82

Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,
Page 2: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

2

Program za poljoprivredu i ruralni razvoj

Uputstvo za aplikante

Mera 302

Diversifikacija farmi i razvoj poslovanja

SADRŽAJ 1. CILJEVI, PRIORITETI I FINANSIJSKA SREDSTVA MERE 302 ......................................................... 4 1.1 UVOD ......................................................................................................................................... 4 2. CILJEVI MERE 302 ...................................................................................................................... 5 2.1 OPŠTI I SPECIFIČNI CILJEVI ........................................................................................................ 5 3. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA OVU MERU .................................................................................... 5 4. OSNOVNE DEFINICIJE ................................................................................................................ 5 5. INTENZITET I VISINA FINANSIJSKE PODRŠKE I PRIHVATLJIVOG APLIKANTA .......................... 7 5.1 INTENZITET PODRŠKE ................................................................................................................ 7 6. ZAJEDNIČKI I PRIHVATLJIVI KRITERIJUMI ZA MERU ................................................................. 7 7. SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI .............................................................................. 9 8. KRITERIJUMI SELEKCIJE I SISTEM BODOVANJA ....................................................................... 11 9. PRAVILA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ...................................................................................... 18 10. NIVO PODRŠKE ........................................................................................................................ 18 11. LISTA INDIKATIVNIH TROŠKOVA ZA PODMERU JE SLEDEĆA ................................................. 18 12. PROMOCIJA PODRŠKE .............................................................................................................. 21 13. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI .................................................................................................... 21 14. PROCEDURE ZA APLICIRANJE ................................................................................................. 23 15. PODNOŠENJE APLIKACIJA I POSLEDNJI ROK ........................................................................... 23 16. PROCEDURE SELEKCIJE, PROCENA I SELEKCIJA APLIKACIJA ................................................. 23 17. TERENSKE KONTROLE ............................................................................................................. 25 18. REDOSLED LISTE APLIKANATA ............................................................................................... 25 19. ODLUKA O DODELI GRANTA I OBAVEŠTENJE APLIKANTA .................................................... 25 20. ŽALBE ....................................................................................................................................... 25 21. UGOVOR SA KORISNIKOM I ARP-OM, ZAJEDNO SA PROCEDURAMA JAVNE NABAVKE....... 25 22. PLAĆANJE GRANTA ................................................................................................................. 26 23. EX-POST NADGLEDANJE .......................................................................................................... 26 24. VAŽNE ODREDBE KOJE MOGU BITI RAZLOG ZA ODBIJANJE APLIKACIJE ............................... 26 25. DODACI .................................................................................................................................... 27 DODATAK 1: LISTA PODNETIH DOKUMENATA ............................................................................... 27 DODATAK 2: OBRAZAV ZA APLICIRANJE ........................................................................................ 31 DODATAK 3: PROJEKAT – PREDLOG – PRIMER ................................................................................ 33 DODATAK 4: PRIMER ZA PRIPREMU PREDLOG PROJEKTA ZA PODMERU 302.5 .............................. 37 DODATAK 5: PRIMER ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA .............................................................. 44 DODATAK 6: OBRAZAC UGOVORA I PROCEDURE NABAVKE .......................................................... 49 DODATAK 7: LISTA TRADICIONALNIH ZANATSKIH AKTIVNOSTI PRIHVATLJIVIH ZA

PODRŽAVANJE MERE 302 ................................................................................................................. 60

Page 3: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

3

DODATAK 8: LISTE PRIHVATLJIVIH ULAGANJA/PRIHVATLJIVI TROŠKOVI .................................... 60 DODATAK 9: LISTA A: LISTA NASELJA U RURALNIM OBLASTIMA (“VRSTA A”) ............................ 65 DODATAK 10: LISTA B: LISTA NASELJA U PLANINSKIM OBLASTIMA (“VRSTA B”) ........................ 71 DODATAK 11: ZAHTEV ZA PLAĆANJE ZA MERU 302 ...................................................................... 72 DODATAK 12: INFORMATIVNO PISMO ............................................................................................. 76 DODATAK 13: OBRAZAC ŽALBE ....................................................................................................... 77 DODATAK 14: OBRAZAC POKAZATELJA .......................................................................................... 78

DODATAK 15: LISTA SA ADRESAMA REGIONALNIH POLJOPRIVREDNIH KANCELARIJA ........... 79 DODATAK 16:LOGO –PROMOCIJA ............................................................................................... 79 DODATAK 17: LISTA KULTURNOG NASLEĐA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU ................................... 80 DODATAK 18: ETIČKI KOD ZA SAVETODAVNE KOMPANIJE

………………………………………………………………….........93

Page 4: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

4

1. CILJEVI, PRIORITETI I FINANSIJSKA SREDSTVA MERE 302

1.1 Uvod

Svrha uputstva jeste da aplikante podrži tokom pripreme njihovih aplikacija, da razjasni uslove prihvatljivosti koji se trebaju ispoštovati, sistem bodovanja, koja su ulaganja prihvatljiva, koji su dokumenti neophodni za apliciranje, kako se vrši procena projekata, kako se aplikanti obaveštavaju o ishodima procene, koje su procedure nabavke, koje su kazne u slučaju nepravilnosti ili sličnih pokušaja. Uloga uputstva jeste da detaljno razjasni odredbe predstavljene u meri, a ne da iste ponavlja. Zato ovaj dokumenat ne zamenjuje meru nego se treba pročitati (zajedno sa dodacima) kako bi se izbegle greške tokom apliciranja. Uputstvo se odnosi na meru 302 -“DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ POSLOVANJA”, deo programa za ruralni razvoj MPŠRR-a. Program poštuje pravila IPARD-a EU-a, za približavanje Kosova sa ciljevima EU-a, ka politikama ruralnog razvoja (kao deo zajedničke poljoprivredne politike) i pripremanje Kosova iz ove perspektice za pristuo budućim EU fondovima za razvoj ruralnih zona Kosova.

Ova se mera sastoji od sledećih podmera:

302.1. – Pčelarstvo – proizvodnja, prerada i marketing meda

302.2. – Sakupljanje i prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih1 302.3. – Prerada poljoprivrednih (kultuvisanih) proizvoda i marketing istih2

302.4. – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih3

302.5. – Razvoj ruralnog razvoja i turizma na farmi

Svaka podmera ima različite finansijske raspodele, specifične kriterijume o prihvatljivosti i svoje kriterijume selekcije. 1Lekovito i aromatično bilje, šumsko voće i sakupljene pečurke 2Povrće, voće, začini, lekovito bilje, pečurke, mleko, šira, rakija od grožđa i drugog voća,proizvodnja sirćeta, prerada testenina 3Prerada tekstila, kože i vune; prerada drveta; ručni radovi, kao što je izrada tradicionalne nošnje; izrada tradicionalnie odeće; proizvodnja pletenih i tkanih tkanina; izrada ćilima i tapiserija; izrada različitog nakita; prerada kože i druge aktivnosti koje se odnose na ručni rad

Page 5: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

5

Meru je pripremilo osoblje upravnog tela, osnivajući se na nezasinim ispitivanjima o sektorima, savetovanja sa strankama od interesa i podrškom međunarodnih stručnjaka.

2. Ciljevi mere 302

2.1 Opšti ciljevi Stvaranje novih radnih mesta i očuvanje istih putem diversifikacije i razvoja poslovnih aktivnosti u ruralnim područjima, sa ciljem sprečavanja iseljavanja stanovništva ka urbanim područjima kao i za održivi razvoj ruralnih područja.

2.2 Specifični ciljevi

• Podržavanje povećanja prihoda stanovništva u ruralnim područjima, putem razvijanja aktivnosti diversifikacije na farmi i van nje;

• Podržavanje razvoja malih preduzeća, osnivajući se na lokalne izvore koji se odnose na poboljšanje životnog kvaliteta u ruralnim područjima;

• Podržavanje očuvanja i razvoja tradicionalnih zanatskih aktivnosti;

• Podržavanje razvoja i promocija aktivnosti i usluga ruralnog turizma.

Mera 302 “DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ POSLOVANJA” cilja podržavanje posebnih podsektora, kao što su: pčelarstvo, sakupljanje i prerada šumskog voća, prerada voća, povrća, mleka, tradicionalne zanateske aktivnosti kao i razvoj i promocija usluga ruralnog turizma.

3. Finansijska sredstva za ovu meru

Indikativna raspodela budžeta putem podmera, i to:

Podmere Vrednost u € % budžeta

302.1 – Pčelarstvo – proizvodnja, prerada i marketing meda;

300,000 20%

302.2 –Sakupljanje i prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih

300,000 20%

302.3 – Prerada poljoprivrednih (kultivisanih) proizvoda i marketing istih

300, 000 20%

302.4 – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih 300,000 20%

302.5 – razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi 300,000 20%

Ukupno 1.500,000 100%

4. Glavne definicije - Nivo javne podrške – jeste učešće (izraženo u procentima) javnih sredstava u prihvatljivim

troškovima - Aplikant – jesu fizička ili pravna lica koja ispunjavaju uslove prihvatljivosti predsatvljenih u

ovom dokumentu, i koji svoje zahteve podnose za dobijanje grantova ruralnog razvoja; - Aplikacija – podnošenje dokumenata koje traži agencija za razvoj poljoprivrede;

Page 6: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

6

- Korisnik – fizičko ili pravno lice jeste osoba koja se obijavi kao korisnik nakon procene aplikacije i nakon potpisivanja ugovora sa agencijom za razvoj poljopruvrede;

- Poziv za apliciranj – javno obaveštenje za primanje aplikacija; - Ugovor – podrazumeva ugovor koji se potpisuje između izabranog aplikanta i agencije za razvoj

poljoprivrede, na osnovu pripremljenog primera; - Troškovi ili prihvatljiva ulaganja – jesu troškovi ili ulaganja koja se podržavaju javnim

sredstvima; - Period nadgledanja Ex-post – vremenski period od 5 godina nakon završetka ulaganja, tokom

kojeg korisnik treba da očuva svrhu ulaganja i sve uslove ma osnovu kojih je izabran i na osnovu kojih je bodovan;

- Grant – nepovratna finansijska pomoć koju daje agencija za razvoj poljoprivrede za prihvatljive troškove;

- Upravno telo – javni entitet u okviru MPŠRR-a, organizovano kao odeljenje sa glavnom odgovornošću izrade i nadgeldanja programa;

- Mera – tehnički dokumenat koji predstavlja osnovnu jedinicu programa i njene glavne delove, kao što su kriterijumi prihvatljivosti i kriterijumi selekcije aplikanata. Mera se sprovodi putem poziva za apliciranje i procesa za procenjivanje projekta;

- Agencija za razvoj poljoprivrede je agencija za plaćanje (http://azhb.rks-gov.net/) sa glavnom odgovornošću procenjivanja i ugovaranja projekata kao i isplate troškova na osnovu predviđenioh procedura;

- Program za poljoprivredu i ruralni razvoj 2015 – je tehnički dokumenat koji određuje mere ruralnog razvoja, logiku intervencije i očekivanog uticaja na grantove;

- Projekat – planirano ulaganje podneto od strane aplikanta; - Period za sprovođenje projektav – vreme od potpisivanja ugovora sa obema strankama (ARP i

korisnik) sve do izvršenja poslednjeg plaćanja od strane ARP-a; - Selekcija – određivanje broja poena za prihvatljive aplikante, njihov redosled na osnovu poena i

njihovo obijavljivanje “izabran za finansiranje” i distribucija finansijskih sredstava počevši od početka te liste;

- Mikro preduzeće je preduzeće sa do 9 zapošljena radnika; - Malo preduzeće je preduzeće sa zapošljenim brojem radnika od 10 do 49.

Page 7: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

7

5. Nivo javne podrške prihvatljivog aplikanta

5.1 Nivo podrške

Intenzitet javne podrške iznosi 65% svih prihvatljivih troškova ulaganja.

Napomena: PDV je prihvatljivi trošak samo za fizička lica i neizveštavajuća preduzeća PDV-a. Za izveštavajuća preduzeća PDV-a, ovaj trošak je neprihvatljiv!

Na sledećoj intrenet adresi možete preuzeti izveštaje o poslovanjima kojima se može potvrditi da li poslovanje izveštavajuće ili neizveštavajuće što se tiče PDV-a:

http://apps.atk-ks.org/BizPasiveApp/VatRegist/SearchVat

6. Zajednički kriterijumi prihvatljivosti za meru Cilj ove mere je podržavanje malih porodičnih domaćinstava koja trebaju ispuniti sledeće kriterijume:

1. Aplikant treba biti registrovan u registru farmi; 2. Ako je aplikant fizičko lice, u vreme apliciranja treba biti stariji od 18 godin, ali ne

stariji od 60 godina; 3. Aplikant je poljoprivrednik, kao fizičko ili pravno lice na osnovu zakona br. 03/L-098

za poljoprivredu i ruralni razvoj; 4. Aplikanti trebaju biti pravna lica samo ako su registrovana kao mikro ili malo

preduzeće na osnovu zakona o izmeni i dopuni zakona 02/l-5 za podržavanje malih i srednjih preduzeća: a) mikro-preduzeće treba zaposliti do devet (9) radnika; b) malo preduzeće treba zaposliti od deset (10) do četrdeset i devet (49) radnika;

5. Aplikant ulaganje mora uložiti u ruralnom području (na osnovu definicije MPŠRR-a); 6. Aplikant treba da ima završenu srednju školu; ako je pravno lice treba biti upravnik; 7. Ako aplikant nije završio srednju školu, isti treba napismeno izjaviti da će se zalagati

da pohađa kurseve u trajanju od najmanje 20 sati, pre apliciranja za poslednju isplatu; 8. Aplikant treba podneti dokumentaciju zajedno sa svim dokumentima sa liste

traženih dokumenata, kao što se i nalazi u dodatku ovog uputstva; 9. Aplikant mora da reguliše svoje poreske obaveze i to: fizička lica porez na imovinu

dok pravna lica porez na prihode, i nijedan ne sme imati neizmirene finansijske obaveze (dugove) prema MPŠRR-u;

10. Svi korisnici projekata za ruralni razvoj trebaju održavati svoja ulaganja tokom narednih pet godina nakon sprovođenja ulaganja, onoliko koliko traje nadgledni period;

11. Aplikanti za investicione projekte, u kojima su prihvatljiva ulaganja manja ili podjednaka sa 20,000 €, treba da podnese predlog projekta na osnovu primera MPŠR-a. Predlog projekta;

12. Aplikant koji aplicira za podmeru 302.5 – razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi, treba podneti poseban predlog projekta za ovu podmeru;

Page 8: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

13. Aplikant za investicioni projekat, u kojem su prihvatljiva ulaganja veća od 20,000 €, treba podneti poslovni plan na osnovu primera MPŠRR-a. Poslovni plan za podmeru ruralnog turizma je poseban;

14. Primer za tehnički predlog projekta i poslovni plan će se obijaviti na veb stranici agencije za razvoj poljoprivrede i biće na raspolaganju za sve korisnike;

15. Svi korisnici koji su u svojim poslovnim planovima izjavili da će otvoriti nova radna mesta i za tu su izjavu dobili poene tokom procenjivanja, trebaju ista otvoriti i dokazati plaćanjem penzijskog doprinosa i poreza na plate za najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje. Korisnici su obavezni da ova radna mesta održavaju popunjena radnicima sa punim radnim vremenom za naredne 5 godine, onoliko koliko i traje nadgledni period;

16. Ulaganja finansirana ovom šemom grantova ne smeju biti finansirana i iz kancelariej EU-a ili nekog drugog javnog donatora. Ako se otkrije da je korisnik pokušao da pridobije podršku iz dva javna izvora, isti je obavezan da dobijena sredstva vrati a protiv njega će se primeniti kaznene mere u skladu sa zakonom;

17. Korisniku se ne sme dati novi projekat ako prethodni nije završio na redovan način; 18. Aplikant treba dokazati da je vlasnik zemlje/parcele na kojoj se ulaganje vrši ili

poseduje ugovor o zakupu na najmanje 5 godina u slučaju ulaganja, što ne podrazumeva građevinske radove;

19. Ako se radi o ulaganjima za građevinske radove, aplikant treba dokazati pravo na korišćenje zgradi/zemljišta/parcele na najmanje 10 godina ili dokazati vlasništvo ili pravo na korišćenje za građevinske svrhe na najmanje 10 godina;

20. Ako se radi o projektima izgradnje/obnove/proširenja, aplikant treba podneti kopije tehničkih skica i procenu troškova za predviđene radove i materijale (povodom apliciranja). - U trenutku apliciranja potrebno je podneti i sledeće dokumente:

a) Kopiju skica iprocenu troškova za materijal i radove; b) Kopiju plana parcele na kojoj će se ulaganje vršiti; c) Saglasnost zajednice; (ako se zakonom predviđa) d) Posedovni list ili ugovor notera o zakupu na najmanje 10 godina ili objekat gde

će se vršiti izgradnja/obnova/proširenje, dok za projekte koji ne predviđaju izgradnju/obnovu/proširenje na tuđoj imovini, dovoljan je i ugovor i zakupu na 5 godine;

- Dok se pre podnošenja zahteva za plaćanje pri agenciji ra razvoj poljoprivrede, treba podneti: a) Građevinsku dozvolu opštine ako je izgradnja veća od 10m2; b) Procenu uticaja na životnu sredinu, ako je zakonom obavezno; c) Korisnik iz podmere 302.5, koji ulaže u objekte koji se nalaze na listi kulturnog

nasleđa, nakon potpisivanja ugovora za agencijom za razvoj poljoprivrede, ali pre početka ulaganja, treba dobiti saglasnost ministarstva kulture/odeljenje za kulturno nasleđe.

Svi aplikanti trebaju podleći kontroli prihvatljivosti. Ako se ustanovi da je neprihvatljiv, aplikacija se odbija. Prihvatljivost aplikanta se vrši na osnovu dokumenata koji se zahtevaju za apliciranje i na osnovu podnetih dokumenata – vidi dodatak 1.

Page 9: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

9

Nakon provere o prihvatljivosti aplikanata, nastaviće se sa proverom prihvatljivosti aplikacije. Odbijene aplikacije ne dobijaju poene (rezultate).

Pažnja: sva ulaganja prihvatljivosti se trebaju održati najmanje 5 godina nakon sprovedenog projekta. Nepoštovanje ili nepridržavanje ovih uslova, znači vraćanje dobijenog granta, sa dodatnih kaznama!

Agencija za razvoj poljoprivrede vrši periodičnu i sistematsku kontrolu u ovom pravcu.

Aplikanti trebaju ispuniti i ove uslove prihvatljivosti:

Aplikant treba biti poljoprivrednik shodno zakonu za poljoprivredu i ruralni razvoj (br. 03/L-098) i ostala poljoprivredna preduzeća registrovana u registru farme;

Registracija u registru farme se vrši kos službenika za poljoprivredu pri skupštinama opština;

Aplikanti su obavezni da ažuriraju svoje podatke u registru farme, sa potpunom registracijom svih proizvođačkih kapaciteta;

Krajnji korisnici, pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje, obavezni su da prijave svaku izmenu njihovih proizvođačkih kapaciteta kao rezultat ulaganja u registru farme;

Važno je da podaci/informacije podnete u registru farme budu povezane sa podacima/informacijama iz predloga projekta. Svako neusklađenje može prouzrokovati zakašnjenja u proceni zbog nadoknadnih zahteva za obijašnjenja, ili isključivanje aplikacije.

Pažnja: ako je aplikant žensko, ona treba biti registrovana u registru famre, a ne njem muž I obrnuto; Pažnja: važno je da se tokom sprovođenja projekta plaćaju porezi, što važi i za nadzorni period (5 godina nakon sprovođenja projekta). Korisnici za koje se bude utvrdilo da nisu platili sve poreze tokom pomenutog perioda, biće obavezni da plate sav primljen grant, sa dodatnim kaznama.

Aplikant treba podneti predlog projekta/poslovni plan ili predlog projekta za

podmeru 302.5s na osnovu traženog primera – vidi dodatke 3, 4 i 5; Vrednost ulaganja treba iznositi manje od 5000€. Pobrazac pokazatelja se treba popunit sa punom odgovornošću – vidi dodatak 14.

Pažnja: Nova radna mesta se treabju registrovati, i porez istih se treba platiti, shodno nacionalnom zakonodavstvu, najdalje do kraja petogodišnjeg perioda za nadgledanje.

7. Specifični kriterijumi prihvatljivosti

302.1: Pčelarstvo, proizvodnja/prerada i marketing meda

Aplikanti trebaju: Posedovati najmanje 30 košnica,

Page 10: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

Da dokažu svoje zadovoljavajuće poljoprivredno iskustvo. A zadovoljavajućim poljoprivrednim iskustvom se smatra: poljoprivredni fakultet, srednja poljoprivredna škola ili dokaz o dvogodišnjem iskustvu u pčelarstvu;

Aplikanti koji ne poseduju nevedeno iskustvo daju pismenu izjavu kojom se zalažu da će pohađati kurseve u trajanju od ne manje od 20 nastavnih časova, koje će završiti pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje.

302.2 – Sakupljanje i prerada planinskih dervnih proizvoda i marketing istih

Aplikant treba biti:

Pravno i fiizčko lice; Licencovano iz odeljenja za šumarstvo pri MPŠRR-u za sakupljanje lekovitog i

aromatičnog bilja,šumskog voća i pečuraka. Ovaj kriterijum ne važi za aplikante koji apliciraju za snabdevanje sušilicama za sušenje planinskih nedrvnih proizvoda.

302.3 – Prerada poljoprivrednih (kultivisanih) proizvoda i marketing istih

Aplikanti trebaju: Posedovati najmanje 4 hektara vinograda, ako aplicira za proizvodnju vina ili rakije od

grožđa; Da njegovi prerađivački kapaciteti ne prelaze 500 litara dnevno ako se aplicira za

preradu mleka.

302.4 – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih Aplikant:

Nema posebnih kruterijuma.

302.5 –Razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi Aplikant:

Treba dokazati da objekat koji se obnavlja/adaptira/proširuje, treba da se prilagodi odgovarajućem stilu (tradicionalnom) ruralnog područja i da se isti podrži fotografijama o postojanju tog objekta tradicionalne konstrukcije (u vreme apliciranja);

Korisnici koji ulažu u objekte koji se nalaze na listi kulturnog nasleđa, nakon potpisivanja ugovora sa agencijom za razvoj poljoprivrede, ali pre početka ulaganja, treba dobiti i saglasnost ministarstva kulture/odeljenje za kulturno nasleđe;

Nakon potpisivanja ugovora sa ARP-om, korisnik treba podneti projekat koji je izradio arhitekta i koji je prilagođen izgledu objekta, kao što je i prikazano na fotografiji u vreme apliciranja;

Kada se radi projektima pansiona, na kraju ulaganja, objekat ne sme imati manje od 5 kreveta niti više od 15;

Kada se radi o ulaganjima za izgradnju pešačkih i biciklističkih staza oko objkeata ruralnog turizma (povodom apliciranja potrebno je podneti i saglasnost vlasnika imovine kroz koju staza odobrena kod notera prolazi);

Page 11: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

11

Obećanje da će na kraju ulaganja (pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje), korisnik registrovati svoju ekonomsku aktivnost (poslovanje) u ARPK i da će zaposliti makar sebe, i da će isto dokazati plaćanjem poreza i doprinosa na prihode za najmanje mesec dana.

8. Kriterijumi selekcije i sistem bodovanja

Kriterijumi selekcije su dizajnirani ili izrađeni da podrže postizanje ciljeva mere. Kao jedno opšte pravilo, sistem bodovanja se primenjuje samo za prihvatljive projekte. Sa ciljem postizanja cilja poljoprivrednog sektora, potreba i mogućnosti, svaka podmera ima svoje kriterijume selekcije.

Page 12: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

302.1 Pčelarstvo, proizvodnja/prerada i marketing meda

Br Vrsta kriterijuma Kruterijum/kategorija Poe

1. Veličina farme u trenutku apliciranja Br. Košnica

30-100 30

101-300 20

>300 15

2. Iskustvo u pčelarstvu i proizvodnja meda

Vrednost proizvodnje tokom poslednje dve godine:

1000 – 3000€ 20

> 3000 € 15

3.

Obezbeđivanje zapošljavanja u ruralnim područjima (otvaranje novih radnih mesta se meri ekvivalentnom jedinicom punog radnog vremena – PRV)

Stvaranje više od jednog PRV4 (na osnovu tehničkog predloga projekta)

10

4. Lokacija farme/poslovanja Nalazi se u planinskom području 10

Nalazi se u ruralnom području 8

5. Podrška po prvi put Aplikant nije bio korisnik grantova

MPŠRR-a u dve poslednje godine

10

6. Rodni aspekt Ulaganjem rukovodi žena preduzetnik

2

7. Stučna sprema Poljoprivredni fakultet 8 Srednja poljoprivredna škola 5

8. Poboljšanje starosne strukture u ruralnim

područjima

Preduzetnici mlađi od 40 godina starosti

5

9. Razvijena organska poljoprivreda Setifikovan za organsku proizvodnju 3

10. Da bude član pčelarskog udruženja Sertifikat o članarini 2

Ukupno 100

4 PRV– zapošljeni sa punim radnim vremenom

Page 13: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

13

302.2 Sakupljanje i prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih

Br Vrsta kriterijuma Kriterijum/kategorija Poeni

1. Iskustvo u aktivnosti sakupljanja

Vrednost proizvodnje tokom poslednje dve godine: 0 -1000 €

25

1000 – 3000 € 30

> 3000 € 35

2.

Obezbeđivanje zapošljavanja u ruralnim područjima (otvaranje novih radnih mesta se meri ekvivalentnom jedinicom punog radnog vremena – PRV)

Stvaranje više od jednog PRV (na osnovu tehničkog predloga projekta)

10

3.

Lokacija farme/poslovanja

Nalazi se u planinskom području

15

Nalazi se u ruralnom području 10

4. Podrška po prvi put Aplikant nije bio korisnik

grantova MPŠRR-a u dve poslednje godine

10

5. Rodni aspekt Ulaganjem rukovodi žena preduzetnik 2

6.

Stučna sprema Poljoprivredni fakultet/šumarstva 8

Srednja poljoprivredna škola/šumarstva

5

7. Poboljšanje starosne

strukture u ruralnim područjima

Preduzetnici mlađi od 40 godina starosti 10

8. Razvijena organska poljoprivreda

Setifikovan za organsku proizvodnju 10

Ukupno 100

Page 14: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

302.3 Prerada poljoprivrednih (kultuvisanih) proizvoda i marketing istih

Br Vrsta kriterijuma Kriterijum/kategorija Poeni

1.

Diversifikacija aktivnosti na farmi (opis u predlogu projekta ili poslovnom planu)

Ulaganje cilja diversifikaciju aktivnosti na farmi/osim poljoprivrednih aktivnosti, bavi se i drugim ptrerađivačkim aktivnostima (aplikant sirovinu za preradu proizvodi na svojoj farmi)

30

2.

Iskustvo u porodičnom domaćinstvu/poslovanju u prerađivačkim aktivnostima (predstavljeno u predlogu projekta ili izveštaju o rpihodima za pravna lica/za prethodnu godinu za najmanje godinu dana)

Imaju najmanje jedonogodišnje iskustvo u navedenim preradama5

20

Nemaju iskustva u navedenim preradama

15

3.

Obezbeđivanje zapošljavanja u ruralnim područjima (otvaranje novih radnih mesta se meri ekvivalentnom jedinicom punog radnog vremena – PRV) predstavljeno u predlogu projekta

Otvaranje novog radnog mesta – PRV

10

4. Lokacija farme/poslovanja Nalazi se u planinskom području 10

Nalazi se u ruralnom području 8

5. Stučna sprema Poljoprivredni fakultet 10 Srednja poljoprivredna škola 8

6.

Rodni aspekt Ulaganjem rukovodi žena preduzetnik

10

Ulaganjem rukovodi muškarac preduzetnik

8

7. Poboljšanje starosne strukture u ruralnim područjima

Preduzetnici mlađi od 40 godina starosti

10

Ukupno 100

5 (povrće, vo.e začini, lakovito bilje, pečurke, mleko, šira, rakoja od gržđa i drugog voća, proizvodnja sirćeta i prerada testenina)

Page 15: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

15

302.4 – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih

Br Vrsta kriterijuma Kriterijum/kategorija Poe 1. Rodni aspekt Ulaganjem rukovodi žena preduzetnik 25

Ulaganjem rukovodi muškarac preduzetnik

15

2. Poboljšanje starosne strukture u ruralnim područjima

Preduzetnici od 40 godina starosti 15

Preduzetnici stariji od 40 godina starosti 10

3. Veličina porodice/uverenje o porodičnoj zajednici

Više od 8 članova 15

6 do 8 članova 10

Do 5 članova 5

4. Lokacija farme/poslovanja Nalazi se u planinskom području 15

Nalazi se u ruralnom području 10

5. Obezbeđivanje zapošljavanja u ruralnim područjima (otvaranje novih radnih mesta se meri ekvivalentnom jedinicom punog radnog vremena – PRV) predstavljeno u predlogu projekta

Otvaranje novog radnog mesta – PRV

10

6. Iskustvo u porodičnom domaćinstvu/poslovanju u prerađivačkim aktivnostima (predstavljeno u predlogu projekta ili izveštaju o rpihodima za pravna lica/za prethodnu godinu za najmanje godinu dana)

Imaju iskustvo u pružanju nekih od navedenih zanata6

10

Nemaju iskustvo u pružanju od navedenih zanata

5

7. Stručna sprema Fakultet 10

Srednja škola 8

Ukupno 100

*Pravna lica dokazuju iskustvo izveštajem prihoda iz protekle godine, dok aplikanti fizička lica svoje iskustvo navode u predlogu projekta ili poslovnom planu.

Page 16: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

302.5 – Razvoj ruralnog turizma i turizam na farmi

Br Vrsta kriterijuma Kriterijum/kategorija Poe

1.

Vrsta turizma (predstaviti u predlogu projekta ili poslovnom planu)

Aplikant ima i farmu 20

Aplikant nema farmu 15

2. Lokacija farme/poslovanja Nalazi se u planinskom području 10

Nalazi se u ruralnom području 5

3.

Vrsta ulaganja: ako se ulaže u više od jednog kriterijuma, poeni se dobijaju iz kriterijuma za koji se ulaže više novca)

Ulaganja u pansione (najmanje 5 novih kreveta) 20 Ulaganja za pružanje gastronomskih usluga 15

Ulaganja za pešačke i biciklističke staze 10

4. Poboljšanje starosne strukture u ruralnim područjima

Preduzetnici mlađi od 40 godina starosti

10

5. Rodni aspekt Ulaganjem rukovodi žena preduzetnik 5

Ulaganjem rukovodi muškarac preduzetnik

3

6.

Obezbeđivanje zapošljavanja u ruralnim područjima (otvaranje novih radnih mesta se meri ekvivalentnom jedinicom punog radnog vremena – PRV)

Otvaranje novog radnog mesta – PRV 5

7. Iskustvo aplikanta u ruralnom turizmu

Imaju iskustvo u pružanju od nekih navedenih usluga

5

Nemaju iskustvo u pružanju od nekih navedenih usluga

3

8. Renoviranje nekog tradicionalnog objekta

Nalazi se na listi kulturnog nasleđa 10

Ne nalazi se na listi kulturnog nasleđa 5

9. Stručna sprema Fakultet 5 Srednja škola 3

10. Aplikanti koje preporučuje LAG

Projekat je predložen od strane LAG-a, zajedno sa usvojenom strategijom

10

Projekat koji nema preporuku LAG-a 8

Ukupno 100

NAPOMENA ZA SVE PODMERE:

U slučajevima kada aplikanti poseduju podjednak broj poena, prednost imaju projekti podneti ranije

Page 17: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

17

Obijašnjenja za neke kriterijume selekcije

Kriterijum “Obezbeđenje zapošljenja u ruralnim područjima” – znači da će nakon sprovođenja projekta zaposliti samog sebe ili će otvoriti novo radno mesto. Svi korisnici koji su us svojim predlozima projekata ili poslovnim planovima izjavili da će otvoriti nova radna mesta i za navedeno su dobili poene tokom procene, trebaju ta radna mesta otvoriti i isto dokazati plaćanjem penzijskog doprinosa i porezom na prihode za najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje. Korisnici su dužni da ova radna mesta drže popunjena sa punim radnim vremenom na 5 godina, onoliko koliko i traje nadgledni period.

Ako fizička lica žele da dobiju poene ovog kriterijuma, trebaju da nakon 10 dana po potpisivanju ugovora sa ARP-om, registruju svoja preduzeća. Registracija preduzeća i zapošljavanje se treba napomenuti u predlogu projekta ili poslovnom planu, kako bi tokom procenjivanja dobili poene za ovu tačku. Kriterijum “iskustvo u aktivnostima” –potvrđivanje obrta finansijskih sredstava (prodaja u €) tokom poslednje dve godine.

- Za registrovana poslovanja (finansijski izveštaj i bilans stanja)

- Za fizička lica, uverenje iz registra farme, priložen dodatku, gde se pokazuje broj košnica:

- Ako broj košnica iznosi 30 – 150, procenjuje se da godišnji obrt iznosi 1000 – 3000 €. - Ako je broj košnica veći od 150, procenjuje se da godišnji obrt iznosi više od 3000 €

Kriterijum “Poboljšanje starosne strukture u ruralnim područjima” u slučajevima kada je aplikant pravno lice, za davanje poena za mlade poljoprivrednike, u obzir će se uzeti starost vlasnika preduzeća, dok kada pravno lice ima više vlasnika, onda se za osnovu uzima prosečna starost svih ko-vlasnika.

Kriterijum: “Farma/aktivnosti koje se nalaze u planinskim područjima” poene za ovaj kriterijum selekcije dobijaju aplikanti koji ulaganje vrše u planinskim područjima, koje se navode u dodatku 9 i 10.

Kriterijum: Ulaganje cilja da se poveća aktivnost na farmi/osim poljoprivrednih aktivnosti sprovodi se joše neka prerađivačka aktivnost podmere 302.3. Prerada poljoprivrednih (kultivisanih) proizvoda i marketing iste podrazumeva da aplikant u svojem porodičnom domaćinstvu ima i poljoprivrednu farmu gde proizvodi svoje poljoprivredne proizvode.

ROK ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA

Rok za sprovođenje projekata ove mere traje 120 dana od datuma potpisivanja ugovora sa ARP-om. Nakon perioda od 120 dana, korisnik ima dodatnih 15 dana da pripremi dokumentaciju i podnese zahtev za plaćanje. ARP rok sprovođenja može produžiti na najviše 30 dana ako za to ima dovoljnih razloga, kao što je donošenje neke specifične mašine iz inostranstva, itd.

Page 18: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

9. Pravila prihvatljivih troškova

Indikativni prihvatljivi troškovi za ovu meru:

Novac granta se može podići samo kada je korisnik realizovao ulaganje i isplatio račune u skladu sa svojom aplikacijom u ugovorm koji je potpisao sa agencijom za razvoj poljoprivrede (vidi dodatak br. 6).

Troškovi su prihvatljivi samo ako isti nastanu posle potpisivanja ugovora izmđeu aplikanta i agencije za razvoj poljoprivrede, osim administrativnih troškova za pripremanje projekta koji mogu nastati pre potpisivanja ugovora, ali se ti troškovi prihvataju samo za izabrane aplikante.

Sva nabavljena roba treba biti deo liste prihvatljivih troškova (vidi dodatak br. 8).

Prihvatljivi troškovi se ograničuju na:

• Izgradnju/obnovu/proširenje nepokretne imovine (ali ne i kupovina imovine);

• Kupovina mašina, uređaja, na osnovu tržišne vrednosti;

• Administrativni troškovi (priprema predloga projekta) ne mogu preći vrednost od 3% prihvatljivih troškova;

• Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne mogu preći 10% ukupne prihvatljive vrednosti projekta. Ulaganja za marketing proizvedenih i prerađenih proizvoda su: promotivni materijali, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

• Kada ulaganja predviđaju izgradnju/obnovu projekata, troškovi arhitekte i inžinjera su prihvatljivi do 7% prihvatljivih troškova.

10. Nivo podrške

Minimalni prihvatljivi troškovi za projekte u okviru ove mere trebaju se ograničiti na:

- Za podmeru 302.1, 302.2, 302.3 dhe 302.4 i 302.5 na: 5000 EUR

Maksimalni prihvatljivi troškovi za projekte u okviru ove mere trebaju se ograničiti na:

- Za podmeru 302.1, 302.2, 302.3 i 302.4 do 30 000 EUR dok za meru 302.5 do 50, 000 EUR

11. Lista indikativnih troškova za podmere je sledeća:

Page 19: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

19

- Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne smeju preći 10% ukupne vrednosti projekta.

Indikativna prihvatljiva ulaganja za podmeru 302.2

Izgradnja/obnova objekata za čuvanje, preradu i pakovanje lekovitog bilja, šumskog voća i sakupljenih pečuraka;

Kupovina uređaja za: pranje, čišćenje, čuvanje, klasifikaciju i preradu;

Kupovina uređaja ta duvoko zamrzavanje, sušenje, itd.;

Kupovina polica za sušenje;

Uređaji za merenje (vage), pakovanje i etiketiranje;

Ulaganja za trgovinu proizvedenih i prerađenih proizvoda (promotivni materijali, plaćanje za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovina, za proizvođačke inicijative);

- Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne smeju preći 10% ukupne vrednosti projekta.

Indikativna prihvatljiva ulaganja za podmeru 302.1:

Ulaganja za košnice, za proizvodnju meda, mašine i uređaje za preradu;

Specijalizovane prikolice za prevoz košnica, samo više od 50 košnica;

Ulaganja za uređaje za vađenje pčelinjeg mleka;

Ulaganja za uređaje za kultivisanje matica;

Izgradnja/obnova i obezbeđivanje objekata za čuvanje i preradu;

Kupovina uređaja za med i laboratorija za analiziranje pčelinjih proizvoda;

Kupovina tehnoloških linija za preradu meda i pakovanje;

Osnivanje i opremanje stanica za uzgajanje;

Kupovina ostalih relevantnih uređaja;

Ulaganja za trgovinu proizvedenih i prerađenih proizvoda (promotivni materijali, plaćanja);Za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima proizvođača

Page 20: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

Indikativna prihvatljiva ulaganja za podmeru 302.3

Izgradnja/obnova objekata za proizvodnju, preradu i čuvanje proizvoda;

Izgradnja objekata/obnova objekata tradicionalnog enterijera za korišćenje kao prodajne tačke za lokalne proizvode;

Ulaganja u mašine i prerađivačke uređaje za čišćenje, klasifikaciju, sušenje, sakupljanje, čuvanje (frižideri sa hlađenjem, zamrzavanjem, pećnice za pečenje testenina, različite mešalice za testo, uređaji za proizvodnju rakije, uređaji za punjenje za rakiju i vina);

Uređaji za merenje, pakovanje i etiketiranje;

Ulaganja za specifične uređaje za preradu sa posebnim naglaskom za poboljšanje bezbednosti kvaliteta hrane;

Ulaganja za trgovinu proizvedenih i prerađenih proizvoda (promotivni materijali, plaćanje za učestvovanje na lokalnim/nacionalnim sajmovima, za inicijative proizvođača).

- Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne smeju preći 10% ukupne vrednosti projekta.

Indikativna prihvatljiva ulaganja za podmeru 302.4

Izgradnja/obnova objekata za razvoj zanatskih aktivnosti i očuvanje proizvoda;

Izgradnja/obnova objekata tradicionalnog enterijera za korišćenje istih kao prodajna tačka za lokalne proizvode;

Ulaganja za kupovinu uređaja za tkanke i pletenje tkanina;

Ulaganja za kupovinu uređaja za izradu ćilima i tapiserija;

Ulaganja za kupovinu uređaja za preradu kože;

Ulaganja za kupovinu uređaja za preradu drveta i ostalih zanatskih aktivnosti koje se odnose na ručni rad;

Ulaganja za kupovinu uređaja za ostale zanatske aktivnosti;

Ulaganja za trgovinu proizvedenih i prerađenih proizvoda (promotivni materijali, plaćanja za učestvovanje na lokalnim/nacionalnim sajmovima, za inicijative proizvođača)

- Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne smeju preći 10% ukupne vrednosti projekta.

Page 21: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

21

12. Promovisanje podrške

Svi korisnici trebaju poštovati pravila promocije koje određuje finansijska institucija. Svi korisnici grantova iz programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, pre podnošenja zahteva za poslednju isplatu, na mestu ulaganja, trebaju instalirati tablicu kao što je navedeno u dodatku br. 16. Ova tablica se treba postaviti na vidljivom mestu, veličine: 100cm x 50 cm, izrađena od tvrde plastike, napisana bojom otpornom na atmosferske izmene.

13. Neprihvatljivi troškovi Neprihvatljivi troškovi su obaveza korisnika, i ne smeju se obuhvatiti u zahtevu za plaćanje. Korisnik treba imati svoje finansijske izvore kako bi u potpunosti pokrio ove troškove! Za neprihvatljive troškove nema potrebe poštovati procedure nabavke. Sledeći troškovi nisu prihvatljivi:

1. Troškovi načinjene pre potpisivanja ugovora sa ARP-om, osim administrativnih troškova;

2. Porezi, uključujući i PDV, osim za fizička lica i preduzeća koja ne izveštavaju PDV. Carinski porez i porez na uvoz i ostale naplate;

3. Kupovina, uzimanje kirija ili lizinga zemljišta ili postojećih objekata; 4. Kazne, finansijske kazne i sudski troškovi; 5. Operativni troškovi (troškovi za razvoj aktivnosti);

Indikativna prihvatljiva ulaganja za podmeru 302.5

Obnova/adaptacija/proširenje tradicionalnih objekata kao što su pansioni i za pružanje gastronomskih usluga (ne manje od 5 mesta za spavanje i ne više od 15 mesta za spavanje);

Obnova objekata tradicionalnog izgleda (mlin, itd.) za korišćenje istih kao prodajne tačke za lokalne proizvode, za pružanje tradicionalnih gastronomskih usluga, za pružanje informacija za tu ruralnu zonu;

Ulaganja za izgradnju pešačkih i biciklističkih staza oko objekata ruralnog turizma;

Kupovina uređaja potrebnih za regulisanje/opremljanje soba, kuhinje, sala gde se pružaju obroci (kreveti, nameštaj, stolovi, stolice, itd.)

Kupovina uređaja koji pružaju aktivnosti za zabavu dece (tobagan, ljuljaška, sto za tenis, itd.)

Ulaganja za stvaranje veb stranice

- Maksimalni prihvatljivi troškovi za marketing ne smeju preći 10% ukupne vrednosti projekta.

Page 22: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

6. Korišćeni uređaji (upotrebljeni); 7. Bankarski troškovi, troškovi garancije i slični troškovi; 8. Troškovi konverzije, porezi i gubici razmena, propraćenih na bilo kom specifičnom

računu u € po komponenti, kao i ostali čisti finansijski troškovi; 9. Doprinosi u prirodi; 10. Kupovina prava za poljoprivrednu proizvodnju, životinja, jednogodišnjih biljaka i

sađenje istih; 11. Bilo koji troškovi održavanja, amortizacije i kirije; 12. Bilo koji troškovi načinjeni iz javne administracije za upravljanje i sprovođenje

asistence; 13. Troškovi obezbeđenja.

Troškovi finansirani u okviru grantova ne trebaju biti predmet nekog drugog javnog finansiranja EU-a, ili nekog drugog donatora.

Page 23: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

23

14. Procedure apliciranja

Sadržaj aplikacije

PAŽNJA: Kako bi se izvršio prijem pripremljene aplikacije potrebno je ispoštovati red/broj dokumenata, kao što je navedeno u nastavku! Svi dokumenti se trebaju obuhvatiti i u spisu. Vidi dodatak br. 1.

Ako se zahtevaju kopije dokumenata, u trenutku podnošenja, svi originali se trebaju podneti/predstaviti službeniku agencije za razvoj poljoprivrede. Osim ovog, podnosilac na kopiji treba zabeležiti: “Kao original”, i isti potpisati. Aplikacija se treba podneti regionalnoj kancelariji agencije poljoprivrednog razvoja, vidi njihovu adresu u dodatku br. 15.

15. Podnošenje aplikacija i zadnji rok Kada? Poziv za apliciranje vrši agencija za razvoj poljoprivrede i obaveštenje se obijavljuje na internet stranici MPŠRR-a: http://www.mbpzhr-ks.net/ i internet stranici agencije za razvoj poljoprivrede http://azhb.rks-gov./. ARP planira da obijavljuje poziv za apliciranje u prvom tromesečju prve godine- svi zainteresovani su pozvani da posete veb stranicu ARP-a najmanje jednom nedeljno. Aplikacija, zajedno sa svim traženim dokumentima, (vidi dodatak br. 1) trebaju se podneti samo u toku pomenutog perioda u okviru oglasa. Ako neki obavezan dokumenat nedostaje, službenik ARP-a ne prima aplikaciju. Aplikant ima vremena da do kraja poziva za apliciranje upotpuni dokumentaciju. Gde? Aplikacije se podnose regionalnoj kancelariji agencije za razvoj poljoprivrede, na adresi zabeleženoj u okviru dodatka br. 15.

16. Procedura selekcije, procene i selekcija aplikacija

Procena predloga projekta

Poslovni plan ili predlog projekta su deo verifikacije prihvatljivosti. Pažnja: Lažni/falsifikovani podaci, dovode do odbijanja aplikacije ili vraćanja svake izvršene naplate za korisnika! Svaki pokušaj prevare se prijavljuje i tretira se kao prevara u štetu javnih fondova.

Page 24: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

Aplikacije od vrednosti prihvatljivih ulaganja većih od 20,000 €, trebaju posedovati poslovni plan – dodatak 5 ili predlog projekta, primer za podmeru 302.5 razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi, na osnovu primera predstavljenog u dodatku br. 4. Aplikacije od vrednosti prihvatljivih ulaganja do 20,000 € trebaju posedovati predlog projekta na osnovu primera predstavljenog u dodatku br. 3. Poslovni plan/predlog projekta, primer za podmeru 302.5 deo su verifikacije i kontrole ako su dokumenti upotpunjeni i prihvatljivi, međutim, neke informacije koje su obuvaćene u ovim dokumentima, biće uzete u obzir za bodovanje aplikacija. Ovi dokumenti će trebati da podnesu podatke korišćene u popunjavanju obrasca pokazatelja. Podaci/informacije predstavljene u ovim dokumentima, proveriće se na osnovu ostalih postojećih projekata (registar farme, registar za identifikaciju životinja, sLPIS, itd.), trebaju se podržati traženim dokumentima – vidi dodatak 1, i podleći kontroli na mestu, pre potpisivanja ugovora, pre plaćanja finansijskih sredstava i po završetku projekta, tokom nadglednog perioda, x-post. Poslovni plan/predlog projekta/predlog projekta, primer za podmeru 302.5, treba u potpunosti ispoštovati primer pripremljen od strane MPŠRR-a. Ovo nije dokumenat koji se treba “popuniti”, već u sebi sadrži preporuke kao pripremiti predlog projekta. Sva poglavlja Istok se trebaju u potpunosti tretirati, zato isključenje nekog poglavlja može dovesti do odbijanja aplikacije. Štaviše, ekstra poglavlja se neće uzeti u obzir tokom procenjivanja projekta. Dole navedene kontrole deo su procene predloga projekta/poslovnog plana/predloga projekta, primera za podmeru 302.5:

1. Sva poglavlja i pot-poglavlja se trebaju ispuniti na detaljan način, ako neko poglavlje nije primenljivo za predlog projekta, isto se treba obijasniti;

2. Najmanje 1 (jedan) specifičan cilj ove mere treba da se ispuni; 3. Projekat je u skladu sa potencijalom područja; 4. Vraćanje ulaganja dokazuje da dodatna zarada (dodatni prihodi – dodatni troškovi)

pokrivaju troškove ulaganja (da se izračuna samo privatno kofinansiranje) za namanje 10 godina;

5. Procena da postoje dovoljni kapaciteti (ljudski) za upravljanje farmom/poslovanjem; 6. Predložene kupovine trebaju biti u skladu sa potrebama aplikanta (npr. nesnabdevanje

sa kapacitetima koji nisu u skladu sa potrebama aplikanta); 7. Predložene izgradnje/obnova su u skladu sa kapacitetima aplikanta; 8. Troškovi procenjeni za kupovine/izgradnje/obnove trebaju biti razumljive; aplikant

treba proveriti da li su predviđeni troškovi u skladu sa tržišnim cenama; 9. Raspored za kupovinu/izgradnju/obnovu treba biti realan i dati mogućnost za

ulaganjem. Da se završi najkasnije do kraja novembra; 10. Proizvodni kapaciteti pre i nakon predstavljenog ulaganja kao i kapaciteti pružanja

usluga; 11. Predviđeno povećanje proizvodnog kapaciteta je predstavljeno i u potpunosti je u

skladu sa predloženim troškovima; 12. Uređaji/tehnologija su predviđeni; 13. Tehnološki proces treba biti u skladu sa postojećim i predviđenim sredstvima; 14. Potencijalni snabdevači i potencijalni klijenti su identifikovani (da se predstave

ugovorom ili predugovorom); 15. Tržišna strategija je realna; 16. Za sva prihvatljiva i neprihvatljiva ulaganja, predstavljene su tačne vrednosti javne

pomoći i privatnih finansiranja; 17. Za 3 poslednje godine, potrebno je predstaviti da li je aplikant imao zaradu ili gubitak;

pravna lica trebaju podneti izveštaje o prihodima i bilans stanja; 18. Bilans gotovinskog toka, na kraju svakog meseca treba biti pozitivan za 3 naredne

godine nakon završetka ulaganja; predviđeni troškovi obuhvataju:dodatne troškove

Page 25: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

25

dodatne radne snage (plate i doprinosi), dodatnu potrošenu energiju, plaćanja za nove snabdevače, ponuđače usluga, vraćanje dugova, itd.;

19. Svi dodatni troškovi su isti, uz proračun vraćanja ulaganja; 20. Predviđeni dodatni prihodi su u skladu sa proizvodnim kapacitetom; 21. Predviđeni dodatni prihodi su u skladu sa strategijom marketinga (npr. nemoguće je da

korisnik veliku količinu povrća direktno raspodeliti zelenoj pijaci); 22. Dodatni prihodi tokom računanja vraćanja ulaganja, u skladu su sa dodatnom

proizvodnjom predstavljene u pokazateljima uticaja; 23. Aplikant nije stvorio veštačke uslove za dobijanje prednosti; 24. Podnosilac zahteva nije stvorio veštačke uslove za dobijanje prednosti koja je u okviru

ciljeva mere.

Za predloge projekta primenljive su kontrole br: 1,2,3,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,i 24.

17. Terenske kontrole i rokovi

Najmanje 3 kontrole su predviđene na terenu: 1.pre potpisivanja ugovora; 2. Nakon zahteva za plaćanje; 3. Tokom petogodišnjeg perioda nadgledanja ex-post projekta. Pažnja: kada se zahteva kontrola, korisnik je obavezan da dozvoli slobodan i blagovremen pristup farmi, uređajima farme i nekom dodatnom dokumentu koji zahteva agencija za razvoj poljoprivrede. Ako dođe do nepoštovanja ovog uslova, potrebno je odmah vratiti grant i kazniti aplikanta!

18. Redosled na listi aplikanata Svi prihvaćeni projekti se trebaju poređati na osnovu dobijenih poena i raspodela finansijskih sredstava se vrši počevši od aplikacija sa najvećim brojem poena.

19. Odluka o davanju granta i obaveštenje aplikanta

ARP nakon procene priprema izveštaj procene. Projekti se klasifikuju u izveštaju kao: 1) neprihvatljivi projekti (koji nisu prošli kriterijum prihvatljivosti) i 2) prihvatljivi projekti i procenjeni bodovima. Kada su projekti neprihvatljivi, ili nisu dobili dovoljan broj bodova za neke kriterijume, razlozi za pomenuto se trebaju navesti u informativnom pismu.

20. Žalbe Od datuma prijema informativnog pisma, aplikant ima rok od 5 dana da podnese žalbu, kancelariji gde je i podneo aplikaciju. Žalbi se prilaže i kopija informativnog piosma i ako ima, i još neki dokumenat. ARP treba razmotriti žalbe i obijaviti izveštaj žalbe zajedno sa završnim izveštajem procene, najkasnije (10) deset dana nakon završetka roka za žalbe. Aplikanti trebaju dobiti odgovor komisije za žalbe u vezi sa ishodom procene i da li je njihova žalba odbijena i razloge o odbijanju.

21. Ugovor sa korisnicima i ARP-om, zajedno sa procedurama nabavke Svi korisnici potpisuju standardni ugovor – vidi dodatak br. 6. Predlog projekta ili poslovni plan, zajedno sa svim podnetim dokumentima, postaje deo ugovora. Trajanje

Page 26: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

ugovora ostaje na snazi od trenutka potpisivanja Istok od strane obe stranke (agencija za razvoj poljoprivrede i korisnik) sve do kraja nadglednog perioda koji traje 5 godina nakon sprovođenja projekta.

22. Plaćanje granta Nakon potpisivanja ugovora, korisnik traži vraćanje sredstava prihvatljivih troškova, u skladu sa intenzitetom javne podrške, popunjavajuči obrazac agencije za razvoj poljoprivrede. Vidi dodataka br. 11. Korisnik prilaže dokaze o izvršenju procedura nabavke u zahtevu za plaćanje – kao što se i zahteva procedurama (obuhvata se kao dodatak stnadradnom ugovoru) i odkaze plaćanja (zajedno sa računima i dokazima izvršenja plaćanja, npr. bankarski transfer koji je odobren/zapečaćen od strane banke za plaćanja iznad 500 €, dok za plaćanja ispod 500 €, račune i fiskalni kupon). Odobrenje naplate se dešava nakon određene kontrole podnetog dokumenta i nakon terenske kontrole koju vrši službenik agencije za razvoj poljoprivrede. Kujdes: Në rast se përfitues janë personatjuridik,llogaria në të cilën do të kryhet pagesa nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë duhet të jetë e personit juridik dhe Jo në emër të pronarit. Gjithashtu nëse përfituesi është femër,llogaria bankare duhet t’i përket asaj,e jo burrit të saj dhe anasjelltas.

23. Ex-post nadgledanje Svi projekti će se nadgledati 5 godina nakon sprovođenja projekta, kontrolu vrši agencija za razvoj poljoprivrede, svrha ulaganja se treba očuvati još 5 godina nakon ulaganja. korisnik treba nastaviti sa poštovanjem svih uslova prihvatljivosti i kriterijuma selekcije za koje je aplikant dobio poene. Ako dođe do kršenja pravila, onda se grant vraća i korisnik se novčano kažnjava.

24. Važne odredbe koje mogu biti razlog odbijanja aplikacije

Aplikacije se mogu odbiti ako nisu upotpunjene, ako ne ispunjavaju kriterijum prihvatljivosti ili i kada ispunjavaju kriterijum prihvatljivosti mogu se odbiti zbog malog broja bodova.

Pažnja: Razlozi odbijanja se trebaju predstaviti i obijasniti u informativnom pismu koje agencija za razvoj poljoprivrede šalje aplikantu!

1. Kada regionalni službenik ARP-a primi neupotpunjene aplikacije, iste tokom kontrole odbija službenik ARP-a u Prištini.

2. Neprihvatljive aplikacije – izjavljuju se neprihvatljivih tokom procesa procene koju vrše službenici agencije za razvoj poljoprivrede u Prištini. Projekti se mogu izjaviti kao neprihvatljivi tokom administrativne kontrole (npr. neusklađenost sa podacima iz registra farme ili registra za identifikaciju đivotinja), tokom procene dokumenata (npr. procena predloga projekta) ili tokom terenske kontrole (npr. ulaganje je izvršeno ranije). Neprihvatljivi troškovi ne podležu procesu davanja bodova.

Pažnja: Aplikant se odmah obaveštava o nepotpunim aplikacijama. Neprihvatljive aplikacije i prihvatljive aplikacije, ali sa malim brojem bodova, deo su izveštaja procene koji agencija za razvoj poljoprivrede obijavljuje na službenoj veb stranici (azhb.rks-gov.net) ne kasnije od 24 sata nakon što se lista aplikanata završi i potpiše od strane šefa agencije za razvoj poljoprivrede. Aplikant se treba napismeno obavestiti o ishodima procene, najkasnije pet dana nakon obijavljivanja listen a veb stranici.

Page 27: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 27

25. Dodaci

1.1 Dodatak 1: Lista podnetih dokumenata; 1.2 Dodatak 2: Obrazac za apliciranje; 1.3 Dodatak 3: Primer za pripremu predlog projekta; 1.4 Dodatak 4: Primer za pripremu predlog projekta za podmeru 302.5; 1.5 Dodatak 5: Primer za pripremu poslovnog plana; 1.6 Dodatak 6: Obrazac ugovora i procedure nabavke; 1.7 Dodatak 7: Lista prihvatljivih tradicionalnih zanatskih aktivnosti za podržavanje mere

302.4; 1.8 Dodatak 8:Lista prihvatljivih ulaganja/prihvatljivi troškovi; 1.9 Dodatak 9: Lista A – lista boravišta u planinskim područjima (“vrsta A”); 1.10 Dodatak 10: Lista B - lista boravišta u planinskim područjima (“vrsta B”); 1.11 Dodatak 11: Zahtev za plaćanje za meru 302; 1.12 Dodatak 12:Obaveštajno pismo; 1.13 Dodatak 13:Obrazac žalbe; 1.14 Dodatak 14: Obrazac pokazatelja; 1.15 Dodatak 15: Lista sa adresama regionalnih poljoprivrednih kancelarija; 1.16 Dodatak 16: Logo - Promovisanje; 1.17 Dodatak 17: Lista kulturnog nasleđa za privremenu zaštitu; 1.18 Dodatak 18: Kod etike za savetodavna preduzeća

Dodatak 1: Lista podnetih dokumenata Upotpunjeni dokumenti (predmet) treba dokumente imati poređane po redosledu navedenom dole, i svaka strana treba imati zapisani broj (ručno). Ovaj broj se treba pojaviti na listi pored imena dokumenta.

U nedostatku nekog obaveznog dokumenta, službenik ARP-a ne prima aplikaciju, ali aplikanta registruje i istom deaje kopiju ovog dodatka, zaokružujući dokumente koje aplikantu nedostaju. Aplikant ima rok do završetka poziva za apliciranje da upotpuni dokumentaciju.

U slučajevima kada se traži samo kopija dokumenta, aplikant na kopiji ručno zabeleži “kao i u originalu” i original na uvid dostavlja regionalnom službeniku, koji proverava usklađenost kopije, a original vraća aplikantu.

Page 28: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

28

Br.

DOKUMENTI

Oba

vezn

i

Opc

iona

lni

1. FOBRAZAC ZA APLICIRANJE Na osnovu primera ARP-a, preporučuje se da bude popunjen mašinom ili kompjuterom, provera dokumenata. Ako je sve popunjeno onako kako treba, podneti iste u prisustvu aplikanta

f. ----

2. KOPIJA LIČNE KARTE Službenik u prisustvu aplikanta verifikuje da li je lična karta izdata od strane Republike Kosova, i da li je u trenutku apliciranja važeća.

f. -----

3. IZVOD ROĐENIH, kopija f. ---

4. OBRAZAC ZA POKAZATELJE, popunjen (u originalu) Službenik u prisustvu aplikanta verifikuje da li je obrazac za pokazatelje popunjen kako treba.

f.

5. TEKUĆI RAČUN, dokumenat koji izdaje i pečati banka (u originalu) Tekuči račun treba biti iz neke banke koja deluje na Kosovu

f. -----

6. Kada se radi o pravnim licima: UVERENJE FISKALNOG BROJA - kopija

f. ----

7. UVERENJE O REGISTRACIJI POSLOVANJA - kopija f. ---

8. a) PREDLOG PROJEKTA – kada su projekti vrednosti do 20, 000 €; b) POSLOVNI PLAN – žkada su projekti vrednosti veće od 20, 000 €;

c) PREDLOG PROJEKTA ZA MERU 302.5

Službenik proverava da li je ovaj dokumenat u skladu sa primerom ARP-a.

f. -----

9. Nisu svi dokumenti pod tačkom 9 obavezni (vidi prihvatljive kriterijume) a) UVERENJE REGISTRACIJE U REGISTAR FARME Za dokazivanje dvogodišnjeg iskustva u poljoprivredi – kopija; ili b) UVERENJE POSLODAVCA – aplikant ima najmanje jednu godinu

radnog iskustva u preradi poljoprivrednih proizvoda/zanatskih proizvoda/ugostiteljskih/pružanje ugostiteljskih usluga; ili

c) DIPLOMA FAKULTETA poljoprivrednog ili veterinarskog, prehrambene tehnologije/Šumarstva/Turizma/Ugostiteljstvo/odgovarajuće – ili

d) DIPLOMA SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE e) /Šumarstva/Turizma/Ugostiteljstvo/odgovarajuće – kopija;

f.

Page 29: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 29

ili f) DIPLOMA SREDNJE ŠKOLE (kopija) davanje NAPISMENE IZJAVE

kojom se zalaže da će pohađati kurseve u trajanju od najmanje 20 nastavnih časova, u oblasti za koju aplicira, koji će se završiti pre podnošenja zahteva za poslednje plaćanje.

g) UVERENJE O ODRŽAVANJU obuka treba sadržati detaljan program i materijale koji se koriste na obuci, tretirane teme i broj časova. Od opšteg broja sati, najmanje 30% treba biti praktični rad.

10. Za pravna lica: a) UVERENJE iz poreske uprave Kosova koje dokazuje da aplikant

nema nepodmirene obaveze (u originalu)

Za fizička lica:

b) UVERENJE opštine da je lice platilo porez na imovinu

f. ---

f. ---

11. U slučaju projekata koji predviđaju izgradnju/obvnou/proširenje: a) DOKUMENAT KOJI DOKAZUJE VLASNIŠTVO

ZEMLJIŠTA/POSEDOVNI LIST ili

b) UGOVOR O ZAKUPU ZEMLJIŠTA na najmanje 10 godina, overenog kod notera.

f. ---

12. OVLAŠĆENJE – ako se apliciranje vrši putem ovlašćenog lica, isto se prihvata samo putem verifikovanog ovlašćenja notera.

f.___

13. 302.1 Pčelarstvo, proizvodnja/prerada i marketing meda

1. Uverenje za organsku proizvodnju – (nije obavezno ali je kriterijum selekcije) �Da� Ne 2. Uverenje o obrtu sredstava (proizvodnja u €) tokom poslednje dve godine– (nije obavezno ali je kriterijum selekcije) a)Za registrovana poslovanja -Finansijski izveštaj i bilans stanja �Da� Ne b)Za fizička lica Uverenje o registru farme, priložen dodatku gde se navodi broj košnica: -Ako broj košnica iznosi 30 – 150, procenjuje se da je godišnji obrt iznosio između 1000-3000 €. �Da� Ne -Ako je broj košnica veći od 150, procenjuje se da je imao godišnji obrt više od 3000 €. �Da� Ne 4.Uverenje o članarini u udruženju – (nije obavezno ali je kriterijum selekcije)

f. ---

f. ---

f. ---

f. ---

f. ---

f. ---

Page 30: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

30

�Da� Ne

14. 302.2 Prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih (lekovito i aromatično bilje, šumsko voće i sakupljene pečurke)

1. Uverenje da je aplikant licencovan od strane odeljenja za šumarstvo pri MPŠRR-u za sakupljanje lekovitog I aromatičnog bilja, šumskog voća i pečuraka. Ovaj kriterijum ne važi za aplikante koji apliciraju za snabdevanje sušilica planinskih nedrvnih proizvoda. 2. Uverenje o gotovinskom toku: (proizvodnja u €) tokom poslednje dve godine – (nije obavezno ali je kriterijum selekcije) �Da� Ne

a) Za registrovana poslovanja (finansijski izveštaj i stanje bilansa)

�Da� Ne 3.Uverenje za organsku proizvodnju – (nije obavezno ali je kriterijum selekcije) �Da� Ne

f. ---

f. ---

f. ---

f.

--

15. 302.3 – Prerada poljoprivrednih proizvoda (kultivisanih) i marketing istih (povrće, voće, začini, lekovito bilje, pečurke, mleko, šira, vino, rakija od grožđa ili nekog drugog voća, proizvodnja sirćeta i prerada testenina)

1. Iskustvo porodičnog domaćinstva /farma/poslovne aktivnosti prerade (nije obavezno ali je kriterijum selekcije)

�Da� Ne a) Fizička lica – izjava; b) Pravna lica – izveštaj prihoda (manje od godinu dana) 2. U slučaju prerade vina:

a) Uverenje iz katastarskog registra vinograda; manje od 4 hektara vinograda;

U slučaju mleka: b)Izjava –da proizvođački kapacitet neće iznositi više od 500 l mleka dnevno;

f. ---

f. ---

16. 302.4 – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih (prerada tekstila, kože, vune, prerada drveta i ostalih umetničkih

2. Iskustvo porodičnog domaćinstva /farma/poslovne aktivnosti prerade (nije obavezno ali je kriterijum selekcije)

�Da� Ne

Page 31: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 31

aktivnosti koje se odnose na zanatske radove)

a)Fizička lica – izjava; b) Pravna lica – izveštaj prihoda (manje od godinu dana) 1. Veličina porodice – uverenje o porodičnoj zajednici

(nije obavezno ali je kriterijum selekcije)

17. 302.5 Razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi

1. Iskustvo porodičnog domaćinstva farma/poslovne aktivnosti pružanja usluga ruralnog turizma (hotelske usluge), (nije obavezno ali je kriterijum selekcije)

�Da� Ne a)Fizička lica – izjava; b) Pravna lica – izveštaj prihoda (manje od godinu dana)

2. Aplikante je LAG preporučio (nije obavezno, ali je kriterijum selekcije)

�Da� Ne Pismo preporuke iz LAG-a LAG – izabrani /odobrene strategije

Dodatak 2: obrazac za apliciranje

OBRAZAC ZA APLICIRANJE MERA 302, PODMERA: 302.....,___________________________________________________________

І. Ime aplikanta

…………………………………………………………………………… (Ime, ime oca, prezime ili pravni subjekat)

Br. Lične karte

Opština: Prebivalište: Adresa: Telefon: Е-mail: Veb stranica: Pravni status: fizićko lice pravni subjekat

ІІ. Ime projekta

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Samo za službenu upotrebu (da se popuni od strane regionalnog civilnog službenika):

Jedinstveni registarski broj projekta (JRB):

Page 32: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

32

______________________________________________________________

III. Datum:

________________ (dd/mm/gggg)

IV. Vreme:

__________ (sat i minut, da se popuni samo kada je aplikacija upotpunjena)

V. Aplikacija je upotpunjena

DA NE

Samo za službenu upotrebu (da se popuni od strane regionalnog službenika)

VI. Broj (BF) iz registra farme:

VII. Za pravna lica, registarski broj poslovanja:

VIII. Za sve aplikante:

Banka

Ime banke:

IBAN:

Br. Tekućeg računa:

Adresa:

Ako se apliciranje vrši putem ovlašćenog lica, isti se prihvata samo uz overeno ovlašćenje notera, koji se dostavlja u originalu, a od ovlašćenog lica se traže dole navedeni podaci

Ime _______________

Ime oca ________

Prezime ____________

Lični broj

Br. Lične karte

E-mail:___________________________________________________________________________

VIII. Izjave

Svo podaci, informacije i dokumenti, koje sam podneo u ovom obrascu za apliciranje su istiniti.

Prihvatam da:

Nisam primio grant iz MPŠRR-a u poslednje 2 godine, primio sam grant iz MPŠRR-a u poslednje 2 godine

Ja ću otvoriti nova radna mesta kao direktan rezultat sprovođenja projekta – kao što je i predstavljeno u okviru predloga projekta ili poslovnog plana.

Page 33: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 33

X. Proračun i procenat podrške za prihvatljive troškove iznosi 65% po meri.

Tablica troškova (€)– kao što je i predstavljeno u predlogu projekta/poslovnom planu primera za podmeru 302.5

________________________________ _________________________________

Ime, prezime i potpis aplikanta)

Datum

(Ime, prezime i potpis regionalnog službenika)

Upotpunjeni dokumenti (predmet) treba dokumente imati poređane po redosledu navedenom dole, i svaka strana treba imati zapisani broj (ručno). Ovaj broj se treba pojaviti na listi pored imena dokumenta.

U nedostatku nekog obaveznog dokumenta, službenik ARP-a ne prima aplikaciju, ali aplikanta registruje i istom deaje kopiju ovog dodatka, zaokružujući dokumente koje aplikantu nedostaju. Aplikant ima rok do završetka poziva za apliciranje da upotpuni dokumentaciju. U slučajevima kada se traži samo kopija dokumenta, aplikant na kopiji ručno zabeleži “kao i u originalu” i original na uvid dostavlja regionalnom službeniku, koji proverava usklađenost kopije, a original vraća aplikantu.

Dodatak 3: Primer za pripremu predlog projekta

�Da, ja ću otvoriti _______nova radna MESTA kao što se i dokazuje dokumentom ________

�Ne, neću otvoriti nova radna mesta

Da, posedujem formalno obrazovanje za određene oblasti i više od 2 godine odgovarajućeg iskustva – kao što se i dokazuje dokumentom br._____ i br.______ u prilogu. _______

Ne, ne posedujem formalno poljoprivredno obrazovanje, niti više od 2 godina odgovarajućeg iskustva.

IX. Zalaganja

Zalažem se da ću obezbediti deo kofinansiranja i neprihvatljive troškove projekta.

Zalažem se da ću nastaviti sa aktivnostima i održavanjem podržanog ulaganja na još najmanje 5 narednih godina po završetku projekta. Svi podaci, informacije i dokumentacija, koje sam predstavio u ovom obrascu za apliciranje su istinite. Svestan sam da se podnošenje neistinitih podataka kažnjava državnim zakonima.

Potpis aplikanta __________________________________________

Prihvatljivi troškovi (bez PDV-a)

Procenat podrške 65%

Javna podrška (izračunati procenat podrške iz prihvatljivih troškova – bez PDV-a)

Ko-finansiranje

Page 34: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

34

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Agencija za razvoj poljoprivrede

PRIMER ZA PREDLOG PROJEKTA

Ime savetodavne kompanije – ako predlog projekta priprema neka savetodavna kompanija.

NAPOMENA!Ovaj se dokumenat mora u potpunosti ispoštovati. Ovaj dokumenat ne služi za popunjavanje nego služi kao primer kako se priprema predlog projekta. Ako postoji neko poglavlje koje se ne odnosi na vaš projekat, tu činjenicu trebate navesti u okviru odgovarajućeg poglavlja.

1. Opšte informacije

1.1 Ime korisnika (sa njegovim specifičnim identifikacionim podacima)

1.2 Glavna sredstva koja se nalaze u vlasništvu korisnika: zemljište (sa navedenom vrstom vlasništva), objekti, uređaji i mašinerije, životinje, itd. – kao i u registru farme.

Tablica 1. Sredstva aplikanta

Sredstva Datum nabavke /izgradnje

Vrednost nabavke za fizička sredstva ili poslednje stanje bilansa za pravna lica

Količina (u komadima)

1. Objekata – ukupno 1.1 detalji ……………..

1. n detalji ……………… 2.Uređaja – ukupno

2.1 detalji …………….. 2. n detalji …………… 3. ŽIVOTINJE

3.1 detalji ……………..

3. n detalji …………… 4. Ostalo – detalji

UKUPNO

Tablica 2. Zemljište

Br. Region/Opština/Selo Površina (m²) /vrsta korišćenja

Pravni status

1

Page 35: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 35

n

1. Opis projekta

2.1 Naziv ulaganja

2.2 Lokacija projekta (region, opština i selo)

2.3 Svrha, zajedno sa opisom ciljeva, obrazloženjem potrebe i mogućnosti ulaganja

3. Podaci o radnoj snazi i upravljanju projekta

1.1 Tehnički pravni upravnik (ime, prezime, pozicija unutar organizacije, relevantne studije i profesionalno iskustvo)..............................................................

1.2 Opšti broj trenutnih zapošljenih ………………………..

Od kojih............... radnika na izvršnim pozicijama

1.3 Procene o radnoj snazi koja će se angažovati nakon sprovođenja projekta ………………………..

Broj novih radnim mesta otvorenih kao rezultat ulaganja:........................................

2. Opis nabavke izvršene putem projekta

Ime, broj, vrednost, tehničke i funkcionalne karakteristike mašinerije/uređaja/tehnologija/prevoznih sredstva/uređaja koji će se kupiti putem projektam i, ako je potrebno, tehničko predstavljanje objekata u kojima će se smestiti uređaji i sredstva. Kupovine se trebaju osnovati na trenutnim kapacitemima i/ili predviđenim kapacitetima proizvodnje.

Tablica 3. Opis nabavke izvršene putem projekta

Br. Ime /vrsta uređaja /mašinerija itd.

Jedinice Vrednost bez PDV-a

PDV Ukupna vrednost sa PDV-om

Procenat javne podrške

UKUPNO

Napomena! Nije dozvoljeno navesti imena proizvođača, zaštitnih znakova, imena ponuđača, itd.

3. Kalendar sprovođenja (meseci) i glavne faze

Raspored ulaganja izražen vrednostima, mesecima i aktivnostima

Tablica 4. Primer/raspored distribucije

Vrsta ulaganja i Godina (npr. 2015)

Page 36: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

36

ukupni iznos (€) Mesec 1 Mesec 1 Mesec 1

Npr. za stolove za čišćenje

5000

Npr. mašina za klasifikaciju

5000

Npr. mašina za sušenje 5000

Tablica 5. Primer /raspored za izgradnju novih objekata

Vrsta ulaganja i ukupni iznos (€)

Godina (ex. 2015) Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3

Npr. sastojci izgradnje 5000 Npr. izgradnja prvog sprata bez prozora i krova

5000

Npr. izgradnja prvog sprata sa prozorima i krovom

5000

6. Proizvodni kapacitet

Proizvodni kapaciteti koji rezultiraju iz ulaganja (merna jedinica kg/tona). Potrebno je podneti specifikacije što se tiče postojećeg kapaciteta pre i nakon finalizacije ulaganja. Potrebno je opisati tehnološki tok radova koji se primenjuje u tehnologiji projekta. Navesti učešće (u %) sirovine proizvedene na farmi aplikanta u procesu prerade.

7. Snabdevanje tržišta/prodaja

Tablica 6. Potencijalni snabdevači aplikanta

Potencijalni snabdevači aplikanta

Ime snabdevača sirovinom/pomoćnim materijalima/proizvodima/uslugama

Adresa Snabdevački proizvod i približan iznos

Proračunata vrednost

% od ukupne distribucije

1.

2.

3.

Tablica 7. Potencijalni klijenti aplikanta

Potencijalni klijenti aplikanta

Br. Klijent (ime i adresa) Vrednost

% prodaje

Page 37: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 37

1.

2.

3.

8. Finansijski detalji ulaganja

Tablica 8. Detaljni prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi

Procenat javne podrške

Javna podrška (% javne podrške od prihvatljive vrednosti bez PDV-a)

Privatno kofinansiranje (uključujući ukupno PDV)

Ukupno

(Ulaganja podeljena u delove)

...%

...........

Administrativni troškovi

Neprihvatljiva ulaganja

Ukupno

Dodatak 4: primer za pripremu predlog projekta podmeru 302.5

Ministarstvo poljoprivrede, šuamrstva i ruralnog razvoja

Agencija za razvoj poljoprivrede

NAPOMENA!Ovaj se dokumenat mora u potpunosti ispoštovati. Ovaj dokumenat ne služi za popunjavanje nego služi kao primer kako se priprema predlog projekta. Ako postoji neko poglavlje koje se ne odnosi na vaš projekat, tu činjenicu trebate navesti u okviru odgovarajućeg poglavlja. Opšte informacije

1.1 Ime korisnika (sa njegovim specifičnim identifikacionim podacima)

1.2 Glavna sredstva u vlasništvu korisnika: zemljište (sa specifikacijom vrste imovine), objekti, uređaji i mašinerija, životinje, itd. – kao i u registru farme

Page 38: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

38

Tablica 1. Sredstva aplikanta. Kada sredstva pripadaju ostalim članovima porodice, ista se trebaju uključiti kao porodično poslovanje a treba se ubaciti i u dole navedenoj tablici, ali se u prvoj koloni treba navesti ko je vlasnik.

Tablica 2. Zemljište

Br. Region/Opština/Selo Površina (m²) /vrsta korišćenja

Pravni status (imovina aplikanta, prodična imovina ili imovina uzeta pod zakup)

1

n

Sredstva Datum nabavke /izgradnje

Vrednost nabavke za fizička sredstva ili poslednje stanje bilansa za pravna lica

Količina (u komadima)

1. Objekata – ukupno 1.1 detalji …………….. 1. n detalji ………………

2.Uređaja – ukupno 2.1 detalji ……………..

2. n detalji ……………

3. ŽIVOTINJE 3.1 detalji ……………..

3. n detalji ……………

4. Ostalo – detalji UKUPNO

Page 39: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 39

2. Opis projekta

2.1 naziv ulaganja

2.2 Lokacija projekta (region, opština i selo)

2.3 Svrha, opis ciljeva, obrazloženje potrebe i mogućnosti ulaganja.

1 3. Podaci o radnoj snazi

Tablica 3. Aktivne osobe u prodičnim domaćinstvima

Br. Ime i prezime

Starost (u godinama)

Porodična bliskost sa aplikantom

Stručna sprema

Iskustvo u porodičnim domaćinstvima

1.

2.

3.

4. m

5.

Tablica 4. Osobe koje su zapošljene van porodičnih domaćinstava (ako su u porodičnim domaćinstvima angažovana lica koja nisu član porodice)

BR. Ime i prezime

Starost (u godinama)

Stručna sprema Koliko su aktivni u zapošljenju (radnih sati dnevno)

1.

2.

3.

4.

5.

3. Opis nabavki izvršenih putem projekta/karakateristike tardicionalnih

objekata/diversifikacija aktivnosti na farmi – ako je ovo slučaj.

Ime, broj, vrednost, tehničke i funkcionalne karakteristike mašinerije/uređaja/tehnologija/prevoznih sredstva/uređaja koji će se kupiti putem projektam i, ako je potrebno, tehničko predstavljanje objekata u kojima će se smestiti uređaji i sredstva.

Page 40: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

40

Kupovine i izgradnje se trebaju osnovati na trenutnim kapacitemima i/ili predviđenim kapacitetima proizvodnje. U slučaju izgradnje, molimo vas koristite dodatak ovog dokumenta.

Tablica 5. Opis kupovine/ulaganja izvršena putem projekta

Br. Ime /vrsta uređaja /mašinerija/izgradnja /usluge, itd.

Jedinice (m², za zgrade/radne dane/za usluge.)

Vrednost bez PDV-a

PDV Ukupna vrednost sa PDV-om

Procenat javne pdorške

1.

2.

3.

UKUPNO

Napomena! Nije dozvoljeno navesti imena proizvođača, zaštitnih znakova, imena ponuđača, itd.

1. Kalendar sprovođenja (meseci) i glavne faze

Raspored ulaganja izraženog u vrednostima, mesecima i aktivnostima.

Tablica 6. Primer/raspored distribucije

Vrsta ulaganja i ukupni troškovi (€)

Godina (ex.: 2015) Mesec 1 Mesec 1

npr. uređaji za nameštanje soba

5000

npr. uređaji za opremljanje kuhinje

5000

Itd. 5000

Tablica 7. primer/raspored obnove/proširenje objekata

Vrsta ulaganja i ukupni troškovi (€)

Godina (ex.: 2015) Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3

npr. sastojci izgradnje 5000 npr. izgradnja prvog sprata bez prozora i krova

5000

npr. prozori i krov prvog sprata

5000

Page 41: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 41

2. Proizvodni kapacitet

Proizvodni kapaciteti koji rezultiraju iz ulaganja (fizička jedinica). Potrebno je podneti specifikacije koje se odnose na postojeći kapacitet pre i nakon finalizacije ulaganja. Predsatviće se opis tehnološkog toka rada koji se primenjuje na tehnologiju projekta. Potrebno je obijasniti i vrstu proizvoda – ako je tradicionalan. U slučajevima turizma, u projektu se treba predstaviti i vrsta turizma, posebno ako je agroturizam.

U slučajevima gro-turizma, potrebno je predstaviti pripremu hrane of proizvoda sa farme Tablica 8. Vrsta i kapacitet objekta

Kapacitet objekta

Pre ulaganja Nakon ulaganja

Broj kreveta za spavanje

Broj stolica

Broj stolova

Broj kupatila

Broj spratova

Ukupan obim izgradnje

Opšta površina izgradnje

Ostali detalji – ako je potrebno i ako se traži od strane aplikanta

(ovo popunjavaju oni koji žele da ulaganje ulože za obnovu/adaptaciju/proširenje objekta)

7. Snabdevanje tržišta / prodaja

Tablica 9. Potencijalni snabdevači aplikanta Potencijalni snabdevači aplikanta Ime snabdevača sa sirovinom /pomoćni materijali /proizvodi /usluge

Adresa Snabdevački proizvod i približan iznos

Proračunata vrednost

% od ukupne distribucije

1 2 N

Tablica 10. Potencijalni klijenti aplikanta Potencijalni klijenti aplikanta Br. Klijent (Ime i adresa) Vrednost

% prodaje

1 2 n

8. Finansijski detalji ulaganja Tablica 11. Detaljni prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi Javna podrška

Privatno kofinansiranje (€)

Ukupno

Page 42: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

42

Prihvatljiva ulaganja

... Administrativni troškovi (npr. za predlog projekta) Neprihvatljiva ulaganja UKUPNO

9. Tok gotovine - Cash-flow- samo za projekte sa prihvatljivim troškovima većim od 20000 € (molimo vas koristite xls format i onda odštampajte i priložite isti projektu)

Tablica 12. Tok gootvine - Cash-flow

Prihodi Troškovi Saldo (€)

Datum Artikal Vrednost (€) Artikal

Vrednost (€) Početna vrednost

Godina 1 Glavne sirovine

Ako se u ovoj koloni pojavi negativna vrednost, projekat se odbija kao neprihvatljiv

Radna snaga Struja, voda

Prevoz/goriva

Održavanje i popravke

Rate kredita

Nova ulaganja

Ostalo Ostalo

Ukupno … Ukupno … … Godina 2 Glavne sirovine

Radna snaga Struja, voda Prevoz/goriva

Održavanje i popravke

Rate kredita

Nova ulaganja

Ostalo Ostalo

Ukupno … Ukupno … … Godina 3 Glavne sirovine

Radna snaga Struja, voda

Prevoz/goriva

Održavanje i popravke

Rate kredita

Nova ulaganja

Page 43: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 43

Ostalo Ostalo

Ukupno … Ukupno … …

Dodatak– minimanlen informacije koje se trebaju podneti ako projekat predviđa i građevinske radove

1. Glavne građevinske karakteristike:

- Lokacija zgrade na zemlji koja je u vlasništvu, skica zemljišta; - Površina zemljipta – uključujući i skicu; - Ukupna površina zajedno sa podrumom; - Broj spratova – skica za svaki sprat; - Visina – uključujući skice fasade predviđene sa prozorima ili vratima; - Obim zgrade; - Materijali koji se trebaju koristiti.

Sve skice trebaju imati naziv i stepenište.

2. Poboljšanja i usluge glavne zgrade: agregati za grejanje, hidrofori, itd.

3. Prezentacija postojećih uslužnih mreža.

4. U slučajevima izgradnje/proširenja mreže van zgrade, za uključivanje u uslužnim mrežama (npr. za vodu, kanalizaciju, itd.), prezentacija:

- dužine, - širine, - obima, - materijali koji će se koristiti, količine.

5. Glavni podaci o mrežama unutar zgrade (npr. električna struja, svetslost, kanalizacija,

ventilacija): jačina, intenzitet, tok navodnjavanja, itd.

Page 44: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

44

Dodatak 5: Primer za pripremu poslovnog plana

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Agencija za razvoj poljoprivrede

PRIMER ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA

Za projekte koje podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

NAPOMENA!Ovaj se dokumenat mora u potpunosti ispoštovati. Ovaj dokumenat ne služi za popunjavanje nego služi kao primer kako se priprema poslovni plan. Ako postoji neko poglavlje koje se ne odnosi na vaš projekat, tu činjenicu trebate navesti u okviru odgovarajućeg poglavlja.

1. Opšte informacije

1.3 Ime korisnika (sa njegovim specifičnim identifikacionim podacima)

1.4 Glavna sredstva koja se nalaze u vlasništvu korisnika: zemljište (sa navedenom vrstom vlasništva), objekti, uređaji i mašinerije, životinje, itd. – kao i u registru farme.

Tablica 1. Sredstva aplikanta

Sredstva Datum nabavke /izgradnje

Vrednost nabavke za fizička sredstva ili poslednje stanje bilansa za pravna lica

Količina (u komadima)

1. Objekata – ukupno 1.1 detalji ……………..

1. n detalji ………………

2.Uređaja – ukupno 2.1 detalji …………….. 2. n detalji …………… 3. ŽIVOTINJE

3.1 detalji …………….. 3. n detalji ……………

4. Ostalo – detalji UKUPNO

Page 45: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 45

Tablica 2. Zemljište

Br. Region/Opština/Selo Površina (m²) /vrsta korišćenja

Pravni status (imovina aplikanta, prodična imovina ili imovina uzeta pod zakup)

1

2

2. Opis projekta

2.1 Naziv ulaganja

2.2 Lokacija projekta (region, opština i selo)

2.3 Svrha, zajedno sa opisom ciljeva, obrazloženjem potrebe i mogućnosti za ulaganjem

2.4 Potrebno je navesti usklađenost između ciljeva mere i ciljeva projekta. Obijašnjenja za opšte ciljeve i najmanje jedan od ciljeva projektaž, treba se predstaviti na osnovu sledeće tablice:

Tablica 3. Usklađivanje ciljeva programa sa ciljevima projekta

Opšti i specifični ciljevi

Ciljevi projekta (zabeležite “x” u kvadratiću pored postignutog cilja)

Opis o tome kako projekat namerava da postigne svoje ciljeve (pišite u kvadratima ove kolone, paralelno sa ciljevima podmere)

Konkurentna sposobnost

Najmanje jedan od sledećih specifičnih ciljeva:

Specifični ciljevi mere i podmere

Osoba koja izrađuje projekat ciljeve mere i podmere uzima iz programa i iste predstavlja u ovoj koloni

Page 46: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

46

Tablica 4. Tehničke i finansijske informacije

Ciljevi projekta (zabeležite “x” u kvadratiću pored postignutog cilja)

Opis o tome kako projekat namerava da postigne svoje ciljeve (pišite u kvadratima ove kolone, paralelno sa ciljevima podmere)

Projekat je u skladu sa pitencijalom zone (obavezno)

Tehnički ciljevi (najmanje jedno od dole navedenih je obavezno): Distribucija sredstava i uređaja koji mogu uticati na povećanje radne proizvodnje, poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, uvođenje novih tehnologija i poboljšanje radnih uslova; Izgradnja i modernizacija proizvođačkih objekata koji obezbeđuju bolje standarde; Finansijski indikator (obavezno): Vraćanje ulaganja je vreme neophodno da dodatna neto zarada pokrije troškove ulaganja (**dodatna prodaja – dodatni troškovi vezani za ulaganje). ***Potrebno je izvršiti predstavljanje gde se navodi za koliko tačno vremena treba vraćanje ulaganja da se završi. Vraćanje ulaganja se treba računati samo za deo ulaganja koje se pokriva privatnim kofinansiranjem (vidi tablicu 10). Potrebno je imati u vidu samo ulaganja, kako bi na direktan način generisali dodatne prihode (kao npr. traktor, ili neko sredstvo za mužu, ali ne štala ili skladište za đubrivo, itd.); **U slučaju novih voćnjaka, vinograda grožđa ili mekog voća, dodatna vrednost prodaje se treba izračunati za tu godinu kako bi biljke dale svoje maksimalne useve; *** predstavljanje se treba podržati na prihodima i troškovima i iste predstaviti u tablici 11.

Page 47: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 47

3. Podaci o radnoj snazi i upravljanju projekta

1.4 Tehnički pravni upravnik (ime, prezime, pozicija unutar organizacije, relevantne studije i profesionalno iskustvo)..............................................................

1.5 Opšti broj trenutnih zapošljenih ………………………..

Od kojih............... radnika

1.6 Procene o radnoj snazi koja će se angažovati nakon sprovođenja projekta ………………………..

Broj novih radnim mesta otvorenih kao rezultat ulaganja:........................................

4. Opis nabavki izvršenih putem projekta

Ime, broj, vrednost, tehničke i funkcionalne karakteristike mašinerije/uređaja/tehnologija/prevoznih sredstva/uređaja koji će se kupiti putem projektam i, ako je potrebno, tehničko predstavljanje objekata u kojima će se smestiti uređaji i sredstva. Kupovine se trebaju osnovati na trenutnim kapacitemima i/ili predviđenim kapacitetima proizvodnje.

Tablica 5. Opis kupovine/ulaganja izvršena putem projekta

Br. Ime /vrsta uređaja /mašinerija /usluge, itd.

Jedinice (m², radni dan, ,kg, itd.)

Vrednost bez PDV-a

PDV Ukupna vrednost sa PDV-om

Procenat javne podrške

UKUPNO

Napomena! Nije dozvoljeno navesti imena proizvođača, zaštitnih znakova, imena ponuđača, itd.

5. Kalendar sprovođenja (meseci) i glavne faze

Raspored ulaganja izraženog u vrednostima, mesecima i aktivnostima.

Tablica 6. Vremensko planiranje i realizacija ulaganja

Vrsta ulaganja i ukupni troškovi (€)

Godina (npr. 2015)

Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3

Npr. priprema zemljišta

5000

Npr. sađenje sadnica 15000

Npr. sistem održavanja 8000

Page 48: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

48

Tablica 7. Vremensko planiranje za izgradnju novih objekata

Vrsta ulaganja i ukupni troškovi (€)

Godina (ex.: 2015) Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3

Npr. sastojci izgradnje 5, 000 Npr. izgradnja prvog sprata 10, 000 Npr. prozori i krov prvog sprata

5, 000

8. Proizvodni kapacitet

Proizvodni kapaciteti koji rezultiraju iz ulaganja (merna jedinica). Potrebno je podneti specifikacije što se tiče kapaciteta pre i nakon finalizacije ulaganja. Potrebno je opisati tehnološki tok radova koji se primenjuje u tehnologiji projekta.

9. Snabdevanje tržišta / prodaja

Tablica 8. Potencijalni snabdevači aplikanta

Potencijalni snabdevači aplikanta

Ime snabdevača sirovinom/proizvodima/uslugama (kada je snabdevač lokalan, zabeležiti znak “V” nakon imena)

Adresa Dobavljački proizvod i približan iznos

Proračunata vrednost

% od ukupne distribucije

1

2

N

Tablica 9. Potencijalni klijenti aplikanta

Potencijalni klijenti aplikanta

Br. Klijent (ime i adresa) kada je kupac lokalan, zabeležiti znak “V” nakon imena

Vrednost % prodaje

1

2

N

Page 49: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 49

10. Konkurencija i tržišna strategija

Opis lokalne i međunarodne konkurencije. Opis tržišne strategije.

11. Finansijski detalji ulaganja

Tablica 10. Detaljni troškovi, prihvatljivi i neprihvatljivi

Prihvatljivi troškovi Javna podrška Privatno kofinansiranje (€) Ukupno

Prihvatljiva ulaganja

... Administrativni troškovi (naprimer: poslovni plan)

Neprihvatljiva ulaganja UKUPNO

11. Tok gotovine (ulaz-izlaz)

Predviđanje ulaza i izlaza za 3 godina nakon finalizacije ulaganja. Aplikant treba dokazati da će njegovo poslovanje biti profitabilno i da gotovinski novac neće imati negativnu vrednost tokom nijednog meseca. Ako aplikant planira da podigne kredit, onda iznos uzetog novca iz kredita se registruje kao prihod, dok se mesečne rate za vraćanje kredita registruju kao troškovi.

Iskusna pravna lica trebaju podneti svoje finansijske izveštaje za poslednje tri godine koje su već podneli poreskoj upravi.

Tablica 11. Tok gotovine (molimo vas koristite excel tablicu koja je obijavljena na veb stranici ARP-a)

Prihodi Troškovi Raspoloživa gotovina (€)

Artikal Vrednost (€)

Artikal Vrednost (€)

Početna gotovina 2013, meseci

Januar Početna gotovina + Prihodi - Troškovi = Treba biti pozitivno

Februar ............... .................. ............... Napomena: predviđanja za podnet projekat se trebaju zasnovati na finansijskom stanju protekle godine. Potrebno je imati u vidu odnos između prodaje, predviđanja, proizvodnog kapaciteta i prodajnih predugovora.

Dodatak 6: Obrazac ugovora i procedure nabavke Ugovor za finansiranje investicionih projekata ruralnog razvoja Mera /Podmera.............................................................................................................................................

Page 50: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

50

Ugovor za finansiranje investicionih projekata ruralnog razvoja Br.......................... Između: Agencije za razvoj poljoprivrede (ARP), adresa..................................................., br. …………………. telefona........................... predstavlje od strane..............................................,šef agencije ta razvoj pojoprivrede (ARP), na jednoj strani, i Gospodina/Gospođe.................................................., Lični broj.............................................., Jedinstveni identifikacioni broj u registru poljoprivrednika......................................................................................., Kao fizičko lice ili kao predstavnik pravnog lica........................................................................................., Fiskalni broj............................................, adresa......................................................, br. telefona.........................................., kao korisnik, na drugoj strani U ovom dokumentu, takozvane “stranke”, slažu se da potpišu ugovor na osnovu obrasca za apliciranje <broj registracije >, dodataka i u <nazivu> projekta predstavljenog od strane korisnika i njegovih dodataka na osnovu dole navedenih uslova: Član. 1 - Opšte odredbe 1.1 Ovaj dokumenat treba stvoriti pravni i operativni okvir za ARP za finansiranje projekta

korisnika <broj registracije > 1.2 Korisnik će se finansirati na osnovu uslova predviđenih ugovorom, za koje korisnik

izjavljuje da ih zna i prihvata. 1.3 Obavezni deo ugovora su:

a) Obrazac za apliciranje i njegovi dodaci

b) Projekat (poslovni plan ili predlog projekta) i dodaci projekta koje korisnik podnosi nakon procene (prihvatljivost i kriterijumi selekcije za koje su poeni dait), zajedno sa svim izmena načinjenim tokom procene.

Korisnik je obavezan da tokom sprovođenje u potpunosti poštuje navedene uslove (sve dok se ne izvrši poslednja naplata) i 5 godina nakon poslednje naplate, tokom nadglednog perioda.

1.4 Korisnik dobija javnu podršku i angažuje se za sprovođenje projekta pod svojom odgovornošću, poštujući odredbe ovog ugovora i nacionalno zakonodavstvo.

Član. 2 - Sprovođenje i važenje ugovora

2.1 Sprovođenje ugovora počinje od trenutka kada se ugovor potpiše sa obema strankama. Period sprovođenja ulaganja traje........meseci, kao što je i predviđeno u meri i predstavlja rok za zahtev za poslednju naplatu.

2.2 Dostupnost ugovora obuhvata vremenski period od trenutka potpisivanja ugovora pa sve do izvršenja poslednje naplate i 5 godina nadglednog perioda koji se računa od datuma izvršenja poslednje naplate.

Page 51: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 51

Član. 3- Vrednost ugovora 3.1 Ukupna vrednost javne podrške finansiranog projekta iznosi <u br.> i <slovima>. 3.2 Ukupna prihvatljiva vrednost projekta iznosi <u br.> i <slovima>. 3.3 Ukupna vrednost projekta (javna podrška + privatno kofinansiranje + neprihvatljivi

troškovi) iznosi <u br.> i <slovima>.

Član. 4- Plaćanje

4.1 Plaćanje se može izvršiti u dve rate, kada se radi o projektima vrednosti od 20000 € ili više prihvatljivih troškova i u jednoj rati kada se radi projektima manjim od 20000 €.

4.2 U slučajevima kada korisnik ima pravo da podnese 2 zahteva za plaćanje, prvi zahtev treba biti veći od 50% ukupne javne podrške. Prihavtljivi administrativni troškovi (koji se odnose na tehničku pripremu projekta, poslovni plan, inžinjere, arhitekte, itd.), mogu se tražiti kao nadoknada u skladu sa procentom rate.

4.3 Plaćanje se treba izvršiti na osnovu zahteva za plaćanje koji korisnik podnosi ARP-u. Ovlašćenja za plaćanje se vrše na osnovu dokumentacije koju podnosi korisnik i rezultata kontrole na osnovu administrativnih uputstva ARP-a. Svako ovlašćenje za plaćanje postati nevažeće, ako dođe do identifikacije nepravilnosti tokom važenja ugovora.

Član 5 – Kontrolisanje i nadgledanje projekta tokom važenja ugovora

5.1 Korisnik je dužan da omogući pristup svakoj kontroli koju vrši ARP a koja se odnosi na izvršeno ulaganje, uključujući i podatke o radnicima, računovodstvu i plaćenim porezima.

5.2 Ako ARP primeti da finansirana javna podrška nije iskorišćena na osnovu njenog cilja, tehničkog plana projekta i poslovnog plana, ili je prodat ili izdat pod zakup, ARP ima pravo i obavezu da traži vraćanje izvršenih troškova.

5.3 Korisnik je odgovoran za očuvanje ekonomske održivosti ulaganja i da pokaže javnu dobrobit Istok.

Član. 6 - Dopune u ugovoru

6.1 Korisnik može traži izmene ugovoru smao ako iste ne menjaju prihvatljivost i rezultat projekta i samo tokom perioda sprovođenja. Međutim, ove izmene ne mogu imati retroaktivan efekat. Izmene mogu napasti finansijski i tehnički aspekt samo ako su u skladu sa merom, ako ne menjaju glavni cilj projekta i ako su ograničene na najviše 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

6.2 Ukupna javna podrška koja je prvenstveno usvojena, ne može se povećati pod nikakvim okolnostima.

6.3 ARP može usvojiti izmene/dopune ugovora po zahtevu korisnika, čineći iste delom ugovora.

6.4 Korisnik prava i obaveze ugovora ne može dati trećoj stranci, bez nekog specifičnog sporazuma od strane ARP-a. U ovakvim slučajevima, ARP je dužan da u stalnosti nadgleda održavanje kriterijuma prihvatljivosti i kriterijuma selekcije.

Član. 7 – Ukidanje ugovora

Page 52: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

52

7.1 Samo u vanrednim i dobro obrazloženim okolnostima, uključujući “force majeure”, nakon što se o tome razgovara između strankama, ARP može odlučiti o ukidanju ugovora, bez odobrenja korisnika, i vrati dobijenu javnu podršku.

7.2. Stranke mogu odlučiti o prekidu ugovora na osnovu zajedničkog sporazuma, u ovom slučaju korisnik treba vratiti svu dobijenu javnu podršku.

7.3 U slučaju napomene o nekoj nepravilnosti tokom izvršenja ugovora, uključujući i slučajeve kada korisnik nije u stanju da izvrši naplatu ili je bankrotirao, ili ako je primećeno da su podneti dokumenti lažni/istekli/nepotpuni/ne odražavaju stvarnost, onda ARP treba da ukine ugovor, napismeno obaveštavajući korisnika, bez zakašnjenja i bez neke druge formalnosti i intervencije nekim zakonom ili sudom. U ovakvim slučajevima korisnik treba da vrati dobijenu podršku.

7.4 U svako vreme, u slučaju neke sumnje, ARP može privremeno otkazati ugovor i plaćanja, kao preliminarna mera sve do završetka istrage, bez ikakvog obaveštenja.

Član. 8- Force majeure (viša sila)

7.1 Na osnovu više sile, stranka je oslobođena od odgovornosti koji se predviđaju ovim ugovorm.

7.2 Force majeure je određena kao neko dešavanje koje je nepredvidivo i koje stranke nemogu izbeći nakon potpisivanja ugovora a ova dešavanja ometaju izvršenje ugovora.

7.3 Kao force majeure mogu se smatrati sledeći slučajevi: zemljotresi, poplave, rat, revolucije, embargo, itd.

7.4 Svakog puta, Force majeure se treba dokazati i prihvatiti od strane ARP-a.

Član. 9- komunikacija među strankama

9.1 Svaka razmena informacija u vezi sa ovim ugovorom, treba biti u pismenom obliku: direktno, putem maila ili faksom.

9.2 Usmena obaveštenja neće bit uzeta u obzir ako obaveštenja nisu odrađena u napismenom obliku kao što je i pomenuto u članu 9.1.

Potpisano od strane predstavnika ARP-a Potpisano od strane korisnika ili njegovog pravnog predstavnika

Ime i prezime Ime i prezime .................................................. .................................................. Potpis Potpis .................................................. .................................................. Datum Datum ............................... ...............................

Page 53: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 53

Deo ugovora

PROCEDURE NABAVKE

(priložiti ugovoru agencije za plaćanje, za korisnika)

1. Opšte odredbe primenljive za sve vrste nabavke

- Nijedan podugovarač, kojeg ugovara korisnik, ne može ugovoriti nekog drugog podugovorača za realizaciju ugovora;

- Kupovine moraju poštovati ulaganja koja ispunjavaju kriterijume podobnosti u okviru mera i uputstva poslovnog plana, npr. što se tiče vraćanja ulaganja, toka gotovine, itd.;

- Procedure nabavke važe samo za prihvatljiva ulaganja. Procedure nabavke nisu obavezne za neprihvatljiva ulaganja;

Page 54: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

54

- Postoje 3 vrste procedura: direktne kupovine, kupovine sa najmanje 3 ponuda i selekcija zasnovana na nabavku javnim oglasom (otvoreni tender);

- Procedure za nabavku koje će se primenjivati zavise od nabavki; zabranjena je kupovina za istu vrstu robe, radova ili usluga, sa ciljem izbegavanja proceduralnih pravila primenljivih za neku veću granicu;

- Ponuđač se ne sme nalaziti u nekon konfliktu interesa;

- Ponuđači će se isključiti iz dodele ugovora u slučaju davanja lažnih informacija koje traži korisnik ili ako ne uspe da podnese tražene informacije. Poštovanje pravila nabavke je obavezan uslov za dobijanje troškova. Zato i spis zahteva treba sadržati dokumente o plaćanju kako bi se dokazalo ispunjenje nabavnih procedura, vidi dodatak 5.

2. Kriterijumi dodele ugovora:

-Ugovori se trebaju dodeljivati na osnovu sledećih kriterijuma:

A. U slučaju snabdevanja robom – zasnovano na najnižoj ceni; B. U slučaju izgradnje (podrazumeva rezulgtat izgradnje ili civilnog inžinjerskog projekta

koji je sam po sebi dovoljan da ispuni ekonomsku ili tehničku funkciju i pokrije i izvršenje i dizajniranje) – zasnovano na najnižoj ceni;

C. U slučaju usluga (studije ili tehnička podrška) - zasnovano na najnižoj ceni.

Definicija konflikta interesa

- Postojanje odnosa ili veze između korisnika i snabdevača (rođaci, ili zajednički akcionari u ponuđačkoj kompaniji) ili između članova komisije za procenu;

- Zajedničak imovina (kao pojedinac ili akcionar) među snabdevačima koji dostavljaju svoje ponude.

3. Procedure nabavke:

3.1 Direktne nabavke do 10000.00 €

Pravila:

- Korisnik može direktno kupovati sa tržišta;

- Troškovi kupovine trebaju poštovati i granice uspostavljene u okviru mera;

- Nema potrebe za potpisivanje ugovora između korisnika i snabdevača, osim kada postoje troškovi savrtovanja;

- Korisnik treba tražiti i primiti kopiju uverenja o registraciji poslovanja i kopiju uverenja fiskalnog broja ponuđača.

3.2 Selekcija zasnovana na najmanje 3 ponude, počevši od 10000.01 € do 60000.00 €.

Pravila:

Page 55: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 55

- Nabavke se mogu izvršiti samo sa najmanje 3 ponuda (ponuda cene);

- Troškovi u okviru ponude trebaju poštovati i granice uspostavljene u okviru mera;

- U svim slučajevima, potrebno je potpisati ugovor između korisnika i snabdevača;

- Poziv za ponude, ponude i ugovori trebaju poštovati odredbe/detalje kojih su predstavljeni u okviru tehničkog projekta i u okviru poslovnog plana;

- Korisnik treba poslati poziv za ponude, poštujući standardni format. Vidi dodatak br.1 ugovora;

- Snabdevači svoje ponude trebaju registrovati u registru ulaza/izlaza;

- Korisnici trebaju potpisati izjavu o poštovanju pravila za izbegavanje konflikta interesa – vidi dodatak br. 2 ugovora;

- Ponuđač treba potpisati izjavu o poverljivom ponuđaču – vidi dodatak br. 3;

- Korisnik određuje o dodeli ugovora ponuđaču, zajedno sa obrazloženjem;

- Korisnik treba tražiti i primiti kopiju uverenja o registraciji poslovanja i kopiju uverenja fiskalnog broja ponuđača.

3.3 Nabavka javnim oglasom (otvoreni tender) – počevši sa više od 60000.01€

Pravila:

- Sve odredbe iz tačke 4.2. se moraju poštovati;

- Korisnik treba obijaviti svoj interes za nabavku putem najamnje 1 nacionalne dnevne novine, ali samo ako je vrednost veća od 150000 €, tender se treba obijaviti i u međunarodnim medijama. Osim ovog, korisnik ima pravo da mogućim nabavljačima direktno pošalje pozivnice kako bi obezebdio što bolju konkurenciju među ponudama, ali samo tog Istok dana kada se i tender obijavi;

- Sadržaj javnog poziva treba obuhvatiti sve informacije nevedene u dodatku 1;

- Vremenski rok za primanje ponuda treba biti najmanje 10 dana;

- Korisnik će osnovati komisiju za procenjivanje; ova komisija treba imati neparan broj članova, najmanje tei, sa svim tehničkim i administrativnim kapacitetima neophodnih za davanje vrednog mišljenja o tenderima;

- Komisija za procenu treba izdati obrazloženu odluku za izdavanje tendera;

- Članovi komisije za procenu trebaju potpisati izjavu poverljivosti i neutralnosti – vidite dodatak 4;

- Svi zahtevi za učešće i tenderi koji ispunjavaju zahteve, trebaju se proceniti i rasporediti od strane komisije za procenu na osnovu prethodno obijavljenih kriterijuma selekcije i dodele ugovora;

- Korisnici trebaju tražiti i primiti kopiju uverenja o registraciji poslovanja i kopiju uverenja fiskalnog broja ponuđača.

Page 56: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

56

Dodatak ugovora br. 1 Poziv za podnošenje ponude Ime privatnog korisnika........................................................................................................................................... Broj registracije poslovanja ili lični identifikacioni broj.................................................................... Fiskalni broj............................................................................................................................................................. Adresa............................................................................................................................................................. Fix. tel./fax/e-mail...........................................................Br..................Datum....................................................... Za: Ime kompanije..............................................................................................................................................Primljeno danas: Br...........Datum.................... Ime i prezime:......................... Registarski broj poslovanja............. Fiskalni broj........................................... Potpis............................................

Poziv za podnošenje ponude (Obrazac)

Poštovana gospođo /gospodine,

(Ime korisnika) vas poziva da podnesete vašu ponudu za (vrsta nabavke).......................................................... za sprovođenje projekta, ko-finansiranog od strane MPŠRR-a pod merom/podmerom kod<mera/podmera i ime >sa dole navedenim nazivom naziv projekta, koji će se sprovoditi u opštini <ime opštine >.

Selekcija za davanje kriterijuma je.................................(potrebno je napomenuti na osnovu vrste ugovora, kao što je i predstvljeno u tačci 2 ovog ugovora – kriterijumi za davanje cene);

Ugovor se sastoji od kupovine/prisvajanje ..................................................................................za sprovođenje gore navedenog projekta: Vrsta ugovora: nabavka <usluga/robe/građevinskog rada >; Poslednji rok za podnošenje ponuda: <datum>,<vreme>. Adresa na kojoj se ponude podnose......................................................................................................................... Datum i vreme kada počinje procena................................................................................................................. Maksimalna vrednost nabavke........................................................................................................................................ U prilogu se nalaze količine, tehničke specifikacije/opis poslova za traženu ponudu (da bude priloženo kao šti je i predstavljeno u okviru tehničkog projekta, i, ako je primenljivo, u okvoru poslovnog plana). Vaše ponude očekujemo do određenog roka, na gore navedenoj adresi.

<Ime i prezime pravnog predstavnika korisnika > Potpis Mesto i Datum

Page 57: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 57

Dodatak ugovoru br. 2 Izjava o Poštovanju pravila za izbegavanje konflikta interesa Ja, dole potpisani, ..........................zakonski predstavnik projekta, pod sankcijama zakona agencije za plaćanje, izjavljujem da poštujem dole navedeno: 1. Ne postoje veze (rođaci, ili zajednički akcionari za svaku kompaniju) putem korisnika (ili

partnera korisnika) i ponuđača (ili partnera ponuđača), koji podnose ponude;

2. Nemam zajedničku imovinu (kao pojedinac ili akcionar) među ponuđačima od kojih sam dobio ponude.

<Ime i prezime pravnog predstavnika korisnika > Potpis Datum

Dodatak ugovoru br. 3

Izjava o ozbiljnosti ponuđača

Ja, dole potpisani, zakonski predstavnik projekta, pod sankcijama zakona agencije za plaćanje, potvrđujem da se ne nalazim u nekoj od dole navedenih situacija:

1. U stečaju ili likvidaciji, u aferama kojim upravlja sud, da sam stupio u neki kreditni sporazum, odložene poslovne aktivnosti, pod zakonskim procedurama u vezi sa ovim pitanima, ili nekoj analognoj situaciji koja je prouzrokovana nekom sličnom prethodnom procedurom zakonodavstva ili nacionalnim pravilima;

2. Da sam bio kažnjavan za neki prekršaj koji se tiče profesionalnog ponašanja putem punovažećeg suđenja (res judicata); da sam bio kriv za ozbiljne profesionalne prekršaje dokazane bilo kakvim sredstvom koje može opravdati korisnika;

3. Da nisam ispunio obaveze koje se odnose na plaćanje doprinosa društvenog osiguranja ili za plaćanje poreza, u skladu sa zakonskim odredbama države u kojima sam ja određen i na mestu sam korisnika;

4. Da sam bio objekat nekog punosnažnog suđenja (res judicata) za prevaru, korupciju, prisustvo u nekoj kriminalnoj organizaciji ili neku drugu ilegalnu aktivnost koja narušava finansijske interese Kosova;

5. Da trenuto podlažem nekoj finansijskoj administrativnoj kazni koju izdaje agencija za plaćanje i koja je odgovorna za subvencije i grantove za poljoprivredu i ruralni razvoj na Kosovu.

6. Da sam deklarisan kao neprihvatljiv za svetsku bankku, Danidu ili Evropsku Komisiju.

<Ime i prezime pravnog predstavnika korisnika >

Mesto i datum Potpis

Dodatak ugovora br. 4

Page 58: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

58

Izjava poverljivosti i neutralnosti

Ja, dole potpisani, član komisije za procenjivanje kupovine ..........................................., pod primenjenom procedurom <selekcija se zasniva na najmanje 3 ponude ili selekcija na osnovu reklamirane nabavke koju organizuje <ime korisnika >,

Pod sankcijama Zakona agencije za plaćanje, izjavljujem sledeće: a)Nemam rođaka ili akcije ili poslovne partnere među ponuđačima i komisije za procenu; b) Nisam član nekog borda, odlučujućeg ili nadzornog tela za nekog od ponuđača; c) Ja nemam nikakav interes koji može uticati na moju neutralnost tokom procenjivanja ponuda. Takođe ću se u potpunosti angažovati za očuvanje poverljivosti sadržaja ponuda i delatnosti komisije u slučaju da informacija može uticati na zakonska prava, imovinu ponuđača, ili njihove trgovinske tajne.

<Ime i prezime pravnog predstavnika korisnika >

Mesto i datum Potpis

Dodatak ugovoru br. 5

Dokumenti koji se trebaju podneti zajedno za zahtevom za plaćanje, u zavisnosti od procedure nabavke

*Vrednost tendera

Broj dokumenta

Do 10000 € 10000 – 60000 € Više od 60000 €

Vrsta nabavke

a. Roba

b. Izgradnje

c. Usluge

a. Roba

b. Izgradnje

c. Usluge

a. Roba

b. Izgradnje

c. Usluge

1. Izjava - Kopija obijavljenog oglasa u štampi/novini

2. Najmanje tri napismeno popunjene pozivnice, potpisane od strane primaoca ponude (ponuđača) (iz dodatka 1)

Napismeno popunjene pozivnice, potpisane od strane primaoca ponude (ponuđača) (iz dodatka 1) – nije obavezno – ako je ovo slučaj/odlučeno od strane korisnika granta

3. Kopije uverenja za registraciju poslovanja svakog ponuđača (za najmanje 3 ponuđača)

Kopije uverenja za registraciju poslovanja svakog ponuđača (za najmanje 3 ponuđača)

4. Kopije fiskalnog broja Kopije fiskalnog broja

Page 59: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 59

ponuđača (za najmanje 3 ponuđača)

ponuđača (za najmanje 3 ponuđača)

5. Primljene ponude (najmanje 3)

Primljene ponude (najmanje 3)

6. - Odluka o osnivanju komisije za procenu

7. Izjava o poštovanju pravila za izbegavanju konfilkta interersa (iz dodatka 2)

Izjava o poštovanju pravila za izbegavanju konfilkta interersa (iz dodatka 2)

8. Izjava o pouzdanosti ponuđača (iz dodatka 3)

Izjava o pouzdanosti ponuđača (iz dodatka 3)

9. - Izjava o poverljivosti i neutralnosti (iz dodatka 4)

10. Izveštaj o dodeli tendera Izveštaj o dodeli tendera

11. Potpisani ugovor sa određenim ponuđačem – korisnikom

Ugovor potpisan sa određenim ponuđačem – korisnikom

*Vrednost i celost dokumenata se odnosi na jednu ili više kupovina – u zavisnosti od vrste kupovine (posebne su one za usluge, robu li izgradnju); svaka kupovina se može odnositi na jedan ili više plaćenih računa. Dodatak ugovoru br. 6 Kazneni sistem za nepravilnosti počinjene tokom sprovođenja Kazneni sistem se sprovodi kada korisnik investicionog granta Agenciji za razvoj poljoprivrede podnese zahtev za plaćanje za neprihvatljive troškove. Zahtevi za plaćanje neprihvatljivih troškova, osim što se ne plaćaju, isti se kažnjavaju na osnovu vrednosti neprihvatljivih troškova za koje se zahtev podnosi, i to na osnovu sledećeg preračuna. Ako vrednost neprihvatljivih troškova za koje se zahtev za plaćanje podnosi, iznosi :

- 0–4% vrednosti granta, neprihvatanje troškova bez dodatne kazne; - 5 do 20% vrednosti granta, neprihvatanje troškova i kazna u iznosu vrednosti

neprihvatljivih troškova; - 21–50% vrednosti granta, kazna je podjednaka sa procentom neprihvatljivih troškova,

novčana kazna od 1000 do 5000 €, tužba za prevaru pri nadležnom sudu i uvođene u crnu listu ARP-a za narednih 36 meseci, što podrazumeva gubljenje prava na apliciranje tokom naredne tri godine;

- više od 50% vrednosti granta, korisniku se odbija grant i ništa mu se ne plaća, podnosi se tužba za prevaru pri nadležnom sudu i zauvek gubi pravo na apliciranje za grantove MPŠRR-a.

Vrednost kazne se sprovodi umanjenjem iste od vrednosti naplate koju ARP vrši korisniku.

Page 60: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

60

Dodatak 7: lista tradicionalnih zanatskih aktivnosti prihvatljivih za podržavanje pod merom 302 Podmera 302.4 – razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih (prerada tekstila, kože, vune, prerada drveta i drugih umetničkih aktivnosti vezane sa zanatskim proizvodima) Prerada drveta:

1. Stolari - a) Proizvodnja pakovanja od drveta (gajbe, palete); b) Različiti drveni proizvodi/ukrasi – suveniri; c) Proizvodnja tradicionalnog kuhinjskog posuđa; d) Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta (čepovi, drveni okviri, itd.); e) Proizvodnja drvenih igračaka, proizvodnja lutki sa tradicionalnom nošnjom; f) Proizvodnja različitih muzičkih – tradicionalnih instrumenata.

Prerada tekstila, kože, vune: 1. Češljanje vune, tkanje ćilima, pletenje tkanina –

a) Pripema i predenje vune; b) Tkanje tekstila; c) Proizvodnja ćilima i tapiserija.

2. Tkanje a) Proizvodnja tkanih proizvoda – proizvodnja odeće rađene iglama (čarape, šalovi, kape,

itd.); b) Proizvodnja ostalih tkanih proizvoda rađeni iglama.

3. Vezanje a) Proizvodnja vezenih proizvoda.

4. Šivenje a) Proizvodnja odeće – tradicionalnih nošnji, i ostale odeće.

5. Prerada kože a) Proizvodnja kofera, ručnih tašna, proizvodnja sedla, proizvodnja ostalih kožnih

proizvoda (nakit).

Grnčari a) Proizvodnja grnčarskih proizvoda (ibrici, lonci, šerpe, saksije, nakit, itd.).

Dodatak8: lista prihvatljivih ulaganja/prihvatljivih troškova

MERA 302–Diversifikacija farmi i razvoj poslovanja

Podmera 302.1 Pčelarstvo, proizvodnja i prerada i marketing meda

302.1.1 Ulaganja u košnice, proizvodnju meda, uređaji za preradu meda.

Page 61: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 61

- Košnice za antivaro podlogom;

302.1.2 Linija za sakupljanje meda (INOX materijal – otporan na kiseline):

- Električna centrifuga klastera; - Korito za otvorene ramove; - Korito (tepsija) za otvaranje za ramove; - Električni otvarač za ramove; - Uređaj za topljenje voska sa saća (električni ili na plin).

302.1.3 Ograda za pčelinjak (5 € po košnici), ali ne više od 500 €: - Nabavka uređaja za med i laboratorija za analiziranje pčelinjih proizvoda

(refraktometar i spektrofotometar); - Uređaji za vađenje pčelinjeg mleka i uređaji za kultivisanje matica (komplet igala za

transplantaciju, komplet lopatica za vađenje pčelinjeg mleka, aparat za merenje temperature, aparat za merenje vlage, aparat za uzgajanje larvi, kafezi za prevoz matica, mali oplođivači ne više od 100 komada, specijalne košnice za oplođenje ne više od 100 komada, specijalni frižideri za prevoz, frižider sa dubokim zamrzavanjem, inkubatori);

302.1.4 Različite vrste uređaja za pakovanje meda;

302.1.5 Izgradnja prostorije za vađenje meda (ne više od 5000 €)

302.1.6. Specijalizovana prikolica za prevoz pčelinjih košnica, ne manje od 50 košnica;

302.1.7Ulaganja za marketing proizvedenih proizvoda ili prerađenih proizvoda, uključujući:

- Priprema i štampanje kataloga, letaka, brošura, postera, itd., za promociju proizvoda, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

- Stvaranje veb stranice; - Maksimalni prihvatljivi troškovi marketinga su ograničeni na 10% ukupne vrednosti projekta.

Podmera 302.2 –Prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih (lekovitog i aromatičnog bilja, šumskog voća i sakupljenih pečuraka)

302.2.1 Izgradnja/obnova objekata za preradu, pakovanje i čuvanje lekovitog i aromatičnog bilja, šumskog voća i sakupljenih pečuraka;

302.2.2 Ulaganja za mašine i uređaje za polu-preradu: za čišćenje, klasifikaciju, sušenje, čuvanje (frižider sa hlađenjem, sa zamrzavanjem), pakovanje i etiketiranje.

- Sušilice; - Frižideri; - Mašina za klasifikaciju; - Mašina za čišćenje; - Mašina za preradu; - Mašina za sečenje (seckanje); - Mašina za pakovanje; - Mašina za etiketiranje; - Različiti uređaji za merenje (vage, itd.); - Police za sušenje.

302.2.3 Ulaganja za marketing proizvedenih proizvoda ili prerađenih proizvoda, obuhvataju:

Page 62: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

62

- Priprema i štampanje kataloga, letaka, brošura, postera, itd., za promociju proizvoda, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

- Stvaranje veb stranice; - Maksimalni prihvatljivi troškovi marketinga su ograničeni na 10% ukupne vrednosti projekta.

Podmera 302.3 –Prerada poljoprivrednih proizvoda (kultivisanih) i marketing istih (voće, povrće, začini, lekovito bilje, pečurke, mleko, šira, vino, rakija od grožđa i drugog voća, proizvodnja sirćeta i prerada testenina)

302.3.1Izgradnja/obnova objekta za aktivnosti posle žetve i prerada povrća, voća, začina, lekovitog bilja, pečurki, mleka, šire, vina, rakije od grožđa i drugog voća, proizvodnja sirćeta i prerada testenina;

302.3.2 Izgradnja/obnova objekta tradicionalnog enterijera za upotrebu Istok kao prodajna tačka lokalnih proizvoda (opisati u predlogu projekta/poslovnom planu);

302.3.3 Ulaganja za mašine i uređaje za polu-preradu i preradu: za čišćenje, klasifikaciju, sušenje, čuvanje (frižideri sa hlađenjem, sa zamrzavanjem), pakovanje i etiketiranje;

- Sušilice; - Frižideri; - Frižideri sa dubokim zamrzavanjem; - Mašina za klasifikaciju; - Mašina za čišćenje; - Mašina za sečenej (seckanje); - Uređaji za pakovanje i etiketiranje; - Različiti uređaji za merenje; (vage, itd.); - Police za sušenje.

302.3.4 Ulaganja za kupovinu mašina i uređaja za preradu voća/povrća: (za proizvodnju marmelade, slatka, ajvara, turšije, itd.):

- Duplikatori od nerđajućeg materijala; - Pastorizatori od nerđajućeg materijala; - Mikser za mlevenje; - Mašina za mlevenje voća i povrća; - Radni sto za pripremanje proizvoda za konzerviranje; - Sudopera od nerđajućeg materijala; - Analitička vaga, do 1 kg merenja,1000 gr; - Vaga 100kg; - Kombinovani šporet– na plin ili na struju; - Frižider; - Kombinovani zamrzivač sa dubokim zamrzavanjem; - Posuda za filtriranje od nerđajućeg materijala; - Komplet šerpi 5l,10,20l , itd.; - Komplet noževa i kutlača od nerđajućeg materijala; - Termometar, stepeni od 0 do 250 ˚C; - Poluautomatska punila;

Page 63: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 63

- Uređaji za pakovanje i etiketiranje.

302.3.5 Ulaganja za kupovinu mašina i uređaja za preradu mleka

- Duplikator najviše do 500 litara; - Laktofriz, najviše do 500 litara; - Korito od nerđajućeg materijala za sir, najviše do 500 litara sa koritom za sakupljanje

surutke, koje je u skladu sa kapacitetima i mogućnostima mehaničkog pritiskanja sira, koji se pakuje u kalupe;

- Kalupi od nerđajućeg materijala za pritiskanje i oblikovanje sira po dimenzijama; - Cedaljka za sir, koja odgovara koritu; - pH digitalni metar za određivanje kiselosti mleka i sira; - Set noževa sa sečenje usirene mase sira; - Set lopatica za prenošenje mase sira u kalupe; - Uređaji za merenje i pakovanje sira; - Mašina za etiketiranje.

302.3.7 Uređaji za preradu, pakovanje i etiketiranje pečuraka;

302.3.8 Uređaji za proizvodnju i pripremu testenina i makarona (mešalica, pećnica, itd.);

302.3.8 Uređaji za mešanje čaja, proizvodnju ekstrakta i preparata zasnovanih na čaju, pakovanje čaja, uključujući i pakovanje čaja u kesicama, proizvodnja kesica sa biljkama (nana, kamilica, itd.);

302.3.9 Uređaji za preradu i pakovanje začina (origano, bosiljak, itd.);

302.3.10 Uređaji za proizvodnju sirćeta;

302.3.11 Uređaji za proizvodnju šire i vina;

302.3.12 Uređaji za proizvodnju alkoholičkih pića od grožđa i drugog voća;

302.3.13 Uređaji za pasterizaciju, sterilizaciju, punjenje limenki, punjenje flaša i pakovanja ostalih proizvoda;

302.3.14 Uređaji za pakovanje i etiketiranje;

302.3.15 Ulaganja za specifične uređaje za preradu, sa naglaskom na poboljšanje higijene i kvaliteta hrane;

302.3.16 Ulaganja za marketing.

- Priprema i štampanje kataloga, letaka, brošura, postera, itd., za promociju proizvoda, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

- Stvaranje veb stranice; - Maksimalni prihvatljivi troškovi marketinga su ograničeni na 10% ukupne vrednosti projekta.

Podmera 302.4 – Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih (prerada tekstila, kože, vune, prerada drva i ostale umetničke aktivnosti koje su vezane za ručni rad)

302.4.1 Izgradnja/obnova objekta za razvoj zanatskih aktivnosti i za čuvanje proizvoda;

Page 64: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

64

302.4. 2 Izgradnja/obnova objekta tradicionalnog enterijera za upotrebu Istok kao prodajna tačka zanatskih proizvoda (opisati u predlogu projekta/poslovnom planu);

302.4.3 Uređaji za prodajne tačke, npr. štandovi;

302.4.4 Uređaji za prijem sirovine;

302.4.5 Uređaji za proizvođačku delatnost odeće;

302.4.6 Uređaji za tkanje i pletenje tkanina;

302.4.7 Uređaji za izradu ćilima i tapiserija;

302.4.8 Uređaji za delatnost prerade kože i kožnih proizvoda;

302.4.9 Uređaji za delatnost prerade drvenih prozivoda;

302.4.10 Uređaji za delatnost prerade proizvoda od papira;

302.4.11 Uređaji za delatnost prerade proizvoda od gline/keramike;

302.4.12 Uređaji za delatnost izrade nakita i sličnih proizvoda;

302.4.13 Uređaji za delatnost izrade tradicionalnih muzičkih instrumenata;

302.4.14 Uređaji za delatnost proizvodnje filigranskih radova;

302.4.15Uređaji za skladištenje (metalne i drvene police, drvene palete);

302.4.16Uređaji za pakovanje i etiketiranje;

302.4.17 Ulaganja za marketing.

- Priprema i štampanje kataloga, letaka, brošura, postera, itd., za promociju proizvoda, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

- Stvaranje veb stranice; - Maksimalni prihvatljivi troškovi marketinga su ograničeni na 10% ukupne vrednosti projekta.

Podmera 302.5 – razvoj ruralnog razvoja i turizma na farmi

302.5.1 Obnova/adaptacija/proširenje/tradicionalnih objekata kao što su pansioni i gastronomske usluge (ne manje od 5 i ne više od 15 kreveta);

302.5.2 Obnova/adaptacija/proširenjeobjekata tradicionalnog izgleda (mlin, itd.): za pružanje tradicionalnih gastronomskih usluga za korišćenje kao prodajna tačka lokalnih proizvoda i pružanje informacija o ruralnoj zoni;

302.5.3 Izgradnja/obnova/proširenje puta za pristup objektu gde se održavaju aktivnosti ruralnog turizma (pansioni, restorani, staza, itd.);

302.5.4 Izgradnja/obnova sanitarnih čvorova za potrebe objekata koji će se koristiti kao pansioni, objekata koji će pružati gastronomske usluge kao i oko rekreativnih zona;

302.5.5 Regulisanje staza za pešake, za penjanje (alpske) i za bicikliste, oko objekata ruralnog turizma ili neke turističke atrakcije u ruralnim zonama;

Page 65: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 65

302.5.6 Nabavka uređaja i stvari neophodnih za regulisanje/nameštanje soba/prostorija za pružanje gastronomskih usluga (nameštanje soba: kreveti, nameštaj za sedenje, stolovi, itd.);

302.5.7 Nabavka uređaja za instaliranje vode, snabdevanje strujom, kanalizaciju, grejanje i ventilaciju;

302.5.8 Nabavka uređaja za sanitarne čvorove;

302.5.9 Nabavka uređaja i posuđa za kuhinju;

302.5.10 Nabavka rekreativnih uređaja na otvorenim prostorima i prostorima u prirodi: uređaji za ulepšavanje bašti, staza u prirodi, fontane, osvetljenje u prirodi, skara u prirodi, mesta za odmaranje u hladovini, stolovi za piknik, klupe za odmor, igračke za decu, tobogan, ljuljaška, stolovi za pingpong, itd.;

302.5.11 Ulaganja za marketing

- Priprema i štampanje kataloga, letaka, brošura, postera, itd., za promociju proizvoda, plaćanja za učešće na lokalnim/nacionalnim sajmovima;

- -Stvaranje veb stranice; - -Maksimalni prihvatljivi troškovi marketinga su ograničeni na 10% ukupne vrednosti

projekta.

Dodatak 9: lista A - lista naselja u planinskim oblastima (“vrsta A”)

Lista (grupisana po opštinama (u zagradama), azbučnog redosleda po naseljima), sadrži imena na albanskom i srpskom jeziku naselja koja se nalaze u katastarskim zonama nadmorske visine iznad 700m. Pošto postoje katastarske zone bez naselja, ali imaju potencijalne korisnike, onda se iste beleže italic fontom (sa odgovarajućom opštinom u zagradi).

Belle (Dečane) Dečane (Dečane) Hulaj (Dečane) Isniq (Dečane) Lëbushë (Dečane) Lloqan (Dečane)

Pobërxhë (Dečane) Strellc i Epërm (Dečane) Voksh (Dečane) Baçkë (Dragaš) Bellobradë (Dragaš) Blaç (Dragaš)

Brezne (Dragaš) Brod (Dragaš) Brodosanë (Dragaš) Brrut (Dragaš) Buçë (Dragaš) Buzez (Dragaš)

Page 66: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

66

Dikancë (Dragaš) Dragaš(Dragaš) Glloboqicë (Dragaš) Gllobošicë II (Dragaš) Kapre (Dragaš) Kërstec (Dragaš) Kosavë (Dragaš) Krushevë (Dragaš) Kuk (Dragaš) Kukjan (Dragaš) Kuklibeg (Dragaš) Leshtan (Dragaš) Lubovishtë (Dragaš) Mlikë (Dragaš) Orqushë (Dragaš) Plavë (Dragaš) Pllajnik (Dragaš) Pllavë I (Dragaš) Radesh (Dragaš) Rapqë (Dragaš) Restelicë (Dragaš) Rrenc (Dragaš) Sainovac II (Dragaš) Shajnë (Dragaš) Vranishtë (Dragaš) Xërxë (Dragaš) Zaplluzhë (Dragaš) Zgatar (Dragaš) Zlipotok (Dragaš) Zym (Dragaš) Burrnik (Uroševac ) Jezerc (Uroševac ) Manastiricë (Uroševac ) Nerodime e Epërme (Uroševac ) Pleshinë (Uroševac ) Gërçinë (Đakovica) Goden (Đakovica) Koshajë (Đakovica) Qerret (Đakovica) Bresalc (Gnjilane) Burincë (Gnjilane) Burinicë (Gnjilane) Çelik (Gnjilane)

Dunav (Gnjilane) Gadish (Gnjilane) Goden (Gnjilane) Kishnapolë (Gnjilane) Lipovicë (Gnjilane) Muçibabë (Gnjilane) Ponesh (Gnjilane) Shurdhan (Gnjilane) Sllakoc i Epërm (Gnjilane) Sllakoc i Poshtëm (Gnjilane) Sllubicë (Gnjilane) Stançiq (Gnjilane) Vërbicë e Zhegocit (Gnjilane) Zhegoc (Gnjilane) Arllat (Gllogoc) Fushticë e Epërme (Glogovac) Gradicë (Glogovac) Kërzharekë (Glogovac) Negroc (Glogovac) Nekoc (Glogovac) Sankoc (Glogovac) Vuçak (Glogovac) Badoc (Gračanica) Dromjak (Đeneral Janković) Kërvenik (Đeneral Janković) Neçavc (Đeneral Janković)Vërtomicë (Đeneral Janković) Cercë (Istok) Cërkolez (Istok) Istok i Poshtëm (Istok) Istok (Istok) Kaliqan (Istok) Lubozhdë (Istok) Mojstir (Istok) Shushicë (Istok) Sinajë (Istok) Studenicë (Istok) Suhogërllë (Istok)

Uçë (Istok) Vrellë (Istok) Zhakovë (Istok) Gjocaj (Junik) Jasiq (Junik) Junik (Junik) Biçec (Kačanik) Drenogllavë (Kačanik) Gjurgjedell (Kačanik) Glloboçicë (Kačanik) Ivajë (Kačanik) Korbliq (Kačanik) Kotlinë (Kačanik) Kovaçec (Kačanik) Nikoc (Kačanik) Runjevë (Kačanik) Semajë (Kačanik) Sllatinë (Kačanik) Vatë (Kačanik) Bratilloc (Kamenica) Busovatë (Kamenica) Dazhnicë (Kamenica) Desivojcë (Kamenica) Feriqevë (Kamenica) Gjyrishec (Kamenica) Gmicë (Kamenica) Gragjenik (Kamenica) Karaçevë e Epërme (Kamenica) Kostadincë (Kamenica) Kranidell (Kamenica) Kremenatë I (Kamenica) Kremenatë II (Kamenica) Krilevë (Kamenica) Lajçiqi (Kamenica) Lisockë (Kamenica) Marocë (Kamenica) Meshinë (Kamenica) Poliçkë (Kamenica) Rahovicë (Kamenica) Sedllar (Kamenica) Shahiq (Kamenica) Svircë (Kamenica) Tërstenë (Kamenica)

Page 67: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 67

Tugjec (Kamenica) Vaganesh (Kamenica) Velegllavë e Epërme (Kamenica) Velegllavë e Poshtme (Kamenica) Vriçec (Kamenica) Zajçec (Kamenica) Zhujë (Kamenica) Barë (Leposavić) Bellobradë (Leposavić) Berberishtë (Leposavić) Bërzancë (Leposavić) Bistricë e Shalës (Leposavić) Borçan (Leposavić) Cerajë (Leposavić) Cërnotavë (Leposavić) Crven (Leposavić) Drinovë (Leposavić) Dubokë (Leposavić) Gërkajë (Leposavić) Gnezhdanë (Leposavić) Graniçan (Leposavić) Guli (Leposavić) Guvnishtë (Leposavić) Isevë e Ulët (Leposavić) Jellakcë (Leposavić) Kijevçiq (Leposavić) Koporiq (Leposavić) Kostin Potok (Leposavić) Krushçicë (Leposavić) Lloznë (Leposavić) Majdevë (Leposavić) Miokoviq (Leposavić) Moshnicë (Leposavić) Ostraq (Leposavić) Pllakanicë (Leposavić) Pllaninicë (Leposavić) Potomilë (Leposavić) Qirkoviq (Leposavić) Rikovë (Leposavić) Rodel (Leposavić) Rucmanc (Leposavić)

Simiçishte (Leposavić) Soçanicë (Leposavić) Trebiqe (Leposavić) Vraqevë (Leposavić) Zabërxhë (Leposavić) Zavratë (Leposavić) Zemanicë (Leposavić) Zërnosek (Leposavić) Akllap (Lipljan) Baicë (Lipljan) Brus (Lipljan) Bukovicë (Lipljan) Çellopek (Lipljan) Divlakë (Lipljan) Gadime e Epërme (Lipljan)Hanroc (Lipljan) Janjevë (Lipljan) Kleçkë (Lipljan) Krojmir (Lipljan) Lipovicë (Lipljan) Mirenë (Lipljan) Okosnicë (Lipljan) Plitkoviq (Lipljan) Resinoc (Lipljan) Shalë (Lipljan) Shashkoc (Lipljan) Shisharkë (Lipljan) Sllovi (Lipljan) Teçe (Lipljan) Tërbufc (Lipljan) Vogoçicë (Lipljan) Vrellë (Lipljan) Berishë (Mališevo) Lladroc (Mališevo) Lladroviq (Mališevo) Millanoviq (Mališevo) Ngucat (Mališevo) Senik (Mališevo) Tërpezë e Poshtme (Mališevo) Tërpezë (Mališevo) Bajgorë (Mitrovica) Bare (Mitrovica) Batahir (Mitrovica)

Broboniq (Mitrovica) Dedi (Mitrovica) Kaçandoll (Mitrovica) Koprivë (Mitrovica) Kovaçicë (Mitrovica) Kutlloc (Mitrovica) Lisicë (Mitrovica) Maxherë (Mitrovica) Mazhiq (Mitrovica) Melenicë (Mitrovica) Ovçar (Mitrovica) Rahovë (Mitrovica) Rashan (Mitrovica) Rekë (Mitrovica) Rrezhanë (Mitrovica) Selac (Mitrovica) Stantërg (Mitrovica) Stranë (Mitrovica) Tërstenë (Mitrovica) Tunel i Parë (Mitrovica) Vidishiq (Mitrovica) Vidomiriq (Mitrovica) Vllahi (Mitrovica) Zabërxhë (Mitrovica) Zijaqë (Mitrovica) Bolec (Novo Brdo) Bostan (Novo Brdo) Bushincë (Novo Brdo) Carevc (Novo Brdo) Dragancë (Novo Brdo) Irzniq II (Novo Brdo) Izvor (Novo Brdo) Jasenovik (Novo Brdo) Kllobukar (Novo Brdo) Kosaç (Novo Brdo) Kufcë e Epërme (Novo Brdo) Llabjan (Novo Brdo) Makresh i Epërm (Novo Brdo) Makresh i Ulët (Novo Brdo) Manishincë (Novo Brdo) Miganoc (Novo Brdo)

Page 68: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

68

Mozgovë (Novo Brdo) Novo Brdo (Novo Brdo) Parallovë (Novo Brdo) Prekoc (Novo Brdo) Strazhë (Novo Brdo) Tërniqec (Novo Brdo) Tirincë (Novo Brdo) Zebincë (Novo Brdo) Bellopaq (Peć) Bellopojë (Peć) Bogë (Peć) Breg i Zi (Peć) Drelaj (Peć) Dugaivë (Peć) Haxhaj (Peć) Jabllanicë e Madhë (Peć) Jabllanicë e vogël (Peć) Koshutan (Peć) Kuqishtë (Peć) Lëvoshë (Peć) Lipë (Peć) Llaz-Bellopaq (Peć) Lubeniq (Peć) Malaj (Peć) Novosellë (Peć) Pejë (Peć) Pepiq (Peć) Radac (Peć) Rekë e Allagës (Peć) Shkrel (Peć) Shtupeq i Madh (Peć) Shtupeq i Vogël (Peć) Stankaj (Peć) Ballocë (Podujevo) Barainë (Podujevo) Bërvenik (Podujevo) Bllatë (Podujevo) Bradash (Podujevo) Brainë (Podujevo) Brecë (Podujevo) Dobërdol (Podujevo) Dobratin (Podujevo) Dumnicë e Epërm (Podujevo)

Dvorishtë (Podujevo) Dyz (Podujevo) Hërticë (Podujevo) Kalaticë (Podujevo) Kërpimeh (Podujevo) Kushevicë (Podujevo) Lladoc (Podujevo) Lupç i Epërm (Podujevo) Metehi (Podujevo) Metergoc (Podujevo) Muhazob (Podujevo) Murgull (Podujevo) Orllan (Podujevo) Pakashticë e Epërm (Podujevo) Pakashticë e Poshtme(Podujevo) Përpellac (Podujevo) Pollatë (Podujevo) Popovë (Podujevo) Potok (Podujevo) Rakinicë (Podujevo) Reçicë (Podujevo) Repë (Podujevo) Revuq (Podujevo) Shajkoc (Podujevo) Sllatinë (Podujevo) Surdull (Podujevo) Sylevicë (Podujevo) Tërnavicë (Podujevo) Turuçicë (Podujevo) Velikarekë (Podujevo) Zhiti (Podujevo) Novosellë (Priština ) Ballaban (Priština ) Busi (Priština ) Dabishec (Priština ) Dragoc (Priština ) Gllogovicë (Priština ) Grashticë (Priština ) Hajkobillë (Priština ) Keçekollë (Priština ) Koliq (Priština) Kolovicë (Priština)

Kukavicë (Priština) Llukar (Priština) Makoc (Priština) Marec (Priština) Mramor (Priština) Nishec (Priština ) Prapashticë (Priština ) Radashec (Priština ) Rimanishtë (Priština ) Sharban (Priština ) Siqevë (Priština ) Slivovë (Priština ) Sofali (Priština ) Zllash (Priština ) Zllatar (Priština ) Dojnicë (Prizren) Drajçiq (Prizren) Gërnçar (Prizren) Gornjasellë (Prizren) Gorozhup (Prizren) Jabllanicë (Prizren) Jeshkovë (Prizren) Kabash (Prizren) Karashëngjergj (Prizren) Kushnin (Prizren) Kushtendill (Prizren) Leskovec (Prizren) Lez (Prizren) Llokvicë (Prizren) Lubinjë e Epërme (Prizren)Lubinjë e Poshtme (Prizren) Lubiqevë (Prizren) Lubizhdë e Hasit (Prizren)Manastiricë (Prizren) Milaj (Prizren) Muradem (Prizren) Mushnikovë (Prizren) Nebregoshtë (Prizren) Novosellë (Prizren) Pllanejë (Prizren) Pllanjan (Prizren) Pouskë (Prizren) Reçan (Prizren)

Page 69: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

. 69

Skrobishtë (Prizren) Sredskë (Prizren) Struzhë (Prizren) Vërbiqan (Prizren) Zhivinjan (Prizren) Zhur (Prizren) Zatriq (Orahovac) Bozhec (Ranilug) Rajnoc (Ranilug) Beroc (Štrpce) Berofc II (Štrpce) Biti e Epërme (Štrpce) Biti e Poshtme (Štrpce) Brezovicë (Štrpce) Brod (Štrpce) Drekoc (Shtërpcë) Firajë (Štrpce) Gotovushë (Štrpce) Izhancë (Štrpce) Jazhincë (Štrpce) Kashtanevë (Štrpce) Sevcë (Štrpce) Shtërpcë (Štrpce) Sushicë (Štrpce) Vërbeshticë (Štrpce) Viqë (Štrpce) Belincë (Štimlje) Caralevë (Štimlje) Devetak (Štimlje) Dugë (Štimlje) Karaqicë (Štimlje) Llanishtë (Štimlje) Mollopolc (Štimlje) Petrovë (Štimlje) Pjetershticë (Štimlje) Rancë (Štimlje) Reqak (Štimlje) Topillë (Štimlje) Zborc (Štimlje) Krajicë (Srbica) Bajë (Srbica) Bllacë (Suva Reka) Budakovë (Suva Reka) Bukosh II (Suva Reka)

Çadrak (Suva Reka) Çubrel (Srbica) Delloc (Suva Reka) Greiçec (Suva Reka) Javor (Suva Reka) Kotorr (Srbica) Kozhicë (Srbica) Krasaliq (Srbica) Krasmiroc (Srbica) Krushicë e Epërme(Suva Reka) Krushicë e Epërme (Suva Reka) Kuçicë (Srbica) Lluzhnicë (Suva Reka) Lubavec (Srbica) Maqitevë (Suva Reka) Mushtisht (Suva Reka) Papaz (Suva Reka) Popolan (Suva Reka) Prelloc (Srbica) Radishevë (Srbica) Runik (Srbica) Syriganë (Srbica) Tërnavc (Srbica) Vërshec (Suva Reka) Vitak (Srbica) Vraniq (Suva Reka) Ballancë (Vitina) Buzovik (Vitina) Debelldeh (Vitina) Goden i Madhë (Vitina) Letnicë (Vitina) Lubishtë (Vitina) Mjak (Vitina) Shashare (Vitina) Stubëll e Epërme (Vitina) Stubëll e Poshtme (Vitina) Vërnakollë (Vitina) Vërnez (Vitina) Beçuk (Vučitrn) Boshlan (Vučitrn) Ceceli (Vučitrn) Duboc (Vučitrn)

Dumnicë e Epërme (Vučitrn) Gracë (Vučitrn) Gumnishtë (Vučitrn) Karaçë (Vučitrn) Kollë (Vučitrn) Kunovik (Vučitrn) Kurillovë (Vučitrn) Pasomë (Vučitrn) Shalë (Vučitrn) Shlivovicë (Vučitrn) Skoçan (Vučitrn) Skromë (Vučitrn) Sllakoc (Vučitrn) Strofc (Vučitrn) Vesekoc (Vučitrn) Zagorë (Vučitrn) Zhilivodë (Vučitrn) Babiq (Zubin Potok) Babudovicë (Zubin Potok) Banjë (Zubin Potok) Bërnjak (Zubin Potok) Bojnoviqe (Zubin Potok) Breg i Madh (Zubin Potok)Bube (Zubin Potok) Burllatë (Zubin Potok) Çabër (Zubin Potok) Çeçevë (Zubin Potok) Çeshanoviq (Zubin Potok) Çitlluk (Zubin Potok) Crepulë (Zubin Potok) Dobroshevinë (Zubin Potok) Dragalicë (Zubin Potok) Drainoviq (Zubin Potok) Dren (Zubin Potok) Gazivodë (Zubin Potok) Jabukë (Zubin Potok) Jagnjenicë (Zubin Potok) Jasenovik i Epërm (Zubin Potok) Jasenovik i Poshtëm (Zubin Potok) Junakë (Zubin Potok)

Page 70: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

70

Kalludër e Madhë (Zubin Potok) Kalludër e Vogël (Zubin Potok) Kërligatë (Zubin Potok) Kijevc (Zubin Potok) Kleçkë (Zubin Potok) Kobillogllavë (Zubin Potok) Kopilloviq (Zubin Potok) Kovaçë (Zubin Potok) Kozarevë (Zubin Potok) Lluçkarekë (Zubin Potok) Megjipotok (Zubin Potok) Okllac (Zubin Potok) Padinë (Zubin Potok) Paruc (Zubin Potok) Prelez (Zubin Potok) Presekë (Zubin Potok) Prevllak (Zubin Potok) Pridvoricë (Zubin Potok) Rançiq (Zubin Potok) Rezallë (Zubin Potok) Rujishtë (Zubin Potok) Shipovë (Zubin Potok) Shtuoc (Zubin Potok) Stërnac i Epërm (Zubin Potok) Tushiqë (Zubin Potok) Uglar (Zubin Potok) Varragë e Epërm (Zubin Potok) Varragë e Poshtme (Zubin Potok) Vërbë (Zubin Potok) Vitakovë (Zubin Potok) Vojmisliq (Zubin Potok) Vukojeviq (Zubin Potok) Zagragjë (Zubin Potok) Zagul (Zubin Potok) Zeqeviç (Zubin Potok) Zharevë (Zubin Potok) Zubin Potok (Zubin Potok) Banovdoll (Zvečan)

Grizhan (Zvečan) Izvor (Zvečan) Kamenica (Zvečan) Kullë (Zvečan) Lipovicë (Zvečan) Llokvë (Zvečan) Llovac (Zvečan) Mekidoll (Zvečan) Potok i Jankut (Zvečan) Rahovicë (Zvečan) Rudinë (Zvečan) Vilishtë(Zvečan) Zhazhë(Zvečan)

Page 71: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

71

Dodatak 10: lista B–lista naselja u planinskim oblastima (“vrsta B”) Lista (grupisana na osnovu opština (u zagradi) po azbučnom redu naselja) sadrži imena naselja na albanskom jeziku, koja se nalaze u katastarskim zonama nadmorske visine iznad 600m,gde najmanje 20% površine ima gustinu od najmanje 10%.

Batushë (Đakovica) Ponoshec (Đakovica) Popoc (Đakovica) Inatoc (Gnjilane) Pidiq (Gnjilane) Pustenik (Đeneral Janković) Bob (Kačanik) Gajre (Kačanik) Kačanik (Kačanik) Llanishtë (Kačanik) Hajnoc (Kamenica) Strezoc (Kamenica) Bistricë (Leposavić) Borovë (Leposavić) Desetak (Leposavić) Dren (Leposavić) Jarinje (Leposavić)

Jashanicë (Leposavić) Kajkovë (Leposavić) Kalin (Leposavić) Kërnin i Epërm (Leposavić) Krushevë (Leposavić) Kutnje (Leposavić) Leposavić (Leposavić) Leshak (Leposavić) Mekiniqe (Leposavić) Mihaliq (Leposavić) Popoc (Leposavić) Rëvatskë (Leposavić) Seoc (Leposavić) Sllatinë (Leposavić) Trikosë (Leposavić) Tvergjan (Leposavić) Ulinje (Leposavić)

Vitanoviq (Leposavić) Vuçë (Leposavić) Billushë (Prizren) Korishë (Prizren) Kabash (Vitina) Novosellë (Vitina) Bajnjskë (Zvečan) Boletin (Zvečan) Bresnicë (Zvečan) Joshevik (Zvečan) Lipë (Zvečan) Rekë e Banjskës (Zvečan) Rudar i Madh (Zvečan) Rudar i Vogël (Zvečan) Sërboc (Zvečan) Suhadoll i Banjës (Zvečan)

Page 72: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

72

Dodatak 11: zahtev za plaćanje za meru 302

Zahtev za plaćanje ZAHTEV ZA PLAĆANJE MERA 302, Podmera 302.______

І. Podaci o aplikantu aplikuesin

______________________________________________________________________ (Ime i prezime ili pravno lice)

Region: Opština: Vendbanimi: Adresa: Telefon: Е-mail: Internet stranica:

ІІ. Naziv projekta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Jedinstveni broj registracije (JBR) projekta

…………………………………………………………………………………………………………

Samo za službenu upotrebu (ovaj deo popunjava regionalni službenik): Jedinstveni broj registracije (JBR) zahteva za plaćanje: …………

Samo za službenu upotrebu (ovaj deo popunjava regionalni službenik):IV. Datum podnošenja:

_________________ (dd/mm/gggg)

IV. Datum podnošenja:

_________________ (dd/mm/gggg)

V. Vreme podnošenja

__________ (sat i minut, da se popuni samo kada je zahtev za plaćanje potpun)

VI. Zahtev za plaćanje je potpun

DA NE

________________________________ _______________________________ (Name,surname and Nënshkrimi i përfituesit) (Emri,mbiemri dhe nënshkrimi i zyrtarit)

VII. Broj (NIF) iz registra farme:

VIII. Za pravna lica, registarski broj poslovanja:

IX. Za sve aplikante:

Banka Ime banke: IBAN:

Page 73: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

73

X. Izjave Potpisivanjem ovog zahteva za plaćanje Izjavljujem da su:

1) Svo podaci i dokumenti koje sam podneo ovim zahtevom za plaćanje istiniti. 2) Ulaganja uključena u zahtevu za plaćanje su uistinu izvršena. 3) Troškovi za koje zahtevam isplatu su predstavljeni u tablici troškova ovog zahteva. 4) Nisam dobio drugu javnu finansijsku podršku za isto ulaganje. 5) Nemam neizmirene dugove javnim institucijama. 6) Slažem se da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja obijavi ovu informaciju

o mom projektu – ime korisnika, lokaciju ulaganja, iznos podrške i ukupnu vrednost troškova. 7) Svi računi su plaćeni i cene nisu preterane. 8) U potpunosti sam ispoštovao procedure nabavke, kao što je i opisano u dodatku ugovora koji

sam potpisao sa ARP-om. 9) Svestan sam da se podnošenje neistinitih podataka kažnjava državnim zakonima.

XII. Datum / Potpis (Pečat za pravne subjekte) Dan — mesec— godina (Ime, prezime i potpis)

Napomena: korisnik popunjava sa polja bele boje PRILOŽENI DOKUMENTI Molimo vas obeležite sa “”i poređajte ih na osnovu ovog redosleda na kraju zahteva za plaćanje 1. Opšti dokumenti

1. Kopija važeće lične karte Republike Kosova (za fizička lica) ili kopija registracije poslovanja (za pravna lica), dokumenat koji dokazuje ko ima pravo potpisivanja u ime kompanije

2. Overeneo ovlašćenje notera (u slučajevima kada se zahtev podnosi od strane ovlašćenog lica)

3. Kopija važeće lične karte ovlašćenog lica (u slučajevima kada se zahtev podnosi od strane ovlašćenog lica)

4. Originalni računi koji dokazuju izvršene troškove

5. Nalog za plaćanje (u slučajevima kada je plaćanje izvršeno u banci u vrednosti većoj od 500€) / fiskalni kupon (u slučajevima kada je plaćanje izvršeno gotovinom ispod 500 €) koja se prilaže računu i pokazuje da je korisnik izvršio plaćanje

6. Izveštaj bankarskog raćuna koji obuhvata period plaćanja koji pokazuje da je korisnik izvršio plaćanja (u slučajevima kada su plaćanja izvršena bankarskim transferom)

Samo u slučajevima građevinskih projekata

7.Građevinsku dozvolu koju izdake nadležno opštinsko telo;

8.Saglasnost zajednice iz sredine u kojoj se planira izgradnja štale; i

Br. Tekućeg žiro računa:

Adresa:

________________________________ _______________________________ (Ime, prezime i potpis korisnika) (Ime, prezime i potpis službenika)

Page 74: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

74

9.Dokaz o proceni ekološkog uticaja, samo ako je zakonom predviđeno

Dokumenti koji se odnose na procedure nabavke (podeljeni i kompletirani dokumenti za svaku nabavnu proceduru)

10. Vrsta kupovine i primenjena procedura;

11. Kopija pozivnice za podnošenje ponude (na osnovu dodatka 1 procedura za nabavku) sa potpisom ugovorača i/ili kopija novine;

12. Potpisana izjava o poštovanju pravila za izbegavanje konflikta interesa (na osnovu dodatka 2 procedura za nabavku);

13. Potpisana izjava ozbiljnog ugovorača (na osnovu dodatka 3 procedura za nabavke); 14. Kopije poslovnih uverenja svih učesnika u tenderu (korisnik i ne-korisnik); 15. Kopije uverenja fiskalnog broja svih učesnika u tenderu (korisnik i ne-korisnik); 16. Potpisana izjava o poverljivosti i neutralnosti (dodatak 4), ako se zahteva;

17. Argumentovana odluka davanja tendera (u slučaju selekcije sa najmanje 3 ponuda. Odluku donosi korisnik granta, dok se u slučaju selekcije javnom nabavkom, odluku donosi komisija za selekciju);

18. Ugovor potpisan sa korisnikom ponuđačem i ponuda ponuđača koji nisu dobili tender.

Tablica troškova na osnovu zahteva za plaćanje

Jedinstveni broj registracije (JBR) zahteva za plaćanje:......................................................

№ Vrsta tropkova Količina Cena po jedinici bez PDV-a /€/

Cena po jedinici sa PDV-om /€/

Ukupna vrednost bez PDV-a /€/

Ukupna vrednost sa PDV-om /€/

Broj računa

Datum računa

Ovlašćena podrška /€/

Jedinica za merenje

Količina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

Page 75: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

75

9

10

11

12

13

14

15

Ukupna vrednost:

Napomena: osenčena polja u gore navedenoj tablici popunjavaju samo službenici ARP-a

Page 76: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

76

Dodatak 12: informativno pismo

Data / Datum/ Date Referenca Për/Za/To: CC Përmes / Preko/ Through Nga/Od/From Tema/Predmet /Subject/ Tema

Informativno pismo

MERA _______________________________________________________________________________________ PODMERA___________________________________________________________________________ NAZIV PROJEKTA ____________________________________________________________________________________ BR. APLIKACIJE __________________________________________________________________________________ IME APLIKANTA ___________________________________________________________________________________ ADRESA I TELEFON _______________________________________________________________________________ Poštovani podnosioče zahteva. Nakon procene projekta, vaša aplikacija je deklarisna kao: Prihvaćena/Neprihvaćena U slučaju deklarisanja kao neprihvatljive, razlozi su …………………………………………………………………………………...... U slučaju kada je javna podšrka umanjena, razlozi su ………………………………………………………………….............. Ako je projekat deklarisan prihvatljivim, projekat je procenjen sa ……….poena

1. Kriterijumi selekcije za koje aplikacija nije prihvaćena su: :

2. _____________; razlog __________________________; razlog _________________________________________ itd.

U slučaju osporavanja rezultata, imate rok od 5 radnih dana, od datuma prijema informativnog pisma, da podnesete žalbu u kancelariji u kojoj ste aplicirali. Žalbi se prilaže informativno pismo kao i ostali dokumenti, ako iste posedujete.

Najkasnije 10 dana nakon ovog obaveštenja, aplikant treba primiti informativno pismo sa rezultatima procene i dodatna obijašnjenja ako je žalba odbijena.

Page 77: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

77

Dodatak 13:obrazac žalbe

Žalba

Ime i prezime _____________________________Selo ________________Opština________________ Žalim se protiv: _________________________ br.__________ datuma ___________________, kao palikant za Projekte ruralnog razvoja: Sektor: 302.1 Pčelarstvo, proizvodnja i prerada meda 302.2 Sakupljanje i prerada planinskih nedrvnih proizvoda i marketing istih 302.3 Prerada poljoprivrednih proizvoda (kultivisanih) i marketing istih 302.4 Razvoj zanatskih aktivnosti i marketing istih (prerada tekstila, kože, vune, prerada drveta i ostale umetničke aktivnosti koje se odnose na ručni rad) 302.5 Razvoj ruralnog turizma i turizma na farmi Direktna plaćanja:Pšenica Ovce i koze Krave muzare Pčelarstvo Kukuruz Ostalo _________ Br. Aplikacije _____ Razlozi žaljenja:

Napomena:prilažu se i dokumenta koja se osporavaju

Potpis ________________________

Page 78: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

78

Dodatak: obrazac pokazatelja

2015 godina

Mera 302 DIVERSIFIKACIJA FARMI I RAZVOJ POSLOVANJA

Podmera.................................

Opština.....................................

Sakupljanje pokazatelja za projekat..........................................................................

Aplikant........................................................................................................................

Identifikacioni broj farme......................................................................................

Vrsta pokazatelja

Pokazatelj

Podatke koje podnosi aplikant

Kontrola regionalnog službenika

Input Ukupna vrednost javne podrške (€) Output *Ukupan obrt ulaganja (€)

Novo preduzeće DA NE Novi poljoprivrednik DA NE Poljoprivrednik DA NE

Rezultat Aktivnosti će se proširiti u pravcu prerade nižeg nivoa DA NE Potrebno je razviti dodatnke izvore za prihode DA NE Marketing se treba poboljšati DA NE ***Stvaranje ekstra rada sa punim radnim vremenom (PRV)

Uticaj **Ekstra ukupna vrednost od prodatih proizvoda u narednoj godini, kao rezultat sprovođenja projekta (€/godišnje)

***Ekstra ukupna vrednost nepoljoprivrednog rada sa punim radnim vremenom (PRV) stvorenog u narednoj godini nakon sprovođenja projekta

*- Ukupan obrt ulaganja obuhvata prihvatljive troškove (javna finansijska sredstva i privatno kofinansiranje prihvatljivih troškova);

** - Ukupni prihodi se trebaju računati kao ekstra vrednost prodaje u prvoj godini nakon sprovođenja projekta, kao direktan rezultat izvršenog ulaganja u projektu;

*** -Ukupan broj rada sa punim radnim vremenom (PRV) se treba izračunati kao ekstra radna mesta u prvoj godini nakon sprovođenja projekta, kao direktan rezultat izvršenog ulaganja u projektu;

Page 79: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

79

PRV radnih mesta =225 radna dana godišnje

Dodatak 15: lista adresa regionalnih poljoprivrednih kancelarija

Kontakti i informativne tačke (mesta) za apliciranje

MPŠRR/ARP Adresa: Ul. ”Nazim Gafurri” br.23 (blizu gimnazije “Sami Frashëri”) Od ponedeljka do petka: od 10:00h-12:00h;e-mail 1 Nehat Veliu 038 211 967 [email protected]

2 Habibe Dauti [email protected]

3 BeratNika [email protected]

4 Veton Prekazi [email protected]

Svakog radnog dana od 08:30-16:00 časova

Br.

Region Adrese Telefon E-mail

1 Priština Industrijska zona – Kosovo Polje, preko puta Maxi-Marketa, 038 601 169

2 Mitrovica “Mbretëresha Teutë” bb. 028 522 501

3 Peć Poljoprivredni institut “Fidanishtja”, Peć 039 431-276

4 Đakovica “Marin Barleti” br.2, III sprat III. 0390 320-992

5 Prizren “Avni Rrustemi” 159

029 244-793

6 Uroševac “Dëshmoret e Kombit”bb. 0290 324 661

7 Gnjilane

Ul. “Bulevardi i Pavarësisë”(Uroševački put), (soliter, I sprat) 0280 326 106

Page 80: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

80

Dodatak 16: Logo –Promovisanje

Podržava: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Page 81: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

81

Dodatak 17: lista kulturnog nasleđa za privremenu zaštitu

Možete pronaći na veb stranici Ministarstva kulture, omladine i sporta http://www.mkrs-ks.org

i veb stranici Agencije za razvoj poljoprivrede

http://azhb.rks-gov.net

Dodatak 18: etički kod za savetodavne kompanije Preporuke za aplikante: etički kod za savetodavne kompanije

MPŠRR ili ARP ne mogu intervenisati u ugovornim odnosima dveju privatnih stranaka.

I pored toga, smatramo da je važno da damo nekoliko preporuka:

- Za pripremu aplikacije, aplikant nije dužan da angažuje savetodavnu kompaniju;

- Aplikant sam odlučuje da li želi da angažuje savetnika i kojeg će savetnika angažovati;

- U slučaju komplikovanijih projekata (npr. sa poslovnim i građevinskim planom), aplikanta savetujemo da angažuje specijalizovane savetnike;

- Službenicima Agencije za razvoj poljoprivrede je zabranjeno da preporučuju određene savetnike. U slučajevima kada se dokaže konflikt interesa između savetnika i agencije za plaćanje, aplikacije se odbija kao pokušaj prevare, a službenik se kažnjava državnim zakonima i unutrašnjim pravilima ARP-a;

- Aplikant potpisuje ugovor sa savetnikom pre apliciranja. Nije dovoljan samo usmeni dogovor!

- Troškovi savetovanja se prihvataju samo ako se projekat izabere i finansira od strane ARP-a. Za navedeno, savetnik treba izdati redovan račun a aplikant treba platiti za usluge;

- Ako se projekat obijavi kao neprihvatljivim krivicom savetnika, onda aplikant nije obavezan da plati, jer je dužnost savetnika da priprema samo prihvatljive projekte;

- Ako je aplikacija prihvatljiva ali nema dovoljan broj poena, savetniku se treba platiti jer isti nema uticaja na određivanje poena;

- Aplikant se treba pobrinuti da blagovremeno obezbedi svu neophodnu dokumentaciju i istu priloži svojoj aplikaciji. Savetnik treba proveriti upotpunjenost aplikacije;

- Aplikant može tražiti pomoć savetnika i tokom sprovođenja projekta, ako je isto predviđeno ugovorom;

- Aplikantu se ne dozvoljava da menja savetodavno kompaniju nakon selekcije projekta, jer prijem troškova pripreme projekta je povezan sa kompanijom koja je pripremila projekat.

Page 82: Program za poljoprivredu i ruralni razvoj - mbpzhr-ks.net · 1Lekovito i aromati čno bilje, šumsko voće i sakupljene pe urke 2 Povr će, vo e, za čini, lekovito bilje, pe urke,

82

Ovaj dokumenat je pripremilo upravno telo, u saradnji sa Agencijom za razvoj poljoprivrede, i isti se besplatno deli