50
Godina XVII Broj 6 Sarajevo, juli 2017. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU STATISTIČKI BILTEN KANTONA SARAJEVO JUNI 2017. GODINE

STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

Godina XVIIBroj 6

Sarajevo, juli 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU

STATISTIČKI BILTENKANTONA SARAJEVO

JUNI 2017. GODINE

Page 2: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

2

Predgovor

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo radi mjesečnu i godišnju publikaciju ''Statistički bilten'' Kantona Sarajevo, sa namjerom da upozna nadležne organe i institucije Kantona Sarajevo, kao i druge korisnike sa osnovnim statističkim podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja na području Kantona Sarajevo.

Statistički bilten Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo dostupan je na internet stranici http://zis.ks.gov.ba

Ova publikacija sadrži podatke koje prikuplja i obrađuje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, koje dostavljaju izvještajne jedinice prema Programu statističkih istraživanja i njihovoj periodičnosti, a na osnovu Sporazuma sa Federalnim zavodom za statistiku broj: 01-05-01-621/17 i 26-32-18/17 od 20.04.2017 godine.

Za informacije o drugim kantonima, Statistički bilten Federalnog zavoda za statistiku dostupan je na internet stranici http://www.fzs.ba

Prezentirani su podaci za mjesec juni 2017. godine iz oblasti: trgovine na malo, prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama, otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda, turizma, vanjske trgovine, cijene, a za mjesec maj 2017. godine su podaci iz sljedećih oblasti: industrija, šumarstvo, vanjska trgovina za kanton, zaposlenost, nezaposlenost i plaće, prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, zasijane površine 2016/2017.

Detaljnije informacije o pojedinim statističkim istraživanjima dostupne su na sljedećim internet stranicama:

Statistička istraživanja za zaposlene i nezaposlene dostupna su na internet stranici

http://www: juszzks.com.ba

Statistička istraživanja turizma dostupna su na internet stranici

http://www. sarajevo-tourism.com

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u cilju poboljšanju kvaliteta ovog biltena sa zahvalnošću će primati eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije.

Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor.

Page 3: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

3

Sadržaj

2

I INDUSTRIJA

- 4

- 5

- POLJOPRIVREDA

6

- 7

- III UNUTRAŠNJA TRGOVINA

- 8

- 9

10

- 12

- IV VANJSKA TRGOVINA

- 13

- 14

- 15

- 17

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

37

- 38

- V TURIZAM

- 39

- 40

- 41

43

- VI ZAPOSLENI, NEZAPOSLENI I PLAĆE

- 44

45

- 46

- 47

- 48

VII CIJENE

- 49

VIII VITALNA STATISTIKA

50

Predgovor

Indeks industrijske proizvodnje

II ŠUMARSTVO

Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata

Zasijane površine

Zasijane površine 1

Trgovina na malo prema pretežnoj djelatnosti

Promet u trgovini na malo po strukama

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama tržnicama

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda

Izvoz uvoz po KD BiH 2010

Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

Izvoz uvoz po SMTK REV-4

Izvoz uvoz po zemljama

Izvoz uvoz po mjesecima općinama

Izvoz po SMTK REV-4

Uvoz po SMTK REV-4

Izvoz po zemljama

Uvoz po zemljama

Pokrivenost uvoza izvozom za Kanton Sarajevo

Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

Pokrivenost uvoza izvozom za FBiH

Izvoz po djelatnosti za FBiH

Uvoz po djelatnosti za FBiH

Izvoz uvoz po KD u FBiH

Izvoz uvoz po SMTK u FBiH

Top 10 zemalja u izvozu i uvozu u FBiH

Top 10 zemalja po SMTK Rev 4 u FBiH

Izvoz najznačajnijih proizvoda u FBiH

Uvoz najznačajnijih proizvoda

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. KS

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. FBiH

Izvoz uvoz po mjesecima 2015. i 2016. BiH

Izvještajo turističkim kapacitetima, turistima i noćenjima

Dolasci i noćenja po vrsti objekata

Dolasci i noćenja stranih turista po zemljama

Način i svrha dolaska turista

Zaposlenost i plaće po KD BiH 2010

Zaposlenost i plaće po općinama

Nezaposlene osobe po stručnoj spremi

Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po oćinama

Uporedni pregled broja nezaposlenih osoba prema stručnoj spremi

Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda

Prirodno kretanje stanovništva

Page 4: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

4

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

PREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Maj / Svibanj 2017. godine

INDUSTRIJA UKUPNO101,0 96,9 106,4 102,8

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 110,9 104,9 100,9 96,1

AE Energija 81,8 81,3 97,5 107,5

BB Kapitalni proizvodi 110,6 106,6 121,2 111,8

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 121,9 107,3 139,6 105,9

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,3 97,3 105,3 100,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 15,2 75,4 11,5 11,2

08 Vađenje ostalih ruda i kamena15,2 75,4 11,5 11,2

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 105,9 100,6 108,3 101,7

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 106,3 115,6 102,8 96,6

11 Proizvodnja pića 123,2 95,3 111,1 106,7

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 60,0 91,1 60,3 77,9

14 Proizvodnja odjeće 89,5 87,8 72,4 114,2

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 122,6 92,4 133,2 131,3

16

143,3 104,7 154,8 126,3

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 89,4 113,4 86,5 93,6

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 99,3 83,8 110,3 128,5

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 56,4 40,7 73,3 113,0

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda105,2 121,4 91,9 70,5

21

96,4 88,2 126,2 96,3

22

104,2 95,7 90,1 106,4

23

93,2 85,5 90,1 95,5

24 Proizvodnja baznih metala159,7 109,9 108,1 90,5

25

110,9 115,3 126,6 112,7

26215,7 49,1 −* 213,8

27 Proizvodnja električne opreme60,9 93,7 62,6 64,8

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 24,0 105,0 43,4 17,4

29

120,6 108,3 111,7 113,6

31 Proizvodnja namještaja 122,1 107,3 139,6 106,0

32 Ostala prerađivačka industrija 125,4 102,0 181,9 114,8

3367,9 190,1 52,6 56,9

D

81,8 81,3 97,5 107,5

35

81,8 81,3 97,5 107,5

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/

opskrba parom i klimatizacija

V 2017Ø 2016

V 2017IV 2017

V 2017 V 2017

I- V 2017I- V 2017

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvodai farmaceutskih preparata

Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

Proizvodnja računara te elektroničkihi optičkih proizvoda

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Popravak i instaliranje mašina i opreme

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

Page 5: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

5

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATA

Maj/Srpanj 2017. godine

P r o i z v o d n j a P r o d a j a

V I-V I-V

216 217 2016 2017 2016 2017

UKUPNO 12 12 54 53 53 53 4

Trupci četinara/četinjača 5 6 24 26 25 27 1

Jamsko drvo četinara/četinjača 1 1 4 3 3 3 1

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača 0 0 0 0 0 - 0

Prostorno drvo četinara/četinjača 2 1 7 4 7 4 1

Trupci lišćara/listača 1 2 5 6 5 7 0

Jamsko drvo lišćara/listača - - - - - - -

Ostalo dugo drvo lišćara/listača - - - - - - -

Prostorno drvo lišćara/listača - - - - - - -

Ogrjevno drvo četinara/četinjača 0 0 0 - 0 0 0

Ogrjevno drvo lišćara/listača 3 3 14 13 13 1 2

- - - - - - -

000 m3

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2017

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

Page 6: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

6

STOČNO KRMNO BILJE ha

Djetelina

UKUPNO 1.743 211

245 333 149 3 777 25

Centar 6 2 2 - - - 1 1

Hadžići 89 4 3 8 9 3 60 2

Ilidža 930 115 175 305 110 - 206 19

Ilijaš 145 38 35 20 25 - 28 3

Novi 90 22 20 - - - 48 -

Novo 2 - - - - - 2 -

Sarajevo

Stari - - - - - - - -

Grad

Sarajevo

Trnovo 472 25 10 - 5 - 432 -

Vogošća 5 5 - - 4 - - -

Stočnokrmno

biljeukupno

Lucerka /Lucerna

Kukuruz,zelenamasa

Stočnarepa

Mješavinamahunarkisa travama

i žitima

Travnodjetelinske

smjese

Ostalokrmnobilje

Page 7: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

7

ZASIJANE POVRŠINE 2016 / 2017. GODINE

ŽITA I INDUSTRIJSKO BILJE ha

Pšenica Raž Ječam Zob

Tritikale Heljda

ozima i jara

UKUPNO 5.350 1.040 132 61 161 91 219 108 256 13 47 27 20

Centar 57 2 - - - - 1 - - 1 - - -

Hadžići 700 138 28 13 14 12 3 6 50 12 27 7 20

Ilidža 1.932 118 18 - 14 6 76 1 3 - - - -

Ilijaš 1.287 700 60 40 120 60 120 100 200 - 20 20 -

Novi Grad 414 30 8 - - 3 19 - - - - - -

Novo Sarajevo 52 0 - - - - - - - - - - -

Stari Grad 105 0 - - - - - - - - - - -

Trnovo 577 20 4 1 10 2 - 1 3 - - - -

Vogošća 226 32 14 7 3 8 - - - - - - -

ZASIJANE POVRŠINE 2016 / 2017. GODINE

POVRTNO BILJEha

Mrkva Crni luk Grah Grašak Krastavci

UKUPNO ### 1.052 77 259 49 206 58 202 99 64 69 112 142 132

Centar 50 19 2 10 1 - - 4 2 - - 3 6 3

Hadžići 446 300 16 15 13 38 9 14 6 5 6 3 4 17

Ilidža 884 236 16 97 9 70 19 90 40 25 31 78 97 76

Ilijaš 418 200 10 20 10 50 15 32 15 15 15 10 15 11

Novi Grad 294 88 9 70 5 10 5 42 20 9 7 14 15 -

Novo Sarajevo 50 10 4 6 1 7 - 2 6 3 3 2 2 4

Sarajevo

Stari Grad 105 34 5 16 4 8 - 10 4 3 - - - 21

Trnovo 85 45 8 13 1 15 2 1 - - - - - -

Vogošća 189 120 7 12 5 8 8 7 6 4 7 2 3 -

Zasijanoukupno

Žitaukupno

Kukuruzukupno

Ostalažita

Industr-ijsko bilje

ukupno

Ljekovito i aroma-

tično bilje

Ostaloindustr-ijsko bilje

Povrtnobilje

ukupno

Krompir/Krumpirukupno

Bijeli luk/češnjak

Kupusi kelj

Paradajz/Rajčica

Paprikazelena

Salata,zelena

Špinat i blitva

Ostalo povrće

Page 8: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

8

TRGOVIINA NA MALO PREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI

VI- 2017 I-VI 2017 VI 2017 I-VI 2017

Ukupno 232.411 101,9 1.313.400 238.539 103,3 1.331.446

47.1 80.412 102,5 481.601 77.450 105,2 449.865

47.2 12.392 91,7 73.140 11.992 92,4 70.060

47.3 62.123 97,9 343.692 53.390 97,9 297.010

76.516 106,9 408.766 66.821 107 357.152

47.8+47.9 968 99,3 6.201 953 99,4 6.101

Ostale djelatnosti 27.933 106 151.258

PROMET TRGOVAČKIH POSLOVNIH SUBJEKATA OD OSTALIH DJELATNOSTI

VI 2017 I-VI 2017

Ostale djelatnosti bez PDV-a u hilj./tis. KM 21.806 133.212

Napomena:prethodni podaci

Ukupan promet bezPDV-a u hilj./tis. KM

Promet u trgovini na malo bez PDV-a u hilj./tis. KM

VI 2017V 2017

VI 2017V 2017

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama/prodavaonicama

Trgovina na malo hranom, pićima i dguhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonic

Trgovina na malo gorivima i mazivima

47.4+47.5+47.6+47.7

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

Page 9: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

9

TRGOVINA NA MALO PREMA TRGOVAČKIM STRUKAMA

VI 2017 I-VI 2017

Ukupno 238.539 103,30 1.331.446

11 55.187 102,00 336.982

19 24.313 112,40 124.977

21+22+23+29 1.594 89,70 8.935

24 1.749 110,20 9.438

25 Alkohol i druga pića 1.323 87,40 9.407

26 Duhanski proizvodi 10.617 93,50 62.031

30 Motorna goriva i maziva 74.252 100,80 407.724

51+71+72 30.148 112,40 158.202

52 10.877 96,20 53.000

54 624 89,70 3.359

59 4.818 109,00 22.274

61+62 253 91,20 1.784

73+74 5.923 99,50 36.481

75 Kozmetički i toaletni proizvodi 12.199 108,40 68.905

3.675 101,10 21.640

987 99,90 6.307

Napomena:prethodni podaci

Promet u trgovini na maloBez PDV-a u hilj./tis. KM

VI 2017V 2017

Nespecijalizovane prodavnice/prodavaonice živežnim namirnicama

Ostale nespecijalizirane prodavnice/prodavaonice

Ostale živežne namirnice u specijalizovanim prodavnicama

Hljeb/kruh, pecivo, kolači, tjestenina, bomboni i slatkiši

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

Željezna roba, boje, staklo i ostali građevinski materijal

Električni aparati za domaćinstvo/kućanstvo, radio i TV uređaji

Namještaj, oprema za rasvjetu i predmeti za domaćinstvo

Knjige, novine, časopisi, papirnata/papirna roba i pisaći pribor

Apoteke/ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi

41+42+43+53+63+64+65+76+77+78

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama

79+81+82+89+91+99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

Page 10: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

10

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA/TRŽNICAMA, JUNI 2017 GODINE

PROIZVOD

VI -2017 PERIOD

KOLIČINA KOLIČINA

ŽITA 0 720 0 0 2.000

PŠENICA(MERKANTILNA) 20 40 2 120 140

RAŽ 20 40 2 120 140

JEČAM 20 40 2 120 140

ZOB 20 40 2 120 140

KUKURUZ U ZRNU(MERKANTILNI) 1000 500 0,5 1100 600

HELJDA 20 60 3 70 210

OSTALA ŽITA 0 0 900 630

KROMPIR 0 27.080 0 0 148.330

KROMPIR-KRUMPIR,KONZUMNI 23700 27.080 1,14 140330 148.330

POVRĆE 0 298.174 0 0 1.576.909

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, NEKLASIRANI 12900 25.800 2 46200 141.425

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, I KLASA 4600 14.300 3,11 17320 59.190

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNII, II KLASA 5900 14.750 2,5 11150 31.125

GRAŠAK, SUHO ZRNO 700 1.550 2,21 1330 3.825

GRAŠAK, ZELENA MAHUNA 3150 7.275 2,31 6550 18.950

GRAH, SUHO ZRNO 2220 12.000 5,41 15690 86.550

GRAH SVJEŽE ZRNO ILI MAHUNA (BORANIJA) 1970 7.180 3,64 6400 32.610

BIJELI LUK-ČEŠNJAK(GLAVICE) 1312 10.024 7,64 7287 71.524

CRNI LUK(GLAVICE) 11840 17.060 1,44 52980 80.020

KUPUS(SVJEŽ) 13700 12.450 0,91 64130 77.410

KELJ 3980 6.960 1,75 19320 41.910

KARFIOL/CVJETAČA 4670 11.210 2,4 26880 80.800

MRKVA 6480 10.610 1,64 39390 71.335

PAPRIKA, KONZUMNA OSTALA(neklasirana) 9200 17.900 1,95 27090 90.710

PAPRIKA, KONZUMNA, I KLAS 3250 8.675 2,67 10440 44.085

PAPRIKA, KONZUMNA, II KLAS 4520 9.550 2,11 8680 29.700

KRASTAVCI, KONZUMNI OSTALI (neklasirana) 7000 10.000 1,43 28980 73.900

KRASTAVCI, konzumnI, I KLASA 5150 7.200 1,4 14680 34.475

KRASTAVCI, konzumnI, II KLASA 3400 4.000 1,18 4680 6.440

LUBENICE 9500 14.350 1,51 11180 18.195

DINJE 5100 10.100 1,98 6070 13.430

ZELENA SALATA 5900 17.700 3 35200 117.080

ŠPINAT/SPANAČ 6100 13.250 2,17 50420 129.615

CVEKLA/CIKLA 1300 2.400 1,85 7820 15.765

Peršun/peršin 755 4.900 6,49 3285 33.700

Celer 710 3.690 5,2 3930 22.690

Patlidžan 4110 13.150 3,2 18120 72.205

TIKVICE 5420 10.140 1,87 25840 77.645

VRIJEDNOST U KM

PROSJEČNA CIJENA

VRIJEDNOST U KM

Page 11: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

11

nastavak

0 0 150 600

VOĆE 0 210.290 0 0 848.425

ŠLJIVE, SVJEŽE 100 200 2 100 200

JABUKE, KONZUMNE OSTALE(ne klasirane 3500 5.500 1,57 59800 88.500

JABUKE, KONZUMNE I klas 2300 4.400 1,91 19800 40.750

JABUKE, KONZUMNE II klas 3000 4.000 1,33 17620 27.180

KRUŠKE 3800 11.000 2,89 23810 82.860

DUNJE 0 0 100 300

TREŠNJE 8550 32.700 3,82 27100 109.600

VIŠNJE 3850 13.900 3,61 4950 18.200

KAJSIJE/MARELICE 5500 15.000 2,73 8500 27.000

BRESKVE 5800 12.750 2,2 8650 22.150

ORASI U LJUSCI 200 1.300 6,5 3290 19.490

JAGODE 10250 40.950 4 34670 148.860

MALINE 4450 21.050 4,73 4450 21.050

BOROVNICE 980 10.160 10,37 980 10.160

MANDARINE/MANDARINKE 0 0 25220 60.155

LIMUNI 6000 20.000 3,33 38400 125.360

SMOKVE SVJEŽE 2480 9.180 3,7 2480 9.180

SMOKVE SUHE 960 8.200 8,54 4990 37.430

GROŽĐE 0 14.700 0 0 63.020

GROŽĐE, KONZUMNO OSTALO(ne klasirano) 900 5.600 6,22 6690 47.320

GROŽĐE, KONZUMNO I klas 1000 9.100 9,1 1710 15.700

PERAD I JAJA 0 63.250 0 0 468.675

KOKOŠ, ZAKLANA I OČIŠĆENA 0 0 18800 94.000

JAJA(KONZUMNA) 214000 63.250 0,3 1263900 374.675

MLIJEKO 0 32.900 0 0 211.800

MLIJEKO, SVJEŽE KRAVLJE 1000 1.500 1,5 6000 9.000

KISELO MLIJEKO 0 0 300 600

SIR 3000 12.000 4 18000 72.000

PAVLAKA/VRHNJE 600 3.600 6 3800 22.800

KAJMAK 600 10.800 18 3800 68.400

MASLAC/PUTER 500 5.000 10 3300 33.000

OSTALI MLIJEČNI PROIZVODI 0 0 600 6.000

MED I VOSAK 0 1.500 0 0 9.000

MED 100 1.500 15 600 9.000

RIBA 0 0 0 11.040

RIBA, MORSKA 0 0 280 4.200

RIBA, RIJEČNA I JEZERSKA 0 0 720 6.840

UKUPNO 0 648.614 0 0 3.339.199

OSTALO SVJEŽE POVRĆE(KELERABA,ŠPARGLA,ZEL.LUK,FEFERONI,ROTKVICE I DR.)

Page 12: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

12

OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAZA MJESEC JUNI 2017. GODINE

OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NAZIV

JAGODE 75.784

MALINE 5.041.025

TELAD za KLANJE do 8 MJESECI 7.055

JUNAD za KLANJE (od 8-12 mjeseci) 16.824

GOVEDA(starosti od 1 do 2 godine) muška 4.200

JANJAD STAROSTI OD 2 MJESECA DO 1 GOD. 2.580

TOVLJENI PILIĆI(brojleri) 781.803

SVJEŽE MLIJEKO, KRAVLJE I klase 227.790

UKUPNO 6.157.061

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

NAZIV

KRAVE, BIKOVI I JUNAD(starosti od 2 godine) KRAVE OSTALE 5.219

TOVLJENI PILIĆI(brojleri) 112.990

JEDNODNEVNI PILIĆI 18.054

JAJA A klasa (XL,L,M,S MASE) 27.000

SVJEŽE MLIJEKO, KRAVLJE I klase 152.587

SVJEŽE MLIJEKO, kozije 13.018

PASTRMKA/PASTRVA 26.093

UKUPNO 354.961

IZNOS-u KM

IZNOS-u KM

Page 13: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

13

u hilj./tis. KM

u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

A 372 625 167,9 2.868 3.499 122,0 8.093 6.964 86,0 40.058 41.040 102,4

B 1 7 - 346 195 56,5 7.045 5.955 84,5 45.381 46.996 103,6

C 99.213 94.898 95,7 265.416 464.835 175,1 325.910 339.096 104,0 1.274.158 1.555.702 122,1

D 18.528 6.243 33,7 71.209 92.735 130,2 7.178 11.060 154,1 35.212 78.436 222,8

Ostalo7.741 119,8 17.389 38.400 220,8 2.201 1.986 90,2 8.735 9.240 105,8

- - - - - - - - - - 96 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Vađenje rude i kamena

Prerađivačka industrija

Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

Nerazvrstano po kategorijama

Page 14: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

14

Izvoz po međunarodnoj klasifikaciji Uvoz po međunarodnoj klasifikaciji

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

1. Hrana i pića 7.61710.184 133,7 35.635 37.662 105,7 32.700 33.669 103,0 157.692 158.560 100,6

2. 58.569

58.378 99,7 103.883 277.485 267,1 85.246 95.286 111,8 283.716 416.492 146,8

3. Goriva i maziva 18.773

6.660 35,5 72.883 94.997 130,3 77.478 79.001 102,0 295.276 412.821 139,8

4. 4.740

4.572 96,5 20.243 20.524 101,4 49.304 49.914 101,2 227.724 233.557 102,6

5. 5.913

6.699 113,3 26.025 31.266 120,1 33.124 32.568 98,3 127.787 146.338 114,5

6. 24.370

23.222 95,3 97.888 120.538 123,1 71.198 74.622 104,8 311.349 360.661 115,8

7. 5.872

1.329 22,6 670 17.193 - 1.376 - - - 3.080 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH,

preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

Industrijski materijali

Kapitalni proizvodi (osim transportnihsredstava), dijelovi i pribor

Transportna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

Proizvodi za široku potrošnju

Proizvodi, drugdje nespomenuti

Page 15: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

15

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4 UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE7.682 8.563 111,5 35.190 36.527 103,8 27.495 28.135 102,3 135.446 138.744 102,4

00 Žive životinje - - - - - - 785 765 97,5 4.154 4.068 97,9

01 Meso i mesne prerađevine3.405 4.365 128,2 13.989 15.954 114,0 2.309 2.907 125,9 11.447 11.399 99,6

02 Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja392 317 80,9 1.865 1.608 86,2 2.410 1.826 75,8 12.394 11.817 95,3

03 - - - - - - 805 1.270 157,8 4.083 4.289 105,0

04 Žitarice i proizvodi od žitarica1.115 1.674 150,1 5.742 6.825 118,9 3.444 2.879 83,6 15.631 15.855 101,4

05 Voće i povrće1.787 1.275 71,3 11.357 8.387 73,8 6.447 6.211 96,3 30.631 31.623 103,2

06 Šećer,šećerne prerađevine i med18 8 44,4 52 45 86,5 1.261 1.584 125,6 5.126 6.638 129,5

07 Kafa, čaj, kakao i začini117 28 23,9 601 545 90,7 3.204 3.563 111,2 16.862 17.054 101,1

08 Hrana za životinje597 430 72,0 92 1.569 - 731 406 55,5 5.117 4.507 88,1

09 Ostali jestivi proizvodi251 466 185,7 1.492 1.594 106,8 6.099 6.724 110,2 30.001 31.494 105,0

1 PIĆA I DUHAN 272 886 325,7 4.141 2.980 72,0 9.941 9.665 97,2 43.958 39.985 91,0

11 Pića50 517 - 452 683 151,1 4.365 4.118 94,3 20.534 17.531 85,4

12 Duhan i proizvodi od duhana222 369 166,2 3.689 2.297 62,3 5.576 5.547 99,5 23.424 22.454 95,9

211.397 13.789 121,0 34.645 58.822 169,8 2.677 2.740 102,4 15.446 13.957 90,4

21 Sirove kože i sirovo krzno35 - - 50 79 158,0 - - - - - -

22 Uljano sjemenje i plodovi - - - 16 - - 233 18 7,7 409 516 126,2

23 Sirovi i sintetički kaučuk - - - 11 - - 8 23 287,5 109 54 49,5

24 Drvo i pluta3.606 4.479 124,2 16.788 19.694 117,3 761 1.130 148,5 4.893 4.624 94,5

25 Celuloza i papirni otpaci72 110 152,8 438 415 94,7 22 6 27,3 48 50 104,2

26 Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci

3 - - 2 15 750,0 123 283 230,1 1.773 1.107 62,4

271 1 100,0 30 29 96,7 404 442 109,4 1.645 1.676 101,9

28 Metalne rude i otpaci od metala7.561 8.938 118,2 16.429 37.420 227,8 611 321 52,5 1.798 2.269 126,2

29 Sirovine biljne i životinjske,ostale119 261 219,3 881 1.170 132,8 515 517 100,4 4.771 3.661 76,7

3

18.577 6.293 33,9 71.450 92.959 130,1 77.444 78.989 102,0 295.173 412.551 139,8

32 Ugalj, koks i briketi - - - 20 5 25,0 93 72 77,4 482 425 88,2

33 Nafta i derivati od nafte

49 50 102,0 221 219 99,1 60.516 58.849 97,2 209.064 272.549 130,4

34 Prirodni i industrijski gas - - - - - - 9.657 9.008 93,3 50.415 61.141 121,3

35 Električna energija18.528 6.243 33,7 71.209 92.735 130,2 7.178 11.060 154,1 35.212 78.436 222,8

4

13 1.276 - 71 1.297 - 1.373 1.901 138,5 8.006 7.031 87,8

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - 7 - 63 68 107,9

42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana13 1.276 - 71 1.297 - 1.152 1.689 146,6 6.401 6.163 96,3

43

- - - - - - 221 205 92,8 1.542 800 51,9

5 HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI12.374 9.554 77,2 37.292 56.929 152,7 40.841 50.742 124,2 188.408 216.190 114,7

51 Organske hemikalije/kemikalije2 - - 3 134 - 848 2.125 250,6 5.729 6.581 114,9

52 Anorganske hemikalije/kemikalije5.499 3.260 59,3 12.196 21.609 177,2 227 615 270,9 1.673 1.667 99,6

53 Boje i štavila327 283 86,5 912 1.661 182,1 5.682 5.886 103,6 18.317 20.974 114,5

54 Medicinski i farmaceutski proizvodi5.984 5.193 86,8 22.100 30.221 136,7 9.363 14.920 159,4 54.924 62.366 113,5

55

146 261 178,8 729 1.112 152,5 11.144 11.354 101,9 54.721 55.070 100,6

56 Vještačka đubriva - - - - - - 96 86 89,6 485 388 80,0

58 Plastične mase,ne-primarni oblici380 448 117,9 952 1.643 172,6 7.484 7.643 102,1 22.016 36.697 166,7

59 Ostale hemikalije/kemikalije36 65 180,6 259 401 154,8 3.913 5.224 133,5 19.468 20.658 106,1

6

8.999

7.916 88,0 25.155 36.940 146,8 67.422 69.597 103,2 182.896 325.249 177,8

61

4 13 325,0 16 61 381,3 7.763 7.424 95,6 2.210 39.774 -

62 Guma i gumeni proizvodi14 36 257,1 67 97 144,8 1.188 1.246 104,9 5.442 6.517 119,8

63 Proizvodi od drveta, osim namještaja

526 254 48,3 1.362 1.562 114,7 3.443 3.004 87,2 12.451 14.542 116,8

64 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi

168 314 186,9 781 1.285 164,5 5.288 5.909 111,7 26.665 26.444 99,2

65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi42 103 245,2 213 371 174,2 16.934 18.174 107,3 16.894 84.268 498,8

66 Proizvodi od nemetalnih minerala684 779 113,9 2.045 2.982 145,8 5.419 5.582 103,0 21.661 22.925 105,8

67 Željezo i čelik740 603 81,5 5.611 3.399 60,6 6.908 8.283 119,9 29.988 30.962 103,2

68 Obojeni metali89 88 98,9 326 243 74,5 6.787 5.887 86,7 14.267 30.618 214,6

69 Metalni proizvodi6.732 5.726 85,1 14.734 26.940 182,8 13.692 14.088 102,9 53.318 69.199 129,8

7

12.089 13.382 110,7 52.350 58.121 111,0 83.670 84.809 101,4 359.950 383.929 106,7

71 Pogonske mašine i oprema184 121 65,8 405 677 167,2 745 729 97,9 6.181 3.851 62,3

72

947 798 84,3 1.727 3.817 221,0 7.825 8.430 107,7 26.294 38.802 147,6

73 Mašine za obradu metala202 269 133,2 1.379 1.205 87,4 904 801 88,6 3.918 4.392 112,1

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

Ribe, vodozemci i njihove prerađevine

SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

Prirodna đubriva i minerali osim goriva

MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće

Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA

Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna

MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

Mašine specijalizirane za određene industrije

Page 16: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

16

naSTAVAK

74 Ostale industrijske mašine i dijelovi1.476 1.439 97,5 8.747 6.623 75,7 9.374 11.167 119,1 46.284 45.838 99,0

75

344 471 136,9 1.784 1.648 92,4 5.667 5.841 103,1 32.424 31.221 96,3

76

822 423 51,5 1.842 1.646 89,4 14.447 13.152 91,0 66.026 61.487 93,1

77 Električne mašine, aparati i uređaji2.458 3.341 135,9 11.153 12.324 110,5 12.872 13.297 103,3 58.000 60.425 104,2

78 Drumska vozila5.656 6.520 115,3 24.673 30.103 122,0 31.833 31.362 98,5 108.885 137.770 126,5

79 Ostala transportna vozila - - - 640 78 12,2 3 30 - 11.938 143 1,2

8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI54.451 49.385 90,7 96.933 255.090 263,2 39.563 38.482 97,3 174.261 193.873 111,3

81

27 55 203,7 1.093 365 33,4 2.005 2.804 139,9 6.751 9.441 139,8

82 Namještaj i njegovi dijelovi44.490 44.533 100,1 82.075 220.052 268,1 4.979 5.225 104,9 20.967 25.144 119,9

83 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi

3 4 133,3 15 316 - 902 1.023 113,4 4.566 5.199 113,9

84 Odjeća1.406 765 54,4 1.717 4.077 237,4 12.843 11.986 93,3 55.114 62.865 114,1

85 Obuća1.174 1.009 85,9 3.712 4.873 131,3 4.575 2.466 53,9 22.690 22.028 97,1

87 Naučni i kontrolni instrumenti380 301 79,2 1.311 1.648 125,7 3.129 3.847 122,9 18.408 17.646 95,9

88 Fotografski i optički proizvodi, satovi

10 7 70,0 5 39 780,0 1.066 1.019 95,6 3.704 5.174 139,7

89 Ostali industrijski proizvodi6.961 2.711 38,9 7.005 23.720 338,7 10.064 10.112 100,6 42.061 46.376 110,3

9

- - - - - - - - - - - -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Kancelarijske mašine i mašine za automatsku obradu podataka

Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grijaći uređaji

Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

Page 17: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

17

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO125.854 111.044 88,2 357.227 599.665 167,9 350.426 365.060 104,2 1.403.544 1.731.509 123,4

ZEMLJE EU 81.462 77.058 94,6 241.543 400.303 165,7 230.016 238.500 103,7 862.687 1.121.314 130,0

Austrija 3.319 3.819 115,1 15.905 15.481 97,3 11.645 9.995 85,8 45.626 56.106 123,0

Belgija Bugarska888 1.212 136,5 4.570 5.063 110,8 2.807 2.264 80,7 13.093 10.130 77,4

2.280 521 22,9 1.792 4.397 245,4 773 1.214 157,1 7.877 5.375 68,2

Češka 5.955 5.765 96,8 3.491 26.282 752,9 7.186 9.275 129,1 29.506 42.825 145,1

Kipar - - - 34 39 114,7 - 14 - 53 23 43,4

Danska 458 698 152,4 1.654 2.488 150,4 881 1.027 116,6 4.332 4.037 93,2

Estonija 25 25 100,0 147 101 68,7 52 47 90,4 222 198 89,2

Finska 1 21 - - 22 - 333 207 62,2 814 3.063 376,3

Francuska 2.684 2.728 101,6 9.389 12.605 134,3 6.251 5.879 94,0 28.617 27.709 96,8

Grčka 1 5 500,0 143 6 4,2 3.676 1.668 45,4 12.047 14.836 123,2

Hrvatska 10.926 8.713 79,7 52.396 61.980 118,3 66.227 66.209 100,0 242.298 323.668 133,6

Irska 3 2 66,7 26 23 88,5 2.884 2.955 102,5 11.246 12.371 110,0

Italija 5.511 5.260 95,4 12.704 25.790 203,0 33.924 40.236 118,6 106.745 161.564 151,4

Latvija (Letonija) 2 81 - 61 141 231,1 74 6 8,1 715 220 30,8

Litvanija - 33 - 5 54 - 55 59 107,3 388 228 58,8

Luksemburg 41 83 202,4 300 427 142,3 216 83 38,4 496 574 115,7

Mađarska 2.077 2.317 111,6 11.718 10.224 87,3 8.308 9.086 109,4 28.517 39.954 140,1

Malta - - - - - - 153 33 21,6 51 223 437,3

Nizozemska (Holandija) 2.894 2.105 72,7 5.829 11.370 195,1 3.476 3.507 100,9 17.736 19.317 108,9

Njemačka 25.496 24.353 95,5 83.796 127.862 152,6 38.490 41.578 108,0 152.661 188.844 123,7

Poljska 331 530 160,1 1.206 2.164 179,4 8.755 8.500 97,1 28.189 40.962 145,3

Portugal 139 150 107,9 160 811 506,9 2.022 2.084 103,1 3.130 9.832 314,1

Rumunija 1.651 1.133 68,6 1.635 7.193 439,9 4.967 4.018 80,9 17.051 23.562 138,2Slovačka 715 787 110,1 3.796 3.862 101,7 3.072 4.139 134,7 11.616 15.873 136,6

Slovenija 3.790 3.859 101,8 15.625 16.033 102,6 13.540 13.475 99,5 57.643 65.784 114,1

Španija 9.305 10.252 110,2 6.398 53.161 830,9 3.384 4.017 118,7 20.492 22.336 109,0

Švedska 1.730 1.600 92,5 7.811 8.628 110,5 1.479 1.563 105,7 9.173 8.267 90,1

Velika Britanija 1.240 1.006 81,1 952 4.096 430,3 5.386 5.362 99,6 12.353 23.433 189,7

ZEMLJE EFTE 1.889 2.519 133,4 7.490 10.926 145,9 1.850 4.057 219,3 11.335 14.900 131,5

Island - - - 3 - - 5 5 100,0 94 69 73,4

Lihtenštajn - - - - 2 - 1 4 400,0 13 9 69,2

Norveška 722 1.052 145,7 1.548 3.559 229,9 183 21 11,5 275 345 125,5

Švicarska 1.167 1.467 125,7 5.939 7.365 124,0 1.661 4.027 242,4 10.953 14.477 132,2

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 34.190 27.012 79,0 95.887 157.766 164,5 59.485 62.112 104,4 267.784 313.282 117,0

Albanija 1.432 262 18,3 828 2.608 315,0 743 873 117,5 1.711 2.580 150,8

Crna Gora 7.879 4.592 58,3 15.513 26.383 170,1 3.648 3.456 94,7 3.496 19.335 553,1

Kosovo 1.804 2.266 125,6 8.347 8.852 106,1 569 159 27,9 1.566 1.326 84,7

Makedonija 1.302 1.724 132,4 6.338 6.691 105,6 1.256 1.161 92,4 5.310 5.442 102,5

Ruska Federacija 5.058 3.247 64,2 17.754 24.380 137,3 7.596 5.669 74,6 43.970 48.246 109,7

Srbija 11.393 7.067 62,0 42.699 60.163 140,9 29.041 32.322 111,3 142.336 159.722 112,2

Turska 4.908 7.222 147,1 3.376 26.776 793,1 16.201 18.138 112,0 67.418 74.640 110,7

Ostale zemlje 414 632 152,7 1.032 1.913 185,4 431 334 77,5 1.977 1.991 100,7

AFRIKA 4.319 1.352 31,3 3.261 10.828 332,0 2.890 2.325 80,4 6.564 10.617 161,7

ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE 4.139 101 2,4 2.062 8.848 429,1 2.016 1.725 85,6 5.375 6.635 123,4

OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 180 1.251 695,0 1.199 1.980 165,1 874 600 68,6 1.189 3.982 334,9

AMERIKA 2.493 564 22,6 3.554 5.615 158,0 4.900 5.855 119,5 28.658 28.499 99,4

ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 2.493 564 22,6 3.316 5.504 166,0 2.361 2.993 126,8 14.173 13.384 94,4

Kanada 68 150 220,6 200 582 291,0 96 262 272,9 338 823 243,5

SAD 2.425 414 17,1 3.116 4.922 158,0 2.265 2.731 120,6 13.835 12.561 90,8

Ostale zemlje - - - - - - - - - - - -

- - - 74 8 10,8 1.022 712 69,7 3.802 4.551 119,7

ZEMLJE JUŽNE AMERIKE - - - 164 103 62,8 1.517 2.150 141,7 10.683 10.564 98,9

AZIJA 1.445 2.441 168,9 5.157 13.817 267,9 51.250 52.198 101,8 226.221 242.088 107,0

427 831 194,6 3.163 4.381 138,5 899 603 67,1 4.171 2.798 67,1

OSTALE ZEMLJE AZIJE 1.018 1.610 158,2 1.994 9.436 473,2 50.351 51.595 102,5 222.050 239.290 107,8

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

ZEMLJE CENTRALNE AMERIKE I KARIBA

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEGISTOKA

Page 18: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

18

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

Indija 78 35 44,9 28 191 682,1 1.483 1.677 113,1 8.737 8.753 100,2

Japan - - - 96 122 127,1 7.531 3.242 43,0 14.663 17.795 121,4

Kina 939 680 72,4 1.817 4.237 233,2 29.927 33.325 111,4 146.395 152.384 104,1

Malezija - - - - 287 - 654 621 95,0 2.081 3.438 165,2

Ostale zemlje 1 895 - 53 4.599 - 10.756 12.730 118,4 50.174 56.920 113,4

4 17 425,0 38 142 373,7 35 13 37,1 171 547 319,9

AUSTRALIJA I NOVI ZELAND 4 17 425,0 38 142 373,7 32 11 34,4 115 201 174,8

Australija - 17 - 38 89 234,2 28 7 25,0 110 186 169,1

Novi Zeland 4 - - - 53 - - 1 - 5 3 60,0

Ostale zemlje - - - - - - 4 3 75,0 - 12 -

- - - - - - 3 2 66,7 56 346 617,9

Neraspoređeno 52 81 155,8 297 268 90,2 - - - 124 262 211,3

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

V 2017IV 2017

I - V2016

I - V2017

I-V 2017I-V 2016

ZEMLJE OKEANIJE I POLARNOGREGIONA

OSTALE ZEMLJE OKEANIJEI POLARNOG REGIONA

Page 19: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

19

IZVOZ ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO PO MJESECIMA I OPĆINAMA

OPĆINE OPĆINE

CENTAR HADŽIĆI ILIDŽA ILIJAŠ VOGOŠĆA

Januar 33.610.143 33.919.167 3.899.306 1.968.330 73.396.946 5.031.945 5.580.411 16.284.118 5.925.947 106.219.367

Februar 39.243.235 36.287.509 2.824.121 2.335.697 80.690.562 5.959.916 8.113.988 20.204.466 12.043.456 127.012.388

Mart 41.590.698 39.259.822 3.270.275 1.695.585 85.816.381 5.819.226 9.613.545 20.352.624 7.975.843 129.577.619

April 33.119.970 37.835.770 5.563.967 2.439.018 78.958.725 6.496.740 7.788.965 21.834.460 10.775.348 125.854.238

Maj 18.400.899 38.618.302 7.888.100 2.031.982 66.939.283 8.122.781 8.780.006 19.766.406 7.435.720 111.044.196

Juni 16.460.064 39.629.542 8.251.147 2.693.579 67.034.332 7.302.186 6.888.636 20.376.192 8.452.695 110.054.042

Ukupno 182.425.008 225.550.113 31.696.916 13.164.192 452.836.230 38.732.795 46.765.550 118.818.267 52.609.009 709.761.850

UVOZ ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO PO MJESECIMA I OPĆINAMA

OPĆINE OPĆINE

CENTAR HADŽIĆI ILIDŽA ILIJAŠ VOGOŠĆA

Januar 55.026.647 82.279.187 62.428.184 3.100.701 202.834.719 12.763.144 37.491.968 8.115.154 12.160.457 273.365.442

Februar 83.897.259 98.018.675 73.333.651 3.677.354 258.926.939 14.819.557 50.631.853 7.615.370 18.546.284 350.540.002

Mart 73.374.137 114.214.828 80.112.667 5.165.425 272.867.056 18.648.738 68.772.106 9.653.619 23.149.748 393.091.267

April 71.902.340 95.324.784 73.297.437 6.028.262 246.552.823 16.816.971 62.269.112 7.651.795 17.173.556 350.464.256

Maj 72.976.677 105.113.021 74.561.390 4.794.771 257.445.859 17.512.580 65.687.690 7.583.195 16.827.299 365.056.623

Juni 74.884.410 97.136.147 71.143.729 5.041.343 248.205.628 17.937.118 73.231.494 7.405.613 20.621.511 367.401.363

Ukupno 432.061.470 592.086.640 434.877.058 27.807.857 1.486.833.025 98.498.108 358.084.223 48.024.745 108.478.854 2.099.918.955

Mjesec2017

Ukupno za Grad Sarajevo

Ukupno za Kanton

SarajevoNOVI GRAD

Novo SARAJEVO

STARI GRAD

Mjesec2017

Ukupno za Grad Sarajevo

Ukupno za Kanton

SarajevoNOVI GRAD

Novo SARAJEVO

STARI GRAD

Page 20: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

20

Izvoz po SMTK REV-4

SMTK ROBA

IZVOZ

Januar Februar Mart April Maj Juni Ukupno

01 Meso i prerađevine od mesa 2.685.169 2.437.221 3.061.797 3.405.132 4.364.702 4.291.980 20.246.001

02 Mliječni proizvodi i jaja 182.446 364.023 351.957 392.260 317.375 358.894 1.966.954

04 Žitarice i proizvodi 1.264.906 1.180.137 1.611.717 1.115.109 1.674.487 1.387.613 8.233.969

05 Povrće i voće 1.459.102 1.927.000 1.938.603 1.786.930 1.275.143 1.025.989 9.412.766

06 Šećer, proizvodi od šećera, med 10.385 3.424 4.795 18.053 8.420 6.453 51.530

07 Kafa/kava, čaj, kakao, začini 135.622 121.637 143.672 116.811 27.752 130.002 675.496

08 Stočna hrana (osim žitarica u zrnu) 135.100 249.004 157.116 597.249 430.050 66.876 1.635.395

09 Razni proizvodi za hranu 183.296 386.642 306.786 251.375 466.090 371.434 1.965.623

11 Pića 35.679 35.099 44.654 50.467 516.877 337.845 1.020.621

12 Duhan i proizvodi od duhana 904.013 496.237 305.315 221.964 369.217 770.374 3.067.120

21 Kože sirove, krzna neštavljena 43.987 35.075 79.062

22 Uljano sjemenje i plodovi 79 79

23 Sirovi kaučuk 5 5

24 Pluto i drvo 3.451.187 4.120.119 4.045.902 3.606.035 4.478.897 4.591.237 24.293.377

25 Celuloza i otpaci od papira 66.388 71.255 95.646 71.837 109.628 88.889 503.643

26 Tekstilna vlakna i otpaci 659 9.558 1.773 3.013 15.003

27 Sirova gnojiva i minerali 19.620 412 6.815 587 1.306 11.977 40.717

28 Metalne rude i otpaci metala 5.514.241 7.227.820 8.179.284 7.560.792 8.938.040 8.245.709 45.665.885

29 Životinjske, biljne tvari ostale 271.936 299.296 218.899 118.993 261.232 176.828 1.347.184

32 Kameni ugljen, koks i briketi 2.511 2.511 0 5.022

33 Nafta i naftni derivati 64.815 55.283 48.778 49.776 46.370 265.021

35 Električna energija 23.825.785 26.223.960 17.913.944 18.527.948 6.243.499 7.394.007 100.129.144

42 Čvrste biljne masti i ulja 3.098 4.934 12.871 1.276.400 1.262.511 2.559.814

51 Organski kemijski proizvodi 1.361 130.432 1.791 8 133.592

52 Anorganski kemijski proizvodi 3.867.790 5.029.669 3.952.949 5.498.599 3.259.973 3.948.888 25.557.868

53 Proizvodi za bojenje i štavljenje 125.928 480.229 444.663 327.476 283.196 985.867 2.647.360

54 Medicinski i farmaceutski proizvodi 3.183.558 4.384.767 11.475.997 5.983.917 5.192.765 4.629.444 34.850.448

55 Eterična ulja, parfimerijski i toaletni proizvodi 202.836 183.622 318.669 145.959 261.157 267.208 1.379.450

57 Plastične tvari u primarnim oblicima 45.878 57.373 392 44.071 102.746 250.459

58 Plastične tvari u ostalim oblicima 108.000 388.198 318.734 379.924 448.169 424.037 2.067.063

59 231.804 45.076 22.926 36.238 65.150 89.432 490.626

61 Koža, proizvodi od kože, krzna 3.819 13.920 26.621 3.985 12.593 2.747 63.684

62 Proizvodi od kaučuka 21.781 15.806 10.334 13.932 35.518 31.635 129.006

63 Proizvodi od pluta i drva 155.608 315.452 323.907 525.536 254.224 284.403 1.859.130

64 Papir, karton, proizvodi od celuloze 310.868 281.532 211.482 167.501 313.597 138.763 1.423.742

65 Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi 35.825 94.419 95.332 42.105 103.222 106.347 477.251

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 326.410 595.267 597.172 684.064 779.359 707.412 3.689.684

67 Željezo i čelik 594.007 709.608 752.985 739.898 602.992 853.206 4.252.696

68 Obojeni metali 4.192 50.195 11.820 88.740 87.668 118.751 361.366

69 Proizvodi od metala, ostali 2.967.747 5.218.430 6.295.764 6.731.911 5.725.688 5.686.698 32.626.238

71 Pogonski strojevi i uređaji 99.346 150.029 123.345 183.961 120.635 217.853 895.170

72 500.759 981.590 589.490 946.943 798.081 2.499.370 6.316.232

73 Strojevi za obradu metala 141.686 361.593 230.007 202.099 269.475 225.263 1.430.123

74 Industrijski strojevi za opću uporabu 1.166.016 1.374.002 1.168.048 1.476.189 1.438.910 1.465.438 8.088.603

75 Uredski mašine/strojevi i za AOP 261.813 160.135 412.042 343.619 470.864 126.846 1.775.319

76 Telekomunikacijski aparati 146.252 48.957 205.235 822.189 423.488 333.577 1.979.697

77 Električni mašine/strojevi, aparati, uređaji 1.910.074 2.116.409 2.499.000 2.457.735 3.340.561 2.469.343 14.793.122

78 Cestovna vozila 5.493.307 5.815.052 6.618.404 5.656.210 6.519.622 5.412.500 35.515.095

79 Ostala transportna oprema 54.763 23.470 126.146 204.380

81 Montažne zgrade; sanitarni uređaji 127.379 114.736 40.912 26.804 55.171 15.279 380.281

82 Pokućstvo i dijelovi 40.550.493 44.581.239 45.897.781 44.489.705 44.533.125 45.043.255 265.095.598

83 Predmeti za putovanje 202.198 104.987 1.524 2.776 4.367 11.159 327.011

84 Odjeća 713.338 670.402 521.936 1.406.388 765.106 717.580 4.794.748

85 Obuća 973.556 957.953 758.184 1.174.133 1.009.235 991.178 5.864.239

87 Znanstveni, kontrolni instrumenti 194.317 417.675 355.575 380.183 300.652 236.020 1.884.422

88 Fotoaparati, satovi 419 16.828 4.731 9.887 7.276 200 39.341

89 Razni gotovi proizvodi, nespomenuti 1.445.739 5.878.432 6.723.264 6.962.093 2.709.394 1.220.456 24.939.377

Ukupno 106.219.367 127.012.388 129.577.619 125.854.238 111.044.196 110.054.042 709.761.850

VRIJEDNOST-BAM-

Hemijske/kemijske tvari i proizvodi, nespomenuti

Specijalni mašine/strojevi za pojedine industrijske grane

Page 21: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

21

Uvoz po SMTK REV-4

SMTK ROBA

UVOZ

Januar Februar Mart April Maj Juni Ukupno

00 Žive životinje 704.370 989.420 823.905 785.399 765.199 907.288 4.975.581

01 Meso i prerađevine od mesa 1.742.146 2.119.829 2.321.677 2.308.823 2.906.831 2.912.387 14.311.693

02 Mliječni proizvodi i jaja 2.442.810 2.794.857 2.343.058 2.410.029 1.826.444 2.370.040 14.187.238

03 Ribe i prerađevine 979.941 696.398 537.846 805.150 1.269.978 512.272 4.801.586

04 Žitarice i proizvodi 2.696.707 2.989.380 3.845.334 3.443.634 2.879.452 2.491.435 18.345.942

05 Povrće i voće 5.628.689 6.447.142 6.899.877 6.447.224 6.211.154 5.943.578 37.577.664

06 Šećer, proizvodi od šećera, med 1.157.361 1.221.926 1.414.336 1.260.927 1.583.621 1.618.914 8.257.085

07 Kafa/kava, čaj, kakao, začini 2.703.282 3.487.830 4.096.598 3.204.223 3.562.558 3.386.453 20.440.944

08 Stočna hrana (osim žitarica u zrnu) 927.375 1.255.902 1.187.150 730.793 405.568 888.507 5.395.294

09 Razni proizvodi za hranu 5.015.207 5.720.981 7.934.325 6.099.025 6.724.362 6.437.074 37.930.974

11 Pića 2.334.905 2.783.430 3.948.476 4.403.495 4.117.713 4.830.769 22.418.788

12 Duhan i proizvodi od duhana 2.821.791 3.862.647 4.647.237 5.575.524 5.546.635 5.422.744 27.876.579

21 Kože sirove, krzna neštavljena 66 66

22 Uljano sjemenje i plodovi 130.563 55.144 79.411 233.018 18.013 66.549 582.697

23 Sirovi kaučuk 8.152 8.122 7.113 7.694 22.645 78.375 132.101

24 Pluto i drvo 865.906 1.066.839 799.915 761.479 1.129.999 1.054.345 5.678.483

25 Celuloza i otpaci od papira 799 21.180 21.779 6.140 31.504 81.401

26 Tekstilna vlakna i otpaci 291.184 68.705 340.643 122.579 283.455 225.014 1.331.581

27 Sirova gnojiva i minerali 200.472 292.868 336.971 404.021 441.754 484.496 2.160.582

28 Metalne rude i otpaci metala 288.477 486.225 563.382 610.624 320.669 200.799 2.470.177

29 Životinjske, biljne tvari ostale 401.361 1.177.220 1.050.371 515.303 516.906 357.654 4.018.813

32 Kameni ugljen, koks i briketi 8.105 99.969 151.283 93.348 72.251 42.676 467.632

33 Nafta i naftni derivati 47.486.569 48.939.390 56.758.368 60.515.877 58.848.570 61.606.289 334.155.063

34 Plin, zemni i industrijski 14.420.877 16.093.871 11.961.036 9.656.747 9.008.203 6.145.814 67.286.548

35 Električna energija 10.570.459 34.913.391 14.714.643 7.177.934 11.059.731 11.594.038 90.030.197

41 Životinjska ulja i masti 60.659 436 6.542 38.226 105.864

42 Čvrste biljne masti i ulja 1.452.885 741.004 1.128.413 1.152.001 1.688.550 3.144.430 9.307.283

43 Životinjska i biljna ulja i masti 95.496 103.891 174.293 221.449 204.784 160.144 960.058

51 Organski kemijski proizvodi 968.010 888.037 1.754.216 847.999 2.124.775 1.570.022 8.153.060

52 Anorganski kemijski proizvodi 209.915 238.687 376.530 227.228 614.621 281.680 1.948.661

53 Proizvodi za bojenje i štavljenje 1.163.159 3.288.755 4.954.790 5.681.805 5.885.801 4.937.078 25.911.389

54 Medicinski i farmaceutski proizvodi 9.615.479 13.676.118 14.801.782 9.362.501 14.919.878 11.072.391 73.448.148

55 8.994.802 11.734.937 11.843.473 11.144.484 11.353.906 11.707.324 66.778.926

56 Gnojiva (osim sirovih) 57.536 53.248 94.153 96.460 86.480 88.305 476.183

57 Plastične tvari u primarnim oblicima 1.635.368 2.240.282 2.942.651 2.084.272 2.888.664 2.676.260 14.467.497

58 Plastične tvari u ostalim oblicima 5.367.857 6.658.075 9.545.449 7.483.557 7.642.808 8.290.821 44.988.567

59 3.204.696 3.841.306 4.477.023 3.913.375 5.224.250 4.425.377 25.086.027

61 Koža, proizvodi od kože, krzna 8.187.791 7.931.602 8.466.997 7.763.156 7.424.188 7.972.497 47.746.231

62 Proizvodi od kaučuka 992.209 1.289.498 1.801.341 1.188.141 1.245.645 1.251.561 7.768.395

63 Proizvodi od pluta i drva 2.182.025 2.556.752 3.356.110 3.443.463 3.003.541 4.282.640 18.824.532

64 Papir, karton, proizvodi od celuloze 4.346.355 5.075.787 5.825.000 5.287.913 5.908.853 4.569.640 31.013.547

65 Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi 14.247.037 17.075.618 17.837.162 16.934.265 18.173.596 17.962.847 102.230.525

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 2.667.875 4.454.557 5.443.109 5.419.226 5.581.591 5.572.930 29.139.288

67 Željezo i čelik 3.241.274 5.727.584 6.801.319 6.908.298 8.283.410 8.498.453 39.460.338

68 Obojeni metali 5.171.278 5.796.580 6.976.799 6.787.077 5.883.898 6.671.491 37.287.123

69 Proizvodi od metala, ostali 12.128.304 12.548.638 16.742.378 13.691.807 14.087.521 14.502.334 83.700.982

71 Pogonski strojevi i uređaji 712.013 531.275 1.134.766 744.775 728.715 975.641 4.827.185

72 7.612.093 5.664.838 9.270.062 7.825.052 8.429.667 5.577.184 44.378.895

73 Strojevi za obradu metala 1.083.734 696.749 906.515 903.551 801.385 791.033 5.182.966

74 Industrijski strojevi za opću uporabu 6.219.044 8.018.129 11.059.912 9.374.113 11.166.577 12.938.925 58.776.700

75 Uredski mašine/strojevi i za AOP 6.692.732 6.579.206 6.575.392 5.666.518 5.841.241 7.350.567 38.705.655

76 Telekomunikacijski aparati 8.324.826 8.702.027 16.922.731 14.447.341 13.151.776 12.579.575 74.128.276

77 Električni mašine/strojevi, aparati, uređaji 9.107.834 13.086.292 12.062.446 12.871.577 13.296.823 15.161.249 75.586.220

78 Cestovna vozila 16.954.042 27.106.778 30.548.513 31.833.406 31.362.008 31.096.342 168.901.089

79 Ostala transportna oprema 55.692 49.165 4.730 3.484 30.237 168.846 312.154

81 Montažne zgrade; sanitarni uređaji 1.075.796 1.685.679 1.869.864 2.005.444 2.804.242 1.619.775 11.060.799

82 Pokućstvo i dijelovi 3.713.681 4.983.845 6.289.521 4.979.228 5.224.646 5.732.912 30.923.833

83 Predmeti za putovanje 756.338 859.902 1.659.834 901.851 1.023.261 1.025.939 6.227.125

84 Odjeća 9.080.950 11.086.388 17.869.889 12.843.224 11.986.011 18.194.009 81.060.470

85 Obuća 2.538.431 4.777.653 7.670.802 4.574.813 2.465.964 1.597.685 23.625.347

87 Znanstveni, kontrolni instrumenti 2.794.931 3.605.482 4.269.591 3.129.420 3.847.007 3.391.643 21.038.075

88 Fotoaparati, satovi 833.660 1.010.607 1.244.593 1.065.613 1.019.366 950.934 6.124.772

89 Razni gotovi proizvodi, nespomenuti 6.052.720 8.521.708 11.626.165 10.061.281 10.116.545 8.963.641 55.342.061

Ukupno 273.365.442 350.540.002 393.091.268 350.464.256 365.056.623 367.401.363 2.099.918.955

VRIJEDNOST- BAM -

Eterična ulja, parfimerijski i toaletni proizvodi

Hemijske/kemijske tvari i proizvodi, nespomenuti

Specijalni mašine/strojevi za pojedine industrijske grane

Page 22: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

22

Izvoz po zemljamaPrethodni podaci

ZEMLJE

IZVOZ

Januar Februar Mart April Maj Juni Ukupno

1 Albanija 73.962 101.661 738.237 1.432.219 262.071 212.417 2.820.566

2 Austrija 2.147.005 2.923.902 3.285.299 3.319.009 3.818.676 3.465.148 18.959.038

3 Belgija 1.017.413 718.086 1.227.826 887.514 1.211.952 841.376 5.904.167

4 Bugarska 473.137 554.726 568.234 2.280.063 521.121 714.157 5.111.439

5 Crna Gora 4.749.990 4.351.886 4.810.561 7.878.926 4.591.978 4.814.481 31.197.823

6 Češka 5.091.813 5.094.562 4.376.454 5.954.731 5.764.752 5.584.505 31.866.817

7 Danska 353.860 449.352 528.119 458.439 697.933 822.477 3.310.179

8 Francuska 2.406.918 2.588.730 2.197.096 2.684.437 2.727.533 3.079.453 15.684.167

9 Hrvatska 13.873.441 18.071.356 10.399.057 10.925.640 8.712.907 9.321.451 71.303.853

10 Indonezija 3.159.143 12 830.478 3.989.632

11 Italija 4.082.288 5.458.561 5.484.247 5.511.107 5.260.049 6.186.223 31.982.475

12 Kanada 221.342 101.215 42.349 67.704 149.720 78.740 661.069

13 Kina 438.161 964.050 1.215.033 939.339 680.149 833.880 5.070.612

14 Kosovo 1.463.917 1.150.167 2.168.333 1.804.179 2.265.830 2.399.343 11.251.770

15 Mađarska 1.869.319 2.135.971 1.824.954 2.077.116 2.317.109 1.703.531 11.928.001

16 Makedonija BJR 1.064.315 1.003.122 1.596.971 1.301.796 1.724.435 1.650.435 8.341.074

17 Malezija 286.865 464 287.329

18 Maroko 4.092.574 213.185 4.092.574 8.398.334

19 Nizozemska 2.279.632 1.946.587 2.144.245 2.894.302 2.105.401 1.989.331 13.359.498

20 Norveška 267.297 673.973 843.959 721.760 1.051.707 525.494 4.084.191

21 Njemačka 23.884.596 25.547.308 28.580.992 25.495.654 24.353.392 24.544.243 152.406.186

22 Poljska 416.787 546.290 339.527 331.319 529.854 415.804 2.579.581

23 Portugal 203.825 135.185 183.417 138.817 150.099 304.303 1.115.646

24 Rumunija 1.467.980 1.467.928 1.473.049 1.650.790 1.133.484 1.348.288 8.541.520

25 Ruska Federacija 2.412.131 4.139.065 9.523.499 5.058.362 3.246.502 3.628.687 28.008.245

26 SAD 299.399 1.284.327 499.854 2.425.307 413.597 871.945 5.794.428

27 Slovačka 772.679 699.122 887.827 715.211 786.685 687.122 4.548.645

28 Slovenija 2.295.764 2.992.041 3.096.569 3.789.558 3.858.934 4.722.815 20.755.681

29 Srbija 12.323.876 14.583.486 14.795.423 11.393.344 7.066.976 5.703.855 65.866.960

30 Španija 10.184.719 12.043.882 11.375.414 9.304.670 10.252.258 10.190.298 63.351.241

31 Švedska 1.762.757 1.653.876 1.881.066 1.729.832 1.600.256 1.346.505 9.974.293

32 Švicarska 1.417.834 1.992.068 1.321.813 1.166.585 1.466.539 1.153.615 8.518.455

33 Turska 3.854.988 5.609.110 5.202.508 4.908.134 7.222.490 6.372.467 33.169.697

34 Ujed. Arapski Emirati 360.745 342.299 210.759 199.818 464.557 437.400 2.015.577

35 Ukrajina 254.616 93.243 319.577 413.893 631.804 414.506 2.127.639

36 Velika Britanija 560.320 686.172 603.259 1.239.788 1.006.155 1.100.033 5.195.727

37 Ostale zemlje 1.585.673 816.042 2.459.763 662.290 2.166.812 2.589.714 10.280.294

Ukupno 106.219.367 127.012.388 129.577.619 125.854.238 111.044.197 110.054.042 709.761.850

Redni broj

VRIJEDNOST- BAM -

Page 23: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

23

Uvoz po zemljama

ZEMLJE

UVOZ

Januar Februar Mart April Maj Juni

1 Albanija 65.593 198.589 700.350 742.999 872.556 508.928 3.089.016

2 Austrija 10.605.875 9.665.452 14.194.649 11.644.642 9.995.148 11.547.575 67.653.341

3 Bangladeš 2.159.604 2.185.231 2.778.552 2.339.878 1.949.393 3.147.051 14.559.708

4 Belgija 1.216.817 1.519.624 2.322.155 2.807.111 2.264.075 3.879.528 14.009.310

5 Brazil 529.881 1.197.475 778.222 350.240 613.306 610.324 4.079.448

6 Bugarska 1.452.516 1.302.108 774.382 1.214.152 1.818.181 6.561.339

7 Crna Gora 3.582.750 3.433.842 5.214.852 3.647.742 3.455.834 4.019.738 23.354.758

8 Češka 8.612.103 7.593.316 10.158.426 7.186.138 9.275.135 6.530.298 49.355.417

9 Danska 523.401 790.672 815.227 880.504 1.027.468 1.144.934 5.182.207

10 Ekvador 818.145 1.355.388 936.469 332.497 220.170 468.992 4.131.660

11 Finska 2.064.919 235.995 222.605 332.977 206.783 357.035 3.420.314

12 Francuska 4.408.433 5.664.853 5.522.230 6.251.551 5.878.723 6.099.856 33.825.647

13 Grčka 5.968.762 2.715.035 807.891 3.675.906 1.667.945 966.405 15.801.944

14 Hrvatska 50.976.309 68.828.447 72.117.099 66.226.835 66.209.353 68.090.570 392.448.613

15 Indija 1.460.565 2.032.222 2.101.151 1.482.859 1.676.603 1.945.059 10.698.459

16 Indonezija 900.558 478.735 1.005.867 429.987 695.386 940.514 4.451.047

17 Irska 1.874.315 2.155.574 2.502.370 2.884.022 2.955.117 3.447.571 15.818.969

18 Italija 20.785.753 30.289.763 36.328.622 33.923.631 40.236.456 37.539.772 199.103.997

19 Japan 1.758.823 2.743.086 2.519.490 7.531.446 3.241.979 2.692.083 20.486.907

20 Južna Afrika 260.566 391.600 1.205.014 845.804 544.696 381.415 3.629.094

21 Južna Koreja 1.093.243 1.599.096 1.380.688 1.163.847 2.708.696 1.747.462 9.693.033

22 Kambodža 284.873 270738 633.997 268.193 182.608 393.663 2.034.071

23 Kazahstan 430.571 703.376 492.977 1.626.924

24 Kina 23.365.010 27.812.262 38.150.438 29.927.264 33.325.303 31.849.633 184.429.911

25 Kostarika 278.888 176.229 257.741 372.962 285.584 136.262 1.507.667

26 Mađarska 5.828.109 8.043.695 8.688.674 8.307.984 9.085.926 8.278.775 48.233.163

27 Makedonija BJR 596.757 1.205.161 1.233.899 1.256.407 1.160.811 1.133.544 6.586.578

28 Malezija 547.496 383.594 1.231.224 654.302 621.405 427.210 3.865.230

29 Maroko 433.877 601.268 664.937 1.068.073 1.046.593 676.123 4.490.870

30 Meksiko 813.898 508.722 582.937 536.505 406.379 709.605 3.558.045

31 Nizozemska 2.785.849 4.706.803 4.841.101 3.475.729 3.507.296 3.620.947 22.937.725

32 Njemačka 29.150.696 37.043.529 42.600.833 38.490.154 41.575.246 42.496.317 231.356.776

33 Pakistan 571.028 457.557 430.560 459.078 333.130 579.492 2.830.846

34 Poljska 5.683.985 8.404.132 9.619.252 8.754.848 8.500.149 9.300.345 50.262.711

35 Portugal 1.635.451 2.088.339 2.002.215 2.022.319 2.083.860 1.875.399 11.707.583

36 Rumunija 3.926.532 4.765.368 5.885.432 4.966.678 4.018.083 4.868.072 28.430.165

37 Ruska Federacija 11.305.930 14.428.507 9.247.076 7.596.297 5.668.505 3.316.036 51.562.351

38 SAD 1.848.992 2.703.145 3.021.207 2.264.852 2.730.578 2.813.425 15.382.199

39 Slovačka 2.045.832 2.546.634 4.069.893 3.071.596 4.138.981 3.810.155 19.683.092

40 Slovenija 10.104.247 13.336.799 15.327.616 13.540.470 13.474.755 13.922.409 79.706.295

41 Srbija 24.003.969 39.316.910 35.053.633 29.076.789 32.321.964 35.147.003 194.920.267

42 Španija 5.400.651 5.259.939 4.274.583 3.383.769 4.017.194 4.921.599 27.257.734

43 Švedska 1.689.098 1.334.260 2.200.614 1.479.402 1.563.163 1.458.975 9.725.513

44 Švicarska 2.541.230 3.095.768 3.151.482 1.661.466 4.027.289 3.261.783 17.739.017

45 Tajland 1.086.298 625.402 606.769 458.055 1.335.720 1.402.391 5.514.635

46 Tajvan 636.837 1.083.888 933.099 1.767.332 1.090.604 1.197.183 6.708.944

47 Turska 10.099.400 12.864.014 17.337.402 16.201.415 18.137.890 19.811.519 94.451.639

48 Velika Britanija 2.458.266 4.255.014 5.981.702 5.386.498 5.361.625 4.174.570 27.617.674

49 Vijetnam 1.069.598 2.956.883 4.997.983 3.276.492 3.895.318 3.858.851 20.055.127

50 Ostale zemlje 3.075.659 3.035.559 4.657.955 5.284.330 4.251.692 4.076.784 24.381.979

UKUPNO 273.365.442 350.540.005 393.091.267 350.464.256 365.056.623 367.401.363 2.099.918.955

Prethodni podaci

Redni broj

VRIJEDNOST- BAM -

Page 24: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

24

Pokrivenost uvoza izvozom za Kantona Sarajevo

KD DJELATNOSTI

NACEsc NACEdjel

1.686.93747.455.717 49.142.654

3,55

02 - Šumarstvo i sječa drva 2.906.255 328.864 3.235.120 883,73

03 - Ribarstvo - 107.203 107.203 -

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 05 - Vađenje ugljena i lignita - 5.487 5.487 -

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - 47.759.663 47.759.663 -

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 07 - Vađenje metalnih ruda 172.966 161.297 334.263 107,23

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 28.478 2.138.795 2.167.274 1,33

Blank - Blank - - 95.759 95.759 -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 46.637.300 133.786.672 180.423.972 34,86

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 1.020.621 23.152.039 24.172.661 4,41

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 2.929.692 27.448.066 30.377.758 10,67

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 510.053 105.199.508 105.709.561 0,48

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 4.766.690 80.351.856 85.118.547 5,93

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 6.240.93077.052.666 83.293.596

8,10

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22.953.91424.662.798 47.616.712

93,07

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1.486.443 32.345.320 33.831.764 4,60

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6.121 485.864 491.984 1,26

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 57.415 353.648.511 353.705.926 0,02

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 30.623.999 143.567.230 174.191.229 21,33

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 34.851.14172.992.512 107.843.653

47,75

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7.906.832 75.638.086 83.544.918 10,45

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 4.098.332 30.480.207 34.578.539 13,45

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 4.823.299 76.927.006 81.750.304 6,27

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 48.966.33791.866.483 140.832.820

53,30

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 4.656.167125.691.392 130.347.558

3,70

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 15.929.411 79.770.823 95.700.235 19,97

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 17.310.806 117.269.631 134.580.437 14,76

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 36.011.294 167.622.092 203.633.385 21,48

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 342.720 3.118.443 3.461.163 10,99

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 264.397.953 27.155.178 291.553.131 973,66

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 1.494.108 30.971.072 32.465.180 4,82

100.129.14490.030.197 190.159.341

111,22

46.060.952

2.452.303 48.513.255

1878,27

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 58 - Izdavačke djelatnosti 745.0717.935.560 8.680.631

9,39

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 1.082148.656 149.737

0,73

- 25.373 25.373 -

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - 27.840 27.840 -

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 9.386 6.636 16.022 141,43

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - 36.151 36.151 -

TOTAL 709.761.850 2.099.918.955 2.809.680.805 34

UKUPAN IZVOZ

UKUPAN UVOZ

Obim trgovinske razmjene

Procenat pokrivenos-ti

uvoza izvozom

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVOA - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

Page 25: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

25

Izvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

KD DJELATNOSTI Izvoz po djelatnosti Indexi

NACEsc NACEdjelJanuar Februar Mart April Maj Juni

393.939 321.966 287.143 198.817 283.402 201.670 1.686.937 81,73 89,18 69,24 142,54 71,16

02 - Šumarstvo i sječa drva 389.419 520.598 588.819 173.414 341.641 892.365 2.906.255 133,69 113,10 29,45 197,01 261,20

03 - Ribarstvo - - - - - - - - - - - -

05 - Vađenje ugljena i lignita - - - - - - - - - - - -

06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - - - - - - - - - - - -

07 - Vađenje metalnih ruda 90.116 75.408 - 18 7.424 - 172.966 83,68 - - 41361,28 -

08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 19.619 412 1.639 585 - 6.224 28.478 2,10 397,87 35,71 - -

Blank - Blank - - - - - - - - - - - - -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5.967.017 6.670.926 7.577.220 7.680.591 9.839.262 8.902.285 46.637.300 111,80 113,59 101,36 128,11 90,48

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 35.679 35.099 44.654 50.467 516.877 337.845 1.020.621 98,37 127,23 113,02 1024,19 65,36

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 874.244 476.663 285.741 192.603 349.642 750.800 2.929.692 54,52 59,95 67,40 181,54 214,73

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 36.834 92.999 117.881 65.734 44.688 151.916 510.053 252,48 126,76 55,76 67,98 339,95

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 713.887 659.893 521.784 1.401.919 751.628 717.580 4.766.690 92,44 79,07 268,68 53,61 95,47

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1.179.573 1.076.860 772.323 1.180.894 1.026.195 1.005.084 6.240.930 91,29 71,72 152,90 86,90 97,94

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.200.719 3.890.104 3.770.277 3.887.438 4.297.549 3.907.826 22.953.914 121,54 96,92 103,11 110,55 90,93

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 311.369 282.359 211.721 167.501 374.416 139.078 1.486.443 90,68 74,98 79,11 223,53 37,15

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa - - - - - 6.121 6.121 - - - - -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2.511 51.701 29 669 271 2.235 57.415 2059,34 0,06 2279,72 40,46 825,70

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4.428.539 5.967.854 4.793.253 6.067.107 3.953.718 5.413.528 30.623.999 134,76 80,32 126,58 65,17 136,92

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.183.558 4.384.767 11.475.997 5.984.610 5.192.765 4.629.444 34.851.141 137,73 261,72 52,15 86,77 89,15

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1.168.726 1.652.425 1.041.965 1.223.322 1.477.014 1.343.381 7.906.832 141,39 63,06 117,41 120,74 90,95

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 339.732 628.990 676.408 759.668 898.930 794.605 4.098.332 185,14 107,54 112,31 118,33 88,39

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 621.341 803.854 840.782 849.831 729.828 977.663 4.823.299 129,37 104,59 101,08 85,88 133,96

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.013.942 9.413.311 11.697.287 12.494.068 6.795.131 5.552.598 48.966.337 312,33 124,26 106,81 54,39 81,71

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 485.600 682.010 678.997 1.514.955 663.158 631.446 4.656.167 140,45 99,56 223,12 43,77 95,22

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 2.011.476 2.332.056 2.670.094 2.648.387 3.579.452 2.687.948 15.929.411 115,94 114,50 99,19 135,16 75,09

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 2.083.600 2.763.014 2.364.649 2.721.750 2.992.334 4.385.460 17.310.806 132,61 85,58 115,10 109,94 146,56

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5.563.595 5.933.231 6.761.243 5.783.965 6.467.646 5.501.614 36.011.294 106,64 113,96 85,55 111,82 85,06

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava - 55.502 23.470 158 131.244 132.346 342.720 - 42,29 0,67 83186,97 100,84

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 40.485.747 44.464.739 45.736.116 44.338.524 44.454.185 44.918.642 264.397.953 109,83 102,86 96,94 100,26 101,04

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 230.282 143.974 304.793 198.684 362.046 254.329 1.494.108 62,52 211,70 65,19 182,22 70,25

23.825.785 26.223.960 17.913.944 18.527.948 6.243.499 7.394.007 100.129.144 110,07 68,31 103,43 33,70 118,43

5.497.179 7.245.700 8.274.774 7.632.611 9.054.767 8.355.921 46.060.952 131,81 114,20 92,24 118,63 92,28

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 58 - Izdavačke djelatnosti 64.258 162.016 135.287 108.002 215.485 60.024 745.071 252,13 83,50 79,83 199,52 27,86

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 1.082 - - - - - 1.082 - - - - -

- - - - - - - - - - - -

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - - - - - - - - - - - -

90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti - - 9.327 - - 59 9.386 - - - - -

91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - - - - - - - - - - - -

TOTAL 106.219.367 127.012.388 129.577.619 125.854.238 111.044.196 110.054.042 709.761.850 119,58 102,02 97,13 88,23 99,11

UKUPANIZVOZ

II 2017I 2017

III 2017II 2017

IV 2017III 2017

V 2017IV 2017

VI 2017V 2017

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

Page 26: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

26

Uvoz po djelatnosti za Kanton Sarajevo

KD DJELATNOSTI Izvoz po djelatnostiIndexi

NACEsc NACEdjel

Januar Februar Mart April Maj Juni

6.544.977 9.848.524 9.279.162 8.039.215 6.941.441 6.802.397 47.455.717 150,47 94,22 86,64 86,34 98,00

02 - Šumarstvo i sječa drva 11.849 5.489 236.951 40.062 8.809 25.704 328.864 46,32 4317,01 16,91 21,99 291,80

03 - Ribarstvo 16.176 24.552 26.013 13.808 13.544 13.110 107.203 151,77 105,95 53,08 98,09 96,79

05 - Vađenje ugljena i lignita - - 4.551 937 - - 5.487 - - 20,58 - -

06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 11.035.272 14.174.773 7.826.425 6.649.180 5.497.289 2.576.725 47.759.663 128,45 55,21 84,96 82,68 46,87

07 - Vađenje metalnih ruda 130.253 2.526 1.453 6.953 - 20.111 161.297 1,94 57,52 478,48 - -

08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 160.997 301.633 358.260 387.647 457.410 472.848 2.138.795 187,35 118,77 108,20 118,00 103,38

Blank - Blank - 95.759 - - - - - 95.759 - - - - -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 19.510.481 20.329.629 24.338.976 21.466.722 23.685.706 24.455.156 133.786.672 104,20 119,72 88,20 110,34 103,25

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 2.446.924 2.869.750 4.116.274 4.571.338 4.204.964 4.942.790 23.152.039 117,28 143,44 111,06 91,99 117,55

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 2.821.791 3.560.872 4.596.542 5.550.177 5.521.288 5.397.396 27.448.066 126,19 129,08 120,75 99,48 97,76

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 14.663.306 17.486.831 18.749.755 17.380.333 18.455.990 18.463.294 105.199.508 119,26 107,22 92,70 106,19 100,04

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 8.973.358 10.887.773 17.723.167 12.797.901 11.819.628 18.150.029 80.351.856 121,33 162,78 72,21 92,36 153,56

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 11.406.441 13.523.004 17.717.158 13.089.208 10.814.178 10.502.677 77.052.666 118,56 131,01 73,88 82,62 97,12

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.068.944 3.701.973 4.166.781 4.228.891 4.157.352 5.338.857 24.662.798 120,63 112,56 101,49 98,31 128,42

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4.479.670 5.322.426 6.054.509 5.459.686 6.187.331 4.841.699 32.345.320 118,81 113,75 90,18 113,33 78,25

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 64.262 82.780 87.578 56.041 102.452 92.751 485.864 128,82 105,80 63,99 182,82 90,53

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 50.871.644 50.854.284 60.878.544 63.513.607 62.356.695 65.173.738 353.648.511 99,97 119,71 104,33 98,18 104,52

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 16.519.511 22.206.615 26.681.870 23.925.594 28.375.325 25.858.315 143.567.230 134,43 120,15 89,67 118,60 91,13

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 9.556.204 13.607.978 14.712.546 9.352.815 14.890.480 10.872.488 72.992.512 142,40 108,12 63,57 159,21 73,02

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 8.773.635 11.786.937 15.633.598 12.324.102 13.306.412 13.813.401 75.638.086 134,34 132,63 78,83 107,97 103,81

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2.761.208 4.671.876 5.590.593 5.679.189 5.866.621 5.910.720 30.480.207 169,20 119,66 101,58 103,30 100,75

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 8.437.918 11.543.391 13.779.105 13.709.771 14.274.809 15.182.012 76.927.006 136,80 119,37 99,50 104,12 106,36

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12.581.580 13.435.104 18.821.296 16.083.743 15.689.078 15.255.683 91.866.483 106,78 140,09 85,46 97,55 97,24

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 16.774.789 16.995.091 26.386.378 21.759.438 21.774.069 22.001.626 125.691.392 101,31 155,26 82,46 100,07 101,05

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 10.200.643 13.189.608 12.822.892 13.748.151 13.999.308 15.810.221 79.770.823 129,30 97,22 107,22 101,83 112,94

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 15.707.434 16.443.476 23.082.925 19.434.085 21.645.790 20.955.921 117.269.631 104,69 140,38 84,19 111,38 96,81

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 17.241.009 27.125.247 30.054.432 31.476.402 31.018.481 30.706.521 167.622.092 157,33 110,80 104,73 98,55 98,99

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 136.506 214.346 834.850 555.340 670.808 706.592 3.118.443 157,02 389,49 66,52 120,79 105,33

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 3.123.949 4.382.230 5.549.926 4.426.053 4.620.053 5.052.966 27.155.178 140,28 126,65 79,75 104,38 109,37

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 3.475.691 5.015.992 6.445.148 5.359.127 5.655.655 5.019.459 30.971.072 144,32 128,49 83,15 105,53 88,75

10.570.459 34.913.391 14.714.643 7.177.934 11.059.731 11.594.038 90.030.197 330,29 42,15 48,78 154,08 104,83

159.601 512.452 576.337 643.613 349.413 210.887 2.452.303 321,08 112,47 111,67 54,29 60,35

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 58 - Izdavačke djelatnosti 960.642 1.474.786 1.205.135 1.506.881 1.618.817 1.169.299 7.935.560 153,52 81,72 125,04 107,43 72,23

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 82.111 30.934 2.333 16.201 13.447 3.629 148.656 37,67 7,54 694,54 83,00 26,99

1 13.730 - 9.681 1.961 - 25.373 1134714,05 - - 20,25 -

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - - 5.531 22.309 - - 27.840 - - 403,39 - -

90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 443 - 2.635 2.121 332 1.105 6.636 - - 80,49 15,63 333,41

91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - - 26.996 - 1.956 7.198 36.151 - - - - 368,05

TOTAL 273.365.442 350.540.002 393.091.267 350.464.256 365.056.623 367.401.363 ### 128,23 112,14 89,16 104,16 100,64

UKUPANIZVOZ

II 2017I 2017

III 2017II 2017

IV 2017III 2017

V 2017IV 2017

VI 2017V 2017

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTIR - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJAR - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

Page 27: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

27

Pokrivenost uvoza izvozom u Federaciji BiH

KD DJELATNOSTI

NACEsc NACEdjel

12.989.573213.411.545 226.401.118

6,09

02 - Šumarstvo i sječa drva 17.451.2623.815.024 21.266.286

457,44

03 - Ribarstvo 1.691.642661.015 2.352.657

255,92

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 05 - Vađenje ugljena i lignita 7.511.570233.781.870 241.293.440

3,21

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 558.119 48.016.187 48.574.306 1,16

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 07 - Vađenje metalnih ruda 234.082 219.378 453.460 106,70

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 7.906.90512.355.843 20.262.749

63,99

Blank - Blank - 11.430268.259 279.689

4,26

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 164.751.871 547.719.666 712.471.537 30,08

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 19.616.379 123.176.669 142.793.048 15,93

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 2.929.692 27.763.468 30.693.160 10,55

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 35.095.137 287.733.927 322.829.064 12,20

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 187.884.078 140.960.148 328.844.226 133,29

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 196.587.293 221.970.389 418.557.681 88,56

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 146.866.47880.466.103 227.332.581

182,52

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 55.582.036 127.593.289 183.175.325 43,56

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 18.387 662.577 680.964 2,78

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 123.149.300 461.395.923 584.545.223 26,69

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 223.721.457 448.689.565 672.411.022 49,86

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 37.266.381175.733.734 213.000.116

21,21

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 118.300.126 296.854.816 415.154.942 39,85

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 43.081.073 144.651.981 187.733.055 29,78

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 392.248.512 478.208.091 870.456.603 82,02

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 358.321.988 267.429.268 625.751.255 133,99

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 9.461.401 226.968.754 236.430.155 4,17

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 178.048.058 224.330.700 402.378.758 79,37

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 265.259.759 430.436.560 695.696.319 61,63

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 151.255.288 380.978.472 532.233.760 39,70

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 5.132.1378.625.207 13.757.344

59,50

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 412.041.17461.488.478 473.529.651

670,11

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 34.527.036 90.438.528 124.965.564 38,18

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 107.637.597 99.643.670 207.281.267 108,02

91.085.296

5.233.317 96.318.613

1740,49

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 58 - Izdavačke djelatnosti 17.356.246 15.362.665 32.718.911 112,98

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 1.200289.205 290.404

0,41

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza -31.607 31.607

-

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti -28.062 28.062

-

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10.181 55.435 65.615 18,37

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - 36.151 36.151 -

TOTAL 3.425.590.143 5.887.485.545 9.313.075.688 58,18

UKUPAN IZVOZ

UKUPAN UVOZ

Obim trgovinske razmjene

Procenat pokrivenos-ti uvoza izvozom

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

Page 28: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

28

Izvoz po djelatnosti u Federaciji BiH

KD DJELATNOSTI Izvoz po djelatnosti Indexi

NACEsc NACEdjel

Januar Februar Mart April Maj Juni Ukupno

1.559.008 1.282.482 1.601.925 1.938.618 2.552.934 4.054.606 12.989.573 82,26 124,91 121,02 131,69 158,82

02 - Šumarstvo i sječa drva 2.252.895 2.632.698 2.670.245 2.607.641 3.161.464 4.126.319 17.451.262 116,86 101,43 97,66 121,24 130,52

03 - Ribarstvo 305.633 333.509 345.231 269.165 218.633 219.471 1.691.642 109,12 103,51 77,97 81,23 100,38

05 - Vađenje ugljena i lignita 1.725.218 1.754.460 1.735.282 793.227 555.234 948.148 7.511.570 101,70 98,91 45,71 70,00 170,77

06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - - 96.416 191.909 144.935 124.859 558.119 - - 199,04 75,52 86,15

07 - Vađenje metalnih ruda 96.228 75.408 - 6.130 30.343 25.974 234.082 78,36 - - 495,03 85,60

08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 662.974 789.782 1.712.968 1.980.367 1.219.404 1.541.409 7.906.905 119,13 216,89 115,61 61,57 126,41

Blank - Blank - 6.626 - - - - 4.803 11.430 - - - - -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 20.520.104 24.292.596 27.394.483 27.875.469 35.188.456 29.480.763 164.751.871 118,38 112,77 101,76 126,23 83,78

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 1.533.205 2.522.469 3.263.788 3.304.070 4.092.412 4.900.436 19.616.379 164,52 129,39 101,23 123,86 119,74

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 874.244 476.663 285.741 192.603 349.642 750.800 2.929.692 54,52 59,95 67,40 181,54 214,73

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 5.795.697 5.959.555 6.583.405 5.643.684 5.391.811 5.720.986 35.095.137 102,83 110,47 85,73 95,54 106,11

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 30.116.763 30.461.243 30.512.116 30.023.034 34.065.494 32.705.428 187.884.078 101,14 100,17 98,40 113,46 96,01

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 30.116.782 31.388.484 35.337.886 32.477.945 33.650.374 33.615.822 196.587.293 104,22 112,58 91,91 103,61 99,90

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18.864.298 21.996.499 25.620.087 27.282.798 26.281.195 26.821.601 146.866.478 116,60 116,47 106,49 96,33 102,06

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 5.808.456 5.764.443 6.412.313 8.136.187 15.402.963 14.057.674 55.582.036 99,24 111,24 126,88 189,31 91,27

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 487 3.555 1.041 824 4.999 7.481 18.387 730,30 29,27 79,21 606,55 149,65

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 16.097.170 16.994.367 26.139.567 22.422.821 19.860.945 21.634.430 123.149.300 105,57 153,81 85,78 88,57 108,93

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29.559.230 36.385.212 41.317.854 42.152.007 34.076.482 40.230.671 223.721.457 123,09 113,56 102,02 80,84 118,06

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.404.923 4.717.980 11.922.234 6.424.686 5.814.489 4.982.070 37.266.381 138,56 252,70 53,89 90,50 85,68

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 15.138.894 16.720.504 20.681.339 19.732.076 22.524.442 23.502.872 118.300.126 110,45 123,69 95,41 114,15 104,34

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3.927.730 6.071.038 8.030.856 7.359.342 8.654.143 9.037.965 43.081.073 154,57 132,28 91,64 117,59 104,44

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 54.930.548 59.784.039 72.469.284 77.286.300 67.105.499 60.672.841 392.248.512 108,84 121,22 106,65 86,83 90,41

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 41.060.044 60.250.534 66.107.806 72.003.800 60.967.666 57.932.138 358.321.988 146,74 109,72 108,92 84,67 95,02

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 1.317.375 1.417.501 1.633.096 2.150.903 1.519.390 1.423.136 9.461.401 107,60 115,21 131,71 70,64 93,66

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 24.477.188 22.505.578 32.636.405 33.060.480 34.372.955 30.995.452 178.048.058 91,95 145,01 101,30 103,97 90,17

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 39.088.708 42.725.180 44.494.979 49.736.495 42.098.874 47.115.522 265.259.759 109,30 104,14 111,78 84,64 111,92

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 21.531.108 27.756.328 26.162.107 25.035.729 25.457.373 25.312.643 151.255.288 128,91 94,26 95,69 101,68 99,43

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 756.781 717.484 815.301 780.098 1.034.287 1.028.185 5.132.137 94,81 113,63 95,68 132,58 99,41

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 62.848.336 69.978.823 71.108.806 69.212.646 69.023.482 69.869.080 412.041.174 111,35 101,61 97,33 99,73 101,23

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 3.388.816 4.683.945 7.006.158 6.851.585 7.035.456 5.561.075 34.527.036 138,22 149,58 97,79 102,68 79,04

24.252.041 30.795.949 19.047.162 18.704.849 6.712.890 8.124.707 107.637.597 126,98 61,85 98,20 35,89 121,03

11.497.119 13.931.921 17.183.279 15.660.618 16.046.381 16.765.978 91.085.296 121,18 123,34 91,14 102,46 104,48

58 - Izdavačke djelatnosti 1.778.885 2.611.635 3.513.580 3.413.225 3.407.278 2.631.644 17.356.246 146,81 134,54 97,14 99,83 77,24

1.200 - - - - - 1.200 - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - 10.122 - - 59 10.181 - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TOTAL 475.294.713 547.781.863 613.852.861 614.711.332 588.022.327 585.927.047 3.425.590.143 115,25 112,06 100,14 95,66 99,64

II 2017I 2017

III 2017II 2017

IV 2017 III 2017

VI 2017 V 2017

VI 2017 V 2017

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENAB - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Page 29: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

29

Uvoz po djelatnosti u Federaciji BIH

KD DJELATNOSTI Uvoz po djelatnostiIndexi

NACEsc NACEdjelJanuar Februar Mart April Maj Juni Ukupno

29.776.437 40.123.220 40.039.978 36.100.473 35.927.182 31.444.255 213.411.545 134,75 99,79 90,16 99,52 87,52

02 - Šumarstvo i sječa drva 458.307 533.803 1.180.641 853.374 384.418 404.481 3.815.024 116,47 221,18 72,28 45,05 105,22

03 - Ribarstvo 33.871 34.412 90.813 320.727 90.662 90.530 661.015 101,60 263,90 353,17 28,27 99,85

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 05 - Vađenje ugljena i lignita 15.769.565 47.503.045 42.668.358 32.391.879 42.480.549 52.968.474 233.781.870 301,23 89,82 75,92 131,15 124,69

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 11.041.873 14.175.211 7.871.587 6.683.771 5.575.629 2.668.115 48.016.187 128,38 55,53 84,91 83,42 47,85

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 07 - Vađenje metalnih ruda 130.253 2.526 1.453 6.953 - 78.192 219.378 1,94 57,52 478,48 - -

B - RUDARSTVO I VAĐENJE KAMENA 08 - Ostalo rudarstvo i vađenje 2.092.482 1.885.128 2.126.306 1.738.126 2.276.423 2.237.379 12.355.843 90,09 112,79 81,74 130,97 98,28

Blank - Blank - 268.259 - - - - - 268.259 - - - - -

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda 76.837.240 86.049.672 97.318.650 91.024.760 99.267.629 97.221.715 547.719.666 111,99 113,10 93,53 109,06 97,94

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 11 - Proizvodnja pića 14.364.049 14.033.611 21.068.668 24.711.980 24.665.931 24.332.430 123.176.669 97,70 150,13 117,29 99,81 98,65

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda 2.860.376 3.599.378 4.673.789 5.550.177 5.602.994 5.476.755 27.763.468 125,84 129,85 118,75 100,95 97,75

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 13 - Proizvodnja tekstila 36.610.683 44.272.093 48.334.055 48.194.848 55.333.183 54.989.064 287.733.927 120,93 109,17 99,71 114,81 99,38

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 14 - Proizvodnja odjeće 14.370.514 22.961.449 31.585.690 23.525.549 22.117.171 26.399.776 140.960.148 159,78 137,56 74,48 94,01 119,36

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 28.048.173 38.997.324 44.143.574 39.545.167 36.743.800 34.492.349 221.970.389 139,04 113,20 89,58 92,92 93,87

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 9.313.977 11.827.131 14.667.714 14.008.321 14.634.501 16.014.459 80.466.103 126,98 124,02 95,50 104,47 109,43

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira 17.470.184 20.712.042 24.340.377 20.607.210 22.272.731 22.190.745 127.593.289 118,56 117,52 84,66 108,08 99,63

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 74.954 99.807 97.961 67.703 128.912 193.240 662.577 133,16 98,15 69,11 190,41 149,90

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 66.638.760 66.029.567 76.655.463 82.942.620 86.326.026 82.803.488 461.395.923 99,09 116,09 108,20 104,08 95,92

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 53.405.320 71.204.819 86.096.888 77.540.398 80.693.675 79.748.465 448.689.565 133,33 120,91 90,06 104,07 98,83

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24.527.343 31.737.120 35.530.066 24.829.058 31.116.287 27.993.859 175.733.734 129,39 111,95 69,88 125,32 89,97

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 32.595.563 47.298.608 57.119.030 51.206.675 54.561.439 54.073.500 296.854.816 145,11 120,76 89,65 106,55 99,11

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 13.676.338 19.745.324 27.484.567 26.474.127 27.652.922 29.618.703 144.651.981 144,38 139,20 96,32 104,45 107,11

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 24 - Proizvodnja metala 59.412.299 68.209.848 86.440.999 88.087.367 85.279.311 90.778.266 478.208.091 114,81 126,73 101,90 96,81 106,45

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 33.433.090 41.091.876 51.216.815 46.429.069 48.178.005 47.080.412 267.429.268 122,91 124,64 90,65 103,77 97,72

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 31.515.532 34.522.354 46.596.868 35.816.682 39.460.061 39.057.256 226.968.754 109,54 134,98 76,86 110,17 98,98

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 27 - Proizvodnja električne opreme 31.028.912 34.091.594 37.427.089 40.017.858 37.943.312 43.821.935 224.330.700 109,87 109,78 106,92 94,82 115,49

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 47.755.543 59.591.702 88.171.341 76.225.726 79.636.183 79.056.065 430.436.560 124,78 147,96 86,45 104,47 99,27

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 39.226.659 66.237.716 68.141.783 64.468.392 69.547.821 73.356.102 380.978.472 168,86 102,87 94,61 107,88 105,48

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 536.055 1.021.464 1.922.877 1.835.653 1.845.851 1.463.307 8.625.207 190,55 188,25 95,46 100,56 79,28

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 31 - Proizvodnja namještaja 6.061.958 8.846.953 11.274.567 11.089.983 11.811.393 12.403.624 61.488.478 145,94 127,44 98,36 106,51 105,01

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 32 - Ostala prerađivačka industrija 10.110.761 14.091.964 15.463.379 15.738.579 17.446.159 17.587.686 90.438.528 139,38 109,73 101,78 110,85 100,81

12.455.110 38.022.612 15.596.298 8.020.941 12.645.727 12.902.983 99.643.670 305,28 41,02 51,43 157,66 102,03

716.931 1.162.904 1.044.685 967.968 738.772 602.058 5.233.317 162,21 89,83 92,66 76,32 81,49

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 58 - Izdavačke djelatnosti 1.974.635 2.995.050 2.421.885 2.798.967 2.773.042 2.399.087 15.362.665 151,68 80,86 115,57 99,07 86,51

J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE 181.623 30.946 32.597 22.561 13.447 8.030 289.205 17,04 105,33 69,21 59,60 59,72

2.099 15.230 617 10.859 1.988 814 31.607 725,56 4,05 1760,71 18,31 40,92

74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - - 5.712 22.350 - - 28.062 - - 391,30 - -

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 90 - Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 10.346 5.689 2.685 2.164 5.208 29.343 55.435 54,99 47,19 80,60 240,68 563,46

R - UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 91 - Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti - - 26.996 - 1.956 7.198 36.151 - - - - 368,05

TOTAL 724.786.074 952.763.190 1.088.882.824 999.879.015 1.055.180.299 1.065.994.142 5.887.485.545 131,45 114,29 91,83 105,53 101,02

II 2017I 2017

III 2017II 2017

IV 2017 III 2017

VI 2017 V 2017

VI 2017 V 2017

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

D - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

Page 30: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

30

IZVOZ I UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u 000 KM

VI 2017VI 2017 VI 2017

I-VI 2017I-VI 2017

V 2017 VI 2016 I-VI 2016

585.927 99,6 102,8 3.425.590 112,8

A

8.400 141,6 94,5 32.132 106,3

B

2.640 135,4 89,8 16.211 88,8

C

547.359 98,8 103,9 3.161.145 112,8

D

8.125 121,0 47,4 107.638 93,8

OSTALO

19.403 99,7 135,3 108.464 153,0

- - - - -

u 000 KM

in 000 KM

VI 2017VI 2017 VI 2017

I-VI 2017I-VI 2017

V 2017 VI 2016 I-VI 2016

1.065.994 101,0 110,6 5.887.486 111,9

A

31.939 87,7 100,0 217.888 107,4

B

57.952 115,1 245,3 294.373 171,1

C

960.153 100,8 106,5 5.254.276 109,1

D

12.903 102,0 460,3 99.644 206,4

3.047 86,2 82,7 21.036 91,7

- - - 268 -

UKUPAN IZVOZ

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

VAĐENJE RUDA I KAMENA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,GASOM/PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJAY

Nerazvrstano po kategorijama

UKUPAN UVOZ

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

VAĐENJE RUDA I KAMENA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,GASOM/PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

OSTALO

Nerazvrstano po kategorijama

Page 31: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

31

Izvoz uvoz po sektorima SMTK REV41in 000 KM

VI 2017VI 2017 VI 2017

I-VI 2017I-VI 2017

V 2017 VI 2016 I-VI 2016

585.927 99,6 102,8 3.425.590 112,8

024.778 92,8 70,4 128.110 101,8

15.670 115,6 140,8 23.235 126,3

246.934 99,4 112,9 249.541 125,1

3

31.169 112,6 96,7 240.673 130,1

4

1.263 99,0 - 2.566 -

5

49.120 113,3 110,3 282.155 118,8

6

147.015 93,2 110,9 860.655 114,0

7103.781 101,6 109,2 603.694 110,3

8176.197 99,6 95,3 1.034.936 106,9

9 - - - 25 43,1

VI 2017VI 2017 VI 2017

I-VI 2017I-VI 2017

V 2017 VI 2016 I-VI 2016

1.065.994 101,0 110,6 5.887.486 111,9

0115.678 94,7 101,3 684.530 107,0

129.610 99,8 98,5 149.572 90,5

223.611 103,4 118,6 142.769 117,3

3

151.610 102,8 157,2 846.406 151,2

4

6.388 120,8 103,9 30.123 100,9

5132.740 98,6 102,9 749.630 105,0

6

275.900 100,7 106,9 1.492.312 111,4

7225.964 104,3 105,5 1.205.770 104,6

8104.493 102,0 109,6 586.374 108,7

9 - - - - -

UKUPAN IZVOZ

HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE

PIĆA I DUHAN

SIROVE MATERIJE NEJESTIVE OSIM GORIVA

MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJ. ILI BILJ. PORIJEKLA

HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI

INDUST. PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAV. PO SIROVINAMA

MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

UKUPAN UVOZ

HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE

PIĆA I DUHAN

SIROVE MATERIJE NEJESTIVE OSIM GORIVA

MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJ. ILI BILJ. PORIJEKLA

HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI

INDUST. PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAV. PO SIROVINAMA

MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA SREDSTVA

RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

Page 32: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

32

TOP 10 ZEMALJA U IZVOZU I UVOZU u 000 KM

VI 2017 %

585.927 100,0

Njemačka 104.963 17,9

Hrvatska 70.677 12,1

Italija 60.220 10,3

Austrija 52.790 9,0

Slovenija 51.058 8,7

Srbija 43.667 7,5

Crna Gora 18.536 3,2

Mađarska 14.848 2,5

Turska 14.532 2,5

Nizozemska 11.765 2,0

142.871 24,4

VI 2017 %

1.065.994 100,0

Italija 136.653 12,8

Njemačka 134.170 12,6

Hrvatska 126.222 11,8

Srbija 82.086 7,7

Kina 71.583 6,7

Turska 56.264 5,3

Slovenija 51.887 4,9

SAD 51.152 4,8

Poljska 41.742 3,9

Austrija 37.770 3,5

276.465 25,9

UKUPAN IZVOZ

OSTALE ZEMLJE

UKUPAN UVOZ

OSTALE ZEMLJE

Page 33: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

33

TOP 10 ZEMALJA U IZVOZU I UVOZU PO SEKTORIMA SMTK - Rev. 4 ZA JUNI 2017 U 000 KM

UKUPAN IZVOZ 24.778 5.670 46.934 31.169 1.263 49.120 147.015 103.781 176.197 -

Njemačka 1.040 8 7.613 628 - 2.345 19.443 23.552 50.333 -

Hrvatska 4.449 3.750 7.628 9.008 0 4.044 24.844 5.965 10.989 -

Italija 75 - 7.741 - - 5.833 12.288 7.269 27.013 -

Austrija 363 2 2.678 1.839 - 113 14.111 21.302 12.382 -

Slovenija 610 71 6.275 1.668 - 1.804 14.149 16.588 9.892 -

Srbija 4.250 482 2.895 15.785 6 2.224 9.730 3.258 5.039 -

Crna Gora 2.588 409 697 1.015 - 842 10.241 1.438 1.307 -

Mađarska 212 305 180 - - 90 8.178 1.992 3.892 -

Turska 1.690 - 3.069 3 1.257 796 1.385 936 5.395 -

Nizozemska 166 4 224 26 - 366 2.605 1.887 6.487 -

Ostale zemlje 9.338 639 7.933 1.197 0 30.663 30.040 19.594 43.468 -

UKUPAN UVOZ 115.678 29.610 23.611 151.610 6.388 132.740 275.900 225.964 104.493 -

Italija 12.795 124 874 22.227 217 12.746 58.370 15.415 13.886 -

Njemačka 8.461 833 1.103 913 24 23.872 32.860 57.996 8.108 -

Hrvatska 18.889 10.891 1.885 49.041 382 12.049 19.529 6.923 6.633 -

Srbija 19.185 9.785 2.044 13.663 3.190 9.425 13.482 6.405 4.907 -

Kina 635 - 349 9 2 3.140 16.111 28.419 22.919 -

Turska 3.820 61 583 241 49 6.545 19.351 12.112 13.502 -

Slovenija 3.231 2.447 758 771 17 10.010 21.178 8.926 4.550 -

SAD 569 135 957 43.507 0 1.040 391 3.052 1.501 -

Poljska 6.682 972 138 2.947 - 4.833 9.834 12.443 3.893 -

Austrija 3.827 950 339 232 38 5.850 16.189 7.325 3.020 -

Ostale zemlje 37.584 3.412 14.580 18.059 2.469 43.229 68.607 66.948 21.574 -

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

Prethodni podaci

Hrana ižive

životinje

Pića i duhan

Sirovematerije

nejestive osim

goriva

Mineral-na goriva,

mazivai srodni

proizvodi

Životinj-ska i bilj-na ulja,masti ivoskovi

Hemijski/kemijskiproizvodi

Proizvo-di razvr-stani pomateri-

jalu

Mašine/Strojevii prije-vozna

sredstva

Raznigotovi

proizvodi

Proizvo-di i tran-sakcijeneraz-vrstani

Page 34: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

34

IZVOZ NAJZNAČAJNIJIH PROIZVODA - VRIJEDNOST I STRUKTURA u 000 KM

VI 2017 %

UKUPAN IZVOZ 585.927 100,0

38.290 6,5

Ostali dijelovi sjedišta

25.323 4,3

Legure aluminijuma, u sirovim oblicima, ostale

16.529 2,8

Dinatrijum-karbonat

13.935 2,4

Koks i polukoks od kamenog uglja

10.505 1,8

Ostali profili od legura aluminijuma

10.342 1,8

Ostala ženska obuća

9.722 1,7

Dijelovi za ostale motore

9.005 1,5

Šipke od gvožđa, sa udubljenjima i slično

8.506 1,5

Ostali električni provodnici, za napon između 80 V i 1000 V

8.150 1,4

Tapecirana sjedišta

8.125 1,4

Električna energija

7.652 1,3

Ostale željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada) i dijelovi

7.572 1,3

Vrata, prozori i njihovi okviri, pragovi, od plastičnih masa

7.287 1,2

Kraft papir za vreće, nepremazani, nebijeljeni

6.270 1,1

Ostali dijelovi za kotrljajuće ležaje

6.169 1,1

Bitumen od nafte

6.136 1,0

Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika, presjeka ispod 14 mm

5.685 1,0

Drveni namještaj za trpezarije i dnevne sobe

5.602 1,0

Ostali otpaci od željeza ili čelika

5.555 0,9

Drvo obrađeno po dužini, bukovo (Fagus spp.)

Izvoz svih ostalih roba 369.567 63,1

Page 35: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

35

UVOZ NAJZNAČAJNIJIH PROIZVODA - VRIJEDNOST I STRUKTURA u 000 KM

VI 2017 %

UKUPAN UVOZ 1.065.994 100,0

Diesel gorivo 55.459 5,2

Bitumenozni kameni ugljen za koksovanje 49.767 4,7

Gotovi lijekovi za prodaju na malo, ostali 16.082 1,5

Električna energija 12.903 1,2

Automobili sa diesel motorom, novi, prvoga stepena rastavljenosti 12.883 1,2

Aluminijum-oksid, osim vještačkog korunda 10.191 1,0

Automobili, korišteni, sa diesel motorom od 1500 do 2500 cm3 9.845 0,9

Žica od bakra promjera preko 6 mm 9.600 0,9

Benzin 95-98 oktana 9.508 0,9

Mobiteli 9.324 0,9

Pivo od slada, u bocama 7.681 0,7

Tekstilni materijali prekriveni ili laminirani sa poliuretanom 7.541 0,7

Ostali proizvodi od kože ili umjetne kože 7.468 0,7

Preparati za pranje i za čišćenje 6.894 0,6

Goveđe četvrti sa kostima, svježe 6.302 0,6

Kafa, nepržena sa kofeinom 6.210 0,6

Aluminijum, nelegirani 6.158 0,6

Monofilamenti, šipke, štapovi i profili, od polimera vinil hlorida 5.827 0,5

5.675 0,5

Voda, uklj. mineralnu i gaziranu, sa dodatim sladilima i aromama 5.456 0,5

Uvoz svih ostalih roba 805.221 75,5

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

Prethodni podaci

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili neleg. čelika, obojeni, lakirani ili plastificirani, ostali

Page 36: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

36

IZVOZ I UVOZ PO MJESECIMA TOKOM 2016. i 2017. U KANTONU SARAJEVO

u hilj.KM

Red broj Izvoz Uvoz Indeksi

2016 2016 2016

2 2 75.614 127.012 267.857 350.540 168,0 130,9 -223.532 28,23 36,23

3 3 76.292 129.577 314.206 393.091 169,8 125,1 -263.514 24,28 32,96

4 4 77.012 125.854 296.255 350.464 163,4 118,3 -224.610 26,00 35,91

5 5 65.279 111.044 303.640 365.057 170,1 120,2 -254.013 21,5 30,42

6 6 85.704 110.054 310.617 367.401 128,4 118,3 -257.347 27,59 29,95

UKUPNO (1-6) 442.924 709.762 1.403.527 2.099.918 160,2 149,6 -1.390.156 31,56 33,8

Prethodni podaci

Trgovinski bilans u 000 KM

-166.300

Stopa pokrivenosti uvoza izvozom

2017 2016

2017 2016

Page 37: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

37

Izvoz uvoz po mjesecima 2016. i 2017. FBiH

Mjeseci

Izvoz Uvoz

Indeksi

Izvoz Uvoz

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 1 429.582 476.288 644.488 723.578 110,9 112,3 -248.183 66,7 65,7

2 2 483.369 547.760 834.093 952.761 113,3 114,2 -405.001 58,0 57,5

3 3 507.888 613.840 931.344 1.088.703 120,9 116,9 -474.863 54,5 56,4

4 4 549.391 614.711 954.319 999.794 111,9 104,8 -385.083 57,5 61,5

5 5 496.926 588.022 932.893 1.055.161 118,3 113,1 -467.139 53,3 55,7

6 6 569.982 585.927 962.368 1.065.994 102,8 110,8 -480.067 55,0 55,0

UKUPNO (1-6) 3.037.138 3.426.548 5.259.505 5.885.991 112,8 111,9 -2.459.443 57,7 59,2

Prethodni podaci

Red broj

Trgovinski bilans u 000 KM

Stopa pokrivenosti uvoza izvozom

%

2017 2016 2017 2016

Page 38: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

38

IZVOZ I UVOZ PO MJESECIMA TOKOM 2016. i 2017. U BOSNI I HERCEGOVINI

u hiljadama KM

Red broj Mjeseci

Izvoz Uvoz

Indeksi

Izvoz Uvoz

%

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 I 631.711 722.697 921.798 1.010.512 114,4 109,6 68,5 71,5

2 2 718.768 820.983 1.236.892 1.398.696 114,2 113,1 58,1 58,7

3 3 769.550 945.654 1.368.707 1.568.680 122,9 114,6 56,2 60,3

4 4 801.672 914.467 1.436.478 1.505.328 114,1 104,8 55,8 60,7

5 5 750.796 904.686 1.304.879 1.512.722 120,5 115,9 57,5 59,8

6 6 841.300 901.608 1.453.471 1.618.372 107,2 111,3 57,9 55,7

UKUPNO (1-6) 4.513.797 5.210.091 7.722.225 8.614.311 115,4 111,6 58,5 60,5

Prethosdni podaci

Stopa pokrivenosti uvoza izvozom

2017 2016

2017 2016

Page 39: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

39

IZVJEŠTAJ O TURISTIČKIM KAPACITETIMA, TURISTIMA I NOĆENJIMA U KANTONU SARAJEVO ZA 2017. godinu

OPIS

O P Ć I N E

Centar Stari Grad Hadžići Ilidža Ilijaš Vogošća Trnovo

Za mjesec juni

BROJ POSL. JED. 155 23 11 8 80 122 1 25 4 3

BROJ RASPOL. KAP. 5.375 886 374 458 1.227 2.430 18 2.077 170 165

BROJ LEŽAJA 11.623 1.773 833 793 2.722 5.502 68 4.802 313 319

ISKOR. KAPACITETA u % 20,73 31,49 14,12 23,38 26,19 28,61 1,32 15,01 29,44 6,78

BROJ TURISTA 40.893 8.762 2.826 2.991 10.241 24.820 4 14.497 1.203 369

DOMAĆI 4.392 813 243 517 719 2.292 2 1.345 424 329

STRANI 36.499 7.949 2.583 2.474 9.520 22.526 2 13.152 779 40

BROJ NOĆENJA 72.295 16.752 3.528 5.561 21.386 47.227 27 21.628 2.764 649

DOMAĆI 7.669 1.362 382 943 1.168 3.855 2 2.605 623 584

STRANI 64.624 15.390 3.146 4.618 20.216 43.370 25 19.023 2.141 65

Za period januar – juni

BROJ TURISTA 199.140 39.567 11.905 15.377 48.353 115.202 215 74.664 5.798 3.261

DOMAĆI 29.907 4.313 2.111 3.634 5.299 15.357 107 9.495 2.448 2.500

STRANI 169.231 35.254 9.794 11.743 43.052 99.843 108 65.169 3.350 761

BROJ NOĆENJA 386.923 75.985 16.671 30.995 109.010 232.661 785 133.048 12.930 7.499

DOMAĆI 51.467 6.790 2.997 6.219 8.907 24.913 453 16.094 4.706 5.301

STRANI 335.454 69.195 13.674 24.776 100.101 207.746 332 116.954 8.224 2.198

KANTON

SARAJEVONovi Grad

Novo Sarajevo

UkupnoGrad

Page 40: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

40

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

DOLASCI TURISTANOĆENJA TURISTA

VI 2017

VI 2017

UKUPNO 40.893 82.1 112.5 100.0 72.295 76.7 115.9 100.0

Domaći 4.392 76.6 107.8 10.7 7.669 82.4 113.5 10.6

Strani 36.499 82.9 113.4 89.3 64.624 76.0 116.3 89.4

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA

DOLASCI TURISTANOĆENJA TURISTA

VI 2017

VI 2017

UKUPNO 40.893 82.1 112.5 100.0 72.295 76.7 115.9 100.0

Hoteli i sličan smještaj 38.355 81.1 113.4 93.8 66.920 75.7 116.7 92.6

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1.604 105.7 112.8 3.9 3.311 90.6 116.1 4.6

Kampovi i prostori za kampiranje 333 86.7 82.8 0.8 772 98.3 88.8 1.1

Ostali smještaj 601 98.5 84.8 1.5 1.292 88.2 91.5 1.8

DOMAĆI 4.392 76.6 107.8 10.7 7.669 82.4 113.5 10.6

Hoteli i sličan smještaj 4161 76.5 108.1 94.7 7271 83.3 113.4 94.8

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 146 98.6 93.5 3.3 228 64.6 110.0 3.0

Kampovi i prostori za kampiranje 7 70.0 259.5 0.2 7 63.6 310.5 0.1

Ostali smještaj 78 56.5 111.3 1.8 163 77.3 122.5 2.1

STRANI 36.499 82.9 113.4 89.3 64.624 76.0 116.3 89.4

Hoteli i sličan smještaj 34.192 81.7 114.3 93.7 59.647 74.9 117.2 92.3

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 1.458 106.4 116.7 4.0 3.083 93.3 116.9 4.8

Kampovi i prostori za kampiranje 326 87.2 77.8 0.9 765 98.8 85.5 1.2

Ostali smještaj 523 110.8 80.8 1.4 1.129 90.0 88.2 1.7

IndexVI 2017V 2017

Index I-VI 2017I-VI 2016

Struktura dolazaka u %

IndexVI 2017V 2017

Index I-VI 2017I-VI 2016 Struktura

dolazaka u %

IndexVI 2017V 2017

Index I-VI 2017I-VI 2016 Struktura

dolazaka u %

IndexVI 2017V 2017

Index I-VI 2017I-VI 2016

Struktura dolazaka u

%

Page 41: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

41

DOLASCI TURISTANOĆENJA TURISTA

VI 2017 VI 2017

UKUPNO STRANI 36.499 82.9 113.4 89.3 64.624 76.0 116.3 89.4

ALBANIJA 104 26.74 105.01 0.28 246 32.24 115.49 0.38

AUSTRIJA 895 82.64 112.44 2.45 1.674 86.78 118.14 2.59

BELGIJA 241 72.37 237.36 0.66 476 73.01 245.73 0.74

BUGARSKA 310 52.99 141.31 0.85 514 46.86 149.69 0.80

CRNA GORA 433 73.39 145.21 1.19 809 76.11 129.57 1.25

ČEŠKA 223 129.65 140.66 0.61 507 171.28 121.73 0.78

DANSKA 160 73.06 126.56 0.44 405 66.07 138.08 0.63

ESTONIJA 24 480.00 101.27 0.07 66 366.67 126.09 0.10

FINSKA 108 68.35 100.00 0.30 262 83.71 108.63 0.41

FRANCUSKA 566 85.37 100.96 1.55 1.102 103.57 110.55 1.71

GRČKA 112 133.33 56.91 0.31 192 101.05 70.33 0.30

HOLANDIJA 429 78.00 99.74 1.18 913 65.40 104.15 1.41

HRVATSKA 2.437 88.59 116.00 6.68 3.958 87.82 122.48 6.12

IRSKA 93 85.32 125.50 0.25 206 66.88 130.31 0.32

ISLAND 7 55.26 0.02 9 43.02 0.01

ITALIJA 971 149.38 111.72 2.66 1.798 115.26 128.11 2.78

KIPAR 9 13.85 227.50 0.02 21 21.88 162.00 0.03

LATVIJA 12 80.00 84.29 0.03 17 58.62 79.64 0.03

LITVANIJA 79 62.20 108.76 0.22 111 71.61 69.82 0.17

LUKSEMBURG 11 39.29 79.81 0.03 39 76.47 79.26 0.06

MAĐARSKA 579 113.75 123.39 1.59 957 100.31 140.03 1.48

MAKEDONIJA B.J.R. 237 58.81 115.31 0.65 404 48.27 109.09 0.63

MALTA 17 170.00 427.27 0.05 18 94.74 280.00 0.03

NORVEŠKA 311 130.67 128.09 0.85 697 119.76 136.16 1.08

NJEMAČKA 1.507 98.56 137.61 4.13 2.896 90.73 136.71 4.48

POLJSKA 909 110.05 119.86 2.49 1.158 103.58 120.28 1.79

PORTUGAL 80 125.00 152.02 0.22 163 125.38 160.20 0.25

RUMUNIJA 224 78.60 159.39 0.61 883 81.53 303.57 1.37

RUSIJA 249 104.18 163.29 0.68 400 80.81 154.68 0.62

SLOVAČKA 95 85.59 133.44 0.26 132 73.33 116.88 0.20

SLOVENIJA 1.848 108.26 109.77 5.06 2.659 91.63 110.25 4.11

SRBIJA 1.273 83.09 113.12 3.49 2.252 80.95 115.18 3.48

ŠPANIJA 695 208.08 131.61 1.90 900 167.29 122.83 1.39

ŠVAJCARSKA 308 63.64 112.29 0.84 698 72.26 114.72 1.08

ŠVEDSKA 379 63.17 130.22 1.04 826 53.05 135.22 1.28

TURSKA 4.590 42.83 83.21 12.58 7.051 37.86 84.72 10.91

UJEDINJENO KRALJEVSTVO 892 118.30 126.48 2.44 2.021 116.48 148.58 3.13

UKRAJINA 54 41.86 150.71 0.15 134 60.91 118.18 0.21

OSTALE EVROPSKE ZEMLJE 61 48.41 97.09 0.17 180 44.78 79.64 0.28

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA 35 166.67 416.67 0.10 50 166.67 434.04 0.08

EGIPAT 62 110.71 79.70 0.17 119 68.39 97.60 0.18

OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 52 45.22 230.39 0.14 135 37.40 226.68 0.21

SAD 2.765 130.24 131.76 7.58 5.796 119.19 123.29 8.97

KANADA 375 101.35 120.10 1.03 702 95.64 116.19 1.09

38 26.21 386.67 0.10 62 31.79 218.79 0.10

BRAZIL 326 119.41 138.23 0.89 557 106.10 126.57 0.86

IndexVI 2017V 2017

IndexI-VI 2017I-VI 2016

Struktura%

IndexVI 2017V 2017

IndexI-VI 2017I-VI 2016

Struktura%

OSTALE SJEVERNO-AMERIČKE ZEMLJE ILI TERITORIJE

Page 42: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

42

nastavak

DOLASCI TURISTA NOĆENJA TURISTA

VI 2017VI 2017

348 117.57 106.31 0.95 572 106.52 99.42 0.89

INDIJA 80 86.96 168.77 0.22 161 77.78 145.81 0.25

IRAN 21 210.00 294.44 0.06 86 296.55 315.13 0.13

IZRAEL 538 179.93 384.26 1.47 1.037 165.39 522.47 1.60

JAPAN 493 96.29 74.42 1.35 624 112.23 71.96 0.97

MALEZIJA 263 27.54 0.72 306 18.10 0.47

KUVAJT 437 63.89 77.78 1.20 1.513 56.46 84.20 2.34

NARODNA REPUBLIKA KINA 3.420 181.05 287.09 9.37 3.783 177.02 241.05 5.85

OMAN 247 29.06 37328.57 0.68 598 24.79 53828.57 0.93

JUŽNA KOREJA 872 47.91 74.05 2.39 1.105 55.17 78.17 1.71

SAUDIJSKA ARABIJA 401 48.96 96.08 1.10 933 38.19 99.45 1.44

BAHREIN 145 50.35 112.87 0.40 510 53.29 129.68 0.79

KATAR 32 22.70 96.81 0.09 121 32.88 89.18 0.19

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 1.488 142.39 105.87 4.08 4.028 131.94 107.81 6.23

OSTALE AZIJSKE ZEMLJE 1.548 116.74 89.50 4.24 2.353 87.34 78.07 3.64

AUSTRALIJA 846 131.37 111.87 2.32 1.471 129.04 115.17 2.28

NOVI ZELAND 131 157.83 120.56 0.36 235 163.19 109.51 0.36

4 26.67 72.00 0.01 13 56.52 81.91 0.02

IndexVI 2017V 2017

IndexI-VI 2017I-VI 2016

Struktura%

IndexVI 2017V 2017

IndexI-VI 2017I-VI 2016

Struktura%

OSTALE ZEMLJE JUŽNE I SREDNJE AMERIKE

OSTALE ZEMLJE ILI TERITORIJE OKEANIJE

Page 43: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

43

NAČIN DOLASKA TURISTA

Individualno Organizirano

Dolasci turista Noćenja turista Dolasci turista Noćenja turista

VI 2017VI 2017 VI 2017 VI 2017

UKUPNO 26.221 64.12 49.400 68.33 14.670 35.88 22.893 31.67

Domaći 3.138 71.45 5.250 68.46 1.254 28.55 2.419 31.54

Strani 23.083 63.24 44.150 68.32 13.416 36.76 20.474 31.68

SVRHA DOLASKA TURISTA

Poslovno Ostalo

Dolasci turista Noćenja turista Dolasci turista Noćenja turista

VI 2017 VI 2017 VI 2017 VI 2017

UKUPNO 12.156 29.73 20.591 28.48 28.735 70.27 51.702 71.52

Domaći 1.741 39.64 2.946 38.41 2.651 60.36 4.723 61.59

Strani 10.415 28.54 17.645 27.30 26.084 71.46 46.979 72.70

Napomena: predhodni podaci

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Struktura u %

Page 44: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

44

Zaposlenost i plaće po KD BIH 2010

Broj zaposlenih

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 129.031 130.429 130.957 101,5 100,4 1.018 1.045 1.054 103,5 100,9 1.576 1.620 1.636 103,8 101,0

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 980 972 967 98,7 99,5 882 847 953 108,0 112,5 1.337 1.291 1.463 109,4 113,3

B Vađenje ruda i kamena 88 66 65 73,9 98,5 944 1.015 1.005 106,5 99,0 1.448 1.543 1.527 105,5 99,0

C Prerađivačka industrija 12.796 13.018 13.070 102,1 100,4 745 776 781 104,8 100,6 1.136 1.184 1.193 105,0 100,8

D Proizvodnja i snabdijevanje 1.924 1.869 1.862 96,8 99,6 1.523 1.510 1.617 106,2 107,1 2.376 2.355 2.528 106,4 107,3

električnom energijom, plinom,

parom i klimatizacija

E Snabdijevanje vodom; uklanjanje 2.412 2.396 2.403 99,6 100,3 903 951 954 105,6 100,3 1.375 1.453 1.458 106,0 100,3

te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo 5.680 5.852 5.876 103,5 100,4 667 700 704 105,5 100,6 1.011 1.064 1.069 105,7 100,5

G Trgovina na veliko i na malo; 23.546 23.291 23.303 99,0 100,1 756 829 800 105,8 96,5 1.160 1.278 1.233 106,3 96,5

popravak motornih vozila i motocikala

H Prijevoz i skladištenje 7.636 7.591 7.590 99,4 100,0 994 995 1.001 100,7 100,6 1.529 1.526 1.534 100,3 100,5

I Djelatnosti pružanja smještaja 6.658 7.122 7.163 107,6 100,6 543 554 560 103,1 101,1 819 838 847 103,4 101,1

te pripreme i usluživanja hrane

(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 7.744 7.586 7.854 101,4 103,5 1.266 1.274 1.360 107,4 106,8 1.975 1.997 2.127 107,7 106,5

K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 5.447 6.039 6.059 111,2 100,3 1.566 1.694 1.702 108,7 100,5 2.460 2.661 2.677 108,8 100,6

osiguranja

L Poslovanje nekretninama 1.476 1.424 1.429 96,8 100,4 916 937 894 97,6 95,4 1.414 1.447 1.379 97,5 95,3

M Stručne,naučne i tehničke djelatnosti 7.111 6.680 6.722 94,5 100,6 1.039 1.113 1.112 107,0 99,9 1.617 1.745 1.743 107,8 99,9

djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne 5.780 6.093 6.152 106,4 101,0 460 487 490 106,5 100,6 696 741 746 107,2 100,7

djelatnosti

O Javna uprava i odbrana; obavezno 15.633 15.435 15.440 98,8 100,0 1.389 1.396 1.398 100,6 100,1 2.168 2.180 2.187 100,9 100,3

socijalno osiguranje

P Obrazovanje 9.897 10.240 10.107 102,1 98,7 1.025 1.042 1.042 101,7 100,0 1.589 1.617 1.617 101,8 100,0

Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 9.343 9.679 9.680 103,6 100,0 1.119 1.084 1.136 101,5 104,8 1.733 1.677 1.761 101,6 105,0

zaštite

R Umjetnost, zabava i rekreacija 1.903 1.930 2.063 108,4 106,9 989 1.015 981 99,2 96,7 1.528 1.574 1.529 100,1 97,1

S Ostale uslužne djelatnosti 2.977 3.146 3.152 105,9 100,2 1.157 1.195 1.214 104,9 101,6 1.790 1.854 1.884 105,3 101,6

Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

otpadnih voda, upravljanje otpadom

Page 45: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

45

ZAPOSLENOST I PLAĆE PO OPĆINAMA

Broj zaposlenih

IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017 IV 2017 V 2017

UKUPNO 129.031 130.429 130.957 101,5 100,4 1.018 1.045 1.054 103,5 100,9 1.576 1.620 1.636 103,8 101,0

Centar 41.360 41.685 41.842 101,2 100,4 1.197 1.206 1.199 100,2 99,4 1.862 1.878 1.870 100,4 99,6

Hadžići 4.186 4.304 4.312 103,0 100,2 832 845 852 102,4 100,8 1.275 1.300 1.312 102,9 100,9

Ilidža 17.230 17.014 17.319 100,5 101,8 820 862 890 108,5 103,2 1.259 1.326 1.372 109,0 103,5

IIijaš 3.679 3.933 3.920 106,6 99,7 638 646 673 105,5 104,2 962 977 1.020 106,0 104,4

Novi Grad 24.883 25.514 25.615 102,9 100,4 868 912 908 104,6 99,6 1.338 1.409 1.399 104,6 99,3

Novo Sarajevo 22.698 22.901 22.884 100,8 99,9 1.115 1.167 1.213 108,8 103,9 1.731 1.816 1.891 109,2 104,1

Stari Grad 9.903 9.682 9.667 97,6 99,8 1.027 1.049 1.049 102,1 100,0 1.586 1.624 1.621 102,2 99,8

Trnovo 332 323 323 97,3 100,0 814 739 767 94,2 103,8 1.243 1.127 1.161 93,4 103,0

Vogošća 4.760 5.073 5.075 106,6 100,0 763 785 796 104,3 101,4 1.166 1.196 1.217 104,4 101,8

Prosječna neto plaća u KM

Prosječna bruto plaća u KM

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

0 2016IndexV 20170 2016

IndexV 2017IV 2017

Page 46: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

46

Nezaposlene osobe po stručnoj spremi

Maj / Svibanj 2017. godine

Općine Ukupno

VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 66.944 8.289 728 20.912 334 305 17.604 348 18.424

Centar Sarajevo 7.348 1.466 135 2.419 43 27 1.650 39 1.569

Hadžići 5.361 270 18 1.375 1 11 1.696 17 1.973

Ilidža 11.051 1.130 109 3.427 57 61 2.985 92 3.190

IIijaš 4.956 296 13 1.118 19 12 1.405 30 2.063

Novi Grad 18.627 2.220 200 5.979 102 80 5.070 85 4.891

Novo Sarajevo 8.088 1.632 143 2.886 57 46 1.787 42 1.495

Stari Grad 5.987 786 67 2.072 37 41 1.573 22 1.389

Trnovo 489 31 2 123 1 3 111 - 218

Vogošća 5.037 458 41 1.513 17 24 1.327 21 1.636

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Page 47: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

47

Uporedni pregled broja stanovnika i broja radne snage po općinama K.S. za mjesec maj 2017 godine-prethodni podaci

Općina

1 Centar 54.369 13,02 49.190 24,86 41.360 32,05 41.842 31,95 7.348 10,98

2 Novi Grad 119.694 28,67 44.242 22,36 24.883 19,28 25.615 19,56 18.627 27,82

3 Novo Sarajevo 64.639 15,48 30.972 15,65 22.698 17,59 22.884 17,47 8.088 12,08

4 Stari Grad 36.395 8,72 15.654 7,91 9.903 7,67 9.667 7,38 5.987 8,94

Grad Sarajevo 275.097 65,89 140.058 70,77 98.844 76,60 100.008 76,37 40.050 59,83

5 Hadžići 24.264 5,81 9.673 4,89 4.186 3,24 4.312 3,29 5.361 8,01

6 Ilidža 69.164 16,57 28.370 14,34 17.230 13,35 17.319 13,22 11.051 16,51

7 Ilijaš 20.283 4,86 8.876 4,49 3.679 2,85 3.920 2,99 4.956 7,40

8 Trnovo 1.238 0,30 812 0,41 332 0,26 323 0,25 489 0,73

9 Vogošća 27.452 6,58 10.112 5,11 4.760 3,69 5.075 3,88 5.037 7,52

Kanton Sarajevo 417.498 100,00 197.901 100,00 129.031 100,00 130.957 100,00 66.944 100,00

Red.Broj

Brojstanovnika30.06.2016procjena

Struktura-u %

Brojradnesnage

Struktura-u %

Prosječan broj

zaposlenih 2016

Struktura-u %

Brojzaposlenih

Struktura-u %

Brojregistrovanihnezaposlenih

Struktura- u %

Page 48: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

48

Uporedni pregled broja nezaposlenih prema stručnoj spremi po općinama Kantona Sarajevo za mjesec maj 2017. godine

Prethodni podaci

Općine UkupnoVSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

UKUPNO 66.944 8.289 728 20.912 334 305 17.604 348 18.424

Centar 7.348 1.466 135 2.419 43 27 1.650 39 1.569

Hadžići 5.361 270 18 1.375 1 11 1.696 17 1.973

Ilidža 11.051 1.130 109 3.427 57 61 2.985 92 3.190

IIijaš 4.956 296 13 1.118 19 12 1.405 30 2.063

Novi Grad 18.627 2.220 200 5.979 102 80 5.070 85 4.891

Novo Sarajevo 8.088 1.632 143 2.886 57 46 1.787 42 1.495

Stari Grad 5.987 786 67 2.072 37 41 1.573 22 1.389

Trnovo 489 31 2 123 1 3 111 - 218

Vogošća 5.037 458 41 1.513 17 24 1.327 21 1.636

Prethodni podaci

VSS

VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 Januar 8.678 756 21.698 337 322 18.187 352 18.778 69.108

2 Februar 8.541 736 21.680 335 322 18.193 346 18.770 68.923

3 Mart 8.411 727 21.419 335 314 17.933 352 18.662 68.153

4 April 8.347 727 21.234 337 305 17.805 349 18.570 67.674

5 Maj 8.289 728 20.912 334 305 17.604 348 18.424 66.944

8.453 735 21.389 336 314 17.944 349 18.641 68.160

Uporedni pregled broja nezaposlenih prema stručnoj spremi u K.S po mjesecima za 2017. godinu

Red.Broj

Mjesec2017. god

Ukupnonezaposl

Prosjek Kantona Sarajevo

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Page 49: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

49

Pregled kretanja cijena izabranih proizvoda

PROIZVOD

Januar Februar Mart April Maj Juni

Riža, glazirana kg 3,46 3,45 3,41 3,60 3,50 3,43

Pšenično brašno bijelo, svi tipovi kg 0,92 0,92 0,93 0,93 1,00 0,96

kg 2,50 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

Mlijeko- tetra pakovanje litra 1,29 1,39 1,39 1,33 1,30 1,29

Maslac kg 16,98 17,24 17,24 17,37 17,37 17,37

Jestivo ulje litra 2,32 2,34 2,34 2,33 2,29 2,23

Šećer kg 1,60 1,59 1,59 1,57 1,55 1,52

Kuhinjska so kg 0,98 0,98 0,98 0,99 0,88 0,86

Deterdžent za mašinsko pranje rublja kg 3,58 3,57 3,49 3,49 3,49 3,49

Prethodni podaci

Jedinica Mjere

Hljeb polubijeli od pšeničnog brašna ili crni, svi tipovi

Page 50: STATISTIČKI BILTEN...bilje ukupno Ljekovito i aroma-tično bilje Ostalo industr-ijsko bilje Povrtno bilje ukupno Krompir/ Krumpir ukupno Bijeli luk/ češnjak Kupus i kelj Paradajz

50

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Za mjesec maj / svibanj 2017. godine - prvi rezultati

Općine

Ž i v o r o đ e n i M j e s t o p o r o đ a j a U m r l i O d t o g a

ukupno

po spolu na drugom mjestu

ukupno

po spolu

muški ženski muški ženski

UKUPNO 369 365 182 183 4 369 - - 387 192 195 1 9 274 5

Centar 35 34 14 20 1 35 - - 57 33 24 - 2 36 1

Novi Grad 105 103 49 54 2 105 - - 104 49 55 - 4 76 2

66 66 35 31 - 66 - - 62 30 32 1 - 39 1

Stari Grad 41 41 16 25 - 41 - - 38 17 21 - - 21 -

Hadžići 27 27 15 12 - 27 - - 24 13 11 - 2 19 -

Ilidža 41 40 22 18 1 41 - - 44 26 18 - 1 47 -

Ilijaš 19 19 12 7 - 19 - - 28 15 13 - - 14 -

Trnovo 1 1 1 - - 1 - - 5 2 3 - - 3 -

Vogošća 34 34 18 16 - 34 - - 25 7 18 - - 19 1

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA

Za period januar / siječanj - maj / svibanj 2017. godine - prvi rezultati

UKUPNO 1.724 1.714 877 837 10 1.724 - - 1.763 871 892 12 38 851 77

Centar 230 224 114 110 6 230 - - 275 139 136 3 8 120 10

Novi Grad 447 445 225 220 2 447 - - 477 239 238 2 18 219 23

277 277 148 129 - 277 - - 301 144 157 3 2 137 15

Stari Grad 151 151 75 76 - 151 - - 178 85 93 - 1 78 6

Hadžići 110 110 54 56 - 110 - - 106 59 47 - 3 48 3

Ilidža 263 262 134 128 1 263 - - 229 120 109 2 3 146 14

Ilijaš 97 97 56 41 - 97 - - 80 39 41 2 3 39 2

Trnovo 3 3 1 2 - 3 - - 19 8 11 - - 5 -

Vogošća 146 145 70 75 1 146 - - 98 38 60 - - 59 4

Ukupnorođeni

Mrtvo-rođeni

Brojzaklju-čenih

brakova

Brojrazve-denih

brakovau zdrav-stvenoj

ustanovi

umrladojenčad

nasilnesmrtisa

stručnompomoći

bez stručnepomoći

Novo Sarajevo

Novo Sarajevo