PSIHOLOGIJA - VJEŽBE - 08102012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psihologija- vjezbe

Citation preview

 • PSIHOLOGIJAvjebePonedjeljak, 08.10.2012. godine

  Mustafa uvalija, asistent

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  DIO NAUKE U OKVIRU KOJEG SE IZUAVAJU METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA JE...?

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  METODOLOGIJA: DIO NAUKE KOJI SE BAVI NAINIMA, VRSTAMA, ORGANIZACIJOM I PROCESIMA ISTRAIVANJA

  KARAKTERISTIKE METODOLOGIJE U ODREENOJ NAUCI ZAVISE OD PREDMETA, PROBLEMA, I CILJEVA ISTRAIVANJA U OKVIRU TE NAUKE

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  PSIHOLOGIJA: NAUKA KOJA NASTOJI OPISATI, OBJASNITI, PREDVIDJETI I KONTROLIRATI PONAANJE I PSIHIKE PROCESE

  SVRHA ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI: OTKRIVANJEM INJENICA O PONAANJU I PSIHIKIM PROCESIMA OMOGUITI OSTVARENJE OVA ETIRI CILJA

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  ISPRAVNOST ISTRAIVANJA ZAVISI PRIJE SVEGA OD ISPRAVNOSTI METODOLOGIJE

  SVRHA IZUAVANJA U OKVIRU METODOLOGIJE: USAVRAVANJE NAUNOG METODA RADI OMOGUAVANJA DA SE ISTRAIVANJA PLANIRAJU I PROVODE NA NAIN KOJI E REZULTIRATI DOBIJANJEM OBJEKTIVNIH INJENICA

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  NAUNI METOD: REZULTAT ISTRAIVANJA U OKVIRU METODOLOGIJE

  SKUP POSTUPAKA I PROCESA POMOU KOJIH SE DOLAZI DO NAUNIH SAZNANJA; PREDMET STALNOG USAVRAVANJA

 • VARIJABLA

  U PSIHOLOGIJI, VARIJABLA JE PSIHOLOKA POJAVA, KARAKTERISTIKA ILI OSOBINA KOJA JE PREDMET MJERENJA ILI ISTRAIVANJA

  U PSIHOLOKIM ISTRAIVANJIMA POJEDINAC UESTVUJE KAO CIJELA LINOST IAKO SE OBINO MJERI SAMO JEDNA NJEGOVA OSOBINA

 • VARIJABLA

  TU SVOJU OSOBINU POJEDINAC ISPOLJAVA KROZ ODREENE REAKCIJE, ODGOVORE I SL., ODNOSNO KROZ ODREENU AKTIVNOST

  OVU OSOBINU NAZIVAMO VARIJABLOM JER SE STEPEN NJENOG PRISUSTVA MIJENJA (VARIRA) OD ISPITANIKA DO ISPITANIKA, ILI OD MJERENJA DO MJERENJA

 • VARIJABLA

  PROBLEM SA VARIJABLAMA U PSIHOLOGIJI: VELIKI BROJ NJIH SU TZV. LATENTNE VARIJABLE

  LATENTNE VARIJABLE SU VARIJABLE KOJE SE NE MJERE DIREKTNO, VE NA OSNOVU DRUGIH VARIJABLI (KOJE SE MOGU MJERIT DIREKTNO)

 • VARIJABLA

  SKRIVENE VARIJABLE: LATENTNE VARIJABLE ZA KOJE SE SMATRA DA SU ZAISTA TU ALI IH SE NE MOE DIREKTNO MJERITI

  HIPOTETIKI KONSTRUKTI: LATENTNE VARIJABLE IJE RAZUMIJEVANJE JE DJELOMINO ZASNOVANO NA PRETPOSTAVKAMA

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  METODE PREMA ZADATKU U OKVIRU ISTRAIVANJA:

  METODE GENERIRANJA HIPOTEZAMETODE PRIKUPLJANJA PODATAKAMETODE IZBORA UZORKA ISPITANIKAMETODE MJERENJA PODATAKAMETODE OBRADE PODATAKA

 • METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA U PSIHOLOGIJI

  PREMA CILJEVIMA I VRSTI DOBIJENIH PODATAKA,METODE MOEMO PODIJELITI NA:

  DESKRIPTIVNEKORELATIVNEEKSPERIMENTALNE

 • DESKRIPTIVNE METODE

  CILJ: OPISATI OSOBINE POJAVE ILI POPULACIJE KOJA SE IZUAVA

  PITANJA NA KOJA SE MOE ODGOVORITI KORITENJEM DESKRIPTIVNIH METODA: KO? TA? KADA? GDJE? KAKO?

 • DESKRIPTIVNE METODE

  PODACI SE PRIKUPLJAJU U PRIRODNIM USLOVIMA

  KORISNE ZA GENERIRANJE HIPOTEZA I PRIKUPLJANJE PODATAKA

  POLAZNA TAKA ZA DALJA ISTRAIVANJA

 • DESKRIPTIVNE METODE

  METOD PRIRODNOG POSMATRANJA

  SURVEY (SERVEJ) METOD

  STUDIJE SLUAJA (CASE STUDY)

 • DESKRIPTIVNE METODE

  METOD PRIRODNOG POSMATRANJA: NAUNI METOD U KOJEM SE VRI POSMATRANJE U PRIRODNIM USLOVIMA, BEZ UPLITANJA ISTRAIVAA

  KOJA JE RAZLIKA IZMEU SISTEMATSKOG, NAUNOG POSMATRANJA I SVAKODNEVNOG POSMATRANJA?

 • DESKRIPTIVNE METODESISTEMATSKO POSMATRANJE:

  JE USMJERENO PREMA TANO ODREENOM OBJEKTU POSMATRANJA

  SE VRI PREMA PLANU

  SE PROVODI OD STRANE ZA TO OSPOSOBLJENIH POSMATRAA

 • DESKRIPTIVNE METODE

  SURVEY (SERVEJ) METOD: KORISTI SE ZA ISPITIVANJE STAVOVA, VJEROVANJA, MILJENJA

  PRAKTIAN ZA ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA, INFORMIRANOSTI

 • DESKRIPTIVNE METODE

  OVAKVA ISTRAIVANJA MOGU DATI OSNOVU ZA FORMULIRANJE NOVIH HIPOTEZA, ALI NE MOGU PROVJERAVATI VE POSTAVLJENE HIPOTEZE

  PRIMJENJIVA SU U PRIRODNIM USLOVIMA

 • DESKRIPTIVNE METODE

  ZA RELATIVNO KRATKO VRIJEME MOE SE DOI DO VELIKE KOLIINE INFORMACIJA

  UTICAJ ISTRAIVANJA NA ISPITIVANU POJAVU JE ZANEMARIV

 • DESKRIPTIVNE METODENEDOSTACI SURVEY METODE:

  PRETPOSTAVKA DA SE ODGOVORI DAJU ISKRENO (ZA KOJU NEMAMO DOKAZA DA JE TANA)

  NEMA DOVOLJNO NADZORA NAD ISPITANICIMA I SARADNICIMA KOJI UESTVUJU U ISTRAIVANJU (KOJI MOGU NAPRAVITI GREKU U PROVOENJU ISPITIVANJA I UTICATI NA NJEGOV ISHOD)

 • DESKRIPTIVNE METODE

  S OBZIROM DA SE USLOVI ODGOVARANJA NE KONTROLIU, NE ZNAMO TANO POD KAKVIM SVE UTICAJIMA SU ODGOVORI DATI

  IZ ISTOG RAZLOGA, NA OSNOVU REZULTATA SE NE MOGU DONOSITI ZAKLJUCI O KAUZALNIM ODNOSIMA

 • DESKRIPTIVNE METODE

  STUDIJA SLUAJA (CASE STUDY): INTENZIVNO, PRODUBLJENO PROUAVANJE JEDNOG JEDINOG SLUAJA (OSOBE, GRUPE, ORGANIZACIJE I SL.)

  KORISTI SE I U PSIHIJATRIJI, PEDAGOGIJI, ETNOLOGIJI I SOCIOLOGIJI

 • DESKRIPTIVNE METODEKORISNA ZA:

  DOBIJANJE OPISNIH INFORMACIJE (RADI FORMULIRANJA HIPOTEZA I SL.)

  DOBIJANJE SVJEDOANSTAVA ZA PROVJERAVANJE TEORIJA

 • KORELATIVNI METOD

  SLUI ZA PROUAVANJE ODNOSA MEU VARIJABLAMA

  VARIJABLA: PSIHOLOKA POJAVA, KARAKTERISTIKA ILI OSOBINA KOJA JE PREDMET MJERENJA ILI ISTRAIVANJA

 • KORELATIVNI METOD

  ZA OVU OSOBINU PRETPOSTAVLJAMO DA JE U MANJEM ILI VEEM STEPENU PRISUTNA KOD LANOVA UZORKA NA KOJIMA SE OBAVLJA MJERENJE

  VARIJABLA: ZATO JER STEPEN NJENOG PRISUSTVA VARIRA MEU ISPITANICIMA

 • KORELATIVNI METOD

  KORELACIJA SE IZRAAVA KOEFICIJENTOM KORELACIJE IJI RASPON JE IZMEU +1 I -1

  KORELACIJA MOE BITI: POZITIVNA, NEGATIVNA I NULTA

 • KORELATIVNI METOD

  POZITIVNA KORELACIJA: VARIJABLE IJI ODNOS SE ISPITUJE SE MIJENJAJU U ISTOM SMJERU

  NEGATIVNA KORELACIJA: VARIJABLE SE MIJENJAJU U SUPROTNIM SMJEROVIMA

  NUTLA KORELACIJA: MIJENJANJE JEDNE VARIJABLE NIJE PRAENO MIJENJANJEM DRUGE

 • KORELATIVNI METOD

  KORELATIVNI METOD, ZA RAZLIKU OD DESKRIPTOVNOG METODA, DOZVOLJAVA DA SE KONTROLIRA (I SAMIM TIM ELIMINIE) UTICAJ VARIJABLI KOJE SE NE MJERE U TOM ISTRAIVANJU

  ONOM VARIJABLOM IJI SE UTICAJ ISPITUJE SE NE MANIPULIRA

  KORELACIJA NIJE ISTO TO UZRONO POSLJEDINA VEZA

 • EKSPERIMENT

  PROCES U KOJEM SE UTVRUJE EFEKAT JEDNE VARIJABLE (NEZAVISNE) NA DRUGU DRUGU (ZAVISNU)

  MOGUE UTVRIVANJE UZRONO - POSLJEDINE VEZE

  NEZAVISNA VARIJABLA JE ONA VARIJABLA KOJA VRI UTICAJ I IJE VRIJEDNOSTI NISU SAME PO SEBI PREDMET MJERENJA

 • EKSPERIMENT

  ZAVISNA VARIJABLA JE ONA NA KOJU SE VRI UTICAJ I IJA VRIJEDNOST JE PREDMET MJERENJA

  NAZIVA SE ZAVISNOM ZATO JER NJENA VRIJEDNOST ZAVISI OD PROMJENA U NEZAVISNOJ VARIJABLI

 • EKSPERIMENT

  PRIMJERI NEZAVISNE VARIJABLE: FIZIOLOKA STANJA ORGANIZMA, SPOLJNI USLOVI KOJI UTIU NA PONAANJE, EDUKACIJA I SL.

  DVIJE OSNOVNE GRUPE EKSPERIMENATA:

  EKSPERIMENT U PRIRODNIM USLOVIMA

  ESKPERIMENT U VJETAKIM TJ. LABORATORIJSKIM USLOVIMA

 • EKSPERIMENT

  NEZAVISNIM VARIJABLAMA SE MOE MANIPULIRATI NA RAZLIITE NAINE

  RAZLIITI NAINI NA KOJE SE MANIPULIRA NEZAVISNIM VARIJABLAMA I NJIMA DJELUJE NA ZAVISNU VARIJABLU U OKVIRU EKSPERIMENTA NAZIVAJU SE EKSPERIMENTALNI NACRTI

 • EKSPERIMENT

  KOD PRIRODNOG EKSPERIMENTA, PLANSKI NACRT NE POSTOJI, I PROMJENE U VARIJABALAMA NISU POD KONTROLOM ESKPERIMENTATORA, VE SE DEAVAJU PRIRODNO

  NAJKORISNIJI SU ONDA KADA JE MOGUE SA VELIKOM SIGURNOU PROMJENE U ZAVISNOJ VARIJABLI MOGUE PRIPISATI PROMJENAMA U NEZAVISNOJ VARIJABLI

 • EKSPERIMENT

  LABORATORIJSKI EKSPERIMENT: ODVIJA SE U STROGO KONTROLIRANIM USLOVIMA, NACRT ODREUJE EKSPERIMENTATOR

  EKSPERIMENTATOR MANIPULIRA NEZAVISNOM VARIJABLOM DA BI U NJOJ PROIZVEO PROMJENE I UTVRDIO KAKO SE TE PROMJENE ODRAAVAJU NA ZAVISNU VARIJABLU

 • EKSPERIMENT

  S OBZIROM DA SU USLOVI KONTROLIRANI, LABORATORIJSKI EKSPERIMENT JE, ZA RAZLIKU OD PRIRODNOG, MOGUE PONAVLJATI

  PREDNOST PRIRODNOG ESKPERIMENTA JESTE TO TO USLOVI U LABORATORIJSKOM EKSPERIMENTU NIKADA NISU IDENTINI PRIRODNIM USLOVIMA

 • PITANJA ZA PONAVLJANJE

  IME SE BAVI METODOLOGIJA?

  TA JE NAUNI METOD?

  PREMA VRSTI DOBIJENIH PODATAKA, METODE MOEMO PODIJELITI NA?

 • PITANJA ZA PONAVLJANJE

  TA JE CILJ DESKRPITIVNE METODE?

  NAVEDITE JEDNU DESKRIPTIVNU METODU?

  PRIRODNO POSMATRANJE NEMA TANO ODREEN OBJEKAT POSMATRANJA?

 • PITANJA ZA PONAVLJANJE

  SURVEY METOD NE KORISTI SE ZA ISPITIVANJE STAVOVA, VJEROVANJA I MILJENJA?

  PUTEM PRIRODNOG POSMATRANJA I SURVEY METODE NE MOGU SE PROVJERAVATI HIPOTEZE, ALI SE NA OSNOVU PODATAKA DOBIJENIH PUTEM NJIH MOGU POSTAVLJATI NOVE?

  NAVEDITE JEDAN OD NEDOSTATAK SURVEY METODE?

 • PITANJA ZA PONAVLJANJE

  INTENZIVNO, PRODUBLJENO PROUAVANJE JEDNOG JEDINOG SLUAJA (OSOBE, GRUPE, ORGANIZACIJE) NAZIVA SE?

  PSIHOLOKA POJAVA, KARAKTERISTIKA ILI OSOBINA KOJA JE PREDMET MJERENJA ILI ISTRAIVANJA NAZIVA SE?

  KORELACIJA MOE BITI?

 • PITANJA ZA PONAVLJANJE

  KOD NEGATIVNE KORELACIJE, ISPITIVANE VARIJABLE SE MIJENJAJU U ISTOM SMJERU?

  PREMA VRSTI USLOVA U KOJIMA SE ODVIJAJU, ESKEPRIMENTE JE MOGUE PODIJELITI NA?

 • HVALA NA PANJI!

  *