20
VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE - · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

 • Upload
  vokien

 • View
  247

 • Download
  9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

VODIČ KROZ

PRORAČUN

OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za

2017. godinu

JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Page 2: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Brošura koja je pred Vama na jednostavan i svima razumljiv način predstavlja osnovne informa-cije o proračunu Općine Bilje, inače složenom financijskom dokumentu od posebne važnosti za funkcionira-nje Općine. Svake godine proračun se javno objavljuje u cijelosti na poslovnim stranicama u „Službenom glasniku“. U njemu je zabilježeno kako se prikuplja, raspo-ređuje i nadzire korištenje našeg zajedničkog novca, koji s različitih

osnova pritječe u općinsku blagajnu (općinski porezi, komunalna naknada, komu-nalni doprinos, zakupnina i najamnina općinske imovine, sufinanciranje, donacije i drugo). Proračun donosi Općinsko vijeće i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2017. godinu predstavlja transpa-rentno i korisno sredstvo za brzo upoznavanje s projektima i planovima usmjere-nim ka odgovornom i učinkovitom upravljanju zajedničkim sredstvima i potencija-lima u narednom jednogodišnjem razdoblju.

Jednako kao prethodnih godina, dobrim i racionalnim gospodarenjem prenijeli smo nepotrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od 3.655.000,00 ku-na, koje planiramo utrošiti na realizaciju planiranih projekata u 2017. godini.

Uz Vašu pomoć uvjeren sam da zajednički možemo zadržati pozitivne rezultate i u budućnosti!

Željko Cickaj,

Općinski načelnik

Page 3: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Proračun je temeljni financijski dokument Općine Bilje kojim

se utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata

tijekom godine.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te

utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu

godinu, a obvezno sadrži i projekcije ukupnih prihoda i

primitaka, te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Š TO JE PRORAČ UN?

TKO DONOSI PRORAČUN?

Općinski načelnik, kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave,

utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija i isti dostavlja

predstavničkom tijelu.

Općinsko vijeće , kao predstavničko tijelo jedinice lokalne

samouprave, donosi proračun do kraja godine za iduću godinu.

Proračun općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.

godinu donesen je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje

dana 14. prosinca 2016. godine i javno je dostupan na stranicama

Općine Bilje , LINK: http://www.bilje.hr/Glasnici/SLGL10-

2016.pdf

Page 4: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

DIJELOVI PRORAČ UNA

Račun prihoda i rashoda i Račun financi-

ranja sastoji se od strukture prihoda i

primitaka te rashoda i izdataka po vrsta-

ma Sastoji se od plana rasho-

da i izdataka koji se finan-

ciraju razvrstanih u raz-

djele, programe, aktivnos-

ti i projekte

Obrazloženje poje-

dinih programa

unutar upravnog

odjela i proračun-

skih korisnika

Dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvo-

ja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Page 5: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Općinski proračun se puni od.

Prihoda od poreza

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihoda od imovine

Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza

Odakle dolazi novac?

Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

Rezultata poslovanja

Najvaz nije nac elo prorac una

Uravnoteženost

Ukupna visina planiranih prihoda

mora biti istovjetna ukupnoj visini

planiranih rashoda

Page 6: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Namjenski prihodi proračuna mogu se koristiti isključivo za

propisane namjene, npr. :

Komunalna naknada se isključivo koristi za održavanje javnih

površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete,.

Komunalni doprinos se koristi isključivo za gradnju nerazvrstanih

cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina ( nogostupa, dječjih

igrališta i sl.).

Š TO ŠU TO NAMJENŠKI

PRIHODI?

Koriste se za financiranje ostalih

rashoda kao što su predškolski

odgoj, vatrogastvo, sport,

kultura, socijalna skrb i

zdravstvo.

Porezi, zakupi, ostali

prihodi

Nenamjenski

prihodi

Page 7: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

NA Š TO ŠE TROŠ I NOVAČ?

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

građevinski objekti

Postrojenje i oprema

Nematerijalna proizvedena imovina

Sastoje se od:

rashoda za zaposlene

Materijalnih rashoda

Financijskih rashoda

Subvencija

Pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostali rashodi

Page 8: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Zakonske obveze:

Predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo, javne potrebe u

kulturi i sportu, protupožarna i civilna zaštita, komunalno

gospodarstvo, zaštita okoliša, prostorno planiranje, materijalni

rashodi i plaće

Š TO MORAMO FINANČIRATI

Page 9: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Š TO Ž ELIMO FINANČIRATI? Što se financira na dobrovoljnoj bazi jedinica lokalne samouprave:

Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade

umirovljenicima), srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije

učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima), dodatni

programi u osnovnoškolskom obrazovanju (produženi boravak

učenika), održavanje manifestacija od lokalnog značaja, sufinanciranje

rada udruga u društvenim djelatnostima.

Page 10: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

32.290.922,00 kn

Prorac un Opc ine Bilje za 2017. godinu

Page 11: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

STRUKTURA PRIHODA U 2017. GODINI

OPČ I DIO PRORAČ UNA

Page 12: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

STRUKTURA RASHODA U 2017. GODINI

OPČ I DIO PRORAČ UNA

Rashodi za zaposlene;

3.614.626,00 kn

Materi jalni

rashodi;

7.334.288,00 kn

Financijski rashodi;

25.500,00 kn

Subvencije; 550.000,00 kn

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna; 232.500,00 knNaknade

građanima i

kućanstvima na temelju

os iguranja i

druge naknade; 955.000,00 kn

Osta li rashodi; 6.209.008,00 kn

Rashodi za

nabavu

proizvedene dugotra jne

imovine; 13.370.000,00 kn

Page 13: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Općina Bilje;

27.591.508,00

kn

Dužnosnici Općine Bilje;

163.000,00 kn

Jedinstveni upravni odjel;

1.974.704,00 kn

Dječji vrtić

Grl ica Bilje;

2.541.710,00 kn

Vi jeća

nacionalnih manjina;

20.000,00 kn

Proračun Općine Bilje podijeljen je u pet razdjela:

Općina Bilje—je najveći dio proračuna i u tom dijelu nalaze se svi rashodi Općine za osiguravanje kvalitete i standarda življenja našeg stanovništva

Dužnosnici Općine Bilje—odnosi se na troškove dužnosnika

Jedinstveni upravni odjel—odnosi se na troškove službenika i namještenika te troškove vezane uz zgradu Općine

Dječji vrtić Grlica Bilje—odnosi se na troškove dječjeg vrtića i njegovih djelatnika

Vijeća nacionalnih manjina—odnosi se na dva vijeća koja djeluju na području Općine Bilje

RAŽDJELI PRORAČ UNA

Page 14: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Na što će se potrošiti taj novac?

27.591.508,00 KN

Ovi novci troše se na račune za

javnu rasvjetu, energente za javne

objekte, financijske rashode,

subvencije trgovačkim društvima

te nabavu postrojenja i opreme.

Opc i poslovi i usluge—

2.041.400,00 kn

U nadi da će

nam biti

odobreni javni

radovi osigurali

smo sredstva za

njihovo

provođenje.

Javni radovi—

58.600,00 kn

Odnosi se na održavanje

i postavljanje Božićne

rasvjete, te nabavu

novih elemenata za

Božićnu rasvjetu.

Tros kovi Boz ic ne

rasvjete—70.000,00 kn

Page 15: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Zaštita okoliša—otpad, kanalizacija

Kopačevo, odvodnja, okolišno

uređenje

4.650.000,00 KN

Rekreacija, kultura i

religija—HMKC, udruge,

vjerske zajednice,

političke stranke

1.046.700,00 kn

Donacije

umirovljenicima—

povodom Uskrsa i

Božića

180.000,00 kn

Socijalna zaštita—udruge, Crveni

križ, ekshumacija poginulih

Hrvatskih branitelja, socijalni

programi, jednokratne pomoći

opremanje novorođenčadi

480.508,00 kn

Page 16: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

35.000,00 kn

Namijenili smo za

program stručnog

osposobljavanja bez

zasnivanja radnog odnosa Otkup građevina za

potrebe

Općine Bilje

450.000,00 KN

625.000,00 kn

Odnosi se na energetsko

certificiranje, Stanoupravu,

Vilu Baranju, troškove

područnih vrtića u školama,

proračunsku rezervu,

legalizaciju, Urbanu

aglomeraciju, stratešku

i prostorno-plansku

dokumentaciju,

troškove izbora

Obrazovanje—stipendije,

prijevoz učenika, osnovna

škola, produženi boravak,

izgradnja dječjeg vrtića u

Kopačevu

2.762.500,00 kn

Page 17: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Sustav civilne zaštite—procijene, planovi,

opremanje timova, gorska službe

spašavanja, financiranje DVD-ova.

310.800,00 KN

2.740.000,00 kn

Osigurali smo za pripremu EU projekata

100.000,00 KN

Poticanje razvoja gospodarstva—uređenje ruralnog

prostora, bespovratne potpore poljoprivrednicima, razvoj

turizma (Turistička zajednica Općine Bilje, otkup dvorca),

subvencije poduzetnicima i poduzetnička zona

Page 18: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, OD TOGA:

12.041.000,00 KN

71.000,00 kn—

Opskrba vodom—

vodne naknade

Održavanje postojeće komunalne

infrastrukture (ceste, javna

rasvjeta, oborinska odvodnja,

javne površine, groblja)

1.800.000,00 kn

Page 19: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

Izgradnja nove komunalne infrastrukture—projektna

dokumentacija, izgradnja javne rasvjete, Ulica I.

Mažuranića u Bilju, Prometne površine u centru naselja

Lug, mrtvačnica i parkiralište uz groblje u Bilju, Ulice

Biljske satnice ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju

8.500.000,00 kn

Zadovoljenje potreba lokalne zajednice—Savjet mladih, izgradnja

sportskih objekata, obnova i održavanje objekata nogometnih

klubova, održavanje dječjih igrališta, održavanje domova kulture,

nastavak izgradnje doma kulture u Lugu, rekonstrukcija i

nadogradnja zgrade DVD-a Kopačevo, rekonstrukcija domova kulture

1.670.000,00 kn

Page 20: VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE -  · PDF fileVODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE BILJE Proračun Općine Bilje za 2017. godinu JUO Općine Bilje, siječanj 2017. godine

OPČ INA BILJE

Adresa:

Telefon: 031/751-400

Faks: 031/751-410

E-pošta: [email protected]

Telefon/faks/e-

Kralja Zvonimira 1 b

31327 Bilje