38
SAKUPLJANJE, PLANTAŽNI UZGOJ, PRERADA LJEKOVITOG BILJA I GLJIVA 2009 Prof. dr Nezir Tanović

Ljekovito bilje, uzgoj,

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljekovito bilje, uzgoj,

Citation preview

Page 1: Ljekovito bilje, uzgoj,

SAKUPLJANJE, PLANTAŽNI UZGOJ, PRERADA

LJEKOVITOG BILJA I GLJIVA

2009

Prof. dr Nezir Tanović

Page 2: Ljekovito bilje, uzgoj,

STRATEGIJA POLJOPRIVREDE

• Aktiviranje prirodnih i ljudskih potencijala;

• Smanjenje ovisnosti o uvozu poljoprivrednih proizvoda;

• Smanjenje ukupnog trgovinskog deficita;

• Zapošljavanje;

• UnapreĊenje i oĉuvanje prirodnih resursa uz promociju odrţive i ekološke poljoprivrede.

Page 3: Ljekovito bilje, uzgoj,

STRATEŠKE RAZVOJNE GRANE

STOĈARSTVO – MLIJEKO I MESO SU “MOTOR” RAZVOJA AGRARA

- PROIZVODNJA MLJIJEKA,

- PROIZVODNJA MESA,

- BROJLERSKA PROIZVODNJA,

- RATARSKA PROIZVODNJA,

a) ţitarice

b) krmno bilje

c) povrće

- VOĆARSTVO,

- PĆELARSTVO,

- UZGOJ RIBE,

- LJEKOVITO BILJE

Page 4: Ljekovito bilje, uzgoj,

LJEKOVITO BILJE

RESURSI

- status ljekovitih biljaka

Problem:

- neracionalna eksploatacija

Rješenje:

- saĉiniti inventarizaciju ljekovitog bilja i gljiva

Page 5: Ljekovito bilje, uzgoj,

OTKUP LJEKOVITOG BILJA

- POSTUPCI

- TRADICIJA – PROFIT – TRŢIŠTE

- IZVOZ – UVOZ

- MOGUĆNOSTI

Page 6: Ljekovito bilje, uzgoj,

UZGOJ LJEKOVITOG BILJA

- AGROEKOLOŠKI UVJETI

* ZEMLJIŠTE

* TEMPERATURA

* VLAŢNOST

* NADMORSKA VISINA

* SVJETLOST

* ĈOVJEK KAO FAKTOR

* OSTALI FAKTORI

Page 7: Ljekovito bilje, uzgoj,

- KOJE LJEKOVITO BILJE UZGAJATI ?

- ZAŠTO ?

- KAKO ?

- KOME ?

- ORGANSKI ILI KONVENCIONALNO ?

Page 8: Ljekovito bilje, uzgoj,

ASPEKTI LJEKOVITOG BILJA

EKONOMSKI ASPEKTI

SOCIJALNI ASPEKTI

EKOLOŠKI ASPEKTI

Page 9: Ljekovito bilje, uzgoj,

IZVOZ – UVOZ

Tab. 1 Izvoz ljekovitog biljaGodina

Vrijednost

2002. 1.270.316 $

2003. 2.850.481 $

2004. 5.620.330 $

2005. 11.924.150 $

2006. 17.116.202 $

2007. 28.400.000 $

Page 10: Ljekovito bilje, uzgoj,

Tab. 2 Uvoz ljekovitog bilja

Godina Vrijednost

2004. 2.800.000 $

2005. 4.100.000 $

2006. 6.500.000 $

2007. 9.800.000 $

Page 11: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 12: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 13: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 14: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 15: Ljekovito bilje, uzgoj,

Izvori ljekovitih biljnih sirovina

1. Samonikle biljke

2. Gajene biljke

Upotrebljava se

1. Svjež materijal

2. Osušen, konzervisan materijal

3. Termički i hemijski prerađen materijal

4. Industrijski finalizovan materijal

Od najvećeg značaja su sadržaj i sastav aktivnih materija, kao i

organoleptičke osobine

Page 16: Ljekovito bilje, uzgoj,

Organi koji se koriste kao sirovina

Nadz. dio Herba Timijana

List Folium Žalfije

Cvast Flores Kamilice

Plod Fructus Šipurak

Sejme Sjemen Lana

Korijen Radix Koprive

Page 17: Ljekovito bilje, uzgoj,

Preduslovi za uspešnu proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja

Osiguran plasman ili proizvodnja po ugovou

Spremnost na rizik

Sposobnost za proizvodnju u saradnji

Spremnost za povećan ručni rad

Lična inicijativa

Kvalitetne sorte, sjeme i agrotehnika

Page 18: Ljekovito bilje, uzgoj,

Sposobnost dovođenja posla do kraja

Nadprosječne sposobnosti i znanja

Poznavanje i upotreba mehanizacije

Humusno zemljište bez korova i ostataka pesticida

Mogućnost navodnjavanja

Spremnost za stalnu brigu o usjevu

Spremnost na uzdržavanje od primjene pesticida

Postojanje opreme za sušenje i preradu

Page 19: Ljekovito bilje, uzgoj,

Najvažniji zahtjevi kvaliteta proizvoda:

1. Potpuna zdravstvena bezbijednost

2. Visok sadržaj i sastav aktivnih materija

3. Visok organoleptički kvalitet

4. Najmanji udio biljnih primjesa

5. Najmanji udio ili bez prisustva nečistoća

6. Mikrobiološka ispravnost

7. Najmanje prisustvo ostataka hemikalija

Page 20: Ljekovito bilje, uzgoj,

Principi i postavke za dobru poljoprivrednu proizvodnju

- Sjeme mora biti botanički identifikovano, naznačen varijetet, sorta

i porijeklo.

- Izvorni materijal treba da ispunjava zahtjeve u pogledu čistoće i klijavosti

(sertifikovano sjeme/sadnice).

- Primjena odgovarajućeg definisanog standardnog postupka u proizvodnji

Page 21: Ljekovito bilje, uzgoj,

- Navodnjavanje

- Njega usjeva i zaštita bilja

- Kada god je moguće treba izbjegavati primjenu pesticida i herbicida. 3.

- Biljke se žanju kada sadrže najviše aktivnih materija.

- Izbjegavati žetvu pri visokoj vlažnosti zemljišta, rosi, kiši ili visokoj

vlažnosti vazduha.

Page 22: Ljekovito bilje, uzgoj,

Primarna prerada

- Nakon pristizanja na mjesto prerade, biljni materijal mora odmah da

se istovari i da bude zaštićen od padavina.

- Prostorija u kojoj se obavlja prerada mora da bude čista, da obezbijedi

bilje od štetočina.

- Oprema mora da bude adekvatna preradi.

- Pri vještačkom sušenju treba voditi računa o temperaturi i trajanju

sušenja.

-Biljni materijal mora biti selektriran. Osušeni materijal se odmah

pakuje da bi se spriječilo zagađenje.

Page 23: Ljekovito bilje, uzgoj,

Pakovanje

- Poslije ponovne kontrole materijal se pakuje u nove čiste džakove ili

kutije. Ambalaža se čuva u čistoj i suhoj prostoriji.

Skladištenje i transport

- Upakovan suh materijal i eterična ulja treba da se skladište u suhim,

dobro provjetrenim prostorijama.

Oprema

- Održavanje i čišćenje mora opreme redovno provoditi.

Page 24: Ljekovito bilje, uzgoj,

Radnici i objekti

Radnici treba da imaju odgovarajuće obrazovanje. Svi postupci prerade

treba u potpunosti da se sprovode prema smjernicama EU u pogledu

higijene pri proizvodnji hrane.

Objekti u kojima se odvija prerada treba da su opremljeni sanitarnim

uređaijama, u skladu sa odgovarajućim propisima. Radnici treba da su

zaštićeni od toksičnih i alergenih biljnih materijala odgovarajućim

zaštitinim sredstvima.

Dokumentacija

Svi izvorni biljni materijali i postupci prerade moraju biti dokumentovani.

Zapis o gajenju treba da sadrži podatak o lokaciji, prethodnom usjevu i sve

preduzete mjere.

Sve partije sa bliskih lokacija treba da su jasno obilježene. Partije sa

različitih lokacija smiju da se miješaju ukoliko se postiže homogenost.

Od naročitog je značaja da se dokumentuje način, prinos i datum žetve,

kao i sve hemikalije korišćene pri proizvodnji. Svi postupci i procedure

koje mogu da imaju uticaja na kvalitet proizvoda moraju biti u

dokumentaciji partije.

Page 25: Ljekovito bilje, uzgoj,

Obrazovanje

Preporučljivo je da se radnici koji su u kontaktu sa biljem kao i

organizatori proizvodnje obrazuju za obavljanje svojih dužnosti, kao i za

primjenu hemijskih sredstava.

Garancija kvaliteta

Dogovaranje između proizvođača i kupaca ljekovitog i aromatičnog bilja

u pogledu kvaliteta (sadržaj aktivnih materija, mikrobiološka ispravnost,

količina ostataka hemikalija) mora da bude zasnovano na međunarodno

priznatim ili nacionalnim propisima i registrirano u pisanoj formi.

Page 26: Ljekovito bilje, uzgoj,

Kontrolu sigurnosti i kvaliteta obavljaju kvalifikovane i certifikovane

organizacije, koje su dio međunarodnih ili domaćih profesionalnih udruženja.

.

Od najvećeg značaja je stalna dokumentovana i kvalifikovana kontrola od

strane organizacije koja vrši nadzor.

U realizaciji veoma važnu ulogu ima primjena mehanizacije u proizvodnji

ljekovitog i aromatičnog bilja.

Page 27: Ljekovito bilje, uzgoj,

ĐUBRENJE

Konvencionalna proizvodnja Organska proizvodnja

Page 28: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 29: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 30: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 31: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 32: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 33: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 34: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 35: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 36: Ljekovito bilje, uzgoj,
Page 37: Ljekovito bilje, uzgoj,

Uzgoj matičnjaka sa stajnjakom Uzgoj matičnjaka bez stajnjaka

Page 38: Ljekovito bilje, uzgoj,

Sadnice mente