PROJEKTNI MENAD½MENT

  • View
    183

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektni menadžment

Text of PROJEKTNI MENAD½MENT

sveuilite u rijecifakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, opatija

IME STUDENTA

OSPOSOBLJAVANJE PROJEKTNIH MENADERA ZA POTREBE UGOSTITELJSTVA

SEMINARSKI RAD

Zabok, 2013.

sveuilite u rijecifakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu opatija

OSPOSOBLJAVANJE PROJEKTNIH MENADERA ZA POTREBE UGOSTITELJSTVA

seminarski rad

Naziv kolegija: Studenti: Mentor:

Zabok,prosinac 2013. godine

SADRAJ

1.UVOD21.ZNAAJKE PROJEKTNOG MENADMENTA41.1.Funkcionalne znaajke projektnog menadmenta41.2. Proces upravljanja poslovnim projektima61.3.Klasian pristup organizacije u projektnom menadmentu72.VANOST I ULOGA PROJEKTNIH MENADERA112.1.Izbor projektnog menadera123.ULOGA PROJEKTNIH MENADERA U TURIZMU I MOGUNOSTI ZA NJIHOVO OBRAZOVANJE I USAVRAVANJE133.1.Organizacije projektnog menadmenta133.2.Obrazovanje projektnih menadera u turizmu164.ZAKLJUAK195.POPIS LITERATURE20

2

UVOD

Projektni menadment predstavlja sustavni pristup efikasnosti u menadmentu putem optimalizacije veza, infomacija, odluka, dokumentacije i aktivnosti kroz sve faze ivotnog ciklusa projekta pri emu se sam projekt definira kao privremeno nastojanje za stvaranje jedinstvenog proizvoda ili usluge. Unutar organizacijeke teorije i prakse upravo projektni menadment predstavlja podruje koje se stalno razvija, iri i nadograuje.

Danas jedan od najveih izazova koje je donijela globalizacija predstavlja povezivanje razliitih kultura kroz umreavanje pojedinaca, prenoenje znanja i poslovne pothvate, a upravo projekti postaju spiritus movens suvremenog svijeta. Kako je Hrvatska nakon devedesetih godina prolog stoljea postala dijelom globalnog trita, poslovne organizacije morale su se i moraju se puno bre prilagoavati izazovima iz okoline. Pri tome, neovisno o tome nastoje li zadrati osvojene pozicije na tritu ili im je imperativ rast, organizacije nailaze na konstantne probleme u upravljanju poslovanjem.

Uvid u stanje poslova ponekad je nemogu, poslovanje kaotino, krajnji rezultati esto su neizvjesni, a otegotne okolnosti predstavljaju i dominacija klasinih organizacijskih oblika, centralizacija u donoenju odluka te netransparentnost i nepreglednost kolanja informacija. U doba kada dinamika stabilnost diktira kontinuirane promjene, organizacije postaju simbioza stabilnosti i kaosa. U tom kontekstu, projektni menadment omoguuje kontinuirano prilagoavanje trita u skladu s vizijom i misijom organizacije.

U ovom se seminarskom radu obrauje problematika projektnog menadmenta te mogunosti obrazovanja kadra strunog i specijaliziranog za to podruje.

Svrha je seminarskog rada prezentirati karakteristike projektnog menadmenta i raspoloive mogunosti za edukaciju i obrazovanje turistikih kadrova za to podruje.

Seminarski rad sastoji se od etiri temeljne cjeline koje zajedno sa svojim podcjelinama razrauju i sudjeluju u svrsi i ispunjavanju cilja ovoga rada; u prvom dijelu predstavlja se Zelina kao grad, u drugom se obrauje njena prolost, u treem se dijelu analiziraju postojei turistiki resursi dok se etvrti dio bavi mogunostima turistikog razvoja.

U izradi seminarskog rada koritene su znanstvene metode poput analize i sinteze, induktivno-deduktivne metode, povijesne metode i ostalih.

1. ZNAAJKE PROJEKTNOG MENADMENTA

Projekt je sloeni neponovljivi poslovni poduhvat koji se poduzima u budunosti kako bi se postigli odreeni ciljevi u predvienom vremenu i sa predvienim trokovima. Nije svaki zadatak ili poduhvat jednak projektu te ovisi o odreenim karakteristikama: projekt obuhvaa velik obujam aktivnosti i zadataka, ini ga skup aktivnosti koje se ne ponavljaju, ukljuuje velik broj organiacijskih veza i elemenata poput resursa, ljudi i slino, a posebna se pana posveuje upravo realizaciji prijekta.Openite karakteristike vezane za projekt su da je to sloen poduhvat koji ima sve elemente poslovnog procesa i dovija se u budunosti, sari rizik i neizvjesnost te je jedinstven, vremenski ogranien i jednokratan. Projekt sadri konane ciljeve u ijem postizanju sudjeluju ogranieni ljudski i materijalni resursi, a kako bi dolo do njegove realizacije zahtjeva koordinaciju i pomno planiranje.

Svaki projekt ima ivotni ciklus odnosno vremenski period u kojem se kroz odreeni broj faza i unaprijed planirane aktivnosti projekt dovodi do zavretka, a taj kontinuirani proces realizacije projekta ine identifikacija, priprema, procjena i nadzor realizacije projekta. Svaka od tih faza feoma je bitna za uspjeh projekta te svaka od njih mora biti pomno planirana i procesuirana. Bez kvalitetne identifikacije i primjeivanja postojanja potrebe za projektom ne moe se krenuti u pripremu koja je temelj provoenja samog projekta, glavna ideja i misao vodilja. Procjenom se odobrava projekt, a tijekom nadzora realizacije potrebno je pobrinuti se da se pripremni dio provodi u skladu s idejom i potrebama.Tijekom provoenja projekta odvijaju se faze odreenih poslova poput koncipiranja koje je vezano sa fazom identifikacije, a tada se projekt, potrebe, mogunosti i alternative definiraju nakon ega slijedi planiranje blisko pripremnoj fazi u kojem se izrauju planovi i skice. Utemeljenim planovima zapoinje izvrenje i koordinacija odreenih aktivnosti te zavrnih zadatka kojima se ostvaruju projektni ciljevi.

0. Funkcionalne znaajke projektnog menadmenta

Sljedea podjela osnovnih funkcionalnih podruja opisuje teorijsku bazu projektnog menadmenta koja omoguava provoenje projekta u praksi. Tu bazu ine:

1. Upravljanje obujmom projekta - usmjeravanje projekta prema njegovim ciljevima, poevi od koncipiranja, definisanja i razrade projekta, sve do njegove realizacije i zavrsetka2. Upravljanje vremenom osiguravanje odravanje raspodjele vremena za cjelokupno upravljanje projektom kroz etape ivotnog ciklusa projekta pomou procesa: planiranja vremena, procjene vremena, operativnog planiranja vremena i kontrole operativnog planiranja vremena,3. 3. Upravljanje troskovima osiguravanje kontrole odvijanja realizacije projekta kroz: proces procjene, budzetiranja, pracenja,analiziranja i izvjetavanja o trokovima projekta,4. 4. Upravljanje kvalitetom obuhvaa proces utvrivanja osnovnih zahtjeva projekta i ispitivanje usklaenosti realizacije projekta sa traenim standardima, 5. Upravljanje ugovaranjem usmjeravaju se procesi ugovaranja iIi praenja realizacije ugovorenih obaveza tokom realizacije projekta, 6. Upravljanje nabavom - nabava, odnosno osiguravanje potrebnih materijalnih resursa u skladu sa realizacijom projekta,7. Upravljanje ljudskim resursima - usmjeravanje i koordinacija ljudskih resursa od strane rukovoditelja projekta, kao i motivacija,8. Upravljanje komunikacijama - upravljanje informacijama za potrebe projekta kroz: procese slanja, prijenosa, prijema, obrade, interpretacija i razmjene informacija,9. Upravljanje konfliktima - istrazivanje izvora mogucih konflikata i definiranje najboljih naina za njihovo rjeavanje. (bitna za ljudskeresurse)10.Upravljanje promjenama predvianje moguih promjena na projektu, uvoenje i usmjeravanje prema efikasnoj realizaciji ciljeva projekta.j11.Upravljanje rizikom - identifikacija moguih rizinih dogaaja, analiza i procena njihovih utjecaja, planiranje mogucih odgovora na te situacije i kontrola provoenja odgovora.1.2. Proces upravljanja poslovnim projektima

U projektnom se menadmentu razlikuju dva pristupa upravljanj; prvi je temeljen na krotenju faza ivotnog ciklusa ime se za svaku fazu odreuju tehnike, aktivnosti i materijalni, financijski i ljudski resursi potrebni za realizaciju projekta. Na taj se nain dolazi do stratekog plana ijim se daljnim razraivanjem vri podjela odgovornosi za izvravanje pojedinih aktivnosti, odreuje se njihovo vrijeme realizacije i planiran zavretak. Drugi nain pristupanja projektu koristi odgovarajue procedure kojima se upravlja u projektnom menadmentu, a dijelovi tih procedura najee su:

1. Cilj i opis projekta2. Odreivanje rukovoditelja i projektnog tima3. Planiranje vremena realizacije projekta4. Utvrivanje potrebnih resursa i financijskih sredstava5. Praenje realizacije i potrebne intervencije6. Zatvaranje projekta

Ovaj pristup moe se koristiti za vei broj poslovnih projekata poput otvaranja novog trita, projekta reorganizacije, organiziranja skupova i slino.

Slika 1. Organizacija projekta

Izvor: www. extensionengine.com Kod provoenja drutvenih projekata oni se najee vre kroz sljedee faze:

1. Definiranje (opis) projekta i cilj projekta,2. Odreivanje rukovodtelja i projektnog tima,3. Odreivanje faza i aktivnosti,4. Raspodjela aktivnosti - matrica odgovornosti,5. Planiranje vremena realizacije projekta, kao i vremena aktivnosti uprojektu,6. Utvrivanje potrebnih resursa i financijskih sredstava,7. Realizacija aktivnosti,8. Pracenje realizacije i korektivne akcije,9. Zatvaranje projekta - sumiranje rezultata.

0. Klasian pristup organizacije u projektnom menadmentu

Funkcionalna organizacija Funkcionalna organizacija zasniva se na podjeli poslova i specijalizaciji ljudi za pojedine grupe istovrsnih poslova. Kod nje se formiraju organizacijske jedinice za pojedine grupe istovrsnih poslova funkcije (u njima rade specijalisti za odreenu vrstu poslova, npr financije, proizvodnja). Pogodna je za realizaciju manjih projekata. Funkcionalna organizscijska struktura je hijerarhijski orijentirana sa linijskom podjelom odgovornosti i ovlasti. Poslove na upravljanju projektom obavljaju pojedinci iz odgovarajuceorganizacijske jedinice (marketing,proizvodnja.), shodno stupnju svoje specijalizacije, a uzkoordinaciju rukovodioca projekta. Radnici koji rade