mn hc ch nh gi qua hnh thc thi, bo v cui k - ch c duy nht 01 ct im. im ghi trong bng im tnh theo h 10 v c lm trn ti 0,5 im tr trng hp bo v LVTN im c tnh l trung bnh cng ca im cho bi cc thnh vin hi ng, ca ngi hng dn v ca ngi phn bin - c lm trn ti 01 s l (0,1). b. C 01 bng im chnh thc cho cc mn th nghim nh gi qua trung bnh im chm cc bi th nghim hoc thng qua thi th nghim - lm trn ti 0,5. c. C 02 bng im chnh thc ring bit mi bng im u c lm trn ti 0,5 im, i vi mn hc c nh gi qua nhiu ct im thnh phn trong phi c 01 ct im thi tp trung cui k, tha mn cc quy tc sau: Bng im th nht gi chung l "bng im kim tra" bao gm ct im kim tra gia k v cc ct im thnh phn khc do ging vin cng b cho sinh vin trong sut hc k tng ng (yu cu cng b trc khi thi). Bng im kim tra chim t l 20% - 50% trong im tng kt mn hc Bng im th hai l "bng im thi" ch gm im thi cui k. Bng im thi chim t l 80% - 50% trong im tng kt mn hc (cho 100%). d. C 01 bng im chnh thc tng kt chung khi mn hc d c nh gi qua nhiu im thnh phn nhng : hoc khng t chc thi cui k hoc t l im dnh cho thi cui k nh hn 50% (ch nh gi l mt ct im thnh phn) hoc t l ny ln hn 80% (cc thnh phn khc chim t l qu nh). 11.2.3. Danh sch chnh thc sinh vin c tham d qu trnh nh gi Cc danh sch chnh thc do phng o to pht hnh theo tng nhm lp, tng phng thi vo trc tun kim tra gia k v trc tun thi cui k (02 danh sch cho trng hp c 02 bng im chnh thc). Quy nh c th: _ Sinh vin tham d kim tra/thi phi k tn y vo cc danh sch ny. Trng hpTr.16 Quy ch Hc v 2005

khng k tn c coi l vng thi. _ Sinh vin khng c tn trong danh sch khng c tham gia qu trnh nh gi mn hc ni chung khng c vo phng thi. _ Ging vin v cn b coi thi khng c t thm tn sinh vin vo cc danh sch ny. 11.2.4. Bng im chnh thc Hnh thc ca bng ghi im chnh thc (c 1-2 bng cho mt mn hc theo 11.2.2): a. Dng cc danh sch chnh thc tng ng do phng o to pht hnh - im s tng ng c ging vin tng kt (lm trn) v ghi trc tip trn danh sch ny; b. Dng dng bn in bng im chnh thc nh km vi danh sch nh gi chnh thc do phng o to pht hnh. Bn in ny phi c y h tn v m s ca sinh vin theo ng th t nh trong danh sch chnh thc; c y cc ni dung lin quan theo phn tiu ca danh sch; in m im s chnh thc lm trn ti 0,5 v c th bao gm chi tit cc ct im thnh phn, cc ghi ch khc cng b cho sinh vin. Phn cng trch nhim lin quan ti cc bng im chnh thc: _ Cn b trc tip ging dy nhm lp mn hc chu trch nhim tnh ton v lp bng im chnh thc. Trong trng hp n v t chc chm bi thi cui k tp trung theo phn cng, th cn b chm bi thi l ngi lp bng im thi nu l bng im ring. _ Cc bng ghi im c n v qun l mn hc duyt, cng b. Cc bng im chnh thc c khoa chuyn cho phng o to lu tr - nhp im v cng b chung trn h thng mng. _ Mi sa cha trong bng im chnh thc u phi c ging vin (ngi lp bng im) k xc nhn ngay bn cnh. Sau khi np v c nhp im cng b, mi sai st b sung sa cha trn bng im c thc hin thng qua phiu sa im theo mu chung ca trng do ging vin lp qua k duyt ca th trng n v qun l mn hc. 11.3. im tng kt mn hc im cui cng nh gi mt mn hc c gi l im tng kt mn hc hay im mn hc l im h 10 ghi trong bng im chnh thc trong cc trng hp mn hc ch c 01 bng im chnh thc (11.2.2-a,b,d). Trong trng hp c 02 bng im chnh thc (11.2.c) th im tng kt mn hc l im trung bnh tnh theo h s t l phn trm (%) theo cc bng im chnh thc - c lm trn n mt ch s thp phn (0,1). iu 12 : Cc im c bit Quy nh b sung cc im c bit c dng trong cc bng kt qu hc tp (Bng 2.) Bng 2 ngha tn im Cm thi Min hc Khng chuyn im Vng thi khng php Vng thi c php Cha nhn c im thiim Ch ghi trong bng im s Ghi ch Cch tnh TB v tch ly

11 12 13 14 15

CT MT VT HT CH

F M F I Z

Tnh nh im 0 (Xem mc 12.1) Tch ly, ghi trong mc bo lu v khng tnh vo TBHK (iu 13) Tnh nh im 0 Hon thi - Tnh cha tch ly (Xemmc 12.2)

Ghi ch tm, tnh cha tch ly

Tr.17

Quy ch Hc v 2005

Ghi nhn min thi : im thng hoc min hc c chuyn im (chuyn sau). Rt mn hc Hy mn hc Khng t

16 17 18 20

TM RT HX KD

X R H O

Ghi ch tm, tnh tch ly, im min (trong khong 5,0 10,0) s do Khoa ngh khi hon tt th tc (Xem mc 12.3 ) Khng tnh im (Xem mc 12.4) Xa hon ton trong d liu im ghi ch trong qu trnh ng k hc. i vi cc mn hc khng nh gi bng im m ch nh gi qua 2 mc t (P) v khng t (O). Kt qu nh gi ca mn hc ny khng tnh vo TB ca SV tng t nh mn c s tn ch l 0.

Hon tt, t 12.1. Cm thi (11)

21

DT

P

"Cm thi" cho im 11 l hnh thc x l cc sinh vin v mt trong cc l do sau: a. Vng mt (c l do hoc khng c l do) qu 20% s gi ln lp ca mn hc; b. Vng t 50% s k kim tra thng k i vi cc mn hc th nghim, thc tp; c. Khng thc hin y cc phn bt buc ca mn hc theo cc quy nh trong cng mn hc (v d: phn th nghim trong mn hc l thuyt, phn bi tp ln, bo co, tiu lun,); d. Vi phm nghim trng k lut hc tp, ni quy hc ng, gian di trong hc tp. Trong bui hc u tin ca mn hc, cn b ging dy cng b cho sinh vin quy nh v cc phn bt buc theo mc (c) nu c. Danh sch sinh vin b cm thi do cn b ging dy ngh v do n v qun l mn hc duyt cng b. Danh sch sinh vin b cm thi c ghi thnh im 11 vo tt c cc bng ghi im chnh thc ca mn hc - im cm thi l im tng kt ca mn hc. 12.2. im cha hon tt (vng c php) im I (14) im "cha hon tt" - im I, c Phng o to xt v ra quyt nh cp cho mt sinh vin trong k thi tp trung cui k khi c cc iu kin sau y: _ SV ng k, c xp thi kha biu v hon thnh cc phn bt buc ca mn hc nh : i hc y , d cc ln kim tra, hon tt cc phn th nghim, thc hnh,; _ np hc ph ca hc k tng ng; _ Khng b cn b ging dy ngh cm thi. _ V mt l do khch quan, bt kh khng, khng th hon thnh mt phn khi lng yu cu bt buc ca mn hc hoc thng thng l do vng ngay trong bui thi. im I c ghi vo bng im thi (hoc bng im tng kt) theo 02 loi trng hp sau: a. Nu do trng lch hc, lch thi hay c quyt nh c c i thi Olympic, tham d cc chuyn ngn hn, cc hot ng on th x hi, th sinh vin phi lm n ngh c nhn im I ngay khi s vic pht sinh km theo cc xc nhn cn thit, khng tr hn ngy xin c vng thi. b. Nu v cc l do t xut (m au, tai nn,) th sinh vin hoc ngi thn phi thng bo ngay cho phng o to v hoc nh ngi np n xin im I cho phng o to km theo cc h s chng c lin quan ngay khi. Cc n np tr qu 05 ngy tnh t ngy phi ngh thi (ch tnh ngy lm vic) c coi l khng hp l, s khng c xem xt gii quyt im I.Tr.18 Quy ch Hc v 2005

i vi sinh vin c l do chnh ng phi vng trong bui kim tra tp trung gia k : _ Trng hp c quyt nh ca trng c i thi Olympic, tham d cc chuyn ngn hn, cc hot ng on th x hi, sinh vin hoc n v lin quan lm th tc cho php ghi im kim tra bng vi im thi cui k (ly im thi l im tng kt mn hc) hoc cho im I theo s cho php ca ging vin. _ Cc trng hp khc, sinh vin np n xin php theo trnh t nh 13.3.a & b. Phng o to s xt h s v ly kin ca cn b ging dy mn hc ra quyt nh cho im I. Trong thi hn 01 nm hc k tip, sinh vin c quyt nh im I phi theo di lch hc, lch thi (tt c cc hc k k c trong lp ngoi gi) ng k xa im I ngay khi trng c t chc nh gi phn tng ng ca mn hc. Sau thi hn 1 nm ny, nu sinh vin cha c im nh gi mn hc, im I t ng c chuyn thnh im F. 12.3. Min thi im X (16) Min thi l mt hnh thc thng im cho cc sinh vin theo mt trong cc din sau: a. ng k hc mn hc v hon thnh xut sc cc phn yu cu bt buc ca mn hc; b. c bit t im cao trong cc k kim tra thng xuyn hay cc k thi Olympic cp quc gia, quc t ca mn hc; c. c bo co cp HQG, cp quc gia v lnh vc trc tip lin quan ti mn hc. Khi hi iu kin, cn b ging dy v n v lin quan lm th tc tm thi ghi im min im X cho sinh vin vo cc bng im mn hc. im chnh thc ghi cho sinh vin c min thi do khoa xt duyt ngh, im min ny l im tng kt mn hc (im ci thin trong trng hp c im trc ). Ring i vi cc mn ngoi ng - xt im min cho sinh vin t im cao trong k kim tra xp lp u kha (ting Anh) hoc din c cc loi chng ch ngoi ng quc t mc tng ng hoc cao hn chun u ra ca chng trnh. Phng o to quy nh c th cch thc quy i v th tc xt im min cho trng hp ny. 12.4. Rt mn hc im R (17) im R c phng o to xt v ra quyt nh cp cho mt sinh vin tha cc iu kin sau: _ C bn chnh kt qu ng k mn hc thi kha biu ca hc k; _ np hc ph ca hc k tng ng; _ Sinh vin c n ngh khng tham gia nh gi mt hot mt s mn hc trong thi kha biu xin im R. Thi hn np n xin nhn im R l trong 05 tun u ca hc k tng ng, tr cc trng hp c l do khch quan bt kh khng sinh vin c np chng c km theo. Cc ct im (nu c) ca mn hc c cp quyt nh im R khng tnh vo kt qu hc tp ca sinh vin khng in trong hc b khi ra trng. iu 13 : Bo lu kt qu v min hc mn hc 13.1. Mt mn hc A c cho php min hc ghi im c vo phn bng im bo lu khi sinh vin hc v hon tt t yu cu mn hc ny trong thi gian hc trc ti ngay trng HBK - sinh vin khng c xt nu thuc din xa tn do b hc, ngh hc hoc din b buc thi hc trong kha hc ny. 13.2. Cc trng hp c min hc, ghi im min - M trong phn bng im bo lu a. Nu sinh vin hc v t mn hc thay th tng ng trong thi gian hc trc ly mt vn bng chng ch ti ngay trng HBK. b. Sinh vin c trng HBK cho php theo hc mn hc thay th tng ng ti mt trng khc.

Tr.19

Quy ch Hc v 2005

c. sinh vin thuc din chuyn trng hoc chuyn t nc ngoi v c xem xt cho bo lu mt s mn hc theo ngh ca Khoa. Trng hp ny s tn ch bo lu khng c vt qu 50% s tn ch trong CTGD. d. Sinh vin c xt min hc theo cc chng ch c cp 13.3. Nguyn tc xem xt bo lu kt qu hc tp mn hc: H i hc chnh quy khng xt bo lu kt qu mn hc cho sinh vin c cc quyt nh xa tn do b hc, ngh hc hoc b buc thi hc trong kha hc trc . Nh vy s ch xt cho din hon thnh trn vn c kha hc c cp bng hoc/v xt trong phm vi ni dung cc chng ch chnh thc c cp (Gio dc Quc phng, Gio dc th cht). Thi gian bo lu xt trong trng hp sinh vin c vn bng chng chi l tng ng vi thi gian hiu lc ca vn bng chng ch. i vi bc cao ng v h i hc khng chnh quy (VLVH) ngoi cc din cp ti trn (dnh cho i hc chnh quy) cn cho php bo lu kt qu hc tp cc mn hc i vi din cha hon tt chng trnh i hc chnh quy c php chuyn xung bc h o to thp hn. Thi hn c xt bo lu min hc i vi din ny l khng qu thi gian hc ti a ca chng trnh ang ng k theo hc (ph lc 1), tnh t khi nhp hc chng trnh i hc chnh quy (trc ) cho ti thi im xt. iu 14 : im trung bnh hc k (TBHK) TBHK c tnh l trung bnh c h s (s tn ch ca mi mn hc) im tng kt ca tt c cc mn hc m sinh vin ng k v c thi kha biu hc trong hc k. Cng thc tnh: im trung bnh hc k =

im tng kt mn hc x S tn ch ca mn hc S tn ch ca mn hc

Cc mn hc c im ch c bit H, M, I, X, R, Z, O, P (bng 2) th khng tnh trong im trung bnh hc k. TBHK c tnh theo thang im 10 v c lm trn n 2 ch s thp phn. TBHK l ch s nh gi hc lc trong 1 hc k ca sinh vin. im trung bnh cc mn hc trong hc k chnh l mt trong cc d liu xt hc bng khuyn khch hc lc. im bo lu v s tn ch ca cc mn hc c bo lu khng tnh vo TBHK nhng c tnh vo s tn ch tch ly (xem iu 15). iu 15 : S tn ch tch lu v im trung bnh tch lu 15.1. S tn ch tch lu (STCTL) l tng s tn ch ca cc mn hc sinh vin ng k, hc v c im tng kt t yu cu (k c cc mn hc c bo lu, min hc, min thi). STCTL c tnh 01 ln cho mi m s mn hc c im t (t nht 01 ln t), tnh c cc mn c bo lu im M. 15.2. im trung bnh tch lu (TBTL) l im trung bnh c h s (s tn ch ca mn hc) ca tt c im tng kt cc mn hc m sinh vin hc k t khi nhp hc cho n thi im tnh bao gm c cc mn c bo lu v mn c im cc mn khng t. _ i vi mn hc m sinh vin hc v c im tng kt nhiu ln, trng s ly im cao nht (t hoc khng t) m sinh vin c (trong s cc ln hc) tnh TBTL; _ Khi tnh TBTL khng quan tm ti khi nim mn hc tng ng, thay th m ly trc tip theo m s khc nhau ca cc mn hc. TBTL tnh theo thang im 10 v c lm trn n 2 ch s thp phn. Khi tnh TBTL th khng tnh cc im c bit H, I, M, X, R, Z, O, P (bng 2). 15.3. S tn ch tch lu ngnh (STCTLN) l tng s tn ch tch ly ca cc mn hc thucTr.20 Quy ch Hc v 2005

CTGD ngnh k c cc mn hc tng ng hoc thay th cho mn hc c trong CTGD ngnh. Khi mt MH c sinh vin tch ly thay th - tng ng c s TC khc hn mn gc theo CTGD th x l nh sau: a. Trng hp hc li (mn gc khng t) c 01 kt qu t mt ln cho mn thay th th s tn ch tch ly vo SOTCTLN l s tn ch ca mn thay th. b. Trng hp hc li (mn gc khng t) c kt qu t nhiu ln cho mt hay nhiu cc mn thay th, s tn ch tch ly vo SOTCTLN l s tn ch ca mn thay th c tn ch ln nht. c. Trng hp hc ci thin (mn gc c kt qu t) s tn ch tch ly vo SOTCTLN l s tn ch ca mn gc khng ph thuc vo mn thay th. Khi mt MH c sinh vin tch ly thay th c s TC c tnh t hn mn gc theo CTGD th sinh vin c th s phi tch ly thm cc tn ch t chn m bo yu cu v tng s TC tt nghip (iu 24). 15.4. im trung bnh tch lu ngnh (TBTLN) l im trung bnh c h s ca cc mn hc c trong CTGD ngnh (k c cc mn hc tng ng hoc thay th cho mn hc c trong CTGD ngnh). Khi mt MH c sinh vin tch ly thay th tng ng ci thin th x l theo nguyn tc sau: a. Trng hp hc cha t mn gc v cng cha t cc mn thay th ly mn gc tnh vo TBTLN. b. Trng hp hc cha t mn gc v t mn thay th ly 01 mn thay th c im cao nht tnh vo TBTLN vi h s l s tn ch ca mn thay th ny. c. Trng hp hc ci thin mn gc t bng mn thay th tng ng - ly mn c im cao nht tnh vo TBTLN vi h s l s tn ch ca mn gc. TBTL v STCTL l ch s nh gi chung v tin hc tp v hc lc ca sinh vin ch s xp hng kt qu hc tp trong qu trnh hc ti trng. TBTLN v STCTLN dng nh gi mc hon thnh mt CTGD v l c s xp hng khi tt nghip. iu 16 : Phc tra v khiu ni im V cc ct im thnh phn trong hc k bao gm c im kim tra tp trung, sinh vin khiu ni v cc sai st trc tip vi cn b ging dy, lm n xin xem li bi ngay khi cng b im trn lp. V nguyn tc th khi bng im kim tra np ln trng, sinh vin khng cn c hi khiu ni v cc ct im ny na. phc tra bi thi cui k, sinh vin np n yu cu xem li bi thi ti phng o to trong thi gian 5 ngy k t ngy khoa dn cng b v gi bng ghi im ln trng. Trong trng hp nhn thy im chm bng my (trc nghim, thi trn my) qu khc bit vi nh gi bn thn (qua cc p n c cng b), sinh vin c th np n yu cu phng o to kim tra li d liu chm bi thi c ghi r l do, cc nghi vn. Khi pht hin c bt c s khc bit no gia bng ghi im chnh thc cng b v im c nhp, lu tr trong h thng qun l hc v, sinh vin c trch nhim phn nh yu cu phng o to kim tra nhp li cc ct im tng ng. iu 17 : Thng bo im v xc nhn kt qu hc tp Cc ct im thnh phn (mc 11.1) c cn b ging dy thng bo cho sinh vin trong gi hc trn lp, trong gi thc hnh, th nghim v trn h thng h tr ging dy (BkeL) hay trangTr.21 Quy ch Hc v 2005

web ring. Cc bng im mn hc (mc 11.2) c cng b cho sinh vin ti cc bng thng bo ca khoa qun l mn hc theo phn cp. Bn sao in t ( dng scan bng im hoc file d liu, mu bng im gc) cng b trn cc trang web ca khoa v trn cng thng tin o to ca trng. Cc bn gc danh sch - bng im chnh thc c lu ti phng o to, im ny do phng o to cp nht vo h thng c s d liu trung tm ca trng. Sinh vin tham chiu vo c s d liu ny v c trch nhim kim tra tnh ng n ca cc thng tin lin quan thng qua cc dch v trn cng thng tin o to trc tuyn ca trng. Ngay khi c y kt qu nh gi cc mn hc trong hc k, nh trng s tng hp gi ti sinh vin cc kt qu nh gi lin quan sinh vin t kim tra phn hi. Bng tng hp ny bao gm c cc thng tin v im trung bnh hc tp, s tn ch tch ly tin hc tp ca sinh vin. t nht 01 ln mi nm, trng gi qua ng bu in cho ph huynh sinh vin 01 bng thng bo kt qu hc tp, khen thng, k lut v x l hc v (nu c) - lin quan ti sinh vin trong nm qua. Cc trng hp b x l hc v t cnh co ln hai tr ln th c gi thng bo mi k - ngay sau khi c quyt nh x l hc v. Trong qu trnh hc, sinh vin c quyn ngh phng o to trng cp bng im chnh thc ca mt hay nhiu hc k hc phc v cc mc ch ring. Bng im ny ghi kt qu hc tp ca tt c cc mn hc m sinh vin c ng k trong hc k. Sinh vin tt nghip c cp hc b l kt qu ca ton b qu trnh hc tp ca sinh vin ti trng theo tng hc k.

Chng IV. X L HC V, IU KIN TIP TC HC TPiu 18 : Cc iu kin tip tc vic hc tp Cc sinh vin c cc iu kin sau y: _ Cn thi gian theo hc ti trng theo mc 2.2; _ Khng b x l buc thi hc theo iu 21; _ Khng ang thuc din tm dng hc tp theo iu 22. th c quyn ng k mn hc v khi nhn c bn chnh kt qu ng k mn hc hc k chnh th c tham gia hc tp ti trng hng mi quyn li l sinh vin ca trng trong hc k tng ng. iu 19 : Cc hnh thc x l hc v Trng tin hnh x l hc v sau mi mt hc k chnh ngay khi c y kt qu hc tp ca hc k. Kt qu hc tp cc hc k ph (d thnh-hc li) c tnh chung vo hc k chnh tng ng khi xem xt x l hc v. Kt qu hc tp trong thi gian h ca sinh vin c tnh chung vo kt qu hc tp hc k ngay trc (hc k 2) xem xt x l hc v. C cc hnh thc/loi quyt nh x l hc v sau: Cnh co hc v mc 1 v mc 2 (iu 20); Buc thi hc (iu mc 21.3); iu 20 : Cnh co hc v Cnh co hc v l hnh thc cnh bo cho sinh vin v kt qu hc tp yu km ca bn thn. Ti ngay thi im tin hnh x l hc v ca mt hc k, sinh vin no vi phm mt trong cc quy nh sau s b cnh co hc v: Khng tch ly t s tn ch ti thiu do trng qui nh cho kha-ngnh o to; C TBTL di 3,0 trong hc k u hoc TBTL ca hai hc k lin tip di 4,0.Tr.22 Quy ch Hc v 2005

Sinh vin b cnh co hc v hc k trc - mc 1, nu trong ln x l hc v tip theo kt qu hc tp vn khng c ci thin tip tc vi phm cc quy nh ni trn, th cnh co c nng ln mc 2. Nu kt qu hc tp tip tc khng c ci thin sang hc k th 3 lin tip th sinh vin s b xem xt a vo danh sch buc thi hc. Cc sinh vin b cnh co hc v phi tng cng lin h vi gio vin ch nhim c t vn v k hoch hc tp ca c nhn phi gim s tn ch ng k trong hc k ph hp vi sc hc. Sinh vin s c t ng xa tn trong danh sch theo di cnh co hc v nu kt qu hc tp trong k tip theo khng cn vi phm cc iu kin nu trn. iu 21 : Thi hc 21.1. Thi hc Trng ra quyt nh cho php ngh hc, xo tn khi danh sch nu sinh vin c n xin thi hc vi l do r rng, hp l. Trng hp ny bao gm c cc n xin i du hc, c l do chnh ng c php chuyn theo hc ti mt c s o to khc hoc khi sinh vin xin hy kt qu thi li tuyn sinh. 21.2. Xa tn buc thi hc Trng s ra quyt nh buc thi hc v xo tn khi danh sch nu sinh vin : a. ht thi gian o to k c thi gian ko di (iu 2.2) m cha hi iu kin tt nghip v nhn bng; b. Khng hon thnh ngha v hc ph cc hc k theo ng qui nh ca trng; c. T b hc khng c l do c TBHK bng 0 mt hc k chnh; d. Tm dng hc tp lin tc qu 02 hc k chnh; e. Vi phm k lut n mc phi buc thi hc. 21.3. X l hc v buc thi hc Sinh vin b cnh co hc v mc 2, nu hc k tip theo kt qu hc tp khng c ci thin s b a vo danh sch sinh vin din buc thi hc. Mi k x l hc v, Hi ng hc v trng tho lun thng qua mc ti thiu v hc lc (TBTL v STCTL) m sinh vin phi t c xem xt tm thu nhn li ng thi n nh thi hn v th tc sinh vin np n xin cu xt ti cp Khoa. Theo kt qua hp xt v thng qua danh sch ngh x l hc v cp khoa, trng s ra quyt nh x l theo 2 hnh thc: x l mc buc thi hc c tm thu nhn li 01 hc k v x l buc thi hc. 21.3.1. X l mc buc thi hc c tm thu nhn li 01 hc k nu sinh vin tha mn ng thi tt c cc iu kin sau : _ Kt qu hc tp khng thp hn mc hc lc ti thiu c xem xt do Hi ng hc v quy nh cho kha-ngnh o to, hnh thc o to tng ng; _ hon tt y v ng thi hn tt c cc th tc xin cu xt ti Khoa; _ c khoa chp nhn v c vn bn ngh Hiu trng cho tm thu nhn li. 21.3.2. Buc thi hc Xa tn trong danh sch sinh vin ca trng cc sinh vin din buc thi hc nhng khng hi cc iu kin tm thu nhn li (theo 21.3.1). iu 22 : Tm dng hc tp v thu nhn li 22.1. Tm dng theo yu cu c nhn Sinh vin xin tm dng hc tp trong 01 hc k theo nhu cu, hon cnh c nhn np ton b h s xin tm dng trc tip ti phng o to xem xt ra trnh Hiu trng ra quyt nh. Tr cc trng hp c l do khch quan bt kh khng (v d : b bnh c h s bnh n hp l ngh cho ngh), n xin tm dng s ch c chp nhn nu sinh vin hc ti trng t

Tr.23

Quy ch Hc v 2005

nht l 01 hc k trn vn v khng ang thuc din xem xt buc thi hc. Sinh vin xin tm dng c xa hc ph cc mn ang theo hc trong hc k nu np h s xin tm dng trong khong cha qu 01 thng t khi bt u hc k. Cc trng hp c l do khch quan c bit, sinh vin c th xin gim tr tin hc ph nu np h s trong thi hn khng qu 03 thng t khi bt u hc k cc ngha v ti chnh ny (nu c) c ghi r trong quyt nh tm dng. 22.2. Buc tm dng hc tp Trng cho tm dng hc tp cc sinh vin ri vo mt trong cc trng hp sau : _ Khng hon tt cc th tc ng k mn hc theo thi gian qui nh khng c kt qu ng k mn hc chnh thc, thi kha biu hc k; _ Tt c cc mn hc sinh vin ng k hc hoc bt buc phi theo hc u khng m trong hc k khng c thi kha biu hc k; _ Khng n nhn kt qu ng k mn hc chnh thc trong thi gian qui nh thi kha biu b tr li cho phng o to v b hy; _ Vi phm k lut mc buc tm dng hc tp. Cc trng hp buc tm dng c trng ra quyt nh, sinh vin khng cn lm n xin. 22.3. Th tc tm dng hc tp Hiu trng quyt nh cho php tm dng hc tp theo n xin ca sinh vin v xut ca phng o to. Quyt nh ghi r l do v thi gian sinh vin c php tm dng cng cc ngha v lin quan m sinh vin phi thc hin - c 02 trng hp tm dng: a. tm dng do thi hnh ngha v qun s, thi gian c php tm dng tnh l thi gian ti ng theo xc nhn ca qun i. Thi gian (cc hc k) tm dng thi hnh ngha v qun s khng tnh vo thi gian hc ti a mt CTGD ca sinh vin (iu 2.2). Thi gian hiu lc ti a ca vic tm dng ny tun theo quy nh chung ghi trong Qui ch tuyn sinh vo cc trng i hc, cao ng h chnh quy hin hnh do B Gio dc & o to ban hnh. b. tm dng v cc l do khc gii quyt theo cc nguyn tc sau: _ Sinh vin ch c gii quyt cho tm dng 01 hc k, quyt nh s ghi r tm dng cho hc k no v thi hn m sinh vin phi trnh din lm th tc nhp hc li; _ Ti thi hn phi nhp hc tr li ghi trong quyt nh, nu sinh vin cha th nhp hc th phi lm th tc xin tm dng thm 01 hc k na (thi gian tm dng lin tc khng c qu 02 hc k chnh); _ Thi gian (cc hc k) tm dng c tnh vo tng thi gian c hc ca sinh vin ti trng (iu 2.2). Sinh vin tm dng nhn quyt nh tr v sinh hot ti a phng, khng c tham gia hot ng hc tp ti trng, cc thi kha biu (nu c) ca sinh vin u b hy b. 22.4. Thu nhn li Sinh vin din tm dng cn c theo thi hn ghi trong quyt nh lm cc th tc xin thu nhn li theo cc hng dn ca phng o to. H s y phi np cho phng o to khng tr hn cui tun hc th 2 ca hc k chnh c xem xt ra quyt nh thu nhn li. iu 23 : X l sinh vin vi phm qui ch kim tra v thi - o vn a. Trong khi kim tra thng k, thi kt thc mn hc, bo v n mn hc, bo v lun n tt nghip, nu vi phm qui ch, sinh vin s b x l vo kt qu ca mn hc vi phm. Mc sai phm v khung x l k lut i vi sinh vin c thc hin theo Qui ch tuyn sinh vo cc trng i hc, cao ng h chnh quy do B Gio dc v o to ban hnh.Tr.24 Quy ch Hc v 2005

Ring cc trng hp sinh vin i thi h v nh thi h u b k lut mc buc thi hc. b. Plagiarism ... vn o vn nh hng x l ?? ...

Tr.25

Quy ch Hc v 2005

Chng V. CNG NHN TT NGHIP VN BNGiu 24 : iu kin xt v cng nhn tt nghip Sinh vin c cng nhn v cp bng tt nghip theo mt ngnh hoc chuyn ngnh o to ti trng nu hi cc iu kin sau y : _ c cng nhn c u vo l sinh vin chnh thc ca trng theo ng chng trnh gio dc, hnh thc hc v ngnh hc ng k cp bng; _ Cho n thi im xt tt nghip khng b k lut nh ch hc tp v khng b truy cu trch nhim hnh s; _ C y cc chng ch bt buc cc mc chun u ra bt buc i vi bc hc, loi hnh o to v ngnh o to tng ng. Cc iu kin chung ny c quy nh trong ph lc 2 v b sung, c th ha trong h s CTGD. _ Hon tt ton b ni dung CTGD ca ngnh/chuyn ngnh, c s tn ch tch ly qui nh cho kha-ngnh o to (u vo) v c TBTLN khng di 5,00. Sau mi hc k chnh, Hi ng xt tt nghip trng hp tin hnh xem xt v thng qua danh sch nhng sinh vin iu kin tt nghip. Da trn ngh ca Hi ng xt tt nghip, Hiu trng ra quyt nh cng nhn tt nghip cho php t chc l tt nghip trao bng cho sinh vin. Sinh vin tt nghip c nhn bng tt nghip v bng im tt nghip - hc b. Hc b c gi tr i km vn bng v bao gm cc chi tit sau: tt c kt qu hc tp ca sinh vin (t hoc khng t) qua tt c cc hc k hc ti trng t khi nhp hc; cc thng tin v ngnh ngh v thng tin v bng cp ca sinh vin tt nghip. iu 25 : Xp loi tt nghip Vic xp loi tt nghip cho sinh vin c xem xt theo thang nh gi chung (Bng 1-iu 10) da trn TBTLN ca sinh vin khi tt nghip. Loi tt nghip s b gim t "Xut sc" xung loi "Gii" i vi cc sinh vin c kt qu hc tp ton kha mc "Xut sc" nhng ri vo mt trong cc trng hp sau: C thi gian hc chnh thc ti trng vt qu thi gian qui nh theo k hoch. C s tn ch ca cc mn phi hc li vt qu 5% tng s tn ch ton kha. b k lut trong thi gian hc t mc cnh co cp trng tr ln. iu 26 : Hc tt nghip nhn bng th 2 a. Hc ng thi vi chng trnh bng 1 Sinh vin t tiu chun cp bng theo ngnh th nht (ngnh c u vo qua thi tuyn sinh i hc - ngnh/chuyn ngnh c phn trong qu trnh hc) nu c nguyn vng v cn thi gian hc ti trng (theo iu 2.2) th c php ng k hc tip tc nhn bng tt nghip cc ngnh khc trong cng khi tuyn sinh quy c trong cng t tuyn sinh, v cng hnh thc o to cng bc o to gi chung l hc ngnh th hai ti trng. Cc hnh thc ng k chuyn tip hc bng th hai quy nh trong ph lc 2. Sinh vin c quyt nh cho php hc ngnh th hai c xt cp bng 2 theo cc iu kin hon ton nh sinh vin cng kha nhp hc ang theo hc ngnh ny - bao gm c gii hn v thi gian hc ti a c php theo hc. Hc ch tn ch cho php sinh vin ng k hc v tch ly ng thi cc mn hc ca ngnh th nht v cc mn ca cc ngnh khc (tr mn lun vn tt nghip). Sinh vin cng c th hc cc mn hc ca ngnh 2 sau khi nhn bng ngnh th nht (nu cn thi gian hc). Tt c cc mn m sinh vin hc u c ghi vo hc b tuy nhin vic xp hng tt nghip ch cn c vo cc mn c trong CTGD ca tng ngnh (ngnh 1 vTr.26 Quy ch Hc v 2005

ngnh 2). b. ng k li u vo hc bng 2 Ngoi hnh thc ng k ly ng thi 2 bng trong thi gian mt kha o to k trn, tt c cc ngnh ca trng u c m lp bng 2 chnh quy tuyn sinh ring dnh cho nhng ngi c bng i hc chnh quy tha mn cc iu kin c th theo cc thng bo tuyn sinh hng nm ca trng. Sinh vin tt nghip i hc chnh quy ti trng HBK c u tin xt tuyn vo lp bng 2 ny khng phi thi tuyn. Lp bng 2 ny c th t chc ring ngoi gi (bui ti) nu c s lng sinh vin c nhu cu v ng k hc theo hnh thc hc ny trong trng hp ngc li sinh vin h bng 2 phi ng k hc cng vi lp bng 1 (ban ngy).

Tr.27

Quy ch Hc v 2005

Chng VI. CC IU KHON KHCiu 27 : Hc bng Hc bng gm cc loi : _ Hc bng khuyn khch hc tp (HBKK); _ Hc bng chnh sch (HBCS); _ Hc bng ti tr do cc t chc v c nhn trao theo nhng iu kin v quy trnh ring. Vic thc hin ch hc bng HBKK v HBCS cho sinh vin cn c theo cc thng t lin tch, cc quy nh hin hnh ca b Gio dc & o to, ca i hc Quc gia Tp.HCM. Trng i hc Bch Khoa quy nh b sung mt s im nh sau: a. Hc bng HBKK ch c cp cho sinh vin h chnh quy ang trong thi gian k hoch ca kha o to bng th nht (Nkh) quy nh ti ph lc 1; Thi gian tm dng, ko di v thi gian hc ly bng th hai khng c xt cp HBKK. iu kin cn xt HBKK : sinh vin ng k theo hc, d thi v tch ly c s tn ch ln hn hoc bng 90% tng s tn ch theo k hoch trong CTGD ca kha-ngnh. b. H s xin cp HBCS sinh vin thc hin theo mu chung np cho phng CTCT-SV xem xt trnh Hiu trng ra quyt nh c th. Cc trng hp np h s tr hn s khng c truy lnh. Ngoi thi gian k hoch ca kha o to (Nkh), HBCS ch c cp nu trng nhn c ch tiu hc bng b sung t cp trn. iu 28 : Hc ph Hc ph ca cc mn hc sinh vin ng k hc c thng bo trong bn chnh kt qu ng k mn hc ca tng sinh vin v tra vn trn cng thng tin o to ca trng. Sinh vin c trch nhim bit v np y hc ph theo thng bo ca phng K hoch-Ti chnh, tun th cc thi hn quy nh cho mi k. Sinh vin din c xt min hoc gim hc ph theo cc chnh sch chung ca nh nc phi lm h s xin min gim np cho n v chc nng ng hn nh trng ra quyt nh min gim gii quyt ring tng trng hp - cho mt hoc mt s hc k chnh thc. Trng hp c kh khn t xut khng c kh nng ng hc ph cho mt hc k chnh, sinh vin phi lm h s xin hon ng hc ph ti phng CTCT-SV khng tr hn tun hc cui cng ca hc k (trc khi bt u thi cui k). Trng hp c xt - c quyt nh hon ng hc ph ca Hiu trng, sinh vin s phi ng phn hc ph cn thiu ny trong hc k chnh k tip cng vi khon hc ph ca k . Khng gii quyt cho hon ng hc ph trong 02 hc k chnh lin tip. Khng hon hay min gim hc ph i vi tt c cc dng hc k khng bt buc (hc k d thnh-hc li cc dng t chc hc ngoi gi, trong h). Ti hn cht theo thng bo cho mi hc k chnh, tt c cc sinh vin khng hon tt ngha v hc ph (khng bao gm cc sinh vin c quyt nh hon) s c a vo danh sch tm dng 01 hc k v hon cnh kh khn. thu nhn li vo hc k sau sinh vin bt buc phi c giy xc nhn khng cn n hc ph bn cnh cc giy t cn thit khc theo quy nh. iu 29 : Khm sc khe v Bo him y t m bo quyn li v iu kin hc tp ca sinh vin, nh trng yu cu tt c sinh vin u phi c th Bo him y t, Bo him tai nn. Cc phng th nghim, xng thc tp trong trng, cc c s nhn sinh vin ti thc tp, ... c quyn yu cu sinh vin xut trnh th Bo him y t, Bo him tai nn khi ti lm th nghim, thc tp.Tr.28 Quy ch Hc v 2005

Sinh vin cng c ngha v tham gia khm sc khe nh k hng nm theo thng bo hng dn ca phng CTCT-SV. Cc trng hp vi phm s do phng CTCT-SV xut hnh thc k lut c th vi mc cao nht l cho tm dng 01 hc k. iu 30 : iu khon thi hnh Quy ch ny c p dng thay th hon ton cho quy ch hc v ban hnh theo Q s 1871/Q-BKT ngy 31/10/2005 ca Hiu trng nh trng. Trong phm vi ca mnh, quy ch ny l quy nh y v cao nht p dng cho sinh vin trong qu trnh theo hc bc i hc v cao ng ti trng i hc Bch khoa. Cc vn bn, cc iu khon do trng quy nh trc y tri vi quy ch ny u b bi b. Vic iu chnh, b sung cc iu khon ca qui ch do Hiu trng quyt nh theo ngh ca Hi ng hc v. ----------------------------

Tr.29

Quy ch Hc v 2005

Ph lc 1 : Thi gian o to v cc thng s chnh trong t chc cc loi hnh o to bc i hc cao ngBng PL1.1 M t loi hnh o to (CTGD) 1. i hc chnh quy bng 1(K s, C nhn)

S TC 145-157 170-172 270-280 --140-145 100-110

Nkh 10 11 10 6 10 10 7

Nmax 14 15 16 10 20 20 10

Tc /Hk 15 15 27 15 15 15 15

Ymax SoTCMax Ghi ch5 6 5 3 5 5 4

21 4 21 4 35 (x) (x) 21 21Theo chun chu u

2. i hc chnh quy bng 1(Kin trc s)

3. CT KS CLC Vit-Php (Ks PFIEV Master chu u)

4. i hc chnh quy bng 2(K s, C nhn)

5. i hc Va lm va hc(K s, C nhn)

6. i hc o to t xa qua mng (C nhn) 7. Cao ng (C nhn Cg) Ghi ch: Nkh Nmax Tc/Hk Ymax

- S HK quy chun theo k hoch; - Thi gian hc ti a tnh theo s HK (v cc trng hp c ko di v s hc k c ko di - trn s Nmax ny, xem ti mc 2.2); - Quy chun s tn ch tnh cho 1 hc k chnh tng ng 01 nm s l 02 HK; - Khi nim s nm hc ca mt CTGD (Nkh/2) tnh s nguyn l s ln nht c th ghi trong cc giy xc nhn sinh vin (sinh vin nm cui) s dng vo mc ch ring. Khi nim quy chun ny dng xc lp s tng thch vi khi nim nm hc trong h nin ch (v trong bc hc ph thng); - i hc bng 2 nhn chung c min hc khi lng tng ng khong 02 nm nn thc cht l c ko di thi gian hc 02 nm theo bng ny; - K hiu cc lp c hc k chnh kha m vo bui ti v ngy CN - khng b hn ch s TC ti a c ng k v bn thn qu thi gian ngoi gi xp hn ch mc ch c 20-25 tit/tun. Nu tham gia vo lp ban ngy th cc sinh vin ny phi tun th cc rng buc ca lp tng ng dng 1-2 v cc thng bo m lp cho php ng k mn hc p dng ring cho tng k;

Hng 4 (x)

Tr.30

Quy ch Hc v 2005

Ph lc 2 : Cc yu cu u ra bt buc cng nhn tt nghip v iu kin rng buc khc gia cc loi hnh o to P2.1. Rng buc theo hc - chuyn i mn hc gia cc loi hnh o toCc chng trnh o to c bit u c xem l h chnh quy bng 1. Sinh vin chnh quy ch c tham gia hc thm hc thay th chuyn i trong phm vi cc lp mn hc m cho h chnh quy cng bc hc, tnh theo m s ca mn hc. Sinh vin khng chnh quy - hnh thc VLVH c tham gia hc thay th chuyn i t do gia tt c cc lp mn hc (m mn hc) cng hnh thc o to cng bc hc c t chc ti trng v ti cc c s lin kt. Sinh vin VLVH c tham gia hc thm tch ly tng ng trong cc lp chnh quy cng bc hc. Sinh vin hnh thc TTXa c tham gia hc thay th chuyn i t do gia tt c cc lp cng hnh thc - cng bc hc ti trng v ti cc c s lin kt. Sinh vin TTXa c tham gia hc thm tch ly tng ng trong cc lp chnh quy cng bc hc v mt s lp VLVH cng bc hc theo s cho php ca Khoa qun l chng trnh.

P2.2. Mt s yu cu u ra bt buc cng nhn tt nghip ng theo cc loi hnh o to khc nhau1. Chng ch gio dc quc phng v chng ch gio dc th cht l yu cu bt buc tt nghip khi hc bng 1 theo hnh thc o to chnh quy c bc i hc v cao ng. Sinh vin theo hc h bng hai tuyn sinh ring v theo hc cc hnh thc o to khng chnh quy (VLVH, TTXa) th khng bt buc xt ti cc chng ch ny trong iu kin tt nghip (c min). 2. Hc phn ngoi ng tng qut 04 mn Anh vn hay/v cc mn ca mt ngoi ng khc, l cc phn bt buc trong chng trnh chnh quy (bng 1) bc i hc - cao ng. Chng trnh h bng hai tuyn sinh ring v cc hnh thc o to khng chnh quy khng xp hc phn ngoi ng ny trong phn bt buc (c min hc) tuy nhin nh trng khuyn khch sinh vin t sp xp tham gia mt chng trnh hc ngoi ng iu kin u ra cp ti di y. 3. Yu cu u ra v ngoi ng - ting Anh, cho cc loi hnh o to bc i hc. a. Bc i hc p dng u ra ting Anh TOEIC-450 cho tt c cc chng trnh gio dc. y l yu cu bt buc tt nghip nhn vn bng. Hnh thc p dng: H i hc chnh quy, sinh vin phi np chng ch quc t ting Anh TOEIC-450 (ca ETS) hoc tng ng. Mc tng ng v quy trnh quy i tng ng do n v chc nng cng b v hng dn c th trn c s t vn vi cc n v chuyn mn. i hc khng chnh quy, ngoi vic c th np chng ch quc t ting Anh tng ng TOEIC-450 nh chnh quy th sinh vin c th t iu kin ny trong cc k kim tra theo hnh thc TOEIC do trng t chc t s im ti thiu 450. Sau nm hc th hai ti trng sinh vin phi t ti thiu TOEIC-250 (xt ch yu theo im trong cc t kim tra do trng t chc) c theo hc tip nm ba. Hi ng hc v xem xt v quy nh cc cu xt c cch nu cn, p dng ring cho mt kha hc, ring cho mt CTGD,... iu kin tin quyt c ng k hc phn tt nghip (LVTN hoc chuyn -thi ttTr.31 Quy ch Hc v 2005

b. Ngoi yu cu u ra tt nghip, quy nh cc mc kim sot trung gian nh sau:

nghip) l phi t ti thiu TOEIC-400. Hnh thc chng ch p dng nh quy nh to phn (a) trn y. 4. Yu cu u ra v ngoi ng - ting Anh, cho cc loi hnh o to bc cao ng. Bc cao ng p dng cc yu cu c bn nh bc i hc (mc 3), cc mc c th: yu cu u ra ting Anh TOEIC-400 tt nghip. Hnh thc p dng nh i hc. yu cu ti thiu TOEIC-250 c theo hc tip nm ba. iu kin tin quyt c ng k hc phn tt nghip (TLTN hoc chuyn -thi tt nghip) l phi t ti thiu TOEIC-350.

Tr.32

Quy ch Hc v 2005

Bng k hiu vit tt trong quy ch(ang cp nht) Ch vit tt HBK HQG Tp.HCM PT P.CTCT-SV P.KH-TC CTGD CTT MH TC HP Nkh Nmax Gii ngha Cc ch vit tt lin quan Trng i hc Bch khoa i hc Quc gia HBK-HQG Tp.HCM Tp. H Ch Minh i hc Quc gia Tp. H Ch Minh Phng o To Phng Cng Tc Chnh Tr - Sinh Vin Phng K Hoch Ti Chnh Chng Trnh Gio Dc CTT Chng Trnh o To CTGD Mn Hc Tn Ch Hc Ph S hc k quy chun (iu 2) Nmax S hc ti a theo hc mt CTGD ti HBK Nkh (iu 2)

Tr.33

Quy ch Hc v 2005

MC LC Cc chng v cc iu khon QUI CH HC V BC I HC V CAO NG THEO HC CH TN CH.............. 1 Chng I. QUY NH CHUNG ................................................................................................. 1iu 1 : Mc tiu o to v hc ch tn ch .............................................................................................1 iu 2 : Chng trnh gio dc v thi gian hc ......................................................................................1 iu 3 : Cc nh ngha khi nim chung ..............................................................................................3

Chng II. QUY TRNH O TO ......................................................................................... 9iu 4 : Cc din sinh vin ......................................................................................................................9 iu 5 : Thng tin o to dnh cho sinh vin ........................................................................................ 10 iu 6 : Trch nhim ca sinh vin ........................................................................................................ 11 iu 7 : ng k hc ............................................................................................................................. 11 iu 8 : Cc mn hc hc phn c bit .............................................................................................. 12 iu 9 : Hc li - Thi li v Hc ci thin im ...................................................................................... 15

Chng III. NH GI KT QU HC TP ...................................................................... 15iu 10 : Thang im nh gi .............................................................................................................. 15 iu 11 : nh gi kt qu hc tp mn hc .......................................................................................... 15 iu 12 : Cc im c bit ................................................................................................................... 17 iu 13 : Bo lu kt qu v min hc mn hc .................................................................................... 19 iu 14 : im trung bnh hc k (TBHK) ......................................................................................... 20 iu 15 : S tn ch tch lu v im trung bnh tch lu ......................................................................... 20 iu 16 : Phc tra v khiu ni im ...................................................................................................... 21 iu 17 : Thng bo im v xc nhn kt qu hc tp .......................................................................... 21

Chng IV. X L HC V, IU KIN TIP TC HC TP ....................................... 22iu 18 : Cc iu kin tip tc vic hc tp ..................................................................................... 22 iu 19 : Cc hnh thc x l hc v ..................................................................................................... 22 iu 20 : Cnh co hc v ..................................................................................................................... 22 iu 21 : Thi hc ................................................................................................................................. 23 iu 22 : Tm dng hc tp v thu nhn li ........................................................................................... 23 iu 23 : X l sinh vin vi phm qui ch kim tra v thi - o vn .................................................... 24

Chng V. CNG NHN TT NGHIP VN BNG ....................................................... 26iu 24 : iu kin xt v cng nhn tt nghip .................................................................................... 26 iu 25 : Xp loi tt nghip ................................................................................................................. 26 iu 26 : Hc tt nghip nhn bng th 2 .......................................................................................... 26

Chng VI. CC IU KHON KHC ................................................................................ 28iu 27 : Hc bng ................................................................................................................................ 28 iu 28 : Hc ph .................................................................................................................................. 28 iu 29 : Khm sc khe v Bo him y t ............................................................................................ 28 iu 30 : iu khon thi hnh ............................................................................................................... 29

Ph lc 1 : Thi gian o to v cc thng s chnh trong t chc cc loi hnh o to bc i hc cao ng ........................................................................................................................... 30 Ph lc 2 : Cc yu cu u ra bt buc cng nhn tt nghip v iu kin rng buc khc gia cc loi hnh o to.......................................................................................................... 31

Tr.34

Quy ch Hc v 2005

Quy ch tip theo l Quy nh v Thc tp ngoi trng, LVTN/TLTN v Thi tt nghip Mc tiu ca mn TTTN l: Nghin cu hot ng sn xut kinh doanh v hot ng khoa hc cng ngh trong thc t (trong cc c quan, x nghip, cng ty bn ngoi) tng ng vi nh hng chuyn mn ca ngnh/chuyn ngnh hc; Trau di k nng nghin cu v t chc hot ng ngh nghip thc t giai on chun b ra trng; Trc tip to iu kin thun li cho sinh vin thc hin ti lun vn tt nghip / tiu lun tt nghip (nu c). Mc tiu ca mn hc phn tt nghip l:

Tr.35

Quy ch Hc v 2005