Click here to load reader

Quarter 2 - Modyul 3: Pagiging Matapat

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Quarter 2 - Modyul 3: Pagiging Matapat

Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 2 - Modyul 3:
Pagiging Matapat
Magandang Araw Kaibigan!
Isang magandang kaugalian ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa. Kaakibat dito ang
pagiging magalang at pagiging matapat. Ang pakikipagkapwa ay isa sa natatanging katangian ng
mga Pilipino. Saan man o kailan man ay madaling makibagay, mahusay makisama at magaling
makipagkapwa.
Maraming namamanghang turista sa pakikitungo sa kanila ng mga taga-Rehiyon 9. Hindi
nila inaasahan ang magandang pakikipagkapwa sa kanila mapa-mayaman man o mahirap.
Kadalasan ay hinahangaan ng mga turista ang pagiging magalang at matapat ng mga ito.
Sa modyul na ito, iyong pag-aaralan ang tungkol sa kahalagahan ng pagiging matapat sa
kapwa.
Ang mga inihandang gawain sa modyul na ito ay naglalayon na patnubayan kayong
makamit ang mga sumusunod na layunin:
4. Naipapakita ang kahalagahan ng pagiging responsible sa Kapwa:
4.3 Pagiging Matapat
ESP6P-IIa-c-30
Balikan
Sa gawaing ito, ating balikan ang ibat-ibang magagandang kaugalian ng mga Pilipino sa
pakikipagkapwa at ang pagiging matapat ito.
Modyul 3
Pagiging Matapat
2
Panuto: Ayusin ang mga titik sa loob ng ulap upang makabuo ng salitang nagpapakita ng katangian ng
isang responsableng tao sa kapwa. Isulat ito sa patlang.
Ano-ano ang mga katangian
kapwa?
kaplaabignai __________
ataptma __________
aranglma __________
agngalma __________
ngiultuman __________
3
Tuklasin
Sa gawaing ito, ating tuklasin ang iba’t-ibang kaugalian ng mga Pilipino at ang kahalagahan nito sa
pakikipagkapwa-tao.
Panuto: Hanapin at bilugan sa kahon ang mga saltang naglalarawan sa kaugalian ng isang tao.
H
I N D I - M A D A Y A T A U W V
Q
G N J E D L Y W Q S F O K O Q R
H
I N D I - M A N L O L O K O I P
I
O Q H F P A I H S L M T U N A Y
D
B T H J K R D C V H M O Z A W P
K
L R D X B A W F D S B B W V R Y
P
Y K M F C N G W U Y G R Q S Y T
A
Q S X W F G Y J S D V C J H K L
T
O T O O B A K L D S H N R Q P Y
A
S W X V N L A S G V M L A B D U
Sagutin:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4
TANDAAN
• Ang pagiging totoo, tunay, marangal, hindi nanloloko, hindi nandadaya ay mga katangian ng
pagiging matapat sa kapwa.
• Masasabi na ang isang taong matapat ay may integridad sapagkat sila ay laging
mapagkakatiwalaan. Lagi silang nagsasabi ng katotohanan sapagkat ito ay pagpapakatotoo sa sarili at
sa kapwa. Mahalaga ito sapagkat ito ay maktutulong sa pagtuwid ng pagkakamali at magabayan ang
mga bata nang sa gayoy mapabuti ang kanilang pakikipag-kapwa.
• Mahalaga ang pagiging matapat sa lahat ng oras upang magkaroon ng magandang ugnayan o
samahan sa kapwa at mapatibay pa lalo ang relasyon sa pakikipag-kapwa tao.
[Suriin
Sa bahaging ito, ating alamin ang kahalagahan at ang magandang kaugalian ng mga Pilipino.
Sagutin:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5
Pagyamanin
Sukatin ang lalim ng iyong kaalam ukol sa ibat-ibang kaugalian ng mga Pilipino at ang magiging
epekto nito sa sarili.
Pagtatasa 1
Panuto: Basahin nang mabuti ang sitwasyon at unawain. Itala sa kahon ang kaugaliang ipinakita at kung
ano ang magiging epekto nito.
Sitwasyon Kaugalian Epekto sa Sarili
1. Nakita mong nangupit ng pera ang iyong
nakakatandang kapatid. Tinanong kayo ng
iyong ina kung sino ang kumuha.
Pinagbintangan niya ang inyong
sa nanay mo dahil takot ka sa
nakatatandang kapatid mo.
inyong silid, napansin mong sobra ang
sukli na ibinigay sa’yo. Agad mo itong
ibinalik sa kantina.
mo ang inyong vase. Hinanap mo agad
ang iyong nanay at inamin ang nagawang
kasalan.
palengke. Tuwing may bumubili
maayos ang mga isda.
na ang hinram mong ballpen sa kanya,
ngunit ang totoo ay naiwala mo ito.
Sagutin:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6
Pagtatasa 2 Panuto: Gumawa ng isang dayalogo na nag-uugnay sa sitwasyong binigay.
Sitwasyon: Napulot ng bata ang pitaka ng mama at agad niya itong isinauli sa may-ari.
Isaisip
Sa bahaging ito, ikaw ay sasagot ng mga katanungan na layong matukoy ang lawak ng iyong
natutunan sa paksang pinag-aralan.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Isagawa Panuto: Isalaysay ang iyong sariling karanasan ng pagiging matapat sa kapwa.
RUBRICS:
konklusyon.
8
Tayahin
Panuto: Pag-aralan ang bawat tanong o pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang
papel.
A. Itatago ang totoong nangyari
B. Mamimintang ng kaibigan
D. May matatag na saloobin upang umamin sa nagging kasalan
2. Paano mo maipapakita ang pagiging matapat?
A. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling
B. Sa pamamagitan ng pag-amin ng kasalan
C. Sa pamamagitan ng pagtago ng katotohanan
D. Sa pamamagitan ng pagbibintang ng ibang tao
3. Nakita ni Albi na nahulog ang pera ng ale. Agad niya itong pinulot at isinauli sa ale. Anong katangian ang
ipinakita ni Albi?
A. Pagiging palakaibigan
B. Pagiging masayahin
C. Pagiging matapat
D. Pagiging masunurin
A. Pakikipag-away
B. Pakikipagkapwa-tao
C. Pakikipagtalo
D. Pakikipagkunwari
5. Bakit mahalaga ang pagiging matapat sa lahat ng oras?
A. Upang makahanap ng gulo
B. Upang makabuo ng masamang grupo
9
Subukin
amin ng kasalanan
2.Upang magkaroon ng magandang ugnayan sa iba.
3.Dahil isa itong pagpapakita ng pagpapakatotoo sa sarili.
Pagyamanin: Posibleng Sagot
1.Nakita mong nangupit ng pera ang iyong
nakakatandang kapatid. Tinanong kayo ng iyong
ina kung sino ang kumuha. Pinagbintangan niya
ang inyong nakakabatang kapatid. Wala kang
sinabi sa nanay mo dahil takot ka sa
nakatatandang kapatid mo.
kanilang sarili.
kantina. Nang pabalik ka na sa inyong silid,
napansin mong sobra ang sukli na ibinigay sa’yo.
Agad mo itong ibinalik sa kantina.
Pagiging tapat
kanilang sarili.
inyong vase. Hinanap mo agad ang iyong nanay at
inamin ang nagawang kasalan.
kanilang sarili.
Tuwing may bumubili itinitimbang niya ito nang
tama at nang maayos ang mga isda.
Pagiging tapat
kanilang sarili.
5.Sinabi mo sa iyong kaklase na isinauli mo na ang
hinram mong ballpen sa kanya, ngunit ang totoo
ay naiwala mo ito.
kanilang sarili.
1.Pagiging tapat, pagsasabi ng totoo, pagsisinungaling, pangungupit at panloloko sa kapwa.
2.Ang pagsasabi ng totoo at pagiging tapat ay may magandang epekto dahil maraming magtitiwala
sa iyo.
3.Oo, dahil lahat ng mabuting katangiang ipinakita natin sa iba ay masusuklian ding kabutihan.
Isaisip: Maaring iba iba ang magiging sagot ng mga bata.
Isagawa: Maaring iba iba ang karanasan ng mga bata sa
pagiging matapat.
D. Upang maging kagalang-galang
Tuklasin
H
I N D I - M A D A Y A T A U W V
Q
G N J E D L Y W Q S F O K O Q R
H
I N D I - M A N L O L O K O I P
I
O Q H F P A I H S L M T U N A Y
D
B T H J K R D C V H M O Z A W P
K
L R D X B A W F D S B B W V R Y
P
Y K M F C N G W U Y G R Q S Y T
A
Q S X W F G Y J S D V C J H K L
T
O T O O B A K L D S H N R Q P Y
A
S W X V N L A S G V M L A B D U
10
Manunulat: Arlene P. Tuballa
Isabela Island District II, Isabela City Schools Division
Editor: Julakmad I. Mohammad, School Head
Tagasuri: Naser P. Elang, Ed. D. (PSDS, Island District II)
Tagaguhit: Azura S. Omar, Teacher I
Tagalapat: Nadzhar A. Bakil, Teacher I
Tagapamahala: Julieto H. Fernandez, OIC- SDS
Maria Laarni T. Villanueva, OIC- ASDS
Eduardo G. Gulang, SGOD Chief
Henry R. Tura, CID Chief
Elsa A. Usman, EPS, LR Supervisor
Violeta M. Sta. Elena, EPS, ADM Module Coordinator
1
Here the trees and flowers bloom
Here the breezes gently Blow,
Here the birds sing Merrily,
The liberty forever Stays,
With the Yakans in unity
Gallant men And Ladies fair
Linger with love and care
Golden beams of sunrise and sunset
Are visions you’ll never forget
Oh! That’s Region IX
Hardworking people Abound,
Region IX our Eden Land
Region IX
Our..
Eden...
Land...
The Footprints Prayer Trees by Joyce Kilmer One night I had a dream. I dreamed
that I was walking along the beach
with the LORD.
of footprints – one belong to me and
the other to the LORD.
Then, later, after a long walk, I
noticed only one set of footprints.
“And I ask the LORD. Why? Why?
Why did you leave me when I am sad
and helpless?”
son, I have never left you. There was
only one (1) set of footprints in the
sand, because it was then that I
CARRIED YOU!
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing
breast;
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Search related