Click here to load reader

Propisi Za Ispite Cestovni Razred

  • View
    59

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Propisi Za Ispite Cestovni Razred

Saetak legislative za polaganje strunog ispita za HKITPIT Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

Zagreb, 14. srpanj 2010.

Stranica

1.1.1

Legislativa organizacije i tehnologije cestovnog prometaZakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 178/04, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) Pravilnik o tehnikim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine, broj 51/10) Zakon o kombiniranom prometu (Narodne novine, broj 124/09)

4

4 5 5

1.2 1.3

2.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Legislativa infrastrukture cestovnog prometaZakon o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) Zakon o javnim cestama (Narodne novine, broj 180/04 i 124/09) Zakon o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, broj 128/99) Zakon o izvlatenju (Narodne novine, broj 9/94 i 114/01) Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 73/00 i 114/01) Zakon o zemljinim knjigama (Narodne novine, broj 91/96, 114/01 i 100/04) Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03) Pravilnik o vrsti i sadraju projekata za javne ceste (Narodne novine, broj 53/02) Pravilnik o sadraju i nainu davanja potvrde o usklaenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnikim uvjetima gradnje i vrstama graevina koje podlijeu sanitarnom nadzoru (Narodne novine, broj 93/99) Pravilnik o sadraju izjave projektanta o usklaenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i propisa (Narodne novine, broj 98/99) Pravilnik o tehnikom pregledu za graevine (Narodne novine, broj 108/04) Pravilnik o odravanju i zatiti javnih cesta (Narodne novine, broj 25/98, i 162/98) Pravilnik o katastru zemljita (Narodne novine, broj 84/07) Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (Narodne novine, broj 86/07) Uredba o odreivanju zahvata u prostoru i graevina za koje Ministarstvo zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili graevinsku dozvolu (Narodne novine, broj 116/07)

6 6 8 9 10

10 12 13

2.6 2.7 2.8

14

2.9

15

2.10

15 15

2.11 2.12 2.13 2.14

16 17

17

2.15

18

Saetak legislative za polaganje strunog ispita HKITPIT Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

2

Stranica 2.16 Opi tehniki uvjeti za radove na cestama I-VI (Hrvatske ceste Hrvatske autoceste, 12.2001.) 19

3.3.1 3.2

Legislativa sigurnosti cestovnog prometaZakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledita sigurnosti prometa (Narodne novine, broj 110/01) Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izradu prikljuaka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine, broj 73/98) Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 33/05 i 155/05)

19 19

21

3.3

21

3.4

22

Saetak legislative za polaganje strunog ispita HKITPIT Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

3

POSEBNI DIO STRUNOG ISPITA Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

1. 1.1

Legislativa organizacije i tehnologije cestovnog prometa Zakon o prijevozu u cestovnom prometu(Narodne novine, broj 178/04, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09)

Podruje primjene i svrha propisa Ovim se Zakonom odreuju uvjeti i nain obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pruanje kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadlenosti tijela zaduenih za provoenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u meunarodnom cestovnom prometu obavlja se u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, kojima je ureeno ovo podruje i meunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska, odnosno uz uvaavanje naela uzajamnosti. Jami se pravo na obavljanje djelatnosti prijevoza pravnim i fizikim osobama iz drugih drava, te se priznaju diplome profesionalne kvalifikacije i drugi dokazi o strunoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti prijevoza na osnovi meunarodnih ugovora, odnosno uz uvaavanje naela uzajamnosti. Sadraj I. II. III. IV. Ope odredbe Licencije Licencije zajednice Prijevoz putnika 1. Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu A Javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu B Posebni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu C Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu D Autotaksi prijevoz E Posebni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 2. Prijevoz putnika u meunarodnom cestovnom prometu A Javni linijski prijevoz putnika u meunarodnom cestovnom prometu B Posebni linijski prijevoz putnika u meunarodnom cestovnom prometu C Povremeni prijevoz putnika i prijevoz putnika naizmjeninim vonjama u meunarodnom cestovnom prometu D Dokumenti, mjere i sloboda obavljanja prijevoza u meunarodnom cestovnom prometu E Obavljanje meunarodnoga linijskog prijevoza putnika na temelju dozvole zajednice Prijevoz tereta Kabotaa Naknada za ceste Autobusni i teretni kolodvori Ovlasti inspekcijskih i drugih nadzornih tijela Prekrajne odredbe Prijelazne i zavrne odredbe

V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Saetak legislative za polaganje strunog ispita HKITPIT Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

4

Napomene i komentari Cestovni prijevoz dijeli se u osnovi na prijevoz robe (prijevoz kamionima), prijevoz putnika(prijevoz autobusima i taxi prijevoz), Navedeni prijevozi prema nainu prijevoza dijele se na javni cestovni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, a prema pravcima kretanja cestovni prijevoz je domai ( tuzemni) i meunarodni (inozemni).

1.2

Pravilnik o tehnikim uvjetima vozila u prometu na cestama(Narodne novine, broj 51/10)

Podruje primjene i svrha propisa Ovim Pravilnikom propisuju se tehnike kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska optereenja, ureaji i oprema koje moraju imati motorna i prikljuna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati ureaji i oprema motornih i prikljunih vozila u prometu na cestama. Sadraj I. II. III. IV. V. VI VII. VIII. IX. Ope odredbe Dimenzije i mase vozila Ureaji na motornim i prikljunim vozilima Ureaji na traktorima i njihovim prikolicama Ureaji na biciklima, mopedima i lakim etverociklima Oprema vozila Sastav i obojenost ispunih plinova na motornim vozilima Tehniki uvjeti kojima moraju odgovarati pojedini ureaji na vozilima Prijelazne i zavrne odredbe

Napomene i komentari Pravilnik je usklaen s Direktivama Vijea Europe, u svezi kategorija vozila a posebno prema Pravilnicima i Direktivama proizvodnje i ugradnje svih sastavnih dijelova vozila u prometu na cestama.

1.3

Zakon o kombiniranom prometu(Narodne novine, broj 124/09)

Podruje primjene i svrha propisa Ovim se Zakonom ureuju temeljni pojmovi i udaljenosti u kombiniranom prijevozu, oslobaanje od obveze plaanja godinje naknade za uporabu javnih cesta, oslobaanje od dozvola i kvota i oslobaanje od ogranienja prometa na cestama za sudionike kombiniranog prijevoza, kao i dokumenti koje tijekom svakog prijevoza voza teretnog automobila u kombiniranom prijevozu mora imati. Sadraj I. II. III. IV. V. VI VII. Ope odredbe Udaljenosti u kombiniranom prijevozu Prijevoz cestovnom dionicom kombiniranog prijevoza Poticaj kombiniranom prijevozu Dokumenti kombiniranog prijevoza Statistiki podaci Prijelazne i zavrne odredbe

Saetak legislative za polaganje strunog ispita HKITPIT Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

5

Napomene i komentari U prvom dijelu objanjena je svrha i podruje primjene te znaenje pojmova u smislu ovoga Zakona. Drugi dio objanjava pojmove udaljenosti u kombiniranom prijevozu, kao i odredbu da e terminale za kombinirani prijevoz i pretovarne kolodvore odredit Ministar nadlean za poslove prometa posebnim propisom. Kako se stjeu prava za obavljanje prethodnog i naknadnog prijevoza navedeno je u treem dijelu. U etvrtom dijelu naveden je nain stjecanje poticaja i stjecanje prava na oslobaanje od godinje naknade za uporabu javnih cesta, oslobaanje od kvota i dozvola i oslobaanje od ogranienja prometa na cestama pri kombiniranom prijevozu. Potrebni dokumenti kojim voza teretnog automobila dokazuje da je prijevoz dio kombiniranog prijevoza (CMR, K504-K, teretnica, zakljunica) navedeni su u petom dijelu. Pri kombiniranom prijevozu obveza je prikupljanje statistikih podataka i izrada izvjea prema Direktivi Vijea 92/106/EEZ, to je predmet estog dijela. U sedmom dijelu, prijelazne i zavrne odredbe, navedena je obveza donoenja Strategije razvitka kombiniranog (intermodalnog) prometa u Republici Hrvatskoj i obveza odreivanja terminala za kombinirani prijevoz i pretovarne kolodvore. Vano je napomenuti da odredbe lanka 7. i lanka 11. stavka 2. ovoga Zakona, stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a govore o oslobaanju od godinje naknade za uporabu javnih cesta i statistikom izvjeu za Europsku komisiju.

2.

Legislativa infrastrukture cestovnog prometa

2.1

Zakon o prostornom ureenju i gradnji(Narodne novine, broj 76/07)

Podruje primjene i svrha propisa Ovim se Zakonom ureuje sustav prostornog ureenja i gradnja, nadlenosti tijela dravne vlasti i tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor. Sustav prostornog ureenja ine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praenje stanja u prostoru, odreivanje uvjeta i naina izrade, donoenja i provoenja dokumenata prostornog ureenja te ureenje graevinskog zemljita. Prostornim ureenjem se ostvaruju pretpostavke za unapreenje gospodarskih, drutvenih, prirodnih, kulturnih i ekolokih polazita odrivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske kao osobito vrijednom i ogranienom nacionalnom dobru na naelu inte