Click here to load reader

Public Disclosure Authorized - The World · PDF fileupravljanje i rukovođenje, finansijski i ljudski resursi, IKT i infrasturktura, za potrebe pružanja usluga. 1. Ove dve procene

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Public Disclosure Authorized - The World · PDF fileupravljanje i rukovođenje, finansijski i...

 • Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  Pub

  lic D

  iscl

  osur

  e A

  utho

  rized

  WB406484Typewritten Text94014
 • Multidonatorski povereniki fond za podrku sektoru pravosua u Srbiji

  Funkcionala analiza pravosua u Srbiji

  Kratak pregled nalaza sa preporukama

  Oktobar 2014

 • Sadraj

  CILJ, OBIM I STRUKTURA .................................................................................................................................. 1

  OPTI ZAKLJUCI I PREDLOENI PRIORITETI ..................................................................................................... 4

  REZIME INJENICA I PREPORUKA ................................................................................................................... 12

  SPOLJNI UINAK: EFIKASNOST, KVALITET I DOSTUPNOST PRAVOSUDNIH USLUGA................................................................. 12 i. U kontekstu: Procena uinka u svetlu priliva predmeta i obima posla .............................................. 13

  A. EFIKASNOST U PRUANJU PRAVOSUDNIH USLUGA ............................................................................................... 15 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 15 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 20

  B. KVALITET PRUENIH USLUGA .......................................................................................................................... 27 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 27 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 32

  C. PRISTUP USLUGAMA PRAVOSUA ................................................................................................................... 38 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 38 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 43

  UNUTRANJI UINAK: UPRAVLJANJE I RUKOVOENJE RESURSIMA U PRUANJU USLUGA ....................................................... 50 A. UPRAVLJANJE I RUKOVOENJE........................................................................................................................ 50

  i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 50 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 54

  B. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RESURSIMA .......................................................................................................... 60 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 60 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 63

  C. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ................................................................................................................ 67 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 67 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 71

  D. UPRAVLJANJE IKT-OM .................................................................................................................................. 77 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 77 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 79

  E. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM .................................................................................................................. 86 i. Osnovne injenice .............................................................................................................................. 86 ii. Preporuke i dalji koraci ...................................................................................................................... 88

 • Akronimi i skraenice

  A2J Pristup pravdi

  ADB Azijska razvojna banka

  ADR Alternativno reavanje sporova

  AVP Sistem za automatizovano voenje predmeta

  BEEPS Istraivanje poslovnog okruenja i ekonomskog uinka

  BPMIS Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budetom

  CCJE Konsultativni savet evropskih sudija

  CCPE Konsultativni savet evropskih tuilaca

  CEPEJ Evropska komisija za efikasnost pravosua

  ZKP Zakon o krivinom postupku

  CPT Komitet za prevenciju torture i nehumanog ili poniavajueg tretmana ili kanjavanja

  EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj

  EK Evropska komisija

  ECA Evropa i centralna Azija

  EKLJP Evropska konvencija o ljudskim pravima

  ESLJP Evropski sud za ljudska prava

  EU Evropska unija

  EUR Evro

  FLA Besplatna pravna pomo

  FG Fiskalna godina

  BDP Bruto drutveni proizvod

  VSS Visoki savet sudstva

  IKT Informacione i komunikacione tehnologije

  IFMIS Informacioni sistem za integrisano upravljanje finansijama

  MMF Meunarodni monetarni fond

 • IMG Meunarodna grupa menadera

  IPSOS IPSOS Global Market Research

  PA Pravosudna akademija

  DSS Drutvo sudija Srbije

  LURIS Softverska aplikacija za meunarodnu pravnu pomo

  MDTF-JSS Multidonatorski povereniki fond za podrku sektoru pravde u Srbiji, kojim upravlja Svetska banka

  MP

  Ministarstvo pravde (prethodno Ministarstvo pravde i dravne uprave, MPDU)

  NBS Narodna banka Srbije

  NALED Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

  NSRP Nacionalna strategija za reformu pravosua

  OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

  OEBS Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

  UTS Udruenje tuilaca Srbije

  JT Javno tuilatvo

  RJT Republiko javno tuilatvo

  RSD Srpski dinar

  SAPA Standardizovanisoftver Uprave za izvrenje krivinih sankcija

  SAPO Standardizovana aplikacija za javna tuilatva

  SAPS Standardizovana aplikacija pravosua Srbije

  VKS Vrhovni kasacioni sud

  SIPRES Softverski informacioni sistem prekrajnih sudova

  DVT Dravno vee tuilaca

  UNODC Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala

  USAID Amerika agencija za meunarodni razvoj

  USAID SPP USAID Program podele vlasti

  USAID JRGA USAID Projekat za reformu pravosua i odgovornu vlast

  USD Ameriki dolar

 • Predgovor Funkcionalna analiza pravosua u Srbiji analizira funkcionisanje sistema srpskog pravosua kako bi obezbedila objektivnu bazu, bogatu podacima, za potrebe Srbije tokom pregovora za pristupanje EU u okviru Poglavlja 23 Pravnih tekovina EU. Podaci navedeni u ovom izvetaju su prikupljani u prvoj polovini 2014. godine, dok su preliminarni nalazi razmatrani sa interesnim stranama u srpskom pravosuu i meunarodnim partnerima tokom avgusta i septembra 2014. godine. Ovaj izvetaj je finansirao Multidonatorski povereniki fond za podrku sektoru pravosua u Srbiji (Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support (MDTF-JSS), koji je osnovan uz znaajan doprinos Delegacije EU u Srbiji, Odeljenja za meunarodni razvoj Velike Britanije (DFID), vedske agencije za meunarodnu razvojnu saradnju(SIDA), Norveke, Danske, Holandije, Slovenije, panije i vajcarske. Kompletan izvetaj i vie informacija o poverenikom fondu moete pronai na sajtu www.mdtfjss.org.rs. Ovaj izvetaj je pripremio tim Svetske banke koji ine g-din Klaus Decker (vii specijalista za javni sektor i voa radnog tima), g-a Georgia Harley (specijalista za reformu pravosua) i g-din Sran Svirev (specijalista za javni sektor). Tim Banke je podran od strane grupe izuzetnih srpskih konsultanata tokom itavog procesa, a to su: g-a Marina Mati, g-din Dragan Obrenovi, g-a Jovanka Mani, g-a Olga ipka i istraivaki tim IPSOS Consulting. Tim je u razliitim fazama podran od strane meunarodnih konsultanata specijalizovanih u razliitim oblastima, ukljuujui g-u Kate Harisson, g-u Linn Hammergren, g-dina Alexeya Proskuryakova, g-dina Pima Albersa i g-u Maju Hadi-Jordanovu. Izrada ovog izvetaja ne bi bila mogua bez izuzetne podrke g-e Hermine Vukovi Tasi i g-dina Kornela Drailova, koji su pomogli u organizovanju misija, obradi rukopisa i pruanju dragocenog uvida tokom itavog procesa. elimo da izrazimo posebnu zahvalnost naim prevodiocima, g-i Nives Papovi Ivakovi, g-i Mai Aimovi i g-dinu Draganu Popoviu, koji su neumorno radili na prevodu kvalitetne srpske verzije izvetaja. Tim je takoe imao koristi od smernica

Search related