PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

 • View
  64

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA. PROFESOR: STUDENTI: Dr Milorad Tošić Stefan Nikoli ć 13009 - PowerPoint PPT Presentation

Text of PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

 • PROFESOR: STUDENTI: Dr Milorad Toi Stefan Nikoli 13009 Duan Mladenovi 12995

 • Projektovanje informacionog sistema predstavlja jednu etapu u razvoju informacionog sistema. Projektom se odreuje sastav i svojstva novih informacionih sistema koji zamenjuju postojee informacione sisteme u radnim organizacijama i drugim organizacionim sistemima. Pod sistemom se podrazumeva skup elemenata koji su meusobno povezani tako da predstavljaju odreenu celinu koja kao takva egzistira. Svaki sistem se sastoji od podsistema , koji se dalje dele na komponente , a ovi na jo manje delove, tako da svaki od njih moemo smatrati izolovanim sistemom. Informacioni sistem podrazumeva skup razliitih operacija nad informacijama neophodnim za odluivanje u nekom organizacionom sistemu, iji je on podsistem. Informacioni sistem mora biti efikasna kombinacija ljudi i ureaja , gde maine slue za brzo i tano reavanje odreenih procesa, a ljudi obavljaju kreativnu analizu i odluuju.

 • Razvoj informacionog sistema prema principima ivotnog ciklusa podrazumeva takav proces koji tee kroz niz sukcesivno procesnih faza, gde zavretkom jedne faze zapoinje naredna i gde izmeu susednih faza postoji snana iterativna interakcija. Ovo je proces kojim sistem analitiari, softver inenjeri i programeri izgrauju informacioni sistem.Proces je sloeniji pojam od procedure, koja je ustvari recept ili ureeni nain kombinovanja metoda, tehnika i alata u cilju izrade proizvoda. Proces je ureeni skup procedura, organizovanih da bi se njihovom realizacijom dobio proizvod unapred postavljenih ciljeva i standarda. Proces moe sugerisati izbor izmeu vie razliitih procedura, sve dok se njihovom realizacijom moe ostvariti postavljeni cilj.

 • Takoe, proces poseduje odreene karakteristike, odkojih je bitno istai sledee: proces propisuje sve glavne aktivnosti razvoja, proces koristi resurse koji su uvek na izvestan nain ogranieni i rezultira odreenimproizvodima, proces moe da se sastoji od meusobno povezanih potprocesa, koji mogu biti uhijerarhijskoj strukturi, aktivnosti procesa poseduju uslove za njihovo pokretanje i terminiranje, kao i uputstvakoja objanjavaju ciljeve i nain njihovog izvravanja, aktivnosti su organizovane u sekvence, tako da je jasno kada se jedna aktivnost izvravau odnosu na drugu, procesi poseduju ogranienja i kontrole koje se primenjuju na aktivnosti, resurse iliproizvod.

 • Prva faza procesa razvoja informacionog sistema je identifikacija i izbor projekata. Tokom ove faze se identifikuje potreba za novim ili inoviranim informacionim sistemom. Klasifikacija i rangiranje projekata razvoja informacionih sistema Ovo je druga aktivnost u realizaciji prve faze razvoja informacionih sistema, koju izvravaju pojedinci ili organizovane grupe. Izbor projekata razvoja informacionih sistema Poslednja aktivnost ove faze razvoja informacionih sistema je izbor projekata za dalji razvoj. Pri tome vri se izbor kratkoronih i dugoronih projekata

 • Strategijsko planiranje organizacije- predstavlja proces koji ine tri koraka. Prvi korak je jasno upoznavanje organizacije i njene trenutne pozicije. Naredni korak je identifikovanje vizije ili gde top menadment eli da se organizacija nae u budunosti. Konano, nakon to se spozna postojea i budua organizacija, moe se razviti strategijski plan organizacije za upravljanje tranzicijom iz trenutnog u eljeno stanje.

 • Prva faza razvoja informacionog sistema je izvrenje identifikacije i izbora projekta.Druga faza razvoja informacionog sistema je faza inicijalizacije projekta i planiranja.Inicijalizaciju projekta ine aktivnosti: izgradnja inicijalnog projektnog tima; izgradnja odnosa sa kupcima; izgradnja inicijalnog plana projekta; izgradnja upravljakih procedura i izgradnja okruenja za upravljanje projektom i radne knjige projekta (workbook). Plarinanje ine aktivnosti: opis podruja projekta, alternativa i izvodljivosti; strukturiranje projekta na zadatke kojima se moe upravljati; procena resursa i kreiranje plana resursa; razvoj preliminarnog rasporeda (programa); razvoj plana komunikacija; utvrivanje standarda i procedura na projektu; identifikovanje i procena rizika; kreiranje preliminarnog budeta; razvoj izvetaja o poslovima i postavljanje osnovnog plana projekta. Rezultati ove faze razvoja informacionog sistema su osnovni plan projekta i izvetaj o poslovima.

 • Upravljanje projektom je osnova procesa razvoja informacionog sistema, zbog toga to podrazumeva i obuhvata upravljanje svim fazama i aktivnostima ivotnog ciklusa razvoja informacionog sistema. Ciljevi upravljanja projektom razvoja informacionog sistema su zadovoljiti oekivanja korisnika, u okviru planiranog obima finansijskih sredstava i u planiranom roku. Projekti razvoja se uglavnom realizuju u organizacijama iz racionalnih razloga: obezbeenje konkurentske prednosti putem implementacije novih poslovnih mogunosti ili reavanje postojeih poslovnih problema.

 • Opte principe organizacije i koordinacije ine: princip hijerarhije, princip individualnosti, princip otvorenosti i princip saradnje. Princip hijerarhije podrazumeva piramidalnu strukturu organizacije i rukovoenja projektom razvoja informacionog sistema, u kojoj svaki uesnik u projektu ima tano odreenu ulogu i utvrene projektne zadatke koji istoj pripadaju, kao i unapred definisani odnos nadreenosti i podreenosti uloga u realizaciji projekta. Princip individualnosti se zasniva na nezavisnoj inicijativi pojedinaca u izvravanju projektnih zadataka, usmeravanju posla, pa ak i donoenju odluka u odreenoj meri. Princip usmerenosti se odnosi na upuivanje uesnika u projektu na zajedniku viziju koja odraava kolektivne ciljeve projekta i ustaljene metode i tehnologiju rada.

 • Organizovanje projektnog tima- U organizaciji projekta razvoja informacionog sistema, jedan od kljunih zadataka je izbor uesnika u projektnom timu. Rukovoenje projektnog tima-Izbor rukovodioca tima i rukovoenje projektnim timom u realizaciji razvoja informacionog sistema, esto se ne vri u skladu sa optim principima organizacije projekta. Neusklaenost, moe rezultirati loim efektima na projektni tim.

 • Funkcionalna organizacija podrazumeva korienje postojee funkcionalne organizacione strukture u upravljanju projektom, koja je pojaana posebnim rukovodiocem sa osnovnim zadatkom - upravljanje projektom. Kod ove organizacije, poslove upravljanja projektom obavljaju pojedinci iz odgovarajuih funkcionalnih organizacionih jedinica, shodno svojim specijalnostima, a koordinaciju vri rukovodioc projekta.Projektnu organizaciju karakterie formiranje posebnog projektnog tima za realizaciju odreenog projekta, sa potrebnim funkcijama i organizacionim jedinicama, odnosno sa specijalistima za upravljanje odreenim projektom. Matrina organizacija predstavlja kombinaciju funkcionalne i projektne organizacije. Kod iste u realizaciji projekta istovremeno uestvuju specijalizovane organizacione jedinice iz funkcionalne organizacione strukture i projektni timovi formirani za svaki projekat posebno.

 • Proces upravljanja projektima ukljuuje etiri faze: inicijalizacija (poetak) projekta, planiranje projekta, realizacija projekta i zavretak projekta.Inicijalizacija projekta Tokom inicijalizacije projekta, rukovodioc projekta sprovodi brojne aktivnosti kojima se odreuju veliina, podruje i kompleksnost projekta i izgrauju procedure za podrku tih aktivnosti.Grupe aktivnosti u realizaciji ove faze su sledee: Izgradnja (utvrivanje) inicijalnog projektnog tima. Ova aktivnost ukljuuje organizovanje jezgra projektnog tima, koji e pomagati u obavljanju inicijalnih aktivnosti na projektu.Izgradnja odnosa sa kupcima. Ovom aktivnou se uspostavljaju mehanizmi za realizaciju boljih i vrih odnosa sa kupcima.

 • Izgradnja inicijalnog plana projekta. Tokom ove aktivnosti definiu se potrebne aktivnosti, kojima se organizuje inicijalni projektni tim dok radi na definisanju ciljeva i podruja projekta. Izgradnja upravljakih procedura. Uspena realizacija projekta zahteva i razvoj efektivnih upravljakih procedura.Izgradnja okruenja za upravljanje projektom i radne knjige projekta (workbook). Cilj ove aktivnosti je da prikupi i organizuje alate koji e se koristiti u upravljanju projektom i da se konstruie radna knjiga projekta. Tokom planiranja projekta, neophodno je da se izvre sledee grupe aktivnosti:Opis podruja projekta, alternativa i izvodljivosti. Svrha ove aktivnosti je da se bolje upoznaju sadraj i kompleksnost projekta.

 • Strukturiranje projekta na zadatke kojima se moe upravljati. Ovo je kritina aktivnost jer definie zadatke koji se moraju logiki uklopiti u celinu prilikom izvoenja.Procena resursa i kreiranje plana resursa. Tokom ove aktivnosti se za svaku projektni zadatak procenjuju potrebni resursi, da bi se sainio plan resursa projekta.Razvoj preliminarnog rasporeda (programa). Na osnovu definisanih zadataka i njima potrebnih resursa u prethodnim aktivnostima, vri se procena potrebnog vremena za izvrenje zadataka i sainjava raspored u kojem se odreuje vreme poetka i zavretka projekta.Razvoj plana komunikacija. Ovom aktivnou se navode komunikacije koje e se odvijati izmeu upravljake strukture organizacije, lanova projektnog tima i kupaca.Utvrivanje standarda i procedura na projektu. Tokom ove aktivnosti se navodi kako se razliiti produkti projekta dobijaju i testiraju od strane pojedinaca ili tima projekta.Identifikovanje i procena rizika. Cilj ove aktivnosti je da se utvrde izvori rizika na projektu i da se procene njihove posledice.

 • Kreiranje preliminarnog budeta. Ovom aktivnou se kreira preliminarni budet u kojem se navode planirani trokovi i prihodi.Razvoj izvetaja o poslovima. Ovom aktivnou se pri kraju faze planiranja proje