Pojam Informacionih Sistema

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski rad

Text of Pojam Informacionih Sistema

UVOD

Moemo slobodno postaviti pitanje, vezano za sam kraj XX i poetak XXI veka, koliko jo ima pojmova u naem svakodnevnom ivotu koji su doiveli tako snanu ekspanziju svog znaenja kao to je re informacija. U ovom radu e mo podobnije obraditi sveru informacionih tehnologija i sistema u preduzeu. Savremeno poslovanje karakteriu brze promene u okruenju i sve vei pritisak konkurencije. Menadment poslovnih sistema mora stalno da pronalazi reenja za sve turbulentnije poslovno okruenje. Izmeu ostalih i pitanje razvoja sopstvene strategije u oblasti: poslovanja, automatizacije, integracije, informacije i iskorienja resursa. Ne postoji podruije gde ne postoji evidentan uticaj elemenata infirmacionih sistema, posebno u delu tehnologije, metoda, standarda i informacionih sisema u uem smislu. Sama konkurencija je sve ozbiljnija samom injenicom da ima savremenija informaciona reenja. Namee se potreba da poslovni sistem razvija strategije od kojih je i jedna strategija razvoja informacionih sistema. Osnovni ratlog primene informacionih sistema je u visokoj produktivnosti koju obezbeuju savremena tehnoloka reenja.Projektovanje informacionog sistema predstavlja jednu etapu u razvoju informacionog sistema. Projektom se odreuje sastav i svojstva novih informacionih sistema koji zamenjuju postojee informacione sisteme u radnim organizacijama i drugim organizacionim sistemima. Do potrebe i zahteva za projektovanje novih informacionih sistema dolazi onda kada organizacija tehnologija i tehnika obrade i proizvodnje informacija u postojeim informacionim sistemima nisu vie u stanju da prue potreban obim informacija zadovoljavajueg kvaliteta.Pod sistemom se podrazumeva skup elemenata koji su meusobno povezani tako da predstavljaju odreenu celinu koja kao takva egzistira. Naziv sistem potie od grke rei to sistema to oznaava celinu sastavljenu iz delova. Svaki sistem se sastoji od podsistema , koji se dalje dele na komponente , a ovi na jo manje delove, tako da svaki od njih moemo smatrati izolovanim sistemom. Moe se zakljuiti da je pojam sistema vezan za kompleksnost i interakciju. Informacioni sistem podrazumeva skup razliitih operacija nad informacijama neophodnim za odluivanje u nekom organizacionom sistemu, iji je on podsistem. Informacioni sistem mora biti efikasna kombinacija ljudi i ureaja , gde maine slue za brzo i tano reavanje odreenih procesa, a ljudi obavljaju kreativnu analizu i odluuju. Relacije izmeu sastavnih delova informacionih sistema se ostvaruju prenosom informacija. Informacioni sistem je komunikacioni sistem koji proizvodi informacije. Ovaj sistem svojom delatnou treba da omogui prikupljanje i sistematizaciju izvornih podataka , prenos, memorisanje, auriranje, odnosno potrebno je projektovati odgovarajuu datoteku ili bazu podataka koja e omoguiti efikasno pretraivanje i dostavljanje podataka na mestu upotrebe itav ovaj proces namenjen je da se optimalno rei sistem upravljanja i funkcionisanja u razvoju nekog procesa.

1. POJAM INFORMACIONIH SISTEMA

1.1. SistemSistem je funkcionalni skup objekata i njihovih veza. Svaki od objekata u sistemu posjeduje niz svojstava (atributa). Takoe i veze izmeu pojedinih objekata (elemenata) sistema se mogu opisati nizom atributa. Sistem intereaguje sa okolinom. Uticaj okoline na sistem naziva se ulazom dok se uticaj sistema na okolinu naziva izlazom. Takoe, sistem moe da intereaguje sa drugim sistemima. Veze sistema sa okolinom se moe ostvariti razmjenom materije, energije i informacija. Nain na koji su elementi sistema povezani odreuje strukturu sistema. Struktura sistema direktno odreuje funkcionisanje sistema.Sistemi se dijele na osnovu razliitih kriterijuma na:Po nainu kreiranje: - prirodne - vjetakePo stepenu apstrakcije: - apstraktni - realniPo promjenljivosti u vremenu: - statiki - dinamikiPo odreenosti ponaanja: - deterministiki - stohastikiPo sloenosti: - prosti - sloeniPo povezanosti sa okolinom: - otvoreni - zatvoreni

1.2. Podatak i informacijaPodatak je kodirana predstava neke osobine, nekog koncepta, objekta, injenice ili dogaaja u realnom sistemu. Informacija je protumaeni podatak odnosno znanje koje se moe "izvui" iz podatka. Podatak i informacija se koriste kao sinonimi. Podatak je meutim objektivna kategorija dok je informacija subjektivna kategorija odnosno zavisi od naina na koji neki pojedinac tumai ili koristi predstavljeni podatak. U okviru ovog rada mi emo podrazumjevati da se podaci mogu reprezentovati na kompjuterski prihvatljiv nain, odnosno da se mogu kvantifikovati brojevima, karakterima, datumima itd. Nain na koji dolazi do formiranja podatka nas ne interesuje. Meutim, interesuju nas procesi obrade podataka koji mogu da dovedu do kreiranja drugih podataka ili do odreene akcije. Mi emo pod informacionim sistemom podrazumjevati sistem koji svoje veze sa okolinom obavlja razmjenom informacija. Napomenimo da informacioni sistem ne mora biti zasnovan na runaru ali da emo mi u okviru ovog rada razmatrati samo one informacione sistema koji su realizovani na raunaru. Ovakvi sistemi se nazivaju CBIS (Computer Based Information Systems). Razvoj informacionih sistema posebno postaje dinamian ezdesetih godina kada se razvijaju sistemi za automatsku obradu podataka.

1.3. Prouavanje informacionog sistemaInformacioni sistemi se prouavaju na razliitom nivou na velikom broju kola i 2.fakulteta. Kod nas se najdetaljnije ovom temom bavi Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Tamo postoji poseban smer na kome se izuavaju informacioni sistemi i projektovanje informacionog sistema u okviru desetak predmeta. Na tehnikim fakultetima informacioni sistemi se obino prouavaju iz ugla projektanta, programera, odravanja, raunarske povezanosti, projektantna baza podataka. Na fakultetima drutvenih nauka obino se prouavanje informacionih sistema sagledava sa stanovitapodrke poslovnim procesima. Na zapadu postoje posebni fakulteti na kojima se izuavaju informacioni sistemi. Predlaemo studentima da ove fakultete potrae na Internetu (npr. pretraivanje tipa "Department of information Systems".

1.4. Tipovi informacionih sistema Upravljaki informacioni sistem - UIS (Management Information Systems - MIS) je sistem koji prenosi uva i obrauje podatke potrebne za upravljanje. Sistem za podrku odluivanju (Decision Support Systems) je informacioni sistem kojipotpomae donoenje odluka.Po nainu primene informacione sisteme moemo grubo podeliti na one koji vre samoskladitenje i pronalaenje informacija i one koji vre obradu. Mi emo razmatrati sistem koji sa svojim podsistemima moe da realizuje obe ove operacije.1.5. Automatizacija kancelarijskog poslovanjaAutomatizacija kancelarije obuhvata sljedee grupe poslova: Komunikacija unutar organizacije (Electronic Mail); Komunikacija izmeu organizacija (Electronic Data Interchange - EDI); Planiranje radnog vremena (Time management&Planning); Upravljanje projektima (Project management); Obrada dokumenata (Graphics Editor); Arhiviranje i pretraivanje dokumenata (Document Library); Priprema upravljakih odluka; Memorisanje i pretraivanje poslovnih podataka; Priprema i realizacija poslovnih sastanaka.

1.6. Informacioni sistem - realni sistemMi u principu neemo sagledavati originalni sistem ve emo polaziti od modela informacionog sistema. U praksi se meutim originalni sistem prvo mora modelovati. Sredstava za modeliranje sistema ima vie. Samu sutinu informacionog sistema predstavlja baza podataka (ili sistem baza podataka) koja sadri meusobno povezane podatke kojima se modeluju objekti, veze izmeu objekata (entiteta) kao i odgovarajui atributi (obeleja - osobine) objekata i veza. Pored podataka informacioni sistem mora da sadri podatke o procesima (ili model procesa). Pod procesima se podrazumjevaju radnje koje generiu promene stanja u informacionom sistemu i koje generiu izlaze iz sistema. Pored toga esto se vri i modelovanje resursa sistema.

1.7. Razvoj informacionog sistemaProjekat informacioni sistem po pravilu realizuje tim strunjaka koji nisu sastavni deo3.organizacije u kojoj se implementira. Naravno, oekuje se visok stepen saradnje organizacije i projektana. Da bi se obavio uspeana razvoj informacioni sistem neophodno je: obezbediti podrku rukovodstva firme; ukljuiti korisnike u sve faze razvoja; koristiti dokazane metodologije razvoja informacionog sistema; jasno definisanje ciljeva i zadataka sistema; usredsrediti se na najvanije probleme i eventualne povoljnosti; jednostavan i adekvatan dizajn; dobar program obuke ukljuenih osoba; adekvatan plan uvoenja nakon zavretka projekta; dobro definisan i organizovan program odravanja.

1.8. Faze u razvoju informacionog sistema Planiranje razvoja; Analiza i dizajn; Implementacija; Funkcionisanje i odravanje; Vrednovanje i kontrola.Svaka od pomenutih faza se mora odraditi. Faze se mogu deliti na podfaze ili aktivnosti.

1.9. Planiranje razvoja informacionog sistemaOva faza je deo stratekog planiranja jedne organizacije. Aktivnosti u okviru ove faze su:1. Identifikacija i definisanje problema. Potreba za kreiranjem novog informacionog sistemapotiu iz sledeih razloga: Problemi sa postojeim informacionim sistemom; elja za iskoriavanjem novih ansi i pogodnosti; Rastua konkurencija; Potreba za efikasnijim korienjem informacija; Reorganizacija u organizaciji (spajanje, razdvajanje, i slino); Razvoj same organizacije; Promene na tritu i okruenju.2. Analiza postojeeg informacionog sistema. Treba sagledati stanje hardvera, sistemskog i aplikativnog softvera, informatikih kadrova, trokova funkcionisanja; iskorienosti postojeih resursa, te na kraju treba proceniti kvalitet, pravovremenost, primerenost koliine, naina prezentacije samih informacija koje postojei sistem prua.3. Treba odgovoriti na pitanje to se promenama u informacionom sistemu eli postii.4. Treba se odluiti na uvoenje potpuno novog ili modifikovanog informacionog sistema. Da bi se ovo postiglo treba uporediti koje e se funkcije iz