Menadžment Kvaliteta Informacionog Sistema

  • View
    4

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MENADŽMENT KVALITETA INFORMACIONOG SISTEMA

Text of Menadžment Kvaliteta Informacionog Sistema

MENADMENT KVALITETA INFORMACIONOG SISTEMA (IS)

SADRAJ

1.Primena kompjutera u poslovnim sistemima32.Znaaj IS za poslovanje43.Pristupi u izuavanju IS54.Novi problemi i novi izazovi u menadmentu65.Vrste IS prema organizacionim nivoima76.Razvoj IS87.IS kao digitalni nervni sistem organizacije98.IS menadmenta109.Virtuelna organizacija1110.Funkcija planiranja1311.Menadment i sistem kvaliteta1512.Proces odluivanja1613.Neautomatizovani IS1714.Upravljaki IS18

1. Primena kompjutera u poslovnim sistemimaIT u poslovnim sistemima podrazumevaju razvijen IS koji prati poslovanje i obezbeuje potrebne informacije za donoenje odluka na svim nivoima rukovoenja. Osnovni razvojni resurs u industrijskoj eri bio je kapital, a u informacionoj ekonomiji jedini razvojni resurs jeste informacija, odnosno znanje. Danas su informacije kroz nauku, inovacije, transfer tehnologije, know-how i show-how vrlo znaajna komponenta razvoja privrede. Korienje IT bitno smanjuje trokove proizvodnje, poveava konkurentnost i profitabilnost poslovnog sistema. Pored informatizacije procesa proizvodnje sve vie se i sama informacija koristi kao roba. Od svih IS koji se danas koriste u svim sferama drutva, najznaajniji su IS koji slue za upravljanje proizvodnjom u poslovnim sistemima. Dosadanja iskustva primene i uvoenja kompjutera u procese poslovanja i proizvodnje su sledea: primena IS predstavlja jedan od najznaajnijih doprinosa savremenom razvoju poslovanja i proizvodnje u preduzeima; prilikom projektovanja integralnog IS potrebno je integrisati tehnoloki i funkcionalno razliite elemente kao to su maine, automati, sistemi za transport i skladitenje, kompjuterski sistemi, i dr. koji su nabavljeni od razliitih proizvoaa; postoji znaajna razlika u nivou dostignutog stepena primene kompjutera u okviru pojedinih podsistema; u veini preduzea hardverska konfiguracija je zastarela; period uvoenja kompjutera u rad je suvie dug i sa vrlo skromnim poetnim rezultatima. Proces primene i uvoenja IS zahteva kompletnu preorijentaciju preduzea; potrebna je vea integracija sistema kvaliteta ISO 9000:2000 i IS u naim preduzeima; IS se moraju posmatrati kao alat, a ne kao cilj; efikasno korienje IS u praksi ne postie se samo dobrom voljom, ve je potrebno uloiti velika sredstva; esto se deava da je kompjuter nestruno nabavljen i neadekvatno korien; jedna od najveih zabluda prilikom nabavke kompjutera je to se potcenjuje ogromna vanost prethodne analize i odgovarajueg projektovanja sistema; osnovni razlog mnogih loih iskustava u uvoenju IS u preduzeima i njegovom daljem radu, zapostavljanje planiranja i upravljanja razvojem IS; nedovoljna struna osposobljenost kadrova sa gledita poznavanja IS i mogunosti rada kompjutera; celishodna selekcija i obrada informacija prema potrebama korisnika jedan je od osnovnih uslova uspenog funkcionisanja IS. Postoje bar 4 naina za procenu da li posedujemo bolje ili gore informacije: cena, laka i teka dostupnost, raznovrsnost izvora i razumljivost.

2. Znaaj IS za poslovanje

IS igraju veoma vanu ulogu u svakom trenutku poslovanja i odluivanja organizacije. Uvoenje novog IS uticae na organizacionu strukturu, postavljene ciljeve, dizajniranje posla, vladajue vrednosti, odluivanje itd. U organizaciji koja koristi IS, najee postoji formalno organizaciono odeljenje koje je odgovorno za funkcionisanje sistema. IS mogu biti korieni u poslovanju, u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti, a i kao podrka strategiji poslovanja. IS omoguavaju komunikaciju i analitiku mo koja je potrebna firmi kako bi uspela da posluje na globalnoj osnovi. Pomou IS organizacija moe vriti neprekidnu kontrolu distributera i dobavljaa; IS omoguavaju konstantnu prisutnost organizacije u razliitim nacionalnim okruenjima, globalnu koordinaciju poslovanja timova. Prema tome, IS se moe definisati kao set meusobno povezanih komponenti koje funkcioniu zajedno u procesu izbora, prerade, skladitenja i slanja informacija, a u cilju pomoi donoenju odluka, koordiniranju i kontroli u organizaciji. Menaderima i zaposlenima slue kao pomo u analiziranju problema, razvijanju novih proizvoda. IS pomou 3 aktivnosti proizvode informacije koje su potrebne organizaciji za donoenje odluka, kontrolu operacija, analizu problema, kreiranje novih proizvoda i usluga: ulaz, procesiranje i izlaz.

3. Pristupi u izuavanju IS

Tehniki pristup u izuavanju IS koristi matematike modele. Discipline koje doprinose ovom pristupu su nauka o raunarima, menadment nauka (nauka o upravljanju) i operaciona istraivanja. Bihejvioristiki pristup - veoma je vano, pri izuavanju IS pozabaviti se i bihejvioristikim aspektima, kao to su strateka poslovna integracija, dizajniranje organizacije, menadment. Ovi aspekti se ne mogu prouavati tehnikim pristupom. Ovaj pristup ne ignorie tehnologiju, ve je samo fokusiran na promene u stavovima, menadmentu, organizacionoj politici i ponaanju. Pristup sociotehnikih sistema je zasnovan na injenici da je u okviru IS i tehnolokim i bihejvioristikim komponentama neophodno posvetiti odreenu panju. Tehnologija mora biti dizajnirana na odgovarajui nain i sklona promenama, da bi se uklopila u organizacione potrebe i potrebe pojedinaca. Organizacija i zaposleni moraju biti spremni da se prilagode tehnolokim promenama, a to se postie uenjem, treningom i obukom, kako bi bili u mogunosti da efikasno koriste tehnologiju koja e im omoguiti dalji napredak. IS predstavljaju reenje za organizaciju i menadment, bazirano na IT, na izazove koje postavlja okruenje. Sistemi direktno utiu na to kako menaderi odluuju, planiraju i kako vode zaposlene. Internet omoguava komunikaciju i saradnju, pristup informacijama, obavljanje poslovnih transakcija. E-trite se moe definisati kao IS, kreiran pomou kompjutera i komunikacionih tehnologija, koji povezuje kupce i prodavce koji razmenjuju informacije, proizvode, usluge i vre plaanja.

4. Novi problemi i novi izazovi u menadmentu

IS predstavljaju i izvor novih problema, ali i izazove za menadere. Postoji 5 kljunih izazova sa kojima se susreu menaderi: 1.izazovi strategije poslovanja(govori o tome kako koristiti IT u cilju postizanja konkurentnosti, efektivnosti i digitalne osposobljenosti), 2.globalizacija(posmatra kako firme mogu razumeti poslovne i sistemske zahteve globalnog ekonomskog okruenja. Da bi se razvio integrisani, multinacionalni IS, mora se razviti globalni hardver, softver, kao i odgovarajui komunikacijski standardi; dizajniranje transnacionalnih poslovnih procesa.), 3.informaciona arhitektura i infrastruktura(treba da ukae kako organizacije mogu razviti informacionu arhitekturu i infrastrukturu IT koje e pomoi u ostvarenju njenih ciljeva u uslovima rapidnih promena poslovnih zahteva i tehnologije. Informaciona arhitektura predstavlja dizajn poslovnih aplikativnih sistema koje koriste razne funkcije i nivoi u organizaciji), 4.investicije u IS(pokazuje kako organizacije mogu ustanoviti poslovnu vrednost IS) i 5.odgovornost i kontrola(kako se organizacije mogu osigurati da se njihovi IS koriste na etiki i socijalno opravdan nain).

5. Vrste IS prema organizacionim nivoima

Ukoliko uzmemo u obzir da u organizaciji postoji veliki broj oblasti interesovanja, specijalnosti, hijerarhijskih nivoa, veliki broj zaposlenih, pa samim tim i veliki broj razliitih potreba, dolazi do zakljuka da postoji i potreba za razliitim vrstama IS. Ne postoji IS koji moe obezbediti organizaciji sve informacije koje su joj potrebne. Organizacija moe biti podeljena na strateki nivo, menadment nivo, nivo znanja i operativni nivo, i na 5 glavnih funkcionalnih oblasti: prodaja i marketing, proizvodnja, finansije, raunovodstvo i ljudski resursi. IS opsluuju svaki od ovih nivoa i funkcionalnih oblasti. Osnovne 4 vrste IS koriste razliitim organizacionim nivoima: 1. sistemi koji podravaju operativni nivo, tj. operativni menadment, omoguavaju obavljanje osnovnih aktivnosti i transakcija u organizaciji, 2. sistemi koji podravaju nivoe znanja, svrha ovih sistema je da unese novo znanje u poslovanje kompanije i pomogne joj pri kontroli papirologije, 3. sistemi koji podravaju menadment nivoe u organizaciji, podravaju aktivnosti posmatranja, kontrole, donoenja odluka i administrativnih aktivnosti srednjeg nivoa menadmenta i 4. IS koji podravaju strategijski nivo u organizaciji, pomau viim nivoima menadera prilikom odluivanja i sprovoenja odreenih strategijskih odluka i dugoronih pravaca, kako u organizaciji, tako vezano i za okruenje. Polazei od toga koju organizacionu funkciju podravaju IS, nastala je jo jedna podela IS: 1. sistemi prodaje i marketinga, iji je cilj da pomognu organizaciji prilikom identifikacije potroaa, razvoju proizvoda i usluga koji bi zadovoljili potrebe potroaa, promociji ovih proizvoda i usluga, kao i prodaji istih, 2. sistemi proizvodnje, bave se reavanjem problema vezanih za planiranje, razvoj i isporuku proizvoda i usluga, kao i kontrolom procesa proizvodnje, 3. sistemi finansija i raunovodstva, pomau organizaciji prilikom kontrole finansija i protoka novca i 4. sistemi ljudskih resursa, dre uskladitene i odravaju podatke o zaposlenima, procenjuju vetine i performanse zaposlenih, podravaju planiranje o potrebama za novom radnom snagom kao i kreiranje programa za razvoj karijere i dodatnu obuku ve zaposlenih. Postoje 4 vrste sistema koji se mogu koristiti u organizaciji koja posluje globalno: centralizovani, duplicirani, decentralizovani i mreni sistemi.

6. Razvoj IS U poslednjih nekoliko decenija svedoci smo intenzivnog razvoja IT. Najbri rast zabeleen je u industriji mikroraunara i razvoju softverske podrke. IBM i APPLE su pre desetak godina shvatili problem koji postoji na tritu i ponudili novi koncept mikroraunara u vidu IBM PC Junior i APPLE Macintosh, koji su preko modela XT, AT, 286, 386, 486, 586 evoluirali do onoga to se danas nalazi na tritu, dok je koncept, u sutini, ostao isti. Dobijen je raunar malih dimenzija i impresivnih mogunosti za obavljanje najsloenij