Click here to load reader

Menadžment i projektni menadžment

 • View
  276

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Menadžment i projektni menadžment

 • TEMA: MENADMENT I PROJEKTNI MENADMENT

  ISHOD TEME:Pokretanje pitanja definisanja i klasifikacije pojmova:

  MENADMENT ORGANIZACIJA PROJEKTA; PROJEKTNOG MENADMENTA DEFINISANJU METODOLOGIJE UPRAVLJANJA

  PROJEKTIMA

 • CILJ TEME:

  Osnovni cilj teme jeste, pokuaj iniciranja primene, isticanja znaaja i proirenja obuhvata primene projektnog menadmenta, kao savremenog koncepta u upravljanju projektima kao i isticanja osnovnih razlika izmeu menadmenta i projektnog menadmenta.

  Ukazivanje na potrebu Projektnog organizovanja i upravljanja pojavama i poduhvatima u svakodnevnoj praksi.

 • UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA:

  Savremena organizacija

  Dinamino okruenje

  Upravlj

  anje

  Privr

  edne

  Neprivredne

  POJAM UPRAVLJANJA

  EFIKASNO FUNKCIONISANJE

  UPRAVLJANJE:

  Fenomen dananjice,

  Neophodnost savremenog drutva

  Broj aktivnosti (Ba)

  t- vreme

  (f) Narastanje znaaja upravljanja

 • UPRAVLJANJE:

  Menadzment je posebna nauna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraivanjem problema upravljanja odreenim poslovima, poduhvatima i drutvenim sistemima. Ova disciplina prouava upravljanje kao sloeni proces sa nizom podprocesa, i kao grupa ljudi koja radi na upravljanju procesima i sistemima, a takoe prouava sve pojedine upravljake probleme i fenomene vezane za efikasno izvravanje oreenih poslova i zadataka

  OD VETINE - DO NAUNE DISCIPLINE

 • UPRAVLJANJE:

  Stanje sistema

  Stanje sistema

  novoSkup akcija

  upravljannja

  Upravljanje je dejstvo na objekat koje poboljava funkcionisanje ili razvoj datog objekta a koje je izabrano iz mnotvo moguih dejstava, na osnovu za to raspoloive informacije

  UPRAVLJANJESISTEMSKUP AKCIJA

  CILJ

  USMERAVANJE

  Kontinualno dejstvo upravljakih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog stanja u drugo

 • MENADMENT I PROJEKTNI MENADMENT

  MENADMENT: PROJEKT MENADMENT:

  NAUNA DISCIPLINA KOJA

  SE BAVI UPRAVLJANJEM

  ORGANIZACIJOM

  BAVI SE PROBLEMIMA UPRAVLJANJA

  POJEDINANIM PROCESIMA,

  PODPROCESIMA ILI PODUHVATIMA U

  ORGANIZACIJI

 • ISTORIJSKI PRISTUP MENADMENTU

  Od menadmenta prema vodstvu (voenju)Od menadmenta prema vodstvu (voenju)Tvorci savremenog (naunog) menadmenta

  Frederick W. Taylor (1856.-1915.)Nauni menadment-tajlorizam

  Henry Fayol (1841.-1925.)operativni menadment

  klasifikacija menaderskih funkcija

  Savremeni trendovi u menadmentu

 • POSMATRAJMO SVE OVO KROZ KONKRETNI PODUHVAT:

  Karakteristike savremenih poslovnih aktivnosti, poduhvata i projekata:

  Sloenost

  Neizvesnost

  PROUZROKOVANE

  Sloenost projekta;

  Sloenost okoline u kojoj se deluje;

  Brz tempo razvoja nauke, tehnologije i civilizacije u celini.

  Zakanjenje u reakciji;

  Poveanje ukupnih trokova;

  Neefikasna realiazacija u celini.

  PROBLEMI

  NEOSTVARIVANJE CILJEVA PODUHVATA

  TO ZNAI ??? Realizaciju zavretka u najkraem vremenu, Sa minimalnim trokovima t min

  R-min

 • POJAM PROJEKTA:Sloeni i neponovljivi poduhvat koji se preduzima u budunosti da bi se

  postigli ciljevi u predvienom vremenu i sa predvienim

  trokovima

  iroka primena pojma: PROJEKAT

  SLOENOST PROJEKTA

  SE IZRAAVA

  KROZ:

  Veliki obim;

  iroka struktura poduhvata;

  Dugo vreme trajanja;

  Ogroman budet;

  Veliki broj uesnika u realizaciji;

  Drugi parametri

 • SADAJ PROJEKTA:STRUKTURA PROJEKTA:

  PODPROJEKTI: FAZE PROJEKTA:

  PODFAZE: POJEDINANE AKTIVNOSTI:

  VELIKI PROJEKTI

  VELIKI PROJEKTI:

  Kolsalting firme,

  Graevinske firme,

  Izvoake firme,

  Podizvoake firme

  Resursi: materijalni i ljudski

  Znanje,

  Iskustvo

  BREE I EFIKASNIJE ODVIJANJE POSLOVA

  Vp = n max Pe

  n max F

  n max Pf

  n max Pj.ak.

  Vp = max br.ljudi

  max br preduzea

 • Upravljanje projektom podsistem u sistemu projekta

 • PROJEKAT JE:

  Svaki poduhvat koji treba da se zavri u

  odreenom vremenu, sa odreenim ciljem, u okviru zadatih resursa

  i sa odreenim kriterijumima ocene

  valjanosti i realizacije

  U inostranoj literaturi pod PROJEKTOM podrazumevaju

  sloeni, jednokratni, cilju usmereni poduhvati ili zadaci koje treba

  ostvariti sa ogranienim ljudskim i materijalnim resursima u zadatom,

  odnosno planiranom vremenu.

 • Zajednike osobine za sve projekte su:

  1. CILJ - svi projekti su ustanovljeni da bi ispunili neku potrebu ili zahtev rukovodstva - da ostvari neki specijalni cilj koji mu je postavljen.

  2.ROKOVI - svi projekti imaju definisan odreeni cilj koji se mora ostvariti u okviru odreenog vremena.

  3.KOMPLEKSNOST - kompleksnost projekta je povezana sa tehnologijom kojom se ostvaruju ciljevi projekta.

  4.OBIM I PRIRODA ZADATKA - svaki projekat moe ostvariti svoje ciljeve u okviru utvrenih rokova i trokova jedino ako se napravi odgovarajui plan realizacije, koji ustvari predstavlja strategiju projekta.

 • Zajednike osobine za sve projekte su:

  5. RESURSI - svaki projekat koristi neke resurse (ljude, opremu, materijal, finansijska sredstva, itd.) za izvrsenje postavljenih zadataka.

  6. ORGANIZACIONA STRUKTURA - za realizaciju projekta neophodno je odrediti odgovarajuu organizacionu strukturu i rukovodioca projekta koji e imati odgovarajua ovlaenja i biti odgovoran za projekat.

  7. INFORMACIONI I KONTROLNI SISTEM - uobiajeni informacioni i kontrolni sistemi koji se koriste u preduzeima, najee bazirani na funkcionalnim linijama ovlaenja, nisu dovoljni za efikasno praenje realizacije projekta.

 • Opte karakteristike koje se vezuju za opti pojam projekta:

  Projekt predstavlja veoma sloen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i uesnika,

  Projekt ima sve elemente poslovnog procesa, To je poduhvat koji se odvija u budunosti, Projektu je imanentan rizik i neizvesnost, To je poduhvat koji je jedinstven, odnosno neponovljiv, Projekt je vremenski ogranien i jednokratan, Projekt sadri konane ciljeve koje treba postii, To je poduhvat u kome uestvuju ogranieni ljudski i

  materijalni resursi, To je poduhvat koji zahteva koordinaciju u realizaciji i njime

  se mora upravljati da bi se efikasno realizovao.

 • Najei primeri za projekte: Graevinski poduhvati (zgrade, ceste, energetska

  postrojenja, itd.), Istraivaki i razvojni projekti (novi proizvodi, tehniki i

  nauni opiti, itd.), Planski zadaci (planovi: finansiranja, prodaje,

  proizvodnje, odravanja, regionalni planovi, itd.), Organizacioni zadaci (reorganizacija, koordinacija

  ustanova, koordinacija preduzea, itd.), Proizvodni zadaci (izrada velikih maina i postrojenja,

  planiranje montanih radova, itd.), Nalozi za nabavku (materijal, postrojenja, vojni objekti, itd.),Popuna mesta (problem zamene, programi obuke, itd.).

 • PROJEKT JE ...

  ...skup zadataka ili aktivnosti od kojih svaka mora biti zavrena prije nego se moe zavriti projekt.

  ...kompleksan, drutveni, otvoreni i dinamiki sistem koji ima odnos sa svojim okruenjem.

  ...skup meuzavisnih i u logikom redosledu povezanih aktivnosti usmerenih ostvarenju postavljenih ciljeva.

 • PROJEKT JE ...

  . . .unikatan proces koji se sastoji od skupa koordiniranih i kontrolisanih aktivnosti s poetkom i krajem, poduzet da postigne cilj u skladu sa specifinim zahtevima, ukljuujui ogranienja u vremenu, trokovima i resursima.

  ISO 10006, Quality in Project Management,

 • KARAKTERISTIKE PROJEKTA:

  1. ima strukturu2. projekt je proces3. projektom se postiu neki ciljevi4. ima okruenje s kojim je povezan5. ima ogranienja

  Projekt se bitno razlikuje od standardnih repetitivnih (ponovljivih) procesa.

  To je pojedinani, nerutinski, unikatni i nerepetitivni pothvat.

 • Najznaajnije faze u tipinom ivotnom ciklusu projekta su:

  Pokretanje i razvoj ideje, Analiza i odluivanje, Organizacija i poetak, Primarno upravljanje, Kretanje nadole, Ispitivanje i analiza.

 • IVOTNI VEK PROJEKTA:

  Trokovi su na poetku mali, to idemo kraju sve su vii, dok na samom kraju drastino padaju

 • Faze projekta:KONCIPIRANJE

  DEFINIRANJE

  IZVOENJE

  KORITENJE

  MILESTONE (PREKRETNICE)

  KONCIPIRANJE

  PLANIRANJE

  IZVRENJE

  ZAVRNA

  Dr P.Jovanovi

 • Vrste projekata:

  Prema stepenu odreenosti: determinirani (aktivnosti su poznate

  pre faze izvoenja) stohastiki (aktivnosti nisu poznate,

  rezultati se ne mogu predvideti)

 • Vrste projekata:

  Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima - IPMA u svom priruniku za sertifikaciju projektnih menadera (IPMA Competence Baseline) daje veoma jednostavnu podelu na sledeca 4 tipa:

  1. Investicioni projekti,2. Istrazivacko- razvojni projekti,3. Organizacioni projekti,4. Informatiki projekti.

  Ui i precizniji pojam: PROJEKTI IZGRADNJE OBJEKATA - to su fiziki, tehniki, razvojni, determinisani, jednokratni projekti

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  U okviru udruenja IPMA izvreno je jedno istraivanje koje je rezultiralo odreenom klasifikacijom projekata, koja je prezentirana na IPMA World Congresse u Budimpesti 2004. godine.

  Ova klasifikacija razlikuje 10 tipova (kategorija) projekata:

 • KLASIFIKACIJA PROJEKATA:

  1.Vojni/odbrambeni projekti:

  Odbrambeni sistemi, Kosmiki projekti, Vojne operacije.

 • KLASIF

Search related